Koululiikuntaliiton toimintasuunnitelma 2011

835 views

Published on

Tässä dokumentissa voit tutustua Koululiikuntaliiton toimintasuunnitelmaan 2011. Tule kommentoimaan toimintasuunnitelmaa vuosikokoukseen 15.6. klo 17. Vuosikokous järjestetään Opettajien Kesäpäivien yhteydessä liikuntakeskus Pajulahdessa, Nastolassa.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Koululiikuntaliiton toimintasuunnitelma 2011

 1. 1. Toimintasuunnitelma 2011
 2. 2. TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Ympäristötekijöiden muutokset 3 Strategiset painopistealueet 4 Arvot 4 Missio 4 Strategia 2008-2012 5 Varsinaisen toiminnan yleiset kehityslinjaukset 6 Oppilasliikunta 9 Opettajaliikunta 11 Järjestötoiminta (viestintä & hallinto 12 2
 3. 3. MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ: a. Koululiikunta on olut mediakeskustelun keskiössä vuodet 2009 - 2010. Keskustelun tasoa ja päämääriä on myös tutkittu. Yleinen mielipide on muuttunut siten, että kouluaikana tapahtuva liikunta nähdään nyt mahdollisuutena vaikuttaa lapsien ja perheiden hyvinvointiin ja elintottumuksiin. Asiaa tukevat mm. erilaiset tulevaisuuden demokrafia kehitykset ja valtakunnalliset tavoitteet mm. työiän pidentäminen ja eläkkeelle jäämisen myöhentäminen. b. Liikkuva koulu – hanke on neljän ministeriön yhteishanke koulujen liikunnallistamiseksi. Ohjelma pohjautuu Opetusministeriön ja Nuoren Suomen Fyysisen aktiivisuuden määritteisiin ja tavoitteena on vuoden 2010 - 2011 aikana liikunnallistaa 20 pilottikoulua. c. Taantuma saavutti huippunsa syksyllä 2009 Maailman taloustaantuma saavutti huippunsa syksyllä 2009. Kuntasektorilla on pantu täytäntöön säästöohjelmia kovin keinoin mm. opettajia lomauttamalla. Tosin valtio on myös tukenut kuntien erilaisilla ohjelmilla mm. Peruskoulu paremmaksi (POP) – hankkeiden kautta, mutta ohjelmat edellyttävät omavastuuosuuden täyttymistä. Koululiikuntaliittoon kuntatalouden ja yrityssektorin pahoinvointi vaikuttaa seuraavasti ja nämä kehityssuunnat ovat olleet näkyvissä viime vuosina. Vauhti sen sijaan on ollut kiihtyvä, tarkoittaen sitä, että yhä useampi kunta joutuu tekemään arvovalintoja ja uusia rakenteellisia ratkaisuja. i. Kuntatalous: matkustamisen vaiva ja hinta johtaa siihen, että mm. kilpailutoimintaan ei lähetetä koulujoukkueita. Taantuma syventää jo olemassa olevaa trendiä. Haaste: Koululiikuntaliiton oma varainhankinta perinteisin keinoin on vaarassa. Mahdollisuus: Arjen toiminta, kerho- ja lähiratatoiminta nostavat suosiotaan. ii. Valtion urheilumäärärahoissa on saatu vielä viime vuodet nauttia ns. lihavista vuosista. Liikuntalakiuudistus koskettaa ensi vaiheessa lajiliittoja. Pienet lajiliitot ovat tippumassa apujärjestelmän ulkopuolelle, joka sinänsä saattaa vaikeuttaa monipuolisuuden ja – arvoisuuden toteutumista. Avustusten tiimoilta on korostettu sekä yhteistyötä että samaa työtä tekevien liittojen vapaaehtoista yhdistymistä. Anomusten käsittelyä on tehostettu mm. erityismäärärahahakemuksia vähentämällä ja osittain mahdollisuuksien poistamisina. Tämä korostaa tarvetta priorisoida tehtäviä ja panostaa vain ytimen kannalta tärkeisiin tavoitteisiin. iii. Sponsorirahat (Ekonomi 3/2009) suuret pitävät osuutensa, urheilu suurimpana saajana, mutta siten, että pienet ja keskisuuret tuen saajat kärsivät (keskitytään isoihin massatapahtumiin). Toisaalta ns. arvomarkkinointi nousee vahvana, joka 3
