SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: CONCEPCION NORTH CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL Grade Level: V
Teacher: JET CARL L. GULLE Learning Area: MAPEH
Teaching Dates and
Time: September 18-22, 2023 (WEEK 4) Quarter: 1ST QUARTER
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. OBJECTIVES
A. Content Standards recognizes the musical symbols
and demonstrates understanding
of concepts pertaining to rhythm
recognizes the musical symbols
and demonstrates understanding
of concepts pertaining to rhythm
The learner…
demonstrates understanding of
lines, shapes, and space; and
the principles of rhythm and
balance through drawing of
archeological artifacts, houses,
buildings, and churches from
historical periods using
crosshatching technique to
simulate 3-dimensional and
geometric effects of an artwork.
The learner…
demonstrates understanding of
mental emotional, and social
health concerns
The learner . . .
demonstrates
understanding of
participation and
assessment of physical
activity and physical
fitness
B. Performance Standards performs with a conductor, a
speech chorus in simple time
signatures
1. choral
2. instrumental
performs with a conductor, a
speech chorus in simple time
signatures
1. choral
2. instrumental
The learner…
creates different artifacts and
architectural buildings in the
Philippines and in the locality
using crosshatching technique,
geometric shapes, and space,
with rhythm and balance as
principles of design.
puts up an exhibit on Philippine
artifacts and houses from
different historical periods
(miniature or replica).
The learner…
practices skills in managing
mental, emotional and social
health concerns
The learner . . .
participates and assesses
performance in physical
activities.
assesses physical fitness
C. Learning
Competencies/Objectives
Write the LC code for each
responds to metric pulses of
music heard with appropriate
conducting gestures
MU5RH-Ih-5
responds to metric pulses of
music heard with appropriate
conducting gestures
MU5RH-Ih-5
creates illusion of space in 3-
dimensional drawings of
important archeological
artifacts seen in books,
museums (National Museum
and its branches in the
Philippines, and in old buildings
or churches in the community.
A5PR-If
recognizes signs of healthy and
unhealthy relationships
H5PH-Id-12
describes the skills
involved in the games
P5GS-Ib-2
II. CONTENT Musical Symbols and Concepts
1. Notes and Rests
2. Meters
3. Rhythmic Patterns
4. Simple Time Signatures
Musical Symbols and Concepts
1. Notes and Rests
2. Meters
3. Rhythmic Patterns
4. Simple Time Signatures
Pagguhit ng 3 dimensiyonal na
imahen ng mga gusali, lumang
bahay at simbahan sa ating
bansa.
Mga Palatandaan ng Mabuti at
Di-Mabuting Pakikipag-ugnayan
sa Iba
Paglinang ng Power
III. LEARNING RESOURCES
A. References
1. Teacher’s Guide pages
2.Learner’s Material pages
3.Textbook pages Umawit at Gumuhit 5
4.Additional Materials from
Learning Resource (LR) portal
B. Other Learning Resources lapis at bond paper
IV. PROCEDURES
A. Reviewing previous lesson
or presenting the new
lesson
Pangkatin ang mga note at rest
upang makabuo ng rhythm ayon
sa time signature
Pangkatin ang mga note at rest
upang makabuo ng rhythm ayon
sa time signature
Ang mga sinaunang bagay o
gusali ay bahagi ng kultura ng
ating bansa. Kabilang dito ang
mga mosque at ang simbahan,
mga lumang bahay, pati na rin
ang mga museo at ilang
tanggapan.
Ayusin ang mga pantig na nasa
card at buuin ang salita. Ipaskil
ang mga ito sa pisara.
Pagpapakita ng larawan
B. Establishing a purpose for the
lesson
Pagkilala sa time signature. Pagkilala sa time signature. Nakagagawa ng 3 dimensyonal
na imahe ng mga gusali sa ating
