Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประกาศสํานักการศึกษา               เรื่อง ผลการสอบขอเขียนขาราชการครูกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุ         ...
-๒-                                 สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว        ...
-๓-                                สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว        ชื่...
-๔-                                 สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว         ...
-๕-                                 สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว        ช...
-๖-                                 สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว        ...
-๗-                               สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว        ชื่อ –...
-๘-                                สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว       ชื่อ ...
-๙-                               สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว        ชื่อ ...
-๑๐-                                   สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว      ...
-๑๑-                               สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว         ชื...
-๑๒-   กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ตําแหนงผูอํานวยการ)1. สถานที่สอบ หองประชุมศิรินาม ชั้น...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลการสอบข้อเขียนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยก

5,131 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ผลการสอบข้อเขียนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยก

 1. 1. ประกาศสํานักการศึกษา เรื่อง ผลการสอบขอเขียนขาราชการครูกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ตามที่สํานักการศึกษาไดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกขาราชการครูกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ และจัดใหมีการสอบขอเขียน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 แลวนัน ้ สํานักการศึกษา ขอประกาศรายชื ่อผู ผานการสอบขอเขีย นและมีสิท ธิเ ขารับ การประเมิน ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยเรียงตามเลขประจําตัวสอบ พรอมกําหนด วัน เวลา และสถานที่ประเมินความ เหมาะสมกับตําแหนง ดังนี้ เลข สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ)ประจําตัว ชื่อ - สกุล สอบ โรงเรียน สํานักงานเขต 1 นางสาวภัทรกร เกิดรังษี วัดหนองจอก หนองจอก 2 นายกลชัย เอี่ยมสวัสดิ์ วัดดุสิตาราม บางกอกนอย 3 นางสาวกมลวรรณ ปญญาวาทีนันท วัดจันทรสโมสร ดุสิต 4 นายเรวัตร เลียบสวัสดิ์ วัดคูบอน คลองสามวา 5 นางนันทนภัส ลภัสสรวีย บางชัน คลองสามวา 6 นายสุริยา ลุนหงส บางเชือกหนัง บางแค 7 นายประเสริฐ อิ่มใจ คลองตนไทร ทวีวัฒนา 9 นายบุญลือ อุดมผล วัดราชโกษา ลาดกระบัง 11 นางลักษิกา ดํารงศักดิ์ เคหะชุมชนลาดกระบัง ลาดกระบัง 13 นายอาคม ภูขาว มีนบุรี มีนบุรี 17 นายบรรเจิด ทาวแพทย แกนทองอุปถัมภ ประเวศ 18 นางบุญรัตน สะระวงษ ฤทธิยะวรรณาลัย สายไหม 19 นายกุศล ถี่ถวน วัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง 20 นางบีรีรัตน บุญมาก คลองกุม บึงกุม 22 นางพิชุตา เพ็ชรชู วัดไทร จอมทอง 23 นางวันทนา บุณยรัตพันธุ วัดอุดมรังสี หนองแขม 24 นางสุภาณี ฝนทองมงคล วัดอุดมรังสี หนองแขม / 25 นางวิมลศรี ...
