รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 ห้องสอบที่ 1-7

1,452 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,452
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
153
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 ห้องสอบที่ 1-7

 1. 1. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 ห้องสอบที่ 1 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 ด.ช.กิตติภณ ไตรยขันธ์ 1 2 ด.ญ.ชลธชา ภูลาพัด 1 3 ด.ญ.ชลธร ละศรีจันทร์ 1 4 ด.ญ.อมรสตรี พลศรีลา 1 5 ด.ช.ธนภัทร พลเทพ 1 6 ด.ญ.ศริริรักษ์ พรหมวิชย ั 1 7 ด.ช.ธนากร แพงศรี ไม่ครบ 1 8 ด.ญ.อลิสรา อาษาสร้อย 1 9 ด.ญ.ชลธิชา จันทรปรุง 1 10 ด.ญ.กนกภรณ์ ฉลวยศรี 1 11 ด.ญ.พิชญาภา สารทะวงศ์ 1 12 ด.ญ.ปิยะธิดา นาคะอินทร์ 1 13 ด.ช.ศรันย์ พานิจ 1 14 ด.ช.อภิวรรษ ภูอ่าง 1 15 ด.ช.อโนทัย หนูน้อย 1 16 ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีพรหมษา 1 17 ด.ช.เปรมชัย วารีย์ 1 18 ด.ช.เศรษฐา แก้วคาหาญ 1 19 ด.ญ.ชนวีย์ อินทรพานิชย์ 1 20 ด.ช.วสุพล โคตรนววม 1 21 ด.ช.เขมโสภณ เกษมศุภการ ไม่ครบ 1
 2. 2. 22 ด.ช.วงศพัทธ์ ดวงสีทอง 123 ด.ช.ศรชัย ทุมอุทัย ่ 124 ด.ญ.เปมมิกา เจริญไชย 125 ด.ญ.สุพชญา พานวงศ์ ิ 126 ด.ญ.พรชิตา แพงหอม 127 ด.ญ.อาทิตย์ หัศกรรจ์ 128 ด.ช.นฤเบศร อัคนิจ 129 ด.ญ.ดวงกมล โมนาราช 130 ด.ช.ตะวัน แพงแย้ม 131 ด.ช.ศุภชัย ศรีพรหมษา 132 ด.ญ.จันทร์ฉาย ภูเวียนวงค์ 133 ด.ช.ไตรมาศน์ คุณมี ไม่ครบ 134 ด.ญ.กัลยรัตน์ บุญจู 135 ด.ช.กฤาฎา ขันละ 136 ด.ญ.กมลวรรร พจนา 137 ด.ญ.พัชรี วารีย์ 138 ด.ช.ศรพิทัก์ นาเมืองรักษ์ 139 ด.ช.ธีรภัทร ยางธิสาร 140 ด.ช.ณัฐพงษ์ เหล้าอามาตย์ 1
 3. 3. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 ห้องสอบที่ 2 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 ด.ช.ฐิติศักดิ์ อัคราช 2 2 ด.ญ.อารียา สว่างเนตร 2 3 ด.ช.อภิลักษณ์ กุละนาม 2 4 ด.ช.สุรเชษฐ์ เจริญสุข ไม่ครบ 2 5 ด.ช.ธีรภัทร สมบัตดี ิ 2 6 ด.ญ.จุไรรัตน์ คุณมี 2 7 ด.ญ.อารียา สอนกอง 2 8 ด.ญ.วริศรา ภูเวียนวงค์ 2 9 ด.ช.