SlideShare a Scribd company logo

8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx

G
GinaBarol1

DLL

1 of 8
Download to read offline
GRADE 1 to 12
DAILY LESSON LOG (Pang-
araw-araw na tala sa
Pagtuturo)
Paaralan PANGI NATIONAL HIGH SCHOOL Antas 12
Guro GINA L. BAROL Asignatura Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang (TVL)
Petsa/Oras DECEMBER 11-15,2023/WEEK 7 1-2PM Markahan UNANG SEMESTRE
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW IKAAPAT NA ARAW
I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin. Maaari ding magdagdag ng iba pang Gawain sa
paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na nahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang
kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin ng sa bawat lingo ay mula sa Gabay Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
A. Pamantayang Pangnilalaman Naisasagawa ang kaalaman at kasanayan sa wasto at angkop na pagsulat ng piling anyo ng sulatin.
B. Pamantayan sa Pagganap Nakasusulat ng 4-6 piling sulating teknikal-bokasyunal.
Nakapagsasagawa ng demo sa piniling anyo bilang pagsasakatuparan ng nabuong sulatin.
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto CS_FFTV11/12PT-0g-i-94
Naililista ang mga katawagang teknikal kaugnay ng piniling anyo.
CS_FFTV11/12PB-0g-i-106
Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagsasagawa ng mga binasang halimbawang sulating teknikal-bokasyunal.
CS_FFTV11/12WG-0m-o-95
Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika.
CS_FTV11/12PU-0m-o-99
Naisasaalang-alang ang etika sa binubuong teknikal-bokasyunal na sulatin.
CS_FFTV11/12PS-0j-l-93
Naipaliliwanag nang pasalita sa paraang sistematiko at malinaw ang piniling anyo sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na mga termino.
II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari itong tumagal ng isa hanggang dalawang lingo.
Paunawa, Babala, Paalala at Anunsiyo
III. KAGAMITANG
PANTURO
A. Sanggunian Filipino sa Piling Larangan (Tech
Voc) Rex Book Store
Filipino sa Piling Larangan (Tech
Voc) Rex Book Store
Filipino sa Piling Larangan (Tech
Voc) Rex Book Store
Filipino sa Piling Larangan (Tech
Voc) Rex Book Store
1. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
2. Mga Pahina sa
Kagamitang Pang mag-
aaral
3. Mga Pahina sa Teksbuk pp. 94-103 pp. 94-103 pp. 94-103 pp. 94-103
4. Mga Karagdagang
Kagamitan mula sa portal
ng Learning Resouce
B. Iba pang Kagamitang Panturo
IV. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito nang buong lingo at tiyakin na may gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga estratehiya ng formative
assessment. Magbigay ng mga pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip nang analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa pagng-araw-araw na
karanasan.
A. Balik-aral sa nakaraang aralin
o pagsisimula ng bagong
aralin.
Pagpapakita ng larawan at
tutukuyin kung ano ang mga
larawan na iyon.
Pagbabalik-tanaw sa nakaraang
aralin.
Pagbabalik-tanaw sa nakaraang
aralin.
Pagbabalik-tanaw sa nakaraang
aralin.
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Pagpapakita ng larawan (sign
boards) at tutukuyin kung alin sa
dalawa ang mas epektibong
babala.
Paghahanda sa gawain. Paghahanda sa isang pagsusulit.
1. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong
aralin.
Paglalahad sa aralin tungkol sa
anunsiyo, babala, paunawa at
paalala.
2. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
Pagtalakay tungkol sa anunsiyo at
mga payo sa pagsulat nito.
Pagtalakay sa babala, paunawa at
paalala.
3. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
4. Paglinang sa kabihasaan Iaanunsiyo mo sa iyong kaklase
ang iyong nalalapit na
debut/kaarawan. Sa halip na
enggrandeng party,
napagdesisyunan mong
magsagawa ng charity event sa
isang home for the aged. Sumulat
ng isang anunsiyo sa anyo ng
liham para sa iyong mga kaklase.
Lagyan ng pamagat ang charity
event. Banggitin kung ano ang
nais mong hinging tulong mula sa
kanila para sa pagdaraos ng
okasyong ito.
Pagbibigay ng halimbawa ng mga
tatlong instruksiyon upang
matukoy ang pagkakaiba-iba ng
mga ito.
Magbibigay ng maikling
pagsusulit.
5. Paglalapat ng aralin sa
pang-araw-araw na buhay
Pagtatanong:
Ano ang kahalagahan sa pagtukoy
sa mga payo sa pagsulat ng
anunsiyo sa sulating teknikal?
Pagtatanong:
Ano ang kahalagahan ng mga
instruksiyon na ito sa lipunan?
Bakit mahalagang matutuhan ang
pagsulat ng ganitong mga teknikal
na sulatin?
6. Paglalahat ng aralin Hayaan ang mga mag-aaral na
ilahat ang napag-aralan sa oral na
paraan
Hayaan ang mga mag-aaral na
ilahat ang napag-aralan sa oral na
paraan
Hayaan ang mga mag-aaral na
ilahat ang napag-aralan sa oral na
paraan
Hayaan ang mga mag-aaral na
ilahat ang napag-aralan sa oral na
paraan
7. Pagtataya ng Aralin
8. Karagdagang Gawain
para sa takdang-aralin at
remediation
IV. MGA TALA ____Natapos ang aralin/gawain at
maaari nang magpatuloy sa mga
susunod na aralin.
____ Hindi natapos ang
aralin/gawain dahil sa kakulangan
sa oras.
____Hindi natapos ang aralin dahil
sa integrasyon ng mga
napapanahong mga pangyayari.
____Hindi natapos ang aralin dahil
napakaraming ideya ang gustong
ibahagi ng mga mag-aaral
patungkol sa paksang pinag-
aaralan.
