SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
teachershq
GRADE 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan Baitang/ Antas One
Guro Araw Biyernes
Petsa/ Oras Week 6 Markahan Una
Edukasyon sa Pagpapakatao Mother Tongue-Based Araling Panlipunan Matematika MAPEH
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa
sa kahalagahan ng pagkilala sa
sarili at sariling
kakayahan,pangangalaga sa
sariling kalusugan at pagiging
mabuting kasapi ng pamilya.
The learner…
demonstrates understanding that
words are made up of sounds and
syllables.
manifests beginning oral
language skills to communicate in
different contexts.
Ang mag-aaral ay naipamamalas
ang pag-unawa sa kahalagahan
ng pagkilala sa sarili bilang
Pilipino gamit ang konsepto ng
pagpapatuloy at pagbabago
The learner...
demonstrates understanding of
whole numbers up to 100,
ordinal numbers up to 10th,
money up to PhP100 and
fractions ½ and 1/4.
The learner . . .
demonstrates understanding
awareness of body parts in
preparation for participation in
physical activities.
B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang may
pagmamahal at
pagmamalasakit ang anumang
kilos at gawain na
magpapasaya at magpapatibay
sa ugnayan ng mga kasapi ng
pamilya
The learner
uses knowledge of phonological
skills to discriminate and
manipulate sound patterns.
uses beginning oral language
skills to communicate personal
experiences, ideas, and feelings
in different contexts.
Ang mag-aaral ay buong
pagmamalaking
nakapagsasalaysay ng kwento
tungkol sa sariling katangian at
pagkakakilanlan bilang Pilipino sa
malikhaing pamamaraan
The learner...
is able to recognize, represent,
and order whole numbers up to
100 and money up to PhP100 in
various forms and contexts.
is able to recognize, and
represent ordinal numbers up to
10th, in various forms and
contexts.
The learner . . .
performs with coordination
enjoyable movements on body
awareness .
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan.
EsP1PKP- Ig – 6
Nakakikila ng mga gawaing
nagpapakita ng pagkakabuklod
ng pamilya tulad ng
5.1. pagsasama-sama sa
pagkain
5.2. pagdarasal
5.3. pamamasyal
5.4. pagkukuwentuhan ng
masasayang pangyayari
MT1PWR-Ib-i-1.1 Give the name
and sound of each letter
MT1OL-Ia-i-1.1
Talk about oneself and one’s
personal experiences (family, pet,
favorite food)
MT1PWR-Ib-i-3.1 Write the upper
and lower case letters legibly,
observing proper sequence of
strokes.
MTPA-Id-i-3.1
Orally segment a two - three
syllable word into its syllabic
parts.
(Written Summative Test)
M1NS-If-9.1
reads and writes numbers up to
100 in symbols and in words.
PE1BM-Ig-h-4
exhibits transfer of weight
II. NILALAMAN
teachershq
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
Curriculum Guide p.13 Curriculum Guide p.20-21 Curriculum Guide p.11
Curriculum Guide p.12
2. Mga pahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula
sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo larawan ng may simulang tunog
na Mm/Aa, plaskard
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin
at/o pagsisimula ng bagong
aralin.
Sagutin: Oo o Hindi
Nililibang ko ba ang maysakit?
Nag-aabot ba ako ng kanilang
kailangan?
Masaya ba ako sa pakikipag-
usap?
Masasaya ba ang aking
sinasabi?
Pinalalakas ko ba ang kanilang
loob?
Magpakita ng mga larawan ng
bagay na may simulang tunog na
Mm at Aa.
Ipatunog ang simulang titik ng
bawat larawan. Ipalagay ang mga
larawan sa tamang hanay;
Mm Aa
Isulat ang katumbas na
bilang.
Labing-isa
Animnapu’t anim
Labing-siyam
Talumpu’t tatlo
Apatnapu’t pito
.
Balik-aral
Ipakita ang mga posisyon ng
pagbabalanse gamit ang inyong
mga braso
Ipakita ang mga posisyon ng
pagbabalanse gamit ang inyong
braso at mga paa.
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Nakasama na ba kayo sa
inyong mag-anak sa isang
lamayan?
Umiinom ba kayo ng
kape?
Ano ang 2 bagay na
pinagsasama ninyo? (tubig at
kape)
Pagbasa ng mga bilang 1-
100 sa hundred chart.
Sinu-sino sa inyo ang mahilig
sumayaw?
Pasayawin ang mga bata sa saliw
ng tugtugin.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa
sa bagong aralin.
Iparinig ang maikling tula:
Lamayan
Kung may kaanak na namatay
Buong pamilya’y dumadalaw
Nag0aabuloy, naglalamay
Ugaling Pilipino, ang
pagtutulungan.
Mga bata, ngayong tapos
nanating pag-aralan ang
pagsulat ng mga titik, paano tayo
sumusulat ng malalaking titik?
Maliliit na titik?
