SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: CATARMAN II CENTRAL SCHOOL Grade Level: I
Teacher: Learning Area: ALL SUBJECTS
Teaching Dates and
Time: OCTOBER 4 , 2022 (WEEK 7-DAY2) TUESDAY Quarter: 1ST QUARTER
EDUKASYON SA
PAGPAPAKATAO
MOTHER TONGUE-
BASED
ARALING PANLIPUNAN MATEMATIKA MAPEH
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa
sa kahalagahan ng pagkilala sa
sarili at sariling
kakayahan,pangangalaga sa
sariling kalusugan at pagiging
mabuting kasapi ng pamilya.
The learner…
demonstrates understanding that
words are made up of sounds
and syllables.
manifests beginning oral
language skills to communicate in
different contexts.
Ang mag-aaral ay naipamamalas
ang pag-unawa sa kahalagahan
ng pagkilala sa sariling bilang
Pilipino gamit ang konseptong
pagpapatuloy at pagbabago.
The learner...
demonstrates understanding of
whole numbers up to 100,
ordinal numbers up to 10th,
money up to PhP100 and
fractions ½ and 1/4.
The learner...
demonstrates basic
understanding of sound, silence
and rhythm
B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang may
pagmamahal at
pagmamalasakit ang anumang
kilos at gawain na
magpapasaya at magpapatibay
sa ugnayan ng mga kasapi ng
pamilya
The learner
uses knowledge of phonological
skills to discriminate and
manipulate sound patterns.
uses beginning oral language
skills to communicate personal
experiences, ideas, and feelings
in different contexts.
Ang mag-aaral ay buong
pagmamalaking
nakapagsasalaysay ng kwento
tungkol sa sariling katangian at
pagkakakilanlan bilang Pilipino sa
malikhaing pamamaraan.
The learner...
is able to recognize, represent,
and order whole numbers up to
100 and money up to PhP100 in
various forms and contexts.
is able to recognize, and
represent ordinal numbers up
to 10th, in various forms and
contexts.
The learner...
responds appropriately to the
pulse of the sounds heard and
performs with accuracy the
rhythmic patterns
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan.
EsP1PKP- Ih– 7
Nakapagpapahayag na tungo sa
pagkakaisa ang pagsasama-
sama ng pamilya
- Nakasasagot
MT1OL-Ia-i-1.1
Talk about oneself and one’s
personal experiences (family,
pet, favorite
MT1PWR-Ib-i-1.1 Give the name
and sound of each letter
MT1PWR-Ib-i-3.1 Write the
upper and lower case letters
legibly, observing proper
sequence of strokes.
MT1PA-Id-i-4.2
Say the new spoken word when
two or more syllables are put
together.
Naihahambing ang sariling
kwento o karanasan sa buhay sa
kwento at karanasan ng mga
kamag-aral.
AP1NAT-Ig-11
M1NS-Ig-10.1
visualizes and gives the place
value and value of a digit in one-
and two-digit numbers.
M1NS-Ig-11
renames numbers into tens and
ones.
MU1RH-If-g-7
performs simple ostinato
patterns on other sound sources
including body parts
II. NILALAMAN
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
Curriculum Guide p.14 Curriculum Guide p 23-24 Curriculum Guide p.11 Curriculum Guide p.10
2. Mga pahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo larawan ng may simulang tunog
na Ss/Ii, plaskard
