Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

State of devops and drupal 2014

 1. #devops and #drupal, have we learned anything yet? Kris Buytaert DrupalCon Amsterdam , September 2014
 2. KKrriiss BBuuyyttaaeerrtt ● II uusseedd ttoo bbee aa DDeevv,, ● TThheenn BBeeccaammee aann OOpp ● CChhiieeff TTrroolllliinngg OOffffiicceerr aanndd OOppeenn SSoouurrccee CCoonnssuullttaanntt @@iinnuuiittss..eeuu ● EEvveerryytthhiinngg iiss aann eeffffiinngg DDNNSS PPrroobblleemm ● BBuuiillddiinngg CClloouuddss ssiinnccee bbeeffoorree tthhee bbooookkssttoorree ● SSoommee bbooookkss,, ssoommee ppaappeerrss,, ssoommee bbllooggss ● EEvvaannggeelliizziinngg ddeevvooppss ssiinnccee << 22000077
 3. 55 yyeeaarrss aaggoo 6600 ssoommeetthhiinngg ppeeooppllee mmeett iinn GGhheenntt
 4. TThhee rreesstt iiss hhiissttoorryy ...... ● ddeevvooppssddaayyss wwoorrlldd wwiiddee ● AAnnaallyyssttss ● MMeeeettuuppss ● 33rrdd yyeeaarr aatt DDrruuppaallCCoonn ● 55tthh aanniivveerrssaarryy iinn GGeenntt iinn 22 wweeeekkss....
 5. BBuutt aallssoo ● VVeennddoorrss ssllaappppiinngg ##ddeevvooppss ttoo aallll ooff tthheeiirr ((iirrrreelleevvaanntt)) pprroodduuccttss ● DDeevvooppss EEnnggiinneeeerrss ● DDeevvooppss TTeeaammss ● DDeevvooppss CCeerrttiiffiiccaattiioonn ((ppaayy mmee 1100KK aanndd yyoouu''llll ggeett oonnee ttoooo)) ● ::((
 6. DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss
 7. DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss ● DDeevvss ddooiinngg ooppss wwoorrkk
 8. DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss ● DDeevvss ddooiinngg ooppss wwoorrkk ● OOppss wwrriittiinngg ccooddee ttoo aauuttoommaattee iinnffrraassttrruuccttuurree
 9. DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss ● DDeevvss ddooiinngg ooppss wwoorrkk ● OOppss wwrriittiinngg ccooddee ttoo aauuttoommaattee iinnffrraassttrruuccttuurree ● CCoonnttiinnuuoouuss IInntteeggrraattiioonn//DDeelliivveerryy
 10. DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss ● DDeevvss ddooiinngg ooppss wwoorrkk ● OOppss wwrriittiinngg ccooddee ttoo aauuttoommaattee iinnffrraassttrruuccttuurree ● CCoonnttiinnuuoouuss IInntteeggrraattiioonn//DDeelliivveerryy ● NNooooppss ● UUssiinngg tthhee cclloouudd
 11. DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss ● AALLLL BBRROOKKEENN !! • DDeevvss ddooiinngg ooppss wwoorrkk • OOppss wwrriittiinngg ccooddee ttoo aauuttoommaattee iinnffrraassttrruuccttuurree • CCoonnttiinnuuoouuss IInntteeggrraattiioonn//ddeelliivveerryy • nnooooppss • UUssiinngg tthhee cclloouudd
 12. DDeeffiinniinngg ##ddeevvooppss ● PPlleennttyy ooff ““bbrrookkeenn”” ddeeffiinniittiioonnss aarroouunndd ● TThheerree iiss NNOO ddeevvooppss mmaanniiffeessttoo ● IItt''ss nnoott aa rroollee ● IItt''ss nnoott aa JJoobbTTiittllee ● IItt''ss nnoott aa nneeww tteeaamm
 13. CC((LL))AAMMSS ● CCuullttuurree ● ((LLeeaann)) ● AAuuttoommaattiioonn ● MMeeaassuurreemmeenntt ● SShhaarriinngg DDaammoonn EEddwwaarrddss aanndd JJoohhnn WWiilllliiss GGeennee KKiimm
 14. ““DDeevvOOppss iiss aa ccuullttuurraall aanndd pprrooffeessssiioonnaall mmoovveemmeenntt”” AAddaamm JJaaccoobb
 15. TThhee rreeaall pprroobblleemm :: ● FFrriiddaayy eevveenniinngg aatt 1166::5599 ““PPuutt tthhiiss CCooddee LLiivvee,, hheerree''ss aa ttaarrbbaallll”” NNOOWW!! ● BBaacckkuuppss ?? ● WWhhaatt ddaattaabbaassee ?? ● SSeeccuurriittyy ?? ● HHiigghh AAvvaaiillaabbiilliittyy ?? ● SSccaallaabbiilliittyy ?? ● WWhhoo iiss oonn CCaallll ??
