SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
1
PODPORA PRINCIPŮ
ODPOVĚNÉHO VÝZKUMU A INOVACÍ
&
GENDER VE VaVaI
TA ČR v Horizontu 2020
Technologická agentura, Platforma žen
28. března 2017
1.
ERA-NET Cofund Promoting Gender Equality
in H2020 and the ERA
GENDER NET PLUS
Táňa Perglová
Základní informace
• Koordinátor – francouzská CNRS
• 16 partnerů ze 13 zemí, z toho 2 země mimo EU
(Kanada a Izrael)
• TA ČR – pozorovatel v předchozím projektu GENDER
NET, nyní partner
• Cíl projektu – implementace společné výzvy se
zohledněním gendrového přístupu v procesu hodnocení
a výzkumu
• České subjekty financované z programu ZETA, 33%
příspěvek EK
4
7 pracovních balíčků
5
Co se změní pro příjemce
• Mezinárodní projekty = partneři z COFUND zemí
• Společná výzva
– jedna přihláška – zohlednění gender kritérií ve VaV
– společné hodnocení – kritéria pro zohlednění gendrových
aspektů
– jeden seznam, ale každý poskytovatel hradí „své“ účastníky
– monitoring projektů – společný muster monitorovování gender
aspektů v projektech
• Uzavření smlouvy s TA ČR, dle pravidel TA ČR
 Možnost navázání nových spoluprací pro další
mezinárodní projekty
6
Přínosy dalších společných aktivit
• Propagace společné výzvy – důraz na gender aspekty
• Diseminace vytvořených nových přístupů
• Mapování gendrových aktivit u poskytovatelů
• Mapování gendrové dimenze v obsahu výzkumu
• Analýzy gendrové nevyváženosti ve VaV
 Srovnání s ostatními zeměmi COFUND
 Výměna best practise
 Možnost poskytnutí zpětné vyzby EK
7
2.
Excellence in science and innovation for Europe
by adopting the concept
of Responsible Research and Innovation
NewHoRRIzon
Vladimír Kebo
Základní informace
9
• Koordinátor –IHS - Institute for
Advanced Studies, Rakousko
• 18 partnerů ze 12 zemí, z toho 3 země mimo EU
(Norsko, Jamajka, Kolumbie)
• TA ČR – člen přípravného týmu v předchozím projektu
RRI, nyní člen řešitelského konsorcia
• Cíl projektu – excelence v Evropském výzkumu a
inovacích, stimulace konceptu zodpovědného výzkumu
– RRI Responsible Research and Innovation – projekt
NewHoRRIzon
– Uplatnění principů RRI v H2020 a dalších programech
– Integrace RRI do financování podpory VVI v národních a
EU programech
Pracovní balíčky – struktura
10
Pracovní balíčky – obsah
• WP1 - Conceptual Framework and Methods
– Leader: Institute for Sciences Policy, FR, month 1-7
• WP2 - Excellent Science, month 4-36
• WP3 - Industrial Leadership
– Leader: Wageningen University, NL, month 4-36
• WP4 - Societal Challenges, month 4-36
• WP5 Diversity of Approaches, month 4-36
• WP6 - Society Readiness Level (SRL)
– Leader: Aarhus University, DK, month 7-30
• WP7 - Social Lab Coordination and Experiential Learning across Social
Labs
– Leader: ZSI – Centrum for Social Innovation, AT, month 1-48
• WP8 - Evaluation and overall narratives and storylines
– Leader: UvA - Genk University Amsterdam, NL, month 4-46
• WP9 - Knowledge diffusion, project communication, and generation of
long term impact
– Leader: FFG – Austrian Research Promotion Agency, AT, month 1-48
• WP10 - Project management and scientific coordination
– Leader: IHS, month 1-48
11
Co se změní pro příjemce
WP3 - Industrial Leadership
• Identifikace klíčových průmyslových odvětví a zapojených
VVI účastníků na Evropské i národní úrovni
• Zapojení do Social Lab: Industrial Leadership, příprava a
realizace tří workshopů v programové linii(LEIT, ARF,
Innovation in SMEs)
WP9 - Knowledge diffusion, project communication,
and generation of long term impact
• Zajištění aplikace dopadů projektu NewHoRRIzon v
průmyslu
• Průběžná komunikace a řízení implementace výsledků
projektu v praxi
• Vytvoření široké škály komunikačních kanálů pro šíření
výsledků projektu 12
Co se změní pro příjemce
The Social Lab: Industrial Leadership - aktivity
a. Tvorba povědomí o problematice RRI v inovativních
průmyslových odvětvích;
b. Identifikace a výměna zkušeností s RRI v průmyslu;
