Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grantové výzvy pro mladé akademiky

394 views

Published on

Týden informačního vzdělávání: cesta ke snadnějšímu studiu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grantové výzvy pro mladé akademiky

 1. 1. Eva Hillerová , TC AV ČR hillerova@tc.cz Zdroje financování výzkumu v EU Horizon 2020
 2. 2. 2 EVROPSKÉ PROGRAMY Evropské programy – financování z rozpočtu EU dohoda členských zemí Společenská poptávka – politická iniciativa, jednání a veřejná diskuze, shoda a rozhodnutí o programu Aktéři: Evropská komise, parlament a rada, zástupci členských zemí, pracovní skupiny, jednotlivci Vznikají větší programy s téměř jednotnými pravidly Koordinace: EK a pověřené agentury
 3. 3. EVROPSKÉ PROGRAMY 2014 - 2020 Soustava evropských programů Cíl: stabilizace finančního a ekonomického systému, udržitelný růst Programy pro * inteligentní a inklusivní růst (491 mld. €) • Vzdělávání, mládež, sport (ERASMUS PLUS 14,4 mld.€) • Propojení Evropy (Connecting Europe 33,2 mld.€) • Kohezní fondy (SF) • Konkurenceschopnost, obchod, SME (COSME 2,3 mld.€) • HORIZON 2020 (78,6 mld. €) Programy pro * udržitelný růst a přírodní zdroje (LIFE 3,45 mld. €) * bezpečnost a občanská práva (18,5 mld. €) * globální strategie pro Evropu (70 mld. €) 3
 4. 4. PROGRAM ERASMUS PLUS Období: 2014 – 2020, Rozpočet: 14,774 miliard EURO Vzdělávání, odborná příprava, rozvoj vzdělávacích systémů Sloučení programů Erasmus, Leonardo, Comenius, Grundtvig, Mundus, Tempus….) • KA1: mobilita jednotlivců – studium v cizině (63% rozp.) • KA2: spolupráce pro inovaci a výměnu dobré praxe (28% rozpočtu)- partnerství vzdělávacích zařízení, podniků, ..) • KA3: podpora politických reforem • Agentura v ČR: www.dzs.cz – více programů, www.naep.cz • http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/index_en.htm - Průvodce programem 4http://www.mladezvakci.cz/erasmusplus/obecne-informace/ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
 5. 5. Vědecká kariéra a individuální granty Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz +
 6. 6. 6 JAK SE ORIENTOVAT VE VYBRANÉM PROGRAMU? CO HLEDAT ? • hledat charakteristiku programu, projektů • text vyhlášeného programu (celkový pohled) • pracovní program (témata) • průvodce (pravidla účasti, pravidla refundace) • národní kontakt nebo evropskou agenturu • text výzvy k podávání projektů • financované projekty • „networking“ - možnosti • evropské politiky v dané oblasti a dokumenty • asociace, sdružení, plány, ...