Ngayon ay susulat tayo ng mga
bilang sa simbulo at salita
Gamit ang wastong paraan ng
pagsulat
a. Sabihin: Mga bata sa inyong
pagsasayaw kapag nagpapalit
kayo ng step mula sa pagbalanse
sa isang paa papunta sa kabilang
paa, mula sa inyong mga daliri sa
paa papunta sa inyong sakong at
pagkilos ng inyong mga braso at
ng itaas na bahagi ng katawan,
lahat ng ito ay nangangailangan
ng pagbalanse ng iba’t ibang
teachershq
bahagi ng inyong katawan at
paglilipat ng bigat nito mula sa
isang paa papunta sa isa pa ng
hindi nahuhulog o natutumba.
D. Pagtalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong
kasanayan #1
Saan naroon ang mag-anak?
Anu-ano ang nakikita sa
lamayan?
Anu ano ang ginagawa sa
lamayan?
Ano ang abuloy?
Anong ugaling Pilipino ang
kanilang ipinakita?
1. Gumamit ng plaskard. Ipakita
ng titik Mm at Aa sa mga bata.
Sabihin: Ngayon ay
pagsasamahin natin ang tunog ng
dalawang titik na ito.
M+A=MA m+a=ma
Basahin: MA MA MA
ma ma ma
Ipakita ang number line na
ginamit sa nakaraang aralin.
Magkaroon ng paligsahan sa
pagbasa ng bilang sa simbulo at
salita.(number name)
Magpakita ng sampol ng bilang
at ipakita kung paano ito
isinusulat sa tamang paraan at
guhit.
Hal. Labing-isa 11
Ipasulat muna ang bilang sa
hangin at sa desk nang ilang ulit
para sa pagsasanay. (Gawin
hanggang 100)
Ipakita ang iba’t ibang paraan ng
pagbalanse na ginagamitan ng
paglilipat ng bigay ng katawan.
E. Pagtalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong
kasanayan #2
Isinasama ka ng nanay mo sa
lalawigan dahil may kaanak
kayong namatay. Sasama k
aba? Bakit?
Isulat ang bilang sa simbulo at
salita.
XXXXX XXXXX XXXXX =
_______________
// // // // // // // =
_________________________
Ano ang pinag-aralan natin
ngayon?
Saan kalimiting napupunta ang
bigat ng ating katawan?
Naililipat ba ang bigat ng ating
katawan? Ipakita ito?
Saan napupunta ang bigat ng
katawan sa Fig.1, 2,3,4?
Ano kailangang kakayahan upang
mas madaling makapaglipat ng
bigat ng katawan?
(pagbabalanse)
F. Paglinang sa Kabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
Pagsasanay
Gawin natin ang mga
pagbabalanse at paglilipat ng
bigay ng katawan na ating pinag
aralan.
G. Paglalapat ng aralin sa pang-
araw-araw na buhay
Anong Gawain ang
nakapagpapasaya sa pamilya?
Bakit mahalaga ang sama-
samang pakikiramay sa
kaanak?
Bumuo tayo ng iba pang pantig
gamit ang titik m at a
am ma ama mama
Parirala:
Ang mama Ang am Ang
Ikahon ang tamang pangalan ng
bilan
45 apatnapu’t lima
apatnapu’t isa apatnapu’t
dalawa
Ano ang pagbabalanse?
Paano malalaman kung ang isang
tao ay marunong magbalanse?
(kung hindi ito natutumba)
teachershq
ama
Pangungusap:
Ama,ama ang ama.
Mama, mama ang ama.
Kwento:
Ama
Ama! Ama!
Mama! Mama!
Mama ang ama.
3. Pagsulat ng malaki at maliit na
titik Mm at Aa.
__________________________
H. Paglalahat ng Aralin Tandaan:
Sa ating pagsasaya
Mag-anak ang kasama
Sa ating kasawian
Sila rin ang karamay.
Ano ang pantig na mabubuo
pag pinagsama ang mga titik m at
a?
Paano natin isinusulat ang
mga bilang nang wasto?
(simbulo at salita).
Ano ang ibig sabihin ng
pagbalanse?
Paano nakatutulong ang paglilipat
ng ating katawan?
I. Pagtataya ng Aralin Sagutin: Tama o Mali
_____1. Sama-samang
nakikiramay sa kaanak ang
pamilya upang makipagsaya sa
namatayan.
_____2. Nakikiisa sa Gawain sa
lamayan tulad ng pagdarasal.
_____ 3. Nanginginain lamang
ng ais at butong pakwan.
_____4. Masayang nakikisali sa
pagsusugal.
_____5. Nagbibigay ng abuloy o
tulong pinansyal.
Pagdugtungin ng guhit ang
titik sa ngalan ng larawan.
1. mama n a m
2. ama m a l
3. apa n a l
A. Isulat ang bilang sa simbulo.
1. Labing-isa
2. Isang daan
3. Pitumpu’t pito
4. Animnapu
5. Dalawampu’t siyam
B. Isulat ang bilang sa salita.
1. 90
2. 21
3. 39
4. 75
5. 47
Gawin ang lahat ng pagbalanse
na nagpapalit ng bigat ng
katawan ng wasto.
Lagyan ng tsek ang tseklist. (guro
ang magmamarka)
J. Karagdagang Gawain para sa
takdang-aralin at remediation
TAMA o MALI
____1. Batiin ang nanay sa
kanyang kaarawan.
____2. Hindi pagsunod s autos
ng tatay.
Gumuhit ng 5 bagay na may
simulang titik Aa sa inyong
kwaderno
Gumawa ng tsart. Isulat ang
bilang at pangalan nito.
Magsimula sa 11-100
Gawin sa bahay ang napag-
aralang pagbalanse na nagpapalit
ng bigat ng katawan.
IV. Mga Tala
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
teachershq
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?

