ตัวอย่างข้อสอบ Gsp งานศิลปะหัตกรรม ปีการศึกษา 2552

45,825 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
45,825
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23,467
Actions
Shares
0
Downloads
469
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างข้อสอบ Gsp งานศิลปะหัตกรรม ปีการศึกษา 2552

  1. 1. ข้ อสอบแข่ งขันผลงานสร้ างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้ โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad)ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น1. ให้ นักเรียนสร้ างรูปตามขั้นตอนต่ อไปนี้ (20 คะแนน) 1.1 สร้างรู ปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ปรับขนาดได้ 1.2 วัดขนาดความยาวของด้านทั้ง 3 ด้าน และกาหนดให้เป็ นจานวนเต็ม 1.3 แสดงความสัมพันธ์ของความยาวของด้านทั้งสามด้านของรู ปสามเหลี่ยมมุมฉาก ให้เห็นจริ ง2. ให้ นักเรียนสร้ างรูปตามขั้นตอนต่ อไปนี้ (20 คะแนน) 2.1 สร้างวงกลม A,B และ C ที่ปรับขนาดได้ โดยวงกลม ทั้งสามมีรัศมีเท่ากันและสัมผัสซึ่ งกันและกัน 2.2 จงแสดงการหาพื้นที่ท่อยูระหว่างวงกลมทั้งสามวงให้เห็นจริ ง (ให้ติดค่าตัวแปร r ไว้ โดยไม่ตอง ี ่ ้กาหนดเป็ นตัวเลข)3. ให้ นักเรียนสร้ างรูปตามขั้นตอนต่ อไปนี้ (20 คะแนน) 3.1 สร้างวงกลม A ที่ปรับขนาดได้ 3.2 สร้างวงกลม B,C ให้อยูภายในวงกลม A โดยที่วงกลม B และ C สัมผัสภายนอกซึ่ งกันและกัน และ ่วงกลม B,C ต่างก็สัมผัสวงกลม A ด้วย วงกลม B และ C เปลี่ยนขนาดได้และขณะที่ขนาดของวงกลมทั้งสองเปลี่ยนไปนั้น วงกลม A ต้องไม่เปลี่ยนขนาด 3.3 วงกลม B และ C เคลื่อนที่ไปรอบๆภายในวงกลม A ได้ และขณะที่วงกลมทั้งสองเคลื่อนที่ไปรอบๆวงกลม A นั้นขนาดของวงกลมทั้งสามต้องไม่เปลี่ยนแปลง 3.4 สร้างปุ่ มแสดงการทางานควบคุมการเคลื่อนไหวของวงกลม B และ C รอบวงกลม Aให้สารวจว่าอัตราส่ วนระหว่างผลบวกของพื้นที่ของวงกลม B กับ C ต่อพื้นที่วงกลม A เป็ นเท่าไร4. ให้ นักเรียนสร้ างรูปตามขั้นตอนต่ อไปนี้ (20 คะแนน) 4.1 สร้างรู ปกาชาดจากวงกลมวงหนึ่ง ดังรู ป กาหนดรัศมี r หน่วย OB แบ่งครึ่ งมุมฉาก AOC และOD=DB 4.2 จงแสดงการหาพื้นที่เครื่ องหมายกาชาด(ส่ วนที่แรเงา)มีพ้ืนที่กี่ตารางหน่วย โดยเขียนอธิบายไว้ให้ชัดเจน C B K B D H O A J I F M5. ให้ นักเรียนสร้ างชิ้นงานในหัวข้ อ “ไทยสามัคคีไทยเข้ มแข็ง ” (20 คะแนน)
  2. 2. ข้ อสอบแข่ งขันผลงานสร้ างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้ โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad)ระดับประถมศึกษา 1. จงสร้างรู ปสามเหลี่ยม ABC ที่มีมุมภายในมุมหนึ่งมีขนาด 80 องศา โดยที่ดานประกอบมุม ้ นั้นมีขนาด 5 เซนติเมตร และ 9 เซ็นติเมตร พร้อมทั้งคานวณพื้นที่ของรู ปสามเหลี่ยม 2. จงสร้างรู ปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีรูปครึ่ งวงกลมอยูบนด้านทั้งสามของรู ปสามเหลี่ยมดังรู ป ่ และแสดงการคานวณต่อไปนี้ - พื้นที่ของรู ปสามเหลี่ยม ABC - พื้นที่ของครึ่ งวงกลมของทั้งสามรู ป (ให้ สร้ างด้ านที่ อยู่ตรงข้ ามมุมฉาก ยาว เป็ น 8 เซนติเมตร และรู ปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ สร้ างต้ องปรั บ ขนาดได้ และเมื่อรู ปสามเหลี่ยมมุมฉากปรั บได้ นั้นรู ปครึ่ งวงกลมต้ องปรั บตามด้ วย) B j B E 3. จงสร้างรู ปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ABCDEF ให้มีดานยาวด้านละ 4 เซนติเมตร พร้อมหา ้ พื้นที่ 4. จงสร้างรู ปสี่เหลี่ยมจัตุรัส THAI ให้มีความยาวของด้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของ วงกลมที่มีจุด O เป็ นจุดศูนย์กลาง พร้อมทั้งหาพื้นที่ 5. จงสร้างรู ปสี่เหลี่ยมจัตุรัส WXYZ ให้มีความยาวของเส้นทแยงมุมเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลาง ของวงกลมที่มีจุด A เป็ นจุดศูนย์กลาง พร้อมทั้งหาพื้นที่ 6. ให้นกเรี ยนสร้างชิ้นงานในหัวข้อ “สนาดเด็กเล่นในจิตนาการ” (20 คะแนน) ั Comment อ.โจ๋ (ในข้ อสี่และข้ อห้ า คล้ายกันมาก น่ าจะตัดข้ อ 5 ออกครั บ)
  3. 3. ข้ อสอบแข่ งขันผลงานสร้ างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้ โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย1. กราฟของสมการพาราโบลา f(x)  ax 2  bx  c โดยที่ a , b , c เป็ นพารามิเตอร์ a  1,b  2,c  3 ตามลาดับ2. กราฟของสมการวงกลม (x  7)2  (y  3) 2  93. กราฟของสมการวงรี x 2  4y 2  16 x2 y24. กราฟของสมการไฮเปอร์โบลา   1 9 165. ให้นกเรี ยนสร้างชิ้นงานในหัวข้อ “ไทยสามัคคีไทยเข้มแข็ง ” (20 คะแนน) ั

×