 4. 4. tarkoittaa yhteiskuntatyön tekemistä yhdessä, arvot jakaen ja yksinkertaistaen siten, että yritys ”ostaa” sponsoroitavan arvot tai imagon käyttöönsä. iv. Varainhankinta sijoituksien kautta: korot alhaalla, varainhankinta sijoitusnäkymin heikkoa, korkojen riski suhteellisen pieni esim. pankkitalletuksissa, mutta tuottoarvio myös pieni. Rahastot ja osakkeet ovat kysymysmerkkejä. Taloustaantuman ja tulevien hankeinvestointien takia, Koululiikuntaliitto katsoi parhaaksi olla sijoittamatta varojaan epävarmoille markkinoille. v. Kustannustaso on noussut viime vuosina, tämä näkyy perusmenojen tasaisessa nousussa. d. Kerhotoiminta – hanke oli valtakunnallinen menestys. Erityisesti liikunnan asema koulukerhoissa nousi vahvaksi. Koululiikuntaliiton kerhomateriaali sai erinomaisen vastaanoton. Kuntarahoitus kerhotoiminnalle on taattu jouluun 2010 ja poliittinen sekä virkamies ilmapiirit tukevat toiminnan jatkumista. Vakiinnuttaminen tarkoittaa kuitenkin sekä määrärahojen jatkamista että lainsäädännön vahvistamista tältä osin. Kenttää sekoittaa koulun kerhotoiminta ja ap/ip-toiminta. Kerhotoimintaan pyrkii 3.sektori mm. liikuntaseurat vahvasti mukaan. Nähtäväksi jää, saadaanko kouluihin liikunnanohjaajia vakituiseen työhön, vai hakeeko seurayhteistyön jonkin muun muodon. e. Verkostoituminen ja tiedon jakaminen lisää kustannustehokkuutta ja poistaa toimimisen vaivaa oikein toteutettuna. Koululiikuntaliitto kehittää Koulut liikkuu.fi – hanketta vuosina 2009 - 2011, joista määrärahaa on myönnetty vuosille 2009-2010. Kysymys on laajapohjaisesta yhteistyöhankkeesta, jossa ovat mukana suuret kaupungit ja moniammatillinen yhteistyö. Vuoden 2011 tavoitteena on saada ohjelma myös Liikkuva koulu-hankkeen pilottikoulujen käyttöön. VUODEN 2011 TOIMINNAN STRATEGISET PAINOPISTEALUEET OVAT:  Koulujen kerhotoiminnan ja liikuntakerhojen sisällön luominen, jakelu ja tiedottaminen jatkuvat v. 2011 yhteistyön ja omarahoituksen keinoin.  Koulut liikkuu.fi – verkostoitumisalusta hanke ja sen pilotointi. Hankkeen pilotointi Liikkuva koulu - ohjelman pilottikouluille. Hankkeen kaupallistaminen.  Koululiikuntaliiton varainhankinnan aktivointi Image Match Oy:n kanssa.  Piirien kehittämissuunnitelma viedään käytäntöön asteittain.  Markkinointiviestinnän kehittäminen (sosiaalinen media, internet, materiaalipankki, mediayhteistyö eri toimijoiden kanssa).  Yhteistyön jatkaminen opettajaliittojen kanssa  Yhteistyön syventäminen ydintoimintoja tukevien lajiliittojen kanssa  Yhteistyö muiden koululaisten hyvinvointia ja harrastuneisuutta tukevien liittojen kanssa  uusien yhteistyömuotojen löytäminen  Lasten äänen kuuleminen ja osallistaminen päätöksentekoon mm. sosiaalisen median kautta. 4
