SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
GRADES 1 to 12
Pang-Araw-araw na
Tala sa Pagtuturo
Paaralan: Baitang/Antas: GRADO 8 Markahan: UNA Petsa:
Guro: Asignatura: FILIPINO Linggo: UNA Sek:
Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw Ikaapat na Araw Ikalimang Araw
I. LAYUNIN
Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring magdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng
Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang
mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga akdang pampanitikang sa Panahon ng mg Katutubo, Espanyol at Hapon.
B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ng mag-aaral ang isang makatotohanang proyektong panturismo.
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code sa bawat kasanayan
F8PT-Ia-c-19
Nabibigyang-kahulugan ang mga
talinghagang ginamit.
F8PN-Ia-c-20
Nahuhulaan ang mahahalagang
kaisipan at sagot sa mga
karunungang-bayang napakinggan
F8PU-Ia-c-20
Naibabahagi ang sariling kuro-
kuro sa mga detalye at kaisipang
nakapaloob sa akda batay sa:
-pagiging totoo o hindi totoo
-may batayan o kathang isip
lamang
F8PB-Ia-c-22
Naiuugnay ang mahahalagang
kaisipang nakapaloob sa mga
karunungang-bayan sa mga
pangyayari sa tunay na buhay sa
kasalukuyan
F8WG-Ia-c-17
Nagagamit ang paghahambing sa
pagbuo ng alinman sa bugtong,
salawikain, sawikain o kasabihan
(eupemistikong pahayag)
F8PS-Ia-c-20
Naisusulat ang sariling bugtong,
salawikain, sawikain o kasabihan
na angkop sa kasalukuyang
kalagayan
II. NILALAMAN Ang Nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari itong tumagal ng isa hanggang dalawang linggo.
Aralin I: Karunungang-Bayan Aralin I: Karunungang-Bayan Aralin I: Karunungang-Bayan Paghahambing
III. KAGAMITANG PANTURO
Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral.
A. Sanggunian
1. Gabay ng Guro
2. Kagamitang Pang-Mag-aaral
3. Teksbuk Pinagyamang Pluma 8, pp. 7-24 Pinagyamang Pluma 8, pp. 7-24 Pinagyamang Pluma 8, pp. 7-24 Pinagyamang Pluma 8, pp. 7-24
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
Portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo
selpon Activity notebook
IV. PAMAMARAAN
Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may Gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng
maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.
Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw Ikaapat na Araw Ikalimang Araw
A. Balik-aral sa Nakaraang Aralin o
Pagsisimula ng Bagong Aralin
Ilahad ang Mahalagang Tanong:
1. Bakit kailangang alamin ang iba’t
ibang akda na lumaganap sa
Pilipinas sa panahon ng mga
Katutubo, Espanyol at Hapones?
2. Paano nakatutulong sa
pagkakaroon ng kritikal na pag-iisip
ang pagbabasa ng panitikang
namayani sa iba’ti bang panahon?
Balik-aral sa nakaraang aralin. Balik-aral sa nakaraang aralin. Balik-aral sa nakaraang aralin.
B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Magkakaroon ng gawain, pahina 8.
Isa-isahin ang iba’t ibang panitikan ng
Pilipino na alam ng mga mag-aaral.
Itatala ang kanilang sagot sa tulong
ng graphic organizer. Pagkatapos,
iproproseso ang sagot ng mga mag-
aaral.
Sagutin:
1. Alin sa iyong mga naitalang
panitikang Pilipino ang pinakagusto
mong basahin o pag-aralan? Bakit?
2. Sa iyong palagay, bakit
mahalagang pag-aralan ang iba’t
ibang panitikan n gating lahi?
3. Paano mapananatili at
mapauunlad ang panitikang minana
pa sa ating ninuno ng kasalukuyang
panahon?
Paglalahad sa mga Gabay ng
Tanong ukol sa babasahing akda.
Papangkatin ang mga mag-aaral
sa sa lima. Ipagagawa ang
bahaging Buoin Natin na nasa
pahina 15.
Pagpapabasa sa isang tula –
Noon at Ngayon. Pagkatapos.
Talakayin ito.
C. Pag-uugnay ng Halimbawa sa
Bagong Aralin
Talakayin ang tungkol sa panitikan at
mga kahalagahan ng pag-aaral dito.
Pagpapabasa sa akda- Karunungan
ng Buhay,
Pagbabahaginan sa klase. Sabihin:
Pansinin ang mga salitang may
diin sa tula, sa iyong palagay, ang
gamit ng mga ito? Gaano mo ba
kadalas gamitin ang mga
ganitong uri ng salita?
D. Pagtalakay ng Bagong Konsepto
at Paglalahad ng Bagong
Kasanayan #1
Pagpaparinig sa nakarekord na
kasayasayan ng panitikang Pilipino
sa Panahon ng mga Katutubo,
Espanyol at Hapones na nakarekord
Pagtalakay sa akda Talakayin ang tungkol sa
Paghahambing at mga uri nito.
E. Pagtalakay ng Bagong Konsepto
at Paglalahad ng Bagong
Kasanayan #2
Maglalahad ang guro ng limang
matatalinghagang pahayag. Hihingan
ang mga mag-aaral na ibigay ang
kahulugan ng mga ito.
Talakayin ang tungkol sa mga
akdang lumaganap bago dumating
ang mga Espanyol.
Paghingi ng mga halimbawa.
Tatalakayin ang mga ito.
F. Paglinang sa Kabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
Ipoproseso ang sagot ng mga mag-
aaral.
Talakayin ang ilang halimbawa ng
karunungang-bayan.
Pasagutan ang bahaging Madali
Lang ‘Yan at Subukin Pa, pahina
22.. Ipasuri ang sagot ng mga
Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw Ikaapat na Araw Ikalimang Araw
mag-aaral.
G. Paglalapat ng Aralin sa Pang-
Araw-araw na Buhay
Paghango sa pangunahing
mensahe ng akdang –
Karunungan ng Bayan.
Pagkatapos iuugnay ito sa tunay
na buhay.
H. Paglalahat ng Aralin Pagbuo ng sintesis ukol sa gawain.
I. Pagtataya ng Aralin Hihingan ang mga mag-aaral na
makapagbigay ng sariling halimbawa
ng Karunungang-bayan
Pagbuo ng mga pangungusap na
naghahambing batay sa mga
larawang ipapakita ng guro.
J. Karagdagang Gawain para sa
Takdang-Aralin at Remediation
Pagsulat ng Journal
Bakit kailang pag-aralan at
pahalagahan ng mga kabataan ang
mga karunungang-bayan sa
kasalukuyang panahon?
Pagpapatuloy sa pagsulat bilang
gawaing-bahay
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
Magnilay sa iyong mga istratehiya ng pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito naisakatuparan? Anong pantulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan?
Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain
para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang
ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin
D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy
sa remediation
E. Alin sa mga estratehiya ng pagtuturo
ang nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan
na masosolusyunan sa tulong ng
aking punongguro at supervisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa
mga kapwa ko guro?
Inihanda nina:
FRANCES P. RABOY / PELAGIA P. MADRIAGA
Binigyang-pansin ni:

More Related Content

Similar to Linggo 1-1.docx

DLL_FILIPINO 9 2ngd Grading (Topic 1).docx
DLL_FILIPINO 9 2ngd Grading (Topic 1).docxDLL_FILIPINO 9 2ngd Grading (Topic 1).docx
DLL_FILIPINO 9 2ngd Grading (Topic 1).docxrosemariepabillo
 
DLL FILIPINO 10-Aralin 2.1.doc
DLL FILIPINO 10-Aralin 2.1.docDLL FILIPINO 10-Aralin 2.1.doc
DLL FILIPINO 10-Aralin 2.1.docraihaniekais
 
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,MarkJosephDominguez
 
ARALIN 4.4.docxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ARALIN 4.4.docxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaARALIN 4.4.docxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ARALIN 4.4.docxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaASTRONGRAPHICS
 
Aralin_3.1.docx mito alamat maikling kuwento
Aralin_3.1.docx mito alamat maikling kuwentoAralin_3.1.docx mito alamat maikling kuwento
Aralin_3.1.docx mito alamat maikling kuwentoJoemarOdiame3
 
filipino 10_2nd quarter.docx
filipino 10_2nd quarter.docxfilipino 10_2nd quarter.docx
filipino 10_2nd quarter.docxjeffrielbuan3
 
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docxGinaBarol1
 
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanAralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanMarico4
 
Dll 2ndg topic-3_2 (1)
Dll 2ndg topic-3_2 (1)Dll 2ndg topic-3_2 (1)
Dll 2ndg topic-3_2 (1)jaymar099
 
2 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.2.doc
2 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.2.doc2 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.2.doc
2 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.2.docMatthew Angelo Gamboa
 
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docxHannahMay23
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).docMatthew Angelo Gamboa
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.docMatthew Angelo Gamboa
 
Aralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docx
Aralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docxAralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docx
Aralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docxJeanroseSanJuan
 

Similar to Linggo 1-1.docx (20)

SEP. 5-8, 2022.docx
SEP. 5-8, 2022.docxSEP. 5-8, 2022.docx
SEP. 5-8, 2022.docx
 
DLL_FILIPINO 9 2ngd Grading (Topic 1).docx
DLL_FILIPINO 9 2ngd Grading (Topic 1).docxDLL_FILIPINO 9 2ngd Grading (Topic 1).docx
DLL_FILIPINO 9 2ngd Grading (Topic 1).docx
 
