SlideShare a Scribd company logo

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68

1 of 8
Download to read offline
Моніторинг сприяння
торгівлі в Україні
Період моніторингу:
1 вересня -14 жовтня 2021 року
Випуск № 68
жовтень 2021
2
Шановні читачі!
Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг
сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних
досліджень та політичних консультацій, який публікується за
підтримки Європейського союзу, МФ “Відродження” та ATLAS Network у
рамках проекту “Підтримка громадської ініціативи “За чесну та
прозору митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш
актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та
впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні.
Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо
комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу:
customs@ier.kyiv.ua
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3
Зміст
Проєкти нормативно-правових актів………………………………………...……………………………….. 4
Пропонується уніфікація митних ставок на окремі товари…………………………………...………..…. 4
Пропонують удосконалити застосування адміністративної відповідальності
громадян за порушення митних правил………………………………………………………………………...…… 4
Пропонується уточнити деякі норми, що врегульовують спрощене митне оформлення
транспортних засобів, які перебували на митній території України…………..………………………. 5
Новини………..……………………………………………………...………………………………….……...……….….. 7
Впроваджено електронний сервіс з подання заяви про надання авторизації АЕО…………… 7
4
ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
Пропонується уніфікація митних ставок
на окремі товари
Проект Закону «Про внесення змін до Митного
тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита
на окремі товари»
Дата публікації: 7 жовтня 2021 року № 6149
Ініціатор: Кабінет Міністрів України
У Парламент внесли затверджений Урядом законо-
проєкт, яким пропонується уніфікувати ставки
ввізного мита на 92 товари. Уніфікація проводиться з
урахуванням зв’язаних ставок Світової організації
торгівлі. Це стосуватиметься тих товарів, які класифі-
куються залежно від їх хімічного складу, ступеня
обробки, технічних характеристик тощо, та які немож-
ливо ідентифікувати на момент їх митного оформлен-
ня. Зокрема пропонується збільшити ставки за 51
позицію та зменшити ставки за 41 позицією.
Оскільки за окремими товарами запропоновані
збільшені пільгові ставки ввізного мита і вони переви-
щують діючі повні ставки ввізного мита, пропонується
підвищити рівень 50 повних ставок до рівня нових
уніфікованих пільгових ставок ввізного мита.
Прийняття законопроекту забезпечить спрощення
процедури класифікації та прискорення митного
оформлення товарів без здійснення лабораторних
досліджень, оскільки ставки на подібні товари будуть
уніфіковані.
Наразі існує проблема імпорту ідентичних або
подібних товарів, які ввозяться за різними ставками
ввізного мита, оскільки можуть ідентифікуватися за
різними кодами української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), що
передбачають різні ставки мита. Цим користуються,
як імпортери, які намагаються зменшити розмір
ввізного мита, яке підлягає сплаті, так й митники, які
зазвичай намагаються збільшити нарахування в
бюджет за ввезений в Україну товар. Усі сторони
цього процесу намагаються зробити це використову-
ючи діючі різні ставки митного тарифу на подібні
товари, шляхом маніпулювання характеристиками
продукції і віднесення його до різних позицій УКТ
ЗЕД.
Наведений законопроєкт покликаний уніфікувати
митні ставки за подібними товарами, забезпечити
єдине тлумачення та мінімізувати корупційні ризики.
Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=72952
Пропонують
удосконалити
застосування
адміністратив-
ної відповідаль-
ності громадян за порушення митних
правил
Проєкт Закону України «Про внесення змін до Митного
кодексу України щодо адміністративної відповідальності
громадян за порушення митних правил»
Дата реєстрації: 14 вересня 2021 року, реєстр. № 6051
Ініціатор: народні депутати України
Проект Закону пропонує змінити норми Митного
кодексу України в частині урегулювання адміністрати-
вної відповідальності громадян за порушення митних
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5
ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
правил. Так, відповідними нормами пропонується:
1) Встановити, що для громадян, при перетині митно-
го кордону, початок проходження (проїзду транспорт-
ними засобами особистого користування) так зв.
зеленим коридором прирівнюється до декларування.
Це означає, що громадянин, використовуючи так зв.
зелений коридор заявляє, що переміщувані цим
громадянином через митний кордон України товари
не підлягають письмовому декларуванню, оподатку-
ванню митними платежами, не підпадають під
встановлені законодавством заборони та/або обме-
ження щодо ввезення на митну територію України або
вивезення за межі цієї території.
2) Привести положення статті 471 Митного кодексу
України у відповідність до Рішення Конституційного
Суду України від 21.07.2021 №3-р(II)/2021, шляхом
встановлення адміністративної відповідальності за
недекларування товарів, які переміщуються громадя-
