Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

2,216 views

Published on

Prezentace MŠMT o čerpání z ESF v letech 2007-13 na veletrhu Schola Nova 2007 v Praze

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ESF: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

 1. 1. Využívání Evropského sociálního fondu v oblasti vzdělávání v letech 2007-13 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Schola Nova, Praha 28.3.2007
 2. 2. Obsah prezentace <ul><li>Programové období 2007-2013 </li></ul><ul><ul><li>Základní informace </li></ul></ul><ul><li>OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost </li></ul><ul><ul><li>Co bude podporováno </li></ul></ul><ul><ul><li>Pro koho je pomoc určena </li></ul></ul><ul><ul><li>Očekávané výstupy programu </li></ul></ul><ul><ul><li>Finanční prostředky </li></ul></ul><ul><ul><li>Typy projektů </li></ul></ul><ul><ul><li>Předkládání a schvalování projektů </li></ul></ul><ul><ul><li>Požadavky na projekty a postup jejich hodnocení </li></ul></ul><ul><li>OP Adaptabilita Praha </li></ul>
 3. 3. Programové období 2007-13 <ul><li>návaznost na období 2004-2006 a Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) </li></ul><ul><li>finanční alokace pro ČR z fondů EU </li></ul><ul><ul><li>26,6 mld. € (tj. 774 mld. Kč) </li></ul></ul><ul><li>Připraveno: </li></ul><ul><ul><li>18 operačních programů (tématické a regionální) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>z toho 2 operační programy, za něž nese odpovědnost MŠMT (celkem za cca 132 mld.Kč) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3 operační programy financované z ESF </li></ul></ul></ul>
 4. 5. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR Specifický cíl 2 Inovace systému terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 5. 6. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2 <ul><li>Tvorba: </li></ul><ul><ul><ul><li>za spolupráce partnerů z řad ostatních resortů, krajů, zaměstnavatelů, NNO, zástupců všech typů škol ad. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>při respektování národních a evropských strategických dokumentů v oblasti vzdělávání a ve vazbě na ostatní operační programy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>při respektování Nařízení Evropské komise </li></ul></ul></ul><ul><li>schválen vládou ČR 15.11.2006 </li></ul><ul><li>realizace možná až po schválení Evropskou komisí (datum předložení do EK 6.3.2007) </li></ul><ul><li>ukončení programu: 31.12.2015 </li></ul>
 6. 7. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 3 <ul><li>určen pro území celé ČR mimo území hl.m.Prahy (výjimka - národní systémové projekty) </li></ul><ul><li>spolufinancování programu (vč.projektů) bude zajištěno z 85% z Evropského sociálního fondu (ESF) a z 15% ze státního rozpočtu ČR </li></ul><ul><li>možnost čerpání finančních prostředků na základě projektů – 100% krytí způsobilých výdajů </li></ul><ul><li>MSMT – Řídící orgán – odpovědnost před Evropskou komisí za realizaci a bezproblémové čerpání finančních prostředků </li></ul>
 7. 8. Prioritní osa 1 <ul><li>Počáteční vzdělávání </li></ul><ul><li>Oblasti podpory: </li></ul><ul><li>1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání </li></ul><ul><li>1.2 Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami </li></ul><ul><li>1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení </li></ul>
 8. 9. Žadatelé, resp. příjemci podpory v Prioritní ose 1 <ul><li>Ústřední orgány státní správy </li></ul><ul><li>Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy </li></ul><ul><li>Kraje, města a obce </li></ul><ul><li>Školy a školská zařízení </li></ul><ul><li>Nevládní neziskové organizace </li></ul><ul><li>Profesní organizace zaměstnavatelů </li></ul><ul><li>Zaměstnavatelé </li></ul><ul><li>Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství </li></ul><ul><li>Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže </li></ul>