 5. 5. ARVOMME: Vapaus valita, ilo, kannustavuus, haasteellisuus, aktiivisuus MISSIO: Koululiikuntaliitto toimii ja viestii liikkumisen ilon ja valinnan vapauden sekä liikunnan monipuolisuuden puolesta. Se kannustaa koko kouluyhteisöä aktiiviseen toimintaan. Koululiikuntaliitto tarjoaa yhtenäistä toimintaa alueittain ja valtakunnallisesti. STRATEGIA 2008-2012 JA SEN TOIMINTAMUODOT VUONNA 2011 Strategian 2008 – 2012 pääpainoksi nousi toiminnan järkeistäminen ja laadun nostaminen oppilas- ja opettajaliikunnan toimialueilla sekä markkinointiviestinnässä. Erityinen haaste on tulojen ja menojen tasapainottaminen sekä investointien kontrolloiminen ja hyödyntäminen varainhankinnassa. Koulutustoiminta halutaan ulottaa yhdeksi piiritoiminnan kehittämismuodoksi. Parhaillaan tehdään selvitystä piiritilanteen nykymuodoista. Yhdeksi tavoitteeksi hallitus on asettanut sen, että Koululiikuntaliiton toimintaan pääsee erilaisia toimijoita mukaan. Tarkoitus on luoda eri tyyppisiä mahdollisuuksia olla toiminnassamme mukana. Vapaaehtoisia tarvitaan niin tapahtumien organisoimiseen kertaluonteisesti kuin pitkän aikavälin alueelliseen kehittämiseen ja verkostoitumiseen. Varainhankintamallin mukaisesti resurssien oikea kohdentaminen nousee ydinasiaksi vuosina 2011 - 2012. Mallin mukaisesti yhteistyökumppaneita ja joustoa rahoituspohjaan haetaan kohdentamalla haluttuihin kärkituotteisiin ja – toimintaan sekä rakentamalla Koululiikuntaliiton –brandiä ja tunnettuutta suuren yleisön keskuudessa. Arvopohjamme ja toimintamme ovat arvostettua, mutta toiminnan täytyy ylittää tietty tunnettuus-kynnys, jotta yhteistyökumppanit lähtevät mukaan toimintaa tukemaan. Rahoituspohjan laajentaminen puolestaan mahdollistaa uuden kehittämisen, kompensoi nykyisten rahoitusmuotojen muutoksia ja mikä tärkeintä aikaansaa lisää liikuntaa! Suunnitelmakauden aikana kehitetään toimenpiteitä mm. koulujen kerholiikunnan lisäämiseen. Koululiikuntaliitto sai erinomaista palautetta Koulun kerhotoiminnan kehittäminen – ohjelman tuotoksista ja toimintaa on syytä jatkaa omarahoitteisesti ja yhteistyön pohjalta. Vuoden 2011 aikana markkinointiviestintä keskittyy verkostointityökalujen mm. internetin, sosiaalisen median jatkokehittämiseen ja ylläpitoon. Erityistä sitoutumista ja panostusta tulee vaatimaan myös varainhankintamallin käytäntöön vieminen. Järjestötoiminnan perustyötä on yhteiskuntavaikuttaminen, jossa on oltu viime vuosina erityisen aktiivisia (Koululiikunnan kehittäminen, Koululaisen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla, Kansallinen liikuntaohjelma, Koulujen kerhotoiminta). Vahva vaikuttaminen ja verkostoituminen on alkanut tuottaa tuloksia ja johtaa meitä strategian viitoittamalle ”haluttu yhteistyökumppani” – tielle. Tämä tuo myös lisäarvoa tunnettuuden lisäämiseen ja toiminnastamme kertomiseen. Strategian 2008-2012 toiminta-ajatus on lisätä asiantuntijuutta ja tuottaa monipuolisia virikkeitä ja työkaluja kouluaikana ja aamu- ja iltapäivisin tapahtuvaan koulujen liikunta- ja kerhotoimintaan, jonka 5
