Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

peta pemikiran

278 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

peta pemikiran

  1. 1. 1.0 Pengenalan Gambarinidiambil di dalamkelassayasendiripada 17 Januari 2012 menggunakantelefonbimbit Samsung model Galaxy W (GT-I8150) denganbukaan apertur 2.6, ISO 100, masapendedahan 1/40 saatdanjarakfokusnya 3mm. Sekaliimbas, gambar di atasseperti di dalamkelaslukisan, di manapelajarsedangmelukisdanmewarna. Hakikatnyapelajartersebutsedangmenggunakanpetapemikiranuntukdijadikanhiasankelasmere ka. Padamasaini, pelajartersebutbarusahajadiperkenalkandenganpetapemikiran i-THINK. SekolahMenengahKebangsaan Convent Muar merupakanSekolahRintis i-THINK padatahun 2011 iaituprojekkerjasamaKementerianPelajaran Malaysia danAgensiInovasi Malaysia. Padatahun 2013, sekolahinidiberikan pula “Sekolah Showcase”. Bertuahnyapelajarpelajarsekolahini, diajarmenggunakanpetapemikiranseawalusia 13 tahunsecarapercuma. Sayamasihingat, semasakursuspengenalanuntuk guru-guru padapenghujungtahun 2011, sayamenghadapimasalahuntukmemahamitentangpetapemikiran.Memandangkantenagapengaj ar kami didatangkanterusdari United Kingdom; Terry dan
  2. 2. Richard.Walaupunpernahmempelajaripelbagaiteknikpengajaransemasa di alamuniversiti, masihterkial-kialuntukmemastikansamaadapetapemikiran yang dihasilkan adalah bersesuaianatautidak. Rajah di atasmenunjukkantigacontohpetapemikiran yang telahdihasilkanolehpelajar. „Brace Map‟ digunakanuntukmenunjukkanbahagian demi bahagian, „Tree Map‟ pula menunjukkan nota secaraklasifikasidan „Bridge Map‟ pula menunjukkankaitanantarasesuatuperkara. 2.0 Media Pengajaran Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, media merupakan perantaraan yang menghubungkan maklumat dan tujuan pengajaran guru dengan penerima iaitu pelajar yang akan memproses perantaraan itu, dan jika sesuai dapat diterima oleh pelajar dengan berkesan.Media menurut JamaludinBadusah, MuhammadHusin dan Abdul Rashid Johar (2000), media adalah suatu kaedah atau perantaraan berkomunikasi, berhubung antara satu sama lain seperti menggunakan akhbar, berita dan gambar untuk menyebarkan maklumat dan pandangan. Menurut Heinich, Molenda dan Russell (1991) pula, media boleh didefinisikan sebagai penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima seperti filem, video, radio, gambar, foto, risalah, poster dan sebagainya. Menurut Enright (1972), media adalah ikhtiar-ikhtiar untuk memperolehi, memproses dan menyusun kembali maklumat pandang dan dengar atau gabungan maklumat pandang dan dengar dengan cara grafik, fotografik, elektronik ataupun cara mekanik. 3.0 GrafikdalamPengajaran&Pembelajaran
  3. 3. Di peringkatprasekolahatausekolahrendah, kanak- kanakakandidedahkandenganpengetahuanmengenaihurufatauapasahaja yang berkaitandenganilmubarumenjadilebihmudahjikadisampaikanmelaluigrafik. Terutamanyakanak-kanakprasekolahtidakberpotensiuntukmemahamipengajaran berbentukabstrak. yang Olehitudenganpenggunaangrafik, pengajarandapatdipersembahkansecarakonkrit. Bagaimanakanak-kanaktersebutdidedahkan pula adalah denganmemperkenalkandenganimejatauobjekterlebihdahulusebelummengenalihuruf. Seterusnya, kombinasihurufdanobjektadidiseiringkanbagimembentuksesuatu yang lebihbermakna. Grafikmerupakansalahsatu media yang dapatmembantu gurudalammenyampaikanpengajaran. Grafikdalampembelajaranbolehdipersembahkandalambentukimejataupaparan visual tidakbergeraksepertigambar, lukisan, lakaran, gambarfoto, ilustrasidansebagainya. Dari aspekteknologi, iajugamerupakanelemen multimedia yang pentingbagimemberipenekanandalamsuatu proses penyampaianmaklumat. Manakalabagiperingkatsekolahmenengah, prauniversitimahupununiversiti, penggunaangrafikbegitumeluassekalidigunakanolehpara guru danpelajarterutamaketikaaktivitipembentanganhasiltugasandankuliah. Olehitu, bentukpengurusangrafik yang berstrukturmengikutaturantertentudapatmemaparkan proses demi proses seterusnyamendorongpelajaruntukberfikir, membuatanalisis, konsepdan idea yang manasukarditerangkanmelaluiteksdanucapan. Apabilakeadaaniniberlaku, secaratidaklangsungpelajar yang sukamembuatanalisisdapatberfikirdanmemprosessecaraaktif. Makaaktivitipengajarandanjugapembelajaranberkesankeranaadanyapenglibatanpelajarsecaraa ktif. MenurutDywermendapatibahawamanusiaberupayamengingatsebanyak : 50% Pasif daripada apa yang dilihat dan didengar 30% daripada apa yang dilihat 20% daripada apa yang didengar 10% daripada apa yang dibaca