výběr a řešení strategických otázek, společenských
příležitostí, výzev i překážek v průmyslu
c. Prozkoumání potenciálu a bariér RRI v oblasti
průmyslových inovací a jejich zavedení;
d. Vývoj, adaptace a testování aktivit nezbytných k
dosažení RRI v průmyslových inovací i mimo program
NewHoRRIzon;
e. Dokumentace a vytvoření příkladů dobré praxe,
implementace RRI v průmyslu
13
Přínosy dalších společných aktivit
Social Labs přispějí k uznání významu a implementaci RRI v EU a
národních projektech výzkumu, vývoje a inovací.
NewHoRRIzon bude stimulovat postupy a znalosti o tom, jak
dosáhnout/zavést principy RRI v H2020 i mimo něj:
• ve svých 18 Social Labs,
• ve dvou průřezových workshopech,
• dvou transdisciplinárních konferencích
 Konceptualizace a zavedení „Úrovně připravenosti společnosti“ pro
výzkum a vývoj (Society Readiness Level – SRL),
 Sladění procesů a produktů VaV na jedné straně a širších
společenských požadavků a očekávání na straně druhé.
 Využívání celé řady konkrétních cílově specifických strategií za
účelem diseminace osvědčených postupů NewHoRRIzon
 Podpora přijetí RRI napříč H2020 a generování dlouhodobých
dopadů. Využití stávajících a vytváření nových struktur a sítí.
14
3.
Gender Equality in Engineering through
Communication and Commitment
GEECCO
Jana Dvořáčková
Základní informace
• Koordinátor – Technická univerzita ve Vídni
• 9 partnerů ze 7 zemí:
– 4 organizace provádějící výzkum
– 2 poskytovatelé podpory
– 2 organizace specializované na genderovou expertizu
– 1 organizace zodpovědná za monitorování a evaluaci
• Cíle projektu: strukturální změny v organizacích provádějících
výzkum a poskytujících podporu za účelem prosazení
genderové rovnosti a začlenění genderové dimenze do obsahu
výzkumu
• TA ČR – vedoucí jednoho z pracovních balíčků
16
9 pracovních balíčků
17
Co se změní pro příjemce
V nejméně jednom programu podpory bude uplatněno:
 genderová dimenze v obsahu výzkumu, vývoje a
inovací jako kritérium hodnocení návrhů projektů
 podmínky poskytování podpory zohledňující
genderovou rovnost (např. kritérium genderové
vyváženosti ve složení řešitelských týmů, pravidla
usnadňující slaďování pracovního a soukromého života)
 genderová vyváženost v hodnotících složkách
příručky a školení pro uchazeče/ky a hodnotící
18
Přínosy dalších společných aktivit
• Zpřístupnění výsledků a výstupů dalším organizacím –
publikace GEECCO Experience: Dos and Don’ts while
Degenderizing the STEM Field:
– základ pro vzájemné srovnání organizací
– sumarizace dobré praxe a realizačních postupů
• Putovní výstava Gender in Research
• Další diseminační aktivity
19
Shrnutí projektů H2020
GENDER NET
PLUS
TA ČR - přehled projektů H2020
NewHoRRIzon GEECCO GENDER NET +
Projekt
Odpovědný
výzkum a inovace
(RRI) v H2020
Gender, Etika,
Otevřený přístup,
Vzdělávání,
Participace, Vládnutí
Institucionální
kulturní změna
Gender v org.
podporující (RFO)
a provádějící
(RFO) výzkum
Gender v obsahu
výzkumu a
inovací
Podpora
mezinárodních
projektů
Obsah
Vedoucí
prac. balíčku
Financující
partner
Management
Social Lab
Role TA ČR
18 x Social LabsVýstup
projektu
5x Gender Action
Plan (GAP)
1x soutěž
35,8 PM
Lidské zdroje
38,0 PM -
48 MTrvání 48 M 60 M
Access to Risk Fin. &
Innovation in SMEs,
RRI in RFO Network,
Diseminace
Odpovědnost
TA ČR
Implementace GAP
v RFO (2x příručka,
Workshop, Výstava)
3-4 projekty VaVaI
Národní genderová
statistika
I. RRI
Provázání výsledků
VaVaI podporovaných z
veřejných zdrojů v 9. RP
s hodnotami, potřebami
a očekáváním
společnosti = RRI
NewHoRRIzon
II. GENDER
Rovnost mužů a žen
ve VO a role
poskytovatelů v
kulturní změně
GEECCO
III. GENDER
Podpora integrace
genderové dimenze
do obsahu VaVaI v
mezinárodní soutěži
(program ZÉTA)
GENDER NET Plus
TA ČR
€ 156,834.00Náklady celkem € 262,050.00 € 1,214,272.00
ca € 700,000.00z toho TA ČR € 0.00€ 0.00
Děkujeme za pozornost
www.tacr.cz