bansa noong unang panahon.
(A5PR-If)
Ibigay ang mga palatandaan ng
mabuti at di-mabuting pakikipag-
ugnayan sa iba.
mapaunlad ang kalusugan
sa pamamagitan ng
paglahok sa mga gawaing
sumusubok dito tulad ng
paglalaro.
C. Presenting examples/instances
of the new lesson
Suriin ang iskor ng awiting “Baby
Seeds”.
Basahin ang titik ng awit.
Tungkol saan ang awit?
Suriin ang iskor ng awiting “Baby
Seeds”.
Basahin ang titik ng awit.
Tungkol saan ang awit?
Pagpapakita ng mga larawan ng
mga sinaunang gusali sa bansa.
Tignan at suriin ang mga
larawan. Sagutin ang kasunod na
mga tanong.
Paglaro ng bandera
challenge
Original File Submitted and
Formatted by DepEd Club
Member - visit
depedclub.com for more
D. Discussing new concepts and
practicing new skills #1
Ang ay may time
signature na dalawahan ang
bilang ng kumpas. Ito ay
karaniwang iniuugnay sa kilos o
galaw na pang martsa. Ang
Ang ay may time
signature na dalawahan ang
bilang ng kumpas. Ito ay
karaniwang iniuugnay sa kilos o
galaw na pang martsa. Ang bilang
1. Ang museo ay isang lugar o
gusali na pinaglalagakan ng mga
bagay na may kinalaman sa
kasaysayan at mga bagay na
may kinalaman sa sining at
siyensiya. Kabilang na sa mga
museo sa Pilipinas ay ang
Ang pakikipag-ugnayan ay
maaaring mabuti o di-mabuti.
Ang mabuting pakikipag-
ugnayan/pakikisalamuha sa iba
ay nagdudulot ng
kasiyahan samantalang
ang di-mabuting pakikipag-
Ang power ay ang
kakayahang
makapagpalabas ng lakas
nang mabilisan base sa
kombinasyon ng lakas at
bilis ng pagkilos. Maaari
itong maipalabas ng mga
bilang nito ay 1-2│1-2│1-2│.
Napapangkat ang mga bilang na
ito sa pamamagitan ng
paglalagay ng barline.
nito ay 1-2│1-2│1-2│.
Napapangkat ang mga bilang na
ito sa pamamagitan ng paglalagay
ng barline.
“National Museum” o
Pambansang Museo na itinakda
ng pamahalaan bilang espesyal
na lagakan ng mga pamana ng
bansa. Dito nakatago ang
mahalagang kagamitan na
ginamit ng mga unang Pilipino
at mga dakilang bayani ng
bansa.
2. Mga lumang bahay na ginawa
daang taon na ang nakalilipas sa
ibat-ibang dako ng Pilipinas ay
karaniwang yari sa bato at
adobe. Ang mga bintana ay
malalaki at pinapa lamutian ng
kapis.Malalaki ang mga pinto.
Maluluwang ang mga silid
kabilang dito ay lumang bahay
ni Heneral Emilio Aguinaldo sa
Kawit Cavite.
3. Lumang simbahan at
mosque. Ang unang simbahan o
parokya sa Maynila ay ang
‘Manila Metropolitan
Cathedral” na itinatag noong
1571.
(Sumangguni sa LM, Alamin)
ugnayan ay nagdadala ng
kalungkutan.
kalamnan (muscles) sa
iba’t ibang parte ng
katawan tulad ng mga
kamay, braso, hita, binti,
paa, at iba pa. Naipakikita
ito sa mga gawain tulad ng
pagtalon nang mataas,
pagpukol sa bola ng
baseball, paghagis ng bola
nang malayuan, pagsipa
nang malakas, pagtulak o
paghila sa isang bagay, at
iba pa. Ang madalas na
pakikilahok sa ganitong
tipo ng mga gawain ay
mainam na paraan upang
mapaunlad ang power ng
kalamnan. Mas magiging
maigi ang pagpapalabas ng
power kung ito ay gagawin
nang mabilisan. Ang bilis
ng pagkilos kasama ng
lakas na ibubuhos dito ay
maaaring magresulta sa
malakas na power.
Ang mga pagsubok sa
sangkap (component) ng
physical fitness na ito ay
kinabibilangan ng mga
kilalang pagsubok tulad ng
Standing Long Jump,
Vertical Jump, at iba pa. Sa
mga ganitong pagsubok
nalalaman kung ang
estado ng mga kalamnan
(muscles) ay naaayon sa
itinakda. Mas mabuti para
sa kalusugan kung ang
resulta o iskor na iyong
makukuha ay mataas o
may kataasan.
E. Discussing new concepts and
practicing new skills #2
Pangkatang Gawain Magpabuo sa bata sa
pamamagitan ng karton o
popsicle sticks ng isang gusali na
nagustuhan upang maipakita
ang tatlong dimensiyonal na
imahe.
(Sumangguni sa LM, Gawain)
Laruin ang larong “Raise a Red
