SlideShare a Scribd company logo

DLL_ESP 4_Q3_W8.docx

sdssad

1 of 3
Download to read offline
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: DepEdClub.com Grade Level: IV
Teacher: Learning Area: ESP
Teaching Dates and
Time: APRIL 3-7, 2023 (WEEK 8) Quarter: 3RD QUARTER
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. Layunin
A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa sa
kahalagahan ng pagkakaroon ng
sariling disiplina para sa bansa tungo
sa pandaigdigang pagkakaisa.
Pagmamahal sa Bansa at
Pakikibahagi sa Pandaigdigang
Pagkakaisa
Maundy Thursday Good Friday
B. Pamantayan sa Pagganap
Naisasabuhay ang mga patuloy na
pagninilay para makapagpasiya nang
wasto tungkol sa epekto ng tulong-
tulong na pangangalaga ng
kapaligiran para sa kaligtasan ng
bansa at daigdigang pagkakaisa.
Naipamamalas ang pag-unawa sa
kahalagahan ng pagkakaroon ng
sariling disiplina para sa bansa tungo
sa pandaigdigang pagkakaisa
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang
code ng bawat kasanayan)
Nakasusunod sa mga
batas/panuntunang pinaiiral tungkol
sa pangangalaga ng kapaligiran kahit
walang nakakakita. Esp4PPP-IIIe-f-21
Naisasabuhay ang patuloy na
pagninilay para makapagpasya
nang wasto tungkol sa epekto ng
tulung-tulong na pangangalaga
ng kapaligiran para
Sa kaligtasan ng bansa at daigdig.
EsP4PPP-IIIg-i-22
II. NILALAMAN Nagkakaisang Lahi, Mundo’y
Maisasalba
Likas-kayang Pag-unlad
Pagkakaroon ng Disiplina
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro
TG ESP 4 pp. 143-147
Alamin Natin/Isagawa Natin
2. Mga pahina sa Gabay ng Pang-mag-
aaral
LM ESP 4 pp. 230-238
TG pp. 148-151
3. Mga pahina Teksbuk LM ESP 4 pp. 230-238 LM pp. 239-243
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal
ng Learning Resource
DepEd Tambayan Learning Resources
for Grade 4, Google
B. Iba pang Kagamitang pangturo
Mga larawan ng iba’t ibang pangkat
etniko, folder, pentel pen, krayola,
gunting, glue, lumang magasin,
kalendaryo, poster, sagutang papel,
mapa ng Pilipinas.
IV. PAMAMARAAN
A. Balik –Aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin
I- exhibit sa harap ng klase ang
gawang flower organizer na gawa ng
mga mag-aaral.
B. Paghahabi ng layunin ng aralin
Iugnay ang sagot sa aralin Pagbabasa ng tula.
See LM pp. 239
C.Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong aralin
Talakayin ang kanilang mga sagot. Pagninilay sa mensahe ng tula.
Pagsagot sa mga tanong.
See LM pp. 240
D. Pagtalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 1
Anu-ano ang iba’t-ibang gawing
kakaiba kaysa karaniwan ng mga IPs?
Pagpapakita ng larawan.
Ano ang masasabi ninyo sa larawang
ito?
See LM pp241
E. Pagtalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan # 2
Ano ang nararapat gawin kung ikaw
ay may kakilalang IPs?
Pangkatang Gawain #1
Anong klaseng basura ang dapat
itapon sa kahon na may tatak na
nabubulok at di-nabubulok?
F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
Surrin ang sagot ng mga mag-aaral.
Dalhin sila sa realisasyong bagamat
kakaiba ang mga IPs sila ay kapwa
natin Pilipino.
Pangkatang Gawain #2
Pag-usapan ang iba’t-ibang paraan ng
pagtatapon ng basura sa tahanan,
paaralan o pamayanan.
F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa
Formative Assessment)
Surrin ang sagot ng mga mag-aaral.
Dalhin sila sa realisasyong bagamat
kakaiba ang mga IPs sila ay kapwa
natin Pilipino.
Pagguhit sa kaliwang bahagi ng
manila paper ng totoong sitwasyon
na nangyayari.
G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw araw
na buhay