More Related Content

What's hot

Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIMŠMT IPN KREDO
 
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...MEYS, MŠMT in Czech
 
Program kurzov a workshopov na GIVS 2011
Program kurzov a workshopov na GIVS 2011Program kurzov a workshopov na GIVS 2011
Program kurzov a workshopov na GIVS 2011Geokomunita
 
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014MEYS, MŠMT in Czech
 
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠDoporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠMEYS, MŠMT in Czech
 
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovaceHodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovaceMEYS, MŠMT in Czech
 
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...MEYS, MŠMT in Czech
 
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020KnihovnaUTB
 
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývojeAktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývojeeNovation s.r.o.
 
čEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráceMartin Bohuněk
 
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...MEYS, MŠMT in Czech
 
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...MEYS, MŠMT in Czech
 
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...Národní technická knihovna (NTK)
 
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIMŠMT IPN KREDO
 
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...MEYS, MŠMT in Czech
 
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdemeHodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdemeMEYS, MŠMT in Czech
 
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verze
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verzeBrozura transfer technologii_kamil_krc_el.verze
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verzeKamil Krč
 
Klíče pro život v datech / Mgr. Irena Hošková / Závěrečná konference projektu...
Klíče pro život v datech / Mgr. Irena Hošková / Závěrečná konference projektu...Klíče pro život v datech / Mgr. Irena Hošková / Závěrečná konference projektu...
Klíče pro život v datech / Mgr. Irena Hošková / Závěrečná konference projektu...NarodniInstitut
 

What's hot (20)

Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
 
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
Srovnání způsobu hodnocení programů zaměřených na podporu dlouhodobé spoluprá...
 
Program kurzov a workshopov na GIVS 2011
Program kurzov a workshopov na GIVS 2011Program kurzov a workshopov na GIVS 2011
Program kurzov a workshopov na GIVS 2011
 
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
 
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠDoporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ
 
Analýza rizik pro zavedení NERO
Analýza rizik pro zavedení NEROAnalýza rizik pro zavedení NERO
Analýza rizik pro zavedení NERO
 
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovaceHodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
Hodnocení v rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace
 
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...
Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování ...
 
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
Jak se orientovat a zapojit do projektů programu HORIZONT 2020
 
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývojeAktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje
 
čEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráce
 
Jak napsat grantovou žádost
Jak napsat grantovou žádostJak napsat grantovou žádost
Jak napsat grantovou žádost
 
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
Podklady a doporučení pro zapracování do věcného záměru zákona nahrazujícího ...
 
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
MALÉ PILOTNÍ HODNOCENÍ A VYUŽITÍ IS VaVaI JAKO NÁSTROJE PŘI HODNOCENÍ / Záv...
 
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...
Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování (Jitka Moravcová...
 
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
 
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...
Návrh na vylepšení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a ...
 
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdemeHodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
 
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verze
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verzeBrozura transfer technologii_kamil_krc_el.verze
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verze
 
Klíče pro život v datech / Mgr. Irena Hošková / Závěrečná konference projektu...
Klíče pro život v datech / Mgr. Irena Hošková / Závěrečná konference projektu...Klíče pro život v datech / Mgr. Irena Hošková / Závěrečná konference projektu...
Klíče pro život v datech / Mgr. Irena Hošková / Závěrečná konference projektu...
 