нами через митний кордон України. При цьому,
пропонується передбачити накладення лише штрафу
на осіб, які притягуються до відповідальності за
недекларування валютних цінностей або товарів (крім
обмежених та/або заборонених до переміщення
через митний кордон України), та штрафу і альтерна-
тивної конфіскації - на осіб, які притягуються до
відповідальності за недекларування товарів обмеже-
них та/або заборонених до переміщення через
митний кордон України;
3) одночасно вносяться технічні зміни до статей 472,
511, 522 Кодексу;
4) Для стимулювання використання процедури
компромісу та зменшення витрат з державного
бюджету, проєктом пропонується надати можливість
особі, яка вчинила порушення митних правил, помі-
щувати товари – безпосередні предмети порушення
митних правил, у митні режими імпорту або експорту
– з обов’язковим дотриманням заходів тарифного та
нетарифного регулювання, у т. ч. сплатою належних
митних платежів, та за умови внесення до державно-
го бюджету коштів у розмірі, що дорівнюють сумі
штрафу, передбаченого санкцією відповідної статті
Митного кодексу.
Ухвалення законопроекту та реалізація його норм
забезпечить приведення положень Митного кодексу
України у відповідність із Рішенням Конституційного
Суду України від 21.07.2021 № 3-р(II)/2021. А удоско-
налення процедури компромісу у справах про пору-
шення митних правил стимулюватиме обрання такої
процедури, та матиме наслідком збільшення обсягу
укладення мирових угод, що позитивно вплине на
доходи бюджету.
Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=72757
Пропонується уточнити деякі норми, що
врегульовують спрощене митне
оформлення транспортних засобів, які
перебували на митній території України
Проект Закону України «Про внесення змін до
розділу XXІ «Прикінцеві та перехідні положення»
Митного кодексу України щодо уточнення деяких
норм про тимчасове спрощення митного оформлен-
ня транспортних засобів, ввезених на митну терито-
рію України»
Дата реєстрації: 13 вересня 2021 року, реєстр. №6044
Ініціатор: народні депутати України
15 квітня 2021 року був прийнятий Закону України
«Про внесення змін до Митного кодексу України
щодо тимчасового спрощення митного оформлення
6
транспортних засобів, ввезених на митну терито-
рію України», який мав би сприяти вирішенню
проблемних питань пов'язаних із здійсненням
митного оформлення транспортних засобів на
іноземній реєстрації, що знаходяться на митній
території України.
Цей законопроект розроблено з метою уточнення
деяких норм Митного кодексу України що стосу-
ються спрощення митного оформлення транспорт-
них засобів особистого користування, що були у
використанні та з року випуску яких минуло
більше п’яти років, які класифікуються за товарни-
ми позиціями 8703, 8704, які перебували у митно-
му режимі тимчасового ввезення або транзиту.
Варто зазначити, що значна частина власників
автотранспорту, ввезеного в Україну за схемою
«тимчасового ввезення» не використали останні
законодавчі зміни для митного оформлення таких
транспортних засобів та їх встановлення на облік.
Серед іншого, це пояснюється декількома причи-
нами:
 штраф за порушення митного законодавства у
таких випадках зупиняє сотні тисяч громадян
України здійснювати митне оформлення
автомобілів на іноземній реєстрації;
 діючі норми не дозволяють здійснювати митне
оформлення транспортних засобів на інозем-
ній реєстрації, що знаходяться на митній
території України із «гібридним» двигуном
(бензин-електродвигун), а також ті засоби, що
класифікуються за товарною позицією 8704
(загальною масою до 3,5 тонни) згідно з УКТ
ЗЕД;
Отже, проєкт спрямований на усунення наведених
перешкод і передбачає таке:
 збільшити строк дії спрощених процедур
розмитнення, звільнення від сплати ввізного
мита та можливості вивезення за митну
територію України, а також звільнення від
адміністративної відповідальності з 180 до
270 днів з дня набрання чинності Законом
України "Про внесення змін до Митного
кодексу України щодо тимчасового спрощення
митного оформлення транспортних засобів,
ввезених на митну територію України (а у
пункті 9-10 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехід-
ні положення» Митного кодексу України для
учасників ООС з 270 до 365 днів);
 уточнити загальну масу для вантажних автомо-
білів за товарною позицією 8704 згідно УКТ
ЗЕД, а саме до 3,5 тонн включно;
 уточнити дату, станом на яку транспортні
засоби перебували у митному режимі тимчасо-
вого ввезення або транзиту на митній території
України, а саме 15 квітня 2021 року замість 31
грудня 2020 року.
 поширити дію спрощених процедур розмит-
нення на легкові автомобілі з «гібридним»
двигуном, які були у використанні;
 звільнити осіб, які відповідальні за ввезення
транспортних засобів від відповідальності за
неправомірні операції з транспортним
засобом, тимчасово ввезеним на митну
територію України чи поміщеним у митний
режим транзиту.
Ухвалення проєкту, на думку авторів, збільшить
кількість розмитнених транспортних засобів,
ввезених у режимі «тимчасового ввезення» та
збільшить надходження до бюджету України.
Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=72751
ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ

Recommended

Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...Vitalii Riznyk
 
Верховний Суд
Верховний СудВерховний Суд
Верховний СудPravotv
 

More Related Content

What's hot

Tabl2524 26.06.2020-2
Tabl2524 26.06.2020-2Tabl2524 26.06.2020-2
Tabl2524 26.06.2020-2ssuserab165d
 
Ohliad mytna sprava
Ohliad mytna spravaOhliad mytna sprava
Ohliad mytna spravassuserab165d
 
Oglyad mitna sprava ugoda
Oglyad mitna sprava ugodaOglyad mitna sprava ugoda
Oglyad mitna sprava ugodaPravotv
 
кс по там. стоимости рекомендации степченкова ярослава
кс по там. стоимости рекомендации степченкова ярославакс по там. стоимости рекомендации степченкова ярослава
кс по там. стоимости рекомендации степченкова ярославаYUVICSEL LLC
 
Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИ
Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИПроект ЗАКОНУ УКРАЇНИ
Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИEasyBusiness
 
Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИ
Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИПроект ЗАКОНУ УКРАЇНИ
Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИEasyBusiness
 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯEasyBusiness
 
Банкротство и ликвидация предприятий - Владислав Филатов ("Соколовский и Парт...
Банкротство и ликвидация предприятий - Владислав Филатов ("Соколовский и Парт...Банкротство и ликвидация предприятий - Владислав Филатов ("Соколовский и Парт...
Банкротство и ликвидация предприятий - Владислав Филатов ("Соколовский и Парт...Sokolovskyi and Partners Law Firm
 
Трансфертне ціноутворення
Трансфертне ціноутворенняТрансфертне ціноутворення
Трансфертне ціноутворенняDarbal
 
Відкритий лист Ради приватних виконавців України Міністру юстиції України Ден...
Відкритий лист Ради приватних виконавців України Міністру юстиції України Ден...Відкритий лист Ради приватних виконавців України Міністру юстиції України Ден...
Відкритий лист Ради приватних виконавців України Міністру юстиції України Ден...Pravotv
 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯEasyBusiness
 
МЕРТУ 07.04.2015 #3302-05/11398-07
МЕРТУ 07.04.2015 #3302-05/11398-07МЕРТУ 07.04.2015 #3302-05/11398-07
МЕРТУ 07.04.2015 #3302-05/11398-07Altema
 
Як отримати закордонний паспорт за 170 грн. і не платити зайвого
Як отримати закордонний паспорт за 170 грн. і не платити зайвогоЯк отримати закордонний паспорт за 170 грн. і не платити зайвого
Як отримати закордонний паспорт за 170 грн. і не платити зайвогоcivic
 

What's hot (19)

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
 
гфс
гфсгфс
гфс
 
Tabl2524 26.06.2020-2
Tabl2524 26.06.2020-2Tabl2524 26.06.2020-2
Tabl2524 26.06.2020-2
 