 6. 6. tulee olla paikallisesti matalakynnyksistä, kannustavaa ja iloa lapselle ja nuorelle tuottavaa. V. 2009 - 2010 aikana tähän tarjoutuu näköalapaikka Opetusministeriön ja Opetushallituksen koulujen kerhotoiminnalle osoitettujen määrärahojen myötä. Vuoden 2010 - 2011 tulevat olemaan mielenkiintoisia mm. Liikkuva koulu –hankkeen osalta. Koululiikuntaliiton tulisi olla aktiivinen vaikuttaja, mahdollistuipa kaikki hankkeen tavoitteet tai eivät. Liikunta- ja hyvinvointikasvatukselliset tavoitteet kulkevat käsi kädessä kerhotoiminnan ja Koulut liikkuu.fi tavoitteiden kanssa. Näillä toiminnoilla tavoitetaan myös vähän liikkuvat, heidän vanhempansa, opettajansa sekä mahdolliset muut paikalliset yhteistyöverkostot. Lisäksi ohjelma edistää poikkihallinnollista yhteistyötä esim. sivistystoimen ja liikuntatoimen välillä. Tavoitteena on tarjota positiivisia liikunnallisia elämyksiä ja rakennusaineita hyvään elämään ja tarjota kaikille tasapuolisia mahdollisuuksia olla mukana toiminnassa koosta ja sijainnista huolimatta. Tavoitteena on tarjota Liikkuva koulu – hankkeen pilottikouluille konkreettinen työkalu, joka myös edistäisi järjestelmän standardisoimista ja levittämistä. Toimintaympäristönä esimerkiksi koulut ovat oikeita paikkoja liikunnalliselle ja tasa-arvoiselle toiminnalle. Oppimisympäristönä sen tulee kannustaa ja tukea terveellisten elämäntapojen ja liikuntatottumusten omaksumista. Koulut tavoittavat kaikki ikäluokat ja sen takia toiminnan tulee olla avointa niin aktiivisesti liikkuville, vähän liikkuville kuin terveytensä kannalta liian vähän liikkuville. Tärkeinä arvoina Koululiikuntaliitto haluaa korostaa valinnan vapautta ja liikunnan monimuotoisuutta koulujen arjessa. 1. Varsinaisen toiminnan yleiset kehityslinjaukset Tahtotila Kilpailu-, harrastus-, ja järjestötoiminnan on oltava laadukasta ja tukea koulujen arkea, yhteisöllisyyttä ja kerhotoimintaa. Koululiikuntaliiton paikallisen ja valtakunnallisen toiminnan on tuettava toisiaan. Paikalliseen liikuntaan halutaan panostaa jatkossa enemmän ja tähän kehitetään valtakunnallista Koulut liikkuu.fi – työkalua, joka tehostaa toiminnan järjestämistä paitsi Koululiikuntaliitossa myös kaupungeissa ja eritoten kouluissa. Tehokkuuden lisääminen oikean työkalun avulla mahdollistaa lisää liikkuvia koululaisia. Sisäisen arvokeskustelun tulee jatkua, jotta nykyresursseja käytetään ja hyödynnetään oikein. Oikeansuuntainen toiminta näkyy laadukkaana ja haluttuna toimintana. Uusia rahoituskanavia tarvitaan ydintoiminnan kustannusten kattamiseksi. Tavoitteena on löytää pitkäaikaisia, arvomme jakavia yhteistyökumppaneita. Tavoitteet  Kehittää ilmoittautumisjärjestelmä Koulut liikkuu Suomi.fi hankkeen suunnitelman mukaisesti.  Levittää portaali Liikkuva koulu – hankkeen pilottikouluille.  Panostaa resurssit KoululiikkuuSuomi – portaaliin toteutukseen ja jalkauttamiseen, varainhankinnan kehittämiseen, Koululiikuntaliiton imagon ja tunnettuuden kasvattamiseen, kerhotoiminnan ja –materiaalin ylläpitämiseen, Voi hyvin opettaja –portaalin toteutukseen  Ylläpitää ja kehittää nykyisiä liikunta- ja tapahtumamuotoja, joille löytyy kysyntää. Järkeistää toimintojen lukumäärää mm. yhdistämällä tapahtumia, kun mahdollista. 6
 7. 7.  Toimia aktiivisena yhteiskuntavaikuttajana Liikkuva koulu –hankkeen osalta. 7
