Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VIII Jornades de Museus i Educció de l'MMB. 2005

Museus i discapacitat visual. VIII Jornades de Museus i Educció de l'MMB. 2005

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

VIII Jornades de Museus i Educció de l'MMB. 2005

  1. 1. bones DIVENDRES, 28 DE GENER 10.1s h ouÈ nepReseru TENIR UNA Ramon Coma; Director d'Educació lntegrada del CRE "Joan Amades" 11.00 h DEs NS 11.30 h M ERIAL I RECURSOS PER TREBALLAR AMB PERSONES OUE PATEIXEN ., ,12.15 h ACCESSIBILIT ALS MUSEUS PER A ; tècnic de la Direcció DADES PERSONALS: Nom Adreça Codi postal-Població Telèfon Adreça electrònica Professió lnstitució on treballeu FORMA DE PAGAMENÎ lngrés o transferència bancària per I'import de ó0 € a: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona Concepte: Jornades de Museus i Educació Caixa de Catalunya Entitat 2013, oficina 030ó, D.C. 18, clc n" 0200255105 Sou pregats d'enviar còpia del justificant de pagament a l'atenció del CREM del Museu Marítim de Barcelona. Fax: 933 187 876 Adreça: Av. Drassanes s/n 08001 Barcelona DADES FIS LS (en cas que necessiteu factura) Nom o raó social DNI/ NIF Adreça Població Codi discapacitat visual: bones s'imp ades, Com arribar-hi Autobusos: 22, 63, 75 i 7 I 9.30 h a 14.00 h prof"rrion"ls del CRE "Joan postal Cenfe de Recursos Educâtius per a Deficients Visuels a Catalunya .JOAN AMADES" BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ PROGRAMA DIVENDRES,4 DE FEBRER
  2. 2. 3!'Í* ¡¡at-:!1 i',i1"lS ll.j'J i Ë'-¿iiÌ I-:J' -, l, -:- -','i LJ,;--q,r i;ì:î,'-' l- .:'- : f¿ i- f ,¡ j r;.j:_,,t.?ül'.j,si'¿ {ni3;lå.i : r]).-- ,- - "- .* , 'rtì"3,4-l :ä:l :j i.pL2Jty.Ì- A les jornades sobre "L'accessibiliti,t als Museus" que es van realitzar al Museu Marítim el novembre del 2003 El Centre de Recursos Educatius per a Deficients Durant dos divendres, de 9:30h a 14:00h es donaran tenim a l'abast per fer més accessible la circulació i la informació que es vol transmetre a aquests visitants. r Vlll Jornades de Museus i Educac¡ó del Museu Marítim: Cenlre de Recursos EducaUus per ê Deficients Visua s a Cåt¿lunya "JOAN ANIADES' !ci od 6 aûìva El Museu Marítim de Barcelona és membre de: o "Museus ¡ discapac¡tat visual: bones pràctiques ,êducatives coNsÊLL Dç CoORDll.lAClo PEDAGOGICA BARCELONA lnformació: Mireia Mayolas Centre de Recursos Educatius del Mar Museu Marítim Av. de les Drassanes s/n 08001 Barcelona rel.933.429.926 e-mail: crem.mmaritim@diba.es Gener de 2005 @Dlputacló Barælone xaña de municipis @ museu marítim Drassanes Re¡als de Barcelona Port de Barcelona

×