Your SlideShare is downloading. ×
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

NGUYEN DUC LONG_MOT SO GIAI PHAP PHAT TRIEN.pdf

3,831

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,831
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trình cao hoc Quàn trj kinh doanh Quóc téLUÀN VAN TÒT NGHIÉP MOT SO GIÀI PHÀP PHÀT TRIÉN CÀC KHU GÒNG NGHIÉP TÌNH BÀC NINH TRONO QUA TRÌNH HQI NHAP KINH TÉ QUÓC TÉ NGUYÉN Dire LONG IEMBA#3 THANG 05, 2007
 • 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirong trình cao hoc Quàn trj kinh doanh Quòc te BÀN LUÀN VÀN NÀY DUOC NÓP CHO TRI/ÒNG DAI HOC IRVINE (HOA KY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH (TRUÒNG DAI HOC QUÓC GIÀ HA NÓI)BAN LUÀN VÀN LA MOT PHÀN BÀT BUOC TRONG CHUONG TRÌNH DÀO TAO THAC SY QUÀN TRI KINH DOANH QUÓC TÉ THANG 05, 2007
 • 3. Phé duyét cùa ChuoTig trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quòc té Chù nhiém chuong trìnhTói xàc nhàn ràng bàn khóa luàn này dà dàp ùng dugc càc yéu càu mot khóa luàn tòtnghiép tbuge chuong trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. Chù tich Hòi dòng TS. Vù Xuàn QuangChùng tói, ky tén duói day xàc nhàn ràng cbùng tòi dà dgc toàn bò khóa luàn này va còngnhan bàn khóa luan hoàn toàn dàp ùng càc tiéu chuàn cùa mot khóa luàn Thac sy quan trikinh doanh. Giào vièn huóng dàn TS. Chu ThànhCàc thành vién Hòi dòngTS.TANGOCCAUPGS.TS. VUCONGTYTS. CHU THANHNCS. DANGNGOCSLT
 • 4. CAMKET Tòi xin cam két ràng noi dung cùa bàn luàn vàn này chua dugc nóp cho bàt ky motchuong trình càp bang cao hgc nào cùng nhu bàt ky mot chuong trình dào tao càp bang nàokbàc. Tói cùng xin cam két thèm ràng bàn luàn vàn này là nò lue cà nhàn cùa tòi. Càc kétqua, phàn tich, két luàn trong luàn vàn này (ngoài càc phàn dugc trich dàn) déu là két qualàm vièc cùa cà nhàn tòi. Hoc vién Nguyèn Due Long
 • 5. LOI CAM ON Tòi xin tran trgng cam on su huóng dàn nhiet tìnb, tràch nhiém cùa giàngvién - Óng TS. Chu Thành va Ban dào tao - Khoa Quàn trj kinh doanh dà huóng dàn, taodièu kien tòt nhàt cho tòi trong qua trình nghién cùu de hoàn thành bàn Luàn vàn này. Tòi tran trgng càm an càc Co quan cùa tìnb Bàc Ninh , dac biet là Ban quàn ly càcKhu còng nghiép Bàc Ninh dà tao dìéu kien eung càp tài liéu, tbòng tin trong qua trình khàosàt, nghién cùu de tài. Tòi xin chàn thành càm an tàp thè lóp leMBA#3 ve su doàn két, giùp da va chia sévói tòi trong qua trình hgc tàp nghién cùu.Tòi xin bay tó long bièt an dèn toàn thè Lanb dao, giàng vién, càn bò còng nhàn vién KhoaQuàn tri kinh doanh - Truòng dai hoc quòc già Ha Noi da giùp da tòi hoàn thành tòt khoàhoc. Hoc vién Nguyèn Due Long
 • 6. MUC LUC PHÀN MÒ DÀU 1 11.1 Su càn thièt va y nghTa cùa de tài nghién cùu1.2 Muc tiéu nghién cùu cùa luàn vàn 2 21.3 Pbuong phàp nghién cùu1.4 Két càu cùa luàn vàn 3 CHÌJÓNG T: N H U N G V X N "DE C H U N G V E S U HÌNTÌ THÀNH VA PHÀT 4 TRIÉN CÀC KCN TRONG QUA TRÌNH CNH, HDH NÈN KINH TÉ VA MÓ HÌNH ÀP DUNG, LOI THÈ CANH TRANH BEN VUNG KCN va vai trò cùa càc KCN trong qua trinh CNH, HDH 41.1 1.1.1. Kbàiniém ve KCN 4 1.1.2. Phàn Ioai KCN 7 1.1.3. Dac dièm chù yéu cùa càc KCN Viet Nam 9 1.1.4. Vai trò cùa KCN trong qua trình CNH, HDH 10 Tinh tàt yéu binb thành va phàt trién KCN, càc nhàn tó bình thành KCN 131.2 i .2.1. Su càn thiét hình thành KCN trong qua trình CNH, HDH 13 1.2.2. Càc nhàn tó bình thành, phàt trìén KCN 17 Mot so mò bình àp 241.3 1.3.1. Phàn tich mòi truòng vT mò 24 1.3.2. Mot so vàn de ly luan ve Igi thè canh tranh ben viJng, canh tranh lành thò 27 i .3.3. Mò bình SWÓf de dành già tòng quàt ve dja phuong 36 "CHUONG li: PHÀN TIC"H f HUC TRANG PHÀT TOIÉN CÀC KCN TINH BÀC 41
 • 7. NINH TRONG QUA TRINH CNH, HDH NEN KINH TE, GIAI DOAN 1997-2006 Tòng quan ve tìnb Bàc Ninh 412.1 2.1.1. Dièu kien tu nhién, xà hòi 41 2.1.2. Diéu kién kinh té-xà bòi cùa Bàc Ninh 422.2 Qua trình phàt trién càc KCN Bàc Ninh 45 2.2.1. Tòng quan ve càc Khu còng nghiép Viet Nam 45 2.2.2. Quan dièm cùa Bàc Ninh ve phàt trién càc KCN 52 2.2.3. Su hình thành va phàt trién càc KCN Bàc Ninh (1997 - 2006) 57 2.2.4. Su phàt trién cùa càc làng nghé Bàc Ninh 58 2.2.5. Su phàt trién Cum còng nghiép Bàc Ninh 61 2.2.6. Dành già chung tbue trang phàt trién càc KCN Bàc Ninh 632.3 Phàn tich PEST tìnb Bàc Ninh 77 2.3.1. Mòi truòng chinh trj, phàp luàt (P) 77 2.3.2. Mòi truòng kinh tè (E) 78 2.3.3. Mòi truòng vàn boa xà hòi (S) 78 2.3.4. Mòi truòng khoa hgc còng nghé (T) 79 Phàn tich SWOT càc KCN tìnb Bàc Ninh 802.4 2.4.1. Phàn tich nhùng dièm manh (S) 80 2.4.2. Phàn tich nhùng dièm yéu (W) 83 2.4.3. Phàn tich nhùng thòi co (0) 86 2.4.4. Phàn tich nhùng tbàch thùc (T) 88 Àp dung mò hình ìién két ngành cùa Micheal Porter de dành già nàng cao nàng lue 892.5 canh tranh tbòng quan lién két ngành tai càc KCN tinh Bàc Ninh
 • 8. CHUONG III: PHUONG HUÓNG VA GIÀI PHÀP NHÀM PHÀT TRIÉN CÀC 92 KCN TÌNH BÀC NINH TRONG QUA TRÌNH HÓI NHAP KINH TÉ QUÓC TÉ, GIAI DOAN T U N A Y DÉN NÀM 2010-2015 Nguyèn tàc phàt trién càc KCN tinh Bàc Ninh 923.1 3.1.1. Xày dung va phàt trìén càc KCN phài dugc dàt trong chién lugc phàt trìén 92 kinh té - xà bòi chung cùa tinh va vùng lành thò 3.1.2. Két hgp phàt trìén va quàn ly kinh té theo ngành vói phàt trìén va quàn ly kinh 94 té theo dja pbuong va vùng lành thò 3.1.3. Phàt trién càc KCN phài trén co so òn djnh san xuàt, kinh doanh, tao vièc làm 95 va thu nhap cho nguói lao dòng 3.1.4. Phàt trién KCN góp phàn giàì quyét vàn de mòi truòng va giù gin bàn sàc vàn 95 bòa dja phuong3.2 Pbuong huóng phàt trién càc KCN Bàc Ninh, giai doan tu nay dèn 2010-2015 97 3.2.1. Phàt trìén càc KCN gàn lién vói phàt trìén dò thj, trungtàm thuong mai-djch 97 vu, trung tàm dào tao, khu vui ehai giài tri 3.2.2. Giài quyét bài boa Igi icb giùa Nhà nuóe, Còng ty dàu tu ha tàng KCN, Nhà 98 dàu tu thù càp va nguói dàn bj thu hòi dàt xày dung KCN 3.2.3. Phàt trién càc KCN dua trén càc tiéu chi cu thè mang tinh khoa hoc 100 Mot so giài piiàp nhàm phàt trién co bieu qua càc KCN tìnb Bàc Ninh trong qua 1003.3 trình bòi nhap kinh té Quóc té, giai doan tu nay dén 2010 -2015 3.3. f. Nhóm giàì pìiàp ve quy ìioach phàt trìén 101 3.3.2. Nhóm giài phàp ve chinh sàcb 104 3.3.3. Nhóm giài phàp ve tàng cuàng va nàng cao nàng lue quàn ly Nhà nuóe dòi 119
 • 9. vói càc KCN3.4 Mot so chuong trinh bànb dòng cu thè de thue hièn càc nhóm giài phàp trén 126 3.4.1. Muc tiéu 126 3.4.2. Tao ra su kbàc bièt 126 3.4.3. Càc djcb vu sàu, cao càp 127 3.4.5. Marketing dja pbuong thòng qua 4 P 127 KET LUAN 131 PHU LUC I: DlEM GAG CHI SO THANH PHAN CAU THANH CHI SO CPI 133 CÙA TLTNG TÌNH, THÀNH PHÓ PHU LUC II: BÀN DÒ QUY HOACH CÀC KCN VIET NAM DÉN NÀM 2010 135 PHU LUC III: BÀN DÒ QUY HOACH CÀC KCN BÀC NINH DÉN NÀM 2010 136 PHU LUC IV: TÀI LIÉU THAM KHÀO 137
