SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
(Pang-Araw-araw na Tala sa Pagtuturo)
Paaralan: REBOKON AGRICULTURAL AND VOCATIONAL HIGH
SCHOOL
Baitang /
Antas: G10
Guro: Asignatura: EsP10
Petsa / Oras: November 10-11, 2022 Markahan:
Ikalawang
markahan
I. LAYUNIN
LUNES MARTES LUNES MARTES
Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa MELC. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring
magdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative
Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa
bawat linggo ay mula sa MELC at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
A. Pamantayang Naipamamalas ng Naipamamalas ng Naipamamalas ng Naipamamalas ng
Pangnilalaman mag – aaral ang pag – mag – aaral ang pag – mag – aaral ang pag – mag – aaral ang pag –
Naipamamalas ng mag – aaral ang unawa sa mga unawa sa mga unawa sa mga unawa sa mga
pag – unawa sa mga konsept ng
pagkukusa ng makatang kilos
konsepto tungkol ng konsepto tungkol ng konsepto tungkol ng konsepto tungkol ng
pagkukusa ng pagkukusa ng pagkukusa ng pagkukusa ng
makataong kilos at makataong kilos at makataong kilos at makataong kilos at
mga salik sa mga salik sa mga salik sa mga salik sa
nakaaapekto sa nakaaapekto sa nakaaapekto sa nakaaapekto sa
pananagutan ng tao pananagutan ng tao pananagutan ng tao pananagutan ng tao
sa kahihinatnan ng
kilos at pasiya.
sa kahihinatnan ng
kilos at pasiya.
sa kahihinatnan ng
kilos at pasiya.
sa kahihinatnan ng
kilos at pasiya.
B. Pamantayan sa Pagganap Nakapagsusuri ang mag –
aaral ng:
a.Sariling kilos na dapat
panagutan at nakagagawa
ng paraan upang maging
mapanagutan sa pagkilos.
Nakapagsusuri ang mag –
aaral ng:
a.Sariling kilos na dapat
panagutan at nakagagawa
ng paraan upang maging
mapanagutan sa pagkilos.
Nakapagsusuri ang mag –
aaral ng:
a.Sariling kilos na dapat
panagutan at nakagagawa
ng paraan upang maging
mapanagutan sa pagkilos.
Nakapagsusuri ang mag –
aaral ng:
a.Sariling kilos na dapat
panagutan at nakagagawa
ng paraan upang maging
mapanagutan sa pagkilos.
b. sarili batay sa mga salik
na nakaaapekto sa
pananagutan ng tao sa
kahihinatnanng kilos at
pasiya at nakagagawa ng
mga hakbang upang
mahubog ang kanyang
kakayahan s pagpapasiya.
b. sarili batay sa mga salik
na nakaaapekto sa
pananagutan ng tao sa
kahihinatnanng kilos at
pasiya at nakagagawa ng
mga hakbang upang
mahubog ang kanyang
kakayahan s pagpapasiya.
b. sarili batay sa mga salik
na nakaaapekto sa
pananagutan ng tao sa
kahihinatnanng kilos at
pasiya at nakagagawa ng
mga hakbang upang
mahubog ang kanyang
kakayahan s pagpapasiya.
b. sarili batay sa mga salik
na nakaaapekto sa
pananagutan ng tao sa
kahihinatnanng kilos at
pasiya at nakagagawa ng
mga hakbang upang
mahubog ang kanyang
kakayahan s pagpapasiya.
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang code sa bawat
kasanayan
EsP10MK – IIa – 5.1 EsP10MK – IIa – 5.2 EsP10Mk – IIb – 5.3 EsP10Mk – IIb – 5.4
II.
III.
Page 1 of 5
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
(Pang-Araw-araw na Tala sa Pagtuturo)
Paaralan:
Baitang /
Antas:
Guro: Asignatura:
Petsa / Oras: Markahan:
IV.
NILALAMAN
Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng Guro mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari ito tumagal ng isa
hanggang dalawang linggo.
Ang Pagkukusa ng
Makataong Kilos ang mga
Salik na Nakaaapekto sa
Pananautan ng Tao sa
Kahihinatnan ng Kilos at
Pasiya
Ang Pagkukusa ng
Makataong Kilos ang mga
Salik na Nakaaapekto sa
Pananautan ng Tao sa
Kahihinatnan ng Kilos at
Pasiya
Ang Pagkukusa ng
Makataong Kilos ang mga
Salik na Nakaaapekto sa
Pananautan ng Tao sa
Kahihinatnan ng Kilos at
Pasiya
Ang Pagkukusa ng
Makataong Kilos ang mga
Salik na Nakaaapekto sa
Pananautan ng Tao sa
Kahihinatnan ng Kilos at
Pasiya
KAGAMITANG PANTURO
Itala ang mga Kagamitang Panturo gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t-ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto
ng mga mag-aaral.
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
2. Mga Pahina sa
Kagamitang Pang-Mag-
aaral
EsP10 pahina 83 – 106 EsP10 pahina 83 – 106 EsP10 pahina 83 – 106 EsP10 pahina 83 – 106
3. Mga Pahina sa Teksbuk EsP10 pahina 83 – 106 EsP10 pahina 83 – 106 EsP10 pahina 83 – 106 EsP10 pahina 83 – 106
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng
Learning Resource
