Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation, Katja Lautar, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, Turkish

4 views

Published on

Presentation on ensuring alignment between policy planning and financial planning: experience from Slovenia, Katja Lautar, SIGMA expert, joint SIGMA-ReSPA PIFC regional conference for EU candidate countries and potential candidates, Skopje, 19 September 2019 (Turkish).

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation, Katja Lautar, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, Turkish

 1. 1. © OECD 5. Bölgesel Kamu İç Mali Kontrol Konferansı Politika Planlama ve Mali Planlamanın Uyumlaştırılması: Slovenya Deneyimi Katja Lautar Mali ve Ekonomik Politikalar Dairesi Başkanı Maliye Bakanlığı, Slovenya Üsküp 19 Eylül 2019
 2. 2. © OECD İçerik: Strateji planlama Bütçe / OVBÇ DEA Slovenya’da strateji planlama, münferit politikaların planlanması ve mali planlama/bütçe planlaması arasında uyumun sağlanması için oluşturulan süreçler ve sistemlere ilişkin zaman içinde edinilen deneyimler paylaşılacaktır.
 3. 3. © OECD • Yüzölçüm: 20,273 km2 • Başkent: Ljubljana • Nüfus: 2 milyon • AB’ye katılım - Mays 2004 • AB alanı- Ocak 2007 • Schengen Alanı - Aralık 2007 • OECD üyeliği (Mayıs 2010) Slovenya hakkında: 2019’a ait önemli istatistik ve göstergeler Source: UMAR and *SORS, realease Source: SORS, *ESA methodology Source: AJPES, SORS 2 Reel büyüme (%) 2016 2017 2018* 2019f 2020f GSYİH 3.1 4.9 4.5 3.4 3.1 İhracat 6.4 10.7 7.2 5.1 5.3 İthalat 6.6 10.3 7.7 6.0 5.8 Özel tüketim 3.9 1.9 2.2 2.9 2.4 Brüt sabit sermaye oluşumu -3.7 10.7 10.6 7.7 7.0 Devlet tüketimi 2.7 0.5 2.6 2.2 1.9 Yıllık büyüme (%) 2016 2017 2018 2019f 2020f SNA’ya göre istihdam 1,8 2,9 3,0 2,0 1,0 İşsizlik oranı (ILO,%) 8,0 6,6 5,1 4,3 3,9 Çalışan başına ortalama maaş (net, brüt) 2,0 1,3 1,6 3,3 3,5 Verimlilik (Çalışan başına GSYİH) 1,3 1,9 1,5 1,4 2,1 Birim işgücü maliyeti (nominal)* 1,8 1,3 2,5 3,7 3,4 Enflasyon (yıl sonu) 0,5 1,7 1,4 2,2 2,2 GSYHİ’ye % oranı 2016 2017 2018 2019f 2020f Genel yönetim bakiyesi* -1.9 0.0 0.7 0.9 1.0 Genel yönetim borcu* 78.7 74.1 70.1 65.4 61.3 Ara_2016 Ara_2017 Ara_2018 Ara_2019 May_2019 Toplam istihdam 824.485 856.201 887.170 881.245 896.129 Kamu sektörü çalışanları (toplam) 235.841 236.676 240.035 239.365 241.567 Toplam istihdamda kamu çalışanlarının yüzdesi 28,6 27,6 27,1 27,2 27,0
 4. 4. Slovenya 2030 Kalkınma Stratejısı Vizyon, 5 stratejik yönelim, 12 amaç Peki ya kalkınma öncelikleri, yatırım öncelikleri, kurumsal yapı ve yapısal değişiklikler? Kalkınma Öncelikleri ve Politikaları Programı Ulusal Reform Programı İstikrar Programı = 4 yıllık OVBÇ dahilinde mali strateji Devlet bütçesi, Belediye bütçeleri, Sağlık sigortası fonu, Emeklilik ve Malullük fonu → GG veya S.13 Operasyonel programlar Kalkınma Raporu (IMAD) Makroekonomik tahminler (IMAD) Ülkeye özel öneriler- CSR İstikrar ve Büyüme Paktı AB 2020 AB çerçevesinde Slovenya’da stratejik planlama (Kamu maliyesi unsuru)
 5. 5. Slovenya kalkınma planlaması modeli
 6. 6. Başlıca hedefler ve stratejik yönelimler