 • 10. DANH MUC BANG BIÉU VA SO DO Tén bang biéu va se dò Trang CHUONGISodo 1.1 Mò hình PEST 27Sodò 1.2 Quy trình xàc djnh Igi thè canh tranh ben vùng 31Bang 1.1 Bang két qua dành già Igi thè canh tranh ben vùng 31Sodo 1.3 So dò Igi thè canh tranh lành thò 35Bang 1.2 Càc yéu tó thu hùt nhà dàu tu 36Bang 1.3 Khung phàn tich SWOT 38Sodo 1.4 So dò ma tran phàn tich SWOT 40 CHUONG IIBang 2.1 Mot so chi tiéu chù yéu tinh Bàc Ninh nàm 2005-2006 43Bang 2.2 Mot so chi tiéu kinh tè chù yéu 2005-2010 45Bang 2.3 Co càu càc ngành trong GDP cùa tinh Ha Bàc. 53Bang 2.4 Phàn bò làng nghé theo ngành kinh té 58Bang 2.5 Già trj san xuàt còng nghiép càc làng nghé. 59 Tong hgp tìnb bình càp pbép dàu tu (co biéu lue) dénBang 2.6 70 31/12/2006.Bang 2.7 Tong hgp tìnb bình càp pbép dàu tu (co biéu lue) qua càc nàm 70Bang 2.8 Tòng hgp tìnb hình càp pbép dàu tu (co biéu lue) nàm 2006. 71Bang 2.9 Toc dò tàng truòng GDP nàm 2001 -2005 (Theo già SS 1994). 74
 • 11. CHUONG HIBang 3.1 Quy boach phàt trìén càc KCN dén nàm 2010-2015. 100 Càc chi tiéu dành già két qua boat dóng càc KCN Bàc Ninh soBang 3.2 102 vói cà tinhSodò 3.1 Mò tà trình tu xày dung va phàt trién càc KCN 103 Sa dò tó ebùc du àn trung tàm dào tao viée làm theo bình thùcSa do 3.2 109 da dang boa dàu tuSodò 3.3 Mò hình tó ebùc bò mày BQL càc KCN Bàc Ninh 122
 • 12. DANH MUC CÀC CHlf VIÉT TÀTSTT Ky biéu viet tàt Chù" day dù 1 APEC Dièn dàn hgp tàc kinh té Chàu À - Tbài Bình Duong 2 ASEAN Hiép bòi càc nuóe Dòng Nam À 3 BQL Ban quàn ly 4 BTA Hiép djnh thuong mai songpbuong 5 CN Còng nghiép 6 CN-XDCB Còng nghiép - Xày dung co bàn 7 CNH Còng nghiép boa 9 DN Doanh nghiép 10 DNKCN Doanh ngbiéjp khu còng nghiép 11 DTNN Dàu tu nuóe ngoài 12 DV Dich vu 13 FDI Dàu tu true tièp nuóe ngoài 14 GDP Tòng san phàm quòc nói 15 GPDC Giàyphép diéu chinh 16 GPDT Giàyphép dàu tu 17 GPMB Giài phóng mat bang 18 GTSXCN Già tri san xuàt còng nghiép 19 HDH Hièn dai boa 20 HDND Hòi dòng nhàn dàn 21 KCN Khu còng nghiép 22 KCNC Khu còng nghé cao 23 KCX Khu che xuàt 24 KH-CN Khoa hgc - Còng nghé 25 KT-XH Kinh té - Xà bòi 26 SXCN San xuàt còng nghiép 27 SXKD San xuàt kinh doanh 28 SXTTCN San xuàt tiéu thù còng nghiép
 • 13. 29 TN Trong nuóe30 TTCN Tiéu thù còng nghiép31 UBND Uy ban nhàn dàn32 UNIDO Tó ebùc phàt trìén còng nghiép cùa Lién Hiép Quòc33 USD Dò la My34 veci Phóng thuong mai va còng nghiép Viet Nam35 WEPZA Hiép bòi KCX Thè gioì
 • 14. PHÀN MÒ DÀU 1.1. Su" can thiet va y nghla cùa de tài nghién cù-u. Trong xu thè toàn càu boa va bòi nhap kinh té Quòc té hièn nay, mòi quòc già phài khòng ngùng dòi mói, thùc day su phàt trién nén kinh té cùa mình nhàm theo kip va chù dòng bòi nhap vói nén kinh tè toàn càu. Xuàt phàt tu dac trung cùa nén kinh té Viét Nam, Dàng vaNhà nuóe de ra chién lugc phàt trién kinh té phù hgp, tùng buóc thue hien CNH, HDH dàtnuóe. Trong tièn trình CNH, HDH dàt nuóe, vice xày dung co so vat chat, ky thuat va phàttrién còng nghé ngày càng hien dai dóng mot vai trò quan trgng. Trong dò, mot trongnhùng nhiém vu bang dàu là bình thành, xày dung va phàt trién càc KCN.Phàt trìén càc KCN là mot trong nhiJTig pbuong huóng quan trgng nhàm thu hùt càcnguòn lue de phàt trìén còng nghiép, thùc day qua trình ebuyèn djch co càu kinh té trongqua trình CNH, HDH ó Viet Nam. KCN, KCX ó Viet nam ra dòi cùng vói duòng lòi dòimói mó cùa do dai bòi Dàng làn thù VI nàm 1986 khói xuóng. Nghi quyét bòi nghi giùanhiém ky khoà VII nàm 1994 dà de ra yéu càu ve "Quy hogch càc vùng truac hét là càcdia bàn trong dièm, càc KCX, Khu kinh tè dgc bièt, KCN tgp trung... ". Tièp dò Vàn kienDai boi dai biéu toàn quòc làn thù IX dinh huóng trong thòi gian tói là " Quy hogchphàn bo hap ly còng nghiép trén cà nuac. Phàt trién co hiéu qua càc KCN, KCX, xàydung mot so KCNC, hình thành càc cum còng nghiép lón va khu kinh té mó ..."Hien nay, ó Viet Nam dà co nhiéu KCN dugc ra dòi, nhiéu tinh va thành phò truc tbugetrung uong cùng dà xày dung càc KCN nhàm muc tiéu thu hùt vòn dàu tu trong va ngoàinuóe vào phàt trién còng nghiép, chuyén dòi co càu kinh ké cùa dia phuong. Dà co nhiéuKCN di vào boat dóng va dugc dành già co biéu qua, góp phàn quan trgng vào phàt triéncòng nghiép, vào chuyén dich co càu kinh té, co càu lao dòng ó Viet Nam nói chung vatùng dia pbuong nói riéng. Tuy nhién, thue té phàt trién càc KCN ó Viet Nam hien nay connhiéu vàn de dàt ra càn nghién cùu: Làm thè nào de thu hùt dugc nhiéu du àn dàu tu co
 • 15. chat lugng cao? Làm thè nào nàng cao hiéu qua dàu tu xày dung va boat dòng cùa càc KCN? Làm thè nào de càc KCN phàt trién ben vùng? Xày dung Igi thè canh tranh nhu thè nào? Làm thè nào két bop dugc giùa phàt trién càc KCN vói giài quyét vice làm va càc vàn de xà hòi? ... dò là nhijng vàn de thue tién dang dàt ra càn dugc nghién cùu mot càch khoa hgc va co he tbòng. Vice nghién cùu phàt trién càc KCN trong qua trình CNH, HDH va boi nhap kinh té Quòc té co y nghTa thiét thue cà ve ly luan va thue tién. Ve ly luan giùp làm rò ly luan va quan diém ve phàt trién KCN trong qua trình CNH, HDH. Ve thue tien de tài góp phàn dành già phàt trién KCN trén dia bàn tinh Bàc Ninh hien nay, dua ra nhùng chién lugc, giài phàp nhàm phàt trién mot càch co hiéu qua, ben viìng càc KCN trén dja bàn tinh BàcNinh trong qua trình bòi nhap kinh té Quóc té.Truóc nhùng ly do bue thiét néu trén, hgc vién lira chgn de tài: Mot so giài phàp phàttrién càc KCN tinh Bàc Ninh trong qua trình ligi nhap kinh tè Quòc tè",1.2. Muc tìeu nghién ciru cùa luan vàn.Nghién cùu nhiìng vàn de ly luan ve KCN, phàn tich mòi truòng, càch thùc lira chgnchién lugc tòi iru nhàm lira chgn càc giài phàp phàt trién càc KCN trong qua trình bòinhap kinh té Quòc tè.Khào sàt, dành già khài quàt thue trang phàt trién càc KCN ó Viet Nam nói chung va cùaBàc Ninh nói riéng; tàc dòng cùa chùng dòi vói qua trình CNH, HDH nén kinh té.De xuàt nhùng quan diém, phuong huóng va càc giài phàp chù yéu nhàm phàt trién hiéuqua càc KCN tinh Bàc Ninh trong qua trình bòi nhap kinh té Quòc té. m1.3. Phu-cng phap nghién cuu.Luan vàn su dung phuong phàp duy vat bien chùng, duy vat Ijch su, phuong phàp phàntich he thòng, tbòng ké, so sành, su dung càc két qua diéu tra, so liéu thù càp va so cap...dòng thòi két hgp càc còng trình nghién cùu khoa hgc quàn ly cùng nhu nhùng kinh
 • 16. nghiém qua nghién cùu thue tién trong va ngoài nuóe de thue hien muc tiéu cùa Luàn vàn.Tòng quan tài liéu co lién quan dén KCN, phàt trìén KCN trong qua trình CNH, HDH.Phàn tich so liéu san co tu càc bào cào cùa càc Bò, ngành, Ban quàn ly Khu còng nghiép,bào cào cùa càc tinh va thành phò truc thugc Trung uong, bào cào cùa UBND tinh BàcNinh va Ban quàn ly KCN Bàc Ninh.1.4. Két càu cùa luan vàn:Luan vàn sau day gòm 3 chuong phàn, mó dàu va phàn két luan.Chucng 1: Nhùng vàn de chung ve su hình thành va phàt trién càc KCN trong qua trinhCNH, HDH nén kinh té va mò hình àp dung, Igi thè canh tranh ben vìrng.Chuong 2: Phàn tich thirc trang phàt trién càc KCN tinh Bàc Ninh trong qua trình CNH,HDH nén kinh té, giai doan 1997-2006.Chucng 3: Phuong huóng va giài phàp nhàm phàt trién càc KCN tinh Bàc Ninh trongqua trình bòi nhap kinh té Quóc té, giai doan tu nay dén nàm 2010-2015.