Laptop, LCD, Websites,
software, mga aklat,
worksheet, Kwaderno
Pentel pen, ballpen , mga
larawan,
Laptop, LCD, Websites,
software, mga aklat,
worksheet, Kwaderno
Pentel pen, ballpen , mga
larawan,
Laptop, LCD, Websites,
software, mga aklat,
worksheet, Kwaderno
Pentel pen, ballpen , mga
larawan,
Laptop, LCD, Websites,
software, mga aklat,
worksheet, Kwaderno
Pentel pen, ballpen , mga
larawan,
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
Lathalain at dokumentaryo Lathalain at dokumentaryo Lathalain at dokumentaryo Lathalain at dokumentaryo
PAMAMARAAN
LUNES MARTES LUNES MARTES
Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may Gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga amg-
aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng
analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.
A. Balik-Aral sa Nakaraang
Aralin at/o Pagsisimula ng
Gawin ang paunang
pagtataya.
Gawin ang Gawain 2 n nasa
pahina 88 – 90.
Bagong Aralin Pumili ng Kapareha at suriin
ang mga sitwasyon na nasa
pahina 87.
B. Paghahabi sa Layunin ng
Aralin
-Nakilala ang bawat
makataong kilos
-nakapagsusuri ng kilos at
mga sitwasyong
nakaaapekto sa pagkukusa
ng kilos
-naipaliwanag ang mga
batayang konsepto ng
modyul 5
Nakilala ang bawat
makataong kilos
-nakapagsusuri ng kilos at
mga sitwasyong
nakaaapekto sa pagkukusa
ng kilos
-naipaliwanag ang mga
batayang konsepto ng
modyul 5
Nakilala ang bawat
makataong kilos
-nakapagsusuri ng kilos at
mga sitwasyong
nakaaapekto sa pagkukusa
ng kilos
-naipaliwanag ang mga
batayang konsepto ng
modyul 5
Nakilala ang bawat
makataong kilos
-nakapagsusuri ng kilos at
mga sitwasyong
nakaaapekto sa pagkukusa
ng kilos
-naipaliwanag ang mga
batayang konsepto ng
modyul 5
C. Pag-uugnay ng mga
Halimbawa sa Bagong
Aralin
Gawin ang talahanayan sa
pamamagitan ng paglagay
ng task. Sundin ang panuto
sa Gawain 3 , pahina 90.
D. Pagtalakay ng Bagong
Konsepto at Paglalahad ng
Bagong Kasanayan #1
Talakayin ang mga ideya na
nakapaloob sa pahina 92 –
102 at bigyang kasagutan
ang mga tanong.
Page 2 of 5
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
(Pang-Araw-araw na Tala sa Pagtuturo)
Paaralan:
Baitang /
Antas:
Guro: Asignatura:
Petsa / Oras: Markahan:
IV.
Page 3 of 5
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
(Pang-Araw-araw na Tala sa Pagtuturo)
Paaralan:
Baitang /
Antas:
Guro: Asignatura:
Petsa / Oras: Markahan:
PAMAMARAAN
LUNES MARTES LUNES MARTES
Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may Gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga amg-
aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng
analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.
E. Pagtalakay ng Bagong Basahin ang batayang
Konsepto at Paglalahad ng konsepto na nasa pahina
Bagong Kasanayan #2 103 upang lubos na
maunawaan ang modyul 5
F. Paglinang sa Kabiihasaan Sagutin ang mga
(Tungo sa Formative katanungan na nakapaloob
Assessment) sa mga sitwasyon . Isulat sa
kwaderno ang sagot.
G. Paglalapat ng Aralin sa
Pang-Araw-araw na Buhay
Pagnilayan ang sumusunod
na tanong na nasa pahina
104. Isulat sa kwaderno ang
sagot.
IV.
V.
Page 4 of 5
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG Paaralan:
Baitang /
Antas:
Guro: Asignatura:
PAMAMARAAN
LUNES MARTES LUNES MARTES
Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may Gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga amg-
aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng
analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.
H. Paglalahat ng Aralin Gamit ang kolum sa pahina
104 gunitain ang mga
pangayayari sa buhay mo.
Sundin lang ang panuto.
I. Pagtataya ng Aralin Magbibigay pasulit ang guro
ng 30 aytems batay sa
modyul 5.
J. Karagdagang Gawain para
sa Takdang-
AralinatRemediation
Basahin at pag – aralan ang
modyul 6.
MGA TALA
(Pang-Araw-araw na Tala sa Pagtuturo) Petsa / Oras: Markahan:
VI
Page 5 of 5
.PAGNINILAY
Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito
naisakatuparan? Ano pangtulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa
iyong superbisor sa anumang tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba angremedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy saremediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punongguro
at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa
ko guro?