Larawan ng paaralan
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin
at/o pagsisimula ng bagong
aralin.
Ano ang kakayahan ng tao na
hindi kayang gawin ng mga
hayop?
Sino ang kutsero sa ating
kwento?
Bakit pinagtawanan ng mga bata
ang kalesa?
Saan nakita ni Mang Kardo ang
mga bata?
Isulat sa pisara ang sagot ng mga
bata.
daan kalye
Ano ang masasabi mo sa mga
nakasulat na salita sa pisara?
Ang batang bang kasing gulang
mo ay katulad din ng mga
kakayahan mo?
Ano ang halaga ng bilang na
may salungguhit.
45
23
78
Pamukaw-Siglang Gawain
Batiin ang klase sa yuswal na SO-
MI na pagbati.
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Naranasan na ninyong
magpalipad ng saranggola?
Ano ang inyong naramdaman?
Nakapasyal na ba kayo sa mall?
Ano ba ang mall?
Pagpapakita ng larawan ng
paaralan.
-Naaalala mo pa ba ang unang
araw mo ng pagpasok sa
paaralan?
Pagsulat ng mga bilang sa
padiktang paraan.
Hikayatin ang mga bata na
gumawa ng beat o tunog sa
kanilang hita habang umaawit ng
‘Tren”.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa
sa bagong aralin.
Iparinig ang maikling kwento:
Ngayon ay maririnig ninyo ang
isang karanasan ni Jose Rizal
noong siya ay bata pang
katulad ninyo.
Hawanin muna ang mga
balakid:
- Tore o simboryo
- nangahas
Ang Saranggolang Nasabit
“Isang bata ang nakita kong
umiiyak dahil nasabit ang
kanyang saranggola sa tore o
simboryo ng simbahan. Inakyat
Gumamit ng stick puppet at
magkwento tungkol sa unang
araw ng pagpasok sa paaralan ng
isang bata.
Siya si Ana. Ngayon ang unang
araw ng pagpasok sa paaralan
kaya gumising siya ng maaga
upang maghanda sa pagpasok sa
paaralan. Inihatid siya ng
kanyang ina sa silid –aralan. Nag-
iiyak na si Ana ng siya ay iniwan
ng kanyang ina sa kanyang
upuan.
Sabihin kung ilang sampuan at
isahan mayroon ang bawat
bilang.
34
58
89
100
Tumawag ng mga batang
magpapamalas ng kanilang
kakayahan sa pag-awit sa saliw
ng nilikhang tunog.
Original File Submitted and
Formatted by DepEd Club
Member - visit depedclub.com
for more
ko iyon at ibinigay sa kanya.”
“Bakit ka nangahas na umakyat
sa tore ng simbahan?” ang
tanong sa akin ng pari.“Naawa
po kasi ako sa batang umiiyak
at tinutukso ng mga kapwa
bata dahil hindi makuha ang
saranggola,” ang aking sagot.
D. Pagtalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong
kasanayan #1
Sino ang batang nagsasalaysay
sa kwento?
Saan siya umakyat?
Bakit siya umakyat sa tore?
Ano ang sinabi ng pari sa
kanya?
Ano ang isinagot ng bata?
Paano siya sumagot?
Sabihin na ang mga salitang kalye
at daan ay ngalan ng mga pook o
lugar. Ang mall ay ngalan din ng
pook o lugar.
Pagtalakay ng teksto
Magdaos ng talakayan tungkol sa
kwento.
1. Sino ang bata sa kwento?
2. Saan siya pupunta?
3. Ano ang naramdaman nya sa
unang araw ng kanyang
pagpasok?
Ipakita ang place value chart
Mga bilang Sampuan isahan
34 3 4
20 2 0
Ano ang katumbas ng 3 sa 34?
4?
Ilan ang isahan sa bilang na 20?
Ilan ang sampuan?
Ang musika ay pagsasama-sama
ng tunog at katahimikan.
Ano ang kaibahan ng tunog sa
katahimikan?
E. Pagtalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong
kasanayan #2
Anong kakayahan ang kayang
gawin ng isang tao?
Magpabigay pa ng iba pang
halimbawa ng mga ngalan ng
pook.
Itala ang mga ngalan ng pook na
ibibigay ng mga bata.
Parke palengke palaruan
paaralan simbahan restawran
silid-aklatan atbp.
Pagkwekwento ng bawat isa ng
kanyang naranasan sa unang
araw ng pagpasok sa paaralan.
Isulat ang place value
ng bawat digit na may
salungguhit. Sampuan o
isahan
23
15
78
Ipagawa ang Gawain 3
Mga Kumpas na Walang Tunog
See LM pp. 27
F. Paglinang sa Kabihasaan
(Tungo sa Formative
Assessment)
Pag-uulat/sharing o oral
recitation
Sino ang mhilig kumain ng pan de
sal? Kantahin natin ang awit na
“Pan de Sal”.
Ipagawa ang gawain 4
See LM pp. 28
G. Paglalapat ng aralin sa pang-
araw-araw na buhay
Lutasin:
Masakit ang iyong ngipin.
Binibigyan ka ng kendi ng iyong
kalaro. Ano ang iyong
sasabihin? Tatanggapin mo ba
ang kendi?Bakit?
Laro: Ipapitas ang mga bunga na
may sulat sa likod ng mga ngalan
ng pook.
Paramihan ng mapipitas na
bunga ang bawat pangkat.
Paghahambingin ang kwento ng
mga mag-aaral
Gamit ang place value chart.
Ipasulat sa tamang hanay ang
bawat digit.
Bilang Sampuan Isahan
58
70
22
16
96
H. Paglalahat ng Aralin Tandaan:
Ang tao ay nakasasagot.
Sabihin ang iyong nais
Ipaliwanag ang iyong panig.
Sumagot upang malaman ang
Ano ang tawag natin sa mga
salitang ito?
Magkakatulad ba kayo ng
naranasan o naramdaman sa
unang araw ng pagpasok sa
paaralan.
Ano ang place value ng bawat
digit sa dalawang digit na mga
bilang?
Ano ang natutuhan natin sa
modyul na ito?
Ano ang kaibahan ng tunog sa
katahimikan?
Anong salita ang ginagamit upang
katotohanan. tukuyin ang kumpas na walang
tunog?
I. Pagtataya ng Aralin Bilugan ang tamang sagot.
1. Tinatanong ka ng lolo kung
kumain ka na.
Ano ang isasagot mo?
a. oo b. kanina pa c. Opo
Lolo
2. Tinatawag ka ng nanay mo.
Paano ka sasagot?
a. Bakit ka tawag nang
tawag?
b. Ano ba gusto mo sa akin?
c. Andiyan na po nanay.
3. May umutot. Sinabi ng
katabi mo na ikaw. Ano ang
sasabihin mo?
a. Hindi ako.
b. Baka ikaw tanga!
c. Siguro si __.
Lagyan ng / kung ngalan ng
pook at x kung hindi.
___1. klinika
___2. Pari
___3. Ospital
___4. Gulay
___5. Tumana
___6. Maleta
___7. Talon ng Pagsanjan
___8. Pantasa
___9. Hardin
___10. kusina
Iguhit ang iyong paaralan sa loob
ng kahon at iguhit sa loob ng
bilog ang masayang mukha kung
naging masaya ang karanasan sa
unang araw ng pagpasok sa
paaralan at malungkot ng mukha
kung hindi.
Isulat ang place value ng
bawat digit na may salungguhit.
1. 33
2. 67
3. 89
4. 40
5. 31
Gawin ang pagtatasa
See LM p. 29
J. Karagdagang Gawain para sa
takdang-aralin at remediation
Laging gumamit ng po at opo sa
pagsagot.
Sumulat ng 10 ngalan ng lugar na
napuntahan mo na sa iyong
kwaderno.
Isulat ang place value ng bilang
na may salungguhit.
1. 345
2. 170
Makinig ng sang awiting pambata
at lapatan ng tunog gamit ang
mga bagay sa inyong bahay o
bahagi ng inyong katawan
IV. Mga Tala
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?
Credit to the author of this file