 7. 7. Politika yapma ve strateji planlama sistemlerinin (kurumlarının) ana bileşenleri Hükümet, devletin yetkisi dahilindeki her bir alan için temel ve uzun vadeli politikaları belirleyen kanun, ulusal bütçe, ulusal programlar ve diğer genel düzenlemelerle ilgili tekliflerini meclise sunar. Hükümet, devlet idaresini bakanlıklar aracılığıyla yönetir (13 harcamacı bakanlık + 2 sorumlu bakan: biri, Kalkınma, Stratejik Projeler ve Uyumdan (GODEUCP) sorumlu. Kalkınma planlaması ve bütçe hazırlama hakkında kararname Stratejik planlamanın bütçe hazırlığı ile uyumlaştırılması: GODEUCP & Maliye Bakanlığı Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti İç Tüzüğü Hükümetin Mevzuat Dairesi Genel Sekreter 6
 8. 8. Yıl 3Yıl 0 Yıl 1 Toplam harcama Borç çevirme ve diğer yasal harcamalar Kaynakların sınırlandırılması (sektörler/bakanlıklar/ stratejiler/programlar arasında paylaştırılmak üzere) Mevcut programların finansmanı Total discretionary expenditure Verimlilik ile elde edilen tasarruflar Temel ödenekler Yeni programların finanse edilebilmesi için ilave fonlar Orta vadeli planlamanın kavramsal çerçevesi – Yeni program ve tedbirler için esneklik payı? IMF’den özetlenmiştir
 9. 9. Stratejilerin ve bütçenin ilişkilendirilmesi (↓↑ yaklaşımı) Tedbirler, yapısal politikalar ve etkileri, mali sonuçlar Stratejik aşama: SDS, PDPP, programlar Karar aşaması: OVBÇ Devlet bütçesinin hazırlanma sı aşaması (GG’nin ½’si) Yasama aşaması (meclis onayı) T yılında uygulama & icra DEA – işlev Değerlendirme, PBB Tam uyum
 10. 10. Orta vadeli program çerçevesi & değerlendirme yoluyla stratejik planlamanın uyumlaştırılması Makroekonomik tahminler Mali tahminler/zarf Politika seviyesinde gider tavanları PEB & program sınıflandırma yararlı bir araç Sektörel gereklilikler↑ „istek“ mi gerçekte olan mı Teknik/finansal unsurlar – Maliye Bak. Politikalara ilişkin unsurlar Harcamacı bakanlıklar + GODEUCP (rolü?) Kalite tahminleri Tahminlere karşı hedefler, tedbirlerin/yatırımların etkileri Gelir, borç, harcama (1), etki değerlendirmeleri, politika bazlı çarpanlar Mali politika, borç yönetimi, büyüme bileşeni üzerinde kamu harcama politikası? Yeni “maliyetler” için yer var mı, stratej’&programdan hedeflere doğru yeni etkiler Politikalarda yapılan başlıca değişiklikler – yapısal değişiklikler – yeni/daha iyi göstergeler Gider eğilimleri, harcama incelemeleri, politika değerlendirmeleri Politika ve programların değerlendirmesi, yatırım planlaması Sektörel stratejiler, yatırım politikası – “parasal açıdan” değerlendirme zorunluluğu + tüm yeni fikirler ve belirlenmiş hedefler Yapısı belirlenmiş ve düzenlenmiş bir süreç: politikalerın ve teknik unsurların bir birleşimi
 11. 11. Slovenya Cumhuriyeti hükümetinin iç tüzüğünün uygulanmasına ilişkin talimatlar • Halihazırda, düzenleyici etki analizleri ve düzenleyici yönetim araçlarını genel sekreter kontrol ediyor + sadece Maliye Bakanlığı görüşü zorunlu 10 HUKUK DURUMUN VE GEREKÇELERİN DEĞERLENDİRMESİ HEDEFLER, İLKELER VE BAŞLICA ÇÖZÜMLER MALİ SONUÇLARIN DEĞERLENDİRME Sİ UYGULAMA İÇİN FON VERİLECEĞİNE DAİR İŞARETLER DİĞER ÜLKELERDEKİ DÜZENLEMELERİN TANIMLANMASI SONUÇLARIN DEĞERLENDİRMESİ