More Related Content

What's hot

ESP 8 PPT for observation.pptx
ESP 8 PPT for observation.pptxESP 8 PPT for observation.pptx
ESP 8 PPT for observation.pptxMarnelle Garcia
 
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayanEsp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayanThelma Singson
 
ESP 10 Quarter 1 Module 1.pptx
ESP 10 Quarter 1 Module 1.pptxESP 10 Quarter 1 Module 1.pptx
ESP 10 Quarter 1 Module 1.pptxAllanPaulRamos1
 
Ang pagkukusa ng makataong kilos
Ang pagkukusa ng makataong kilosAng pagkukusa ng makataong kilos
Ang pagkukusa ng makataong kilosMartinGeraldine
 
Iba't ibang paraan ng pagmamahal sa diyos ESP 10.pptx
Iba't ibang paraan ng pagmamahal sa diyos ESP 10.pptxIba't ibang paraan ng pagmamahal sa diyos ESP 10.pptx
Iba't ibang paraan ng pagmamahal sa diyos ESP 10.pptxMaryGraceAlbite1
 
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdf
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdfmapanagutang paggamit ng kalayaan.pdf
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdfbente290929
 
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)Maria Jiwani Laña
 
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa Birtud
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa BirtudEsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa Birtud
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa BirtudLemuel Estrada
 
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10Edukasyon sa pagpapakatao grade 10
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10Thelma Singson
 
Grade 7 Isip at Kilos-loob
Grade 7 Isip at Kilos-loobGrade 7 Isip at Kilos-loob
Grade 7 Isip at Kilos-loobBridget Rosales
 
ESP Grade 10 Modules 7 and 8
ESP Grade 10 Modules 7 and 8ESP Grade 10 Modules 7 and 8
ESP Grade 10 Modules 7 and 8Francis Hernandez
 
Konsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxKonsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxGenerosaFrancisco
 

What's hot (20)

ESP 8 PPT for observation.pptx
ESP 8 PPT for observation.pptxESP 8 PPT for observation.pptx
ESP 8 PPT for observation.pptx
 
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayanEsp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
 
ESP 10 Quarter 1 Module 1.pptx
ESP 10 Quarter 1 Module 1.pptxESP 10 Quarter 1 Module 1.pptx
ESP 10 Quarter 1 Module 1.pptx
 
Ang pagkukusa ng makataong kilos
Ang pagkukusa ng makataong kilosAng pagkukusa ng makataong kilos
Ang pagkukusa ng makataong kilos
 
DLL EsP 9
DLL EsP 9DLL EsP 9
DLL EsP 9
 
EsP-10-Q3-Week 2.pptx
EsP-10-Q3-Week 2.pptxEsP-10-Q3-Week 2.pptx
EsP-10-Q3-Week 2.pptx
 