 8. 8. Toteutus Toiminnalle valitaan vuosittain painopistealueita. Alla olevassa kategorisointitaulukossa havainnollistetaan esimerkein eri toimenpiteitä ja resursseja, joita kunkin kategorian toiminnalle panostetaan. Vuodelle 2011painopistealueet ovat seuraavat: • Varainhankinta ohjelman toteutus - valtakunnallinen ja paikallinen markkinointiviestinnän resurssoiminen • Osittain ulkoistettu varainhankinta- ja viestintämarkkinointi sekä tuotanto (internet, sosiaalinen media) I kategoria • Liiton brändin rakentaminen ja tunnettuuden kasvattaminen • KoululiikkuuSuomi.fi kehitystyö ja hyödyntäminen Liikkuva koulu - hankkeessa • Liikuntakerhotoiminnan omatoiminen kehittäminen • Tapahtumatiedottaminen (Voi hyvin opettaja, Opettaja-liite) • Koulutiedottaminen • Mitalit II kategoria • Lähetetään olemassaolevaa materiaalia • Ei edustusta vaativat tapahtumat III kategoria • Tapahtumat, joissa järjestelyvastuu ulkopuolisella seuralla tai liitolla Kategorisoinnin avulla on yhteisesti sovittu, mitkä lajit ovat strategian voimassaolo vuosina priorisointikohteita. Tämän lisäksi Koululiikuntaliitto aktiivisesti jatkaa yhteiskuntavaikuttamista ja osallistumista eri yhteyksiin. Järjestötoimintaan kuuluu myös toiminnasta viestiminen. Paras vaikuttavuus saadaan valikoiduilla toimenpiteillä, joihin kuuluvat mm. messutoiminta, liittoyhteistyö ja eri kehittämisryhmissä mukana olo sekä vaikuttaminen. 8
 9. 9. Koululiikuntaliitto on ollut käytännön liikunnan toteuttaja perustamisestaan lähtien, ja toiminnan/kustannusten määrään nähden tehokas liikuttaja, jos verrataan muihin koulumaailmaan suuntautuneiden järjestöjen liikunnan tarjonnan määrään. Omaa varainhankintaa tulee kehittää, mutta se vaatii myös panostuksia, jotka eivät sisälly vuoden 2010 talousarvioon. 2. Oppilasliikunta Tahtotila Liikutetaan koululaisia ja opettajia paikallisesti. Tarjotaan yhtenäistä toimintaa paikallisesti ja valtakunnallisesti esim. siten, että osallistuminen koulun omaan liikuntatoimintaan ja Koululiikuntaliiton alue- ja valtakunnan tapahtumiin on tavoiteltavaa. Ollaan mukana kehittämässä koulujen liikuntakerhotoimintaa ja luodaan konkreettisiä, käytännönläheisiä sisältöjä toiminnalle. Tarjotaan kouluille KoululiikkuuSuomi.fi –portaali työkaluksi käytännön ja koordinoimisen helpottamiseksi ja esteiden poistamiseksi liikunnalta. Tavoitteet  Tehdään onnistuneita valtakunnallisia ja paikallisia tapahtumia Koulut liikkuu Suomi.fi järjestelmää hyväksikäyttäen Liikkuva koulu –hankkeen pilottikouluissa.  Power Moverin aluetapahtumat toteutetaan vuonna 2011. Yksi näistä tapahtumista on myös vuoden päätapahtuma.  Tehdään laajaa yhteistyötä koulumaailmaan suuntautuneiden lajiliittojen kanssa.  Kokeillaan uusia toimintatapoja mm. sosiaalisessa mediassa, viedä valtakunnallisia tapahtumia lähemmäs kohderyhmää.  Jatketaan Koulujen liikuntakerhotoiminnan sisältökokonaisuuksien tuottamista yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa.  Harrastusliikunta on yhtenevää toiminnan eri tasoilla, paikallinen ja valtakunnallinen toiminta tukevat toisiaan.  Matalakynnyksisen liikuntamuodon tuominen kouluihin esim. Huomio lähtö. 9