 7. 7. EVROPSKÉ PROGRAMY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Portál: http://ec.europa.eu/research/index.cfm Největší program: H O R I Z O N 2 0 2 0 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 7
 8. 8. PROGRAM HORIZON 2020 Období: 2014 - 2020 Rozpočet: 78,6 miliard EURO H2020 je klíčovou částí strategie EVROPA 2020, a její vlajkové iniciativy Unie Inovací (více než 30 oblastí, příklad: Partnership on active and healthy aeging, strategické užívání zdrojů pro veřejné zakázky…) • Reakce na ekonomickou krizi • Řešení společenských výzev i problémů • Posílení pozice EU ve výzkumu , inovacích a technologiích • Návaznost na výsledky FP7 a CIP 8http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
 9. 9. Evropský parlament schválil víceletý finanční rámec ROZPOČET H2020
 10. 10. HORIZON 2020 Komu je program určen: • Výzkumníkům z akademického i průmyslového prostředí • Školy, resortní výzkum • Inovační malé i velké firmy (služby i výroba ..) • Koncoví uživatelé, státní správa, neziskový sektor) • ……. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ 10
 11. 11. H2020 – FINANCE A PODMÍNKY ÚČASTI Výběr z pravidel pro účast a financování : • Refundace nákladů dle typu projektu – 70% inovační a 100% výzkumné projekty • Paušální sazba pro nepřímé náklady - 25% přímých uznatelných nákladů • Pravidla pro hodnocení • Elektronické podávání návrhů projektů • Důraz na využití výsledků • Téměř vždy mezinárodní tým řešitelů • Komunikace většinou v angličtině • Účast koncových uživatelů výsledků v projektech 11
 12. 12. STRUKTURA H2020 Priority: I. vynikající věda (Excellent Science) – 31,73% rozpočtu II. vedoucí postavení průmyslu (Industrial Leadership) – 22,09% III. společenské výzvy (Societal Challenges) – 38,53% Evropský institut inovací a technologií (EIT) – 3,52% Společné výzkumné centrum (JRC) – 2,47% Horizontální aktivity: Šíření excelence a zvýšení účasti - 1,06% Věda se společností a pro společnost – 0,6% (cíl: 20% rozpočtu získají SME ) 12
 13. 13. VYNIKAJÍCÍ VĚDA Evropská výzkumná rada - mezní výzkum excelentních individuálních řešitelů - mezinárodní prestiž, měřítko kvality národních systémů - nárůst rozpočtu (téměř 19 % H2020) Budoucí a vznikající technologie - multioborový výzkum nových riskantních nápadů - v 7. RP součástí oblasti ICT, nyní multioborové  FET OPEN  FET PROACTIVE  FET FLAGSHIPS (GRAPHEN a HBP – Human Brain Project) 13
 14. 14. VYNIKAJÍCÍ VĚDA Marie Skłodowska-Curie akce - mobilita, vzdělávání, profesní růst - inovace, mezisektorová mobilita - ~ 65 000 akcí (z nich 40 % PhD kandidátů) Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktur) - přístup pro výzkumné ústavy i firmy - vazba na strukturální fondy, ESFRI  rozvoj evropských infrastruktur do r. 2020  podpora inovačního potenciálu infrastruktur  posílení politiky budování infrastruktur a spolupráce 14
 15. 15. VEDOUCÍ POSTAVENÍ PRŮMYSLU Průlomové a průmyslové technologie (LEIT - Leadership in enabling and industrial technologies) • Informační a komunikační technologie • Nanotechnologie • Pokročilé materiály • Biotechnologie • Pokročilé výrobní systémy • Vesmírné aplikace Cíl: v každém tématu minimálně 3 patentové přihlášky na každých investovaných 10 mil. € 15
 16. 16. VEDOUCÍ POSTAVENÍ PRŮMYSLU Přístup k rizikovému financování • dluhové financování • kapitálové financování Cíl: každý příspěvek ve výši 10 mil. € na rizikové financování by měl vyvolat celkové investice ve výši 100 mil. € Inovace v SME (MSP) • všechny druhy inovací (3 fázová podpora) • zvláštní podpora (MSP s intenzivním výzkumem, zvýšení inovační schopnosti) 16