_____ Hindi natapos ang aralin
dahil sa pagkaantala/pagsuspindi
sa mga klase dulot ng mga
gawaing pang-eskwela/ mga
sakuna/ pagliban ng gurong
nagtuturo.
Iba pang mga Tala:
____Natapos ang aralin/gawain at
maaari nang magpatuloy sa mga
susunod na aralin.
____ Hindi natapos ang
aralin/gawain dahil sa kakulangan
sa oras.
____Hindi natapos ang aralin dahil
sa integrasyon ng mga
napapanahong mga pangyayari.
____Hindi natapos ang aralin dahil
napakaraming ideya ang gustong
ibahagi ng mga mag-aaral
patungkol sa paksang pinag-
aaralan.
_____ Hindi natapos ang aralin
dahil sa pagkaantala/pagsuspindi
sa mga klase dulot ng mga
gawaing pang-eskwela/ mga
sakuna/ pagliban ng gurong
nagtuturo.
Iba pang mga Tala:
____Natapos ang aralin/gawain at
maaari nang magpatuloy sa mga
susunod na aralin.
____ Hindi natapos ang
aralin/gawain dahil sa kakulangan
sa oras.
____Hindi natapos ang aralin dahil
sa integrasyon ng mga
napapanahong mga pangyayari.
____Hindi natapos ang aralin dahil
napakaraming ideya ang gustong
ibahagi ng mga mag-aaral
patungkol sa paksang pinag-
aaralan.
_____ Hindi natapos ang aralin
dahil sa pagkaantala/pagsuspindi
sa mga klase dulot ng mga
gawaing pang-eskwela/ mga
sakuna/ pagliban ng gurong
nagtuturo.
Iba pang mga Tala:
____Natapos ang aralin/gawain at
maaari nang magpatuloy sa mga
susunod na aralin.
____ Hindi natapos ang
aralin/gawain dahil sa kakulangan
sa oras.
____Hindi natapos ang aralin dahil
sa integrasyon ng mga
napapanahong mga pangyayari.
____Hindi natapos ang aralin dahil
napakaraming ideya ang gustong
ibahagi ng mga mag-aaral
patungkol sa paksang pinag-
aaralan.
_____ Hindi natapos ang aralin
dahil sa pagkaantala/pagsuspindi
sa mga klase dulot ng mga
gawaing pang-eskwela/ mga
sakuna/ pagliban ng gurong
nagtuturo.
Iba pang mga Tala:
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mga mag-aaral na
nakakuha ng 80 % sa
pagtataya.
B. Bilang ng mga mag-aaral na
nangangailangan pa ng ibang
gawain para sa remediation
C. Nakatatulong baa ng remedial?
Bilang ng mga mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
D.
E. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
F. Alin sa mga estratehiyang
pampagtuturo ang nakatulong
nang lubos? Paano ito
nakatulong?
___ _sama-samang pagkatuto
____Think-Pair-Share
____Maliit na pangkatang
talakayan
____malayang talakayan
____Inquiry based learning
____replektibong pagkatuto
____ paggawa ng poster
____pagpapakita ng video
_____Powerpoint Presentation
____Integrative learning
(integrating current issues)
____Pagrereport /gallery walk
____Problem-based learning
_____Peer Learning
____Games
____Realias/models
____KWL Technique
____Quiz Bee
Iba pang Istratehiya sa
pagtuturo:______________
___________________________
________________________
___________________________
_______ _________________
_________________________
Paano ito nakatulong?
_____ Nakatulong upang
maunawaan ng mga mag-aaral
ang aralin.
_____ naganyak ang mga mag-
aaral na gawin ang mga gawaing
naiatas sa kanila.
_____Nalinang ang mga
kasanayan ng mga mag-aaral
_____Pinaaktibo nito ang klase
Other reasons:
___________________________
_______________________
___________________________
___ _sama-samang pagkatuto
____Think-Pair-Share
____Maliit na pangkatang
talakayan
____malayang talakayan
____Inquiry based learning
____replektibong pagkatuto
____ paggawa ng poster
____pagpapakita ng video
_____Powerpoint Presentation
____Integrative learning
(integrating current issues)
____Pagrereport /gallery walk
____Problem-based learning
_____Peer Learning
____Games
____Realias/models
____KWL Technique
____Quiz Bee
Iba pang Istratehiya sa
pagtuturo:______________
___________________________
________________________
___________________________
_______ _________________
_________________________
Paano ito nakatulong?
_____ Nakatulong upang
maunawaan ng mga mag-aaral
ang aralin.
_____ naganyak ang mga mag-
aaral na gawin ang mga gawaing
naiatas sa kanila.
_____Nalinang ang mga
kasanayan ng mga mag-aaral
_____Pinaaktibo nito ang klase
Other reasons:
___________________________
_______________________
___________________________
___ _sama-samang pagkatuto
____Think-Pair-Share
____Maliit na pangkatang
talakayan
____malayang talakayan
____Inquiry based learning
____replektibong pagkatuto
____ paggawa ng poster
____pagpapakita ng video
_____Powerpoint Presentation
____Integrative learning
(integrating current issues)
____Pagrereport /gallery walk
____Problem-based learning
_____Peer Learning
____Games
____Realias/models
____KWL Technique
____Quiz Bee
Iba pang Istratehiya sa
pagtuturo:______________
___________________________
________________________
___________________________
_______ _________________
_________________________
Paano ito nakatulong?
_____ Nakatulong upang
maunawaan ng mga mag-aaral
ang aralin.
_____ naganyak ang mga mag-
aaral na gawin ang mga gawaing
naiatas sa kanila.
_____Nalinang ang mga
kasanayan ng mga mag-aaral
_____Pinaaktibo nito ang klase
Other reasons:
___________________________
_______________________
___________________________
___ _sama-samang pagkatuto
____Think-Pair-Share
____Maliit na pangkatang
talakayan