Anu-anong pangkat ng IPs ang alam
mo?
Pagsulat sa kanang bahagi ng manila
paper ng suhestiyon ng dapat gawin.
Original File Submitted and
Formatted by DepEd Club Member -
visit depedclub.com for more
H. Paglalahat ng aralin
Ipaunawa sa mga mag-aaral na may
iba’t-ibang pangkat ng mga IPs sa
buong bansa.
Pagsagot sa mga tanong.
See LM pp. 243
I. Pagtataya ng aralin
Sagutin:
Bilang isang batang Pilipino paano ka
makakatulong upang mapalaganap
ang kaalaman tungkol sa mga IPs?
Pagsagot sa mga tanong na inihanda
ng guro.
J. Karagdagan Gawain para sa takdang
aralin at remediation
Mangalap ng mga larawang ng mga
sinaunang instrumenting pang
musika ng mga kwento.
Pag-aralan ang leksiyon.
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan
ng iba pang gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remediation? Bilang
ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon
__Pangkatang Gawain
__ANA / KWL
__Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture
__Event Map
__Decision Chart
__Data Retrieval Chart
__I –Search
__Discussion
F. Anong suliranin ang aking naranasan na
nasolusyunan sa tulong ng aking
punungguro at superbisor?
Mga Suliraning aking naranasan:
__Kakulangan sa makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-uugali ng mga
bata.
__Mapanupil/mapang-aping mga
bata
__Kakulangan sa Kahandaan ng mga
bata lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa kaalaman
ng makabagong teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan
Mga Suliraning aking naranasan:
__Kakulangan sa makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-uugali ng mga
bata.
__Mapanupil/mapang-aping mga
bata
__Kakulangan sa Kahandaan ng mga
bata lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa kaalaman
ng makabagong teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan
Mga Suliraning aking naranasan:
__Kakulangan sa makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-uugali ng mga
bata.
__Mapanupil/mapang-aping mga bata
__Kakulangan sa Kahandaan ng mga
bata lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa kaalaman ng
makabagong teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan
Mga Suliraning aking naranasan:
__Kakulangan sa makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-uugali ng mga
bata.
__Mapanupil/mapang-aping mga
bata
__Kakulangan sa Kahandaan ng mga
bata lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa kaalaman
ng makabagong teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan
Mga Suliraning aking naranasan:
__Kakulangan sa makabagong
kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-uugali ng
mga bata.
__Mapanupil/mapang-aping mga
bata
__Kakulangan sa Kahandaan ng
mga bata lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa kaalaman
ng makabagong teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan
G. Anong kagamitan ang aking nadibuho
na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko
guro?
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task Based
__Instraksyunal na material
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task Based
__Instraksyunal na material
__Pagpapanuod ng video presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task Based
__Instraksyunal na material
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task Based
__Instraksyunal na material
__Pagpapanuod ng video
presentation
__Paggamit ng Big Book
__Community Language Learning
__Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task Based
__Instraksyunal na material