More Related Content

Similar to DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docx

DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docxobadojosie40
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D2.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D2.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D2.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D2.docxRENEGIELOBO
 
DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docx
DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docxDLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docx
DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docxrickaldwincristobal1
 
DLL_MTB 2_Q1_W1.docx
DLL_MTB 2_Q1_W1.docxDLL_MTB 2_Q1_W1.docx
DLL_MTB 2_Q1_W1.docxfrancis338819
 
Grade 3 Filipino Teachers Guide
Grade 3 Filipino Teachers GuideGrade 3 Filipino Teachers Guide
Grade 3 Filipino Teachers GuideLance Razon
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)EDITHA HONRADEZ
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014
Filipino 3 tg draft 4.10.2014Filipino 3 tg draft 4.10.2014
Filipino 3 tg draft 4.10.2014PRINTDESK by Dan
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)EDITHA HONRADEZ
 
Filipino 3-tg-draft-4-10-2014
Filipino 3-tg-draft-4-10-2014Filipino 3-tg-draft-4-10-2014
Filipino 3-tg-draft-4-10-2014jennifer Tuazon
 
Filipino 3 tg draft complete
Filipino 3 tg draft completeFilipino 3 tg draft complete
Filipino 3 tg draft completeJMarie Fernandez
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docxloveye2
 
4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf
4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf
4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdfMei Miraflor
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W7_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W7_D3.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W7_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W7_D3.docxrecyann1
 
DLIP IN FILIPINO.docx
DLIP IN FILIPINO.docxDLIP IN FILIPINO.docx
DLIP IN FILIPINO.docxKenGorres
 
WEEK 11 ok.docx
WEEK 11 ok.docxWEEK 11 ok.docx
WEEK 11 ok.docxvickyponio
 
DLL_FILIPINO 2_Q1_W2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
DLL_FILIPINO 2_Q1_W2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKDLL_FILIPINO 2_Q1_W2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
DLL_FILIPINO 2_Q1_W2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKReyCacayurinBarro
 

Similar to DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docx (20)

DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W8_D4 (1).docx
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D2.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D2.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D2.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D2.docx
 
DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docx
DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docxDLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docx
DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docx
 
Filipino 3 tg full
Filipino 3 tg fullFilipino 3 tg full
Filipino 3 tg full
 
DLL_MTB 2_Q1_W1.docx
DLL_MTB 2_Q1_W1.docxDLL_MTB 2_Q1_W1.docx
DLL_MTB 2_Q1_W1.docx
 
Grade 3 Filipino Teachers Guide
Grade 3 Filipino Teachers GuideGrade 3 Filipino Teachers Guide
Grade 3 Filipino Teachers Guide
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014
Filipino 3 tg draft 4.10.2014Filipino 3 tg draft 4.10.2014
Filipino 3 tg draft 4.10.2014
 
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
Filipino 3 tg draft 4.10.2014 (1)
 
Filipino 3-tg-draft-4-10-2014
Filipino 3-tg-draft-4-10-2014Filipino 3-tg-draft-4-10-2014
Filipino 3-tg-draft-4-10-2014
 
Filipino 3 tg draft complete
Filipino 3 tg draft completeFilipino 3 tg draft complete
Filipino 3 tg draft complete
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
 
4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf
4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf
4th-week-36-ALL-SUBJECTS-DLL.pdf
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W7_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W7_D3.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W7_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q2_W7_D3.docx
 
Filipino 2 DLL Q1 Week 7.docx
Filipino 2 DLL Q1 Week 7.docxFilipino 2 DLL Q1 Week 7.docx
Filipino 2 DLL Q1 Week 7.docx
 
DLL-ALL SUBJECTS 2 - Q1-W6.docx
DLL-ALL SUBJECTS 2 - Q1-W6.docxDLL-ALL SUBJECTS 2 - Q1-W6.docx
DLL-ALL SUBJECTS 2 - Q1-W6.docx
 
DLIP IN FILIPINO.docx
DLIP IN FILIPINO.docxDLIP IN FILIPINO.docx
DLIP IN FILIPINO.docx
 