____malayang talakayan
____Inquiry based learning
____replektibong pagkatuto
____ paggawa ng poster
____pagpapakita ng video
_____Powerpoint Presentation
____Integrative learning
(integrating current issues)
____Pagrereport /gallery walk
____Problem-based learning
_____Peer Learning
____Games
____Realias/models
____KWL Technique
____Quiz Bee
Iba pang Istratehiya sa
pagtuturo:______________
___________________________
________________________
___________________________
_______ _________________
_________________________
Paano ito nakatulong?
_____ Nakatulong upang
maunawaan ng mga mag-aaral
ang aralin.
_____ naganyak ang mga mag-
aaral na gawin ang mga gawaing
naiatas sa kanila.
_____Nalinang ang mga
kasanayan ng mga mag-aaral
_____Pinaaktibo nito ang klase
Other reasons:
___________________________
_______________________
___________________________
Inihanda ni: Susuriin ni:
GINA L. BAROL EDNA G. OMBECAN
GRADE 1 to 12
DAILY LESSON LOG (Pang-
araw-araw na tala sa
Pagtuturo)
Paaralan PANGI NATIONAL HIGH SCHOOL Antas 12
Guro GINA L. BAROL Asignatura Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang (TVL)
Petsa/Oras JANUARY 3-5, 7-12,2024/1-2 PM WEEK 8 Markahan UNANG SEMESTRE
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW IKAAPAT NA ARAW
VI. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin. Maaari ding magdagdag ng iba pang
Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na nahuhubog ang mga mag-aaral at
mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin ng sa bawat lingo ay mula sa Gabay Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
D. Pamantayang Pangnilalaman Naisasagawa ang kaalaman at kasanayan sa wasto at angkop na pagsulat ng piling anyo ng sulatin.
E. Pamantayan sa Pagganap Nakasusulat ng 4-6 piling sulating teknikal-bokasyunal.
Nakapagsasagawa ng demo sa piniling anyo bilang pagsasakatuparan ng nabuong sulatin.
F. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto CS_FFTV11/12WG-0m-o-95
Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika.
CS_FTV11/12PU-0m-o-99
Naisasaalang-alang ang etika sa binubuong teknikal-bokasyunal na sulatin.
CS_FFTV11/12PS-0j-l-93
Naipaliliwanag nang pasalita sa paraang sistematiko at malinaw ang piniling anyo sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na mga termino.
VII. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari itong tumagal ng isa hanggang dalawang lingo.
Paunawa, Babala, Paalala at Anunsiyo
VIII. KAGAMITANG PANTURO
C. Sanggunian Filipino sa Piling Larangan
(Tech Voc) Rex Book Store
Filipino sa Piling Larangan (Tech
Voc) Rex Book Store
Filipino sa Piling Larangan (Tech
Voc) Rex Book Store
Filipino sa Piling Larangan (Tech
Voc) Rex Book Store
5. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
6. Mga Pahina sa Kagamitang
Pang mag-aaral
7. Mga Pahina sa Teksbuk pp. 94-103 pp. 94-103 pp. 94-103 pp. 94-103
8. Mga Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resouce
D. Iba pang Kagamitang Panturo
IX. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito nang buong lingo at tiyakin na may gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga estratehiya ng
formative assessment. Magbigay ng mga pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip nang analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa pagng-araw-araw
na karanasan.
C. Balik-aral sa nakaraang aralin o
pagsisimula ng bagong aralin.
Pagbabalik-tanaw sa
nakaraang aralin.
Pagbabalik-tanaw sa nakaraang
aralin.
Pagbabalik-tanaw sa nakaraang
aralin.
Pagbabalik-tanaw sa nakaraang
aralin.
D. Paghahabi sa layunin ng aralin
9. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong aralin.
Paghahanda sa isasagawang
gawain.
Paghahanda sa isasagawang
gawain.
Paghahanda sa isasagawang
gawain.
Paghahanda sa isasagawang
presentasyon.
10. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
11. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
12. Paglinang sa kabihasaan Gawain: Suriin ang
pagkakatulad at pagkakaiba ng
babala, paalala, paunawa at
anunsiyo. Lagyan ng
paglalarawan o paliwanag sa
tapat ng aytem kung anong
klaseng impormasyon ang
matatagpuan sa bawat isa.
A. Para sa tao
B. Tungkol sa kagamitan
C. Impormasyon
D. Icon o grapikong
presentasyon
E. Tono
13. Paglalapat ng aralin sa pang-
araw-araw na buhay
Magtatawag ang guro ng
tatlong magpepresenta ng
kanilang gawain.
Pandalawahang gawain:
Bumuo ng talaan ng mga paunawa
na maglalaan ng mga paraan
upang maingatan at maiwasang
masira ang mga kagamitang
madalas gamitin ng isang
estudyante I-print ito sa maikling
bond paper. Isa hanggang sa
dalawang kagamitan ang gagawan
ng talaan. Maglagay ng lima
hanggang sampung tala kung
paano iingatan ang mga ito.
.Pang-isahang gawain:
Gamit ang halimbawang pormat ng
instruksiyon na makikita sa aralin,
bumuo ng isang instruksiyon sa
paggawa, pagbuo, o pag-iingat
sa/ng isang bagay. Lagyan ito ng
mga babala, paunawa, at paalala.
I-print sa maikling bond paper.
Presentasyon ng ginawang
instruksiyon.
Magkakaroon ng exhibit.
14. Paglalahat ng aralin Hayaan ang mga mag-aaral na
ilahat ang napag-aralan sa oral
na paraan
Hayaan ang mga mag-aaral na
ilahat ang napag-aralan sa oral na
paraan
Hayaan ang mga mag-aaral na
ilahat ang napag-aralan sa oral na
paraan
Hayaan ang mga mag-aaral na
ilahat ang napag-aralan sa oral na
paraan