 10. 10. Toteutus •Koulut liikkuu Suomi.fi •Hiihto •Suunnistus I kategoria •Power Mover –Sporttimover aluetapahtumat •Salibandy •Liikuntakerhotoiminta •Huomio lähtö! •yleisurheilu II kategoria •lentopallo •jalkapallo •sulkapallo III kategoria •paini Painopistealueina ovat sellaiset lajit ja toiminnat, joissa kehitystyö on ollut vireillä vuodesta 2008. Riippuen rahoittajan (OPM:n) tahtotilasta myös kilpailutoimintaa pyritään kehittämään sellaiseen suuntaan, että se tavoittaisi laajemman koululaisjoukon ja tukisi yhteisöllisyyttä mm. Koulut liikkkuu.fi – hankkeen kautta. Tavoitteena on levittää portaali Liikkuva koulu –hankkeen pilottikouluilla ja tarjota myös portaaliin taipuvaa uutta sisältöä Huomio lähtö! –muodossa. Power mover –liikunta- ja tanssitapahtuma toteutetaan vuonna 2011 aluetapahtumina, joista yksi on myös ns. päätapahtuma. Helsingissä ei Power Moveria järjestetä Your Move –kampanjan takia. Aluetapahtumien tavoitteena on lisätä osallistumista, paikallista yhteistyötä ja tunnettuutta avaamalla ovet myös perheille kouluajan jälkeen. Power Mover –klubikerhojen hyödyntäminen entistä paremmin on myös mahdollisuus, varsinkin, kun koulujen kerhotoiminta on taas saamassa varoja. Tanssi DVD tuotetaan normaaliin tapaan. Kerhotoiminnan sisältötuotannolle ei ole odotettavissa määrärahoja vuosille 2010-2011. Kerhotoiminta on kuitenkin tärkeää paikallista toimintaa ja Koululiikuntaliitto panostaa olemassa olevan materiaalin levittämiseen omarahoitteisesti. Mahdolliset lisämateriaalit tuotetaan yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa. Uutena alueena on KLL 3-ottelun kehittyminen Huomio lähtö! -kotiratakisaksi. Tarkoituksena on opettaa 10
 11. 11. ja seurata perustaitojen kehittymistä eri luokka-asteilla. Internet-pohjaisella tiedonkeruulla on mahdollisuus saada myös valtakunnallista tietoa eri luokka-asteiden taitojen nykytilasta ja kehityksestä. 4. Opettajaliikunta Tahtotila Opettajaliikunnan valtakunnallisena tavoitteena on tarjota opettajille virkistys- ja hyötyliikuntaa pääosin kilpailutoiminnan ja vapaa-ajan liikuntamatkojen myötä. Paikallista toimintaa halutaan kannustaa ja kehittää, joka omalta osaltaan vähentää osallistumiskynnystä ja osallistujan vaivaa sekä kuluja. Paikallisen toiminnan kehittäminen on ollut tavoitteena vuosikausia. Vuoden 2010 aikana laaditaan virallinen piiritoiminnan kehittämissuunnitelma, jossa otetaan huomioon mm. eri vapaaehtoistoimijoiden motiivit olla toiminnassa mukana, matalakynnyksinen entry/exit, koulutus ja kehittäminen. Asiaa on viime vuosina lähestytty eri toimintamallien jakamisella ja konseptoinnilla, mutta kysymyksessä on laajempi kokonaisuus alkaen toiminnan tunnettuudesta eri toimintamuotojen ja tahojen toteutukseen ja yhteistyöhön. Koululiikuntaliiton ja OAJ:n Opettajien kuntokyselyn tulokset saatiin syksyllä 2008 ja näitä tuloksia tulee hyödyntää Koululiikuntaliiton opettajien kehittämistoiminnassa. Positiivisista palautetta on saatu eri toimintojen yhdistämisistä suurimmiksi kokonaisuuksiksi mm. 2010 talvipäivät. Onnistunut tapahtuma tarjoaa paitsi omia mielilajeja, rentouttavaa yhdessä oloa ja ajanvietettä sekä sopivat puitteet kaiken tämän toteuttamiselle. Tavoitteet Piirien harrastusliikunta tarjoaa opettajille aluekohtaista ja valtakunnallista toimintaa.  Voi hyvin Opettaja! – portaalin julkaiseminen  Koulut liikkuu Suomi.fi – hankkeen hyödyntäminen opettajaliikunnassa  Toiminnan kehittämisessä huomioidaan Opettajien liikuntatottumuskysely v. 2008.  Yhdistetään tapahtumia mahdollisuuksien mukaan (Case Kisakallio ja Ikaalinen).  Paikallinen opettajaliikunta lisääntyy.  Työhyvinvointi 11