DLL FILIPINO 10-Aralin 2.1.doc
DLL FILIPINO 10-Aralin 2.1.docDLL FILIPINO 10-Aralin 2.1.doc
DLL FILIPINO 10-Aralin 2.1.doc
 
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,
FIL 7 DLL W1.docx 1 in filipino grade 7,
 
ARALIN 4.4.docxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ARALIN 4.4.docxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaARALIN 4.4.docxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ARALIN 4.4.docxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Aralin_3.1.docx mito alamat maikling kuwento
Aralin_3.1.docx mito alamat maikling kuwentoAralin_3.1.docx mito alamat maikling kuwento
Aralin_3.1.docx mito alamat maikling kuwento
 
filipino 10_2nd quarter.docx
filipino 10_2nd quarter.docxfilipino 10_2nd quarter.docx
filipino 10_2nd quarter.docx
 
FILIPINO.docx
FILIPINO.docxFILIPINO.docx
FILIPINO.docx
 
HELEN M. Q3W3 DLL.doc
HELEN M. Q3W3 DLL.docHELEN M. Q3W3 DLL.doc
HELEN M. Q3W3 DLL.doc
 
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx
8 PAUNAWA, BABALA AT ANUNSIYO.docx
 
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanAralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
 
Aralin 3.2.docx
Aralin 3.2.docxAralin 3.2.docx
Aralin 3.2.docx
 
Dll 2ndg topic-3_2 (1)
Dll 2ndg topic-3_2 (1)Dll 2ndg topic-3_2 (1)
Dll 2ndg topic-3_2 (1)
 
2 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.2.doc
2 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.2.doc2 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.2.doc
2 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.2.doc
 
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx
319079004-New-DLL-Format-Filipino.docx
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
 
Aralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docx
Aralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docxAralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docx
Aralin 4.8 (Pangwakas na Gawain).docx
 
Aralin 1.3.docx
Aralin 1.3.docxAralin 1.3.docx
Aralin 1.3.docx
 
Aralin 3.2 (1).docx
Aralin 3.2 (1).docxAralin 3.2 (1).docx
Aralin 3.2 (1).docx
 

Recently uploaded

Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxJenielynGaralda
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioJuleahMaraABorillo
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxdennissombilon1
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa PagbasaJenielynGaralda
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstGRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstaddelleOrendain
 
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxKABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxAmeliaPrudencio
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxbar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxChristineJaneWaquizM
 
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxbuodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxHelenLanzuelaManalot
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4  (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4  (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxMonBalani
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxRocineGallego
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxFILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxKlarisReyes1
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 

Recently uploaded (20)

Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
 
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstGRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
 
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptxKABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
KABANATA-1.Florante at Laura at tumatalkay sa kasaysayanpptx
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxbar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
 
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxbuodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4  (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4  (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxFILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 