 17. 17. AKCE PRO SME Cíl: 20% rozpočtu pro SME z Průmyslových technologií a Společenských výzev (LEIT a SC ) - 13% z projektů spolupráce - 7% z nástrojů pro SME Inovace v SME: Eurostars II (posílení inovační kapacity a trhem řízené inovace) Přístup k rizikovému financování 17
 18. 18. SPOLEČENSKÉ VÝZVY SOCIETAL CHALLENGES – SC 1-7 1. Zdraví, demografické změny a životní pohoda 2. Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství a lesnictví, mořský výzkum a bioekonomika 3. Bezpečná, čistá a účinná energetika 4. Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 5. Ochrana klimatu, životní prostředí, efektivní využívání zdrojů a suroviny 6. Evropa v měnícím se světě - Inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti 7. Bezpečné společnosti – ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů 18
 19. 19. EVROPA V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ (SC6) - INKLUZIVNÍ, INOVATIVNÍ A REFLEKTIVNÍ SPOLEČNOSTI 1. Překonání krizí: nové nápady, strategie a řídící struktury v Evropě 2. Mladá generace v inovativní, inkluzivní a udržitelné Evropě 3. Reflektivní společnosti: kulturní dědictví a Evropská identita 4. Evropa jako globální hráč 5. Nové formy inovací Sociální vědy téměř ve všech oblastech H2020 (hezký přehled projekt NET4SOCIETY) www.net4society.eu 19
 20. 20. ŠÍŘENÍ EXCELENCE A ZVÝŠENÍ ÚČASTI cíl: plné využití evropského potenciálu • snaha čelit výrazným rozdílům mezi jednotlivými státy • propojení excelentních výzkumných institucí s regiony s méně kvalitním výzkumem • Teaming, Twinning, ERA chairs, NCP network … • Policy Support Facility 20
 21. 21. VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST cíl: efektivní spolupráce mezi vědou a společností, získání nových talentů • vědecké a technologické kariéry (EURAXESS) • genderová rovnost ve vědě a výzkumu • vzdělávání k vědě • integrace vědy a inovací • etika • komunikace vědy a open access 21
 22. 22. JRC Společné výzkumné centrum (7 institucí, 5 zemí) • Výzkum na podporu politik • cíl- poskytovat cílenou vědeckou a technickou podporu při tvorbě, implementaci a hodnocení politik EU • klíčové oblasti kompetence – energetika, doprava, životní prostředí a klimatické změny, zemědělství a potravinové zabezpečení, zdraví a ochrana spotřebitele, ICT, referenční materiály a bezpečnost (vč. jaderné), prospektivní analýzy http://ec.europa.eu/dgs/jrc/ 22
 23. 23. EIT Evropský inovační a technologický institut pokračování aktivit z FP7 (od 2008) a rozšíření o další oblasti; rozpočet v H2020 je 2,8 mld. € • partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem založené na propojení znalostí a inovací (propojení špičkových VŠ, výzkumných středisek a podniků v dané oblasti. • stávající oblasti: * změna klimatu (www.climate-kic.org/), * udržitelná energetika (www.kic-innoenergy.com/), * ICT (http://www.eitictlabs.eu/) • plánované oblasti: * inovace pro zdravý život a aktivní stárnutí, suroviny * efektivní využívání surovin http://eit.europa.eu 23
 24. 24. 24 EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html Zdroj informací, oborových plánů, kdo je aktivní ….. Oblasti: • Bioekonomika • Energetika • Životní prostředí • ICT • Výrobní procesy • Doprava • Průřezové platformy : nanotechnologie, průmyslová bezpečnost, zboží založené na designu
 25. 25. 25 JTI - SPOLEČNÉ TECHNOLOGICKÉ INICIATIVY v H2020 JTI: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/partnerships- industry-and-member-states  http://www.fch-ju.eu/ vodík a palivové články  http://www.cleansky.eu aeronautika a letectví  http://www.ecsel.eu/ elektronické komponenty a systémy  http://www.imi.europa.eu/ inovativní léčiva  (http://www.gmes.info/ monitorování ŽP a bezpečnost)  http://www.bbi-europe.eu biotechnologie (odpad, biomasa)  http://www.shift2rail.org kolejová doprava  http://www.sesarju.eu/ řízení letového provozu Právní subjektivita, vlastní programy spolufinancované z H2020 Výzvy jsou zveřejňovány na Účastnickém portálu http://ec.europa.eu/research/press/jti/factsheet_ecsel-web.pdf