เบญจมินทร์ ภูดินทราย 2 10 ด.ช.จิระวุฒิ ฤทธิเดช 2 11 ด.ญ.ไอรัตน์ดา เหมะธุลิน 2 12 ด.ญ.สุภัสสรา สะอ้อน 2 13 ด.ญ.ดลนภา สะอ้อน ไม่ครบ 2 14 ด.ญ.สุมานัส แสงเขียว 2 15 ด.ช.อัครเดช สุขสร้อย 2 16 ด.ญ.จันธิดา ทิพย์สุวรรณ 2 17 ด.ญ.ทรรศวรรณ สุขจุ้ย 2 18 ด.ญ.สโรชา ทีฆะพันธ์ 2 19 ด.ญ.นัฐธิณา เพิ่มผล ไม่ครบ 2 20 ด.ช.วรพล อุนดวง ่ ไม่ครบ 2 21 ด.ญ.อรจิรา วงษ์สาราญ 2
 4. 4. 22 ด.ญ.ณิภาภรณ์ พาเสน่ห์ 223 ด.ญ.ธนพร แพงศรี 224 ด.ช.ธนกฤต บุญเลิศ 225 ด.ช.รัฐดนัย สุภาษิ 226 ด.ช.ทศพล สรีมีชีย 227 ด.ญ.ชฎาทิพย์ แตงกูล 228 ด.ย.ศศิประภา เหมะธุลน ิ 229 ด.ช.พัสสน พรมศรี 230 ด.ญ.ชลธิชา พรมศรี 231 ด.ช.มนัสชัย พรหมภักดี 232 ด.ช.พีรศักดิ์ เหมะธุลน ิ 233 ด.ญ.เจษฎาภรณ์ ภูจริดา 234 ด.ญ.กรรณิการ์ เดชชัยภูมิ ไม่ครบ 235 ด.ย.ปิยะฉัตร แก้วคาแสน 236 ด.ญ.สุนิตา จาปาสิทธ์ 237 ด.ญ.ชมภูนุช ชื่นบุญ 238 ด.ญ.ดวงพร ขวัญยืน 239 ด.ช.อิศเรศ แก้วมะ 240 ด.ญ.สตพร สีลาพัฒน์ 2
 5. 5. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 ห้องสอบที่ 3 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 ด.ช.พลวัฒน์ ชินรัตน์ 3 2 ด.ญ.พัชรินทร์ เพ็ชรนอก 3 3 ด.ช.อภิวัฒน์ ศรีมาลัย 3 4 ด.ช.นพรัตน์ อิ่มเกษ ไม่ครบ 3 5 ด.ญ.ศิรวัลย์ พันธุ์โคตร ิ 3 6 ด.ช.วรวิศ นุวเลิศ ิ ไม่ครบ 3 7 ด.ช.ภูมินทร์ ศรีนวล 3 8 ด.ญ.ณัฐกฤต ศรีสมสู 3 9 ด.ญ.ณัฐฑิกา เกือทาน ้ 3 10 ด.ญ.ปภัสสร โอตพล 3 11 ด.ช.ศิวัช พรหมดีราช 3 12 ด.ญ.นาตยา โชยเชษฐ์ 3 13 ด.ญ.ธัญจิรา กัลยาไสย 3 14 ด.ญ.ภัคคิญาภรณ์ สายบุตร 3 15 ด.ญ.รัชดาภรณ์ คาวงศ์ษา ไม่ครบ 3 16 ด.ช.ภาณุ สุขสร้อย ไม่ครบ 3 17 ด.ญ.ชิดกมล เชื้อหาญ ไม่ครบ 3 18 ด.ญ.กุลธิดา ดีดวงพันธ์ 3 19 ด.ญ.สุภินญา จองระหงษ์ 3 20 ด.ช.วีรภัชร เทียมสิงห์โต ไม่ครบ 3 21 ด.ช.ณัฐพล พานวงศ์ 3
 6. 6. 22 ด.ช.พุชงค์ ริยะบุตร 323 ด.ญ.ละอองดาว อาจไพรินทร์ ไม่ครบ 324 ด.ญ.ฤทัยชนก มณีบู่ 325 ด.ญ.ธมลวรรณ สารประรัง 326 ด.ช.ภาคภูมิ บุญรักษา 327 ด.ญ.อาธิตยา บุญมาก ิ 328 ด.ญ.นริสรา ทวีกุล 329 ด.ช.หฤษฏ์ ผ่องใส ไม่ครบ 330 ด.ญ.กนกวรรณ นันทราช 331 ด.ญ.รชกร พายบุตร 332 ด.ช.พงษ์กฤต นครินทร์สาคร 333 ด.ญ.ศิรกานต์ ศรีพรหมษา ิ 334 ด.ช.ธรรมรัฐ สมบัตดี ิ 335 ด.ช.อภิสักธิ์ จองระหงษ์ 336 ด.ญ.ภาริณี นันทราช 337 ด.ช.สรันย์ สุรนทะ ิ 338 ด.ช.ธนดล กองธรรม 339 ด.ช.ธนพล ฤทธิธรรม 340 ด.ช.ชานนท์ อินยอด 3