WEEK 11 ok.docx
WEEK 11 ok.docxWEEK 11 ok.docx
WEEK 11 ok.docx
 
DLL_MAPEH 1_Q1_W1.docx
DLL_MAPEH 1_Q1_W1.docxDLL_MAPEH 1_Q1_W1.docx
DLL_MAPEH 1_Q1_W1.docx
 
DLL_FILIPINO 2_Q1_W2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
DLL_FILIPINO 2_Q1_W2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKDLL_FILIPINO 2_Q1_W2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
DLL_FILIPINO 2_Q1_W2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
 

Recently uploaded

Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....JEANELLEBRUZA
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.JudyAnnRazonCobol
 
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptx
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptxSINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptx
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptxcamillebaybayon
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxNicaGobalizaEsquilon
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttJuliaFaithMConcha
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5  1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5  1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxavegailorladan
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangeregeronimopaulyn69
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxLAWRENCEJEREMYBRIONE
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanChristineJaneWaquizM
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)JEANELLEBRUZA
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxLoudimsMojica
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxJEANELLEBRUZA
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralinbryandomingo8
 

Recently uploaded (20)

Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
 
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptx
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptxSINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptx
SINTESIS PILING LARANG EIM FILIPINO 12.pptx
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5  1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5  1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
 

DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D2.docx

  • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: CATARMAN II CENTRAL SCHOOL Grade Level: I Teacher: Learning Area: ALL SUBJECTS Teaching Dates and Time: OCTOBER 4 , 2022 (WEEK 7-DAY2) TUESDAY Quarter: 1ST QUARTER EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO MOTHER TONGUE- BASED ARALING PANLIPUNAN MATEMATIKA MAPEH I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkilala sa sarili at sariling kakayahan,pangangalaga sa sariling kalusugan at pagiging mabuting kasapi ng pamilya. The learner… demonstrates understanding that words are made up of sounds and syllables. manifests beginning oral language skills to communicate in different contexts. Ang mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkilala sa sariling bilang Pilipino gamit ang konseptong pagpapatuloy at pagbabago. The learner... demonstrates understanding of whole numbers up to 100, ordinal numbers up to 10th, money up to PhP100 and fractions ½ and 1/4. The learner... demonstrates basic understanding of sound, silence and rhythm B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa nang may pagmamahal at pagmamalasakit ang anumang kilos at gawain na magpapasaya at magpapatibay sa ugnayan ng mga kasapi ng pamilya The learner uses knowledge of phonological skills to discriminate and manipulate sound patterns. uses beginning oral language skills to communicate personal experiences, ideas, and feelings in different contexts. Ang mag-aaral ay buong pagmamalaking nakapagsasalaysay ng kwento tungkol sa sariling katangian at pagkakakilanlan bilang Pilipino sa malikhaing pamamaraan. The learner... is able to recognize, represent, and order whole numbers up to 100 and money up to PhP100 in various forms and contexts. is able to recognize, and represent ordinal numbers up to 10th, in various forms and contexts. The learner... responds appropriately to the pulse of the sounds heard and performs with accuracy the rhythmic patterns C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code ng bawat kasanayan. EsP1PKP- Ih– 7 Nakapagpapahayag na tungo sa pagkakaisa ang pagsasama- sama ng pamilya - Nakasasagot MT1OL-Ia-i-1.1 Talk about oneself and one’s personal experiences (family, pet, favorite MT1PWR-Ib-i-1.1 Give the name and sound of each letter MT1PWR-Ib-i-3.1 Write the upper and lower case letters legibly, observing proper sequence of strokes. MT1PA-Id-i-4.2 Say the new spoken word when two or more syllables are put together. Naihahambing ang sariling kwento o karanasan sa buhay sa kwento at karanasan ng mga kamag-aral. AP1NAT-Ig-11 M1NS-Ig-10.1 visualizes and gives the place value and value of a digit in one- and two-digit numbers. M1NS-Ig-11 renames numbers into tens and ones. MU1RH-If-g-7 performs simple ostinato patterns on other sound sources including body parts II. NILALAMAN
  • 2. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro Curriculum Guide p.14 Curriculum Guide p 23-24 Curriculum Guide p.11 Curriculum Guide p.10 2. Mga pahina sa Kagamitang Pang-mag-aaral 3. Mga pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo larawan ng may simulang tunog na Ss/Ii, plaskard Larawan ng paaralan III. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin. Ano ang kakayahan ng tao na hindi kayang gawin ng mga hayop? Sino ang kutsero sa ating kwento? Bakit pinagtawanan ng mga bata ang kalesa? Saan nakita ni Mang Kardo ang mga bata? Isulat sa pisara ang sagot ng mga bata. daan kalye Ano ang masasabi mo sa mga nakasulat na salita sa pisara? Ang batang bang kasing gulang mo ay katulad din ng mga kakayahan mo? Ano ang halaga ng bilang na may salungguhit. 45 23 78 Pamukaw-Siglang Gawain Batiin ang klase sa yuswal na SO- MI na pagbati. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Naranasan na ninyong magpalipad ng saranggola? Ano ang inyong naramdaman? Nakapasyal na ba kayo sa mall? Ano ba ang mall? Pagpapakita ng larawan ng paaralan. -Naaalala mo pa ba ang unang araw mo ng pagpasok sa paaralan? Pagsulat ng mga bilang sa padiktang paraan. Hikayatin ang mga bata na gumawa ng beat o tunog sa kanilang hita habang umaawit ng ‘Tren”. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Iparinig ang maikling kwento: Ngayon ay maririnig ninyo ang isang karanasan ni Jose Rizal noong siya ay bata pang katulad ninyo. Hawanin muna ang mga balakid: - Tore o simboryo - nangahas Ang Saranggolang Nasabit “Isang bata ang nakita kong umiiyak dahil nasabit ang kanyang saranggola sa tore o simboryo ng simbahan. Inakyat Gumamit ng stick puppet at magkwento tungkol sa unang araw ng pagpasok sa paaralan ng isang bata. Siya si Ana. Ngayon ang unang araw ng pagpasok sa paaralan kaya gumising siya ng maaga upang maghanda sa pagpasok sa paaralan. Inihatid siya ng kanyang ina sa silid –aralan. Nag- iiyak na si Ana ng siya ay iniwan ng kanyang ina sa kanyang upuan. Sabihin kung ilang sampuan at isahan mayroon ang bawat bilang. 34 58 89 100 Tumawag ng mga batang magpapamalas ng kanilang kakayahan sa pag-awit sa saliw ng nilikhang tunog. Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more