 • 17. CHU^ONG I NHÙTVG VÀN DE CHUNG VE SlT HÌNH THÀNH VA PHÀT TRIÉN CÀC KHU GÒNG NGHIÉP TRONG QUA TRÌNH GÒNG NGHIÉP HOÀ, HIÈN DAI HOÀ NÈN KINH TÉ VA MÒ HÌNH ÀP DUNG, LOI THÈ CANH TRANH BEN VLTNG.1.1. Khu cóng nghiép va vai trò cùa càc Khu còng nghiép trong qua trình Còngnghiép hoà, Hien dai hoà.1.1.1, Khài niem ve Khu còng nghiép.KCN dà dugc hình thành va phàt trién ó càc nuóe tu bàn vào nhùng nàm cuòi thè kyXIX. KCN dàu tién dugc thành lap nàm 1896 ó Machester (Anh) va vùng còng nghiépClearing Chicago (My), nàm 1940, Y thành lap KCN tai Napoli. Dén thap ky 1950-1960ó My co 452 vùng còng nghiép va gàn 1000 KCN sau dò tàng lén 2400 KCN vào nàm1970. Phàp co 230 vùng còng nghiép (nàm 1930) va Canada co 21 vùng cóng nghiép(1965). Vói Chàu À, KCN dàu tièn dugc thành lap ó Singapore vào nàm 1951, Malaisianàm 1954, Àn Dò nàm 1955. Hien nay ó khu vuc Chàu À co trén 1.000 KCN dang boatdóng. Ò Viet Nam, KCN dàu tién dugc thành lap vào nàm 199 tai Thành phò Ho ChiMình dò là KCX Tàn Thuan.Qua trình phàt trién KCN, KCX xuàt hien ngày càng nhiéu duóì càc hình thùc khàc nhau.Càc tó ebùc quòc té, càc quòc già trén thè gioì dua ra nhiéu khài niem nhu "Khu mgu dichtu do, Dgc khu kinh tè""... 0 Lién Xò cu, nhiéu xi nghiép lién hgp, cum còng nghiép lón,trung tàm còng nghiép dà dugc xày dung tàp trung, nhiéu sàc thàì cùa KCN. Trong khi càckhài niem ve xi nghiép lién hgp, cum cóng nghiép, trung tàm còng nghiép dugc dinh nghTakhà rò ràng va thòng nhàt thì khài niem ve KCN co nhiéu y kién khàc nhau .Trén thè giài, khài niem KCN, KCX co mot so càch hiéu sau:Tó ebùc phàt trién cóng nghiép lién hiép quóc (UNIDO): KCX là khu vuc dugc gioì hanve bành chinh, co khi ve dia ly, dugc huóng mot che dò thué quan cho pbép tu do nhap 4
 • 18. trang bi va san phàm nhàm muc dich san xuàt san phàm xuàt khàu, che dò thué quan dugcban bành cùng vói nhijng quy dinh luàt phàp uu dai, chù yéu ve thué nhàm thu hùt dàu tunuóe ngoài. Vói khài niem này, boat dòng chinh trong KCX là san xuàt còng nghiép.Hiép bòi KCX thè gioì (wepza) dà dinh nghTa KCX, khu tu do: "Khu tu do là khu dochinh phù xày dung de xùc tién càc muc tiéu chinh sàcb dugc àp dung thi diém, dot pbà.Kbàc vói chinh sàcb àp dung cho khu nói dia va phàn lón càc chinh sàcb àp dung chokhu là cai mó hon (Àn bàn cùa Wepza 1997).Thàì Lan: KCN tuong tu nhu mot thành phò còng nghiép, mot cóng dóng hoàn chinh.Moi KCN dugc quy boach day dù càc tién nghi da dang, he thòng ly nuóe thàì, he thòngkét càu ha tàng hoàn bào, he thòng thuong mai, he thòng thòng tin lién lac, benh vién,truòng hgc va khu trung cu dành cho còng nhàn.Nhu vay, Khu tu do co nghTa mot càch tòng quàt là khu vuc dugc vày kin bang bang rào,vói càc "cd«g" ra vào dugc kiém soàt va tai dia pban dò mot so uu dai ve kinh té dugc àpdung. Khài niem này ve co bàn dòng nhàt KCX vói Khu vuc mìén thué.Dòi vói nuóe ta, KCN dugc de cap dén tu khi mìén Bàc xày dung khu gang thép TbàiNguyèn; mièn Nam khi nguói My xày dung KCN Bién Hoà. Nhung khài niem ve KCNdugc Luàt Dàu tu nuóe ngoài (1996), chinh thùc khài niem ve KCN, KCX tai Khoàn14&15,Dièu21à:KCX là KCN chuyén san xuàt bang xuàt khàu, thue hien càc dich vu cho san xuàt bangxuàt khàu va boat dòng xuàt khàu, co ranh giói dia ly xàc dinh do Chinh phù thành lapboac cho pbép thành lap.KCN là Khu chuyén san xuàt bang còng nghiép va thue hien càc djch vu cho san xuàtbang xuàt khàu va boat dòng xuàt khàu.Theo Quy che KCN, KCX, Khu còng nghé cao ban bành kèm theo Nghi djnh 36/CPngày 24/4/1997 cùa Chinh phù, khài niem KCN, KCX dugc quy djnh tai Khoàn 2&3,
 • 19. Diéu 2 nhu sau: KCN là khu tap trung càc doanh nghiép chuyén san xuàt hàng còng nghiép va thue hien càc dich vu cho san xuàt còng nghiép, co ranh giói dia ly xàc dinh, khòng co dàn cu sinh song; do Chinh phù boac Thù tucmg Chinh phù quyét dinh thành làp. Trong KCN co thè co doanh nghiép che xuàt. KCX là KCN tàp trung càc doanh nghiép chuyén san xuàt hàng xuàt khàu, thue hien càc dich vu cho san xuàt hàng xuàt khàu va boat dòng xuàt khàu, co ranh giói dia ly xàc dinh, khòng co dàn cu sinh song; do Chinh phù boac Thù tuóng Chinh phù quyét dinh thành lap. Khu còng nghé cao (KCNC): Là khu tap trung càc doanh nghiép còng nghiép ky thuat cao va càc don vj boat dòng phue vu cho phàt trién cóng nghé cao bao gòm nghién cijru,trién khai khoa hgc, cóng nghé, dào tao va càc djch vu lién quan, co ranh giói dia ly xàcdinh; do Chinh phù boac Thù tuóng Chinh phù quyét dinh thành lap. Trong Khu còngnghé cao co thè co doanh nghiép che xuàt.Nhu vay, hien nay co nhiéu khài niem dinh nghTa ve KCN, khài quàt lai co thè hiéu KCNtheo 2 càch:Thù nhàt: KCN là khu vuc lành thò ròng co nén tàng là san xuàt còng nghiép, dan xenvói nhiéu boat dòng dich vu, ké cà dich vu san xuàt còng nghiép, dich vu sinh boat, vuichoi giài tri, khu thuong mai, vàn phóng, nhà ó... Ve thue chat mò hình này là khu bànhchinh kinh té dac biet nhu KCN Batam (Indonesia), còng vién còng nghiép à Dai Loan,Tbài Lan va mot so nuóe Tày Àu, Khu kinh té mó Chu Lai, Dung Quàt ó Viét Nam.Thù hai: KCN là khu vuc lành thò co giói ban nhàt djnh, tap trung càc doanh nghiépcòng nghiép, dich vu san xuàt còng nghiép, khòng co dàn cu sinh song. Mò hình nàydugc xày dung o mot so nuóe nhu Malaisia, Indonesia, Tbài Lan, Dai Loan, Trung Quóc,Viet Nam.Nhu vay, KCN déu là mot khu vuc co ranh giói dia ly xàc dinh, co nhùng thuan Igi ve tu
 • 20. nhién, xày dung két càu ha tàng, ve xà bòi va nhàn vàn de thu hùt, tàp trung càc doanh nghiép san xuàt còng nghiép, càc djch vu co lién quan boat dòng theo mot co che, chinh sàcb va co càu nhàt dinh nhàm dat hiéu qua cho tùng doanh nghiép va cà co càu doanh nghiép trong KCN. Trong thàì gian qua, Chinh phù Viét Nam khuyén khich mgi thành phàn kinh té dàu tu vào KCN, KCX, KCNC - ggi chung là KCN. 1.1.2. Phàn Ioai Khu còng nghiép. Hien nay vièc phàn Ioai càc KCN chù yéu nhàm phue vu cho còng tàc nghién cùu va thue hien chinh sàcb iru tién, uu dai là chinh, con trong ITnh vuc quàn ly nhà nuóe, tó ebùc dai song xà bòi, xày dung càu trùc ha tàng, co càu ngành nghé... thì viée phàn Ioai chua co tàc dóng riéng biet. Trong càc tài liéu nghién cùu tuy theo góc do tièp can co mot so càch phàn Ioai sau day:Theo tinh chat ngành nghé thi KCN dugc chia thành 3 Ioai:KCN chuyén ngành: Dugc hình thành tu càc xi nghiép còng nghiép cùng mot ngành boàcmot so it ngành còng nghiép khàc nhau nhung cùng san xuàt ra mot so Ioai san phàm,chù yéu hình thành tu càc ngành chù dao nhu: hoà chat - hoà dàu, dien tu - tin hoc, vatliéu xày dung, che tao va làp ràp co khi (ó Viét Nam dà co càc Khu Gang thép TbàiNguyèn, Hoà chat Viet Tri, Lgc dàu Dung Quàt).KCN da ngành: Gòm nhiéu xi nghiép thugc nhiéu ngành còng nghiép khàc nhau. KCNda ngành cho pbép thoà man dugc yéu càu ve lành thò cho san xuàt còng nghiép, songtrong quy boach xày dung càn liru y vàn de nhóm mòi truòng nhàm ban che tàc dóng ànhhuóng xàu giùa càc xi nghiép khàc nhau, tièt kiém dàu tu ha tàng.KCN sinh thàì: Là mò hình mang tinh còng sinh còng nghiép. Càc ngành còng nghiépdugc lira chgn sao cho càc nhà mày co mói lién he vói nhau, ho tra va tuong tàc vói nhautao nén mói truòng sach va ben vìrng. Vói mò hình này thì phé liéu cùa nhà mày này co