 16. DDeevvss vvss OOppss
 17. WWhhaattss iinn iitt ffoorr yyoouu ?? ● FFaasstteerr ttiimmee ttoo mmaarrkkeett • FFeeaattuurreess ggoo lliivvee iinn hhoouurrss vvss yyeeaarrss ● IInn aa mmoorree ssaaffee ((SSeeccuurree)) ● RReelliiaabbllee ffaasshhiioonn • FFuullllyy aauuttoommaatteedd ● MMoorree hhaappppyy {{ccuussttoommeerrss,,ddeevveellooppeerrss,,ooppss,,mmaannaaggeerrss,,iinnvveessttoorrss}}
 18. IIss iitt rreeaallllyy tthhaatt bbaadd ?? ● HHooww aabboouutt DDrruuppaall ?? ● SSuurrvveeyy ffrroomm 22001122 ● SSuurrvveeyy ffrroomm 22001144 ● MMuunniicchh vvss AAuussttiinn
 19. AAddooppttiioonn GGrroowwss ● MMoorree ssttaarrtteerrss ● MMoorree aaddooppttiioonnss ● LLeessss uunnkknnoowwnn
 20. HHooww ddoo wwee ggeett tthheerree ??
 21. AA ssooffttwwaarree pprroojjeecctt iiss nnoott ddoonnee uunnttiill yyoouurr llaasstt eenndduusseerr iiss iinn hhiiss ggrraavvee !! KKrriiss BBuuyyttaaeerrtt,, DDOODD AAmmsstteerrddaamm 22001133
 22. SStteepp 00 ● EEssttaabblliisshh ccoommmmuunniiccaattiioonn bbeettwweeeenn ddeevvss aanndd ooppss ● EEnnggaaggee OOppeerraattiioonnss PPeeooppllee iinn tthhee pprroojjeeccttss ● TTaallkk aabboouutt iiddeeaass ,, ttaallkk aabboouutt ppootteennttiiaall ttoooollss ● TTaallkk aabboouutt ggooaall :: FFaasstteerr aanndd rreelliiaabbllee ddeeppllooyymmeenntt wwiitthh lleessss eeffffoorrtt aanndd rreedduucceedd rriisskk
 23. VVeerrssiioonn aallll tthhee tthhiinnggss NNoo mmoorree eexxccuusseess !! • SSoouurrccee ccooddee AApppplliiccaattiioonn • SSoouurrccee ccooddee IInnffrraassttrruuccttuurree • BBuuiillddss • TTeessttss • PPiippeelliinneess • SSccrriippttss • DDooccuummeennttaattiioonn • MMoonniittoorriinngg ssccrriippttss
 24. VVeerrssiioonn CCoonnttrrooll ● UUpp 1100%% ● MMoorree ffuullll vveerrssiioonn ccoonnttrrooll ● GGiitt aallll tthhee wwaayy ● WWhhaatt''ss wwrroonngg wwiitthh tthhee ootthheerr 44%% ??