4279
42794279
4279
 
4278
42784278
4278
 
Ohliad mytna sprava
Ohliad mytna spravaOhliad mytna sprava
Ohliad mytna sprava
 
Oglyad mitna sprava ugoda
Oglyad mitna sprava ugodaOglyad mitna sprava ugoda
Oglyad mitna sprava ugoda
 
кс по там. стоимости рекомендации степченкова ярослава
кс по там. стоимости рекомендации степченкова ярославакс по там. стоимости рекомендации степченкова ярослава
кс по там. стоимости рекомендации степченкова ярослава
 
Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИ
Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИПроект ЗАКОНУ УКРАЇНИ
Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИ
 
Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИ
Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИПроект ЗАКОНУ УКРАЇНИ
Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИ
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №37
 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
 
Банкротство и ликвидация предприятий - Владислав Филатов ("Соколовский и Парт...
Банкротство и ликвидация предприятий - Владислав Филатов ("Соколовский и Парт...Банкротство и ликвидация предприятий - Владислав Филатов ("Соколовский и Парт...
Банкротство и ликвидация предприятий - Владислав Филатов ("Соколовский и Парт...
 
Трансфертне ціноутворення
Трансфертне ціноутворенняТрансфертне ціноутворення
Трансфертне ціноутворення
 
Відкритий лист Ради приватних виконавців України Міністру юстиції України Ден...
Відкритий лист Ради приватних виконавців України Міністру юстиції України Ден...Відкритий лист Ради приватних виконавців України Міністру юстиції України Ден...
Відкритий лист Ради приватних виконавців України Міністру юстиції України Ден...
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
 
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
 
МЕРТУ 07.04.2015 #3302-05/11398-07
МЕРТУ 07.04.2015 #3302-05/11398-07МЕРТУ 07.04.2015 #3302-05/11398-07
МЕРТУ 07.04.2015 #3302-05/11398-07
 
Як отримати закордонний паспорт за 170 грн. і не платити зайвого
Як отримати закордонний паспорт за 170 грн. і не платити зайвогоЯк отримати закордонний паспорт за 170 грн. і не платити зайвого
Як отримати закордонний паспорт за 170 грн. і не платити зайвого
 

Similar to Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68

2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia
2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia
2006.12.06 Poraidok DeklaruvanniaPavel Red'ko
 
кс по там. стоимости рекомендации степченкова ярослава
кс по там. стоимости рекомендации степченкова ярославакс по там. стоимости рекомендации степченкова ярослава
кс по там. стоимости рекомендации степченкова ярославаДистрибуция и логистика
 

Similar to Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68 (20)

Monitoring_81.pdf
Monitoring_81.pdfMonitoring_81.pdf
Monitoring_81.pdf
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №52 (січень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №52 (січень 2020)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №52 (січень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №52 (січень 2020)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
 
Monitoring_77.pdf
Monitoring_77.pdfMonitoring_77.pdf
Monitoring_77.pdf
 
Моніторинг. Випуск 69
Моніторинг. Випуск 69Моніторинг. Випуск 69
Моніторинг. Випуск 69
 
1373858.pdf
1373858.pdf1373858.pdf
1373858.pdf
 
2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia
2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia
2006.12.06 Poraidok Deklaruvannia
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64
 
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66
 
кс по там. стоимости рекомендации степченкова ярослава
кс по там. стоимости рекомендации степченкова ярославакс по там. стоимости рекомендации степченкова ярослава
кс по там. стоимости рекомендации степченкова ярослава
 
Monitoring_80.pdf
Monitoring_80.pdfMonitoring_80.pdf
Monitoring_80.pdf
 
Monitoring_73-1.pdf
Monitoring_73-1.pdfMonitoring_73-1.pdf
Monitoring_73-1.pdf
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63
 
Monitoring_83.pdf
Monitoring_83.pdfMonitoring_83.pdf
Monitoring_83.pdf
 
1335280 (1).docx
1335280 (1).docx1335280 (1).docx
1335280 (1).docx
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
 
8361.pdf
8361.pdf8361.pdf
8361.pdf
 

More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (20)

Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)
Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)
Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)
 
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
 
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdfNRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
 