 12. 12. Toteutus •Valtakunnalliset /toimiston koordinoimat •Kesäpäivät •Sopulivaellus (yhdistelmä) I kategoria •Opesalibandy •Voi hyvin Opettaja! - työhyvinvointiportaali •KoululiikkuuSuomi.fi •Paikallinen opettajaliikuntatoiminta 2009 – 2012 mm. pyöräilyvaellus, opeliikunta vkonloppu, salibandy, tenniskurssit, II kategoria luontoliikunta, koulutus •Kaukalopallo •Lentopallo •Tavlipäivät •Sulkapallo III kategoria •Jalkapallo Voi hyvin opettaja! – portaali on valtakunnallinen yhteiskumppanuushanke, jonka tarkoituksena on edistää opettajan työssä jaksamista ja työhyvinointia. Portaali toteutuu, jos yhteistyökumppanuudet saadaan varmistettua kevään 2010 aikana. Portaalin tarkoitus on tarjota suurelle opettajayleisölle mahdollisuus seurata omaa kuntoaan, osallistua opettajille suunnattuihin kampanjoihin ja tarjota myös etuja. Portaalin avulla on tarkoitus tavoittaa OAJ:n jäsenryhmästä suurempi kokonaisuus ja aktivoidaan niitä, jotka eivät perinteisestä toiminnastamme ole vielä innostuneet. Opettajaliikunnan paikallinen kehittäminen on haastava kokonaisuus, joka ei yksin ole riippuvainen tarjotusta toiminnasta, vaan myös toimintakulttuurista, resursseista ja vapaaehtoisista. Siihen vaikuttaa opettajien henkilökohtaiset mieltymykset vapaa-ajan liikkumiseen, kuten myös toiminnan tunnettuus ja aktiivisuus paikkakunnalla. Opettajaliikunnassa halutaan panostaa paikalliseen liikuttamiseen. Koululiikuntaliiton liikuntavastaavien koordinointityö ja ideointi ovat toimintamallien jakamisessa ratkaisevassa asemassa – toimintamallit ja niiden soveltaminen tulisi olla paikallisesta käytännöstä kerättyä tietoa. Paikallisen toiminnan järjestäminen esim. vaellukset vaativat hyviä paikallisia vetäjiä ja paikallista ja valtakunnallista tiedottamista. Toimisto tuottaa kaikille yhteisiä opettajaliikuntamalleja, joita alueet voivat toteuttaa ja jossain määrin myös varioida. Piirituella on ohjausvaikutus ja sen avulla pyritään ohjaamaan haluttuun toimintaan. OAJ:n ja 12
 13. 13. Koululiikuntaliiton Opettajien liikuntatottumustutkimus 2008 saadut viestit tulee ottaa huomioon opettajatoiminnan kehittämisessä. Paikallinen tiedottaminen helpottui vuoden 2010 alusta, kun Koululiikuntaliiton uudistunut internet sivusto saatiin käyttöön. 5. Järjestötoiminta Tahtotila Järjestötoimintaan kuuluvat: viestintä, kansainvälinen toiminta ja hallinto. Ne ovat tukifunktioita varsinaiselle liikunnalle, mutta myös itsenäisiä toiminta- alueita. Aktiivinen yhteiskuntavaikuttaminen ja koulumaailman – lasten, nuorten ja opettajien – puolesta puhuminen on tärkeää. Koulun ja perheiden arjen ymmärrys lisäävät Koululiikuntaliiton alueiden ja liikuntavastaavien mahdollisuuksia toimia arjessa. Järjestötoiminnalla ja aktiivisella viestinnällä on tärkeä osuus myös varainhankinnassa, joka mahdollistaa toiminnan kehittymisen ja uusien ideoiden nopean toteutuksen. Järjestötoiminta on myös verkottumista ja yhdessä