Flag”.
Makinig ng mabuti sa mga
kaisipang babasahin ng guro.
Ibigay ang mga paraan at
panuntunan sa paglalaro.
Ang ibig sabihin ng mataas
o may kataasang resulta o
iskor sa pagsubok sa
puwersa ay mas maiging
paggawa ng mga
gawaingnangangailangan
nito. Kung mas maigi mong
magagawa ang mga
gawaing nangangailangan
ng power,
nangangahulugang mas
mahusay ang lagay ng
iyong kalusugan pagdating
sa sangkap (component)
ng physical fitness.
Kailangang masanay ang
iyong katawan sa mga
gawaing lilinang o
magpapaunlad sa iyong
muscular power upang
maging handa sa mga
pangangailangan ng
anumang gawain. Sa iyong
Physical Fitness Passport
Card, ang layunin mo ay
mapaunlad ang markang
iyong nakuha sa Vertical
Jump. Sa pamamagitan ng
pakikilahok sa mga gawain
sa mga aralin sa yunit na
ito hanggang sa huling
yunit, maaaring malinang
o mapaunlad ang power.
F. Developing mastery
(Leads to Formative Assessment
3)
Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain 1. Paano mo ilalarawan ang
panuntunan sa pangangalaga
ng mga antigo at sinaunang
gusali?
2. Bakit dapat pangalagaan ang
mga antigo o sinaunang gusali?
Pagmasdan ang mga larawan at
alamin ang mensaheng
ipinararating nito. Isulat sa
notebook ang iyong sagot.
Alamin ang mga bagay na
kailangan sa paglalaro ng
kickball.
G. Finding practical applications of
concepts and skills in daily living
Ano-anong mga gawain ang higit
na nakatulong sa pag-unawa ng
aralin?
Ano-anong mga gawain ang higit
na nakatulong sa pag-unawa ng
aralin?
Paano mo mapapangalagaan
ang mga antigo o sinaunang
gusali sa ating bansa?
Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain
H. Making generalizations and
abstractions about the lesson
Ang rhythmic pattern ay ang
pinagsama-samang mga note at
rest na naaayon sa isang
nakatakdang time signature.
Ang rhythmic pattern ay ang
pinagsama-samang mga note at
rest na naaayon sa isang
nakatakdang time signature.
(Sumangguni sa LM, Tandaan) Ilahad ang mga natutunan sa
aralin.
Ang paglinang ng power ay
mahalaga para mas
maiging magawa ang mga
gawaing nangangailangan
nito. Ang mga gawain
tulad ng pagtalon nang
mataas, pagpapagulong,
pagsipa, at paghagis sa
bola sa kickball ay mainam
na mga paraan upang
malinang o mapaunlad ang
power. Mas mainam kung
madalas na gagawin ang
mga gawaing tulad nito.
Malalaman ang pag-unlad
ng power sa pamamagitan
ng post-test.
I. Evaluating learning Buuin ang sumusunod na
hulwaran at lagyan ng kaukulang
note o rest ang bawat puwang.
Buuin ang sumusunod na
hulwaran at lagyan ng kaukulang
note o rest ang bawat puwang.
(Sumangguni sa LM,Suriin) Paano ka magkakaroon ng
mabuting pakikipag-
ugnayan/pakikisalamuha sa iba?
Ilagay sa loob ng organizer ang
iyong sagot.
Suriin ang iyong
pakikilahok sa kickball.
Lagyan ng tsek (/) kung Oo
at ekis (x) kung Hindi.
J. Additional activities for
application or remediation
Gumuhit ng nota gamit ang time
signature.
Gumuhit ng nota gamit ang time
signature.
Magdala ng mga sumusunod.
1. Manila Paper
2. Krayon
3. Lapis
Sumangguni sa LM ______. Sumangguni sa LM
______.
V. REMARKS
VI. REFLECTION
A. No. of learners who earned
80% in the evaluation
B. No. of learners who require
additional activities for
remediation who scored below
80%
C. Did the remedial lessons work?
No. of learners who have
caught up with the lesson
D. No. of learners who continue to
require remediation
E. Which of my teaching strategies
worked well? Why did these
work?
F. What difficulties did I encounter
which my principal or
supervisor can help me solve?
G. What innovation or localized
materials did I use/discover
which I wish to share with other
teachers?
Inihanda ni:
JET CARL L. GULLE
LSB Teacher
Pinagtibay ni:
LEA B. PASCUAL, EdD
Principal II