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdfNRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
 
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdfУкраїна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
 
Monitoring_84.pdf
Monitoring_84.pdfMonitoring_84.pdf
Monitoring_84.pdf
 
MEMU_Jan2024_228 (1).pdf
MEMU_Jan2024_228 (1).pdfMEMU_Jan2024_228 (1).pdf
MEMU_Jan2024_228 (1).pdf
 
MEMU_Jan2024_228 En.pdf
MEMU_Jan2024_228 En.pdfMEMU_Jan2024_228 En.pdf
MEMU_Jan2024_228 En.pdf
 
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
 
MEMU_Jan2024_228.pdf
MEMU_Jan2024_228.pdfMEMU_Jan2024_228.pdf
MEMU_Jan2024_228.pdf
 
NRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdfNRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
 
NRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdfNRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
 
BB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
BB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdfBB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
BB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
 
NRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdfNRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
 
_NRES_November_2023_FINAL.pdf
_NRES_November_2023_FINAL.pdf_NRES_November_2023_FINAL.pdf
_NRES_November_2023_FINAL.pdf
 
2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf
2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf
2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf
 
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf
 
Онлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdf
Онлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdfОнлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdf
Онлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdf
 
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf
 
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf
 

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68

  • 1. Моніторинг сприяння торгівлі в Україні Період моніторингу: 1 вересня -14 жовтня 2021 року Випуск № 68 жовтень 2021
  • 2. 2 Шановні читачі! Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, який публікується за підтримки Європейського союзу, МФ “Відродження” та ATLAS Network у рамках проекту “Підтримка громадської ініціативи “За чесну та прозору митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні. Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу: customs@ier.kyiv.ua
  • 3. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3 Зміст Проєкти нормативно-правових актів………………………………………...……………………………….. 4 Пропонується уніфікація митних ставок на окремі товари…………………………………...………..…. 4 Пропонують удосконалити застосування адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил………………………………………………………………………...…… 4 Пропонується уточнити деякі норми, що врегульовують спрощене митне оформлення транспортних засобів, які перебували на митній території України…………..………………………. 5 Новини………..……………………………………………………...………………………………….……...……….….. 7 Впроваджено електронний сервіс з подання заяви про надання авторизації АЕО…………… 7
  • 4. 4 ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ Пропонується уніфікація митних ставок на окремі товари Проект Закону «Про внесення змін до Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на окремі товари» Дата публікації: 7 жовтня 2021 року № 6149 Ініціатор: Кабінет Міністрів України У Парламент внесли затверджений Урядом законо- проєкт, яким пропонується уніфікувати ставки ввізного мита на 92 товари. Уніфікація проводиться з урахуванням зв’язаних ставок Світової організації торгівлі. Це стосуватиметься тих товарів, які класифі- куються залежно від їх хімічного складу, ступеня обробки, технічних характеристик тощо, та які немож- ливо ідентифікувати на момент їх митного оформлен- ня. Зокрема пропонується збільшити ставки за 51 позицію та зменшити ставки за 41 позицією. Оскільки за окремими товарами запропоновані збільшені пільгові ставки ввізного мита і вони переви- щують діючі повні ставки ввізного мита, пропонується підвищити рівень 50 повних ставок до рівня нових уніфікованих пільгових ставок ввізного мита. Прийняття законопроекту забезпечить спрощення процедури класифікації та прискорення митного оформлення товарів без здійснення лабораторних досліджень, оскільки ставки на подібні товари будуть уніфіковані. Наразі існує проблема імпорту ідентичних або подібних товарів, які ввозяться за різними ставками ввізного мита, оскільки можуть ідентифікуватися за різними кодами української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), що передбачають різні ставки мита. Цим користуються, як імпортери, які намагаються зменшити розмір ввізного мита, яке підлягає сплаті, так й митники, які зазвичай намагаються збільшити нарахування в бюджет за ввезений в Україну товар. Усі сторони цього процесу намагаються зробити це використову- ючи діючі різні ставки митного тарифу на подібні товари, шляхом маніпулювання характеристиками продукції і віднесення його до різних позицій УКТ ЗЕД. Наведений законопроєкт покликаний уніфікувати митні ставки за подібними товарами, забезпечити єдине тлумачення та мінімізувати корупційні ризики. Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=72952 Пропонують удосконалити застосування адміністратив- ної відповідаль- ності громадян за порушення митних правил Проєкт Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил» Дата реєстрації: 14 вересня 2021 року, реєстр. № 6051 Ініціатор: народні депутати України Проект Закону пропонує змінити норми Митного кодексу України в частині урегулювання адміністрати- вної відповідальності громадян за порушення митних