 7. 7. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 ห้องสอบที่ 4 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 ด.ญ.กุลณัฐ เดชสอน 4 2 ด.ช.ธนวัฒน์ วุฒิตะสาร 4 3 ด.ญ.อริญา สร้างท้าว 4 4 ด.ช.เอกภพ ราชชมภู ไม่ครบ 4 5 ด.ญ.พิชยา พรหมอุดม 4 6 ด.ญ.พนมภรณ์ แย้มยวน 4 7 ด.ญ.วชิรภรณ์ ทองจตร 4 8 ด.ญ.สิริกร นนธิบุตร 4 9 ด.ญ.ประทินทิพย์ แสงมณีจนดา ิ 4 10 ด.ช.พีรพัฒน์ แสงชาติ 4 11 ด.ช.จักรพัฒน์ เหมะธุลิน 4 12 ด.ญ.สุทธดา แสนสุราช 4 13 ด.ญ.กัญญามาศ อยู่กรุง 4 14 ด.ญ.มัชฌิมา ทันบุญ 4 15 ด.ช.ชัยมงคล แก้วคางาม 4 16 ด.ช.ฤทธิรงค์ พาเสน่ห์ 4 17 ด.ญ.รุงนภา โตทณฑา ่ ไม่ครบ 4 18 ด.ช.ประสิทธิ นันตะลา 4 19 ด.ช.พีรพงษ์ ภู่ดาย ้ 4 20 ด.ญ.นิศมา ฤทธิธรรม 4
 8. 8. 21 ด.ญ.ศุภกาญจน์ ไพรทอง ไม่ครบ 422 ด.ญ.จุฬารัตน์ โคตรวิชา 423 ด.ญ.ชุดาภา โพธิ์ศรีทอง 424 ด.ญ.อุษณี ทัศคร ไม่ครบ 425 ด.ช.ชาติบดินธิ์ ปุรสุม ิ 426 ด.ญ.อัจฉรา กองพิมาย 427 ด.ญ.รุงไพลิน ศรีนุกูล ่ 428 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ไชยราช 429 ด.ช.บูรพา กองพิมาย 430 ด.ช.นัฐการณ์ เจริญไชย 431 ด.ช.ณัฐภูมิ พาอ่อน 432 ด.ญ.ชนาพร โพธัจนทร์ 433 ศิวนาถ มาดี 434 ด.ช.ธนากร ทบซ้าย 435 ด.ญ.ชลดา บุญพระรักษา 436 ด.ช.ชินวัตร พจนา 437 ด.ญ.ธันชนก เกตษร 438 ด.ช.วีรพงศ์ แวงเลิศ 439 ด.ช.วีรพัชร แวงเลิศ 440 ด.ญ.ทิพย์สุดา ฉะอ้อน 4
 9. 9. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 ห้องสอบที่ 5 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 ด.ช.ไพศาล อยู่อน ้ 5 2 ด.ช.จักรกฤษณ์ อัคราช 5 3 ด.ญ.สุดารัตน์ วัฒนวงศ์ 5 4 ด.ญ.ภัทราพร สิงห์ทองชัย 5 5 ด.ญ.จุฑาพร แก้วประดิษฐ์ 5 6 ด.ช.ธนภัทร ราชชมภู 5 7 ด.ช.สุธรักษ์ ศรีวไล ิ ิ 5 8 ด.ญ.อภิญญา อ่อนคาหล้า 5 9 ด.ญ.ธิดารัตน์ อัคราช 5 10 ด.ญ.