More Related Content

Similar to DLL_MAPEH 5_Q1_W4.docx

Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...ErwinPantujan2
 
week 1.docx
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docxglaisa3
 
week 1.docx
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docxglaisa3
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docxloveye2
 
DLL FILIPINO 8 WEEK 1.docx
DLL FILIPINO 8 WEEK 1.docxDLL FILIPINO 8 WEEK 1.docx
DLL FILIPINO 8 WEEK 1.docxJoyDel1
 
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docx
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docxDLL-Q1-Week-1-Tuesday.docx
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docxRobieRozaDamaso
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docxdaffodilcedenio1
 
Complete-DLL-Set-A-March-13-17-2023-Q2-Week-5-Day-1-5-.docx
Complete-DLL-Set-A-March-13-17-2023-Q2-Week-5-Day-1-5-.docxComplete-DLL-Set-A-March-13-17-2023-Q2-Week-5-Day-1-5-.docx
Complete-DLL-Set-A-March-13-17-2023-Q2-Week-5-Day-1-5-.docxMarfeCerezo1
 
GOALS, EXPECTATIONS, AND COMPETENCIES OF MAKABAYAN
GOALS, EXPECTATIONS, AND COMPETENCIES OF MAKABAYANGOALS, EXPECTATIONS, AND COMPETENCIES OF MAKABAYAN
GOALS, EXPECTATIONS, AND COMPETENCIES OF MAKABAYANJhenq Campo
 
daily lesson plan in p.e March 22 (PE -Aralin 4).docx
daily lesson plan in p.e March 22 (PE -Aralin 4).docxdaily lesson plan in p.e March 22 (PE -Aralin 4).docx
daily lesson plan in p.e March 22 (PE -Aralin 4).docxSARAHDVENTURA
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D4.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D4.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D4.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D4.docxRENEGIELOBO
 

Similar to DLL_MAPEH 5_Q1_W4.docx (20)

Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
 
MAPEH_DLL_Q1_W3.docx
MAPEH_DLL_Q1_W3.docxMAPEH_DLL_Q1_W3.docx
MAPEH_DLL_Q1_W3.docx
 
DLL_MAPEH 4_Q3_W1.docx
DLL_MAPEH 4_Q3_W1.docxDLL_MAPEH 4_Q3_W1.docx
DLL_MAPEH 4_Q3_W1.docx
 
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
 
week 1.docx
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docx
 
week 5.docx
week 5.docxweek 5.docx
week 5.docx
 
DLL_ESP 5_Q2_W2.docx
DLL_ESP 5_Q2_W2.docxDLL_ESP 5_Q2_W2.docx
DLL_ESP 5_Q2_W2.docx
 
week 1.docx
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docx
 
week 1.docx
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docx
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
 
DLL FILIPINO 8 WEEK 1.docx
DLL FILIPINO 8 WEEK 1.docxDLL FILIPINO 8 WEEK 1.docx
DLL FILIPINO 8 WEEK 1.docx
 
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docx
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docxDLL-Q1-Week-1-Tuesday.docx
DLL-Q1-Week-1-Tuesday.docx
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx
 
SHS-DLL-Week-6.docx
SHS-DLL-Week-6.docxSHS-DLL-Week-6.docx
SHS-DLL-Week-6.docx
 
Complete-DLL-Set-A-March-13-17-2023-Q2-Week-5-Day-1-5-.docx
Complete-DLL-Set-A-March-13-17-2023-Q2-Week-5-Day-1-5-.docxComplete-DLL-Set-A-March-13-17-2023-Q2-Week-5-Day-1-5-.docx
Complete-DLL-Set-A-March-13-17-2023-Q2-Week-5-Day-1-5-.docx
 
GOALS, EXPECTATIONS, AND COMPETENCIES OF MAKABAYAN
GOALS, EXPECTATIONS, AND COMPETENCIES OF MAKABAYANGOALS, EXPECTATIONS, AND COMPETENCIES OF MAKABAYAN
GOALS, EXPECTATIONS, AND COMPETENCIES OF MAKABAYAN
 