 9. 10. Prioritní osa 2 <ul><li>Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj </li></ul><ul><li>Oblasti podpory: </li></ul><ul><li>2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji </li></ul><ul><li>2.2 Vyšší odborné vzdělávání </li></ul><ul><li>2.3 Vysokoškolské vzdělávání </li></ul><ul><li>2.4 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji </li></ul><ul><li>2.5 Partnerství a sítě </li></ul>
 10. 11. Žadatelé, resp. příjemci podpory v Prioritní ose 2 <ul><li>Vysoké školy </li></ul><ul><li>Vyšší odborné školy </li></ul><ul><li>Instituce vědy a výzkumu </li></ul><ul><li>Vývojová a inovační centra </li></ul><ul><li>Ústřední orgány státní správy </li></ul><ul><li>Kraje, města a obce </li></ul><ul><li>Vědecké a výzkumné instituce </li></ul><ul><li>Profesní organizace zaměstnavatelů </li></ul>
 11. 12. Prioritní osa 3 <ul><li>Další vzdělávání </li></ul><ul><li>Oblasti podpory: </li></ul><ul><li>3.1 Systémový rámec dalšího </li></ul><ul><li>vzdělávání </li></ul><ul><li>3.2 Individuální další vzdělávání </li></ul><ul><li>3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání </li></ul>
 12. 13. Žadatelé, resp. příjemci podpory v Prioritní ose 3 <ul><li>Ústřední orgány státní správy </li></ul><ul><li>Přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy </li></ul><ul><li>Kraje, města a obce </li></ul><ul><li>Školy a školská zařízení </li></ul><ul><li>Nevládní neziskové organizace </li></ul><ul><li>Zaměstnavatelé </li></ul><ul><li>Sdružení podnikatelů </li></ul><ul><li>Provozovatelé inovační infrastruktury pro podnikání (inkubátory) </li></ul><ul><li>Organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství </li></ul><ul><li>občané ČR </li></ul>
 13. 14. Očekávané výstupy <ul><li>3 550 podpořených organizací </li></ul><ul><li>3 700 podpořených projektů </li></ul><ul><li>250 podpořených partnerství v terciárním vzdělávání </li></ul><ul><li>2 mil. osob podpořených v dalším vzdělávání </li></ul>
 14. 15. Finanční alokace OP VK <ul><li>1 8 28 , 7 mil € z Evropského sociálního fondu pro léta 2007-13 (tj. 85%) </li></ul><ul><li>Celkem se spolufinancováním (15%) ze státního rozpočtu: </li></ul><ul><li>2 1 50 ,7 mil. €, tj. cca 6 1 mld. Kč </li></ul>
 15. 16. Finanční alokace na prioritní osy 38% 38% 20% 4%
 16. 17. Typy projektů <ul><li>Individuální projekty </li></ul><ul><li>(MŠMT, OPŘO, školy, NNO, vzd.instituce…) </li></ul><ul><li>2) Globální granty (kraje) </li></ul><ul><li>grantové projekty (školy, NNO, vzd.instituce…) </li></ul>
 17. 18. Příklady projektů 1 <ul><li>1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání </li></ul><ul><li>Spolupráce institucí počátečního vzdělávání a partnerů na rozvoji obcí (zapojení škol do komunitního rozvoje, otevření školy) </li></ul><ul><li>Rozvoj klíčových kompetencí na školách (jazyky, ICT) </li></ul><ul><li>1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami </li></ul><ul><li>Zlepšování organizačních metod výuky a vyučovacích metod, podporující rovný přístup </li></ul><ul><li>Budování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze škol či osoby, které již systém opustili </li></ul><ul><li>Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy </li></ul><ul><li>Podpora individuálního přístupu k talentovaným žákům při jejich integraci v rámci třídy </li></ul>
 18. 19. Příklady projektů 2 <ul><li>1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení </li></ul><ul><li>Vytváření vzdělávacích programů a jejich realizace v oblasti odborných, pedagogických, manažerských dovedností </li></ul><ul><li>Vzdělávání pedagogů v oblasti kurikulární reformy, jazykových dovedností, využívání ICT ve výuce </li></ul><ul><li>2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání </li></ul><ul><li>Návrh a implementace optimálního systému financování terciárního vzdělávání </li></ul><ul><li>2.2 Vyšší odborné vzdělávání </li></ul><ul><li>Zapojení lokálních a sociálních partnerů do tvorby vzdělávacích programů při zohlednění vývojových trendů na trhu práce </li></ul><ul><li>2.3 Vysokoškolské vzdělávání </li></ul><ul><li>Inovace studijních programů </li></ul>