Recommended

6 FEASIBILITY STUDY.docx
6 FEASIBILITY STUDY.docx6 FEASIBILITY STUDY.docx
6 FEASIBILITY STUDY.docxGinaBarol1
 
6 FEASIBILITY STUDY.docx
6 FEASIBILITY STUDY.docx6 FEASIBILITY STUDY.docx
6 FEASIBILITY STUDY.docxJOVYASTRERO1
 
Aralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docx
Aralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docxAralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docx
Aralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docxJeanroseSanJuan
 
4 FLYERS AND LEAFLETS at PROMO MAT..docx
4 FLYERS AND LEAFLETS at PROMO MAT..docx4 FLYERS AND LEAFLETS at PROMO MAT..docx
4 FLYERS AND LEAFLETS at PROMO MAT..docxSuShisunIigo
 
Aralin 1-panitikang asyano filipino 9REGIE.doc
Aralin 1-panitikang asyano filipino 9REGIE.docAralin 1-panitikang asyano filipino 9REGIE.doc
Aralin 1-panitikang asyano filipino 9REGIE.docJayson Jose
 

More Related Content

Similar to 8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx

Aralin 2-panitika ng asya filipino 9-THELMA.doc
Aralin 2-panitika ng asya filipino 9-THELMA.docAralin 2-panitika ng asya filipino 9-THELMA.doc
Aralin 2-panitika ng asya filipino 9-THELMA.docJayson Jose
 
DLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docxDLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docxBeaLocsin
 
DLL_FILIPINO 9 2ngd Grading (Topic 1).docx
DLL_FILIPINO 9 2ngd Grading (Topic 1).docxDLL_FILIPINO 9 2ngd Grading (Topic 1).docx
DLL_FILIPINO 9 2ngd Grading (Topic 1).docxrosemariepabillo
 
DLL FILIPINO 10-Aralin 2.1.doc
DLL FILIPINO 10-Aralin 2.1.docDLL FILIPINO 10-Aralin 2.1.doc
DLL FILIPINO 10-Aralin 2.1.docraihaniekais
 
filipino 10_2nd quarter.docx
filipino 10_2nd quarter.docxfilipino 10_2nd quarter.docx
filipino 10_2nd quarter.docxjeffrielbuan3
 
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxSAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxELLAMAYDECENA2
 
FILIPINO7-Q1-W1.docx
FILIPINO7-Q1-W1.docxFILIPINO7-Q1-W1.docx
FILIPINO7-Q1-W1.docxESTAREZAhrbyR
 
3 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.3.doc
3 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.3.doc3 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.3.doc
3 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.3.docMatthew Angelo Gamboa
 
3_DLL_IN_FILIPINO_10._Aralin_1.3.doc
3_DLL_IN_FILIPINO_10._Aralin_1.3.doc3_DLL_IN_FILIPINO_10._Aralin_1.3.doc
3_DLL_IN_FILIPINO_10._Aralin_1.3.docALIZAMARIE3
 
1 KAHULUGAN KALIKASAN.docx
1 KAHULUGAN KALIKASAN.docx1 KAHULUGAN KALIKASAN.docx
1 KAHULUGAN KALIKASAN.docxCecile21
 
4-DLL-IN-FILIPINO-10.-Aralin-1.4.doc
4-DLL-IN-FILIPINO-10.-Aralin-1.4.doc4-DLL-IN-FILIPINO-10.-Aralin-1.4.doc
4-DLL-IN-FILIPINO-10.-Aralin-1.4.docRosselTabinga
 
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docxHannahMay23
 
Filipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docx
Filipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docxFilipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docx
Filipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docxDCISGradeTen
 
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,MarkJosephDominguez
 

Similar to 8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx (20)

Aralin 3.2 (1).docx
Aralin 3.2 (1).docxAralin 3.2 (1).docx
Aralin 3.2 (1).docx
 
Aralin 2-panitika ng asya filipino 9-THELMA.doc
Aralin 2-panitika ng asya filipino 9-THELMA.docAralin 2-panitika ng asya filipino 9-THELMA.doc
Aralin 2-panitika ng asya filipino 9-THELMA.doc
 
Aralin 2.doc
Aralin 2.docAralin 2.doc
Aralin 2.doc
 
DLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docxDLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docx
 
DLL_FILIPINO 9 2ngd Grading (Topic 1).docx
DLL_FILIPINO 9 2ngd Grading (Topic 1).docxDLL_FILIPINO 9 2ngd Grading (Topic 1).docx
DLL_FILIPINO 9 2ngd Grading (Topic 1).docx
 
DLL FILIPINO 10-Aralin 2.1.doc
DLL FILIPINO 10-Aralin 2.1.docDLL FILIPINO 10-Aralin 2.1.doc
DLL FILIPINO 10-Aralin 2.1.doc
 
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.docDLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
 
August 7 11
August 7 11August 7 11
August 7 11
 
filipino 10_2nd quarter.docx
filipino 10_2nd quarter.docxfilipino 10_2nd quarter.docx
filipino 10_2nd quarter.docx
 