  • 3. ko iyon at ibinigay sa kanya.” “Bakit ka nangahas na umakyat sa tore ng simbahan?” ang tanong sa akin ng pari.“Naawa po kasi ako sa batang umiiyak at tinutukso ng mga kapwa bata dahil hindi makuha ang saranggola,” ang aking sagot. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Sino ang batang nagsasalaysay sa kwento? Saan siya umakyat? Bakit siya umakyat sa tore? Ano ang sinabi ng pari sa kanya? Ano ang isinagot ng bata? Paano siya sumagot? Sabihin na ang mga salitang kalye at daan ay ngalan ng mga pook o lugar. Ang mall ay ngalan din ng pook o lugar. Pagtalakay ng teksto Magdaos ng talakayan tungkol sa kwento. 1. Sino ang bata sa kwento? 2. Saan siya pupunta? 3. Ano ang naramdaman nya sa unang araw ng kanyang pagpasok? Ipakita ang place value chart Mga bilang Sampuan isahan 34 3 4 20 2 0 Ano ang katumbas ng 3 sa 34? 4? Ilan ang isahan sa bilang na 20? Ilan ang sampuan? Ang musika ay pagsasama-sama ng tunog at katahimikan. Ano ang kaibahan ng tunog sa katahimikan? E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Anong kakayahan ang kayang gawin ng isang tao? Magpabigay pa ng iba pang halimbawa ng mga ngalan ng pook. Itala ang mga ngalan ng pook na ibibigay ng mga bata. Parke palengke palaruan paaralan simbahan restawran silid-aklatan atbp. Pagkwekwento ng bawat isa ng kanyang naranasan sa unang araw ng pagpasok sa paaralan. Isulat ang place value ng bawat digit na may salungguhit. Sampuan o isahan 23 15 78 Ipagawa ang Gawain 3 Mga Kumpas na Walang Tunog See LM pp. 27 F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Pag-uulat/sharing o oral recitation Sino ang mhilig kumain ng pan de sal? Kantahin natin ang awit na “Pan de Sal”. Ipagawa ang gawain 4 See LM pp. 28 G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay Lutasin: Masakit ang iyong ngipin. Binibigyan ka ng kendi ng iyong kalaro. Ano ang iyong sasabihin? Tatanggapin mo ba ang kendi?Bakit? Laro: Ipapitas ang mga bunga na may sulat sa likod ng mga ngalan ng pook. Paramihan ng mapipitas na bunga ang bawat pangkat. Paghahambingin ang kwento ng mga mag-aaral Gamit ang place value chart. Ipasulat sa tamang hanay ang bawat digit. Bilang Sampuan Isahan 58 70 22 16 96 H. Paglalahat ng Aralin Tandaan: Ang tao ay nakasasagot. Sabihin ang iyong nais Ipaliwanag ang iyong panig. Sumagot upang malaman ang Ano ang tawag natin sa mga salitang ito? Magkakatulad ba kayo ng naranasan o naramdaman sa unang araw ng pagpasok sa paaralan. Ano ang place value ng bawat digit sa dalawang digit na mga bilang? Ano ang natutuhan natin sa modyul na ito? Ano ang kaibahan ng tunog sa katahimikan? Anong salita ang ginagamit upang
  • 4. katotohanan. tukuyin ang kumpas na walang tunog? I. Pagtataya ng Aralin Bilugan ang tamang sagot. 1. Tinatanong ka ng lolo kung kumain ka na. Ano ang isasagot mo? a. oo b. kanina pa c. Opo Lolo 2. Tinatawag ka ng nanay mo. Paano ka sasagot? a. Bakit ka tawag nang tawag? b. Ano ba gusto mo sa akin? c. Andiyan na po nanay. 3. May umutot. Sinabi ng katabi mo na ikaw. Ano ang sasabihin mo? a. Hindi ako. b. Baka ikaw tanga! c. Siguro si __. Lagyan ng / kung ngalan ng pook at x kung hindi. ___1. klinika ___2. Pari ___3. Ospital ___4. Gulay ___5. Tumana ___6. Maleta ___7. Talon ng Pagsanjan ___8. Pantasa ___9. Hardin ___10. kusina Iguhit ang iyong paaralan sa loob ng kahon at iguhit sa loob ng bilog ang masayang mukha kung naging masaya ang karanasan sa unang araw ng pagpasok sa paaralan at malungkot ng mukha kung hindi. Isulat ang place value ng bawat digit na may salungguhit. 1. 33 2. 67 3. 89 4. 40 5. 31 Gawin ang pagtatasa See LM p. 29 J. Karagdagang Gawain para sa takdang-aralin at remediation Laging gumamit ng po at opo sa pagsagot. Sumulat ng 10 ngalan ng lugar na napuntahan mo na sa iyong kwaderno. Isulat ang place value ng bilang na may salungguhit. 1. 345 2. 170 Makinig ng sang awiting pambata at lapatan ng tunog gamit ang mga bagay sa inyong bahay o bahagi ng inyong katawan IV. Mga Tala V. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa
  • 5. tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Credit to the author of this file