 12. 12. Etki ve sonuçların değerlendirmesi: Fiziksel çevre ve koruma unsurlarını da içeren çevre için Ekonomi için idari: usuller + yükümlülükler Kalkınma ve planlama belgeleri için Ilgili önemli koşullar … Kamu katılımı Sosyal sonuçlar 11
 13. 13. Madde 8b: Kanun teklifinin unsurları: Meclis iç tüzüğü, münferit alanlarda sonuçların değerlendirmesi : 12 • Fiziki çevre ve koruma unsurları da dahil olmak üzere, çevresel sonuçlar • Ekonomi, özellikle de KOBİler ve rekabetçilik ile ilgili sonuçlar • Sadece idari sonuçlar, gözetim yok • Devlet bütçesi ve diğer kamu fonları üzerindeki mali etkiler Bütçe Kalkınm a planlam ası Genel Sek/ Maliye Bak. onayı Sosyal
 14. 14. Slovenya: Kim ne yapıyor? • Hükümet yıllık planı: kanunlar, düzenlemeler, harcammacı bakanlıkların stratejileri (aylık rapor), Kamu Yönetimi Bakanlığının rolü (kalite kontrol yok) • Maliye Bakanlığı: Bütçe Müdürlüğü + Mali Ofis: mali tahminler, bütçe hazırlama, yapısal denge (mali kural), ekonomi politikası ve yapısal tedbirlere ilişkin teklif, yasal belgelerin hazırlanması, strateji belgelerinin hazırlanması (NRP, SP, devlet bütçesi) • IMAD: makroekonomik tahminler, tedbirlerin etkileri, olası GSYHİ, mali politikanın uygulama sonrası değerlendirmesi, PS, NRP ve devlet bütçesinde makroekonomi ile ilgili bölümün hazırlanması • Mali konsey: Mali politikanın uygulama öncesi ve sonrası değerlendirmesi • Harcamacı bakanlıklar: sektörel tedbirler ve yasal düzenleme teklifleri, AYNI ZAMANDA AB fonlarına ilişjin stratejiler ve ön koşullar (+200) • GODECP bugünlerde kalkınma ile ilgili
 15. 15. Bütçe hazırlama sürecinin ilk aşaması : Genel bütçe tavanının ve hükümet programlarının belirlenmesi = SP & OVBÇ Bütçe hazırlama sürecinin ikinci aşaması: Harcamacı bakanlıkların alt programlarının, projelerinin ve faaliyetlerinin ayrıntılı hazırlanması MAKROEKONOMİK TAHMİN 1. Hükümet bütçe oturumu TAVANLAR HARCAMACI BAKANLIKLAR Önceliklere göre teklifler SON GÖRÜŞMELER Bütçe parlamentoya gönderilir 2. Hükümet bütçe oturumu Hükümet bütçeyi kabul eder Giderler SADECE B.9 (±) Hedefi değil Gelir tahmini Kamu harcama tavanları (5 sınıf) + ÖNCELİKLER Slovenya: Bütçe hazırlama süreci Taslak bütçe (genel yönetimin tamamı için) AK’ye gönderilir
 16. 16. Kalkınma planlama belgeleri ve bütçe kanunu hazırlama usulleri hakkında KARARNAME Aşağıdakileri düzenler: 1. kalkınma belgelerinin hazırlanmasına ilişkin yöntem, 2. politika hazırlama ve ulusal kalkınma önceliklerinin belirlenmesi 3. Bütçe kanunu ve bunda yapılan değişiklikler, değişiklik yapılan bütçe ve bu kanunlarla ilgili diğer belgeler. • Aynı zamanda, Avrupa Birliği ve uluslararası örgütler seviyesinde kalkınma planlama belgelerine ilişkin hükümetin pozisyonu ve uluslararası seviyedeki diğer yükümlülükler için de geçerlidir. • İlgili düzenlemeler, bütçe bileşenlerinin ulusal politikalar ve diğer stratejik planlama belgelerinde belirtilen önceliklerle uyumlu olmasını gerektirmek zorundadır. • Kararname, belgelerin hiyerarşisini belirler ve sorumlulukları netleştirir.