tekemistä. Kansainvälisessä toiminnassa Koululiikuntaliitto on mukana Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamassa Pohjoismaisten koululiikuntaliittojen toiminnassa, jossa toimintaa suunnattiin uudelleen Suomen pj-kauden aikana. Nuorisoleiritoiminnan sijasta kehitetään ystävyysoppilas/koulu vaihtoja vuoro vuosin, oppilas- ja opettajakonferenssi, Nordic Festival ja joka toinen vuosi Kongressi eli liittokokous. Vuosittain pohjoismaisten koululiikuntajärjestöjen toiminnanjohtajat kokoontuvat ajatusten ja toimintaideoiden vaihtoon sekä yhteisten toimintamuotojen hahmottamiseen. Toimintaa on ollut 1970-luvulta lähtien. Tavoitteet  Viestintä keskittyy ydintoiminnasta viestimiseen niin oppilas- ja opettajaliikunnassa kuin järjestötoiminnassa.  Viestintä keskittyy vuosina 2010-2012 aktiiviseen brändin ja tunnettuuden luomiseen varainhankinnan keinoin. Varainhankinnan näkökulmasta markkinointiviestintään panostetaan selvästi aikaisempia vuosia enemmän.  Viestintä välittää perusarvoja: vapautta, iloa, kannustavuutta, haasteellisuutta, aktiivisuutta.  Yhteiskunnallista vaikuttamista ja verkostoitunutta yhteistyötä jatketaan.  Hyödynnetään asiantuntijuus -asemaa.  Kehitetään koululiikuntaa valtakunnallisesti eri hankkeiden pohjalta (Koulut liikkuu.fi ja Koulun kerhotoiminta ) 13
 14. 14. •Koulun kerhotoiminta •Koulut liikkuu.fi I kategoria •Varainhankinnan markkinointiviestintä • Sosiaalinen media •Aktiivinen mediatyö •Viestinnän muotojen kehittäminen mm. sähköinen viestintä, internet-sivusto, materiaalipankki II kategoria •Tiedon välittäminen ja koordinointi EI- ydin III kategoria toiminnoista Toteutus Lasten ja nuorten liikuttaminen ja koululiikunta ovat olleet viimeiset vuodet yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä. Konsensusta laajassa rintamassa on saavutettu, eikä keskinäiseltä kilpailultakaan voida täysin välttyä, kun kyseessä on vastuiden ja resurssien jakoa. Tämä ja moni muu asia vaikuttavat siihen, että toiminnalta vaaditaan laatua ja vaikuttavuutta. Vaikuttavuus ja laatu syntyvät resurssien oikeasta kohdentamisesta ja käyttämisestä. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa paitsi lisää ja helpottaa jalkauttamista, tarjoaa myös kustannussäästöjä riskien jakamisen kautta. Yhteiskuntavaikuttamisessa on olennaista, että asioita edistetään laajemmalla joukolla – kouluyhteisön ja lasten hyvinvointi fokuksena. Koululiikuntaliiton ydin ja vahvuudet kumuloituvat pitkäjänteisestä työstä, koulumaailman tuntemuksesta, piirien liikuntavastaavien verkostosta ja asemoinnista koulu- ja liikuntasektoreilla. Yhteistyötahot ja verkostoituminen ovat nykypäivää ja tämä työ vaatii aktiivisuutta niin järjestön itsensä, vapaaehtoisten kuin luottamushenkilöiden osalta. Varainhankintaan ja sen kautta viestintämarkkinointiin panostetaan vuosina 2010 - 2011. Se tarkoittaa tunnettuuden lisäämistä ja suuremman kohdeyleisön saavuttamista ns. sponsorointimallimme mukaisesti. Tavoitteena on rakentaa yhteisökuva, joka on arvostettu ja luotettava koululiikuntakulttuurin kehittäjä. Tavoitteena on valitun ohjelman kautta houkutella yhteistyökumppaneita rahoittamaan koululiikunnan tarpeita. 14

×