DLL_MAPEH 4_Q1_W5.docx
DLL_MAPEH 4_Q1_W5.docxDLL_MAPEH 4_Q1_W5.docx
DLL_MAPEH 4_Q1_W5.docx
 
daily lesson plan in p.e March 22 (PE -Aralin 4).docx
daily lesson plan in p.e March 22 (PE -Aralin 4).docxdaily lesson plan in p.e March 22 (PE -Aralin 4).docx
daily lesson plan in p.e March 22 (PE -Aralin 4).docx
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D4.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D4.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D4.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D4.docx
 
DLL_MAPEH 4_Q1_W4.docx
DLL_MAPEH 4_Q1_W4.docxDLL_MAPEH 4_Q1_W4.docx
DLL_MAPEH 4_Q1_W4.docx
 

Recently uploaded

PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxJEANELLEBRUZA
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanMedizaTheresseTagana1
 
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwentolyzaamper93
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxKimberlyValdez19
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson planREDENJAVILLO1
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxAP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxVinJims
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxMohminGumampo
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdfjemarabermudeztaniza
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxPaulineHipolito
 
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docxChristineIgnas2
 
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxaraling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxJOHNNYGALLA2
 
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxFINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxMaricrisLanga1
 
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhcharlyn050618
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANJullianeOrtiz
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxCOT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxsagumjhenaicka
 

Recently uploaded (20)

PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
 
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxAP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
 
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
 
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxaraling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
 
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxFINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
 
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptxCOT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
COT_PPT_Konsepto ng Distansya at Lokasyon.pptx
 