Linggo 1-1.docx

  • 1. GRADES 1 to 12 Pang-Araw-araw na Tala sa Pagtuturo Paaralan: Baitang/Antas: GRADO 8 Markahan: UNA Petsa: Guro: Asignatura: FILIPINO Linggo: UNA Sek: Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw Ikaapat na Araw Ikalimang Araw I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring magdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga akdang pampanitikang sa Panahon ng mg Katutubo, Espanyol at Hapon. B. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ng mag-aaral ang isang makatotohanang proyektong panturismo. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code sa bawat kasanayan F8PT-Ia-c-19 Nabibigyang-kahulugan ang mga talinghagang ginamit. F8PN-Ia-c-20 Nahuhulaan ang mahahalagang kaisipan at sagot sa mga karunungang-bayang napakinggan F8PU-Ia-c-20 Naibabahagi ang sariling kuro- kuro sa mga detalye at kaisipang nakapaloob sa akda batay sa: -pagiging totoo o hindi totoo -may batayan o kathang isip lamang F8PB-Ia-c-22 Naiuugnay ang mahahalagang kaisipang nakapaloob sa mga karunungang-bayan sa mga pangyayari sa tunay na buhay sa kasalukuyan F8WG-Ia-c-17 Nagagamit ang paghahambing sa pagbuo ng alinman sa bugtong, salawikain, sawikain o kasabihan (eupemistikong pahayag) F8PS-Ia-c-20 Naisusulat ang sariling bugtong, salawikain, sawikain o kasabihan na angkop sa kasalukuyang kalagayan II. NILALAMAN Ang Nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari itong tumagal ng isa hanggang dalawang linggo. Aralin I: Karunungang-Bayan Aralin I: Karunungang-Bayan Aralin I: Karunungang-Bayan Paghahambing III. KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. Sanggunian 1. Gabay ng Guro 2. Kagamitang Pang-Mag-aaral 3. Teksbuk Pinagyamang Pluma 8, pp. 7-24 Pinagyamang Pluma 8, pp. 7-24 Pinagyamang Pluma 8, pp. 7-24 Pinagyamang Pluma 8, pp. 7-24 4. Karagdagang Kagamitan mula sa Portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo selpon Activity notebook IV. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may Gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan.
  • 2. Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw Ikaapat na Araw Ikalimang Araw A. Balik-aral sa Nakaraang Aralin o Pagsisimula ng Bagong Aralin Ilahad ang Mahalagang Tanong: 1. Bakit kailangang alamin ang iba’t ibang akda na lumaganap sa Pilipinas sa panahon ng mga Katutubo, Espanyol at Hapones? 2. Paano nakatutulong sa pagkakaroon ng kritikal na pag-iisip ang pagbabasa ng panitikang namayani sa iba’ti bang panahon? Balik-aral sa nakaraang aralin. Balik-aral sa nakaraang aralin. Balik-aral sa nakaraang aralin. B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Magkakaroon ng gawain, pahina 8. Isa-isahin ang iba’t ibang panitikan ng Pilipino na alam ng mga mag-aaral. Itatala ang kanilang sagot sa tulong ng graphic organizer. Pagkatapos, iproproseso ang sagot ng mga mag- aaral. Sagutin: 1. Alin sa iyong mga naitalang panitikang Pilipino ang pinakagusto mong basahin o pag-aralan? Bakit? 2. Sa iyong palagay, bakit mahalagang pag-aralan ang iba’t ibang panitikan n gating lahi? 3. Paano mapananatili at mapauunlad ang panitikang minana pa sa ating ninuno ng kasalukuyang panahon? Paglalahad sa mga Gabay ng Tanong ukol sa babasahing akda. Papangkatin ang mga mag-aaral sa sa lima. Ipagagawa ang bahaging Buoin Natin na nasa pahina 15. Pagpapabasa sa isang tula – Noon at Ngayon. Pagkatapos. Talakayin ito. C. Pag-uugnay ng Halimbawa sa Bagong Aralin Talakayin ang tungkol sa panitikan at mga kahalagahan ng pag-aaral dito. Pagpapabasa sa akda- Karunungan ng Buhay, Pagbabahaginan sa klase. Sabihin: Pansinin ang mga salitang may diin sa tula, sa iyong palagay, ang gamit ng mga ito? Gaano mo ba kadalas gamitin ang mga ganitong uri ng salita? D. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #1 Pagpaparinig sa nakarekord na kasayasayan ng panitikang Pilipino sa Panahon ng mga Katutubo, Espanyol at Hapones na nakarekord Pagtalakay sa akda Talakayin ang tungkol sa Paghahambing at mga uri nito. E. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #2 Maglalahad ang guro ng limang matatalinghagang pahayag. Hihingan ang mga mag-aaral na ibigay ang kahulugan ng mga ito. Talakayin ang tungkol sa mga akdang lumaganap bago dumating ang mga Espanyol. Paghingi ng mga halimbawa. Tatalakayin ang mga ito. F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Ipoproseso ang sagot ng mga mag- aaral. Talakayin ang ilang halimbawa ng karunungang-bayan. Pasagutan ang bahaging Madali Lang ‘Yan at Subukin Pa, pahina 22.. Ipasuri ang sagot ng mga
  • 3. Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw Ikaapat na Araw Ikalimang Araw mag-aaral. G. Paglalapat ng Aralin sa Pang- Araw-araw na Buhay Paghango sa pangunahing mensahe ng akdang – Karunungan ng Bayan. Pagkatapos iuugnay ito sa tunay na buhay. H. Paglalahat ng Aralin Pagbuo ng sintesis ukol sa gawain. I. Pagtataya ng Aralin Hihingan ang mga mag-aaral na makapagbigay ng sariling halimbawa ng Karunungang-bayan Pagbuo ng mga pangungusap na naghahambing batay sa mga larawang ipapakita ng guro. J. Karagdagang Gawain para sa Takdang-Aralin at Remediation Pagsulat ng Journal Bakit kailang pag-aralan at pahalagahan ng mga kabataan ang mga karunungang-bayan sa kasalukuyang panahon? Pagpapatuloy sa pagsulat bilang gawaing-bahay V. MGA TALA VI. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiya ng pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito naisakatuparan? Anong pantulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiya ng pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na masosolusyunan sa tulong ng aking punongguro at supervisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Inihanda nina: FRANCES P. RABOY / PELAGIA P. MADRIAGA Binigyang-pansin ni: