SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
OO RReesssseennttiimmeennttoo 
ee sseeuuss MMaalleess 
PPrroovvéérrbbiiooss 2266..2233--2266
OO RReesssseennttiimmeennttoo ee sseeuuss MMaalleess 
• RReesssseennttiimmeennttooss ffaazzeemm ppaarrttee ddaa vviiddaa hhuummaannaa.. CCoomm aa 
eennttrraaddaa ddoo ppeeccaaddoo nnoo mmuunnddoo vveeiioo oo ppeessaarr,, oo ddeessggoossttoo ee oo 
rreesssseennttiimmeennttoo.. 
• OO ppeeccaaddoo aaffeettoouu nnoossssaass rreellaaççõõeess ccoomm DDeeuuss,, ccoonnoossccoo 
mmeessmmoo ee ccoomm oo pprróóxxiimmoo.. 
• OO ppeeccaaddoo aaffeettoouu nnoossssooss sseennttiimmeennttooss,, aabbaalloouu nnoossssaass 
eemmooççõõeess.. ÉÉ nneecceessssáárriioo ddeesseennvvoollvveerr sseennttiimmeennttooss ddee 
hhuummiillddaaddee ee ssuubbmmiissssããoo aa vvoonnttaaddee ddee DDeeuuss ppaarraa qquuee nnããoo 
sseejjaammooss rreefféénnss ddoo óóddiioo ee ddaa mmaallddaaddee.. 
• OO PPEERRIIGGOO:: 
• NNoo ffuunnddoo ddoo sseerr ddee aallgguunnss ooccuullttaa--ssee uummaa iinntteennssaa ee 
aassssuussttaaddoorraa ffúúrriiaa rraannccoorroossaa,, aass vveezzeess ddiissffaarrççaaddaa ccoomm 
uummaa ccoonnvveerrssaa mmaannssaa ee lláábbiiooss aammoorroossooss..
OO RReesssseennttiimmeennttoo ee sseeuuss MMaalleess 
•PPoorr ddeettrrááss ddeessttaa ffaacchhaaddaa eessttáá uumm ccoorraaççããoo mmaauu,, cchheeiioo 
ddee óóddiioo ee mmaallddaaddee.. 
•ÉÉ ssóó uummaa qquueessttããoo ddee tteemmppoo ppaarraa eexxppllooddiirr.. EE qquuaannddoo 
iissssoo aaccoonntteeccee ggaannhhaa uummaa mmaaggnniittuuddee eennlloouuqquueecceeddoorraa.. 
•RReesssseennttiimmeennttoo éé aassssiimm,, ffeerrvvee ccoomm óóddiioo aassssaassssiinnoo 
ddeennttrroo ddee nnóóss.. ((EExx.. CCaaiimm)) 
OO QQUUEE ÉÉ RREESSSSEENNTTIIMMEENNTTOO?? 
11.. ÉÉ ssiinnôônniimmoo ddee ffaallttaa ddee ppeerrddããoo.. CCaauussaannddoo 
AAmmaarrgguurraa,, aazzeeddaa aa vviiddaa ee ggeerraa sseennttiimmeennttooss ddee 
vviinnggaannççaa.. 
- DDeessppeerrddiiççaammooss eenneerrggiiaa eemmoocciioonnaall ee aaccaabbaammooss iissoollaaddooss.. 
- RRee -->> SSeennttiimmeennttoo:: sseennttiirr nnoovvaammeennttee,, rreeppeettiirr aa eemmooççããoo 
ddoolloorroossaa.. PPeerrppeettuuaaççããoo ddee sseennttiimmeennttooss ddeessaaggrraaddáávveeiiss..
OO RReesssseennttiimmeennttoo ee sseeuuss MMaalleess 
• SSeejjaa ppoorr ddeessiilluussããoo oouu ttrraaiiççããoo,, vvoollttaamm aa nnoossssaa mmeemmóórriiaa,, 
iinnttooxxiiccaannddoo--nnooss ccoomm sseeuu vveenneennoo vváárriiaass vveezzeess.. 
• MMeeddiicciinnaa ddiizz qquuee:: ddeeiixxaa aa ppeessssooaa iinnffeelliizz,, aattrraaii ddooeennççaass 
ffííssiiccaass.. 
• PPssiiccoollooggiiaa ddiizz qquuee:: OO RReesssseennttiimmeennttoo ee aa rraaiivvaa eessggoottaamm aass 
rreesseerrvvaass eesssseenncciiaaiiss ddee SSEERROOTTOONNIINNAA,, lleevvaannddoo aa ppeerrddaa ddee 
mmeemmóórriiaa,, iinnccaappaacciiddaaddee ddee ttoommaarr ddeecciissõõeess ee aattéé 
ddeepprreessssããoo.. 
• GGeerraa eessttrreessssee,, aannssiieeddaaddee,, rraaiivvaa iinnccoonnttrroolláávveell.. 
• OO rreesssseennttiimmeennttoo nnããoo ppuunnee ppeessssooaa aallgguummaa aalléémm ddee nnóóss 
mmeessmmooss.. NNããoo ppooddeemmooss gguuaarrddáá--lloo ee eexxppeerriimmeennttaarr ccuurraa aaoo 
mmeessmmoo tteemmppoo.. 
• OO rreesssseennttiimmeennttoo rroouubbaa oo ffôôlleeggoo ddee nnoossssoo ttrraabbaallhhoo,, 