 17. 17. Kamu maliyesi ve kalkınma planı arasında nasıl bağlantı kurabiliriz/kurmalı mıyız? • Kurumların istekliliği, hükümetin gözetimi & sahiplenmesi • Tüm stratejik ve sektörel hedeflerin haritalanması (uyum politikasıyla ilgili ön koşullar da haritalanabilir) • Bunların mali giderler ile bağlantısının kurulması: politika düzeyinde tavanların belirlenmesi • Performans E. Bütçeleme, kamu maliyesi ve kalkınma planı arasındaki bağlantı odağı • Bütçe çerçevesinin güçlendirilmesi ve önceliklerin net bir şekilde belirlenmesi Başlıca „devam eden süreç“: „Dile kolay“  Program bütçeleme ve stratejik planlama (amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı ölçülmeli, yeterince SMART mı?)  Yapısal tedbirler: iş gücü pazarı, emeklilik, sağlık…  Stratejilerin uygulanması ve sonuçların ölçülmesine ilişkin kapasitenin güçlendirilmesi (DEA, PEB…mali/parasal unsurlar)  Bütçe kararlarını verenleri daha iyi desteklemek için bütçe sisteminin modernleştirilmesi (IT) Slovenya’da üzerinde yeniden düşünülen hususlar:
 18. 18. Stratejik planlama ve bütçe hazırlık sürecinin uyumlaştırılmasında DEA ne kadar önemli?  Hükümetler ürettikleri/topladıkları vergilerden daha fazlasını harcamaya meyillidir  Kötü bir etki analizi (mali etkiler dahil) politika uygulama sürecini riske atar (politikalar için fon bulunamaması)  Düzenleyici etki analizleri (DEA) münferit politikalara ilişkin karar verme süreçlerine bilgi desteği sağlarken, bütçe hazırlama ve planlamaya da yardımcı olur. Bölyece, politikalara fon bulamama riski azalır.  DEA, orta vadeli planlama ve kalkınma arasında bağ kurar.  Ekonomi politikalarını belirleyen karar vericilerin politik manevra kabiliyetini azaltır.  Öncelikler ve hedefler netleştiğinden, şeffaflık sağlanır ve mali planlama kolaylaşır.
 19. 19. Başlıca hususlar ve konu başlıkları • Hükümetin farklı planlama belgelerinin birbiriyle tamamen uyumlu olmasını gözeten yeterli bir düzenleyici ve yöntemsel çerçeve ihtiyacı • Düzenleme/kanun ve siyasi taahhütlerin çatışması. Neden olmuyor? • Farklı planlama belgelerinin statüsü/rolü/hiyerarşisinin net bir şekilde anlaşılması (bütçe, sektörel stratejiler, çalışma planları, vb.) • Farklı devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi • Münferit politikaların kalitesini iyileştirmek ve bütçe hazırlama sürecinde bilgi desteği sağlamak için işler bir DEA sistemi (mali etki analizi) • Bütçeleme ve sektörel stratejilerin programlanması 18
 20. 20. Dikkatiniz için teşekkür ederim! katja.lautar@mf-rs.si Değişim, insan psikolojisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Korkanlar için değişim tehdit demektir, çünkü her şey kötüye gidebilir. İyimserler için değişim cesaret vericidir, çünkü her şey daha iyi olabilir. Kendine güvenenler içinse değişim ilham vericidir, çünkü bir şeyleri iyileştirmek için mücadele gerekir. King Whitney Jr.

×