 19. 20. Příklady projektů 3 <ul><li>3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání </li></ul><ul><li>Realizace systému hodnocení kvality dalšího vzdělávání </li></ul><ul><li>Vytváření systému uznávání výsledků předchozího učení </li></ul><ul><li>3.2 Individuální další vzdělávání </li></ul><ul><li>Národní a regionální podpůrné programy na stimulaci poptávky po individuálním vzdělávání, včetně informačních a poradenských služeb </li></ul><ul><li>Schéma financování jazykového a ICT vzdělávání pro všechny </li></ul><ul><li>3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání </li></ul><ul><li>Vytváření vzdělávacích modulů provazujících počáteční a další vzdělávání </li></ul><ul><li>Rozvoj sítí a partnerství institucí v oblasti dalšího vzdělávání </li></ul><ul><li>Poradenství při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod </li></ul>
 20. 21. Schéma předkládání a schvalování individuálních projektů Řídící orgán MŠMT Zprostředkující subjekt na MŠMT Žadatel
 21. 22. Schéma předkládání a schvalování grantových projektů Zprostředkující subjekt Krajský úřad Žadatel
 22. 23. Požadavky na projekty <ul><li>Délka trvání: max. 3 roky </li></ul><ul><li>Velikost: </li></ul><ul><ul><li>Grantové projekty: 400 tis. – 15 mil.Kč </li></ul></ul><ul><ul><li>Individuální projekty: bude stanoveno v každé výzvě </li></ul></ul><ul><li>Způsob předložení: </li></ul><ul><ul><li>na základě výzvy k předkládání projektů </li></ul></ul><ul><ul><li>ve formuláři Benefit (on-line na webových stránkách vyhlašovatele výzvy) </li></ul></ul><ul><li>Soulad s OP VK a podmínkami příslušné výzvy </li></ul>
 23. 24. Hodnocení projektů/žádostí o finanční podporu <ul><li>Hodnocení formálních náležitostí </li></ul><ul><li>Hodnocení nezávislými hodnotiteli či hodnotitelskými komisemi dle výběrových kritérií </li></ul><ul><li>Výběrová komise </li></ul><ul><li>Schválení projektu </li></ul><ul><li>Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace </li></ul>
 24. 25. Hodnocení žádostí – rámec kriterií kvality <ul><li>Zdůvodnění projektu </li></ul><ul><li>Cílová skupiny </li></ul><ul><li>Realizace projektu </li></ul><ul><li>Finanční řízení </li></ul><ul><li>Výsledky a výstupy </li></ul><ul><li>Horizontální témata </li></ul><ul><li>Specifická kriteria </li></ul><ul><li>(u krajských globálních grantů) </li></ul>
 25. 26. OP Adaptabilita Praha Řídící orgán Magistrát hl.m. Prahy Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny Specifický cíl 1 Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce Specifický cíl 3 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce Specifický cíl 2 Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce
 26. 27. Modernizace počátečního vzdělávání OP Adaptabilita Praha <ul><li>Podporované aktivity </li></ul><ul><ul><li>Zkvalitnění vzdělávání na SŠ a VOŠ </li></ul></ul><ul><ul><li>Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborných pracovníků ve školství </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách </li></ul></ul><ul><ul><li>Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami </li></ul></ul><ul><li>Uznatelné cílové skupiny </li></ul><ul><ul><li>Žáci </li></ul></ul><ul><ul><li>Studenti </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedagogičtí pracovníci </li></ul></ul><ul><ul><li>Odborní pracovníci ve školství </li></ul></ul><ul><ul><li>Osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém </li></ul></ul><ul><li>Příjemci </li></ul><ul><ul><li>Školy </li></ul></ul><ul><ul><li>Veřejná správa </li></ul></ul><ul><ul><li>Nestátní neziskové organizace </li></ul></ul>
 27. 28. Finanční alokace na prioritní osy OP Adaptabilita Praha
 28. 29. Kontakty a další informace <ul><li>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy </li></ul><ul><li>Odbor řízení strukturálních fondů EU </li></ul><ul><li>E-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>www.msmt.cz , odkaz Evropská unie, Evropský sociální fond </li></ul><ul><li>Aktuální verze OP Adaptabilita Praha a doplňující informace jsou k dispozici na: www.oppa.cz (Magistrát hl.m.Prahy) </li></ul>
 29. 30. Děkuji Vám za pozornost .

×