More Related Content

Similar to Grade 1 DLL All Subjects Q1 Week 6 Day 5.docx

DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docx
DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docxDLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docx
DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docxrickaldwincristobal1
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docxdaffodilcedenio1
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W3.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W3.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W3.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W3.docxCaitlinRodriguez3
 
daily lesson plan of mother tongue based
daily lesson plan of mother tongue baseddaily lesson plan of mother tongue based
daily lesson plan of mother tongue basedKIMBERLYROSEFLORES
 
MATH1_fractions_3rdquarter.pptx.................................................
MATH1_fractions_3rdquarter.pptx.................................................MATH1_fractions_3rdquarter.pptx.................................................
MATH1_fractions_3rdquarter.pptx.................................................aprilperez20
 
Grade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docxGrade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docxssuserda25b51
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docxJanetteJapones1
 
DLL_MTB 2_Q2_W8.docx
DLL_MTB 2_Q2_W8.docxDLL_MTB 2_Q2_W8.docx
DLL_MTB 2_Q2_W8.docxMylaOcaa1
 
Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6John Real
 
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docxDLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docxBaby KyOt
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D3.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D3.docxRENEGIELOBO
 
Gabay sa-guro baitang-7-unang-markahan
Gabay sa-guro baitang-7-unang-markahanGabay sa-guro baitang-7-unang-markahan
Gabay sa-guro baitang-7-unang-markahanBaita Sapad
 
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3JelineSalitanBading
 
Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7 (1).pptx
Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7 (1).pptxGrade 2 PPT_Filipino_Q4_W7 (1).pptx
Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7 (1).pptxKLebVillaloz
 
Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7.pptx
Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7.pptxGrade 2 PPT_Filipino_Q4_W7.pptx
Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7.pptxRosiebelleDasco
 