 25. CCoonnttiinnuuoouuss IInntteeggrraattiioonn CCoonnttiinnuuoouuss iinntteeggrraattiioonn ((CCII)) iiss tthhee pprraaccttiiccee,, iinn ssooffttwwaarree eennggiinneeeerriinngg,, ooff mmeerrggiinngg aallll ddeevveellooppeerr wwoorrkkiinngg ccooppiieess wwiitthh aa sshhaarreedd mmaaiinnlliinnee sseevveerraall ttiimmeess aa ddaayy.. IItt wwaass ffiirrsstt nnaammeedd aanndd pprrooppoosseedd aass ppaarrtt ooff eexxttrreemmee pprrooggrraammmmiinngg ((XXPP)).. IIttss mmaaiinn aaiimm iiss ttoo pprreevveenntt iinntteeggrraattiioonn pprroobblleemmss,, rreeffeerrrreedd ttoo aass ""iinntteeggrraattiioonn hheellll"" ((WWiikkiiPPeeddiiaa)) DDooeess tthhee aapppp yyoouu aarree ddeeppllooyyiinngg ssttiillll wwoorrkk ?? DDiidd yyoouu bbrreeaakk yyoouurr iinnffrraassttrruuccttuurree ??
 26. NNiirrvvaannaa AAnn ““eeccoossyysstteemm”” tthhaatt ssuuppppoorrttss ccoonnttiinnuuoouuss ddeelliivveerryy,, ffrroomm iinnffrraassttrruuccttuurree,, ddaattaa aanndd ccoonnffiigguurraattiioonn mmaannaaggeemmeenntt ttoo bbuussiinneessss.. TThhrroouugghh aauuttoommaattiioonn ooff tthhee bbuuiilldd,, ddeeppllooyymmeenntt,, aanndd tteessttiinngg pprroocceessss,, aanndd iimmpprroovveedd ccoollllaabboorraattiioonn bbeettwweeeenn ddeevveellooppeerrss,, tteesstteerrss,, aanndd ooppeerraattiioonnss,, ddeelliivveerryy tteeaammss ccaann ggeett cchhaannggeess rreelleeaasseedd iinn aa mmaatttteerr ooff hhoouurrss —— ssoommeettiimmeess eevveenn mmiinnuutteess––nnoo mmaatttteerr wwhhaatt tthhee ssiizzee ooff aa pprroojjeecctt oorr tthhee ccoommpplleexxiittyy ooff iittss ccooddee bbaassee.. CCoonnttiinnuuoouuss DDeelliivveerryy ,, JJeezz HHuummbbllee
 27. CCII vvss CCDD vvss CCDD 27
 28. ddeevvooppss ((<<))>> ccoonnttiinnuuoouuss ddeelliillvveerryy
 29. BBuuiilldd PPiippeelliinneess
 30. BBuuiilldd aann EEmmppttyy PPiippeelliinnee ● SSttaarrtt bbuuiillddiinngg aann eemmppttyy ppiippeelliinnee ● PPuusshh ““HHeelllloo WWoorrlldd”” ttoo pprroodduuccttiioonn ● AAdddd TTeessttss ● IItteerraattee
 31. GGrrooww yyoouurr AArrttiiffaaccttss ● aarrttiiffaaccttss ggoo ttrroouugghh aa ppiippeelliinnee ● UUnnmmooddiiffiieedd • aapppplliiccaattiioonn ccooddee,, • IInnffrraa ccooddee • MMeettaaddaattaa • tteessttss
 32. CCII UUssaaggee ● JJeennkkiinnss uussaaggee ddoouubblleedd ● SSttiillll 4400%%++ nnoott rruunnnniinngg aannyy ffoorrmm ooff CCII
 33. TThhee ddrruuppaall DDiilleemmmmaa CCaann yyoouu sseellll tthhee eeffffoorrtt ttoo bbuuiilldd CCII vvss CCaann yyoouu aaffffoorrdd nnoott ttoo ddoo CCII