 26. 26. INFORMACE A DOKUMENTY VYUŽIJTE ZDROJE INFORMACÍ TAKÉ PRO VAŠI PRÁCI 26
 27. 27. 27 HLEDÁNÍ PROJEKTŮ A JEJICH VÝSLEDKŮ HTTP://CORDIS.EUROPA.EU/PROJECTS/HOME_EN.HTML
 28. 28. 28 ČASOPISY: RESEARCH* EU 
 29. 29. Akce Marie Curie-Skłodowské I Program pro podporu mobility, profesního rozvoje a kariérního růstu výzkumných pracovníků EU3. země Žadatelé – výzkumní pracovníci - nesmí v posledních 3 letech před uzávěrkou žít, pracovat nebo studovat v zemi, do které o pobyt žádají, déle než 12 měsíců! Základní podmínka: mezinárodní mobilita … 29
 30. 30. Akce Marie Curie-Skłodowské II Cíle a základní rysy:  optimální rozvoj lidských zdrojů ve VaV v Evropě  bottom–up přístup  projekty na plný úvazek  rozpočet ~ 6,2 mld. € (2014-2020) Výzkumní pracovníci (VP):  začínající (ESR) < 4 roky praxe ve výzkumu a nemají Ph.D.  zkušení (ER) ≥ 4 roky praxe ve výzkumu nebo Ph.D. Hostitelské instituce:  univerzity, výzkumná pracoviště a podniky … 30
 31. 31. Akce Marie Curie-Skłodowské III Individual Fellowships (IF) Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky s cílem podpořit jejich další vzdělávání a profesní růst díky mezinárodní a mezisektorové mobilitě Innovative Training Networks (ITN) Doktorské studijní programy, navržené mezinárodními konsorcii, tvořenými institucemi z veřejného i soukromého sektoru R&I Staff Exchange (RISE) Mezinárodní a mezisektorová spolupráce formou výměn výzkumných, technických a řídících pracovníků v rámci společného projektu COFUND Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů pro financování vědecko- výzkumných pobytů vč. doktorských stud. programů European Researcher´s NIGHT setkání VP se širokou veřejností s cílem usnadnit dialog mezi VP a veřejností a motivovat mladé lidi k volbě profese VP, v celé EU každoročně v září Dva rozdílné moduly … 31
 32. 32. Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (IF)  podpora profesního rozvoje a kariérního růstu ER  European Fellowship - v EU/AC (1-2 roky)  Global Fellowship – mobilita v první fázi (1-2 roky) do 3. země, ve druhé fázi (1 rok) do EU/AC (na návratovou fázi se nevztahuje podmínka mobility)  Reintegration Panel - podpora reintegrace/návratu ER ze 3. zemí do EU/AC, při získání stálé/dlouhodobé pozice v Evropě  podpora návratu do výzkumu po pauze (Career Restart Panel – CAR**), pokud VP alespoň 12 měsíců před uzávěrkou nepůsobil aktivně ve výzkumu  možnost vyslání („secondment“ ), v Evropě, zejména do ne-akademického sektoru  max. 3 měs. (u grantu na dobu do 18 měsíců)  max. 6 měs. (u grantu delšího trvání) 32
 33. 33. Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks) European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID), Joint Doctorates (EJD)  společné doktorské studijní programy, které umožňují ESR stát se součástí mezinárodních týmů, získat nové zkušenosti (mj. intersektorové a mezioborové) a znalosti v oboru, podporují jejich profesní růst a budoucí uplatnění na trhu práce  pouze ESR ze všech zemí (podpora na dobu 3-36 měsíců, secondmenty až 30%)  min. 3 partneři (min. 2 partneři pro EID) z různých zemí ČS/AC (EURAXESS Jobs)  u EID – min. 1 partner z ne-akademického sektoru  jen u EID povinná konsorciální sml. (u ETN, EJD doporučená)  max. 540 (u EID 180) člověkoměsíců na projekt  u EID a EJD musí být ESR zapsáni v doktorském studijním programu, povinná „joint supervision“ 33
 34. 34. ITN - KONSORCIA European Training Networks Zdroj: EK Joint/double/multiple doctoral degrees 34