Similar to Grade 1 DLL All Subjects Q1 Week 6 Day 5.docx (20)

DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docx
DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docxDLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docx
DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docx
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W3.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W3.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W3.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W3.docx
 
daily lesson plan of mother tongue based
daily lesson plan of mother tongue baseddaily lesson plan of mother tongue based
daily lesson plan of mother tongue based
 
MATH1_fractions_3rdquarter.pptx.................................................
MATH1_fractions_3rdquarter.pptx.................................................MATH1_fractions_3rdquarter.pptx.................................................
MATH1_fractions_3rdquarter.pptx.................................................
 
Grade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docxGrade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docx
 
SHS-DLL-Week-7.docx
SHS-DLL-Week-7.docxSHS-DLL-Week-7.docx
SHS-DLL-Week-7.docx
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W2_D5.docx
 
Virtual demo
Virtual demoVirtual demo
Virtual demo
 
DLL_MTB 2_Q2_W8.docx
DLL_MTB 2_Q2_W8.docxDLL_MTB 2_Q2_W8.docx
DLL_MTB 2_Q2_W8.docx
 
week 1.docx
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docx
 
DLL_ESP 5_Q2_W2.docx
DLL_ESP 5_Q2_W2.docxDLL_ESP 5_Q2_W2.docx
DLL_ESP 5_Q2_W2.docx
 
Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6
 
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docxDLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx
DLL_ALL-SUBJECTS-2_Q3_W2.docx
 
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docxDLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
DLL-FILIPINO 2-Q1-W9.docx
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D3.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D3.docx
 
Gabay sa-guro baitang-7-unang-markahan
Gabay sa-guro baitang-7-unang-markahanGabay sa-guro baitang-7-unang-markahan
Gabay sa-guro baitang-7-unang-markahan
 
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
 
Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7 (1).pptx
Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7 (1).pptxGrade 2 PPT_Filipino_Q4_W7 (1).pptx
Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7 (1).pptx
 
Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7.pptx
Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7.pptxGrade 2 PPT_Filipino_Q4_W7.pptx
Grade 2 PPT_Filipino_Q4_W7.pptx
 

Recently uploaded

AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvcharlyn050618
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdfjemarabermudeztaniza
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanMedizaTheresseTagana1
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ferdinandsanbuenaven
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxMohminGumampo
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay pptpacnisjezreel
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxJubilinAlbania
 
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinIsang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinErickaCagaoan
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1AngelRgndlaa
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfcompwatch556
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...charmaignegarcia
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxNicaGobalizaEsquilon
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxPaulineHipolito
 
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptxChristineJaneWaquizM
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwentolyzaamper93
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxLoudimsMojica
 

Recently uploaded (20)

AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinIsang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdf
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
 