DLL_MAPEH 5_Q1_W4.docx

  • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: CONCEPCION NORTH CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL Grade Level: V Teacher: JET CARL L. GULLE Learning Area: MAPEH Teaching Dates and Time: September 18-22, 2023 (WEEK 4) Quarter: 1ST QUARTER MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. OBJECTIVES A. Content Standards recognizes the musical symbols and demonstrates understanding of concepts pertaining to rhythm recognizes the musical symbols and demonstrates understanding of concepts pertaining to rhythm The learner… demonstrates understanding of lines, shapes, and space; and the principles of rhythm and balance through drawing of archeological artifacts, houses, buildings, and churches from historical periods using crosshatching technique to simulate 3-dimensional and geometric effects of an artwork. The learner… demonstrates understanding of mental emotional, and social health concerns The learner . . . demonstrates understanding of participation and assessment of physical activity and physical fitness B. Performance Standards performs with a conductor, a speech chorus in simple time signatures 1. choral 2. instrumental performs with a conductor, a speech chorus in simple time signatures 1. choral 2. instrumental The learner… creates different artifacts and architectural buildings in the Philippines and in the locality using crosshatching technique, geometric shapes, and space, with rhythm and balance as principles of design. puts up an exhibit on Philippine artifacts and houses from different historical periods (miniature or replica). The learner… practices skills in managing mental, emotional and social health concerns The learner . . . participates and assesses performance in physical activities. assesses physical fitness C. Learning Competencies/Objectives Write the LC code for each responds to metric pulses of music heard with appropriate conducting gestures MU5RH-Ih-5 responds to metric pulses of music heard with appropriate conducting gestures MU5RH-Ih-5 creates illusion of space in 3- dimensional drawings of important archeological artifacts seen in books, museums (National Museum and its branches in the Philippines, and in old buildings or churches in the community. A5PR-If recognizes signs of healthy and unhealthy relationships H5PH-Id-12 describes the skills involved in the games P5GS-Ib-2
  • 2. II. CONTENT Musical Symbols and Concepts 1. Notes and Rests 2. Meters 3. Rhythmic Patterns 4. Simple Time Signatures Musical Symbols and Concepts 1. Notes and Rests 2. Meters 3. Rhythmic Patterns 4. Simple Time Signatures Pagguhit ng 3 dimensiyonal na imahen ng mga gusali, lumang bahay at simbahan sa ating bansa. Mga Palatandaan ng Mabuti at Di-Mabuting Pakikipag-ugnayan sa Iba Paglinang ng Power III. LEARNING RESOURCES A. References 1. Teacher’s Guide pages 2.Learner’s Material pages 3.Textbook pages Umawit at Gumuhit 5 4.Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Other Learning Resources lapis at bond paper IV. PROCEDURES A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson Pangkatin ang mga note at rest upang makabuo ng rhythm ayon sa time signature Pangkatin ang mga note at rest upang makabuo ng rhythm ayon sa time signature Ang mga sinaunang bagay o gusali ay bahagi ng kultura ng ating bansa. Kabilang dito ang mga mosque at ang simbahan, mga lumang bahay, pati na rin ang mga museo at ilang tanggapan. Ayusin ang mga pantig na nasa card at buuin ang salita. Ipaskil ang mga ito sa pisara. Pagpapakita ng larawan B. Establishing a purpose for the lesson Pagkilala sa time signature. Pagkilala sa time signature. Nakagagawa ng 3 dimensyonal na imahe ng mga gusali sa ating bansa noong unang panahon. (A5PR-If) Ibigay ang mga palatandaan ng mabuti at di-mabuting pakikipag- ugnayan sa iba. mapaunlad ang kalusugan sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing sumusubok dito tulad ng paglalaro. C. Presenting examples/instances of the new lesson Suriin ang iskor ng awiting “Baby Seeds”. Basahin ang titik ng awit. Tungkol saan ang awit? Suriin ang iskor ng awiting “Baby Seeds”. Basahin ang titik ng awit. Tungkol saan ang awit? Pagpapakita ng mga larawan ng mga sinaunang gusali sa bansa. Tignan at suriin ang mga larawan. Sagutin ang kasunod na mga tanong. Paglaro ng bandera challenge Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 Ang ay may time signature na dalawahan ang bilang ng kumpas. Ito ay karaniwang iniuugnay sa kilos o galaw na pang martsa. Ang Ang ay may time signature na dalawahan ang bilang ng kumpas. Ito ay karaniwang iniuugnay sa kilos o galaw na pang martsa. Ang bilang 1. Ang museo ay isang lugar o gusali na pinaglalagakan ng mga bagay na may kinalaman sa kasaysayan at mga bagay na may kinalaman sa sining at siyensiya. Kabilang na sa mga museo sa Pilipinas ay ang Ang pakikipag-ugnayan ay maaaring mabuti o di-mabuti. Ang mabuting pakikipag- ugnayan/pakikisalamuha sa iba ay nagdudulot ng kasiyahan samantalang ang di-mabuting pakikipag- Ang power ay ang kakayahang makapagpalabas ng lakas nang mabilisan base sa kombinasyon ng lakas at bilis ng pagkilos. Maaari itong maipalabas ng mga