Recommended

DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docxDLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docxMaria Rodillas
 
Daily Lesson Log in FILIPINO 4_Q2_W7.docx
Daily Lesson Log in FILIPINO 4_Q2_W7.docxDaily Lesson Log in FILIPINO 4_Q2_W7.docx
Daily Lesson Log in FILIPINO 4_Q2_W7.docxWEVELYNDALMAEN
 
DLL ESP 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
DLL ESP 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODLL ESP 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
DLL ESP 4 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVanessaNRico
 
DLL_ESP 6_Q2_W9.docx
DLL_ESP 6_Q2_W9.docxDLL_ESP 6_Q2_W9.docx
DLL_ESP 6_Q2_W9.docxronamaeboac2
 
Daily Lesson Log Edukasyon sa Pagpapakatao 4
Daily Lesson Log Edukasyon sa Pagpapakatao 4Daily Lesson Log Edukasyon sa Pagpapakatao 4
Daily Lesson Log Edukasyon sa Pagpapakatao 4EcheFrondarina
 
DLL_ESP 4_Q4_W9.docx
DLL_ESP 4_Q4_W9.docxDLL_ESP 4_Q4_W9.docx
DLL_ESP 4_Q4_W9.docxMamGlow
 
DLL_ESP 3_Q2_W3 (2).docx for grade 3 daily
DLL_ESP 3_Q2_W3 (2).docx for grade 3 dailyDLL_ESP 3_Q2_W3 (2).docx for grade 3 daily
DLL_ESP 3_Q2_W3 (2).docx for grade 3 dailyBrendavDiaz
 

More Related Content

Similar to DLL_ESP 4_Q3_W8.docx

DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na  Linggo-Konseptong Pangwika.docxDLL-Ikaapat na  Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docxEdsonLiganan
 
DLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docxDLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docxBeaLocsin
 
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docxDLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docxCristhelMacajeto2
 
Day 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docxDay 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docxDixieRamos2
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docxBabylynNate
 
Grade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docxGrade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docxssuserda25b51
 
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na  Linggo-Konseptong Pangwika.docxDLL-Ikaapat na  Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docxRachelleCortes3
 
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...MaryAnnCator
 
Day 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDixieRamos2
 
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docxDLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docxJEANELLEVELASCO
 
Day 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDay 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDixieRamos2
 

Similar to DLL_ESP 4_Q3_W8.docx (20)

DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na  Linggo-Konseptong Pangwika.docxDLL-Ikaapat na  Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
 
DLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docxDLL-Sa-Filipino (1).docx
DLL-Sa-Filipino (1).docx
 
August 7 11
August 7 11August 7 11
August 7 11
 
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docxDLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
 
Day 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docxDay 2 week 1.docx
Day 2 week 1.docx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W1.docx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q2_W5.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q2_W5.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q2_W5.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q2_W5.docx
 
Linggo 1-1.docx
Linggo 1-1.docxLinggo 1-1.docx
Linggo 1-1.docx
 
Grade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docxGrade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docx
 
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na  Linggo-Konseptong Pangwika.docxDLL-Ikaapat na  Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
 
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
 
GRADE 6 FILIPINO.docx
GRADE 6 FILIPINO.docxGRADE 6 FILIPINO.docx
GRADE 6 FILIPINO.docx
 
Day 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docx
 
AP Q1, W2.docx
AP Q1, W2.docxAP Q1, W2.docx
AP Q1, W2.docx
 
Filipino
FilipinoFilipino
Filipino
 
DLL June 2019.docx
DLL June 2019.docxDLL June 2019.docx
DLL June 2019.docx
 
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docxDLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
DLL_ESP-4_Q2_W2_new.docx
 
Day 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDay 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docx
 
DLL_ESP 6_Q1_W7.docx
DLL_ESP 6_Q1_W7.docxDLL_ESP 6_Q1_W7.docx
DLL_ESP 6_Q1_W7.docx
 
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxDLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
 

More from PaulineErikaCagampan

More from PaulineErikaCagampan (6)

Purpose of Real or Make-Believe COT 1 GRADE 6.pptx
Purpose of Real or Make-Believe COT 1 GRADE 6.pptxPurpose of Real or Make-Believe COT 1 GRADE 6.pptx
Purpose of Real or Make-Believe COT 1 GRADE 6.pptx
 
BE program.docx
BE program.docxBE program.docx
BE program.docx
 
DLL_MAPEH 4_Q3_W3.docx
DLL_MAPEH 4_Q3_W3.docxDLL_MAPEH 4_Q3_W3.docx
DLL_MAPEH 4_Q3_W3.docx
 
DLL_MATHEMATICS 4_Q3_W7.docx
DLL_MATHEMATICS 4_Q3_W7.docxDLL_MATHEMATICS 4_Q3_W7.docx
DLL_MATHEMATICS 4_Q3_W7.docx
 
DLL_MATHEMATICS 4_Q3_W8.docx
DLL_MATHEMATICS 4_Q3_W8.docxDLL_MATHEMATICS 4_Q3_W8.docx
DLL_MATHEMATICS 4_Q3_W8.docx
 
ANG_NAWAWALANG_KUTING SPRINGBOARD.pptx
ANG_NAWAWALANG_KUTING SPRINGBOARD.pptxANG_NAWAWALANG_KUTING SPRINGBOARD.pptx
ANG_NAWAWALANG_KUTING SPRINGBOARD.pptx
 