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
 

Grade 1 DLL All Subjects Q1 Week 6 Day 5.docx

 • 1. teachershq GRADE 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan Baitang/ Antas One Guro Araw Biyernes Petsa/ Oras Week 6 Markahan Una Edukasyon sa Pagpapakatao Mother Tongue-Based Araling Panlipunan Matematika MAPEH I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkilala sa sarili at sariling kakayahan,pangangalaga sa sariling kalusugan at pagiging mabuting kasapi ng pamilya. The learner… demonstrates understanding that words are made up of sounds and syllables. manifests beginning oral language skills to communicate in different contexts. Ang mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkilala sa sarili bilang Pilipino gamit ang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago The learner... demonstrates understanding of whole numbers up to 100, ordinal numbers up to 10th, money up to PhP100 and fractions ½ and 1/4. The learner . . . demonstrates understanding awareness of body parts in preparation for participation in physical activities. B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang may pagmamahal at pagmamalasakit ang anumang kilos at gawain na magpapasaya at magpapatibay sa ugnayan ng mga kasapi ng pamilya The learner uses knowledge of phonological skills to discriminate and manipulate sound patterns. uses beginning oral language skills to communicate personal experiences, ideas, and feelings in different contexts. Ang mag-aaral ay buong pagmamalaking nakapagsasalaysay ng kwento tungkol sa sariling katangian at pagkakakilanlan bilang Pilipino sa malikhaing pamamaraan The learner... is able to recognize, represent, and order whole numbers up to 100 and money up to PhP100 in various forms and contexts. is able to recognize, and represent ordinal numbers up to 10th, in various forms and contexts. The learner . . . performs with coordination enjoyable movements on body awareness . C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code ng bawat kasanayan. EsP1PKP- Ig – 6 Nakakikila ng mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya tulad ng 5.1. pagsasama-sama sa pagkain 5.2. pagdarasal 5.3. pamamasyal 5.4. pagkukuwentuhan ng masasayang pangyayari MT1PWR-Ib-i-1.1 Give the name and sound of each letter MT1OL-Ia-i-1.1 Talk about oneself and one’s personal experiences (family, pet, favorite food) MT1PWR-Ib-i-3.1 Write the upper and lower case letters legibly, observing proper sequence of strokes. MTPA-Id-i-3.1 Orally segment a two - three syllable word into its syllabic parts. (Written Summative Test) M1NS-If-9.1 reads and writes numbers up to 100 in symbols and in words. PE1BM-Ig-h-4 exhibits transfer of weight II. NILALAMAN
 • 2. teachershq KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro Curriculum Guide p.13 Curriculum Guide p.20-21 Curriculum Guide p.11 Curriculum Guide p.12 2. Mga pahina sa Kagamitang Pang-mag-aaral 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo larawan ng may simulang tunog na Mm/Aa, plaskard III. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin. Sagutin: Oo o Hindi Nililibang ko ba ang maysakit? Nag-aabot ba ako ng kanilang kailangan? Masaya ba ako sa pakikipag- usap? Masasaya ba ang aking sinasabi? Pinalalakas ko ba ang kanilang loob? Magpakita ng mga larawan ng bagay na may simulang tunog na Mm at Aa. Ipatunog ang simulang titik ng bawat larawan. Ipalagay ang mga larawan sa tamang hanay; Mm Aa Isulat ang katumbas na bilang. Labing-isa Animnapu’t anim Labing-siyam Talumpu’t tatlo Apatnapu’t pito . Balik-aral Ipakita ang mga posisyon ng pagbabalanse gamit ang inyong mga braso Ipakita ang mga posisyon ng pagbabalanse gamit ang inyong braso at mga paa. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Nakasama na ba kayo sa inyong mag-anak sa isang lamayan? Umiinom ba kayo ng kape? Ano ang 2 bagay na pinagsasama ninyo? (tubig at kape) Pagbasa ng mga bilang 1- 100 sa hundred chart. Sinu-sino sa inyo ang mahilig sumayaw? Pasayawin ang mga bata sa saliw ng tugtugin. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Iparinig ang maikling tula: Lamayan Kung may kaanak na namatay Buong pamilya’y dumadalaw Nag0aabuloy, naglalamay Ugaling Pilipino, ang pagtutulungan. Mga bata, ngayong tapos nanating pag-aralan ang pagsulat ng mga titik, paano tayo sumusulat ng malalaking titik? Maliliit na titik? Ngayon ay susulat tayo ng mga bilang sa simbulo at salita Gamit ang wastong paraan ng pagsulat a. Sabihin: Mga bata sa inyong pagsasayaw kapag nagpapalit kayo ng step mula sa pagbalanse sa isang paa papunta sa kabilang paa, mula sa inyong mga daliri sa paa papunta sa inyong sakong at pagkilos ng inyong mga braso at ng itaas na bahagi ng katawan, lahat ng ito ay nangangailangan ng pagbalanse ng iba’t ibang