Iba't ibang paraan ng pagmamahal sa diyos ESP 10.pptx
Iba't ibang paraan ng pagmamahal sa diyos ESP 10.pptxIba't ibang paraan ng pagmamahal sa diyos ESP 10.pptx
Iba't ibang paraan ng pagmamahal sa diyos ESP 10.pptx
 
Konsensiya
KonsensiyaKonsensiya
Konsensiya
 
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdf
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdfmapanagutang paggamit ng kalayaan.pdf
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdf
 
dll.docx
dll.docxdll.docx
dll.docx
 
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
 
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa Birtud
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa BirtudEsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa Birtud
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa Birtud
 
Likas na Batas Moral
Likas na Batas MoralLikas na Batas Moral
Likas na Batas Moral
 
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10Edukasyon sa pagpapakatao grade 10
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10
 
Modyul 8 Grade 10 esp
Modyul 8 Grade 10 espModyul 8 Grade 10 esp
Modyul 8 Grade 10 esp
 
Grade 7 Isip at Kilos-loob
Grade 7 Isip at Kilos-loobGrade 7 Isip at Kilos-loob
Grade 7 Isip at Kilos-loob
 
ESP Grade 10 Modules 7 and 8
ESP Grade 10 Modules 7 and 8ESP Grade 10 Modules 7 and 8
ESP Grade 10 Modules 7 and 8
 
ESP8-DLL.docx
ESP8-DLL.docxESP8-DLL.docx
ESP8-DLL.docx
 
Ang sekswalidad ng tao ppt
Ang sekswalidad ng tao pptAng sekswalidad ng tao ppt
Ang sekswalidad ng tao ppt
 
Konsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxKonsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptx
 

Similar to dll-esp-10-2nd-quarter.docx

DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docx
DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docxDLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docx
DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docxZianLorenzSaludo
 
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,MarkJosephDominguez
 
Aralin 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Aralin 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllAralin 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Aralin 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRholdanAurelio1
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).docMatthew Angelo Gamboa
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.docMatthew Angelo Gamboa
 
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docxHannahMay23
 
Aralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docx
Aralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docxAralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docx
Aralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docxJeanroseSanJuan
 
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docxDLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docxJEANELLEVELASCO
 
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxErwinPantujan2
 
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docxGinaBarol1
 
DLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docxDLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docxBeaLocsin
 
Dll 2ndg topic-3_2 (1)
Dll 2ndg topic-3_2 (1)Dll 2ndg topic-3_2 (1)
Dll 2ndg topic-3_2 (1)jaymar099
 

Similar to dll-esp-10-2nd-quarter.docx (20)

DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docx
DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docxDLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docx
DLL-ESP-7-Q1-Modyul-1.docx
 
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,
 
Aralin 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Aralin 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllAralin 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Aralin 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
 
cot.docx
cot.docxcot.docx
cot.docx
 
DLL June 2019.docx
DLL June 2019.docxDLL June 2019.docx
DLL June 2019.docx
 
Linggo 1-1.docx
Linggo 1-1.docxLinggo 1-1.docx
Linggo 1-1.docx
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
 
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx
 
Aralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docx
Aralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docxAralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docx
Aralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docx
 
9 MENU NG PAGKAIN.docx
9 MENU NG PAGKAIN.docx9 MENU NG PAGKAIN.docx
9 MENU NG PAGKAIN.docx
 
Aralin 3.2.docx
Aralin 3.2.docxAralin 3.2.docx
Aralin 3.2.docx
 
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docxDLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
 
DLL ESP7 Q1 WK2.docx
DLL ESP7 Q1 WK2.docxDLL ESP7 Q1 WK2.docx
DLL ESP7 Q1 WK2.docx
 
DLL ESP7 Q1 WK2.docx
DLL ESP7 Q1 WK2.docxDLL ESP7 Q1 WK2.docx
DLL ESP7 Q1 WK2.docx
 
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
DLL_ESP 4_Q3_W6.docxDLL_ESP 4_Q3_W6.docx
 
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx
 
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxDLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
 
DLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docxDLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docx
 
Dll 2ndg topic-3_2 (1)
Dll 2ndg topic-3_2 (1)Dll 2ndg topic-3_2 (1)
Dll 2ndg topic-3_2 (1)
 

Recently uploaded

G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxSamuelAgnote
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxavegailorladan
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxLAWRENCEJEREMYBRIONE
 