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxSAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
 
FILIPINO7-Q1-W1.docx
FILIPINO7-Q1-W1.docxFILIPINO7-Q1-W1.docx
FILIPINO7-Q1-W1.docx
 
DLL FILIPINO fil 10 Enero 4-6.doc
DLL FILIPINO fil 10 Enero 4-6.docDLL FILIPINO fil 10 Enero 4-6.doc
DLL FILIPINO fil 10 Enero 4-6.doc
 
3 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.3.doc
3 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.3.doc3 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.3.doc
3 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.3.doc
 
3_DLL_IN_FILIPINO_10._Aralin_1.3.doc
3_DLL_IN_FILIPINO_10._Aralin_1.3.doc3_DLL_IN_FILIPINO_10._Aralin_1.3.doc
3_DLL_IN_FILIPINO_10._Aralin_1.3.doc
 
1 KAHULUGAN KALIKASAN.docx
1 KAHULUGAN KALIKASAN.docx1 KAHULUGAN KALIKASAN.docx
1 KAHULUGAN KALIKASAN.docx
 
4-DLL-IN-FILIPINO-10.-Aralin-1.4.doc
4-DLL-IN-FILIPINO-10.-Aralin-1.4.doc4-DLL-IN-FILIPINO-10.-Aralin-1.4.doc
4-DLL-IN-FILIPINO-10.-Aralin-1.4.doc
 
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx
 
Linggo 1-1.docx
Linggo 1-1.docxLinggo 1-1.docx
Linggo 1-1.docx
 
Filipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docx
Filipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docxFilipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docx
Filipino 9 DLL 3rd Quarter Week 5.docx
 
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,
 

Recently uploaded

PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...JoyceAgrao
 
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...ElsieMaeMurilloBalba
 
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKACATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKALOIDAALMAZAN3
 
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxWASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxSionnyGandicela
 
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoPaggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoMercedesSavellano2
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbabnadelacruzau
 
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling KuwentoAng Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling KuwentoJessQuiranteForten
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxJOCELYNMORA14
 
Presentation (1).ppt ESp 9awkakakamsmnjaksksk
Presentation (1).ppt ESp 9awkakakamsmnjakskskPresentation (1).ppt ESp 9awkakakamsmnjaksksk
Presentation (1).ppt ESp 9awkakakamsmnjakskskEllaFlorPalconaga
 
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxEDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxLIEZAMAEPONGCOL
 
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptx
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptxESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptx
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptxjeobongato
 
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptx
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptxFILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptx
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptxALLEXISBONGON1
 
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptxWEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptxRosemarie Buyser Patindol
 
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxPaggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxJoyceAgrao
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxcharlyn050618
 
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfWEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfBrianGeorgeReyesAman
 
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...JoyceAgrao
 
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxMga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxmelliahnicolebeboso2
 
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxKATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxJeAnneBriones
 
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008RhianaMoreno
 

Recently uploaded (20)

PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
 
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
Ap7-Q3-W3-Ang Nasyonalismo at Paglaya ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya...
 
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKACATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
 
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxWASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
 
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoPaggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
 
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling KuwentoAng Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
Ang Kalupi ni Benjamin Pascual, isang Maikling Kuwento
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
 
Presentation (1).ppt ESp 9awkakakamsmnjaksksk
Presentation (1).ppt ESp 9awkakakamsmnjakskskPresentation (1).ppt ESp 9awkakakamsmnjaksksk
Presentation (1).ppt ESp 9awkakakamsmnjaksksk
 
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxEDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
 
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptx
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptxESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptx
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptx
 
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptx
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptxFILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptx
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptx
 
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptxWEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxPaggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
 
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfWEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
 
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
 
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxMga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
 
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxKATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
 