Viewers also liked

Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRIStockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRITechnologická agentura ČR
 
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRZvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRTechnologická agentura ČR
 
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivyPetr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivyTechnologická agentura ČR
 
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZétaKraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZétaTechnologická agentura ČR
 
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...Technologická agentura ČR
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...SlideShare
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShareSlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareSlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareSlideShare
 

Viewers also liked (9)

Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRIStockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
 
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRZvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
 
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivyPetr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
 
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZétaKraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
 
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 

Similar to TA ČR v Horizontu 2020

Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...MEYS, MŠMT in Czech
 
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financováníSouhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financováníMEYS, MŠMT in Czech
 
Evaluační výzkum v zahraniční rozvojové spolupráci - příležitosti pro student...
Evaluační výzkum v zahraniční rozvojové spolupráci - příležitosti pro student...Evaluační výzkum v zahraniční rozvojové spolupráci - příležitosti pro student...
Evaluační výzkum v zahraniční rozvojové spolupráci - příležitosti pro student...Inka Pibilova
 
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)Regionální Rada Moravskoslezsko
 
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v BrněPrezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v BrněMEYS, MŠMT in Czech
 
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...MEYS, MŠMT in Czech
 
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...MEYS, MŠMT in Czech
 
Research Evaluation -Approaches and Methods
Research Evaluation -Approaches and MethodsResearch Evaluation -Approaches and Methods
Research Evaluation -Approaches and MethodsMEYS, MŠMT in Czech
 
Monitoring zamereny na vysledky a evaluace
Monitoring zamereny na vysledky a evaluace Monitoring zamereny na vysledky a evaluace
Monitoring zamereny na vysledky a evaluace Inka Pibilova
 
Hodnocení VaVaI a role IPN Metodika
Hodnocení VaVaI a role IPN MetodikaHodnocení VaVaI a role IPN Metodika
Hodnocení VaVaI a role IPN MetodikaMEYS, MŠMT in Czech
 
Horizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela Linková
Horizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela LinkováHorizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela Linková
Horizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela LinkováTechnologická agentura ČR
 
Úvodní seminář - představení projektu K2
Úvodní seminář - představení projektu K2Úvodní seminář - představení projektu K2
Úvodní seminář - představení projektu K2NarodniInstitut
 
10 05 31 klice_pro_zivot
10 05 31 klice_pro_zivot10 05 31 klice_pro_zivot
10 05 31 klice_pro_zivotNarodniInstitut
 
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluceTA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluceTechnologická agentura ČR
 
Open Day JIC 2014: Získejte na inovace evropskou podporu, Miroslav Janeček z ...
Open Day JIC 2014: Získejte na inovace evropskou podporu, Miroslav Janeček z ...Open Day JIC 2014: Získejte na inovace evropskou podporu, Miroslav Janeček z ...
Open Day JIC 2014: Získejte na inovace evropskou podporu, Miroslav Janeček z ...JIC
 

Similar to TA ČR v Horizontu 2020 (20)

Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
 
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financováníSouhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
Souhrnná zpráva / Metodika hodnocení ve Výzkumu a vývoji a zásady financování
 
CRITHINKEDU Overview (Czech)
CRITHINKEDU Overview (Czech)CRITHINKEDU Overview (Czech)
CRITHINKEDU Overview (Czech)
 
Evaluační výzkum v zahraniční rozvojové spolupráci - příležitosti pro student...
Evaluační výzkum v zahraniční rozvojové spolupráci - příležitosti pro student...Evaluační výzkum v zahraniční rozvojové spolupráci - příležitosti pro student...
Evaluační výzkum v zahraniční rozvojové spolupráci - příležitosti pro student...
 
První zpravodaj projektu WoLLNET
První zpravodaj projektu WoLLNETPrvní zpravodaj projektu WoLLNET
První zpravodaj projektu WoLLNET
 
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
 
Prezentace projektu EF -TRANS
Prezentace projektu EF -TRANSPrezentace projektu EF -TRANS
Prezentace projektu EF -TRANS
 
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v BrněPrezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
Prezentace IPN Metodika na zasedání České konference rektorů 4. 12. 2014 v Brně
 
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...
Analýza mezinárodní praxe hodnocení dopadu výzkumu a vývoje vysokoškolských i...
 