  • 5. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5 ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ правил. Так, відповідними нормами пропонується: 1) Встановити, що для громадян, при перетині митно- го кордону, початок проходження (проїзду транспорт- ними засобами особистого користування) так зв. зеленим коридором прирівнюється до декларування. Це означає, що громадянин, використовуючи так зв. зелений коридор заявляє, що переміщувані цим громадянином через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподатку- ванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обме- ження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території. 2) Привести положення статті 471 Митного кодексу України у відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 21.07.2021 №3-р(II)/2021, шляхом встановлення адміністративної відповідальності за недекларування товарів, які переміщуються громадя- нами через митний кордон України. При цьому, пропонується передбачити накладення лише штрафу на осіб, які притягуються до відповідальності за недекларування валютних цінностей або товарів (крім обмежених та/або заборонених до переміщення через митний кордон України), та штрафу і альтерна- тивної конфіскації - на осіб, які притягуються до відповідальності за недекларування товарів обмеже- них та/або заборонених до переміщення через митний кордон України; 3) одночасно вносяться технічні зміни до статей 472, 511, 522 Кодексу; 4) Для стимулювання використання процедури компромісу та зменшення витрат з державного бюджету, проєктом пропонується надати можливість особі, яка вчинила порушення митних правил, помі- щувати товари – безпосередні предмети порушення митних правил, у митні режими імпорту або експорту – з обов’язковим дотриманням заходів тарифного та нетарифного регулювання, у т. ч. сплатою належних митних платежів, та за умови внесення до державно- го бюджету коштів у розмірі, що дорівнюють сумі штрафу, передбаченого санкцією відповідної статті Митного кодексу. Ухвалення законопроекту та реалізація його норм забезпечить приведення положень Митного кодексу України у відповідність із Рішенням Конституційного Суду України від 21.07.2021 № 3-р(II)/2021. А удоско- налення процедури компромісу у справах про пору- шення митних правил стимулюватиме обрання такої процедури, та матиме наслідком збільшення обсягу укладення мирових угод, що позитивно вплине на доходи бюджету. Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=72757 Пропонується уточнити деякі норми, що врегульовують спрощене митне оформлення транспортних засобів, які перебували на митній території України Проект Закону України «Про внесення змін до розділу XXІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо уточнення деяких норм про тимчасове спрощення митного оформлен- ня транспортних засобів, ввезених на митну терито- рію України» Дата реєстрації: 13 вересня 2021 року, реєстр. №6044 Ініціатор: народні депутати України 15 квітня 2021 року був прийнятий Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення
  • 6. 6 транспортних засобів, ввезених на митну терито- рію України», який мав би сприяти вирішенню проблемних питань пов'язаних із здійсненням митного оформлення транспортних засобів на іноземній реєстрації, що знаходяться на митній території України. Цей законопроект розроблено з метою уточнення деяких норм Митного кодексу України що стосу- ються спрощення митного оформлення транспорт- них засобів особистого користування, що були у використанні та з року випуску яких минуло більше п’яти років, які класифікуються за товарни- ми позиціями 8703, 8704, які перебували у митно- му режимі тимчасового ввезення або транзиту. Варто зазначити, що значна частина власників автотранспорту, ввезеного в Україну за схемою «тимчасового ввезення» не використали останні законодавчі зміни для митного оформлення таких транспортних засобів та їх встановлення на облік. Серед іншого, це пояснюється декількома причи- нами:  штраф за порушення митного законодавства у таких випадках зупиняє сотні тисяч громадян України здійснювати митне оформлення автомобілів на іноземній реєстрації;  діючі норми не дозволяють здійснювати митне оформлення транспортних засобів на інозем- ній реєстрації, що знаходяться на митній території України із «гібридним» двигуном (бензин-електродвигун), а також ті засоби, що класифікуються за товарною позицією 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згідно з УКТ ЗЕД; Отже, проєкт спрямований