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptxPAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptxKathreenIelDeVera
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...charmaignegarcia
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanMedizaTheresseTagana1
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdfjemarabermudeztaniza
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONFarahDeGuzman
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....JEANELLEBRUZA
 
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwentolyzaamper93
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay pptpacnisjezreel
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................LovelyPerladoRodrinR
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralinbryandomingo8
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxNicaGobalizaEsquilon
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptxjemarabermudeztaniza
 

Recently uploaded (20)

G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
 
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptxPAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihanTula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
Tula at Maikling kuwento na kailangang nating maintindihan
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
 
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
 

dll-esp-10-2nd-quarter.docx

 • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG (Pang-Araw-araw na Tala sa Pagtuturo) Paaralan: REBOKON AGRICULTURAL AND VOCATIONAL HIGH SCHOOL Baitang / Antas: G10 Guro: Asignatura: EsP10 Petsa / Oras: November 10-11, 2022 Markahan: Ikalawang markahan I. LAYUNIN LUNES MARTES LUNES MARTES Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa MELC. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring magdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa MELC at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Naipamamalas ng Naipamamalas ng Naipamamalas ng Naipamamalas ng Pangnilalaman mag – aaral ang pag – mag – aaral ang pag – mag – aaral ang pag – mag – aaral ang pag – Naipamamalas ng mag – aaral ang unawa sa mga unawa sa mga unawa sa mga unawa sa mga pag – unawa sa mga konsept ng pagkukusa ng makatang kilos konsepto tungkol ng konsepto tungkol ng konsepto tungkol ng konsepto tungkol ng pagkukusa ng pagkukusa ng pagkukusa ng pagkukusa ng makataong kilos at makataong kilos at makataong kilos at makataong kilos at mga salik sa mga salik sa mga salik sa mga salik sa nakaaapekto sa nakaaapekto sa nakaaapekto sa nakaaapekto sa pananagutan ng tao pananagutan ng tao pananagutan ng tao pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya. sa kahihinatnan ng kilos at pasiya. sa kahihinatnan ng kilos at pasiya. sa kahihinatnan ng kilos at pasiya. B. Pamantayan sa Pagganap Nakapagsusuri ang mag – aaral ng: a.Sariling kilos na dapat panagutan at nakagagawa ng paraan upang maging mapanagutan sa pagkilos. Nakapagsusuri ang mag – aaral ng: a.Sariling kilos na dapat panagutan at nakagagawa ng paraan upang maging mapanagutan sa pagkilos. Nakapagsusuri ang mag – aaral ng: a.Sariling kilos na dapat panagutan at nakagagawa ng paraan upang maging mapanagutan sa pagkilos. Nakapagsusuri ang mag – aaral ng: a.Sariling kilos na dapat panagutan at nakagagawa ng paraan upang maging mapanagutan sa pagkilos. b. sarili batay sa mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnanng kilos at pasiya at nakagagawa ng mga hakbang upang mahubog ang kanyang kakayahan s pagpapasiya. b. sarili batay sa mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnanng kilos at pasiya at nakagagawa ng mga hakbang upang mahubog ang kanyang kakayahan s pagpapasiya. b. sarili batay sa mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnanng kilos at pasiya at nakagagawa ng mga hakbang upang mahubog ang kanyang kakayahan s pagpapasiya. b. sarili batay sa mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnanng kilos at pasiya at nakagagawa ng mga hakbang upang mahubog ang kanyang kakayahan s pagpapasiya. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code sa bawat kasanayan EsP10MK – IIa – 5.1 EsP10MK – IIa – 5.2 EsP10Mk – IIb – 5.3 EsP10Mk – IIb – 5.4