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
 

8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx

  • 1. GRADE 1 to 12 DAILY LESSON LOG (Pang- araw-araw na tala sa Pagtuturo) Paaralan PANGI NATIONAL HIGH SCHOOL Antas 12 Guro GINA L. BAROL Asignatura Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang (TVL) Petsa/Oras DECEMBER 11-15,2023/WEEK 7 1-2PM Markahan UNANG SEMESTRE UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW IKAAPAT NA ARAW I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin. Maaari ding magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na nahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin ng sa bawat lingo ay mula sa Gabay Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Naisasagawa ang kaalaman at kasanayan sa wasto at angkop na pagsulat ng piling anyo ng sulatin. B. Pamantayan sa Pagganap Nakasusulat ng 4-6 piling sulating teknikal-bokasyunal. Nakapagsasagawa ng demo sa piniling anyo bilang pagsasakatuparan ng nabuong sulatin. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto CS_FFTV11/12PT-0g-i-94 Naililista ang mga katawagang teknikal kaugnay ng piniling anyo. CS_FFTV11/12PB-0g-i-106 Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagsasagawa ng mga binasang halimbawang sulating teknikal-bokasyunal. CS_FFTV11/12WG-0m-o-95 Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika. CS_FTV11/12PU-0m-o-99 Naisasaalang-alang ang etika sa binubuong teknikal-bokasyunal na sulatin. CS_FFTV11/12PS-0j-l-93 Naipaliliwanag nang pasalita sa paraang sistematiko at malinaw ang piniling anyo sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na mga termino. II. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari itong tumagal ng isa hanggang dalawang lingo. Paunawa, Babala, Paalala at Anunsiyo III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian Filipino sa Piling Larangan (Tech Voc) Rex Book Store Filipino sa Piling Larangan (Tech Voc) Rex Book Store Filipino sa Piling Larangan (Tech Voc) Rex Book Store Filipino sa Piling Larangan (Tech Voc) Rex Book Store 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang mag- aaral 3. Mga Pahina sa Teksbuk pp. 94-103 pp. 94-103 pp. 94-103 pp. 94-103
  • 2. 4. Mga Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resouce B. Iba pang Kagamitang Panturo IV. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito nang buong lingo at tiyakin na may gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga estratehiya ng formative assessment. Magbigay ng mga pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip nang analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa pagng-araw-araw na karanasan. A. Balik-aral sa nakaraang aralin o pagsisimula ng bagong aralin. Pagpapakita ng larawan at tutukuyin kung ano ang mga larawan na iyon. Pagbabalik-tanaw sa nakaraang aralin. Pagbabalik-tanaw sa nakaraang aralin. Pagbabalik-tanaw sa nakaraang aralin. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Pagpapakita ng larawan (sign boards) at tutukuyin kung alin sa dalawa ang mas epektibong babala. Paghahanda sa gawain. Paghahanda sa isang pagsusulit. 1. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Paglalahad sa aralin tungkol sa anunsiyo, babala, paunawa at paalala. 2. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Pagtalakay tungkol sa anunsiyo at mga payo sa pagsulat nito. Pagtalakay sa babala, paunawa at paalala. 3. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 4. Paglinang sa kabihasaan Iaanunsiyo mo sa iyong kaklase ang iyong nalalapit na debut/kaarawan. Sa halip na enggrandeng party, napagdesisyunan mong magsagawa ng charity event sa isang home for the aged. Sumulat ng isang anunsiyo sa anyo ng liham para sa iyong mga kaklase. Lagyan ng pamagat ang charity event. Banggitin kung ano ang nais mong hinging tulong mula sa kanila para sa pagdaraos ng okasyong ito. Pagbibigay ng halimbawa ng mga tatlong instruksiyon upang matukoy ang pagkakaiba-iba ng mga ito. Magbibigay ng maikling pagsusulit. 5. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay Pagtatanong: Ano ang kahalagahan sa pagtukoy sa mga payo sa pagsulat ng anunsiyo sa sulating teknikal? Pagtatanong: Ano ang kahalagahan ng mga instruksiyon na ito sa lipunan? Bakit mahalagang matutuhan ang pagsulat ng ganitong mga teknikal na sulatin?
  • 3. 6. Paglalahat ng aralin Hayaan ang mga mag-aaral na ilahat ang napag-aralan sa oral na paraan Hayaan ang mga mag-aaral na ilahat ang napag-aralan sa oral na paraan Hayaan ang mga mag-aaral na ilahat ang napag-aralan sa oral na paraan Hayaan ang mga mag-aaral na ilahat ang napag-aralan sa oral na paraan 7. Pagtataya ng Aralin 8. Karagdagang Gawain para sa takdang-aralin at remediation IV. MGA TALA ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag-aaral patungkol sa paksang pinag- aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. Iba pang mga Tala: ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag-aaral patungkol sa paksang pinag- aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. Iba pang mga Tala: ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag-aaral patungkol sa paksang pinag- aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. Iba pang mga Tala: ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag-aaral patungkol sa paksang pinag- aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. Iba pang mga Tala: V. PAGNINILAY A. Bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng 80 % sa pagtataya. B. Bilang ng mga mag-aaral na nangangailangan pa ng ibang gawain para sa remediation C. Nakatatulong baa ng remedial? Bilang ng mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin D.