 • 21. thè làm nguyèn liéu cho nhà mày kia boàc san phàm cùa nhà mày này se là nguyèn liéu,vat tu cùa nhà mày kia...Theo quy mó dien tich co càc KCN: Nhó, trung bình, lón va rat lón. Phàn theo tiéu chinày, phu thuoc vào quan diém cùa tùng nuóe, chù yéu de phue vu vice xép bang KCN.Theo càc diéu kién hình thành co càc KCN: Thành lap mói, nàng càp mó ròng, dì dai tàp trung.Theo dac diém quàn ly co càc KCN:KCN tap trung: Co thè là da ngành, chuyén ngành, co thè co quy mó dien tich khàc nhau,dugc hình thành vói càc diéu kién khàc nhau.Khu che xuàt: Chuyén san xuàt hàng xuàt khàu, thue hien càc dich vu cho san xuàt hàngxuàt khàu va boat dòng xuàt khàu, co ranh giói dia ly xàc djnh do Chinh phù thành lapboàc cho phép thành làp.Khu còng nghé cao: Là khu tap trung càc doanh nghiép còng nghiép ky thuat cao va càcdon vi boat dòng phue vu cho phàt trién còng nghé cao bao gòm nghién cùu, trién khaikhoa hgc, còng nghé, dào tao va càc djch vu lién quan, co ranh giói dja ly xàc djnh; doChinh phù boac Thù tuóng Chfnh phù quyét dinh thành lap.Theo phàn càp quàn ly:KCN do Chinh phù quyét dinh thành làp,KCN do UBND tinh, thành phó quyét djnh thành lap,KCN do UBND huyen, thj quyét dinh thành lap.Ò Viét Nam, co 4 Ioai hình KCN dà thành lap ó Viét Nam:Càc KCN thành làp trén co so càc xi nghiép còng nghiép hien co nhàm cài thien két càuha tàng, trong dò co vice bào ve mòi truòng.Càc KCN thành lap de giài toà càc xi nghiép còng nghiép don le trong nói thành nhàmchinh trang lai càc dò thi lón, chóng ò nhiem mòi truòng.Càc KCN duoc hình thành nhàm thu hùt càc doanh nghiép còng nghiép co quy mò nhó 8
 • 22. va vùa gàn vói viée che bién nguòn nguyèn liéu nòng làm, thuy san... boàc gàn vói càc làng nghé truyén thòng phue vu cho chuyén dich co càu phàt trién nòng tbòn. Càc KCN mói co quy mò lón, hien dai, dugc thành lap theo quy dinh cùa Nghi dinh so 36/CP. 1.1,3. Dac diém chù yéu cùa càc Khu còng nghiép Viet Nam. Truóc nàm 1986, hình thùc tò ebùc san xuàt còng nghiép trén lành thò chù yéu là khuvuc tap trung còng nghiép. Dugc hình thành trén co so mot xi nghiép lién hgp boàc càcxi nghiép co mòi lién két ky thuat, còng nghé, ha tàng chi su dung chung mot phàn, nàmtrén càc dàu mòi giao thòng, gàn co so nguyèn liéu, nàng lugng nén rat thuan Igi cho quatrình phàt trién san xuàt. Nhiéu khu dà tró thành hat nhàn hình thành càc dò thi nhu: ViétTri, Tbài Nguyèn, Phàn dam Bàc Giang... Tuy nhién, càc KCN trén khòng dugc xàydung theo quy boach tòng thè trong cà nuóe, hình thành riéng le, theo tùng ngành, tùngdia phuong tàch ròi nhau, thiéu dóng bo va gàn bó ve co càu, còng nghé san xuàt. Matkhàc lai dugc phàt trién theo co che ké boach boa tàp trung bao càp nén thiéu gàn bó hùuco vói vùng nòng tbòn xung quanh, chua co tàc dòng làm thay dòi co càu nòng nghiéptheo huóng san xuàt nòng san hàng hoà.Tu nàm 1986 dén nay, càc KCN dugc xày dung theo quy boach thòng nhàt trén toànquóc. Là khu vuc tàp trung càc doanh nghiép cóng nghiép trong khu vuc co ranh giói xàcdjnh su dung chung két càu ha tàng ky thuat va ha tàng xà bòi. Càc doanh nghiép trongKCN dugc huóng mot so quy che uu dai riéng cùa Nhà nuóe va dja phuong, co Ban quànly chung thòng nhàt, thue hien quy che quàn ly thich hgp va tao diéu kien thuan Igi chocàc doanh nghiép boat dòng co hiéu qua. Do qua trình hình thành trong mòi truòng nénkinh té chuyén dòi tu hình thành bao càp sang co che thi truàng va ngày càng tién sàuvào hòi nhap khu vuc va quòc té nén càc KCN dugc quy boach xày dung ngày càng hoànchinh: Chat lugng cóng trình ha tàng ngày mot cao, còng nàng ngày mot mó ròng, ranhgiói cùng dugc thay thè dàn bang ranh gioì "mèm", còng tàc quàn ly Nhà nuóe trong
 • 23. KCN ngày càng dòi bòi phài mó ròng cà ve nói dung va nhiém vu. Ve thue chat là càc KCN dugc hoàn chinh nhàm thu hùt dàu tu trong nuóe va nuóe ngoài, àp dung còng nghé mói, nàng cao khà nàng canh tranh san phàm, thùc day san xuàt, su dung co hiéu qua vòn dàu tu vào nhùng ngành va vùng trgng diém. 1.1.4. Vai trò cùa Khu còng nghiép trong qua trình Còng nghiép hoà, Hien dai boa, CNH, HDH dugc hiéu là qua trình chuyén dòi càn bàn, toàn dien càc boat dòng san xuàt kinh doanh, dich vu va quàn ly xà hòi va tàm ly tu su dung lao dòng thù còng là chù yéu sang su dung mot càch phò bién lao dòng vói tay nghé co còng nghiép, tién bó khoa hgcva còng nghé tao ra nàng suàt lao dòng xà bòi cao. Trong tién trình CNH, HDH, càcKCN Viét Nam dà co nhùng dóng góp to lón.KCN hàp thu nhanh nhàt chinh sach mai phàt trién hiéu qua nén kinh té quóc dàn:Viée àp dung cùng mot lue nhiéu chinh sàcb mói ó dien ròng là hét sue khó khan. Trongnhiéu truàng hgp là khòng dù nguòn lue hoac vàp phài su phàn dòi. KCN là noi thi diémnhihig chinh sàcb kinh té mai, dac bièt là chinh sàcb ve kinh té dòi ngoai va dàu tàu tiénphong trong phàt trién kinh té.Phàt trién KCN là dàu tàu tàng truòng, thùc day càc ngành kinh té khàc phàt trién, là dìéukién dàn dàt càc ngành cóng nghiép phu trg, càc dich vu nhu tài chinh, ngàn hàng, dichvu thuong mai, lao dòng, tu vàn, lao dòng trong KCN... phàt trién va tao diéu kién phànbò va su dung co hiéu hon càc nguòn lue cùa dia phuong.KCN dugc hình thành vói nhùng diéu kien dia ly, mat bang, giao thòng... thuan Igi; cùngvói nhìjng uu dai ve già thué dàt, ve càc chinh sàcb linh boat va thù tue bành chinh dongiàn dà là dièu kién de càc chù dàu tu giàm chi phi dàu tu, chi phi san xuàt va chi phibành chinh khàc. Chù dàu tu, càc doanh nghiép dùng truóc bài toàn hiéu qua kinh té séchuyén nhà mày, co so san xuàt cùa mình vào càc KCN. Viée quy tu càc doanh nghiépvào càc KCN sé han che dugc vice su dung làng phi, tao diéu kien thuan Igi trong vàn de 10
 • 24. xù ly mòi truòng. Trong diéu kien nguòn vòn dàu tu toàn bó co so ha tàng con thiéu. Viée xày dung va phàt trién càc KCN co vai trò quan trgng trong viée tap trung nguòn vòn han bep dàu tu vào mot so khu vuc trong diém co nhiéu Igi thè so sành hon càc khu vuc khàc trén dia bàn lành thò. Tu dò nàng cao biéu qua su dung von dàu tu. KCN là nai hàp thu vòn va chuyén giao co hiéu qua nhùng thành tuu khoa hoc còng nghé: KCN dugc quy boach dira trén co so khoa hoc va thue tién theo ké boach va chién lugc phàt trién làu dai cùa nén kinh tè, va thuong theo mot mó hình tap hgp càc doanh nghiép cùng ngành. Do vay, ebùm doanh nghiép hgp tàc, lién két vói nhau trong viée nhap khàu, tièp nhàn nhùng tién tién, hien dai trén thè giói; tan dung dugc nhùng Igi thè cùa nuóe di sau, rùt ngàn dugc kboàng càch ve khoa hgc ky thuat vói càc nuóe di truóc, tièt kiémdugc chi phi ve quyèn so hùu tri tue.KCN hình thành va phàt trién là càu nói hai nhap nén kinh tè nói dia vai thè giai:KCN thuong gàn lién vói càc diéu kien thuàn Igi cà ve vj tri dja ly va càc dich vu di kèmcùng vói càc chinh sach uu dai va thù tue bành chinh don giàn. Dò là diéu kién thuan Igithu hùt doanh nghiép co vòn dàu tu nuóe ngoài. Càc doanh nghiép co vòn dàu tu nuóengoài sé là càu nói tòt nhàt cho doanh nghiép trong nuóe tiép càn vói thè giói. Vói trìnhdò quàn ly chuyén nghiép, còng nghé tién tién cùa nuóe di truóc. Càc doanh nghiép nuóengoài trong càc KCN co tàc dòng lan toà dén trình dò va ky nàng còng nghiép dòi vóiphàn con lai cùa nén kinh té noi dia.KCN là nai tao vièc làm va phàt trién ky nàng cho nguói quàn ly va nguói lao dóng:Tinh trang khan hiém nguòn nhàn lue va già nhàn còng cao ó càc nuóe tu bàn phàt triéndat càc nuóe này truóc su lira chgn giài phàp dàu tu vào càc KCN cùa càc nuóe dangphàt trién nhàm tàn dung lao dóng du thùa va già nhàn còng ré ó càc quòc già này. Xàydung va phàt trién càc KCN de tao nhiéu hon viec làm là mot trong nhùng muc tiéu cùa li