 • 2. II. III. Page 1 of 5 GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG (Pang-Araw-araw na Tala sa Pagtuturo) Paaralan: Baitang / Antas: Guro: Asignatura: Petsa / Oras: Markahan: IV. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng Guro mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari ito tumagal ng isa hanggang dalawang linggo. Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos ang mga Salik na Nakaaapekto sa Pananautan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos ang mga Salik na Nakaaapekto sa Pananautan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos ang mga Salik na Nakaaapekto sa Pananautan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos ang mga Salik na Nakaaapekto sa Pananautan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t-ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag- aaral EsP10 pahina 83 – 106 EsP10 pahina 83 – 106 EsP10 pahina 83 – 106 EsP10 pahina 83 – 106 3. Mga Pahina sa Teksbuk EsP10 pahina 83 – 106 EsP10 pahina 83 – 106 EsP10 pahina 83 – 106 EsP10 pahina 83 – 106 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource Laptop, LCD, Websites, software, mga aklat, worksheet, Kwaderno Pentel pen, ballpen , mga larawan, Laptop, LCD, Websites, software, mga aklat, worksheet, Kwaderno Pentel pen, ballpen , mga larawan, Laptop, LCD, Websites, software, mga aklat, worksheet, Kwaderno Pentel pen, ballpen , mga larawan, Laptop, LCD, Websites, software, mga aklat, worksheet, Kwaderno Pentel pen, ballpen , mga larawan, B. Iba pang Kagamitang Panturo Lathalain at dokumentaryo Lathalain at dokumentaryo Lathalain at dokumentaryo Lathalain at dokumentaryo PAMAMARAAN LUNES MARTES LUNES MARTES Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may Gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga amg- aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. A. Balik-Aral sa Nakaraang Aralin at/o Pagsisimula ng Gawin ang paunang pagtataya. Gawin ang Gawain 2 n nasa pahina 88 – 90.
 • 3. Bagong Aralin Pumili ng Kapareha at suriin ang mga sitwasyon na nasa pahina 87. B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin -Nakilala ang bawat makataong kilos -nakapagsusuri ng kilos at mga sitwasyong nakaaapekto sa pagkukusa ng kilos -naipaliwanag ang mga batayang konsepto ng modyul 5 Nakilala ang bawat makataong kilos -nakapagsusuri ng kilos at mga sitwasyong nakaaapekto sa pagkukusa ng kilos -naipaliwanag ang mga batayang konsepto ng modyul 5 Nakilala ang bawat makataong kilos -nakapagsusuri ng kilos at mga sitwasyong nakaaapekto sa pagkukusa ng kilos -naipaliwanag ang mga batayang konsepto ng modyul 5 Nakilala ang bawat makataong kilos -nakapagsusuri ng kilos at mga sitwasyong nakaaapekto sa pagkukusa ng kilos -naipaliwanag ang mga batayang konsepto ng modyul 5 C. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Gawin ang talahanayan sa pamamagitan ng paglagay ng task. Sundin ang panuto sa Gawain 3 , pahina 90. D. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #1 Talakayin ang mga ideya na nakapaloob sa pahina 92 – 102 at bigyang kasagutan ang mga tanong. Page 2 of 5 GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG (Pang-Araw-araw na Tala sa Pagtuturo) Paaralan: Baitang / Antas: Guro: Asignatura: Petsa / Oras: Markahan:
 • 4. IV. Page 3 of 5 GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG (Pang-Araw-araw na Tala sa Pagtuturo) Paaralan: Baitang / Antas: Guro: Asignatura: Petsa / Oras: Markahan: PAMAMARAAN LUNES MARTES LUNES MARTES Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may Gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga amg- aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. E. Pagtalakay ng Bagong Basahin ang batayang Konsepto at Paglalahad ng konsepto na nasa pahina Bagong Kasanayan #2 103 upang lubos na maunawaan ang modyul 5 F. Paglinang sa Kabiihasaan Sagutin ang mga (Tungo sa Formative katanungan na nakapaloob Assessment) sa mga sitwasyon . Isulat sa kwaderno ang sagot. G. Paglalapat ng Aralin sa Pang-Araw-araw na Buhay Pagnilayan ang sumusunod na tanong na nasa pahina 104. Isulat sa kwaderno ang sagot.
 • 5. IV. V. Page 4 of 5 GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Baitang / Antas: Guro: Asignatura: PAMAMARAAN LUNES MARTES LUNES MARTES Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may Gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga amg- aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. H. Paglalahat ng Aralin Gamit ang kolum sa pahina 104 gunitain ang mga pangayayari sa buhay mo. Sundin lang ang panuto. I. Pagtataya ng Aralin Magbibigay pasulit ang guro ng 30 aytems batay sa modyul 5. J. Karagdagang Gawain para sa Takdang- AralinatRemediation Basahin at pag – aralan ang modyul 6. MGA TALA
 • 6. (Pang-Araw-araw na Tala sa Pagtuturo) Petsa / Oras: Markahan: VI Page 5 of 5 .PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito naisakatuparan? Ano pangtulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba angremedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy saremediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?