eemmbbaaççaa aa nnoossssaa vviissããoo ddoo ffuuttuurroo ee ffuurrttaa ddee nnóóss aa aalleeggrriiaa ddee 
ttrraabbaallhhaarr jjuunnttoo cc//oouuttrraass ppeessssooaass..
OO qquuee aa BBííbblliiaa eennssiinnaa ssoobbrree RReesssseennttiimmeennttoo?? 
• AA BBííbblliiaa ddiizz qquuee uummaa ppeeqquueennaa rraaiizz ddee aammaarrgguurraa ppooddee 
ccaauussaarr mmuuiittooss ddaannooss ttaannttoo aa mmiimm qqttoo aa oouuttrrooss.. HHbb.. 1122..1155 
• AA BBííbblliiaa ddiizz qquuee RReesssseennttiimmeennttoo éé uumm ppeeccaaddoo ee ccoommoo ttaall 
tteemmooss qquuee nnooss aarrrreeppeennddeerr.. AAtt.. 88..2222--2233 
• AA BBííbblliiaa ddiizz qquuee oo RReesssseennttiimmeennttoo nnããoo ddeevvee sseerr mmoottiivvoo ddee 
oorrgguullhhoo.. TTgg 33..1144 
• AA BBííbblliiaa ddiizz qquuee oo rreesssseennttiimmeennttoo gguuaarrddaaddoo nnoo ccoorraaççããoo,, ssee 
mmaanniiffeessttaarráá aattrraavvééss ddee nnoossssaass ppaallaavvrraass,, ccoommoo 
mmuurrmmuurraaççããoo oouu qquueeiixxaass.. MMtt 1122..3344 // RRmm 33..1144 
• AA BBííbblliiaa ddiizz ccoommoo ppooddeemmooss eevviittáá--lloo,, ppeerrddooaannddoo oouuttrrooss.. MMtt 
55..2233--2244 // EEff 44..2233 // FFpp.. 33..1133
LLIIDDAANNDDOO CCOOMM FFEERRIIDDAASS SSEECCRREETTAASS EE 
CCHHOORROO SSIILLEENNCCIIOOSSOO 
• NNiinngguuéémm ppaassssaa ppeellaa vviiddaa sseemm qquuee sseejjaa ffeerriiddoo nnaa aallmmaa.. 
• TTooddooss ssooffrreemm ““ggoollppeess nnaa aallmmaa”” ee aaddqquuiirreemm pprrooffuunnddaass ffeerriiddaass 
iinntteerriioorreess,, qquuee aass vveezzeess ssããoo mmaaiiss ddoolloorriiddaass qquuee uummaa aaggrreessssããoo 
ffííssiiccaa.. 
• TTooddooss ccoonnhheecceemmooss ppeessssooaass ccuujjooss ccoorraaççõõeess eessttããoo ddiillaacceerraaddooss,, 
ppaarrttiiddooss ee iinnffllaammaaddooss ppoorr tteerreemm ssiiddoo aaggrreeddiiddooss.. 
• JJóó 2244..1122 ““DDeessddee aass cciiddaaddeess ggeemmeemm ooss hhoommeennss,, ee aa aallmmaa 
ddooss ffeerriiddooss eexxccllaammaa,, ee ccoonnttuuddoo DDeeuuss llhhoo nnããoo iimmppuuttaa ccoommoo 
lloouuccuurraa..”” 
• AA ffeerriiddaa éé pprrooffuunnddaa ppoorrqquuee aallgguuéémm qquuee ccoonnffiiáávvaammooss ee 
rreessppeeiittáávvaammooss nnooss ggoollppeeoouu..
CCoommoo iiddeennttiiffiiccaarr uummaa ppeessssooaa rreesssseennttiiddaa?? 
• DDeemmoonnssttrraamm ffaallttaa ddee iinntteerreessssee ppeellooss oouuttrrooss.. 
• SSããoo sseennssiittiivvaass ee mmeelliinnddrroossaass.. EExx..SSaallaa 22 ccaallaamm 
• FFiiccaamm ppoosssseessssiivvaass ccoomm aallgguunnss ppoouuccooss aammiiggooss,, ee 
rraarraammeennttee tteemm aammiiggooss íínnttiimmooss.. MMeeddoo ddee ppeerrddêê--llooss 
• TTêêmm tteennddêênncciiaa ddee eevviittaarr ccoonnhheecceerr nnoovvaass ppeessssooaass 
• DDeemmoonnssttrraamm ppoouuccoo oouu nneennhhuummaa ggrraattiiddããoo 
• FFaazzeemm lliissoonnjjaass sseemm ssiinncceerriiddaaddee oouu ffaazzeemm ccrrííttiiccaass dduurraass.. 
• FFiiccaamm rreesssseennttiiddaass ccoomm ooss oouuttrrooss,, ppoorr mmuuiittoo tteemmppoo.. TTêêmm 
ddiiffiiccuullddaaddee ddee ppeerrddooaarr.. 
• SSããoo TTeeiimmoossaass oouu ffiiccaamm rreettrraaííddaass//aaffaassttaaddaass.. 
• NNããoo ssããoo ddiissppoossttaass aa ccoommppaarrttiillhhaarr nneemm aajjuuddaarr nniinngguuéémm.. 
• PPeessssooaass iinnssttáávveeiiss eemmoocciioonnaallmmeennttee.. FFeelliizz-->>ddeepprriimmiiddaa
LLIIBBEERRTTEE--SSEE DDOO RREESSSSEENNTTIIMMEENNTTOO!! 