 • 25. Phàt huy vai trò hat nhàn, phàt trién kinh té vùng, lành thò, day nhanh toc dò dò thi hoà va bào ve mòi truàng, su dung hiéu qua quy dàt còng nghiép, tao thém viée làm cho nguói lao dòng. KCN là cùa so nhìn ra thè gioì, là càu nói de tiép thu vòn, hàp thu khoa hgc còng nghé, trình dò, kinh nghiém quàn ly tién tién tao nguòn vòn va dòng lue quan trgng cho phàt truòng kinh té, xà bòi. Dòi vói nuóe ta càc KCN con co vai trò quan trgng trong viec thùc day qua trình CNH, HDH nòng nghiép nòng tbòn. Vi su thành còng CNH, HDH nòng nghiép nòng tbòn sé quyét dinh tién trình CNH, HDH ngàn lai ó nuóe ta. CNH, HDH nòng nghiép nòng tbòn co nói dung chù yéu là chuyén dich co càu kinh té theohuóng thi truòng - hien dai, nhàm nàng cao chat lugng hiéu qua va sue canh tranh cùanòng san hàng boa. CNH, HDH chù yéu là dich chuyén theo huóng tàng ty trgng ngành phinòng nghiép; xày dung két càu ha tàng; tó chùc cài thien va nàng cao dòi song nòng tbònve vat chat va tinh thàn. Su tàc dòng cùa càc KCN vào qua trìrùi dò dugc thè hien rò:Thùc day hình thành vùng nguyèn liéu va trang trai san xuàt tap trung.Chuyén dòi nghé nghiép, lao dòng (do thu hòi dàt, thu hòi lao dòng vào KCN va càc dichvu khàc)Phàt trién ha tàng giao thòng, dien nuóe, thuy Igi, ùng dung tién bò khoa hgc ky thuatcòng nghéBò mat nòng tbòn thay dòi theo huóng dò thj hoà...1.2. Tinh tàt yéu hình thành va phàt trìén Khu còng nghiép, càc nhàn tò hình thànhKhu còng nghiép,1.2.1. Su càn thiét hình thành Khu cóng nghiép trong qua trình Còng nghiép hoà,Hien dai hoà.CNH, HDH chinh là qua trình thùc day lue lugng san xuàt trén co so thue hien nèn sanxuàt co khi hoà va àp dung nhùng thành tuu khoa hgc cóng nghé hien dai. De day nhanh 13
 • 26. qua trình dò, mot mat chinh phù phài tao co so ha tàng ky thuat co tinh chién lugc (dien, giao thòng, dàt dai...). Mat khàc tao dièu kién de càc doanh nghiép xày dung co so sanxuàt vói chi phi dàu vào thàp nhàt, thuan Igi nhàt, phàt huy hiéu qua vòn dàu tu nhanh nhàt. De thùc day phàt trìén lue lugng san xuàt dòi bòi su già tàng xày dung càc co so san xuàt, tap trung vào càc cóng trình két càu ha tàng dùng chung nhàm tièt kiém chi phi,dàn dén hình thành càc KCN. Viec quy boach hình thành càc KCN thuong dugc dàt ócàc vi tri thuan Igi ve giao thòng, nguòn dien, nuóe, mòi truàng... Dòng tbài càc KCNdugc phàn bò quy boach tòt góp phàn quan trgng kich thich dàu tu phàt trién mó ròng coso ha tàng ky thuat cùa càc vùng.Mot vàn de co tinh quy luàt là lue lugng san xuàt càng phàt trién cao càng dòi bòi thuehièn phàn còng lao dòng xà bòi sàu sàc. Néu truóc day vói mò hình mot ngành, boàc motnhà mày san xuàt tao ra san phàm theo quy trình ky thuat khép kin. NghTa là san xuàt rabau hét càc linh kién, phu tùng de làp ràp thành san phàm hoàn chinh, thì nay dugc tàch rathành nhiéu ngành riéng biet boàc nhiéu còng doan san xuàt riéng biet vói quy trình sanxuàt cùng khàc nhau. Qua trình dò làm cho nén san xuàt xà hòi co su phàn còng va lién kétchat che. Vi du ngành san xuàt ò tò dugc tham già boi càc ngành: Co khi, dien tu, luyénkim màu, nhua, vat liéu cao càp... Trong dò ngành san xuàt ó tò là ngành chinh, càc ngànhkhàc ggi là còng nghiép phu trg. Mot nhà mày ò tò co khi chi giù lai mot còng doan cóngnghé chinh là san xuàt mày dòng co, thiét ké kiéu dàng va làp ràp hoàn chinh, con càc chitièt phu khàc dugc giao cho hàng chue còng ty khàc hoac nhà mày khàc thue hien theo dondat hàng dira trén nèn tàng Igi thè so sành ve nguyèn liéu, già nhàn còng, mói quan he dòitàc, chién lugc thi truòng... Vi thè ma hình thành lén càc còng ty ve tinh phu trg cho còngty chinh. Su phàn cóng lao dóng xà bòi dò tao ra su lién két, hình thành lén càc khu sanxuàt tap trung - Yéu tò quan trgng hình thành nén càc KCN.Phàt trìén càc KCN là dòng lue thùc day tién trình CNH, HDH. CNH, HDH de phàt trìén 14
 • 27. san xuàt, chuyén tu san xuàt nhó lén san xuàt lón là vàn de co tinh quy luàt chung cùa nhiéu nuóe trong qua trình phàt trién. Mói quòc già tuy theo diéu kien va hoàn cành cuthè co con duòng, giài phàp va càch thùc riéng.Vièc bình thành càc KCN chinh là mot trong nhùng giài phàp quan trgng day nhanh quatrình CNH, HDH, boi vi:CNH rùt ngàn dòi vói nhùng nuóe phàt trién cóng nghiép di sau tue là vùa co buóc dituàn tu, vùa phài rùt ngàn. Tbài gian tuàn tu dò va co buóc di tàt - tue là tiép thu ngaynhùng thành tuu cùa nén kinh té tri thùc. Vi vày CNH là thè bién su phàt trién tuàn tu,HDH là thè bién buóc di rùt ngàn va di tàt dòn dàu. Qua trình phàt trién dò dà tró thànhphò bién va co tinh quy luàt; do vay:KCN là noi tiép thu càc co so san suàt còng nghiép, tiép nhàn càc thành tim khoa hgc vacòng nghé tién tién vào boat dòng san xuàt, eung ùng cho nén kinh té nbùng san phàmxuàt khàu, va thay thè san phàm nhap khàu. KCN con dóng vai trò quan trgng trong viecphàt trién hoàn thien két càu ha tàng, trang thiét bi ky thuat còng nghé, he thòng nguònlue dò là co so vat chat nén tàng cùa su nghiép CNH, HDH.KCN tao ra va àp dung co che mói nhàm tàng sue hàp dàn càc nhà dàu tu dac biet là dàutu nuóe ngoài. Dàm bào cho viec tò ebùc, quàn ly dugc de dàng hon va xày dimg co soha tàng tièt kiém, hiéu qua hon. Dòng tbài ó dò viée thue thi càc chinh sàcb uu dai thuanIgi hon, tbòng qua càc chinh sàcb thue tien, nhà nuóe co diéu kien nàm bàt nhanh hon vadiéu chinh bó sung co che chinh sàcb kip tbài.Viec hình thành va phàt trién càc KCN cùng góp phàn thue bién càc quy boach phàt triénkinh té - xà bòi, tao dièu kien cho lue lugng lao dòng tham già mot càch tàp trung va totnhàt vào su phàn còng lai lue lugng lao dòng xà bòi, tiép thu cóng nghé san xuàt tién tiénva cóng nghé quàn tri hien dai cùa thè giói. KCN con là noi dào tao ra dòi ngù còng nhànlành nghé, co trình dò chuyén món cao. Tu dò phàt sinh nhùng dòi hòi ve phàt trìén dich 15