на усунення наведених перешкод і передбачає таке:  збільшити строк дії спрощених процедур розмитнення, звільнення від сплати ввізного мита та можливості вивезення за митну територію України, а також звільнення від адміністративної відповідальності з 180 до 270 днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України (а у пункті 9-10 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехід- ні положення» Митного кодексу України для учасників ООС з 270 до 365 днів);  уточнити загальну масу для вантажних автомо- білів за товарною позицією 8704 згідно УКТ ЗЕД, а саме до 3,5 тонн включно;  уточнити дату, станом на яку транспортні засоби перебували у митному режимі тимчасо- вого ввезення або транзиту на митній території України, а саме 15 квітня 2021 року замість 31 грудня 2020 року.  поширити дію спрощених процедур розмит- нення на легкові автомобілі з «гібридним» двигуном, які були у використанні;  звільнити осіб, які відповідальні за ввезення транспортних засобів від відповідальності за неправомірні операції з транспортним засобом, тимчасово ввезеним на митну територію України чи поміщеним у митний режим транзиту. Ухвалення проєкту, на думку авторів, збільшить кількість розмитнених транспортних засобів, ввезених у режимі «тимчасового ввезення» та збільшить надходження до бюджету України. Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=72751 ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
  • 7. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 7 Впроваджено електронний сервіс з подання заяви про надання авторизації АЕО Державною митною службою України доопрацьо- ване програмне забезпечення, яке дозволяє подавати підприємствам заяви про надання авторизації АЕО та анкети самооцінки. Зазначена можливість реалізована на Єдиному державному інформаційному веб-порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» (https:// cabinet.customs.gov.ua) в розділі Бізнесу/Мої заяви/Заява про надання авторизації АЕО. Доступ до зазначеного розділу надається після проходження ідентифікації заявника за допомо- гою кваліфікованого електронного підпису. Нагадуємо, що відповідно до вимог статті 15 Митного кодексу України для отримання авториза- ції АЕО підприємство подає до Держмитслужби заяву про надання авторизації АЕО та анкету самооцінки у формі електронних документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис. Джерело: https://customs.gov.ua/news НОВИНИ
  • 8. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” є продовженням випусків Щомісячного моніторингу сприяння торгівлі в Україні, який готувався Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування Міжнародного фонду “Відродження”. Запропонований інформаційний бюлетень є продовженням попереднього і публікується в рамках проєкту “Підтримка громадської Ініціативи “За чесну та прозору митницю”, який реалізується за підтримки Європейського союзу, Міжнародного фонду “Відродження” та ATLAS Network і є моніторингом реалізації митної реформи та заходів зі сприяння міжнародній торгівлі. Публікація складається з трьох частин:  нормативно-правові акти, що набрали чинності  проекти нормативно-правових актів  новини Ми розуміємо, що малому та середньому бізнесу не вистачає часу на проведення аналізу нового законодавства або можливих нормативних новацій. Також, значна кількість таких актів складна для розуміння пересічної людини. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” покликаний привернути увагу до цікавих подій, нововведень законодавства України, що стосуються сфери спрощення процедур торгівлі і можуть безпосередньо впливати на суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Також у цих публікаціях ми будемо робити аналіз проектів нормативних актів із цієї тематики. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) - міжнародно визнаний незалежний український аналітичний центр, заснований у 1999 році. ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в секторі МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня. ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсус- прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів із метою оцінки ділового клімату та очікувань українського бізнесу. ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін та участю в громадському житті України. ІЕД співпрацює з центральними та місцевими органами влади, вітчизняними та закордонними аналітичними центрами, організаціями громадянського суспільства. Робота ІЕД фінансується за рахунок грантів, благодійних внесків та коштів технічної допомоги. WWW.TFD.IER.COM.UA ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 8/5-А, 01054 КИЇВ ТЕЛ. +38 (044) 278-63-42 ФАКС +38 (044) 278-63-36 Застереження Моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлений ІЕД і має виключно інформаційний характер. Хоча ми доклали щонайбільших зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. У разі використання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Європейського Союзу, Міжнародного фонду “Відродження”, ATLAS Network та (або) Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.