• OO CCrriissttããoo qquuee ssee ddeeiixxaa ddoommiinnaarr ppeelloo óóddiioo ee aammaarrgguurraa 
ccoonnttrraa sseeuu pprróóxxiimmoo,, eessttáá ccoomm aa ““SSíínnddrroommee ddee CCaaiimm””,, éé 
uumm hhoommiicciiddaa.. 1 JJoo 3..155 -->> 
• ““QQuueemm aabboorrrreeccee sseeuu iirrmmããoo éé uumm hhoommiicciiddaa..”” 
• ““QQuueemm aabboorrrreeccee sseeuu iirrmmããoo eessttáá eemm TTrreevvaass,, ee éé uumm 
mmeennttiirroossoo..”” 1 JJoo 22..99 // 44..2200 
• PPaarraa vveenncceerr oo rreesssseennttiimmeennttoo pprreecciissoo: 
1.. SSeerr hhoonneessttoo,, aaddmmiittiinnddoo qquuee eellee eexxiissttee; 
22.. TTeerr hhuummiillddaaddee,, ccoonnffeessssaannddoo oo ppeeccaaddoo; 
3.. EEssttaarr vvuullnneerráávveell ddiiaannttee ddee DDeeuuss,, ddiissppoossttoo aa mmaanntteerr aa 
ssuubbmmiissssããoo àà rreepprroovvaaççããoo rreegguullaarr ddee DDeeuuss..
LLIIBBEERRTTEE--SSEE DDOO RREESSSSEENNTTIIMMEENNTTOO!! 
55 ttééccnniiccaass ssuuggeerriiddaass ppeelloo PPrrooff.. JJaammeess SSttrriinngghhaamm:: 
1..FFaaççaa uummaa lliissttaa ddee ttooddooss ooss ppoonnttooss ++ ee –– ddaa ppeessssooaa ccoomm qquueemm vvooccêê 
eessttáá rreesssseennttiiddoo.. OOrree ppoorr eessttaa lliissttaa.. 
22..TTeennttee rreeccoonnhheecceerr oo ppoorrqquuee aaqquueellaa ppeessssooaa aaggiiuu ddaaqquueellaa mmaanneeiirraa 
qquuee ttee ffeerriiuu.. PPeerrgguunnttee ssee eellaa ffeezz ccoomm oo iinnttuuiittoo ddee mmaaggooáá--lloo oouu ffooii 
sseemm iinntteennççããoo//ppeelloo mmoommeennttoo.. 
3..EEnnttrreegguuee aa ppeessssooaa ee aass ssuuaass rreeaaççõõeess ee sseennttiimmeennttooss ppeeddiinnddoo aa 
ffoorrççaa ddoo SSeennhhoorr ee oo ppooddeerr ddoo ppeerrddããoo.. 
44..SSóó ddêê aa bbooaa nnoottíícciiaa àà ppeessssooaa qquuee vvcc ppeerrddoooouu ddeeppooiiss qquuee nnããoo sseennttiirr 
mmaaiiss rreesssseennttiimmeennttoo nnoo ccoorraaççããoo.. 
55..PPeeççaa aaoo EE..SSaannttoo ppaarraa eenncchheerr vvooccêê ccoomm aammoorr ppeellaa ppeessssooaa.. FFaaççaa 
ccoomm ppeerrssiissttêênncciiaa ee ssiinncceerriiddaaddee ee vveerrááss ttrraannssffoorrmmaaççããoo eemm sseeuuss 
ppeennssaammeennttooss ee vviissããoo..
LLIIBBEERRTTEE--SSEE DDOO RREESSSSEENNTTIIMMEENNTTOO!! 
55 ttééccnniiccaass ssuuggeerriiddaass ppeelloo PPrrooff.. JJaammeess SSttrriinngghhaamm:: 
11..FFaaççaa uummaa lliissttaa ddee ttooddooss ooss ppoonnttooss ++ ee –– ddaa ppeessssooaa ccoomm qquueemm vvooccêê 
eessttáá rreesssseennttiiddoo.. OOrree ppoorr eessttaa lliissttaa.. 
22..TTeennttee rreeccoonnhheecceerr oo ppoorrqquuee aaqquueellaa ppeessssooaa aaggiiuu ddaaqquueellaa mmaanneeiirraa 
qquuee ttee ffeerriiuu.. PPeerrgguunnttee ssee eellaa ffeezz ccoomm oo iinnttuuiittoo ddee mmaaggooáá--lloo oouu ffooii 
sseemm iinntteennççããoo//ppeelloo mmoommeennttoo.. 
33..EEnnttrreegguuee aa ppeessssooaa ee aass ssuuaass rreeaaççõõeess ee sseennttiimmeennttooss ppeeddiinnddoo aa 
ffoorrççaa ddoo SSeennhhoorr ee oo ppooddeerr ddoo ppeerrddããoo.. 
44..SSóó ddêê aa bbooaa nnoottíícciiaa àà ppeessssooaa qquuee vvcc ppeerrddoooouu ddeeppooiiss qquuee nnããoo sseennttiirr 
mmaaiiss rreesssseennttiimmeennttoo nnoo ccoorraaççããoo.. 
55..PPeeççaa aaoo EE..SSaannttoo ppaarraa eenncchheerr vvooccêê ccoomm aammoorr ppeellaa ppeessssooaa.. FFaaççaa 
ccoomm ppeerrssiissttêênncciiaa ee ssiinncceerriiddaaddee ee vveerrááss ttrraannssffoorrmmaaççããoo eemm sseeuuss 
ppeennssaammeennttooss ee vviissããoo..