 • 3. teachershq bahagi ng inyong katawan at paglilipat ng bigat nito mula sa isang paa papunta sa isa pa ng hindi nahuhulog o natutumba. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Saan naroon ang mag-anak? Anu-ano ang nakikita sa lamayan? Anu ano ang ginagawa sa lamayan? Ano ang abuloy? Anong ugaling Pilipino ang kanilang ipinakita? 1. Gumamit ng plaskard. Ipakita ng titik Mm at Aa sa mga bata. Sabihin: Ngayon ay pagsasamahin natin ang tunog ng dalawang titik na ito. M+A=MA m+a=ma Basahin: MA MA MA ma ma ma Ipakita ang number line na ginamit sa nakaraang aralin. Magkaroon ng paligsahan sa pagbasa ng bilang sa simbulo at salita.(number name) Magpakita ng sampol ng bilang at ipakita kung paano ito isinusulat sa tamang paraan at guhit. Hal. Labing-isa 11 Ipasulat muna ang bilang sa hangin at sa desk nang ilang ulit para sa pagsasanay. (Gawin hanggang 100) Ipakita ang iba’t ibang paraan ng pagbalanse na ginagamitan ng paglilipat ng bigay ng katawan. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Isinasama ka ng nanay mo sa lalawigan dahil may kaanak kayong namatay. Sasama k aba? Bakit? Isulat ang bilang sa simbulo at salita. XXXXX XXXXX XXXXX = _______________ // // // // // // // = _________________________ Ano ang pinag-aralan natin ngayon? Saan kalimiting napupunta ang bigat ng ating katawan? Naililipat ba ang bigat ng ating katawan? Ipakita ito? Saan napupunta ang bigat ng katawan sa Fig.1, 2,3,4? Ano kailangang kakayahan upang mas madaling makapaglipat ng bigat ng katawan? (pagbabalanse) F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Pagsasanay Gawin natin ang mga pagbabalanse at paglilipat ng bigay ng katawan na ating pinag aralan. G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay Anong Gawain ang nakapagpapasaya sa pamilya? Bakit mahalaga ang sama- samang pakikiramay sa kaanak? Bumuo tayo ng iba pang pantig gamit ang titik m at a am ma ama mama Parirala: Ang mama Ang am Ang Ikahon ang tamang pangalan ng bilan 45 apatnapu’t lima apatnapu’t isa apatnapu’t dalawa Ano ang pagbabalanse? Paano malalaman kung ang isang tao ay marunong magbalanse? (kung hindi ito natutumba)
 • 4. teachershq ama Pangungusap: Ama,ama ang ama. Mama, mama ang ama. Kwento: Ama Ama! Ama! Mama! Mama! Mama ang ama. 3. Pagsulat ng malaki at maliit na titik Mm at Aa. __________________________ H. Paglalahat ng Aralin Tandaan: Sa ating pagsasaya Mag-anak ang kasama Sa ating kasawian Sila rin ang karamay. Ano ang pantig na mabubuo pag pinagsama ang mga titik m at a? Paano natin isinusulat ang mga bilang nang wasto? (simbulo at salita). Ano ang ibig sabihin ng pagbalanse? Paano nakatutulong ang paglilipat ng ating katawan? I. Pagtataya ng Aralin Sagutin: Tama o Mali _____1. Sama-samang nakikiramay sa kaanak ang pamilya upang makipagsaya sa namatayan. _____2. Nakikiisa sa Gawain sa lamayan tulad ng pagdarasal. _____ 3. Nanginginain lamang ng ais at butong pakwan. _____4. Masayang nakikisali sa pagsusugal. _____5. Nagbibigay ng abuloy o tulong pinansyal. Pagdugtungin ng guhit ang titik sa ngalan ng larawan. 1. mama n a m 2. ama m a l 3. apa n a l A. Isulat ang bilang sa simbulo. 1. Labing-isa 2. Isang daan 3. Pitumpu’t pito 4. Animnapu 5. Dalawampu’t siyam B. Isulat ang bilang sa salita. 1. 90 2. 21 3. 39 4. 75 5. 47 Gawin ang lahat ng pagbalanse na nagpapalit ng bigat ng katawan ng wasto. Lagyan ng tsek ang tseklist. (guro ang magmamarka) J. Karagdagang Gawain para sa takdang-aralin at remediation TAMA o MALI ____1. Batiin ang nanay sa kanyang kaarawan. ____2. Hindi pagsunod s autos ng tatay. Gumuhit ng 5 bagay na may simulang titik Aa sa inyong kwaderno Gumawa ng tsart. Isulat ang bilang at pangalan nito. Magsimula sa 11-100 Gawin sa bahay ang napag- aralang pagbalanse na nagpapalit ng bigat ng katawan. IV. Mga Tala V. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang
 • 5. teachershq gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?