  • 4. E. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation F. Alin sa mga estratehiyang pampagtuturo ang nakatulong nang lubos? Paano ito nakatulong? ___ _sama-samang pagkatuto ____Think-Pair-Share ____Maliit na pangkatang talakayan ____malayang talakayan ____Inquiry based learning ____replektibong pagkatuto ____ paggawa ng poster ____pagpapakita ng video _____Powerpoint Presentation ____Integrative learning (integrating current issues) ____Pagrereport /gallery walk ____Problem-based learning _____Peer Learning ____Games ____Realias/models ____KWL Technique ____Quiz Bee Iba pang Istratehiya sa pagtuturo:______________ ___________________________ ________________________ ___________________________ _______ _________________ _________________________ Paano ito nakatulong? _____ Nakatulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. _____ naganyak ang mga mag- aaral na gawin ang mga gawaing naiatas sa kanila. _____Nalinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral _____Pinaaktibo nito ang klase Other reasons: ___________________________ _______________________ ___________________________ ___ _sama-samang pagkatuto ____Think-Pair-Share ____Maliit na pangkatang talakayan ____malayang talakayan ____Inquiry based learning ____replektibong pagkatuto ____ paggawa ng poster ____pagpapakita ng video _____Powerpoint Presentation ____Integrative learning (integrating current issues) ____Pagrereport /gallery walk ____Problem-based learning _____Peer Learning ____Games ____Realias/models ____KWL Technique ____Quiz Bee Iba pang Istratehiya sa pagtuturo:______________ ___________________________ ________________________ ___________________________ _______ _________________ _________________________ Paano ito nakatulong? _____ Nakatulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. _____ naganyak ang mga mag- aaral na gawin ang mga gawaing naiatas sa kanila. _____Nalinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral _____Pinaaktibo nito ang klase Other reasons: ___________________________ _______________________ ___________________________ ___ _sama-samang pagkatuto ____Think-Pair-Share ____Maliit na pangkatang talakayan ____malayang talakayan ____Inquiry based learning ____replektibong pagkatuto ____ paggawa ng poster ____pagpapakita ng video _____Powerpoint Presentation ____Integrative learning (integrating current issues) ____Pagrereport /gallery walk ____Problem-based learning _____Peer Learning ____Games ____Realias/models ____KWL Technique ____Quiz Bee Iba pang Istratehiya sa pagtuturo:______________ ___________________________ ________________________ ___________________________ _______ _________________ _________________________ Paano ito nakatulong? _____ Nakatulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. _____ naganyak ang mga mag- aaral na gawin ang mga gawaing naiatas sa kanila. _____Nalinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral _____Pinaaktibo nito ang klase Other reasons: ___________________________ _______________________ ___________________________ ___ _sama-samang pagkatuto ____Think-Pair-Share ____Maliit na pangkatang talakayan ____malayang talakayan ____Inquiry based learning ____replektibong pagkatuto ____ paggawa ng poster ____pagpapakita ng video _____Powerpoint Presentation ____Integrative learning (integrating current issues) ____Pagrereport /gallery walk ____Problem-based learning _____Peer Learning ____Games ____Realias/models ____KWL Technique ____Quiz Bee Iba pang Istratehiya sa pagtuturo:______________ ___________________________ ________________________ ___________________________ _______ _________________ _________________________ Paano ito nakatulong? _____ Nakatulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. _____ naganyak ang mga mag- aaral na gawin ang mga gawaing naiatas sa kanila. _____Nalinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral _____Pinaaktibo nito ang klase Other reasons: ___________________________ _______________________ ___________________________ Inihanda ni: Susuriin ni: GINA L. BAROL EDNA G. OMBECAN
  • 5. GRADE 1 to 12 DAILY LESSON LOG (Pang- araw-araw na tala sa Pagtuturo) Paaralan PANGI NATIONAL HIGH SCHOOL Antas 12 Guro GINA L. BAROL Asignatura Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang (TVL) Petsa/Oras JANUARY 3-5, 7-12,2024/1-2 PM WEEK 8 Markahan UNANG SEMESTRE UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW IKAAPAT NA ARAW VI. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin. Maaari ding magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na nahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin ng sa bawat lingo ay mula sa Gabay Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. D. Pamantayang Pangnilalaman Naisasagawa ang kaalaman at kasanayan sa wasto at angkop na pagsulat ng piling anyo ng sulatin. E. Pamantayan sa Pagganap Nakasusulat ng 4-6 piling sulating teknikal-bokasyunal. Nakapagsasagawa ng demo sa piniling anyo bilang pagsasakatuparan ng nabuong sulatin. F. Mga Kasanayan sa Pagkatuto CS_FFTV11/12WG-0m-o-95 Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto, at angkop na paggamit ng wika. CS_FTV11/12PU-0m-o-99 Naisasaalang-alang ang etika sa binubuong teknikal-bokasyunal na sulatin. CS_FFTV11/12PS-0j-l-93 Naipaliliwanag nang pasalita sa paraang sistematiko at malinaw ang piniling anyo sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na mga termino. VII. NILALAMAN Ang nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari itong tumagal ng isa hanggang dalawang lingo. Paunawa, Babala, Paalala at Anunsiyo VIII. KAGAMITANG PANTURO C. Sanggunian Filipino sa Piling Larangan (Tech Voc) Rex Book Store Filipino sa Piling Larangan (Tech Voc) Rex Book Store Filipino sa Piling Larangan (Tech Voc) Rex Book Store Filipino sa Piling Larangan (Tech Voc) Rex Book Store 5. Mga Pahina sa Gabay ng Guro 6. Mga Pahina sa Kagamitang Pang mag-aaral 7. Mga Pahina sa Teksbuk pp. 94-103 pp. 94-103 pp. 94-103 pp. 94-103 8. Mga Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resouce D. Iba pang Kagamitang Panturo IX. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito nang buong lingo at tiyakin na may gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga estratehiya ng formative assessment. Magbigay ng mga pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip nang analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa pagng-araw-araw na karanasan. C. Balik-aral sa nakaraang aralin o pagsisimula ng bagong aralin. Pagbabalik-tanaw sa nakaraang aralin. Pagbabalik-tanaw sa nakaraang aralin. Pagbabalik-tanaw sa nakaraang aralin. Pagbabalik-tanaw sa nakaraang aralin. D. Paghahabi sa layunin ng aralin