  • 3. bilang nito ay 1-2│1-2│1-2│. Napapangkat ang mga bilang na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng barline. nito ay 1-2│1-2│1-2│. Napapangkat ang mga bilang na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng barline. “National Museum” o Pambansang Museo na itinakda ng pamahalaan bilang espesyal na lagakan ng mga pamana ng bansa. Dito nakatago ang mahalagang kagamitan na ginamit ng mga unang Pilipino at mga dakilang bayani ng bansa. 2. Mga lumang bahay na ginawa daang taon na ang nakalilipas sa ibat-ibang dako ng Pilipinas ay karaniwang yari sa bato at adobe. Ang mga bintana ay malalaki at pinapa lamutian ng kapis.Malalaki ang mga pinto. Maluluwang ang mga silid kabilang dito ay lumang bahay ni Heneral Emilio Aguinaldo sa Kawit Cavite. 3. Lumang simbahan at mosque. Ang unang simbahan o parokya sa Maynila ay ang ‘Manila Metropolitan Cathedral” na itinatag noong 1571. (Sumangguni sa LM, Alamin) ugnayan ay nagdadala ng kalungkutan. kalamnan (muscles) sa iba’t ibang parte ng katawan tulad ng mga kamay, braso, hita, binti, paa, at iba pa. Naipakikita ito sa mga gawain tulad ng pagtalon nang mataas, pagpukol sa bola ng baseball, paghagis ng bola nang malayuan, pagsipa nang malakas, pagtulak o paghila sa isang bagay, at iba pa. Ang madalas na pakikilahok sa ganitong tipo ng mga gawain ay mainam na paraan upang mapaunlad ang power ng kalamnan. Mas magiging maigi ang pagpapalabas ng power kung ito ay gagawin nang mabilisan. Ang bilis ng pagkilos kasama ng lakas na ibubuhos dito ay maaaring magresulta sa malakas na power. Ang mga pagsubok sa sangkap (component) ng physical fitness na ito ay kinabibilangan ng mga kilalang pagsubok tulad ng Standing Long Jump, Vertical Jump, at iba pa. Sa mga ganitong pagsubok nalalaman kung ang estado ng mga kalamnan (muscles) ay naaayon sa itinakda. Mas mabuti para sa kalusugan kung ang resulta o iskor na iyong makukuha ay mataas o may kataasan.
  • 4. E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 Pangkatang Gawain Magpabuo sa bata sa pamamagitan ng karton o popsicle sticks ng isang gusali na nagustuhan upang maipakita ang tatlong dimensiyonal na imahe. (Sumangguni sa LM, Gawain) Laruin ang larong “Raise a Red Flag”. Makinig ng mabuti sa mga kaisipang babasahin ng guro. Ibigay ang mga paraan at panuntunan sa paglalaro. Ang ibig sabihin ng mataas o may kataasang resulta o iskor sa pagsubok sa puwersa ay mas maiging paggawa ng mga gawaingnangangailangan nito. Kung mas maigi mong magagawa ang mga gawaing nangangailangan ng power, nangangahulugang mas mahusay ang lagay ng iyong kalusugan pagdating sa sangkap (component) ng physical fitness. Kailangang masanay ang iyong katawan sa mga gawaing lilinang o magpapaunlad sa iyong muscular power upang maging handa sa mga pangangailangan ng anumang gawain. Sa iyong Physical Fitness Passport Card, ang layunin mo ay mapaunlad ang markang iyong nakuha sa Vertical Jump. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain sa mga aralin sa yunit na ito hanggang sa huling yunit, maaaring malinang o mapaunlad ang power. F. Developing mastery (Leads to Formative Assessment 3) Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain 1. Paano mo ilalarawan ang panuntunan sa pangangalaga ng mga antigo at sinaunang gusali? 2. Bakit dapat pangalagaan ang mga antigo o sinaunang gusali? Pagmasdan ang mga larawan at alamin ang mensaheng ipinararating nito. Isulat sa notebook ang iyong sagot. Alamin ang mga bagay na kailangan sa paglalaro ng kickball. G. Finding practical applications of concepts and skills in daily living Ano-anong mga gawain ang higit na nakatulong sa pag-unawa ng aralin? Ano-anong mga gawain ang higit na nakatulong sa pag-unawa ng aralin? Paano mo mapapangalagaan ang mga antigo o sinaunang gusali sa ating bansa? Pangkatang Gawain Pangkatang Gawain
  • 5. H. Making generalizations and abstractions about the lesson Ang rhythmic pattern ay ang pinagsama-samang mga note at rest na naaayon sa isang nakatakdang time signature. Ang rhythmic pattern ay ang pinagsama-samang mga note at rest na naaayon sa isang nakatakdang time signature. (Sumangguni sa LM, Tandaan) Ilahad ang mga natutunan sa aralin. Ang paglinang ng power ay mahalaga para mas maiging magawa ang mga gawaing nangangailangan nito. Ang mga gawain tulad ng pagtalon nang mataas, pagpapagulong, pagsipa, at paghagis sa bola sa kickball ay mainam na mga paraan upang malinang o mapaunlad ang power. Mas mainam kung madalas na gagawin ang mga gawaing tulad nito. Malalaman ang pag-unlad ng power sa pamamagitan ng post-test. I. Evaluating learning Buuin ang sumusunod na hulwaran at lagyan ng kaukulang note o rest ang bawat puwang. Buuin ang sumusunod na hulwaran at lagyan ng kaukulang note o rest ang bawat puwang. (Sumangguni sa LM,Suriin) Paano ka magkakaroon ng mabuting pakikipag- ugnayan/pakikisalamuha sa iba? Ilagay sa loob ng organizer ang iyong sagot. Suriin ang iyong pakikilahok sa kickball. Lagyan ng tsek (/) kung Oo at ekis (x) kung Hindi. J. Additional activities for application or remediation Gumuhit ng nota gamit ang time signature. Gumuhit ng nota gamit ang time signature. Magdala ng mga sumusunod. 1. Manila Paper 2. Krayon 3. Lapis Sumangguni sa LM ______. Sumangguni sa LM ______. V. REMARKS VI. REFLECTION A. No. of learners who earned 80% in the evaluation B. No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80% C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson D. No. of learners who continue to require remediation E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these
  • 6. work? F. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? G. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? Inihanda ni: JET CARL L. GULLE LSB Teacher Pinagtibay ni: LEA B. PASCUAL, EdD Principal II