ศสิมล ผลาจันทร์ 5 11 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญสิมมา 5 12 ด.ญ.กฤษณา แก้ววงศ์ษา 5 13 ด.ญ.สุวรรณี ศรีสาราญ 5 14 ด.ญ.กุลธิดา ผลาจันทร์ 5 15 ด.ญ.จุฬารัตน์ พรมโย 5 16 ด.ญ.ฐิตาพร ยศเกิ่ง 5 17 ด.ญ.รวิสรา สังฆะมณี 5 18 ด.ญ.วิภาดา เหมะธุลน ิ 5 19 ด.ช.ธนเอก พานโฮม 5 20 ด.ช.ธนเกียรติ โสภางาม 5 21 ด.ญ.พัชรี หันจางสิทธิ์ 5
 10. 10. 22 ด.ช.ปฏิภาณ โพธิ์สาวัง 523 ด.ช.กุลพัทธฺ วงศ์ชู 524 ด.ช.นิว สอนเวียง 525 ด.ช.ชินดนัย ไชยรักษ์ 526 ด.ช.ธนศักดิ์ ใครอามาตย์ 527 ด.ญ.เยาวพักตร์ ผลาจันทร์ 528 ด.ช.พุฒินาท ป่าส่าน 529 ด.ช.ภาณุพงษษ์ สิทธิภูมิ 530 ด.ช.มิงแมน โลมะบุตร 531 ด.ช.วรวุฒิ พรหมศิริ 532 ด.ญ.จุฑารัตน์ พรหมศิริ 533 ด.ญ.อาริยา ฤทธิ์ดอน 534 ด.ญ.ธัญเรศ คาหาญ 535 ด.ช.พัทธราธันว์ เมืองขันธ์ 536 ด.ญ.พิมพ์มาดา ทองอยู่ 537 ด.ญ.แก้วฟ้า ขาวพรมรินทร์ 538 ด.ช.พงศ์นรินทร์ กิ่งทอง 539 ด.ช.อภิสทธิ์ ช่างคุณ ิ 540 ด.ช.ภานุจิต สุทธศิริ 5
 11. 11. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 ห้องสอบที่ 6 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 ด.ญ.พรทิพย์ ภูป่านดา 6 2 ด.ญ.จุฑาพร ขาวขันธ์ 6 3 ด.ช.ปารเมศ สุโนนคุณ 6 4 ด.ญ.จินติลา คาปัง 6 5 ด.ช.ปฏิภาณ หลักทอง 6 6 ด.ญ.พัชนี สุขสร้อย 6 7 ด.ช.ธรรมรัตน์ พาเสน่ห์ 6 8 ด.ช.ธนากร นามวงษา 6 9 ด.ญ.ดุจดาว เจริญไชย ไม่ครบ 6 10 ด.ช.ธีระพงษ์ ดีสร้อย 6 11 ด.ญ.ชนากานต์ นาคสะเล 6 12 ด.ช.วชิรเมธี ศรีวภักดิ์ ิ ไม่ครบ 6 13 ด.ช.พีระพัฒน์ ผาลีชัย 6 14 ด.ญ.อรวรรณ พัชรานุ 6 15 ด.ญ.สายธาร สอดบุญหลง ไม่ครบ 6 16 ด.ญ.มัลลกา มีพรหม 6 17 ด.ญ.อัฏภิญญา งึ้มชา ไม่ครบ 6 18 ด.ช.บรรณฑิต อาจโยธา 6 19 ด.ช.กิตติพงษ์ ประทาน 6 20 ด.ญ.สิตานัน แสสงชัย ไม่ครบ 6 21 ด.ช.ธันยธรณ์ แสนสีแก้ว 6
 12. 12. 22 ด.ช.นพรัตน์ พลศรีลา 623 ด.ญ.ปณิศร ศรีภูวงษ์ ไม่ครบ 624 ด.ญ.สาวิตรี สิงห์ทองไชย 625 ด.ช.ดวง ภูมิเพชร 626 ด.ญ.สกุณา นาคะอินทร์ 627 ด.ช.พุฒิพัฒน์ ฤทธิธรรม 628 ด.ญ.ศิรัตกาล ปาระพิมพ์ ิ 629 ด.ญ.ปริชญา คุรมี 630 ด.ญ.สุชาวดี จันทธผล 631 ด.ญ.จิราวรรณ วงศ์ประทุม 632 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ ชาครธรรม 633 ด.ช.โกวิทย์ อ่อนคาหล้า 634 ด.ญ.สมฤทัย โพธิ์ชัย ไม่ครบ 635 ด.ช.กษิดิศ นันทราช 636 ด.ช.นพรัตน์ วารีย์ 637 ด.ญ.อวรรษฎา รอดเสียงล้า 638 ด.ช.อิทธิพล แสนอุบล 639 ด.ช.พีรวิชญ์ พงษ์นุช 640 ด.ญ.รัฐริญ นาเชียงใต้ ไม่ครบ 6
 13. 13. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 ห้องสอบที่ 7 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 ด.ญ.วรัญญา ทัศมี ไม่ครบ 7 2 ด.ญ.อารยา วรชินา ไม่ครบ 7 3 ด.ญ.นราภัทธ์ หาระบุตร ไม่ครบ 7 4 ด.ช.วรพงษ์ สมบัตดี ิ ไม่ครบ 7 5 ด.ญ.สุภิญญา จางจันทร์ ไม่ครบ 7 6 ด.ญ.อารีรัตน์ เหมะธุลิน ไม่ครบ 7 7 ด.ญ.เสาวลักษณ์ พวงจันทร์ ไม่ครบ 7 8 ด.ช.ศตวรรษ สีดา ไม่ครบ 7 9 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ศรีนวล ไม่ครบ 7 10 ด.ญ.วิจตรา สาลิกา ิ ไม่ครบ 7 11 ด.ญ.วิภาดา อินธิดา ไม่ครบ 7 12 ด.ญ.สุดารัตน์ พจนา ไม่ครบ 7 13 ด.ช.เก้าขวัญ คาพิสมัย ไม่ครบ 7 14 ด.ช.ธนากร สอนไชยา ไม่ครบ 7 15 ด.ญ.เบญจวรรณ์ แก้วคาศรี ไม่ครบ 7 16 ด.ช.พีรวัส โคตรวิชา ไม่ครบ 7 17 ด.ญ.ปณัธดา วารีย์ ไม่ครบ 7 18 ด.ญ.สุจตรา พิมปัดชา ิ ไม่ครบ 7 19 ด.ญ.สิริขวัญ สุดเสน่ห์ ไม่ครบ 7 20 ด.ญ.ธิดาพร สุวรรณเจริญ ไม่ครบ 7 21 ด.ญ.อริสา กาญบุตร ไม่ครบ 7
 14. 14. 22 ด.ญ.นัชชา ตาระบัตร ไม่ครบ 723 ด.ญ.สุธิดา คาจวงจันทร์ ไม่ครบ 724 ด.ญ.จุฑารัตน์ บุญมาศ ไม่ครบ 725 ด.ช.ศุภชัย จอกทอง ไม่ครบ 726 ด.ช.ณัถวุฒิ ใครอามาตย์ ไม่ครบ 727 ด.ช.ธนพล ศรีวลัย ิ ไม่ครบ 728 ด.ญ.สิริญภา พองพรหม ไม่ครบ 729 ด.ญ.ชนกสุดา จันทร์ปุ่ม ไม่ครบ 730 ด.ญ.ปวรา นาโพธิ์ตอง ไม่ครบ 731 ด.ช.อลงกรณ์ ด้วงยศ 732 ด.ญ.สิริยากร สุราษฎร์ 733 ด.ช.ฉัตรทวัฒน์ สุรนทราช ิ 734 ด.ช.อนุพนธ์ มาลาทอง 735 ด.ช.นัทรพล พรหมวิชัย 736 ด.ช.เทพพิทักษ์ คาหอม 737 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา บัวภาคา ไม่ครบ 738 ด.ช.ณัฐวัฒน์ กลางชาติ ไม่ครบ 739 ด.ช.วสันต์ มาละมิ่ง ไม่ครบ 740 ด.ญ.วัลดา เสือสา ไม่ครบ 741 ด.ช.ศุภณัฐ ทองศรี 742 ด.ญ.สิรินทรา สรีไพศาล 743 ด.ช.ปฏิภาณ เจริญไชย 744 ด.ช.ธนกร ฤทธิธรรม 7

×