 • 28. vu xà hòi: àn, ó, chùa bénh, hgc bành, vui choi, giài tri... cùng vói dòi bòi ve phàt trién ha tàng ky thuat hgp thành diéu kien de quy boach phàt trién dò thj. Phàt trién càc KCN con là giài phàp huóng dén phàt trién ben vùng: Sy phàt trién cùa mot quòc già khòng chi là tàng truòng cao ma phài huóng dén gàn tàngtruòng va phàt trién kinh tè vói giù gin, bào ve mòi truàng. Phài co su két hgp bài boa giùa tàng truòng kinh té vói tién bò, còng bang xà bòi, con nguói phàt trién toàn dien,mòi truàng song dugc bào ve, chat lugng cuòc song dugc cài thien khòng ngùng.Càc KCN góp phàn quan trgng dòi vói toc dò tàng truòng kinh té, tàc dòng va thùc daychuyén dich co càu kinh té theo huóng cóng nghiép - dich vu va nòng nghiép. Tao ra motnén kinh té thòng nhàt vói mot co càu hgp ly, càn dòi, dòng bò va ngày càng tòi uu.Trong dò tàng truòng là tién de co bàn de thue bién cóng bang xà bòi.Xày dung càc KCN dòi bòi phài giàì quyét nhiéu vàn de mot càch dòng bò nhu: Quyboach, xày dimg co so ha tàng trong va ngoài KCN, su dung dàt dai co hiéu qua, dào taova tuyén dung lao dòng, bào ve mòi truòng, an ninh trat tu, eung càp càc dich vu, tò chùcdai song vàn hoà, giào due, tàc dóng dò thi hoà, HDH nòng nghiép nòng thòng... giàiquyét tòt càc mói quan he trén chinh là tao ra sy phàt trién ben viing.Dòi vói nuóe ta, phàt trién càc KCN là pbuong thùc quan trgng, tùng buóc dua dàt nuóetham già vào qua trình phàn cóng lao dòng quóc té theo huóng chuyén mòn hoà va tàptrung hoà. Dò là khai thàc tòt nhàt tài nguyèn va nguòn lyc con nguói Viét Nam va nhùngIgi thè san co, day nhanh toc dò phàt trién kinh té; su dung vòn, khoa hgc còng nghé, trìnhdò tò chùc quàn ly cùa thè giói; là qua trình thue hièn lai phàn cóng lao dòng xà bòi ó trìnhdò cao hon.Phàt trién càc KCN là biéu hièn duàng lòi dgc lap, tu chù trong lién két kinh tè quóc té,càc chinh sàcb, buóc di, quan diém CNH, HDH dugc thè hien va thè nghiém rò net nhàt.Tbòng qua phàt trién càc KCN ma hình thành két càu ha tàng mói cà ve kinh té-xà bòi dà 16
 • 29. nhanh chóng dugc hình thành. Dòi song vàn hoà tinh thàn cùa nguói lao dòng dugc nàngcao, thùc day qua trình dò thi hoà.Phàt trién càc KCN xét ve làu dai là xuong song cùa CNH, HDH dàt nuóe; là còng cuthu hùt dàu tu, là dàu mói tao ra viec làm san xuàt còng nghiép chù lyc; làm tàng nhanhkim ngach xuàt khàu; làm nòng còt de nàng cao tién bò ky thuat su dung còng nghé tièntién, góp phàn lón giàm thiéu ò nhiém mòi truàng, là noi dào tao càn bò quàn ly va còngnhàn co tay nghé tao tièn de cho kinh tè tò chùc hình thành ve phàt trién.1,2,2. Càc nhàn tò hình thành, phàt trién Khu còng nghiép.Viec hình thành càc KCN truóc hét phài trén co sa dinh huóng va chién lugc phàt triénkinh té xà bòi, trong dò viée lua chgn mò hình CNH là hét sue quan trgng. Ljch su CNHhon ba thè ky nay (ké tu khi cuòc càch mang còng nghiép dugc khói dàu ó Chàu Àu vàocuòi thè ky XVII) dà de lai nhtjng bài hgc càn thièt cho viec tièn bành CNH cho mòiquòc già. Co thè rùt ra càc mò hình CNH thè giói dà va dang trai qua nhu sau:Thù nhàt là mó hình CNH co dièn truóc thè ky XX. Dièn hình là Anh va Phàp dà dièn ranhu mot "qua trình lich su tu nhién" vói càc buóc di tuàn tu tu thàp dèn cao. Ò càc nuóetu bàn lón phàt trién mugn hon nhu (My, Due, Nhàt) ve co bàn cùng là qua trình phàttrién tuàn ty, song do ra dòi sau dà nhanh chóng tièp can vói còng nghé ky thuat tién tiènbang con duòng nhap khàu. Mot so nuóe tu bàn nhó (càc nuóe Bàc Àu va mot so nuóeTày Àu) thì lai tham già ngay vào phàn cóng lao dòng quòc té dua trén Igi thè ve tàinguyèn, thién nhién. Do vay dà rùt ngàn dugc mot thòi gian nhàt dinh.Thù hai là càc mò hình CNH trong thè ky XX: Néu nhu mò hình càc nuóe CNH co diènlà Ioai hình mó duòng, tu vàn dòng phàt trién thì trong thè ky XX càc nuóe di sau co khànàng CNH rùt ngàn theo huóng HDH. Thue tién dà co càc mò hình: - CNH trong co che ké boach hoà tap trung cùa càc nuóe XHCN. - CNH thay thè nhap khàu là trào luu phò bién ó bau hét càc nuóe thugc thè gioì 17
 • 30. thù 3 nhàm thyc hièn muc tiéu phàt trién kinh té dgc làp, ty chù. - CNH huóng vào xuàt khàu nhu Hàn Quòc, Dai Loan, Hong Kong, Singapore hien nay dang mó ròng trong càc nuóe Dòng Nam À. Chinh sàcb huóng ve xuàt khàu dat trgng tàm phàt trién vào nhùng ITnh vyc co Igi thè so sành trén thi truòng quòc té va nhùng san phàm ma thj truòng thè giói càn. Càc mò bình CNH co dièn, ké boach hoà tap trung buóc sang thè ky XX khòng con nùa; mò hình CNH thay thè nhap khàu dà khòng mày thành còng. Mò hình huóng vào xuàt khàu trong bòi cành khùng boàng tài chinh - tién té cùng dà bòc lo nhimg rùi ro qua lón.Xu huóng mói nói lén trong bòi cành hien nay là sy két hgp giùa bai mò bình CNH thaythè nhap khàu va huóng ve xuàt khàu mot càch linh boat. Vi thè, bành trình CNH cùanhùng nuóe di sau dugc hình dung là qua trình rugt duòi nhàm bàt kip trình dò càc nuóedi truóc vói khoàng thòi gian ngày càng ngàn.Thyc tièn mó hình KCN ó Viét Nam cùng dà là hình thùc biéu hien càc mò hình CNH: - KCN Gang thép Tbài Nguyèn, KCN hoà chat Viet Tri là hien sinh cùa mò hìnhCNH co che ké boach hoà tap trung. - KCN da ngành thu hùt dàu tu trong nuóe huóng vào thay thè nhap khàu. - KCN che xuàt huóng vào xuàt khàu. - KCN hon hgp (còng nghiép, dò thi) vùa thu hùt dàu tu trong nuóe, vùa thu hùtdàu tu nuóe ngoài; vùa san xuàt hàng nhap khàu, vùa san xuàt hàng hoà xuàt khàu va eódoanh nghiép che xuàt.Dù theo mò hình nào cùng bàt dàu tu cuòc càch mang ve cóng nghiép nói chung va càchmang ve rugng dàt nói riéng. Diéu dò cùng co nghTa là trong khuòn khó bep phài quyboach de cuòng bue dàt dai nòng nghiép cho hình thành, phàt trién càc KCN.Trình dò phàt trìén khoa hgc ky thuat là nhàn tò tich cuc thùc day hình thành, phàt trìéncàc KCN. Khi trình do khoa hgc ky thuat phàt trién, nhùng sang tao trong ITnh vyc cài 18
 • 31. tièn mày móc, còng cu lao dóng, nhùng còng nghé, qua trình san xuàt mói dugc àp dung sé làm tàng sy phàn còng lao dòng xà bòi theo huóng chuyén mòn hoà ngày càng sàu sàc. Chuyén mòn hoà là nguyèn nhàn dàn dén sy lién két chat che, tàng nhanh sy phu thugc làn nhau trong san xuàt cùng nhu trong thj truòng. Hoat dòng djch vu là sgi day lién két trong san xuàt, thi truòng va là yéu tó ban dàu. Nhu vày, xét duói góc dò co hgc thì dich vu ha tàng trong càc KCN càn phài dàp ùng va tao diéu kién ban dàu cho viec ùng dung ky thuat mói vào san xuàt mot càch linh boat. Do vay, khi quy hoach xày dung càc KCN càn luu y vàn de sau: Mot là, khà nàng thich ùng cho nhà dàu tu thù càp ve còng nghé san xuàt dugc thè hienqua dich vy ky thuat, vàn tài bang phuong tién gì, tuyén duòng nào; nàng lugng dien khiga, dàu dot, than bay nàng lugng mat trai; su ly chat tbài, ràc tbài bang cóng nghé lac baubay tién tièn; dich vu thòng tin hixu tuyén bay vò tuyén...Hai là, dàn dàt va mó duòng de càc nhà san xuàt cài tién ky thuat va thay dòi còng nghébang viec dàu tu dy bào truóc càc còng trình két càu ha tàng de tao ra khà nàng eung ùngdich vu ky thuat mói.Day là nhàn tò dòng nhàt, quyét dinh chat lugng he thòng ky thuat KCN. Dòng thòi thùcday phàt trién càc KCN tu mò hình giàn don thuàn tuy là khu san xuàt tap trung ve matkhòng gian bep dén mó hình hien dai KCN dò thi, vuòn còng nghiép.De hình thành KCN, truóc hét phài tièn bành viec lua chgn dia diém va quy boach. Do dòcàc dièu kién ve ty nhién nhu: Vi tri dia ly, mòi truòng dàt dai, nuóe, khi bau co ành huóngrat lón. Nò khòng chi quyét dinh càc giài phàp ve ky thuat (Thièt ké quy boach, lua chgncàc hình thùc két càu còng trình ky thuat ha tàng) ma con tao ra nhijTig Igi thè nhàt dinh (vecy ly vàn chuyén, già thành xày dung, già dich vu thàp...). Cùng vói nhùng dac diém riéngve tàp quàn sinh boat cùa nhàn dàn, truyén thòng vàn bòa, vai trò chinh quyèn daiphuong... Tao ra mói truòng chinh tri xà bòi cùng dòi hòi phài quan tàm giài quyét nò 19
