Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agenda, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, Turkish

11 views

Published on

Agenda and concept note, joint SIGMA-ReSPA PIFC regional conference for EU candidate countries and potential candidates, Skopje, 19 September 2019 (Turkish).

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Agenda, joint SIGMA ReSPA PIFC regional conference, Skopje, 19 September 2019, Turkish

  1. 1. KAVRAM BELGESİ AB’ye aday ve potansiyel aday ülkeler için 5. Bölgesel Kamu İç Mali Kontrol Konferansı Tarih ve yer: 18-20 Eylül, Üsküp, Kuzey Makedonya Ele alınacak konular: Yönetsel hesap verebilirlik, stratejik ve mali planlama, iç kontrol sistemlerinin kalitesi Avrupa Komisyonu için organizasyonu üstlenenler: Kuzey Makedonya ev sahipliğinde SIGMA ve ReSPA Kapsam ve amaç: AB’ye aday ve potansiyel aday ülkeler için düzenlenen 5. Bölgesel Kamu İç Mali Kontrol Konferansı ile maliye ve kamu yönetimi bakanlıkları ile seçilen harcamacı bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Katılan kurumlar, yönetsel hesap verebilirliğin geliştirilmesi sürecinde elde edilen sonuçları sunacak ve etkili stratejik planlama ve kaynak planlaması, kamu iç mali kontrol (KİMK) sistemlerinin kalitesinin değerlendirilmesi ve mali teftişin rolü gibi önemli konu başlıklarını ele alacaklardır. Kaynak planlaması süreciyle uyumlaştırılmış stratejik planlama, etkili iç kontrol sistemleri için temel teşkil eder. Avrupa ile bütünleşme sürecinin koşulları ile ilişkilendirilmiş kamu yönetimi reformu (KYR) ve kamu mali yönetimi (KMY) stratejilerinin uygulanması ve uzun vadeli sürdürülebilirliği, IPA yararlanıcısı ülkelerde kamu idaresi için talepkâr ve kapsamlı bir sürece yol açmıştır. Kamu idareleri için bu sürecin zorluklarından biri, stratejilerin uygulanması için gereken adımların mali planlamasını düzgün bir şekilde yapmaktır. Devlet bütçesi ile çeşitli kamu politikaları arasındaki ilişki, hükümetin KYR ve KMY stratejilerinden sorumlu yapıları arasında kapsamlı bir eşgüdüm sağlanmasını da gerektirir. SIGMA ve ReSPA tarafından konferansın ilk günü düzenlenecek çalıştayda katılımcılar, bu alandaki başlıca güçlükleri tartışıp iyi uygulama örneklerini inceleme fırsatı elde edecektir. Giderek daha fazla kurum iç kontrol sistemlerinin kalitesini düzenli aralıklarla değerlendirmeye başladı. Konferans sırasında, etkili yönetsel sistemlerin ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ve idamesine ilişkin güçlüklerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak üzere, maliye bakanlığı haricindeki bakanlıkların yöneticileri de çalıştaya davet edilecektir. Yönetime yardımcı bir araç olarak iç denetimin ve yönetsel hesap verebilirliğin öneminin her geçen gün daha da vurgulanması, mali teftişin geçmişten bugüne önemli bir yere sahip olduğu ülkelerde önemini kaybettiği anlamına gelmez. Yöneticilerin mali teftişin ne olduğunu, iç denetimden farkını ve iç kontrolleri geliştiren bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini anlaması önemlidir. Bu konuda düzenlenecek özel çalıştay oturumunda kamuda mali teftişin yeri ve kapsamı ele alınacaktır.
