ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกห้องเรียน ม. และ ม.4

1,659 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
541
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกห้องเรียน ม. และ ม.4

 1. 1. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 ห้องสอบที่ 1 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 ด.ช.กิตติภณ ไตรยขันธ์ 1 2 ด.ญ.ชลธชา ภูลาพัด 1 3 ด.ญ.ชลธร ละศรีจันทร์ 1 4 ด.ญ.อมรสตรี พลศรีลา 1 5 ด.ช.ธนภัทร พลเทพ 1 6 ด.ญ.ศริริรักษ์ พรหมวิชย ั 1 7 ด.ช.ธนากร แพงศรี ไม่ครบ 1 8 ด.ญ.อลิสรา อาษาสร้อย 1 9 ด.ญ.ชลธิชา จันทรปรุง 1 10 ด.ญ.กนกภรณ์ ฉลวยศรี 1 11 ด.ญ.พิชญาภา สารทะวงศ์ 1 12 ด.ญ.ปิยะธิดา นาคะอินทร์ 1 13 ด.ช.ศรันย์ พานิจ 1 14 ด.ช.อภิวรรษ ภูอ่าง 1 15 ด.ช.อโนทัย หนูน้อย 1 16 ด.ญ.วัชราภรณ์ ศรีพรหมษา 1 17 ด.ช.เปรมชัย วารีย์ 1 18 ด.ช.เศรษฐา แก้วคําหาญ 1 19 ด.ญ.ชนวีย์ อินทรพานิชย์ 1 20 ด.ช.วสุพล โคตรนววม 1 21 ด.ช.เขมโสภณ เกษมศุภการ ไม่ครบ 1
 2. 2. 22 ด.ช.วงศพัทธ์ ดวงสีทอง 123 ด.ช.ศรชัย ทุมอุทัย ่ 124 ด.ญ.เปมมิกา เจริญไชย 125 ด.ญ.สุพชญา พานวงศ์ ิ 126 ด.ญ.พรชิตา แพงหอม 127 ด.ญ.อาทิตย์ หัศกรรจ์ 128 ด.ช.นฤเบศร อัคนิจ 129 ด.ญ.ดวงกมล โมนาราช 130 ด.ช.ตะวัน แพงแย้ม 131 ด.ช.ศุภชัย ศรีพรหมษา 132 ด.ญ.จันทร์ฉาย ภูเวียนวงค์ 133 ด.ช.ไตรมาศน์ คุณมี ไม่ครบ 134 ด.ญ.กัลยรัตน์ บุญจู 135 ด.ช.กฤาฎา ขันละ 136 ด.ญ.กมลวรรร พจนา 137 ด.ญ.พัชรี วารีย์ 138 ด.ช.ศรพิทัก์ นาเมืองรักษ์ 139 ด.ช.ธีรภัทร ยางธิสาร 140 ด.ช.ณัฐพงษ์ เหล้าอามาตย์ 1
 3. 3. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 ห้องสอบที่ 2 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 ด.ช.ฐิติศักดิ์ อัคราช 2 2 ด.ญ.อารียา สว่างเนตร 2 3 ด.ช.อภิลักษณ์ กุละนาม 2 4 ด.ช.สุรเชษฐ์ เจริญสุข ไม่ครบ 2 5 ด.ช.ธีรภัทร สมบัตดี ิ 2 6 ด.ญ.จุไรรัตน์ คุณมี 2 7 ด.ญ.อารียา สอนกอง 2 8 ด.ญ.วริศรา ภูเวียนวงค์ 2 9 ด.ช.เบญจมินทร์ ภูดินทราย 2 10 ด.ช.จิระวุฒิ ฤทธิเดช 2 11 ด.ญ.ไอรัตน์ดา เหมะธุลิน 2 12 ด.ญ.สุภัสสรา สะอ้อน 2 13 ด.ญ.ดลนภา สะอ้อน ไม่ครบ 2 14 ด.ญ.สุมานัส แสงเขียว 2 15 ด.ช.อัครเดช สุขสร้อย 2 16 ด.ญ.จันธิดา ทิพย์สุวรรณ 2 17 ด.ญ.ทรรศวรรณ สุขจุ้ย 2 18 ด.ญ.สโรชา ทีฆะพันธ์ 2 19 ด.ญ.นัฐธิณา เพิ่มผล ไม่ครบ 2 20 ด.ช.วรพล อุนดวง ่ ไม่ครบ 2 21 ด.ญ.อรจิรา วงษ์สําราญ 2
 4. 4. 22 ด.ญ.ณิภาภรณ์ พาเสน่ห์ 223 ด.ญ.ธนพร แพงศรี 224 ด.ช.ธนกฤต บุญเลิศ 225 ด.ช.รัฐดนัย สุภาษิ 226 ด.ช.ทศพล สรีมีชีย 227 ด.ญ.ชฎาทิพย์ แตงกูล 228 ด.ย.ศศิประภา เหมะธุลน ิ 229 ด.ช.พัสสน พรมศรี 230 ด.ญ.ชลธิชา พรมศรี 231 ด.ช.มนัสชัย พรหมภักดี 232 ด.ช.พีรศักดิ์ เหมะธุลน ิ 233 ด.ญ.เจษฎาภรณ์ ภูจริดา 234 ด.ญ.กรรณิการ์ เดชชัยภูมิ ไม่ครบ 235 ด.ย.ปิยะฉัตร แก้วคําแสน 236 ด.ญ.สุนิตา จําปาสิทธ์ 237 ด.ญ.ชมภูนุช ชื่นบุญ 238 ด.ญ.ดวงพร ขวัญยืน 239 ด.ช.อิศเรศ แก้วมะ 240 ด.ญ.สตพร สีลาพัฒน์ 2
 5. 5. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 ห้องสอบที่ 3 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 ด.ช.พลวัฒน์ ชินรัตน์ 3 2 ด.ญ.พัชรินทร์ เพ็ชรนอก 3 3 ด.ช.อภิวัฒน์ ศรีมาลัย 3 4 ด.ช.นพรัตน์ อิ่มเกษ ไม่ครบ 3 5 ด.ญ.ศิรวัลย์ พันธุ์โคตร ิ 3 6 ด.ช.วรวิศ นุวเลิศ ิ ไม่ครบ 3 7 ด.ช.ภูมินทร์ ศรีนวล 3 8 ด.ญ.ณัฐกฤต ศรีสมสู 3 9 ด.ญ.ณัฐฑิกา เกือทาน ้ 3 10 ด.ญ.ปภัสสร โอตพล 3 11 ด.ช.ศิวัช พรหมดีราช 3 12 ด.ญ.นาตยา โชยเชษฐ์ 3 13 ด.ญ.ธัญจิรา กัลยาไสย 3 14 ด.ญ.ภัคคิญาภรณ์ สายบุตร 3 15 ด.ญ.รัชดาภรณ์ คําวงศ์ษา ไม่ครบ 3 16 ด.ช.ภาณุ สุขสร้อย ไม่ครบ 3 17 ด.ญ.ชิดกมล เชื้อหาญ ไม่ครบ 3 18 ด.ญ.กุลธิดา ดีดวงพันธ์ 3 19 ด.ญ.สุภินญา จองระหงษ์ 3 20 ด.ช.วีรภัชร เทียมสิงห์โต ไม่ครบ 3 21 ด.ช.ณัฐพล พานวงศ์ 3
 6. 6. 22 ด.ช.พุชงค์ ริยะบุตร 323 ด.ญ.ละอองดาว อาจไพรินทร์ ไม่ครบ 324 ด.ญ.ฤทัยชนก มณีบู่ 325 ด.ญ.ธมลวรรณ สารประรัง 326 ด.ช.ภาคภูมิ บุญรักษา 327 ด.ญ.อาธิตยา บุญมาก ิ 328 ด.ญ.นริสรา ทวีกุล 329 ด.ช.หฤษฏ์ ผ่องใส ไม่ครบ 330 ด.ญ.กนกวรรณ นันทราช 331 ด.ญ.รชกร พายบุตร 332 ด.ช.พงษ์กฤต นครินทร์สาคร 333 ด.ญ.ศิรกานต์ ศรีพรหมษา ิ 334 ด.ช.ธรรมรัฐ สมบัตดี ิ 335 ด.ช.อภิสักธิ์ จองระหงษ์ 336 ด.ญ.ภาริณี นันทราช 337 ด.ช.สรันย์ สุรนทะ ิ 338 ด.ช.ธนดล กองธรรม 339 ด.ช.ธนพล ฤทธิธรรม 340 ด.ช.ชานนท์ อินยอด 3
 7. 7. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 ห้องสอบที่ 4 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 ด.ญ.กุลณัฐ เดชสอน 4 2 ด.ช.ธนวัฒน์ วุฒิตะสาร 4 3 ด.ญ.อริญา สร้างท้าว 4 4 ด.ช.เอกภพ ราชชมภู ไม่ครบ 4 5 ด.ญ.พิชยา พรหมอุดม 4 6 ด.ญ.พนมภรณ์ แย้มยวน 4 7 ด.ญ.วชิรภรณ์ ทองจตร 4 8 ด.ญ.สิริกร นนธิบุตร 4 9 ด.ญ.ประทินทิพย์ แสงมณีจนดา ิ 4 10 ด.ช.พีรพัฒน์ แสงชาติ 4 11 ด.ช.จักรพัฒน์ เหมะธุลิน 4 12 ด.ญ.สุทธดา แสนสุราช 4 13 ด.ญ.กัญญามาศ อยู่กรุง 4 14 ด.ญ.มัชฌิมา ทันบุญ 4 15 ด.ช.ชัยมงคล แก้วคํางาม 4 16 ด.ช.ฤทธิรงค์ พาเสน่ห์ 4 17 ด.ญ.รุงนภา โตทณฑา ่ ไม่ครบ 4 18 ด.ช.ประสิทธิ นันตะลา 4 19 ด.ช.พีรพงษ์ ภู่ดาย ้ 4 20 ด.ญ.นิศมา ฤทธิธรรม 4
 8. 8. 21 ด.ญ.ศุภกาญจน์ ไพรทอง ไม่ครบ 422 ด.ญ.จุฬารัตน์ โคตรวิชา 423 ด.ญ.ชุดาภา โพธิ์ศรีทอง 424 ด.ญ.อุษณี ทัศคร ไม่ครบ 425 ด.ช.ชาติบดินธิ์ ปุรสุม ิ 426 ด.ญ.อัจฉรา กองพิมาย 427 ด.ญ.รุงไพลิน ศรีนุกูล ่ 428 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ไชยราช 429 ด.ช.บูรพา กองพิมาย 430 ด.ช.นัฐการณ์ เจริญไชย 431 ด.ช.ณัฐภูมิ พาอ่อน 432 ด.ญ.ชนาพร โพธัจนทร์ 433 ศิวนาถ มาดี 434 ด.ช.ธนากร ทบซ้าย 435 ด.ญ.ชลดา บุญพระรักษา 436 ด.ช.ชินวัตร พจนา 437 ด.ญ.ธันชนก เกตษร 438 ด.ช.วีรพงศ์ แวงเลิศ 439 ด.ช.วีรพัชร แวงเลิศ 440 ด.ญ.ทิพย์สุดา ฉะอ้อน 4
 9. 9. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 ห้องสอบที่ 5 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 ด.ช.ไพศาล อยู่อน ้ 5 2 ด.ช.จักรกฤษณ์ อัคราช 5 3 ด.ญ.สุดารัตน์ วัฒนวงศ์ 5 4 ด.ญ.ภัทราพร สิงห์ทองชัย 5 5 ด.ญ.จุฑาพร แก้วประดิษฐ์ 5 6 ด.ช.ธนภัทร ราชชมภู 5 7 ด.ช.สุธรักษ์ ศรีวไล ิ ิ 5 8 ด.ญ.อภิญญา อ่อนคําหล้า 5 9 ด.ญ.ธิดารัตน์ อัคราช 5 10 ด.ญ.ศสิมล ผลาจันทร์ 5 11 ด.ญ.ศิริลักษณ์ บุญสิมมา 5 12 ด.ญ.กฤษณา แก้ววงศ์ษา 5 13 ด.ญ.สุวรรณี ศรีสําราญ 5 14 ด.ญ.กุลธิดา ผลาจันทร์ 5 15 ด.ญ.จุฬารัตน์ พรมโย 5 16 ด.ญ.ฐิตาพร ยศเกิ่ง 5 17 ด.ญ.รวิสรา สังฆะมณี 5 18 ด.ญ.วิภาดา เหมะธุลน ิ 5 19 ด.ช.ธนเอก พานโฮม 5 20 ด.ช.ธนเกียรติ โสภางาม 5 21 ด.ญ.พัชรี หันจางสิทธิ์ 5
 10. 10. 22 ด.ช.ปฏิภาณ โพธิ์สาวัง 523 ด.ช.กุลพัทธฺ วงศ์ชู 524 ด.ช.นิว สอนเวียง 525 ด.ช.ชินดนัย ไชยรักษ์ 526 ด.ช.ธนศักดิ์ ใครอามาตย์ 527 ด.ญ.เยาวพักตร์ ผลาจันทร์ 528 ด.ช.พุฒินาท ป่าส่าน 529 ด.ช.ภาณุพงษษ์ สิทธิภูมิ 530 ด.ช.มิงแมน โลมะบุตร 531 ด.ช.วรวุฒิ พรหมศิริ 532 ด.ญ.จุฑารัตน์ พรหมศิริ 533 ด.ญ.อาริยา ฤทธิ์ดอน 534 ด.ญ.ธัญเรศ คําหาญ 535 ด.ช.พัทธราธันว์ เมืองขันธ์ 536 ด.ญ.พิมพ์มาดา ทองอยู่ 537 ด.ญ.แก้วฟ้า ขาวพรมรินทร์ 538 ด.ช.พงศ์นรินทร์ กิ่งทอง 539 ด.ช.อภิสทธิ์ ช่างคุณ ิ 540 ด.ช.ภานุจิต สุทธศิริ 5
 11. 11. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 ห้องสอบที่ 6 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 ด.ญ.พรทิพย์ ภูป่านดํา 6 2 ด.ญ.จุฑาพร ขาวขันธ์ 6 3 ด.ช.ปารเมศ สุโนนคุณ 6 4 ด.ญ.จินติลา คําปัง 6 5 ด.ช.ปฏิภาณ หลักทอง 6 6 ด.ญ.พัชนี สุขสร้อย 6 7 ด.ช.ธรรมรัตน์ พาเสน่ห์ 6 8 ด.ช.ธนากร นามวงษา 6 9 ด.ญ.ดุจดาว เจริญไชย ไม่ครบ 6 10 ด.ช.ธีระพงษ์ ดีสร้อย 6 11 ด.ญ.ชนากานต์ นาคสะเล 6 12 ด.ช.วชิรเมธี ศรีวภักดิ์ ิ ไม่ครบ 6 13 ด.ช.พีระพัฒน์ ผาลีชัย 6 14 ด.ญ.อรวรรณ พัชรานุ 6 15 ด.ญ.สายธาร สอดบุญหลง ไม่ครบ 6 16 ด.ญ.มัลลกา มีพรหม 6 17 ด.ญ.อัฏภิญญา งึ้มชา ไม่ครบ 6 18 ด.ช.บรรณฑิต อาจโยธา 6 19 ด.ช.กิตติพงษ์ ประทาน 6 20 ด.ญ.สิตานัน แสสงชัย ไม่ครบ 6 21 ด.ช.ธันยธรณ์ แสนสีแก้ว 6
 12. 12. 22 ด.ช.นพรัตน์ พลศรีลา 623 ด.ญ.ปณิศร ศรีภูวงษ์ ไม่ครบ 624 ด.ญ.สาวิตรี สิงห์ทองไชย 625 ด.ช.ดวง ภูมิเพชร 626 ด.ญ.สกุณา นาคะอินทร์ 627 ด.ช.พุฒิพัฒน์ ฤทธิธรรม 628 ด.ญ.ศิรัตกาล ปาระพิมพ์ ิ 629 ด.ญ.ปริชญา คุรมี 630 ด.ญ.สุชาวดี จันทธผล 631 ด.ญ.จิราวรรณ วงศ์ประทุม 632 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ ชาครธรรม 633 ด.ช.โกวิทย์ อ่อนคําหล้า 634 ด.ญ.สมฤทัย โพธิ์ชัย ไม่ครบ 635 ด.ช.กษิดิศ นันทราช 636 ด.ช.นพรัตน์ วารีย์ 637 ด.ญ.อวรรษฎา รอดเสียงล้ํา 638 ด.ช.อิทธิพล แสนอุบล 639 ด.ช.พีรวิชญ์ พงษ์นุช 640 ด.ญ.รัฐริญ นาเชียงใต้ ไม่ครบ 6
 13. 13. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 ห้องสอบที่ 7 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 ด.ญ.วรัญญา ทัศมี ไม่ครบ 7 2 ด.ญ.อารยา วรชินา ไม่ครบ 7 3 ด.ญ.นราภัทธ์ หาระบุตร ไม่ครบ 7 4 ด.ช.วรพงษ์ สมบัตดี ิ ไม่ครบ 7 5 ด.ญ.สุภิญญา จางจันทร์ ไม่ครบ 7 6 ด.ญ.อารีรัตน์ เหมะธุลิน ไม่ครบ 7 7 ด.ญ.เสาวลักษณ์ พวงจันทร์ ไม่ครบ 7 8 ด.ช.ศตวรรษ สีดา ไม่ครบ 7 9 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ ศรีนวล ไม่ครบ 7 10 ด.ญ.วิจตรา สาลิกา ิ ไม่ครบ 7 11 ด.ญ.วิภาดา อินธิดา ไม่ครบ 7 12 ด.ญ.สุดารัตน์ พจนา ไม่ครบ 7 13 ด.ช.เก้าขวัญ คําพิสมัย ไม่ครบ 7 14 ด.ช.ธนากร สอนไชยา ไม่ครบ 7 15 ด.ญ.เบญจวรรณ์ แก้วคําศรี ไม่ครบ 7 16 ด.ช.พีรวัส โคตรวิชา ไม่ครบ 7 17 ด.ญ.ปณัธดา วารีย์ ไม่ครบ 7 18 ด.ญ.สุจตรา พิมปัดชา ิ ไม่ครบ 7 19 ด.ญ.สิริขวัญ สุดเสน่ห์ ไม่ครบ 7 20 ด.ญ.ธิดาพร สุวรรณเจริญ ไม่ครบ 7 21 ด.ญ.อริสา กาญบุตร ไม่ครบ 7
 14. 14. 22 ด.ญ.นัชชา ตาระบัตร ไม่ครบ 723 ด.ญ.สุธิดา คําจวงจันทร์ ไม่ครบ 724 ด.ญ.จุฑารัตน์ บุญมาศ ไม่ครบ 725 ด.ช.ศุภชัย จอกทอง ไม่ครบ 726 ด.ช.ณัถวุฒิ ใครอามาตย์ ไม่ครบ 727 ด.ช.ธนพล ศรีวลัย ิ ไม่ครบ 728 ด.ญ.สิริญภา พองพรหม ไม่ครบ 729 ด.ญ.ชนกสุดา จันทร์ปุ่ม ไม่ครบ 730 ด.ญ.ปวรา นาโพธิ์ตอง ไม่ครบ 731 ด.ช.อลงกรณ์ ด้วงยศ 732 ด.ญ.สิริยากร สุราษฎร์ 733 ด.ช.ฉัตรทวัฒน์ สุรนทราช ิ 734 ด.ช.อนุพนธ์ มาลาทอง 735 ด.ช.นัทรพล พรหมวิชัย 736 ด.ช.เทพพิทักษ์ คําหอม 737 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา บัวภาคํา ไม่ครบ 738 ด.ช.ณัฐวัฒน์ กลางชาติ ไม่ครบ 739 ด.ช.วสันต์ มาละมิ่ง ไม่ครบ 740 ด.ญ.วัลดา เสือสา ไม่ครบ 741 ด.ช.ศุภณัฐ ทองศรี 742 ด.ญ.สิรินทรา สรีไพศาล 743 ด.ช.ปฏิภาณ เจริญไชย 744 ด.ช.ธนกร ฤทธิธรรม 7
 15. 15. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้องสอบที่ 1 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 น.ส.กาญจนา วงศ์สุกัลป์ ไม่ครบ 1 2 น.ส.จันทร์จรา ดาวเศรษฐ์ ิ ไม่ครบ 1 3 น.ส.สุมิตรา อาษาสร้อย ไม่ครบ 1 4 น.ส.นภารัตน์ เคลือชัย ไม่ครบ 1 5 น.ส.นันทิชา ประทุม ไม่ครบ 1 6 น.ส.กิตติยาภรณ์ แก้วธานี ไม่ครบ 1 7 น.ส.จันทร์ศิริ เจริญไชย 1 8 นายกุลนันทน์ ฤทธิธรรม ไม่ครบ 1 9 น.ส.มาริสา เสารางทอย 1 10 น.ส.กวินา ศรีมีชัย ไม่ครบ 1 11 นายวรวิช ผิวบุญเรือง 1 12 นายศิริพัฒน์ อาจอํานวย ไม่ครบ 1 13 น.ส.วิชุตา แสงเพชร์ 1 14 น.ส.วัชราภรณ์ ราชลองชัย 1 15 น.ส.นันท์ธิญา ศรีมาชัย ไม่ครบ 1 16 น.ส.จิราพร ก้อนอินทร์ ไม่ครบ 1 17 น.ส.ศิรัญญา ไชยเชษฐ์ 1 18 น.ส.เย็นฤทัย สามัคครี ไม่ครบ 1 19 น.ส.เกศณี พหูพจน์ ไม่ครบ 1 20 น.ส.เจนจิรา สิงหาด ไม่ครบ 1 21 น.ส.วรรณิสา สมนาม ไม่ครบ 1
 16. 16. 22 น.ส.วิลาสินี วงค์สิงห์ ไม่ครบ 123 นายทัตพงศ์ สิงหาด ไม่ครบ 124 น.ส.พิจิตรา เจริญไชย ไม่ครบ 125 น.ส.หทัยรัตน์ โคตรพัฒน์ ไม่ครบ 126 นายธีรกานต์ อัฐประจง ไม่ครบ 127 นายภานุวัฒน์ สํานึก ไม่ครบ 128 นายเทพปัญญา ชุมภูแสง ไม่ครบ 129 น.ส.สุวนันท์ อันทรบุตร ไม่ครบ 130 นายเขตต์ตะวัน โจระโถ ไม่ครบ 131 น.ส.วิจิตรา พรหมภักดี ไม่ครบ 132 น.ส.อุลัยพร สุขจิตร ไม่ครบ 133 น.ส.ชลิดา สิงหาด ไม่ครบ 134 น.ส.ธัญญารัตน์ ไชยราช ไม่ครบ 135 น.ส.ธัญสุดา สีดาดิษฐ์ ไม่ครบ 136 น.ส.นชา กรวิรัตน์ 137 นายปฏิภาณ ร่มสุวรรณ ไม่ครบ 138 นายเกียรติศักดิ์ ภาวงค์ ไม่ครบ 139 นายอภิวัฒน์ แก้วคําสอน ไม่ครบ 140 น.ส.ณัฐกุล นิลโคตร ไม่ครบ 141 น.ส.กาญจนา เคนไชยวงค์ 142 น.ส.อรยา สงวนนาม
 17. 17. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้องสอบที่ 2 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 น.ส.จีนาพร สมนึก ไม่ครบ 2 2 น.ส.ปิยฉัตร ศรีโคตร ไม่ครบ 2 3 น.ส.จารุณี เหมะธุลนิ ไม่ครบ 2 4 นายณัญวุฒิ โสภางาม ไม่ครบ 2 5 น.ส.อรนุช สุทธิอาจ ไม่ครบ 2 6 นายนําชัย อภัยวงศ์ ไม่ครบ 2 7 นายศุภวิชญ์ ผาลี ไม่ครบ 2 8 น.ส.พัชนิดา สุรนทะ ิ ไม่ครบ 2 9 น.ส.ปรียานุช พรหมสีหา ไม่ครบ 2 10 น.ส.อัจรา โฮมวงศ์ ไม่ครบ 2 11 นายจักรี สิงหกุล ไม่ครบ 2 12 นายมนัสนันท์ธร อุนสิม ่ ไม่ครบ 2 13 น.ส.มุขรินทร์ ราชชมพู 2 14 นายชวิศ คล้ายอมร ไม่ครบ 2 15 น.ส.วนิดา คําภูแสน 2 16 น.ส.ปริยาภัทร ศรรีระสรรณ ไม่ครบ 2 17 นายเดวิทย์ แฝงจันทร์ ไม่ครบ 2 18 นายปณิภาณ แก้วเข็ม ไม่ครบ 2 19 น.ส.นุชจิรา แสนคํา ไม่ครบ 2 20 นายนิชธาวัลย์ เชียงแสน ไม่ครบ 2 21 นายนิพนธ์ ชํานาญกิจ ไม่ครบ 2
 18. 18. 22 น.ส.บุษบา คําภักดี ไม่ครบ 223 นายสุริยา นามโคตร ไม่ครบ 224 นายสถาพร แก้วคําอน ไม่ครบ 225 นายสมชาย แพงไธสง ไม่ครบ 226 นายปัณณธร แก้วอุ่นเรือง ไม่ครบ 227 น.ส.นวรัตน์ มุลมี ไม่ครบ 228 นายณัฐวุฒิ ราชหาด 229 นายกนกพล ภูปานดํา ไม่ครบ 230 นายวีระวัฒน์ อาจโยธา ไม่ครบ 231 นายอภิสิทธิ์ เจริญรัตน์ ไม่ครบ 232 นายสหชัย ศรีสําราญ ไม่ครบ 233 นายอํานาจ อาจไพรินทร์ ไม่ครบ 234 นายกฤตภาส มหาราต ไม่ครบ 235 นายณัฐพงษ์ ยิ่งยืน ไม่ครบ 236 นายศรายุทธ ฝ่ายขันธ์ ไม่ครบ 237 นายราชวัตร ดาวเศรษฐ ไม่ครบ 238 นายภาคภูมิ อุปสิทธิ์ ไม่ครบ 239 น.ส.ศิริอัมพร ภิรมย์ราช ไม่ครบ 240 นายกฤษณะ ศรีโคตร ไม่ครบ 241 น.ส.อรอุมา ดอนบํารุง ไม่ครบ 242 น.ส.ธิดารัตน์ ร่มเกษ ไม่ครบ 2
 19. 19. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้องสอบที่ 3 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 น.ส.ศิริลักษณ์ จางจันทร์ ไม่ครบ 3 2 น.ส.นันท์ธีรา สิ่วละคร ไม่ครบ 3 3 น.ส.อําภาพร หินพาย ไม่ครบ 3 4 น.ส.เสาวลักษณ์ นาคะอินทร์ ไม่ครบ 3 5 น.ส.จนัสธร เจริญชัย ไม่ครบ 3 6 นายนัทธพงศ์ อาษาสร้อย ไม่ครบ 3 7 น.ส.ศิรพร เมืองขันธ์ ิ ไม่ครบ 3 8 น.ส.ปภาวิรนทร์ ศรีมงคล ไม่ครบ 3 9 น.ส.พรพิมล เมืองขันธ์ ไม่ครบ 3 10 น.ส.แก้วนภา คําวงค์ษา ไม่ครบ 3 11 น.ส.กีรติ อิ่มทรัพย์ ไม่ครบ 3 12 น.ส.ปารีณา แสงมนตรี ไม่ครบ 3 13 น.ส.ณัฐยา ยันตะพันธ์ ไม่ครบ 3 14 น.ส.ประภัสสร สิทธิผล ไม่ครบ 3 15 น.ส.ธนัญญา สิงหกุล ไม่ครบ 3 16 นายอริย์ธัช สสมโชค ไม่ครบ 3 17 น.ส.นครินทร์ นูรักษ์ ไม่ครบ 3 18 นายภาณุพงษ์ ประดูวงศ์ ่ ไม่ครบ 3 19 นายภากร สุขภูวงค์ ไม่ครบ 3 20 น.ส.จริญญา สัตถาผล ไม่ครบ 3 21 นายทั ศกร อ่อนคําหล้า ไม่ครบ 3
 20. 20. 22 นายภาธร สุขภูวงค์ ไม่ครบ 323 น.ส.เดือนเพ็ญ จันทร์ไขโคตร ไม่ครบ 324 น.ส.พนิดา ใจดี ไม่ครบ 325 น.ส.ช่อผกา พรหมศิริ ไม่ครบ 326 น.ส.ปิยะมาศ รักษาราช ไม่ครบ 327 น.ส.พนิดา คุณละ ไม่ครบ 328 น.ส.ประภารัตน์ อนุคํา ไม่ครบ 329 น.ส.วารุณี พรหมจักร์ ไม่ครบ 330 นายมาวิน พันธุโคตร ไม่ครบ 331 นายวรวิทย์ เรืองศรีมั่น ไม่ครบ 332 นายมนูญ จันทะพานิจ ไม่ครบ 333 น.ส.สภาวดี เคนคํา ไม่ครบ 334 น.ส.นุชนาฏ บุตรสอน ไม่ครบ 335 น.ส.ศิริตานันท์ อุปโคตร ไม่ครบ 336 นายเกริกฤทธิ์ สีละวัน ไม่ครบ 337 น.ส.สุพัฒตรา วะนานิด ไม่ครบ 338 น.ส.พัคคิณี ชินรัตน์ ไม่ครบ 339 น.ส.อมรทิพย์ พรหมอุดม ไม่ครบ 340 นายชนะกันต์ พจนา ไม่ครบ 341 น.ส.เจนจิรา พุทธชาดิ ไม่ครบ 342 น.ส.อมรรัตน์ โพธิ์ชัย ไม่ครบ 3
 21. 21. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้องสอบที่ 4 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 น.ส.รัตรนาพร เมืองซอง ไม่ครบ 4 2 น.ส.แก้วกัญญา ฉิมจีน ไม่ครบ 4 3 น.ส.บุษกร ไชยรักษ์ ไม่ครบ 4 4 น.ส.สุทธิดา ศรีพรหมษา ไม่ครบ 4 5 น.ส.อรวี หัศกรรจ์ ไม่ครบ 4 6 น.ส.ณัฐนิช นาคาอินทร์ ไม่ครบ 4 7 น.ส.โยธกา สารประวัง ไม่ครบ 4 8 น.ส.บุญยนุช เรืองจิตร ไม่ครบ 4 9 น.ส.พิชชาอร พระพรม ไม่ครบ 4 10 น.ส.ทรายบทิพย์ รัตนกูล ไม่ครบ 4 11 นายปิยะวัฒน์ เจริญอุปกรณ์ ไม่ครบ 4 12 นายวรเชษฐ ภาววงศ์ ไม่ครบ 4 13 น.ส.จันทิภา ยางธิสาร ไม่ครบ 4 14 น.ส.นิตพร เจริญไชย ิ ไม่ครบ 4 15 น.ส.น้ําทิพย์ สีมาชัย ไม่ครบ 4 16 น.ส.สินิตตรา สิ้วละคร ไม่ครบ 4 17 นายธีรสิทธิ์ รัตนทิพย์ ไม่ครบ 4 18 น.ส.วรรณธิดา ไชยพะยวน ไม่ครบ 4 19 นายเลิศฤทธิ์ คําภูแสน ไม่ครบ 4 20 น.ส.พิมพ์ชนก ไขกะวิง ไม่ครบ 4 21 น.ส.พิจิตร พันทะสา ไม่ครบ 4
 22. 22. 22 น.ส.ธัญญารัตน์ มณีบู่ ไม่ครบ 423 นายภาณุพงษ์ พรหมภักดี ไม่ครบ 424 นายตรีวทย์ แก้วไพศาล ิ ไม่ครบ 425 น.ส.ธัญพิชชา ประพัศรางค์ ไม่ครบ 426 น.ส.ปิยะพร พรหมศิริ ไม่ครบ 427 น.ส.ทิวาพร พรหมศิริ ไม่ครบ 428 นายพงษกร ทองอินที ไม่ครบ 429 นายแทนไท พรหมจักร ไม่ครบ 430 นายธนพนธ์ สัตถาผล ไม่ครบ 431 น.ส.จันทร์จรา ทิวทองหลาง ิ ไม่ครบ 432 น.ส.ณัฐญา แซ่ซือ ไม่ครบ 433 น.ส.ปนัดดา ศรีสําราญ ไม่ครบ 434 นายอํานาจ ศิรบุญ ิ ไม่ครบ 435 นายอดิรุจ พุ่มจันทร์ ไม่ครบ 436 นายธนากรณ์ ไชยพะยวน ไม่ครบ 437 นายพศกร แก้วคําแสน ไม่ครบ 438 น.ส.ขวัญฤดี ภาวงศ์ ไม่ครบ 439 น.ส.วิไลวรรณ ศรีมาวุฒิ ไม่ครบ 440 น.ส.กิ่งกนก นนทเภท ไม่ครบ 441 น.ส.ศิรจันทร์ บุญล้ํา ิ ไม่ครบ 442 น.ส.จิราภรณ์ คงนิล ไม่ครบ 4
 23. 23. รายชื่อนักเรียนที่มีสทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 ห้องสอบที่ 5 ิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครลาดับที่ ชื่อ-สกุล เอกสาร ลายมือชื่อ ห้องสอบที่ 1 น.ส.สุดารัตน์ สุรเตอร์ ิ ไม่ครบ 5 2 นายจุติพงษ์ ชันละ ไม่ครบ 5 3 นายกิตติงศ์ สอนสํานึก ไม่ครบ 5 4 น.ส.พรสุดา อาจไพรินทร์ ไม่ครบ 5 5 นายนนทวัฒน์ ภูขันธ์ ไม่ครบ 5 6 นายอัชฌาธร หันจางสิทธิ์ ไม่ครบ 5 7 นายนิพัท ผลาจันทร์ ไม่ครบ 5 8 น.ส.กาญจนา บุญรักษา ไม่ครบ 5 9 น.ส.อภัสรา ภูเวียงแก้ว 5 10 นายแทนไทย สมโชค ไม่ครบ 5 11 นายอนวัฒน์ จําปาลา ไม่ครบ 5 12 นายต่อศักดิ๋ โคตรมหาชัย ไม่ครบ 5 13 นายยศกร ดวงบุ ไม่ครบ 5 14 นายธีระยุทธ ด้วงดุสัน ไม่ครบ 5 15 น.ส.นัจจนันท์ ศรีพรหมษา 5 16 น.ส.วรัญญา ฤทธิธรรม 5 17 น.ส.สมฤทัย ไฝดี 5 18 น.ส.วรา หาศรีคํา ไม่ครบ 5 19 น.ส.นันทิยา อ้วนทอง 5 20 น.ส.สุทาทิพย์ บุยปูชิต 5 21 น.ส.จิราภรณ์ มีวัฒนะสม 5
 24. 24. 22 นายสัพฒสรณ์ เสาวดี 523 น.ส.วรรวิสา สารธะวงค์ 524 น.ส.ชุชิตา ภูสังวาลย์ ไม่ครบ 525 น.ส.อารีรัตน์ รัตนพูล ไม่ครบ 526 น.ส.นิตชติยา มีพรหม ไม่ครบ 527 นายกฤษดา เหมะธุลน ิ ไม่ครบ 528 นายเฉลลิมพล ศรีมีชัย ไม่ครบ 529 น.ส.พรประภา บัวภาคํา ไม่ครบ 530 น.ส.วรดา วงศ์ประทุม ไม่ครบ 531 นายเกียรติศักดิ์ มาลาทอง ไม่ครบ 532 นายธนวัช โคตมา ไม่ครบ 533 น.ส.จุฑามาศ โคตรหลง ไม่ครบ 534 น.ส.วลิวรรณ์ กิ่งทอง ไม่ครบ 535 นายเทพฤทธิ์ ราชคํา ไม่ครบ 536 น.ส.ชุลพร โพธิจันทร์ ี ไม่ครบ 537 น.ส.ปาริฉัตร อารีย์ ไม่ครบ 538 นายจิรณุวัฒน์ พรหมจําปา 539 น.ส.นุชนารถ จันทะรี ไม่ครบ 540 น.ส.เพชรมณี พิมพาชัย 541 นายคงคา กรุณานํา ไม่ครบ 542 นายศิวานนท์ มานิตย์ 5

×