  4. 4. 80% daripada apa yang disebut sambil lakukan 70% Aktif daripada apa yang disebut dalam percakapan Mengikutlagisatukajian Dwyer, sebanyak 83% keberkesanantercapaiapabilamanusiabelajarmelaluideriapenglihatan. Beliaujugamendapatibahawadenganmenggunakanalatbantuan visual contohnyagrafikiadapatmemberikesan yang lebihefektiflagikepadaaudiensuntukmengingatisesuatudalamjangka masa yang agakpanjang. Denganpenggunaangrafikiadapatmeningkatkankeberkesanan dan kefahamanpelajarmemandangkanianyadisampaikandalambentuk visual. Menurutteorirealisme, visual rangsangan yang terdapatdalamsesuatu memudahkangurudalammenyampaikanmaklumatkepadapelajardenganlebihberkesan. Penggunaangrafiktelahlama digunakandalamsistempendidikannegarasebelummerdekadanselepasmerdekamalahpenggunaa ngrafikberjayamenjadisuatu media dalampendidikantidak formal danformal.Penggunaangrafikdalampembelajaranamatsesuaidigunakandalamkumpulan yangramaiterutamanya di dalamkelas. Pelajariniperlubanyakmelihatataumenggunakanderiapenglihatanmerekauntukmemahamisesua tumaklumat. Adalah pentingbagipelajariniditunjukkandenganpelbagai visual dalam proses pembelajaranmereka. Semasapengajaran,elakkanmenggunakanbahanpengajaran menggunakanayat yang yang bertulisterlalupanjang, sebaliknyamemperbanyakkanbahanpengajaranberbentuksimbol, warnadancorakuntukmembantupelajarmemahamipembelajaransertadapatbelajardenganlebihef ektif. Selainitupenggunaan media grafiklukisandapatmenyokongpelajarmendapatkanilmupengetahuankeadaaninikeranapenggun aanlukisanmemerlukanpengamatandanmelaluipengamatankitadapatmengetahuisesuatukerana pengamatanmelibatkanaktivitisensoridanjugaberkaitdenganpemikiranmelibatkanstrukturimej visual. Penggunaan media grafiklukisan yang merupakansalahsatu media yang menggunakan visual dalampengajarandanpembelajaran di dalambilikdarjah yang dapatmerangsangpembelajaran. Hal ini di sokongolehpengkaji – pengkajiseperti Dwyer
  5. 5. danMaizurah. MenurutmerekaPenggunaan visual jugatelah lama diketahuiberkeupayaanmeransangpembelajarandanpemprosesanmaklumat (Dwyer,1978). 4.0 Penutup Kesimpulannyapenggunaan media grafiksepertigraf, kartundanjugalukisanmasihlagirelevandigunakan di dalam Proses PengajarandanPembelajaranterutamanya di dalamkonteksbilikdarjah. Penggunaan media inimasihlagiseiringdenganperkembanganteknologipadamasakiniwalaupunsudahterdapatnyape lbagai media yang jauhlebihbaikdanmudahdigunakan. Selainitupenggunaan media grafiktersebutbanyakmembantu guru di dalam proses pengajarandarisegikawalankelasdansebagainya. Penggunaan media grafiktelahbanyakmemberikelebihanterhadappengajarandanmenjadikanpengajaranlebihmenar ikdanpelbagai. Sebagai guru kitaharuslahpekaterhadappenggunaan media di dalampengajarantidakkira media grafikdan media – media lain yang bolehdigunakan. Akhirsekali guru perlubijakmemilih media supayapengajaran yang di sampaikanberkesankepadapelajar. RUJUKAN Dwyer, F. M. (1978). Strategies For Improving Visual Learning. State College, PA.: Learning Services. Enright, Brian J. (1972). New Media and the Library in Education. Shoe String Press, Incorporated. Heinich, R., Molenda, M., &Russell,J. D. (1993). Instructional Media: The New Technologies of Instruction. Macmillan Publishing Company. JamaludinBadusah, Muhammad Hussin& Abd. Rashid Johar. (2000). Inovasidanteknologidalampengajarandanpembelajaran.Banting: AJM Publishing Enterprise. MaizurahOmar (2000). Teachers’ Skills in Using Visual Materials. PhD Tesis. Bath, UK. http://yurizzgagarin.wordpress.com/2013/01/29/teori-realisme/

×