More Related Content

What's hot

Terminologia cirurgica
Terminologia cirurgicaTerminologia cirurgica
Terminologia cirurgica
Rosi Silva
 
Presentacion final a3
Presentacion final a3Presentacion final a3
Presentacion final a3
sirkoky
 
Materi pppk ma'arif
Materi pppk ma'arifMateri pppk ma'arif
Materi pppk ma'arif
agus raharjo
 
Growth and development_of_children.ppt_aaaaa
Growth and development_of_children.ppt_aaaaaGrowth and development_of_children.ppt_aaaaa
Growth and development_of_children.ppt_aaaaa
Shirley Valera
 
Effective communication
Effective communicationEffective communication
Effective communication
tanuja nair
 

What's hot (20)

Terminologia cirurgica
Terminologia cirurgicaTerminologia cirurgica
Terminologia cirurgica
 
Visita a la Torre Eiffel
Visita a la Torre EiffelVisita a la Torre Eiffel
Visita a la Torre Eiffel
 
Clase #3 de publisher
Clase #3 de publisherClase #3 de publisher
Clase #3 de publisher
 
Usluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcima
Usluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcimaUsluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcima
Usluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcima
 
Kako naplatiti potrazivanja i zadrzati vazne b2b kupce?
Kako naplatiti potrazivanja i zadrzati vazne b2b kupce?Kako naplatiti potrazivanja i zadrzati vazne b2b kupce?
Kako naplatiti potrazivanja i zadrzati vazne b2b kupce?
 
Obuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodaji
Obuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodajiObuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodaji
Obuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodaji
 
Ciência e arte da gratidão
Ciência e arte da gratidãoCiência e arte da gratidão
Ciência e arte da gratidão
 
Elementos básicos de la plástica
Elementos básicos de la plásticaElementos básicos de la plástica
Elementos básicos de la plástica
 
Presentacion final a3
Presentacion final a3Presentacion final a3
Presentacion final a3
 
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
 
La constitución
La constituciónLa constitución
La constitución
 
Dyslexia in detail
Dyslexia in detail Dyslexia in detail
Dyslexia in detail
 
Interview Questions-Basics of Electronics and Communication Engg
 Interview Questions-Basics of Electronics and Communication Engg Interview Questions-Basics of Electronics and Communication Engg
Interview Questions-Basics of Electronics and Communication Engg
 
Materi pppk ma'arif
Materi pppk ma'arifMateri pppk ma'arif
Materi pppk ma'arif
 
Pragmatics 1225480010541171-9
Pragmatics 1225480010541171-9Pragmatics 1225480010541171-9
Pragmatics 1225480010541171-9
 
Active learning for higher education
Active learning for higher educationActive learning for higher education
Active learning for higher education
 
Growth and development_of_children.ppt_aaaaa
Growth and development_of_children.ppt_aaaaaGrowth and development_of_children.ppt_aaaaa
Growth and development_of_children.ppt_aaaaa
 
Effective communication
Effective communicationEffective communication
Effective communication
 
Afonso revista espiritas 1858_1859_1
Afonso revista espiritas 1858_1859_1Afonso revista espiritas 1858_1859_1
Afonso revista espiritas 1858_1859_1
 
IDT 7052: Project 3
IDT 7052: Project 3IDT 7052: Project 3
IDT 7052: Project 3
 

Viewers also liked (18)

Actividades jclic
Actividades jclicActividades jclic
Actividades jclic
 
Cinema al..
Cinema al..Cinema al..
Cinema al..
 
Billars monforte
Billars monforteBillars monforte
Billars monforte
 
Http
HttpHttp
Http
 
Spon.125 moto
Spon.125 motoSpon.125 moto
Spon.125 moto
 
Deixalleria
DeixalleriaDeixalleria
Deixalleria
 
Page0001
Page0001Page0001
Page0001
 
Oficina de participação social e direitos humanos 22 de maio
Oficina de participação social e direitos humanos 22 de maioOficina de participação social e direitos humanos 22 de maio
Oficina de participação social e direitos humanos 22 de maio
 
certificate
certificatecertificate
certificate
 
10
1010
10
 
Deix dep
Deix depDeix dep
Deix dep
 
Tics investigativas-110204174633-phpapp01 (1)
Tics investigativas-110204174633-phpapp01 (1)Tics investigativas-110204174633-phpapp01 (1)
Tics investigativas-110204174633-phpapp01 (1)
 
Manish
ManishManish
Manish
 
Test
TestTest
Test
 
Pdf questoes
Pdf questoesPdf questoes
Pdf questoes
 
Alfabetização
AlfabetizaçãoAlfabetização
Alfabetização
 
SOM conclave - KARNATAKA - The Hindu
SOM conclave - KARNATAKA - The HinduSOM conclave - KARNATAKA - The Hindu
SOM conclave - KARNATAKA - The Hindu
 
Lista de integrais2
Lista de integrais2Lista de integrais2
Lista de integrais2
 

Similar to O ressentimento e seus males

Seminário sexualidade na 3ª idade
Seminário sexualidade na 3ª idadeSeminário sexualidade na 3ª idade
Seminário sexualidade na 3ª idade
Valéria Vilella
 
4. arteria carotida externa
4. arteria carotida externa4. arteria carotida externa
4. arteria carotida externa
anatogral
 