 34. WWhhaatt''ss iinn yyoouurr PPiippeelliinnee ??
 35. AA ppiippeelliinnee ● CChheecckkoouutt ccooddee ● SSyynnttaaxx CChheecckk ● SSttyyllee CChheecckk ● CCooddee CCoovveerraaggee ● TTeessttss ●
 36. TTeessttiinngg RReeqquuiirreemmeennttss ● IInnffrraassttrruuccttuurree aass ccooddee ● BBuullkk PPrroovviissiioonniinngg ● PPrroodduucctt == • IInnffrraa++AApppplliiccaattiioonn SSttaacckk • PPrroovviissiioonniinngg • UUGGCC ● SSttaabbllee SSttaarrttiinngg PPooiinntt ● RRuunn TTeessttss ● VVeerriiffyy RReessuullttss ● RReerruunn TTeessttss ● ““IIff mmyy ccoommppuutteerr ccaann''tt iinnssttaallll iitt ,, tthhee iinnssttaalllleerr iiss bboorrkkeenn”” LLuukkee KKaanniieess aatt FFoossddeemm ((22000077))
 37. IInnffrraassttrruuccttuurree aass CCooddee ● TTrreeaatt ccoonnffiigguurraattiioonn aauuttoommaattiioonn aass ccooddee ● DDeevveellooppmmeenntt bbeesstt pprraaccttiicceess • MMooddeell yyoouurr iinnffrraassttrruuccttuurree • VVeerrssiioonn yyoouurr ccooookkbbooookkss // mmaanniiffeessttss • TTeesstt yyoouurr ccooookkbbooookkss// mmaanniiffeessttss • DDeevv// tteesstt //uuaatt // pprroodd ffoorr yyoouurr iinnffrraa ● MMooddeell yyoouurr iinnffrraassttrruuccttuurree ● AA wwoorrkkiinngg sseerrvviiccee == aauuttoommaatteedd (( AApppplliiccaattiioonn CCooddee ++ IInnffrraassttrruuccttuurree CCooddee ++ SSeeccuurriittyy ++ MMoonniittoorriinngg )) ● IIAACC --nnee AAddvvaanncceedd ssccrriippttiinngg
 38. IIff mmyy ccoommppuutteerr ccaann''tt ddeeppllooyy yyoouurr ssiittee,, iitt iissnn''tt wwoorrtthh ddeeppllooyyiinngg.. KKrriiss BBuuyyttaaeerrtt,, DDrruuppaallCCoonn MMuunniicchh 22001122
 39. SSiittee ddeeppllooyymmeenntt ● FFeeaattuurreess aaddooppttiioonn iiss uupp 1188%% ● MMaannuuaall ccoonnffiigg ffrroomm gguuii iiss ddoowwnn 2277%%
 40. SSiittee ddeeppllooyymmeenntt ● SSiittee pprrooffiillee iinnssttaallll iimmpprroovveedd ffrroomm << 11%% ttoo 66%% ● DDaattaabbaassee iinnssttaallllaattiioonnss hhaavvee ddeeccrreeaasseedd bbyy 99%% ● FFeeaattuurreess uussaaggee iinnccrreeaasseedd bbyy 99%%
 41. AA ppiippeelliinnee ● CChheecckkoouutt ccooddee ● SSyynnttaaxx ● SSttyyllee ● CCooddee CCoovveerraaggee ● TTeessttss ● BBuuiilldd ● MMoorree TTeessttss ● PPaacckkaaggee ● UUppllooaadd ttoo RReeppoo ● DDeeppllooyy oonn TTeesstt
 42. TTeessttiinngg == MMoonniittoorriinngg ● DDeeppllooyy aa hhoosstt,, ● AAdddd iitt ttoo tthhee mmoonniittoorriinngg ffrraammeewwoorrkk ● AAdddd ccoolllleeccttiioonn ttoooollss ● AAdddd cchheecckk ddeeffiinniittiioonnss ● UUppddaattee tthhee mmoonniittoorriinngg ttooooll ccoonnffiigg FFUULLLLYY AAUUTTOOMMAATTEEDD
 43. TTeesstt aallll tthhee tthhiinnggss ● UUnniitt tteessttss ● IInntteeggrraattiioonn TTeessttss ● SSyysstteemm TTeessttss ● AAcccceeppttaannccee TTeessttss ● SSeeccuurriittyy TTeessttss ● PPeerrffoorrmmaannccee TTeessttss ● RReeggrreessssiioonn TTeessttss ● FFuunnccttiioonnaall TTeessttss
 44. DDrruuppaall aanndd TTeessttiinngg ● GGiivveenn tthhee llaacckk ooff CCII,, mmoossttllyy mmaannuuaall tteessttss ● FFooccuuss oonn PPeerrffoorrmmaannccee,, uussaabbiilliittyy aanndd GGUUII tteessttiinngg..