 2. 2. -๒- สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล สอบ โรงเรียน สํานักงานเขต 25 นางวิมลศรี กนิษฐพยาฆร วัดศรีนวลธรรมวิมล หนองแขม 27 นายปรีชา รอดมณี วัดหนองจอก หนองจอก 28 นายณรงค เฉียงลิบ หนองจอกพิทยานุสรณ หนองจอก 29 นายนิมิตร ชื่นชูจิตร หนองจอกพิทยานุสรณ หนองจอก 32 นายสุวิทย จันทรคงหอม วัดสะแกงาม บางขุนเทียน 33 นางนฤมล สงเสริม วัดเทพลีลา บางกะป 34 นางวนัชพร บํารุงเมือง วัดอางแกว ภาษีเจริญ 35 นายสิทธิชัย ลําไย วัดสะแกงาม บางขุนเทียน 36 นางศิระภัสสร พินทุนันท วัดปุรณาวาส ทวีวัฒนา 37 นางสาวมาลี พันธุอําไพ มัธยมประชานิเวศน จตุจักร 38 นายอนุกูล บุญทาทอง วัดราชสิทธาราม บางกอกใหญ 39 นายณภัทรพล วิริยะกุลเจริญ วัดราชสิทธาราม บางกอกใหญ 40 นายจุมพล นิลรัตน วัดลาดกระบัง ลาดกระบัง 41 นายจามจุรี จําเมือง วัดบางปะกอก ราษฎรบูรณะ 42 วาที่ ร.ต.สักการะ พิทักษวงศ คลองหนองใหญ บางแค 43 นายชัยนกร เมตตาหมู ปลูกจิต ปทุมวัน 44 นางสาวจําเนียร นนทมิตร วัดสามัคคีสุทธาวาส บางพลัด 46 นายธนวิชญ ดาวังปา คลองกุม บึงกุม 47 นางสาวประภักดิ์ กันหาชิน งามมานะ ประเวศ 48 นายปริญญา วรมาริษ สุเหราใหม สวนหลวง 49 นางสาวศศิธร ชาลีพรหม วัดดอนเมือง ดอนเมือง 50 นายไพบูรณ ไมเกตุ รัตนโกสินทรสมโภช จตุจักร 52 นางลักขณา ทวีศักดิ์ วัดเสมียนนารี จตุจักร 53 นางสิริมาศอร ภิรัฐพงศธนากร วัดดอนเมือง ดอนเมือง 54 นายเรืองศิลป นิราราช ประชาภิบาล บางเขน / 55 นายสุรสิทธิ์ …
 3. 3. -๓- สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล สอบ โรงเรียน สํานักงานเขต 55 นายสุรสิทธิ์ บุญเลิศรัตนะกุล วัดมงคลวราราม จอมทอง 56 นางวาสนา เจียนสุวรรณ วัดโพธินิมิตร ธนบุรี 57 นางสาวอุไรพรรณ ทวิชศรี วัดบางขุนเทียนนอก จอมทอง 59 นางสาวสรัลรัตน สรอยสุวรรณ วัดทองสุทธาราม บางซื่อ 60 นางปุณยวีร โชคธนยศเสถียร ประชาภิบาล บางเขน 61 นายวินัย จอยศรีเกตุ อยูเปนสุขอนุสรณ ประเวศ 62 นางสาวสุภัตรา พลอยบานแพว วัดศาลาครืน จอมทอง 63 นายจิณณวัตร เรืองสมบูรณ วัดจันทรประดิษฐาราม ภาษีเจริญ 64 นายประวิทย วิภาคสงเคราะห วัดลานบุญ ลาดกระบัง 65 นายชัชษณุชา กันอัคคี วัดลานบุญ ลาดกระบัง 66 นางไพราญ พัฒนอมร ลําพะอง ลาดกระบัง 67 นายชํานาญ สวัสดี เคหะชุมชนลาดกระบัง ลาดกระบัง 68 นางสาวโชตศิกาญจน ยุติธรรมนนท วัดสรอยทอง บางซื่อ 69 นายธีระ มงคลเจริญลาภ วัดจันทรประดิษฐาราม ภาษีเจริญ 70 นายนพดล ฤทธิโสม วัดมวง บางแค 71 นางเจริญรัตน กรณีย วัดบํารุงรื่น ลาดกระบัง 73 นายฉัตรเพชร ตรัยรัตนไพจิตร วัดศรีนวลธรรมวิมล หนองแขม 74 นายสุดแสนคม หงษทอง วัดหลักสี่ หลักสี่ 75 นายสุทิน โตพานิชสุรีย วัดดิสหงสาราม ราชเทวี 76 นายปณต เกิดภักดี วัดบางกระดี่ บางขุนเทียน 77 นายวาริช อินทนนท วัดนิมมานรดี ภาษีเจริญ 78 นายเชาวฤทธิ์ ขําเหล็ง วัดไทร จอมทอง 79 นางอังคนา ธนะปญโญ นาหลวง ทุงครุ 80 นางสุชาดา วรวิทยพิทยา วัดสรอยทอง บางซื่อ 82 นางสาวสุจิตรา คลองหัดพล วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ / 83 นางรัตนา ...
 4. 4. -๔- สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว ชื่อ – สกุล สอบ โรงเรียน สํานักงานเขต 83 นางรัตนา กิณาชาติ วัดทุงครุ ทุงครุ 84 นางถาวร พวงมณี วัดสามงาม หนองจอก 86 นางชณัญ ธราวรรัฐ บานบางกะป บางกะป 87 นางบุษรา เขินอํานวย บานบางกะป บางกะป 88 สิบเอกสําเริง รอยแกว วัดปุรณาวาส ทวีวัฒนา 89 นายอนันต เทียรเดช วัดกําแพง บางขุนเทียน 92 นายสุนทร อาดํา คันนายาว คันนายาว 93 นายอุดม คชพงษ ศรีเอี่ยมอนุสรณ บางนา 94 นายสมควร วงษจักษุ วัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง 95 นางกาญจนันท ขยัน วัดเกาะสุวรรณาราม สายไหม 96 นายพีรพัฒน เพียงแกว สุเหราคลองหนึ่ง คลองสามวา 99 นายฤทธิเดช โตะเหม สุเหราทรายกองดิน มีนบุรี 100 นายสุขสันต ทองใบใหญ ฤทธิยะวรรณาลัย สายไหม 102 นายธีรยุทธ อุดมพิพัฒน บานขุนประเทศ หนองแขม 103 นางพัชรี ชํานาญศิลป สามเสนนอก ดินแดง 104 นางสาวระยา เพ็ญฟุง รัตนจีนะอุทิศ ราษฎรบูรณะ 105 นางวงศสวาง สุภาวงศ รัตนจีนะอุทิศ ราษฎรบูรณะ 107 นางวัลยา สุวรรณธาตรี สังฆประชานุสสรณ หนองจอก 108 นายทรงวุฒิ สุวรรณธาตรี สุเหราลําแขก หนองจอก 110 นายนฤพนธ วัลลภวิสุทธิ์ วัดสุวรรณาราม บางกอกนอย 111 นายปยะพงษ ภิรมยไชย วัดกําแพง บางขุนเทียน 114 นายกิตติกุญ ค้ําชู คลองลําเจียก บึงกุม 115 นางจุไรรัตน ดาวังปา วัดพิชัย บึงกุม 118 นางสละ จันทนา เพี้ยนพินอนุสรณ บางนา 119 นางสิริบูรณ วงษพัฒน ศรีเอี่ยมอนุสรณ บางนา / 120 นางสาวสมศรี ...
 5. 5. -๕- สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว ชื่อ – สกุล สอบ โรงเรียน สํานักงานเขต 120 นางสาวสมศรี พึ่งสุข ศรีเอี่ยมอนุสรณ บางนา 122 นางกิ่งแกว วานิชกูล การเคหะทาทราย หลักสี่ 124 นางเพียงจิต สีดาสมุทร วัดหนองใหญ สายไหม 125 นางวรรณา ลาเลิศ วัดสุทธาโภชน ลาดกระบัง 127 นางวราภรณ ประยูรสวัสดิ์เดช เบญจมบพิตร ดุสิต 129 นายอนุรักษ นอยเล็ก วัดนิมมานรดี ภาษีเจริญ 130 นางสาวปาลิตา ยศโต วัดธรรมาภิรตาราม ดุสิต 131 นายไพศาล ชนะโชติ วัดสะแกงาม บางขุนเทียน 132 นายประวิตร ศิลปะศาสตร อยูเปนสุขอนุสรณ ประเวศ 134 นายสมศักดิ์ ทองผุด วัดหนองแขม หนองแขม 135 นางวิไล ตั้วสมพงษ คลองทรงกระเทียม ลาดพราว 136 นายบุญเลิศ โองเคลือบ วัดหัวกระบือ บางขุนเทียน 137 นางจุรีรัตน สาคร วัดลาดพราว ลาดพราว 138 นายวุฒิชัย เอกทัศน วัดหัวกระบือ บางขุนเทียน 139 นางเตือนใจ สําลีขาว สุเหราแสนแสบ คลองสามวา 140 นางสาวสมบูรณ ไตรยาวัฒน สุเหราแสนแสบ คลองสามวา 142 นางมณินทร พลไชยวงศ ฉิมพลี ตลิ่งชัน 143 นางสาวลัดดาวัลย เจริญกิจ จินดาบํารุง คันนายาว 144 นายนพคุณ แสงฉาย จินดาบํารุง คันนายาว 145 นางสาวรัชนี ดอกไมทอง วัดทรัพยสโมสร หนองจอก 146 นางมาลัย ชุมภูทอง เปรมประชา ดอนเมือง 147 นางสาวสุรภา เกตุมาลา ลําพะอง ลาดกระบัง 148 นางกัลยา แทนเอี่ยม ราชบพิธ พระนคร 150 นางสาวพัชรี ศรีจันทรงาม วัดชัยพฤกษมาลา ตลิ่งชัน 151 นายสาโรฒ เวียงคํามา หมูบานเศรษฐกิจ บางแค / 154 นายอนันต …
 6. 6. -๖- สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล สอบ โรงเรียน สํานักงานเขต 154 นายอนันต บีดิลและ สุเหราซีรอ สะพานสูง 155 นายสมภพ นิลทคช การเคหะทาทราย หลักสี่ 157 นายธานินทร มรรคทรัพย วัดศาลาแดง บางแค 158 นายระวิ สุทธิเสงี่ยม วัดพรหมสุวรรณสามัคคี บางแค 160 นางสุภาณี นคร มีนบุรี มีนบุรี 162 นางเพ็ญภา ชมเดช คลองมหาสวัสดิ์ ทวีวัฒนา 163 นายธงชัย โคระทัต ประชานิเวศน จตุจักร 164 นางกาญจรัตน ศรัทธาธรรมกุล วัดยางสุทธาราม บางกอกนอย 165 นางศิริพร วรินทร สายไหม สายไหม 168 นางสาวสุชาดา ธรรมนิสนธิ์ สายไหม สายไหม 171 นางสาววรรณา สมปราชญานันท วัดธาตุทอง วัฒนา 172 นางพัชรินทร ศิริสุข วัดธาตุทอง วัฒนา 173 นางสาวณัฐชยา นาคแนวดี บํารุงรวิวรรณวิทยา ดอนเมือง 174 นางสุดารัตน รัศมี วัดธาตุทอง วัฒนา 176 นางจินตนา ศรีฉ่ํา วัดมัชฌันติการาม บางซื่อ 177 นายมงคลธรรศ บุญถึง สามแยกคลองหลอแหล สะพานสูง 178 นางสิริมา กิจพอคา วัดบางบอน บางบอน 180 นางสาวปรีดา พรหมพุฒ สังฆประชานุสสรณ หนองจอก 182 นางสาวรัตนา ดีศาลา คลองหนองใหญ บางแค 183 นางสาวชนาลัย เลิศประพฤติ วัดอุดมรังสี หนองแขม 184 นายชาญ มอทิพย วัดอุดมรังสี หนองแขม 185 นางเสนาะ บวรวิจิตรกุล วัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง 186 นางจุไรรัตน ลิลา วัดบางนาใน บางนา 189 นางสาวฉัฐนันท พุมเรือง พระราม9กาญจนาภิเษก หวยขวาง 190 นางสุขถวิล อารีรมย พระราม9กาญจนาภิเษก หวยขวาง / 191 นางบุญธิดา ...
 7. 7. -๗- สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว ชื่อ – สกุล สอบ โรงเรียน สํานักงานเขต 191 นางบุญธิดา พงศะบุตร วัดมวง บางแค 192 นางณฐมน ชุมมุง วัดราชโกษา ลาดกระบัง 193 นางสาวอาภรณ เชื้อพรหม วัดมวง บางแค 194 นางวัลลภา ชูธง วัดราษฎรบํารุง บางแค 197 นายศรีพงษ สวนแกวมณี วัดสุวรรณ คลองสาน 198 นางสาวลดาวัลย นิวาสวัต วัดศรีบุญเรือง บางกะป 200 นายสมบัติ เดชบํารุง เพชรเกษม บางแค 202 นางวนิดา พันธเมธาฤทธิ์ วัดสุทธิสะอาด คลองสามวา 204 นางสาวสมร ออนนิ่ม ประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา คลองสามวา 205 นางสาวณิชานันทน เฟองฟู ประชาราษฎรอุปถัมภวิทยา คลองสามวา 206 นางสาวรําไพพรรณ กฤษณพันธุ วัดสุวรรณ คลองสาน 210 นายวรกิตติ์ ศรีอ่ําอวม วัดหลักสี่ หลักสี่ 212 นายอภิชัย จันทนเทศ ไทยนิยมสงเคราะห บางเขน 213 นางอังคณา สัจจชุณหธรรม เบญจมบพิตร ดุสิต 214 นางทิพาพร เรืองสิน วัดบางสะแกใน ธนบุรี 215 นางวิภา ตรีอัจฉริยกุล วัดกระทุมเสือปลา ประเวศ 217 นายมาโนช ขะมันจา วัดคูบอน คลองสามวา 219 นางปนแกว เสียงเย็น วัดสีสุก จอมทอง 220 นายณัฐวัฒน วีรภัทรังกูร ไทยนิยมสงเคราะห บางเขน 222 นายสุวิชา พระโคตร บางขุนเทียนศึกษา บางขุนเทียน 223 นายนฤทธิ์ แสงสุขสวาง วัดมกุฎกษัตริยาราม พระนคร 224 นายภิญโญ หัวใจเพชร สุเหราทรายกองดิน มีนบุรี 226 นายภักดี ชุมทอง สุเหราทรายกองดิน มีนบุรี 230 นางจุไรรัตน ปานบานเกร็ด วัดกระจับพินิจ ธนบุรี 231 นางนภาพร หอมขจร วัดตะกล่ํา ประเวศ / 233 นางสาวสุนีย ...
 8. 8. -๘- สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว ชื่อ – สกุล สอบ โรงเรียน สํานักงานเขต 233 นางสาวสุนีย เจียระไนภรณ วัดราษฎรบํารุง บางแค 234 นางชลตวรรณ ขุมเพ็ชร วัดเลา บางขุนเทียน 236 นางสุชญา แจมสิน วัดไผตัน พญาไท 238 นางผองพรรณ พลเพชร พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร บางบอน 239 นางสาววิรายา เชฏฐนาค วัดบึงทองหลาง บางกะป 241 นายสมศักดิ์ อิศวิลานนท ประชานิเวศน จตุจักร 243 นายรัฐพงษ รัฐสมุทร ประชานิเวศน จตุจักร 245 นางจินดารัตน เชาวพาณิชยเจริญ ผองพลอยอนุสรณ บางนา 246 นายภูมิพัฒน อินทรสอน วัดเทพลีลา บางกะป 250 นายประทีป สุขุปชช บานคลองบัว บางเขน 254 นายสมหวัง วองไวไพศาล วัดบางบอน บางบอน 255 นางสาวกชมน ยอดประดิษฐ วัดไตรรัตนาราม บางเขน 256 นางศิริพร นพกาศ บานคลองบัว บางเขน 258 นางชนันรัตน รัตนพงศทอง เคหะทุงสองหองวิทยา 1 หลักสี่ 259 นางสาวเบญจวรรณ ธัญญอุดร วัดนาคนิมิต จอมทอง 260 นางปานจิต เอี่ยมเจริญ พิชัยพัฒนา บึงกุม 265 นางณัชภรณ ปานเนียม ประชาอุทิศ ดอนเมือง 266 นางสายพร สิงโต วัดปากบอ สวนหลวง 267 นางไพรัตน อยูสมบูรณ บางแค บางแค 269 นางสาวสายสุนีย ดวงแข วัดราชสิงขร บางคอแหลม 270 นายมนตชัย ขาวศรี วัดทัศนารุณสุนทริการาม ราชเทวี 272 นายสมพงษ ธรรมวิริยารักษ เคหะทุงสองหองวิทยา 2 หลักสี่ 273 นายสมพันธ นราพันธ วัดพระยาศิริไอยสวรรค บางพลัด 275 นางฑิตยวรรณ วงศสุวัฒน เพชรถนอม ลาดพราว 276 นางสาวมยุรี นาคธรรมาภรณ วัดเศวตฉัตร คลองสาน / 279 นางสาวพรรณี ...
 9. 9. -๙- สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว ชื่อ – สกุล สอบ โรงเรียน สํานักงานเขต 279 นางสาวพรรณี นิลสิทธิ์ วัดแจงรอน ราษฎรบูรณะ 281 นางวิริลยา เรืองโรจนวิชัย วัดนางนอง จอมทอง 282 นายวีระพงศ จันทรวงศ วัดปทุมวนารามฯ ปทุมวัน 283 นายธีรภัทร จอมสังข วัดศรีนวลธรรมวิมล หนองแขม 284 นางสาวเบญจมาศ รอดสุทธิ วัดทาพระ บางกอกใหญ 285 นายอนันต เอี่ยมหงสเหม วัดบุณยประดิษฐ บางแค 287 นายยิ่งยง บุญยศ มัธยมบานบางกะป บางกะป 289 นายมานัด จันทรผล วัดนวลจันทร บึงกุม 290 นางสาวออยใจ ทั่งสุวรรณ วัดบางเตย บึงกุม 292 นางพันธุรักษ ไชยธงยศ วัดบึงทองหลาง บางกะป 293 นางสาวศิริวรรณ ทั่งสุวรรณ วัดบึงทองหลาง บางกะป 294 นางกรองกาญจน อนันตชาติ หมูบานเศรษฐกิจ บางแค 295 นายพิบูลย อิ่มทรัพย ไทยนิยมสงเคราะห บางเขน 298 นางนิตยา มรรคทรัพย วัดพรหมสุวรรณสามัคคี บางแค 300 นายมนตรี สีสังข วัดบางเตย บึงกุม 301 นายเกียรติชัย ศรีนวกุล ราษฎรบูรณะ ทุงครุ 302 นางกาญจนา ศุภวัชระ วัดบางปะกอก ราษฎรบูรณะ 303 นายทวีศักดิ์ นอยดี วัดกระทุมเสือปลา ประเวศ 304 นายณัฏฐปพน โพธิ์ประสิทธิ์ ฤทธิยะวรรณาลัย สายไหม 306 นายบัณฑิต แสงกลา วัดยายรม จอมทอง 307 นายธนกฤต เกิดสินธุญาดา บางขุนเทียนศึกษา บางขุนเทียน 310 นายประสิทธิ์ หลําเพชร สุเหราทรายกองดิน มีนบุรี 312 นางรัชนี ภูมิแดนดิน วัดแปนทอง คลองสามวา 314 นางณัฐชานันท มีผลกิจจารุกร มัธยมประชานิเวศน จตุจักร 315 นางสาวกัลยา ชิตพงศ วัดบางเตย บึงกุม / 316 นายสันติ ...
 10. 10. -๑๐- สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว ชื่อ – สกุล สอบ โรงเรียน สํานักงานเขต 316 นายสันติ เบาพูนทอง ตั้งพิรุฬหธรรม ทวีวัฒนา 318 นางอรุณศรี ลักขณาตระกูล วัดไผตัน พญาไท 319 นางสาวสุกัญญา อรัญชัยเวช วัดเสมียนนารี จตุจักร 321 นางภัทรพร ลี้วิชัย วัดแจงรอน ราษฎรบูรณะ 323 นายฐิรวิชญ กิตติคุณปกรณ ฉิมพลี ตลิ่งชัน 325 นายประพนธ สรรพนา วัดตะกล่ํา ประเวศ 326 นายชาลี คําคม ตั้งพิรุฬหธรรม ทวีวัฒนา 327 นางสาวเดือนเพ็ญ สุขสมาน ศูนยรวมน้ําใจ คลองเตย 328 นายกมล อุปผล สุโขทัย ดุสิต 330 สิบเอกหญิงโกสุมภ กระจางสี สุโขทัย ดุสิต 332 นายยงยุทธ เสียมทอง สมโภชกรุงอนุสรณ(200ป) สะพานสูง 335 นายไสว จุฬา ศาลาคู มีนบุรี 336 นางสาวดวงจันทราฉาย ชวงชัย วัดพระยาสุเรนทร คลองสามวา 337 นายบุญเกื้อ โอภาสพินิจ ประชาบํารุง หนองแขม 339 นางประภาวดี วงษชาลี วัดหนองใหญ สายไหม 341 นางสาวอรุณี พจนโพธา คลองหนองใหญ บางแค 342 นางกุลยา สุนทรนนท สานเสนนอก ดินแดง 343 นายบุญสืบ จินตนากูล วัดประชาระบือธรรม ดุสิต 344 นายภูวิศ สิทธิเชนทร วัดโพธิ์ทอง จอมทอง 347 นายสกนธ แกวดี มัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณ ประเวศ 348 นางสาวชุติมา เดชะปยวงศ วัดลาดปลาเคา ลาดพราว 350 นางวลิวรรณ ชัยชาญ วิชากร ดินแดง 355 นายธีระศักดิ์ กองทรัพย วัดไทร บางคอแหลม 357 นางอรชพร เปรมโรจน วัดสุทธาราม คลองสาน 358 นายชูศักดิ์ พิบูลยไพโรจน วัดสุทธาราม คลองสาน / 359 นายสุพจน ...
 11. 11. -๑๑- สังกัด (ขณะรับสมัครสอบ) เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล สอบ โรงเรียน สํานักงานเขต 359 นายสุพจน อินทะสุข บานหนองระแหง คลองสามวา 360 นางสาวนิสสรณ พงษเภตรา วัดโพธิ์ทอง จอมทอง 361 นางนิตยา พัวรัตน วัดเกาะสุวรรณาราม สายไหม 364 นายประเวศ เชื้อเนตร วัดราษฎรนิยมธรรม สายไหม 369 นางสาวฤดี วงศสังฮะ วิชูทิศ ดินแดง
 12. 12. -๑๒- กําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ตําแหนงผูอํานวยการ)1. สถานที่สอบ หองประชุมศิรินาม ชั้น 3 สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร2. วันและเวลาสอบ วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ภาคเชา เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขประจําตัวสอบ 001 - 047 จํานวน 36 คน ภาคบาย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. เลขประจําตัวสอบ 048 - 088 จํานวน 36 คน วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ภาคเชา เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขประจําตัวสอบ 089 - 140 จํานวน 36 คน ภาคบาย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. เลขประจําตัวสอบ 142 - 192 จํานวน 36 คน วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ภาคเชา เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขประจําตัวสอบ 193 - 256 จํานวน 36 คน ภาคบาย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. เลขประจําตัวสอบ 258 - 314 จํานวน 36 คน วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ภาคเชา เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เลขประจําตัวสอบ 315 - 369 จํานวน 31 คนหมายเหตุ 1. ผูเขารับการประเมินตองแตงเครื่องแบบขาราชการสีกากีคอพับ และแสดงบัตรประจําตัว ขาราชการตอเจาหนาที่ 2. ผูเขารับการประเมินรายงานตัวโดยพรอมเพรียงกัน ณ สถานที่สอบ ภาคเชา เวลา 08.00 น. ภาคบาย เวลา 12.00 น. และผูรับการประเมินตองเขารับการประเมินตามวัน เวลา และ สถานที่ที่กําหนด หากผูใดไมมาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดจะไมใหเขารับการประเมิน ในทุกกรณี 3. ในวันสัมภาษณใหผูเขารับการประเมินเตรียมสรุปเนื้อหาในสวนของรายงานผลสําเร็จใน การปฏิบัติงาน (3-5 หนา) แลวรายงานเสนอ (Present) ตอคณะกรรมการฯ เปนขอมูล เบื้องตน เพื่อเปนการประหยัดเวลาสําหรับคณะกรรมการฯ พิจารณา รวมทั้งควรนําเอกสาร หรือหลักฐานที่สําคัญๆ ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาดวย ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (นายอรรถพร สุวัธนเดชา) ผูอํานวยการสํานักการศึกษา

×