ประกาศผลแยกห้องเรียน

2,558 views
2,350 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,558
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,202
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศผลแยกห้องเรียน

  1. 1. ประกาศผล การจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 (จานวน 25 คน) ้เลขที่ ชื่อ-สกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 1 ด.ช. จักรรินทร์ โตมอญ ทุงมะขามป้อม ่ 2 ด.ช. ธนากร หูเขียว บ้านทอนหาน 3 ด.ช. ปิยพงษ์ สองพัง บ้านลิพง ั 4 ด.ช. พิษณุ สิริรัตน์ ทุงยาววิทยา ่ 5 ด.ช. พุฒกานต์ เรืองธนู ทุงมะขามป้อม ่ 6 ด.ช. หัสวรรษ สังข์ไข บ้านทุงยาว ่ 7 ด.ญ. กชกร ทวีพัฒนะพงศ์ ทุงมะขามป้อม ่ 8 ด.ญ. กัญญาณัฐ บางเจริญทรัพย์ ทุงยาววิทยา่ 9 ด.ญ. เก็จมณี หนกหลัง บ้านลิพง ั 10 ด.ญ. จันจิรา ชุมคง บ้านทุงยาว ่ 11 ด.ญ. ชนาภรณ์ คงวัฒนานนท์ ทุงยาววิทยา ่ 12 ด.ญ. ทิพวรรณ ชุมคง บ้านทุงยาว ่ 13 ด.ญ. นราธิป วิจิตร บ้านลิพง ั 14 ด.ญ. นุชรี สองหลง บ้านทอนหาน 15 ด.ญ. ปรางทิพย์ แดงแก้ว บ้านทุงยาว ่ 16 ด.ญ. พัชรี ปินทองพันธ์ ่ บ้านทุงปาหนัน ่ 17 ด.ญ. พัสตราภรณ์ ชูชาติ บ้านทุงยาว ่ 18 ด.ญ. มัสยูวารี เต้งชู บ้านลิพง ั 19 ด.ญ. วรินจิรา มอบพิจิต ทุงมะขามป้อม ่ 20 ด.ญ. วิชุดา สานวล ทุงยาววิทยา ่ 21 ด.ญ. วิมลสิริ แซ่ตั้น บ้านทุงยาว ่ 22 ด.ญ. ศิรินาฎ ลีลา บ้านทุงยาว ่ 23 ด.ญ. สุนิสา ขาแจ้ง บ้านทุงปาหนัน ่ 24 ด.ญ. อัญชลี หอยสกุล บ้านทุงปาหนัน ่ 25 ด.ญ. อาทิตยา เพ็งแจ่ม บ้านทุงยาว ่ ประกาศผล การจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย์ อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 (จานวน 33 คน)
  2. 2. เลขที่ ชื่อ-สกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 1 ด.ช. จักรินทร์ วงศ์ดี บ้านทุงยาว ่ 2 ด.ช. ชัยสิทธิ์ แซ่โค้ว บ้านทุงยาว ่ 3 ด.ช. ชาตวิทย์ ช้างข่าง บ้านหนองหว้า 4 ด.ช. ณัฐภัทร แซ่โค้ว บ้านทุงยาว ่ 5 ด.ช. ตันติกร ปานเม่ง บ้านทุงปาหนัน ่ 6 ด.ช. ธนภัทร ตู้ดา บ้านทุงยาว ่ 7 ด.ช. ธเนศพล ชูแก้ว บ้านหนองผักฉีด 8 ด.ช. ธีรเมธ สุโส๊ะ บ้านสามแยก 9 ด.ช. บวรภัค พักสม บ้านทุงยาว ่ 10 ด.