DLL_ESP 4_Q3_W8.docx

  • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: DepEdClub.com Grade Level: IV Teacher: Learning Area: ESP Teaching Dates and Time: APRIL 3-7, 2023 (WEEK 8) Quarter: 3RD QUARTER MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. Layunin A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling disiplina para sa bansa tungo sa pandaigdigang pagkakaisa. Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa Maundy Thursday Good Friday B. Pamantayan sa Pagganap Naisasabuhay ang mga patuloy na pagninilay para makapagpasiya nang wasto tungkol sa epekto ng tulong- tulong na pangangalaga ng kapaligiran para sa kaligtasan ng bansa at daigdigang pagkakaisa. Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng sariling disiplina para sa bansa tungo sa pandaigdigang pagkakaisa C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) Nakasusunod sa mga batas/panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita. Esp4PPP-IIIe-f-21 Naisasabuhay ang patuloy na pagninilay para makapagpasya nang wasto tungkol sa epekto ng tulung-tulong na pangangalaga ng kapaligiran para Sa kaligtasan ng bansa at daigdig. EsP4PPP-IIIg-i-22 II. NILALAMAN Nagkakaisang Lahi, Mundo’y Maisasalba Likas-kayang Pag-unlad Pagkakaroon ng Disiplina III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro TG ESP 4 pp. 143-147 Alamin Natin/Isagawa Natin 2. Mga pahina sa Gabay ng Pang-mag- aaral LM ESP 4 pp. 230-238 TG pp. 148-151 3. Mga pahina Teksbuk LM ESP 4 pp. 230-238 LM pp. 239-243 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource DepEd Tambayan Learning Resources for Grade 4, Google B. Iba pang Kagamitang pangturo Mga larawan ng iba’t ibang pangkat etniko, folder, pentel pen, krayola, gunting, glue, lumang magasin,
  • 2. kalendaryo, poster, sagutang papel, mapa ng Pilipinas. IV. PAMAMARAAN A. Balik –Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin I- exhibit sa harap ng klase ang gawang flower organizer na gawa ng mga mag-aaral. B. Paghahabi ng layunin ng aralin Iugnay ang sagot sa aralin Pagbabasa ng tula. See LM pp. 239 C.Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Talakayin ang kanilang mga sagot. Pagninilay sa mensahe ng tula. Pagsagot sa mga tanong. See LM pp. 240 D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan # 1 Anu-ano ang iba’t-ibang gawing kakaiba kaysa karaniwan ng mga IPs? Pagpapakita ng larawan. Ano ang masasabi ninyo sa larawang ito? See LM pp241 E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan # 2 Ano ang nararapat gawin kung ikaw ay may kakilalang IPs? Pangkatang Gawain #1 Anong klaseng basura ang dapat itapon sa kahon na may tatak na nabubulok at di-nabubulok? F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) Surrin ang sagot ng mga mag-aaral. Dalhin sila sa realisasyong bagamat kakaiba ang mga IPs sila ay kapwa natin Pilipino. Pangkatang Gawain #2 Pag-usapan ang iba’t-ibang paraan ng pagtatapon ng basura sa tahanan, paaralan o pamayanan. F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo sa Formative Assessment) Surrin ang sagot ng mga mag-aaral. Dalhin sila sa realisasyong bagamat kakaiba ang mga IPs sila ay kapwa natin Pilipino. Pagguhit sa kaliwang bahagi ng manila paper ng totoong sitwasyon na nangyayari. G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw araw na buhay Anu-anong pangkat ng IPs ang alam mo? Pagsulat sa kanang bahagi ng manila paper ng suhestiyon ng dapat gawin. Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more H. Paglalahat ng aralin Ipaunawa sa mga mag-aaral na may iba’t-ibang pangkat ng mga IPs sa buong bansa. Pagsagot sa mga tanong. See LM pp. 243 I. Pagtataya ng aralin Sagutin: Bilang isang batang Pilipino paano ka makakatulong upang mapalaganap ang kaalaman tungkol sa mga IPs? Pagsagot sa mga tanong na inihanda ng guro. J. Karagdagan Gawain para sa takdang aralin at remediation Mangalap ng mga larawang ng mga sinaunang instrumenting pang musika ng mga kwento. Pag-aralan ang leksiyon. V. MGA TALA VI. PAGNINILAY
  • 3. A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mga-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remediation? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion F. Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan Mga Suliraning aking naranasan: __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan G. Anong kagamitan ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material