  • 6. 9. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Paghahanda sa isasagawang gawain. Paghahanda sa isasagawang gawain. Paghahanda sa isasagawang gawain. Paghahanda sa isasagawang presentasyon. 10. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 11. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 12. Paglinang sa kabihasaan Gawain: Suriin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng babala, paalala, paunawa at anunsiyo. Lagyan ng paglalarawan o paliwanag sa tapat ng aytem kung anong klaseng impormasyon ang matatagpuan sa bawat isa. A. Para sa tao B. Tungkol sa kagamitan C. Impormasyon D. Icon o grapikong presentasyon E. Tono 13. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay Magtatawag ang guro ng tatlong magpepresenta ng kanilang gawain. Pandalawahang gawain: Bumuo ng talaan ng mga paunawa na maglalaan ng mga paraan upang maingatan at maiwasang masira ang mga kagamitang madalas gamitin ng isang estudyante I-print ito sa maikling bond paper. Isa hanggang sa dalawang kagamitan ang gagawan ng talaan. Maglagay ng lima hanggang sampung tala kung paano iingatan ang mga ito. .Pang-isahang gawain: Gamit ang halimbawang pormat ng instruksiyon na makikita sa aralin, bumuo ng isang instruksiyon sa paggawa, pagbuo, o pag-iingat sa/ng isang bagay. Lagyan ito ng mga babala, paunawa, at paalala. I-print sa maikling bond paper. Presentasyon ng ginawang instruksiyon. Magkakaroon ng exhibit. 14. Paglalahat ng aralin Hayaan ang mga mag-aaral na ilahat ang napag-aralan sa oral na paraan Hayaan ang mga mag-aaral na ilahat ang napag-aralan sa oral na paraan Hayaan ang mga mag-aaral na ilahat ang napag-aralan sa oral na paraan Hayaan ang mga mag-aaral na ilahat ang napag-aralan sa oral na paraan
  • 7. 15. Pagtataya ng Aralin Rubrics: Malinaw ang babala/paalala/instruksiyon- 10 Malinis ang pagkakagawa at mahusay ang disenyo- 10 Kompleto ang mga bahagi at tama ang pormat- 10 Mahusay ang paggamit ng wika at angkop ang tono ng pananalita- 10 __________________________ 40 16. Karagdagang Gawain para sa takdang-aralin at remediation IV.MGA TALA ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag- aaral patungkol sa paksang pinag-aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. Iba pang mga Tala: ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag-aaral patungkol sa paksang pinag- aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. Iba pang mga Tala: ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag-aaral patungkol sa paksang pinag- aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. Iba pang mga Tala: ____Natapos ang aralin/gawain at maaari nang magpatuloy sa mga susunod na aralin. ____ Hindi natapos ang aralin/gawain dahil sa kakulangan sa oras. ____Hindi natapos ang aralin dahil sa integrasyon ng mga napapanahong mga pangyayari. ____Hindi natapos ang aralin dahil napakaraming ideya ang gustong ibahagi ng mga mag-aaral patungkol sa paksang pinag- aaralan. _____ Hindi natapos ang aralin dahil sa pagkaantala/pagsuspindi sa mga klase dulot ng mga gawaing pang-eskwela/ mga sakuna/ pagliban ng gurong nagtuturo. Iba pang mga Tala: V. PAGNINILAY G. Bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng 80 % sa pagtataya. H. I. Bilang ng mga mag-aaral na nangangailangan pa ng ibang gawain para sa remediation J. Nakatatulong baa ng remedial?
  • 8. Bilang ng mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin K. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation L. Alin sa mga estratehiyang pampagtuturo ang nakatulong nang lubos? Paano ito nakatulong? ___ _sama-samang pagkatuto ____Think-Pair-Share ____Maliit na pangkatang talakayan ____malayang talakayan ____Inquiry based learning ____replektibong pagkatuto ____ paggawa ng poster ____pagpapakita ng video _____Powerpoint Presentation ____Integrative learning (integrating current issues) ____Pagrereport /gallery walk ____Problem-based learning _____Peer Learning ____Games ____Realias/models ____KWL Technique ____Quiz Bee Iba pang Istratehiya sa pagtuturo:______________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ Paano ito nakatulong? _____ Nakatulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. _____ naganyak ang mga mag-aaral na gawin ang mga gawaing naiatas sa kanila. _____Nalinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral _____Pinaaktibo nito ang klase Other reasons: ___ _sama-samang pagkatuto ____Think-Pair-Share ____Maliit na pangkatang talakayan ____malayang talakayan ____Inquiry based learning ____replektibong pagkatuto ____ paggawa ng poster ____pagpapakita ng video _____Powerpoint Presentation ____Integrative learning (integrating current issues) ____Pagrereport /gallery walk ____Problem-based learning _____Peer Learning ____Games ____Realias/models ____KWL Technique ____Quiz Bee Iba pang Istratehiya sa pagtuturo:______________ ____________________________ _______________________ ___________________________ _________________________ Paano ito nakatulong? _____ Nakatulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. _____ naganyak ang mga mag- aaral na gawin ang mga gawaing naiatas sa kanila. _____Nalinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral _____Pinaaktibo nito ang klase Other reasons: ____________________________ ______________________ ___ _sama-samang pagkatuto ____Think-Pair-Share ____Maliit na pangkatang talakayan ____malayang talakayan ____Inquiry based learning ____replektibong pagkatuto ____ paggawa ng poster ____pagpapakita ng video _____Powerpoint Presentation ____Integrative learning (integrating current issues) ____Pagrereport /gallery walk ____Problem-based learning _____Peer Learning ____Games ____Realias/models ____KWL Technique ____Quiz Bee Iba pang Istratehiya sa pagtuturo:______________ ____________________________ _______________________ ____________________________ _________________________ Paano ito nakatulong? _____ Nakatulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. _____ naganyak ang mga mag- aaral na gawin ang mga gawaing naiatas sa kanila. _____Nalinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral _____Pinaaktibo nito ang klase Other reasons: ____________________________ ______________________ ___ _sama-samang pagkatuto ____Think-Pair-Share ____Maliit na pangkatang talakayan ____malayang talakayan ____Inquiry based learning ____replektibong pagkatuto ____ paggawa ng poster ____pagpapakita ng video _____Powerpoint Presentation ____Integrative learning (integrating current issues) ____Pagrereport /gallery walk ____Problem-based learning _____Peer Learning ____Games ____Realias/models ____KWL Technique ____Quiz Bee Iba pang Istratehiya sa pagtuturo:______________ ____________________________ _______________________ ____________________________ _________________________ Paano ito nakatulong? _____ Nakatulong upang maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin. _____ naganyak ang mga mag- aaral na gawin ang mga gawaing naiatas sa kanila. _____Nalinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral _____Pinaaktibo nito ang klase Other reasons: ____________________________ ______________________ Inihanda ni: Susuriin ni: GINA L. BAROL EDNA G. OMBECAN