C for - arrival
 C  for - arrival C  for - arrival
C for - arrival
Rabah HELAL
 
Eulises tralaviña galeano
Eulises tralaviña galeanoEulises tralaviña galeano
Eulises tralaviña galeano
dcpe2014
 
Indicadores de éxito en las aulas con alumnos
Indicadores de éxito en las aulas con alumnosIndicadores de éxito en las aulas con alumnos
Indicadores de éxito en las aulas con alumnos
guaja30
 

Similar to O ressentimento e seus males (20)

Mapa de empatía
Mapa de empatíaMapa de empatía
Mapa de empatía
 
Seminário sexualidade na 3ª idade
Seminário sexualidade na 3ª idadeSeminário sexualidade na 3ª idade
Seminário sexualidade na 3ª idade
 
Apresentação subsistema provimento GRH maio 2014
Apresentação subsistema provimento GRH maio 2014Apresentação subsistema provimento GRH maio 2014
Apresentação subsistema provimento GRH maio 2014
 
Coraza de San Patricio
Coraza de San PatricioCoraza de San Patricio
Coraza de San Patricio
 
Aula Europa CUCA Manhã 25/08/2014
Aula Europa CUCA Manhã 25/08/2014Aula Europa CUCA Manhã 25/08/2014
Aula Europa CUCA Manhã 25/08/2014
 
Contenido web cursos
Contenido web cursosContenido web cursos
Contenido web cursos
 
Ent examination
Ent examinationEnt examination
Ent examination
 
Fiebre chikungunya
Fiebre chikungunyaFiebre chikungunya
Fiebre chikungunya
 
4. arteria carotida externa
4. arteria carotida externa4. arteria carotida externa
4. arteria carotida externa
 
La bursitis (lidia)
La bursitis (lidia)La bursitis (lidia)
La bursitis (lidia)
 
Gandirea magica si gandirea religioasa
Gandirea magica si gandirea religioasaGandirea magica si gandirea religioasa
Gandirea magica si gandirea religioasa
 
Ciencia y tecnologia formaciontierra
Ciencia y tecnologia formaciontierraCiencia y tecnologia formaciontierra
Ciencia y tecnologia formaciontierra
 
2014 curso actualizacion_pediatria_oftalmologia
2014 curso actualizacion_pediatria_oftalmologia2014 curso actualizacion_pediatria_oftalmologia
2014 curso actualizacion_pediatria_oftalmologia
 
Educação do sensível congresso lagoa
Educação do sensível congresso lagoaEducação do sensível congresso lagoa
Educação do sensível congresso lagoa
 
C for - arrival
 C  for - arrival C  for - arrival
C for - arrival
 
Eulises tralaviña galeano
Eulises tralaviña galeanoEulises tralaviña galeano
Eulises tralaviña galeano
 
Therapeutic+writing
Therapeutic+writingTherapeutic+writing
Therapeutic+writing
 
Indicadores de éxito en las aulas con alumnos
Indicadores de éxito en las aulas con alumnosIndicadores de éxito en las aulas con alumnos
Indicadores de éxito en las aulas con alumnos
 
Indicadores de éxito en las aulas con alumnos
Indicadores de éxito en las aulas con alumnosIndicadores de éxito en las aulas con alumnos
Indicadores de éxito en las aulas con alumnos
 
Amenorrhea
AmenorrheaAmenorrhea
Amenorrhea
 

More from Giovani Luiz Zimmermann Jr.

More from Giovani Luiz Zimmermann Jr. (20)

Vida prof saude emocional
Vida prof saude emocionalVida prof saude emocional
Vida prof saude emocional
 
Vida com vigilância
Vida com vigilânciaVida com vigilância
Vida com vigilância
 
Um encontro em família
Um encontro em famíliaUm encontro em família
Um encontro em família
 
Superação e triunfo em cristo 1
Superação e triunfo em cristo 1Superação e triunfo em cristo 1
Superação e triunfo em cristo 1
 
Seminario de vida prof 01 ganhar o mundo2003
Seminario de vida prof 01 ganhar o mundo2003Seminario de vida prof 01 ganhar o mundo2003
Seminario de vida prof 01 ganhar o mundo2003
 
Saúde emocional
Saúde emocionalSaúde emocional
Saúde emocional
 
sete qualidades de um vencedor
sete qualidades de um vencedorsete qualidades de um vencedor
sete qualidades de um vencedor
 
Resistindo ao diabo
Resistindo ao diaboResistindo ao diabo
Resistindo ao diabo
 
Privilegio de servir
Privilegio de servirPrivilegio de servir
Privilegio de servir
 
Por que o céu é melhor
Por que o céu é melhorPor que o céu é melhor
Por que o céu é melhor
 
Para que serve a igreja
Para que serve a igrejaPara que serve a igreja
Para que serve a igreja
 
O sentido da vida
O sentido da vidaO sentido da vida
O sentido da vida
 
O selo sobre o coração
O selo sobre o coraçãoO selo sobre o coração
O selo sobre o coração
 
O amargo em doce
O amargo em doceO amargo em doce
O amargo em doce
 
O princípio da restituição
O princípio da restituiçãoO princípio da restituição
O princípio da restituição
 
Nova era a operação do erro (novo)
Nova era  a operação do erro (novo)Nova era  a operação do erro (novo)
Nova era a operação do erro (novo)
 
Motivos para não pecar
Motivos para não pecarMotivos para não pecar
Motivos para não pecar
 
Mantenha burrinho desativado
Mantenha burrinho desativadoMantenha burrinho desativado
Mantenha burrinho desativado
 