 35. 35. Mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty (RISE)  podpora mezinárodní a mezisektorové spolupráce/výměny znalostí formou výměn pracovníků („secondments of staff members“) v rámci společného projektu  „staff members“: výzkumní (ER i ESR), administrativní, řídící a techničtí pracovníci, min. 6 měsíců aktivně zapojení do výzkumných/inovačních aktivit na vysílající instituci  délka výměny: 1-12 měsíců  partneři z min. 3 zemí (alespoň 2 partneři z EU/AC)  „secondmenty“ v rámci Evropy musí být mezisektorové  „secondmenty“ nemohou probíhat v rámci jedné země či pouze mezi 3. zeměmi 35
 36. 36. Spolufinancování regionálních, národních, mezin. programů (COFUND)  1 příjemce: právnická osoba (soukromá/veřejná) v EU/AC  cíl – podpořit přejímání/šíření dobrých praxí MSCA a excelence ve vzdělávání a podpoře profesního růstu VP napříč Evropou  min. délka podpory ESR/ER: 3 měsíce  délka financování programu: 3-5 let  50% příspěvek EU na mzdu a náklady na management projektu doktorské studijní programy (ESR) vědecko-výzkumné pobyty (ER ze všech zemí) Cofunded Fellowship Programmes: http://ec.europa.eu/research/participants/ portal/desktop/en/opportunities/other/cofund.html#collapseThree 36
 37. 37. Finanční příspěvek EU * upraveno o korekční koeficient dané země ** Tyto náklady budou EK spolufinancovány z 50%. Marie Skłodowska- Curie Action Researcher unit cost [person/month] Institutional unit cost [person/month] Living allowance Mobility allowance Family allowance Research, training and networking costs Management and indirect costs ITN 3 110* 600 500 1 800 1 200 IF 4 650* 600 500 800 650 Researcher unit cost [person/month] Institutional unit cost [person/month] RISE 2 000 1 800 700 COFUND ESR 3 710** 650** ER 5 250** 37
 38. 38. Hodnotící kritéria Hodnocení na stupnici 0,0 až 5,0 Celkové hodnocení návrhu v %: (H1xV1 + H2xV2 + H3xV3)/ 3  Hi - hodnocení podle i-tého kritéria  Vi - váha i-tého kritéria v % Minimální požadovaná hodnota pro celkové hodnocení návrhu je 70%. 38
 39. 39. Termíny výzev MSC Výzva Datum vyhlášení Datum uzávěrky Rozpočet ITN-2015 2.9.2014 13.1.2015 370 mil. € IF-2015 12.3.2015 10.9.2015 213 mil. € RISE-2015 6.1.2015 28.4.2015 80 mil. € COFUND-2015 14.4.2015 1.10.2015 80 mil. € 39
 40. 40. EURAXESS Jobs Nabídka pracovních pozic ve VaV (vč. EU a MSCA nebo ERC projektů) Staňte se členem týmu řešitele ERC grantu http://ec.europa.eu/euraxess/jobs
 41. 41. PROJEKT - CO JE DŮLEŽITÉ ! EXCELENCE INFORMACE SOUVISLOSTI NETWORKING PILNÁ PRÁCE 41
 42. 42. PROJEKT- ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ  projekt = business plan (ne publikace)  investor: hodnotitel je zástupcem investora (EK); zaujměte ! pomozte mu hodnotit !  znát pravidla, aktuální podklady a SOUVISLOSTI  přesné a srozumitelné vyjadřování a přehledná grafika 42
 43. 43. PROJEKT- ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ projekt: jasný cíl odpovídající zadání plán jak cíle dosáhnout (metody, logický postup) všechny části projektu jsou důležité – kriteria hodnocení struktura: informace tam, kde je bude hodnotitel hledat na jakých základech („state of the art“) a proč jít dál překážky (analýza rizik a jak předejít, řešit) potřebná expertíza, metodologie a kontrolní mechanismy jasné vztahy k duševnímu vlastnictví odpovídající a zdůvodněné finance, etika, standardy dopady projektu (věda, průmysl, standardizace ......) 43
 44. 44. PODPORA A INFORMACE TC AV ČR – Národní informační centrum pro evropský výzkum národní kontakty pro H2020, CZELO – Styčná kancelář v Bruselu • Účastnický portál: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/ en/home.html • Domovská stránka H2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/ • Český zdroj informací a možnost odběru novinek www.h2020.cz 44
 45. 45. DOTAZY? © Technologické centrum AV ČR Eva Hillerová hillerova@tc.cz 45

×