 • 32. trong viée quy boach xày dung KCN tao nén nhihig ành huóng tòt cho cóng viée marketing dia phuong. Vi vay càc diéu kién ve ty nhién, xà bòi va chinh tri dugc tham già nhu mot nhàn tò khòng thè thiéu trong quy boach, xày dyng va phàt trién càc KCN. Thyc tién cho thày càc KCN ó càc tinh: Dòng Nai, Bình Duong, Bà Ria - Vùng Tàu, Càn Tho, VTnh Phùc, Bàc Ninh... thành còng hon càc tinh khàc là do eó nhùng thuan Igi ve vi tri dia ly, lién ké vói càc dò thi lón nhu TP Ho Chi Mình, Ha Noi, Dà Nàng, lai thuan Igi ve giaotbòng nén de dàng tièp nhàn càc dy àn dàu tu va tàc dung lan toà tu càc trung tàm dò thi.Tuy vay, mòi dia phuong phàt trién càc KCN cùng eó nhùng dac diém riéng:Càc KCN Dòng Nai thuan Igi trong viec giài phóng mat bang do xày dyng càc KCN tuquy dàt còng, dàt dòn dièn, dàt chuyén dùng khàc. Tu nhùng nàm 60 da eó tièn de KCNBién Hoà, lyc lugng lao dòng dja pbuong it nhiéu dà tiép thu dugc tàc phong lao dòngcòng nghiép tu thòi nguói My chiém dóng.Càc KCN tinh VTnh Phùc chù yéu su dyng dàt dòi nùi, mat bang cao rào, it bi ngàp ùng,dàt chuyén màu già trj su dung nòng nghiép thàp.Su ra dòi va hình thành phàt trién càc KCN con dòi hòi phài eó nhàn tò tién de hét suequan trgng là mòi truòng kinh té, chinh tri va phàp ly; mòi truòng dò bao gòm cà trong vangoài nuóe.Mòi truòng trong nuóe dugc thè hien trong càc chinh sàcb, duòng lòi, mò hình phàt triéncòng nghiép ma nuóe dò lua chgn. Nhùng nuóe phàt trién ó trình dò cao, thu nhap chù yéudo càc boat dóng dich vu mang lai thì eó thè KCN hoac phàt trién còng nghiép eó khi dàdugc giài quyét trong qua trình phàt trién dò thi. 0 nhihig nuóe dang phàt trién thi KCNdugc de cap rò net hon cà trong ly luan va chi dao thue tién. Vi dò là mot giài phàp tichcyc de tién hành CNH, HDH. Trung Quòc, Tbài Lan, Singapore, Dai Loan... déu chùtruòng, chinh sàcb va xày dyng càc co so phàp ly cho phàt trién càc KCN. Dòi vói nuóe ta,chù truòng cùa Dàng va Nhà nuóe, tai càc vàn kién chinh tri, vàn bàn phàp luàt dà tùng 20
 • 33. buóc hình thành he thòng cho phàt trién càc KCN ó Viét Nam cùng vói chinh sàcb dòi mói do Dai bòi Dàng làn thù VI nàm 1986 khói xuóng, tao mòi truòng mói cho hình thành phàt trién càc KCN.Nghi quyét Hòi nghi làn thù VI Ban chàp hành Trung uong Dàng khoà VI, de ra chù truòng ve kinh té dòi ngoai: "Khan truàng nghién cùu phuang àn, tgp trung làm thù ó mot vài nai de rùt kinh nghiém. Tao tao diéu kién mó ròng viée xày dung càc KCN chexuàt va dgc khu kinh té ".Nghi quyét Hòi nghi giùa nhiém ky khoà VII nàm 1994 dà néu ro: "Quy hogch càc vùng,truóc hét là càc dia bàn trong diém, càc KCX, khu kinh tè dgc bièt, KCN tgp trung".Nghi quyét Dai bòi Dàng làn thù Vili da cu thè hoà: "Hình thành càc KCN tgp trung (bao gòm cà KCX, khu cóng nghé cao), tao dia bàn thuan lai cho xày dung càc ca sacóng nghiép mai... ". Hòi nghi Trung uong 4 khoà Vili dà xàc dinh phuong huóng phàttrién càc KCN trong càc nàm tiép theo là: "Phàt trién tùng buóc va nàng cao hiéu quacùa càc KCN". Day là nhimg dinh huóng quan trgng cùa Dàng, Nhà nuóe ve xày dungva phàt trién càc KCN nhàm thùc day tién trình CNH, HDH dàt nuóe.Theo dinh huóng cùa Dàng va Nhà nuóe, còng tàc thè che hoà chù truòng, ban hành vathue thi càc vàn bàn phàp luàt lién quan dén KCN, KCX dà dugc thyc hien nghiém tue.Càc co quan nhà nuóe dà tùng buóc thè che boa chù truòng cùa Dàng ve phàt trién KCN,KCX, ban hành càc vàn bàn quy pham phàp luàt, tao khung phàp ly cho tò chùc, thychien phàt trìén càc KCN, KCX. Quy che KCN (KCN, KCX, KCNC) do Chinh phù banhành cùng vói càc luàt hien hành, nhàt là Luàt Doanh nghiép Nhà nuóe, luàt khuyénkhich dàu tu trong nuóe, Luàt Doanh nghiép, Luàt dàu tu nuóe ngoài, Bó luàt Lao dòng,Luàt Dàt dai, Luàt Thuong mai va càc Luàt thué .. .dà tao mòi truòng phàp ly khà rò ràngva thòng thoàng cho doanh nghiép hoat dóng va dàm bào cho còng tàc quàn ly Nhà nuóe.Trong qua trình bòi nhap vói nèn kinh té Quòc té, chinh sàch thu hùt vòn dàu tu tryc tiép 21
 • 34. nuóe ngoài (EDI) là mot bò phàn quan trgng trong duòng lòi dòi mói cùa Dàng va Nhà nuóe ta, EDI là mot Ioai hình boat dòng kinh té quòc tè, ra dòi va hoat dòng eó tinh tàt yéu, làu dai cùng vói xu huóng toàn càu hoà ve kinh té. FDI là nguòn vòn quan trgng cho dàu tu phàt trién, cho viée khai thàc va nàng cao hiéu qua viec su dyng càc nguòn lyc trong nuóe; Góp phàn giài quyét còng àn viec làm cho nguói lao dòng; Tao nguòn thu ngàn sàcb va góp phàn cài thien càn càn thanh toàn quóc tè; dòng thòi là kénh quan trgng de tièp thu còng nghé va kinh nghiém quàn ly. Vòn FDI là vòn cùa doanh nghiép, khòngphài là vòn cùa chinh phù, nén khòng làm tàng ng cùa Chinh phù, khòng truc tièp làmành huóng dén càn càn thanh toàn quóc té. Nhàn thùc dugc tinh tàt yéu khàch quan nuóeta phài tham già bòi nhap kinh té quòc té, tu Dai bòi VI, Dàng ta xàc djnh: "Vièc ón dinhva phàt trién kinh té trong chgng duàng dàu tién cùng nhu su nghiép phàt trién khoa hocky thuat va CNH xà hai chù nghTa cùa nuóe ta tién hành nhanh hay chgm, diéu dò phuthuoc mot phàn quan trgng vào viec mó ròng va nàng cao hiéu qua cùa kinh té daingogi...". Quan diém trén ngày càng dugc hoàn thien qua càc ky Dai bòi Dàng. Dén Daibòi IX, Dàng ta xàc dinh: "...Chù dóng hai nhap kinh tè Quóc té va khu vuc theo tinhthàn phàt huy tói da nói lue, nàng cao hiéu qua qua hap tàc quóc té, bao dàm dgc làp tuchù va dinh huóng xà hai chù nghTa, bào ve lai ich dàn toc, an ninh quóc già, giù ginbàn sàc vàn hoà dàn toc,bào ve mói truàng". Xày dung, phàt trién KCN là tao càc diéukien thuan Igi ve co so vat chat ky thuàt mot càch dòng bò (quy dàt, co so ha tàng, hethòng dich vu...) dàp ùng nhu càu cùa càc nhà dàu tu.Càc KCN là mot hien tugng kinh té xuàt hien tu nhu càu cùa qua trình CNH. Nò co quatrình vàn dòng va phàt trién tu thàp dén cao, tu don giàn dén phùc tap, ngày càng dugchoàn thien. Viée nghién cùu quy luàt vàn dòng va phàt trién hét sue càn thiét dòi vói càcnuóe mong muón chuyén hoà nén kinh té nòng nghiép sang kinh té còng nghiép. Trongdièu kien Quòc té hien nay, viec nghién cùu phàt trién càc KCN con giùp cho càc nuóe tuy 22