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
 
Research Evaluation -Approaches and Methods
Research Evaluation -Approaches and MethodsResearch Evaluation -Approaches and Methods
Research Evaluation -Approaches and Methods
 
Monitoring zamereny na vysledky a evaluace
Monitoring zamereny na vysledky a evaluace Monitoring zamereny na vysledky a evaluace
Monitoring zamereny na vysledky a evaluace
 
Hodnocení VaVaI a role IPN Metodika
Hodnocení VaVaI a role IPN MetodikaHodnocení VaVaI a role IPN Metodika
Hodnocení VaVaI a role IPN Metodika
 
Horizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela Linková
Horizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela LinkováHorizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela Linková
Horizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela Linková
 
Úvodní seminář - představení projektu K2
Úvodní seminář - představení projektu K2Úvodní seminář - představení projektu K2
Úvodní seminář - představení projektu K2
 
10 05 31 klice_pro_zivot
10 05 31 klice_pro_zivot10 05 31 klice_pro_zivot
10 05 31 klice_pro_zivot
 
IPN Metodika / O projektu
IPN Metodika / O projektuIPN Metodika / O projektu
IPN Metodika / O projektu
 
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluceTA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
 
Centralab workshop
Centralab workshopCentralab workshop
Centralab workshop
 
Open Day JIC 2014: Získejte na inovace evropskou podporu, Miroslav Janeček z ...
Open Day JIC 2014: Získejte na inovace evropskou podporu, Miroslav Janeček z ...Open Day JIC 2014: Získejte na inovace evropskou podporu, Miroslav Janeček z ...
Open Day JIC 2014: Získejte na inovace evropskou podporu, Miroslav Janeček z ...
 

More from Technologická agentura ČR

Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnostiSeminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnostiTechnologická agentura ČR
 
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)Technologická agentura ČR
 
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)Technologická agentura ČR
 
Operační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Operační program zaměstnanost - Adéla PurschováOperační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Operační program zaměstnanost - Adéla PurschováTechnologická agentura ČR
 
Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka Grünbergová
Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka GrünbergováProsazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka Grünbergová
Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka GrünbergováTechnologická agentura ČR
 
Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka Bukačová
Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka BukačováProfesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka Bukačová
Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka BukačováTechnologická agentura ČR
 
Yehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel Approach
Yehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel ApproachYehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel Approach
Yehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel ApproachTechnologická agentura ČR
 

More from Technologická agentura ČR (16)

Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnostiSeminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
 
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
 
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
 
Google a diverzita - Petra Pazderková
Google a diverzita - Petra PazderkováGoogle a diverzita - Petra Pazderková
Google a diverzita - Petra Pazderková
 
Operační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Operační program zaměstnanost - Adéla PurschováOperační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Operační program zaměstnanost - Adéla Purschová
 
Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka Grünbergová
Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka GrünbergováProsazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka Grünbergová
Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka Grünbergová
 
Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka Bukačová
Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka BukačováProfesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka Bukačová
Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka Bukačová
 
Den TA ČR - Vladimír Mařík
Den TA ČR - Vladimír MaříkDen TA ČR - Vladimír Mařík
Den TA ČR - Vladimír Mařík
 
Den TA ČR - Jan Mühlfeit
Den TA ČR - Jan MühlfeitDen TA ČR - Jan Mühlfeit
Den TA ČR - Jan Mühlfeit
 
Den TA ČR - Dan Franc (Google)
Den TA ČR - Dan Franc (Google)Den TA ČR - Dan Franc (Google)
Den TA ČR - Dan Franc (Google)
 
Den TA ČR - Rut Bízková
Den TA ČR - Rut BízkováDen TA ČR - Rut Bízková
Den TA ČR - Rut Bízková
 
Prof. Mařík - Industry 4.0 v ČR
Prof. Mařík - Industry 4.0 v ČRProf. Mařík - Industry 4.0 v ČR
Prof. Mařík - Industry 4.0 v ČR
 
Šiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
Šiser - Inovace prakticky 2015 - PřerovŠiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
Šiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
 
Yehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel Approach
Yehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel ApproachYehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel Approach
Yehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel Approach
 
Martin Bunček - Industry 4.0
Martin Bunček - Industry 4.0 Martin Bunček - Industry 4.0
Martin Bunček - Industry 4.0
 