  2. 2. Katılımcılardan oturumlara aktif olarak iştirak etmesi, deneyimlerini ve kurumlarında kamu iç mali kontrolün daha da iyileştirilmesine yönelik planlarını paylaşmaları beklenmektedir. Bağlam: 2016 ve 2019 yılları arasında, bölgedeki idareler KİMK sistemlerini geliştirmeye, yeni stratejiler oluşturmaya ve yasal çerçevede gerekli ayarlamaları yaparak mevcut uygulamalarını değiştirmeye devam ettiler. KİMK politikaları daha kapsamlı hale geldi ve daha önceden merkezi uyumlaştırma birimlerinin eşgüdümünde olmayan alanlarda (stratejik planlama, yönetsel hesap verebilirlik, IT sistemleri, muhasebe, dış gözetim ve denetim ve mali teftiş) yönetimin vizyonunu tanımlamaya başladı. AB’ye katılım sürecindeki ülkeler için 2016’da düzenlenen 4. Bölgesel Kamu İç Mali Kontrol Konferansı’nda, yönetsel hesap verebilirlik kavramı açıklandı ve yöntsel hesap verebilirlik programlarının geliştirilmesine yönelik tartışmalar ve çalışmalar başlatıldı. 2018’de, ReSPA ve SIGMA tarafından Batı Balkanlar’da yer alan ülkeler için yönetsel hesap verebilirlik ve kamuda üst yönetim kademeleri hakkında bölgesel bir seminer düzenlendi. Aynı yıl yayınlanan SIGMA incelemelerinde, mevcut engeller ayrıntılı bir şekilde analiz edildi ve iyi yönetsel hesap verebilirlik programları için öneriler sunuldu.1 SIGMA ve ReSPA idarelerin stratejik ve mali planlama faaliyetlerini destekleyen sürekli rehberlik ve destek sağlamaktadır. 2018’de, bu alandaki çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla iki yöntemsel rehber yayınlanmıştır.2 2017 ve 2019 SIGMA İzleme Raporları, stratejik ve mali planlama arasında daha fazla ilişki kurma ihtiyacının hâlâ var olduğunu göstermiştir. Etkili KİMK sistemlerinin oluşturulmasında harcamacı bakanlıkların sürece dahil olması giderek önem kazanmaktadır. Merkezi uyumlaştırma birimleri, KİMK sistemleri ile ilgili kalite incelemeleri yapmaya ve en uygun yöntemleri tespit etmeye başlamıştır. Kamu idarelerinin yöneticilerinden, sürece aktif bir şekilde katılmaları beklenmektedir. Bu konuda artan ilgiyi dikkate alan SIGMA, iç kontrol sistemlerinin kalitesinin değerlendirilmesine ilişkin kılavuz ilkeler hazırlamıştır.3 2011’de düzenlenen 2. Bölgesel Kamu İç Mali Kontrol Konferansı sırasında, mali teftiş için bir dizi temel ilke gündeme getirildi. (Mali Teftişin Temelleri). Bundan sekiz yıl sonra, bu konunun daha derinlemesine ele alınması ve ilkelerin uygulanmasına ilişkin yöntemlerin geliştirilmesi ihtiyacı belirmiştir. Bu nedenle SIGMA, mali teftişin iç kontrolün diğer işlevlerini de tamamlayarak etkili bir şekilde nasıl uygulanabileceğine dair üst düzey yöneticileri bilgilendirmeyi amaçlayan bir tartışma belgesi kaleme aldı. 1 Klaas, K., L. Marcinkowski and M. Lazarević (2018), "Managerial accountability in the Western Balkans: A comparative analysis of the barriers and opportunities faced by senior managers in delivering policy objectives", SIGMA Papers, No. 58, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/88be2112-en. Uudelepp, A., et al. (2018), "Analysis of the Professionalisation of the Senior Civil Service and the Way Forward for the Western Balkans", SIGMA Papers, No. 55, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8535b60b-en. 2 Vági, P. and E. Rimkute (2018), "Toolkit for the preparation, implementation, monitoring, reporting and evaluation of public administration reform and sector strategies: Guidance for SIGMA partners", SIGMA Papers, No. 57, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/37e212e6-en. ReSPA (2018) Methodological Guide for Costing of Government Strategies (https://www.respaweb.eu/11/library#respa- publications-2018-7) 3 Boryczka, M., D. Bochnar and A. Larin (2019), "Guidelines for assessing the quality of internal control systems", SIGMA Papers, No. 59, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2a38a1d9-en.