 45. DDrruuppaall aanndd TTeessttiinngg ● SSttiillll 5500%% nnoott uussiinngg aa FFrraammeewwoorrkk ttoo tteesstt ● SSeelleenniiuumm aatt 2200++%% ● CCuuccuummbbeerr++++ ● BBeehhaatt++++
 46. BBuuiilldd PPrroommoottiioonn
 47. AA ppiippeelliinnee ● CChheecckkoouutt ccooddee ● SSyynnttaaxx ● SSttyyllee ● CCooddee CCoovveerraaggee ● CCooddee RReevviieeww ● UUnniitt TTeessttss ● BBuuiilldd ● MMoorree TTeessttss ● PPaacckkaaggee ● UUppllooaadd ttoo RReeppoo ● PPrroommoottee ● DDeeppllooyy oonn TTeesstt ● MMoorree TTeessttss ● PPrroommoottee ● DDeeppllooyy oonn UUAATT ● MMoorree TTeessttss ● PPrroommoottee ● DDeeppllooyy oonn PPrroodd
 48. DDoonnee ?? ● CClloossee tthhee ffeeeeddbbaacckk lloooopp,, ● SSeenndd mmeettrriicc oonn ddeeppllooyymmeenntt eecchhoo ""ddeeppllooyyeedd..$$ppaacckkaaggee__nnaammee 1 ``ddaattee ++%%ss`` || nncc <<%%== ggrraapphhiittee__hhoosstt %%>>//22000033
 49. DDaasshhbbooaarrddss
 50. VViissuuaalliizzee BBuussiinneessss MMeettrriiccss ● $$rreevveennuuee ● ##ssaalleess ● ssiiggnnuuppss ● ccoonnvveerrssiioonnss ● AAppii ccaallllss ● AApppplliiccaattiioonn uussee
 51. CCoonnttiinnuuoouuss IImmpprroovveemmeenntt
 52. IItt''ss nnoott aabboouutt tthhee ttoooollss IItt''ss aabboouutt cchhaannggee IItt''ss aabboouutt tthhee ppeeooppllee
 53. HHoommeewwoorrkk
 54. ##ddrruuppaall aanndd ##ddeevvooppss BBOOFF WWeeddnneessddaayy 11::4455 –– 133::0000 RRoooomm :: GG111 · AAddyyaaxx ##ddeevvooppss MMeeeettuupp AAmmsstteerrddaamm TTuueessddaayy 188::0000 OOmmnniibbuuss,, GGiittllaabb,, DDoocckkeerr ,, CCuullttuurree OOuudd AAmmsstteerrddaamm ((aarroouunndd tthhee ccoorrnneerr)) ##ddoocckkeerr MMeeeettuupp AAmmsstteerrddaamm BBeenn HHiinnddmmaann aabboouutt MMeessooss WWeeddnneessddaayy 199::0000 IINNGG HHaaaarrlleemmmmeerrwweegg
 55. CCoonnttaacctt KKrriiss BBuuyyttaaeerrtt KKrriiss..BBuuyyttaaeerrtt@@iinnuuiittss..eeuu FFuurrtthheerr RReeaaddiinngg @@kkrriissbbuuyyttaaeerrtt hhttttpp::////wwwwww..kkrriissbbuuyyttaaeerrtt..bbee//bblloogg// hhttttpp::////wwwwww..iinnuuiittss..eeuu// IInnuuiittss DDuubbooiissttrraaaatt 5500 22006600 AAnnttwweerrppeenn BBeellggiiuumm ++3322 447755 9966122221
Advertisement