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
 

TA ČR v Horizontu 2020

 • 1. 1
 • 2. PODPORA PRINCIPŮ ODPOVĚNÉHO VÝZKUMU A INOVACÍ & GENDER VE VaVaI TA ČR v Horizontu 2020 Technologická agentura, Platforma žen 28. března 2017
 • 3. 1. ERA-NET Cofund Promoting Gender Equality in H2020 and the ERA GENDER NET PLUS Táňa Perglová
 • 4. Základní informace • Koordinátor – francouzská CNRS • 16 partnerů ze 13 zemí, z toho 2 země mimo EU (Kanada a Izrael) • TA ČR – pozorovatel v předchozím projektu GENDER NET, nyní partner • Cíl projektu – implementace společné výzvy se zohledněním gendrového přístupu v procesu hodnocení a výzkumu • České subjekty financované z programu ZETA, 33% příspěvek EK 4
 • 6. Co se změní pro příjemce • Mezinárodní projekty = partneři z COFUND zemí • Společná výzva – jedna přihláška – zohlednění gender kritérií ve VaV – společné hodnocení – kritéria pro zohlednění gendrových aspektů – jeden seznam, ale každý poskytovatel hradí „své“ účastníky – monitoring projektů – společný muster monitorovování gender aspektů v projektech • Uzavření smlouvy s TA ČR, dle pravidel TA ČR  Možnost navázání nových spoluprací pro další mezinárodní projekty 6
 • 7. Přínosy dalších společných aktivit • Propagace společné výzvy – důraz na gender aspekty • Diseminace vytvořených nových přístupů • Mapování gendrových aktivit u poskytovatelů • Mapování gendrové dimenze v obsahu výzkumu • Analýzy gendrové nevyváženosti ve VaV  Srovnání s ostatními zeměmi COFUND  Výměna best practise  Možnost poskytnutí zpětné vyzby EK 7
 • 8. 2. Excellence in science and innovation for Europe by adopting the concept of Responsible Research and Innovation NewHoRRIzon Vladimír Kebo
 • 9. Základní informace 9 • Koordinátor –IHS - Institute for Advanced Studies, Rakousko • 18 partnerů ze 12 zemí, z toho 3 země mimo EU (Norsko, Jamajka, Kolumbie) • TA ČR – člen přípravného týmu v předchozím projektu RRI, nyní člen řešitelského konsorcia • Cíl projektu – excelence v Evropském výzkumu a inovacích, stimulace konceptu zodpovědného výzkumu – RRI Responsible Research and Innovation – projekt NewHoRRIzon – Uplatnění principů RRI v H2020 a dalších programech – Integrace RRI do financování podpory VVI v národních a EU programech
 • 10. Pracovní balíčky – struktura 10
 • 11. Pracovní balíčky – obsah • WP1 - Conceptual Framework and Methods – Leader: Institute for Sciences Policy, FR, month 1-7 • WP2 - Excellent Science, month 4-36 • WP3 - Industrial Leadership – Leader: Wageningen University, NL, month 4-36 • WP4 - Societal Challenges, month 4-36 • WP5 Diversity of Approaches, month 4-36 • WP6 - Society Readiness Level (SRL) – Leader: Aarhus University, DK, month 7-30 • WP7 - Social Lab Coordination and Experiential Learning across Social Labs – Leader: ZSI – Centrum for Social Innovation, AT, month 1-48 • WP8 - Evaluation and overall narratives and storylines – Leader: UvA - Genk University Amsterdam, NL, month 4-46 • WP9 - Knowledge diffusion, project communication, and generation of long term impact – Leader: FFG – Austrian Research Promotion Agency, AT, month 1-48 • WP10 - Project management and scientific coordination – Leader: IHS, month 1-48 11
 • 12. Co se změní pro příjemce WP3 - Industrial Leadership • Identifikace klíčových průmyslových odvětví a zapojených VVI účastníků na Evropské i národní úrovni • Zapojení do Social Lab: Industrial Leadership, příprava a realizace tří workshopů v programové linii(LEIT, ARF, Innovation in SMEs) WP9 - Knowledge diffusion, project communication, and generation of long term impact • Zajištění aplikace dopadů projektu NewHoRRIzon v průmyslu • Průběžná komunikace a řízení implementace výsledků projektu v praxi • Vytvoření široké škály komunikačních kanálů pro šíření výsledků projektu 12