ช. ปรมินทร์ ปิยะพงค์ ทุงยาววิทยา ่ 11 ด.ช. พันทิวา ดาจ่า บ้านเขาติง 12 ด.ช. ภานุวัฒน์ เดชเครือ บ้านเขาติง 13 ด.ช. วงศ์ธร แซ่โค้ว บ้านทุงยาว ่ 14 ด.ช. วราเชษฐ์ เดชอรัญ บ้านหนองผักฉีด 15 ด.ช. วีระชาติ ด้วงรัตน์ บ้านเขาติง 16 ด.ช. วีระยุทธ บัวชุมธารงสุข บ้านทุงยาว ่ 17 ด.ช. เอกพงศ์ รักชาติ บ้านหนองผักฉีด 18 ด.ญ. จตุรพร ชูขา บ้านทุงปาหนัน ่ 19 ด.ญ. จันทร์ธิดา หยังหลัง บ้านทอนหาน 20 ด.ญ. เจนจิรา กรมเมือง บ้านลิพง ั 21 ด.ญ. ณัฐพร ทองยัง บ้านทุงปาหนัน ่ 22 ด.ญ. ณัฐพร เพชรชัย บ้านลิพง ั 23 ด.ญ. ธิญาดา หูเขียว บ้านทอนหาน 24 ด.ญ. นิธิลักษณ์ ษัฏเสน บ้านหนองผักฉีด 25 ด.ญ. ปกเกศ สุขเลือง บ้านทุงปาหนัน ่ 26 ด.ญ. รัชฎา ใจดี ทุงยาววิทยา ่ 27 ด.ญ. วรดา ทองโท บ้านหนองหว้า 28 ด.ญ. วลัยลักษณ์ เทพทิม ทุงยาววิทยา ่ 29 ด.ญ. สาวิตรี หนูสงค์ ทุงมะขามป้อม ่ 30 ด.ญ. สิรินทิพย์ ชัยเสนี บ้านทุงยาว ่ 31 ด.ญ. สุดารัตน์ แซ่โค้ว บ้านทุงยาว ่ 32 ด.ญ. สุติพร นุชแทน บ้านเขาติง
  3. 3. 33 ด.ญ. สุวิมล แซ่โค้ว บ้านทุงยาว ่ ประกาศผล การจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย์ อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 (จานวน 32 คน)เลขที่ ชื่อ-สกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 1 ด.ช. กิตติพงศ์ ด้วงสุด ทุงมะขามป้อม ่ 2 ด.ช. เกียรติศักดิ์ ทองดี บ้านทอนหาน 3 ด.ช. จิรเมธ ยงค์หนู บ้านหนองหว้า 4 ด.ช. ฐิติวุฒิ เศรียรอุ่น บ้านหนองหว้า 5 ด.ช. ณัฐวุฒิ ทองโท บ้านหนองหว้า 6 ด.ช. ธนภัทร อินทมะระ ทุงมะขามป้อม ่ 7 ด.ช. ภัคพงศ์ พุทธโกษา บ้านทุงยาว ่ 8 ด.ช. ภานุวัฒน์ หมาดบิเละ บ้านทอนหาน 9 ด.ช. ภูริภัทร วงค์ทอง ทุงยาววิทยา ่ 10 ด.ช. รอญอรัณย์ สรรเพชร บ้านทุงปาหนัน ่ 11 ด.ช. รัตติกรณ์ หนกหลัง ทุงยาววิทยา่ 12 ด.ช. วณัฐพงศ์ สรรเพชร บ้านทุงยาว ่ 13 ด.ช. วิศรุต เรืองน่ะ ทุงยาววิทยา ่ 14 ด.ช. วุฒิกร เขียวสั้น ทุงมะขามป้อม ่ 15 ด.ช. สุทธินัย แซ่อุ่ย อนุบาลกันตังศึกษา 16 ด.ช. อภิรักษ์ ปานลุง ตชด.หินจอก 17 ด.ช. อภิราม นวลแก้ว ทุงยาววิทยา ่ 18 ด.ญ. กัญชนา โคกเขา บ้านหนองหว้า 19 ด.ญ. ขนิษฐา พรหมมา บ้านทุงยาว ่ 20 ด.ญ. จิราพร เวชรังษี บ้านหนองหว้า 21 ด.