Em busca da felicidade – sl 16
Em busca da felicidade – sl 16Em busca da felicidade – sl 16
Em busca da felicidade – sl 16
 
Dez marcas de um homem carnal
Dez marcas de um homem carnalDez marcas de um homem carnal
Dez marcas de um homem carnal
 

O ressentimento e seus males

 • 1. OO RReesssseennttiimmeennttoo ee sseeuuss MMaalleess PPrroovvéérrbbiiooss 2266..2233--2266
 • 2. OO RReesssseennttiimmeennttoo ee sseeuuss MMaalleess • RReesssseennttiimmeennttooss ffaazzeemm ppaarrttee ddaa vviiddaa hhuummaannaa.. CCoomm aa eennttrraaddaa ddoo ppeeccaaddoo nnoo mmuunnddoo vveeiioo oo ppeessaarr,, oo ddeessggoossttoo ee oo rreesssseennttiimmeennttoo.. • OO ppeeccaaddoo aaffeettoouu nnoossssaass rreellaaççõõeess ccoomm DDeeuuss,, ccoonnoossccoo mmeessmmoo ee ccoomm oo pprróóxxiimmoo.. • OO ppeeccaaddoo aaffeettoouu nnoossssooss sseennttiimmeennttooss,, aabbaalloouu nnoossssaass eemmooççõõeess.. ÉÉ nneecceessssáárriioo ddeesseennvvoollvveerr sseennttiimmeennttooss ddee hhuummiillddaaddee ee ssuubbmmiissssããoo aa vvoonnttaaddee ddee DDeeuuss ppaarraa qquuee nnããoo sseejjaammooss rreefféénnss ddoo óóddiioo ee ddaa mmaallddaaddee.. • OO PPEERRIIGGOO:: • NNoo ffuunnddoo ddoo sseerr ddee aallgguunnss ooccuullttaa--ssee uummaa iinntteennssaa ee aassssuussttaaddoorraa ffúúrriiaa rraannccoorroossaa,, aass vveezzeess ddiissffaarrççaaddaa ccoomm uummaa ccoonnvveerrssaa mmaannssaa ee lláábbiiooss aammoorroossooss..
 • 3. OO RReesssseennttiimmeennttoo ee sseeuuss MMaalleess •PPoorr ddeettrrááss ddeessttaa ffaacchhaaddaa eessttáá uumm ccoorraaççããoo mmaauu,, cchheeiioo ddee óóddiioo ee mmaallddaaddee.. •ÉÉ ssóó uummaa qquueessttããoo ddee tteemmppoo ppaarraa eexxppllooddiirr.. EE qquuaannddoo iissssoo aaccoonntteeccee ggaannhhaa uummaa mmaaggnniittuuddee eennlloouuqquueecceeddoorraa.. •RReesssseennttiimmeennttoo éé aassssiimm,, ffeerrvvee ccoomm óóddiioo aassssaassssiinnoo ddeennttrroo ddee nnóóss.. ((EExx.. CCaaiimm)) OO QQUUEE ÉÉ RREESSSSEENNTTIIMMEENNTTOO?? 11.. ÉÉ ssiinnôônniimmoo ddee ffaallttaa ddee ppeerrddããoo.. CCaauussaannddoo AAmmaarrgguurraa,, aazzeeddaa aa vviiddaa ee ggeerraa sseennttiimmeennttooss ddee vviinnggaannççaa.. - DDeessppeerrddiiççaammooss eenneerrggiiaa eemmoocciioonnaall ee aaccaabbaammooss iissoollaaddooss.. - RRee -->> SSeennttiimmeennttoo:: sseennttiirr nnoovvaammeennttee,, rreeppeettiirr aa eemmooççããoo ddoolloorroossaa.. PPeerrppeettuuaaççããoo ddee sseennttiimmeennttooss ddeessaaggrraaddáávveeiiss..
 • 4. OO RReesssseennttiimmeennttoo ee sseeuuss MMaalleess • SSeejjaa ppoorr ddeessiilluussããoo oouu ttrraaiiççããoo,, vvoollttaamm aa nnoossssaa mmeemmóórriiaa,, iinnttooxxiiccaannddoo--nnooss ccoomm sseeuu vveenneennoo vváárriiaass vveezzeess.. • MMeeddiicciinnaa ddiizz qquuee:: ddeeiixxaa aa ppeessssooaa iinnffeelliizz,, aattrraaii ddooeennççaass ffííssiiccaass.. • PPssiiccoollooggiiaa ddiizz qquuee:: OO RReesssseennttiimmeennttoo ee aa rraaiivvaa eessggoottaamm aass rreesseerrvvaass eesssseenncciiaaiiss ddee SSEERROOTTOONNIINNAA,, lleevvaannddoo aa ppeerrddaa ddee mmeemmóórriiaa,, iinnccaappaacciiddaaddee ddee ttoommaarr ddeecciissõõeess ee aattéé ddeepprreessssããoo.. • GGeerraa eessttrreessssee,, aannssiieeddaaddee,, rraaiivvaa iinnccoonnttrroolláávveell.. • OO rreesssseennttiimmeennttoo nnããoo ppuunnee ppeessssooaa aallgguummaa aalléémm ddee nnóóss mmeessmmooss.. NNããoo ppooddeemmooss gguuaarrddáá--lloo ee eexxppeerriimmeennttaarr ccuurraa aaoo mmeessmmoo tteemmppoo.. • OO rreesssseennttiimmeennttoo rroouubbaa oo ffôôlleeggoo ddee nnoossssoo ttrraabbaallhhoo,, eemmbbaaççaa aa nnoossssaa vviissããoo ddoo ffuuttuurroo ee ffuurrttaa ddee nnóóss aa aalleeggrriiaa ddee ttrraabbaallhhaarr jjuunnttoo cc//oouuttrraass ppeessssooaass..
 • 5. OO qquuee aa BBííbblliiaa eennssiinnaa ssoobbrree RReesssseennttiimmeennttoo?? • AA BBííbblliiaa ddiizz qquuee uummaa ppeeqquueennaa rraaiizz ddee aammaarrgguurraa ppooddee ccaauussaarr mmuuiittooss ddaannooss ttaannttoo aa mmiimm qqttoo aa oouuttrrooss.. HHbb.. 1122..1155 • AA BBííbblliiaa ddiizz qquuee RReesssseennttiimmeennttoo éé uumm ppeeccaaddoo ee ccoommoo ttaall tteemmooss qquuee nnooss aarrrreeppeennddeerr.. AAtt.. 88..2222--2233 • AA BBííbblliiaa ddiizz qquuee oo RReesssseennttiimmeennttoo nnããoo ddeevvee sseerr mmoottiivvoo ddee oorrgguullhhoo.. TTgg 33..1144 • AA BBííbblliiaa ddiizz qquuee oo rreesssseennttiimmeennttoo gguuaarrddaaddoo nnoo ccoorraaççããoo,, ssee mmaanniiffeessttaarráá aattrraavvééss ddee nnoossssaass ppaallaavvrraass,, ccoommoo mmuurrmmuurraaççããoo oouu qquueeiixxaass.. MMtt 1122..3344 // RRmm 33..1144 • AA BBííbblliiaa ddiizz ccoommoo ppooddeemmooss eevviittáá--lloo,, ppeerrddooaannddoo oouuttrrooss.. MMtt 55..2233--2244 // EEff 44..2233 // FFpp.. 33..1133
 • 6. LLIIDDAANNDDOO CCOOMM FFEERRIIDDAASS SSEECCRREETTAASS EE CCHHOORROO SSIILLEENNCCIIOOSSOO • NNiinngguuéémm ppaassssaa ppeellaa vviiddaa sseemm qquuee sseejjaa ffeerriiddoo nnaa aallmmaa.. • TTooddooss ssooffrreemm ““ggoollppeess nnaa aallmmaa”” ee aaddqquuiirreemm pprrooffuunnddaass ffeerriiddaass iinntteerriioorreess,, qquuee aass vveezzeess ssããoo mmaaiiss ddoolloorriiddaass qquuee uummaa aaggrreessssããoo ffííssiiccaa.. • TTooddooss ccoonnhheecceemmooss ppeessssooaass ccuujjooss ccoorraaççõõeess eessttããoo ddiillaacceerraaddooss,, ppaarrttiiddooss ee iinnffllaammaaddooss ppoorr tteerreemm ssiiddoo aaggrreeddiiddooss.. • JJóó 2244..1122 ““DDeessddee aass cciiddaaddeess ggeemmeemm ooss hhoommeennss,, ee aa aallmmaa ddooss ffeerriiddooss eexxccllaammaa,, ee ccoonnttuuddoo DDeeuuss llhhoo nnããoo iimmppuuttaa ccoommoo lloouuccuurraa..”” • AA ffeerriiddaa éé pprrooffuunnddaa ppoorrqquuee aallgguuéémm qquuee ccoonnffiiáávvaammooss ee rreessppeeiittáávvaammooss nnooss ggoollppeeoouu..
 • 7. CCoommoo iiddeennttiiffiiccaarr uummaa ppeessssooaa rreesssseennttiiddaa?? • DDeemmoonnssttrraamm ffaallttaa ddee iinntteerreessssee ppeellooss oouuttrrooss.. • SSããoo sseennssiittiivvaass ee mmeelliinnddrroossaass.. EExx..SSaallaa 22 ccaallaamm • FFiiccaamm ppoosssseessssiivvaass ccoomm aallgguunnss ppoouuccooss aammiiggooss,, ee rraarraammeennttee tteemm aammiiggooss íínnttiimmooss.. MMeeddoo ddee ppeerrddêê--llooss • TTêêmm tteennddêênncciiaa ddee eevviittaarr ccoonnhheecceerr nnoovvaass ppeessssooaass • DDeemmoonnssttrraamm ppoouuccoo oouu nneennhhuummaa ggrraattiiddããoo • FFaazzeemm lliissoonnjjaass sseemm ssiinncceerriiddaaddee oouu ffaazzeemm ccrrííttiiccaass dduurraass.. • FFiiccaamm rreesssseennttiiddaass ccoomm ooss oouuttrrooss,, ppoorr mmuuiittoo tteemmppoo.. TTêêmm ddiiffiiccuullddaaddee ddee ppeerrddooaarr.. • SSããoo TTeeiimmoossaass oouu ffiiccaamm rreettrraaííddaass//aaffaassttaaddaass.. • NNããoo ssããoo ddiissppoossttaass aa ccoommppaarrttiillhhaarr nneemm aajjuuddaarr nniinngguuéémm.. • PPeessssooaass iinnssttáávveeiiss eemmoocciioonnaallmmeennttee.. FFeelliizz-->>ddeepprriimmiiddaa
 • 8. LLIIBBEERRTTEE--SSEE DDOO RREESSSSEENNTTIIMMEENNTTOO!! • OO CCrriissttããoo qquuee ssee ddeeiixxaa ddoommiinnaarr ppeelloo óóddiioo ee aammaarrgguurraa ccoonnttrraa sseeuu pprróóxxiimmoo,, eessttáá ccoomm aa ““SSíínnddrroommee ddee CCaaiimm””,, éé uumm hhoommiicciiddaa.. 1 JJoo 3..155 -->> • ““QQuueemm aabboorrrreeccee sseeuu iirrmmããoo éé uumm hhoommiicciiddaa..”” • ““QQuueemm aabboorrrreeccee sseeuu iirrmmããoo eessttáá eemm TTrreevvaass,, ee éé uumm mmeennttiirroossoo..”” 1 JJoo 22..99 // 44..2200 • PPaarraa vveenncceerr oo rreesssseennttiimmeennttoo pprreecciissoo: 1.. SSeerr hhoonneessttoo,, aaddmmiittiinnddoo qquuee eellee eexxiissttee; 22.. TTeerr hhuummiillddaaddee,, ccoonnffeessssaannddoo oo ppeeccaaddoo; 3.. EEssttaarr vvuullnneerráávveell ddiiaannttee ddee DDeeuuss,, ddiissppoossttoo aa mmaanntteerr aa ssuubbmmiissssããoo àà rreepprroovvaaççããoo rreegguullaarr ddee DDeeuuss..
 • 9. LLIIBBEERRTTEE--SSEE DDOO RREESSSSEENNTTIIMMEENNTTOO!! 55 ttééccnniiccaass ssuuggeerriiddaass ppeelloo PPrrooff.. JJaammeess SSttrriinngghhaamm:: 1..FFaaççaa uummaa lliissttaa ddee ttooddooss ooss ppoonnttooss ++ ee –– ddaa ppeessssooaa ccoomm qquueemm vvooccêê eessttáá rreesssseennttiiddoo.. OOrree ppoorr eessttaa lliissttaa.. 22..TTeennttee rreeccoonnhheecceerr oo ppoorrqquuee aaqquueellaa ppeessssooaa aaggiiuu ddaaqquueellaa mmaanneeiirraa qquuee ttee ffeerriiuu.. PPeerrgguunnttee ssee eellaa ffeezz ccoomm oo iinnttuuiittoo ddee mmaaggooáá--lloo oouu ffooii sseemm iinntteennççããoo//ppeelloo mmoommeennttoo.. 3..EEnnttrreegguuee aa ppeessssooaa ee aass ssuuaass rreeaaççõõeess ee sseennttiimmeennttooss ppeeddiinnddoo aa ffoorrççaa ddoo SSeennhhoorr ee oo ppooddeerr ddoo ppeerrddããoo.. 44..SSóó ddêê aa bbooaa nnoottíícciiaa àà ppeessssooaa qquuee vvcc ppeerrddoooouu ddeeppooiiss qquuee nnããoo sseennttiirr mmaaiiss rreesssseennttiimmeennttoo nnoo ccoorraaççããoo.. 55..PPeeççaa aaoo EE..SSaannttoo ppaarraa eenncchheerr vvooccêê ccoomm aammoorr ppeellaa ppeessssooaa.. FFaaççaa ccoomm ppeerrssiissttêênncciiaa ee ssiinncceerriiddaaddee ee vveerrááss ttrraannssffoorrmmaaççããoo eemm sseeuuss ppeennssaammeennttooss ee vviissããoo..
 • 10. LLIIBBEERRTTEE--SSEE DDOO RREESSSSEENNTTIIMMEENNTTOO!! 55 ttééccnniiccaass ssuuggeerriiddaass ppeelloo PPrrooff.. JJaammeess SSttrriinngghhaamm:: 11..FFaaççaa uummaa lliissttaa ddee ttooddooss ooss ppoonnttooss ++ ee –– ddaa ppeessssooaa ccoomm qquueemm vvooccêê eessttáá rreesssseennttiiddoo.. OOrree ppoorr eessttaa lliissttaa.. 22..TTeennttee rreeccoonnhheecceerr oo ppoorrqquuee aaqquueellaa ppeessssooaa aaggiiuu ddaaqquueellaa mmaanneeiirraa qquuee ttee ffeerriiuu.. PPeerrgguunnttee ssee eellaa ffeezz ccoomm oo iinnttuuiittoo ddee mmaaggooáá--lloo oouu ffooii sseemm iinntteennççããoo//ppeelloo mmoommeennttoo.. 33..EEnnttrreegguuee aa ppeessssooaa ee aass ssuuaass rreeaaççõõeess ee sseennttiimmeennttooss ppeeddiinnddoo aa ffoorrççaa ddoo SSeennhhoorr ee oo ppooddeerr ddoo ppeerrddããoo.. 44..SSóó ddêê aa bbooaa nnoottíícciiaa àà ppeessssooaa qquuee vvcc ppeerrddoooouu ddeeppooiiss qquuee nnããoo sseennttiirr mmaaiiss rreesssseennttiimmeennttoo nnoo ccoorraaççããoo.. 55..PPeeççaa aaoo EE..SSaannttoo ppaarraa eenncchheerr vvooccêê ccoomm aammoorr ppeellaa ppeessssooaa.. FFaaççaa ccoomm ppeerrssiissttêênncciiaa ee ssiinncceerriiddaaddee ee vveerrááss ttrraannssffoorrmmaaççããoo eemm sseeuuss ppeennssaammeennttooss ee vviissããoo..