 • 13. Co se změní pro příjemce The Social Lab: Industrial Leadership - aktivity a. Tvorba povědomí o problematice RRI v inovativních průmyslových odvětvích; b. Identifikace a výměna zkušeností s RRI v průmyslu; výběr a řešení strategických otázek, společenských příležitostí, výzev i překážek v průmyslu c. Prozkoumání potenciálu a bariér RRI v oblasti průmyslových inovací a jejich zavedení; d. Vývoj, adaptace a testování aktivit nezbytných k dosažení RRI v průmyslových inovací i mimo program NewHoRRIzon; e. Dokumentace a vytvoření příkladů dobré praxe, implementace RRI v průmyslu 13
 • 14. Přínosy dalších společných aktivit Social Labs přispějí k uznání významu a implementaci RRI v EU a národních projektech výzkumu, vývoje a inovací. NewHoRRIzon bude stimulovat postupy a znalosti o tom, jak dosáhnout/zavést principy RRI v H2020 i mimo něj: • ve svých 18 Social Labs, • ve dvou průřezových workshopech, • dvou transdisciplinárních konferencích  Konceptualizace a zavedení „Úrovně připravenosti společnosti“ pro výzkum a vývoj (Society Readiness Level – SRL),  Sladění procesů a produktů VaV na jedné straně a širších společenských požadavků a očekávání na straně druhé.  Využívání celé řady konkrétních cílově specifických strategií za účelem diseminace osvědčených postupů NewHoRRIzon  Podpora přijetí RRI napříč H2020 a generování dlouhodobých dopadů. Využití stávajících a vytváření nových struktur a sítí. 14
 • 15. 3. Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment GEECCO Jana Dvořáčková
 • 16. Základní informace • Koordinátor – Technická univerzita ve Vídni • 9 partnerů ze 7 zemí: – 4 organizace provádějící výzkum – 2 poskytovatelé podpory – 2 organizace specializované na genderovou expertizu – 1 organizace zodpovědná za monitorování a evaluaci • Cíle projektu: strukturální změny v organizacích provádějících výzkum a poskytujících podporu za účelem prosazení genderové rovnosti a začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu • TA ČR – vedoucí jednoho z pracovních balíčků 16
 • 18. Co se změní pro příjemce V nejméně jednom programu podpory bude uplatněno:  genderová dimenze v obsahu výzkumu, vývoje a inovací jako kritérium hodnocení návrhů projektů  podmínky poskytování podpory zohledňující genderovou rovnost (např. kritérium genderové vyváženosti ve složení řešitelských týmů, pravidla usnadňující slaďování pracovního a soukromého života)  genderová vyváženost v hodnotících složkách příručky a školení pro uchazeče/ky a hodnotící 18
 • 19. Přínosy dalších společných aktivit • Zpřístupnění výsledků a výstupů dalším organizacím – publikace GEECCO Experience: Dos and Don’ts while Degenderizing the STEM Field: – základ pro vzájemné srovnání organizací – sumarizace dobré praxe a realizačních postupů • Putovní výstava Gender in Research • Další diseminační aktivity 19
 • 21. TA ČR - přehled projektů H2020 NewHoRRIzon GEECCO GENDER NET + Projekt Odpovědný výzkum a inovace (RRI) v H2020 Gender, Etika, Otevřený přístup, Vzdělávání, Participace, Vládnutí Institucionální kulturní změna Gender v org. podporující (RFO) a provádějící (RFO) výzkum Gender v obsahu výzkumu a inovací Podpora mezinárodních projektů Obsah Vedoucí prac. balíčku Financující partner Management Social Lab Role TA ČR 18 x Social LabsVýstup projektu 5x Gender Action Plan (GAP) 1x soutěž 35,8 PM Lidské zdroje 38,0 PM - 48 MTrvání 48 M 60 M Access to Risk Fin. & Innovation in SMEs, RRI in RFO Network, Diseminace Odpovědnost TA ČR Implementace GAP v RFO (2x příručka, Workshop, Výstava) 3-4 projekty VaVaI Národní genderová statistika I. RRI Provázání výsledků VaVaI podporovaných z veřejných zdrojů v 9. RP s hodnotami, potřebami a očekáváním společnosti = RRI NewHoRRIzon II. GENDER Rovnost mužů a žen ve VO a role poskytovatelů v kulturní změně GEECCO III. GENDER Podpora integrace genderové dimenze do obsahu VaVaI v mezinárodní soutěži (program ZÉTA) GENDER NET Plus TA ČR € 156,834.00Náklady celkem € 262,050.00 € 1,214,272.00 ca € 700,000.00z toho TA ČR € 0.00€ 0.00