  3. 3. PROGRAM 19 Eylül 2019 8.30 – 9.00 Kayıt 9:00 – 9:40 Konferans açılışı ● Damjan Manchevski, Bilgi Toplumu ve Yönetim Bakanı, Kuzey Makedonya ● Rosa Aldea Busquets, Genel Müdür Yardımcısı, Bütçe GM, Avrupa Komisyonu ● Ratka Sekulović, Direktör, ReSPA ● Klas Klaas, Strateji & Reform Başkanı, SIGMA Yönetsel Hesap Verebilirlik 9:40 – 10:15 Yönetsel hesap verebilirlik– neden bu kadar önemli? ● Rosa Aldea Busquets, Genel Müdür Yardımcısı, Bütçe GM, Avrupa Komisyonu 10:15 – 10:45 Kahve arası 10:45 – 12:15 Panel oturumu: Yönetsel hesap verebilirliğin uygulanmasına yaşanabilecek güçlükler ● Damjan Manchevski, Bilgi Toplumu ve Yönetim Bakanı ● Gëzim Kallajxhi, Ekonomi Direktörü, ADISA ● Radmila Dragišić, Müdür Yardımcısı, Yasama Sekreterliği- Avrupa Bütünleşme Danışmanı, Avrupa Bütünleşme Kurulu ● Arton Berisha, Genel Sekreter, Kamu Yönetimi Bakanlığı ● Danijela Nedeljković-Vukcević, Genel Müdür, Kamu Yönetimi Bakanlığı ● Spomenka Würzburger, Bakan Yardımcısı, Maliye Bakanlığı ● Muhammed Emin Yıldız, Daire Başkanı, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı 12:15 – 13:30 Öğle yemeği Kaynak planlama ile uyumlaştırılmış stratejik planlama 13:30 – 14:05 Politika planlama ve mali planlama arasında uyumun sağlanması – Slovenya deneyimi ● Katja Lautar, SIGMA Uzmanı/Mali ve Ekonomik Politikalar Ofisi, Maliye Bakanlığı 14:05 – 15:00 Panel oturumu: Politikaların ve mali planlamanın eşgüdümüne ilişkin deneyimler ● Evis Qaja, Genel Müdür, Başbakanlık Kalkınma ve İyi Yönetişim Dairesi ● Ahmet Ismaili, Genel Müdür, Hazine, Maliye Bakanlığı ● Iva Vukovic, Genel Müdür, Ekonomi Politikaları Müdürlüğü ● Gordana Gapikj Dimitriovska, Bilgi Toplumu ve Yönetim Bakanlığı ● Jelena Mujčinović, Kamu Politikası Sekreterliği ● Abdurrahman Zafer Aydın, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı 15:00 – 15:30 Kahve arası 15:30 – 16:00 Tartışma ve sonuçlar: planlamada yaşanan başlıca güçlükler ● Mojmir Mrak, ReSPA Uzmanı Yönetim ve kontrol – uygulamaya ilişkin düzenlemeler 16:00 – 16:45 Belçika Federal Kamu Hizmeti Sosyal Güvenlik Kurumunda oluşturulan yönetim ve kontrol sistemi ● Frank von Massenhove, FPSSS eski direktörü
  4. 4. Akşam yemeği 20 Eylül 2019 9:00 – 9:15 Günün programının açıklanması 9:15 – 10:45 Paralel çalıştay oturumları Oturum 1: Mali teftiş – rolü, kapsamı ● “KİMK ile Uyumlu Mali Teftiş için Kılavuz İlkeler” başlıklı belge temelinde tartışma Oturum 2: Yöneticiler için iç kontrol kalite değerlendirme süreci: görev ve sorumluluklar, yetki devri, görev paylaşımı ● 59 sayılı SIGMA belgesi temelinde çalıştay ve tartışma 10:45 – 11:15 Kahve arası Genel oturum 11:15 – 12:45 Panel oturumu (MUB): Etkili KİMK sistemleri ve yönetsel hesap verebilirlik – geleceğe yönelik planlar ● Drinalda Ajazi, Uzman ● Fatima Obhođaš, Bakan Yardımcısı ● Ranko Šakota, Yönetici ● Dragoljub Nakić, Başkan ● Kosum Aliu, Direktör ● Ana Krsmanović, Genel Müdür ● Trajko Spasovski, Başkan ● Spomenka Würzburger, Bakan Yardımcısı Vekili 12:45 – 13:00 Konferans kapanışı ● Nina Angelovska, Maliye Bakanı, Kuzey Makedonya ● Raymond Hill, Bütçe GM, Avrupa Komisyonu Öğle yemeği

×