ญ. ชฎาวีร์ สรรเพชร บ้านทุงยาว ่ 22 ด.ญ. โญธิกา จันทนา ทุงมะขามป้อม ่ 23 ด.ญ. ฑิฆมภรณ์ ั สุดรักษ์ บ้านท่าเทศ 24 ด.ญ. ธิดาเทพ อินทรัตน์ ทุงยาววิทยา ่ 25 ด.ญ. พิมพ์ชนก แซ่เอียว บ้านทุงยาว ่ 26 ด.ญ. ภัทฐนิชา หูเขียว บ้านสามแยก 27 ด.ญ. วรางคณา อินทร์แก้ว บ้านทุงยาว ่
  4. 4. 28 ด.ญ. ศิริรัตน์ ชัยศิริ บ้านลิพง ั 29 ด.ญ. สิริลักษณ์ อุดมโชคไพศาล บ้านหนองหว้า 30 ด.ญ. สุติจัย นุชแทน บ้านเขาติง 31 ด.ญ. สุทธิตา ติเส็ม บ้านหนองหว้า 32 ด.ญ. สุธารินี มณีนิล ทุงยาววิทยา ่ ประกาศผล การจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย์ อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 (จานวน 32 คน)เลขที่ ชื่อ-สกุล จบจากโรงเรียน หมายเหตุ 1 ด.ช. กฤษฎา ใจสมุทร ทุงยาววิทยา ่ 2 ด.ช. กิตติพิชญ์ จิตรหลัง บ้านทุงยาว ่ 3 ด.ช. จินนกรณ์ แก้วพิทักษ์ ตชด.หินจอก 4 ด.ช. ธีรยุทธ วัฒมี บ้านหนองหว้า 5 ด.ช. พงษ์ปิภัทร ด้วงหมุน ตชด.หินจอก 6 ด.ช. พนมพร ชัยศิริ บ้านลิพง ั 7 ด.ช. วันชัย นิลแก้ว ทุงมะขามป้อม ่ 8 ด.ช. วาทิต สรรเพชร ทุงมะขามป้อม ่ 9 ด.ช. วิศรุต แซ่โค้ว ปัญญาวิทย์ 10 ด.ช. ศุภวัฒน์ พรหมช่วย บ้านทุงยาว ่ 11 ด.ช. อนุรักษ์ มากสุข บ้านทุงยาว ่ 12 ด.ช. อนุวัฒน์ เสนคราม บ้านทุงยาว ่ 13 ด.ช. อรุณรักษ์ เพ็ชรเพ็ง บ้านลิพง ั 14 ด.ช. อานนท์ จิตรหลัง ทุงยาววิทยา ่ 15 ด.ช. อุกฤษ กิจเกตุ บ้านทุงปาหนัน ่ 16 ด.ช. เอกรัตน์ ทรัพย์รุ่งเรื่อง บ้านเด็กน้อย 17 ด.ญ. กุลณิษฐ์ เกาะกลาง ทุงยาววิทยา ่ 18 ด.ญ. เกตุลฎา ไชยยางค์ บ้านหนองหว้า 19 ด.ญ. จุฑารัตน์ โตมอญ ทุงมะขามป้อม ่ 20 ด.ญ. ทศวรรต จันทร์สวัสดิ์ เมธาวิทยา 21 ด.ญ. ปรางทิพย์ ฝันนิมิตร ทุงยาววิทยา ่ 22 ด.ญ. เปรมฤดี ทองขาว เมธาวิทยา
  5. 5. 23 ด.ญ. พรธิตา อั้งเต้ง บ้านเขาติง24 ด.ญ. พัณณิตา เอียดเหตุ บ้านทุงปาหนัน ่25 ด.ญ. ภาวิดา จาวิสูตร บ้านเขาติง26 ด.ญ. รัชนีกรณ์ ห้วนเซ่ง บ้านทุงยาว ่27 ด.ญ. ศรัณยา อินทร์แก้ว บ้านลิพง ั28 ด.ญ. สโรชา ทองโท บ้านหนองหว้า29 ด.ญ. สุวิมล พางาม บ้านหนองผักฉีด30 ด.ญ. อัญชลีภรณ์ กิจเวช บ้านทุงปาหนัน ่31 ด.ญ. อุสมา มะลิล้อม บ้านลิพง ั32 ด.ญ. เอลดา พลพัง บ้านลิพง ั

×