 • 35. theo dièu kién hoàn cành cu thè cùa mình eó giài phàp phù hgp nhàm vùa vàn dòng nhu nguyèn tàc chung, vùa eó buóc di riéng, dòn dàu rùt ngàn thòi gian CNH nèn kinh tè. Nhung xu huóng chung là, càc KCN ngày càng ùng dung, tiép nhàn dugc nhiéu thành tyu khoa hgc ky thuat va còng nghé tién tién. Ò dò, thòi gian ùng dung vào thyc tién san xuàt nhùng phàt mình, sàng kién ky thuat là ngàn nhàt. Boi càc KCN co dù dièu kién ve vat chat, ky thuat cùng nhu càc co che chinh sàcb tòt nhàt. Cùng vói sy phàt trién cùa lyc lugng san xuàt, thì ngay trong bàn thàn KCN dà làp day cùng dòi bòi eó sy dào tbài cóngnghé cu thay thè bang càc còng nghé mói. Cùng vói viec ùng dyng còng nghé mói, phàigiàm thiéu tàc hai cùa chat tbài, nuóe tbài, khi tbài ra mòi truòng xung quanh, làm choKCN va dò thi xich lai gàn nhau hon. Viec quy hoach KCN gàn vói dò thj eó tàc dòngmó ròng thi truòng dà va dang tró thành xu huóng phàt trién tàt yéu. Nhu vày tinhchuyén nghiép hoà càc KCN cùng càng tró lén sàu sàc giùa càc KCN. Ngay trong KCNsé dièn ra qua trình phàn còng chuyén mòn hoà: Co KCN chuyén ve san xuàt ó tò va càcco so cùa ngành san xuàt phu trg cho ò tò; Co KCN chuyén ve ITnh vuc dien tu, còngnghé thòng tin... Va nhu vay viec hgp tàc lién két ngày càng chat che va mó ròng.Khi ma KCN - Dò thi dugc giài quyét trong mòi quan he hoàn chinh tuong tàc ho trgnhau, dan xen va hoà hgp vói nhau làm cho KCN ngày càng hoàn thién tu mot hientugng kinh tè, thyc thè kinh té tró thành mot hien tugng kinh tè - xà bòi, thyc thè kinh tèxà bòi. Cùng vi thè ma chùc nàng KCN khòng chi là dòng lue thùc day phàt trién kinh tèma con là nhàn tò quan trgng hình thành phàt trién càc dò thi mói. Nhàn tò dò dugc taolap boi càc vàn de tu phàt trién càc KCN dat ra, dòi bòi phài giài quyét dò là: Giài quyétmòi lién he giùa dàu tu ha tàng ky thuat trong va ngoài hàng rào, mòi truòng lao dóng,dàn cu, dào tao lao dòng va eung ùng lao dòng, nàng cao chat lugng dich vu, nhà ó, hgchành chàm sóc sue khoé, sinh boat vàn hoà... hgp thành mòi quan he kinh tè - xà bòi chosy phàt trién dò thi. 23
 • 36. 1.3. Mot so mo hình àp dung de phàn tich càc Khu còng nghiép. 1.3.1. Phàn tich mói truòng vi mò. De phàn tich mói truòng tòng thè nguói ta su dung ly thuyèt mò hình PEST bao gòm càc dành già ve càc nhàn tò chinh tri (P), kinh té (E), xà bòi (S) va cóng nghé (T). Moi truòng chinh phù, luàt phàp va chinh trj (P), Càc nhàn tò chinh phù, luàt phàp va chinh trj tàc dòng dèn doanh nghiép theo càc huóngkhàc nhau. Cbùng co thè tao ra co bòi, tró ngai, tham chi là rùi ro that su cho doanhnghiép. Chùng thuong bao gòm: Chinh phù là nguói tiéu dùng lón nhàt trong nèn kinh tè.Sy ón dinh ve chinh tri, sy nhàt quàn ve quan diém chinh sàch lón luòn va sy hàp dàn càcnhà dàu tu. He tbòng luàt phàp dugc xày dung va hoàn thien sé là co so de kinh doanh òndinh. Chàng han Luàt Dàu tu, Luàt Xày dyng, Luàt Mòi truòng, Luàt dàt dai... là diéuma càc doanh nghiép phài tinh dén khi quyét dinh dàu tu.Càc quyét dinh ve quàng cào dòi vói mot so doanh nghiép, ITnh vyc kinh doanh sé là motde dga, chàng han càc cóng ty san xuàt va eung càp rugu cao dò, thuóc là... vùa co thè lànhùng phanh hàm phàt trién san xuàt.Luàt lao dòng, quy che tuyén dung, de bat, che dò huu tri, trg càp thàp nghiép cùng lànhùng diéu ma doanh nghiép phài tinh dèn.Ngày nay, khu vyc hoà va toàn càu boa dà, dang va sé là mot xu huóng tàt yéu ma mgidoanh nghiép, mgi ngành, mgi chinh phù phài tinh dèn.Ngày nay, nhiéu nhà chién lugc dà ggi diéu dò duói cài tén thè giói là "ngòi nhà chung".Trong bòi cành dò mòi truòng Quòc té là mot truòng hgp dac bièt cùa mói truòng chungben ngoài doanh nghiép. Cùng giòng càc mòi truòng dà phàn tich ó trén, muc dich phàntich va phàn doàn là phài ehi ra dugc càc co hòi va càc de doa. Nhung bàn chat càc cobòi va de doa ó pbuong dien Quòc té dòi vói càc doanh nghiép co it nhiéu khàc biet néuchi lày mòi truòng ben ngoài trong pham vi cùa mot nuóe Viét Nam. Thue vay, mói 24
 • 37. truòng Quòc té sé phùc tap hon, can tranh cao hon theo quan diém tu nhùng khàc biet ve xà bòi vàn hoà, càu trùc thè che, chinh sàch va kinh té. Vièc Viet Nam chinh thùc già nhap ASEAN dà va dang tao ra nhiéu vàn bòi cho càc doanh nghiép Viét Nam ve dàu tu, ve thj truòng nhung cùng dang eó nhiéu tbàch thùc ma càc doanh nghiép Viét Nam phài duong dàu. Tu do hoà thuong mai khu vyc, phà bò bang rào thué quan sé là nhùng de dga rat lón dòi vói càc doanh nghiép Viét Nam. Hon nùa, bàn thàn ASEAN cùng phài dàt trong mòi quan he toàn càu cùa canh tranh thè giói, chàng han vói khói EU, Bàc My (NAFTA), vói Nhàt Bàn, Trung Quòc. . . Ké tu nàm 1998, Viét Nam dà tró thành thành vién chinh thùc cùa Dièn dàn hgp tàc kinhté Chàu À - Tbài Bình Duong (APEC). APEC chiém 40% dàn sé thè giói, 56% GDP vathyc hièn 46% tòng già tri thuong mai thè giói.Ngày 7/11/2006 Viét Nam chinh thùc tró thành thành vièn Tò chùc thuong mai quòc té(WTO). Viét Nam sé mò ròng dugc thi truòng xuàt khàu ra nhiéu nuóe trén thè giói, d-uge huóng quy che tòi bue quòc, khòng bj dòi xù phàn biet trong thuong mai Quóc tè.Nhung chièu nguge lai, nhimg tbàch thùc trong canh tranh sé quyét liét hon.Mòi truòng kinh té (E).Thyc trang nén kinh té va xu huóng trong tuong lai eó ành huóng dén thành còng vachién lugc cùa mot doanh nghiép. Càc nhàn tò chù yéu ma nhiéu doanh nghiép thuongphàn tich là: Toc dò tàng truòng cùa nén kinh té, lai suàt, ty già hòi doài va ty le lamphàt. Thyc vày, toc dò tàng truòng khàc nhau cùa nén kinh tè, trong càc giai doan thjnhvugng, suy thoài, phue hòi sé ành huóng dén chi tiéu dùng. Khi nén kinh té ó giai doanco toc dò tàng truòng cao se tao nhiéu co bòi cho dàu tu mó ròng hoat dóng cùa càcdoanh nghiép. Nguge lai, khi nén kinh té sa sùt, suy thoài dàn dén giàm chi phi tiéu dùngdòng thòi làm tàng càc lyc lugng canh tranh. Thòng thuong khi nén kinh té sa sùt sé gaynén chién tranh già cà trong càc ngành san xuàt, dac biet là càc ngành dà truòng thành. 25
 • 38. Mùc lai suàt sé quyét dinh dèn mùc càu cho càc san phàm cùa doanh nghiép. Chinh sàchtièn te va ti già hòi doài cùng eó thè tao ra mot vàn hòi tòt cho doanh nghiép nhung cùngeó thè sé là nhijng nguy co cho su phàt trién cùa chùng. Lam phàt va vàn de chóng lamphàt cùng là mot nhàn tò quan trgng càn phài xem xét va phàn tich. Trén thue tè, néu tyle lam phàt cao thì viec kiém soàt già cà va tièn còng co thè khòng thè làm chù dugc.Lam phàt tàng lén, du àn dàu tu tró lèn mao hiém hon, rùt cuc là càc doanh nghiép ségiàm nhiet tìnb dàu tu phàt trién san xuàt. Nhu vay lam phàt cao là mói de doa dòi vóidoanh nghiép.Mòi truòng vàn hoà - xà hòi (S).Trong thòi gian chién lugc trung va dai han eó thè day là Ioai nhàn tò thay dòi nhanh chóngtheo huóng du nhap nhiìng lòi song mói luòn là co bòi cho nhiéu nhà san xuàt. Doanh nghiépcùng phài tmh dèn tbài dò tiéu dùng, sy thay dòi cùa thàp tuoi, noi làm viec va già dinh. Syxuàt hien cùa Hiép hòi nhiìng nguói tiéu dùng là mot càn trò dòi bòi càc doanh nghiép phàiquan tàm, dac biet là chat lugng san phàm phài dàm bào vi Igi ich nguói tiéu dimg.Mói truòng khoa hoc - còng nghe (T).Day là Ioai nhàn tò co ành huóng lón, tryc tièp cho chién lugc kinh doanh cùa càc ITnhvyc, ngành cùng nhu nhiéu doanh nghiép. Thyc té trén thè giói dà chùng kién sy bién dòicòng nghé làm ebao dào, tham chi mat di nhiéu ITnh vuc, nhung dòng thòi cùng lai xuàthien nhiéu ITnh vuc kinh doanh mói, hoac hoàn thién hon, phàt trién vói toc dò cao hon.Thè ky XX là thè ky cùa khoa hgc va cóng nghé. Do dò viec phàn tich va phàn doàn subién dòi còng nghé rat quan trgng va càp bàch hon lue nào hét. Nhùng vi du thuong dugcdàn ra vói su xuàt hien cùa dièn tu, tin hgc va còng nghé sinh hgc. Thyc té, sy bién dòicóng nghé ành huóng dén mgi doanh nghiép, tham chi cà càc doanh nghiép vùa va nhó.Tu dò dòi bòi càc nhà chién lugc phài thuong xuyén quan tàm tói sy thay dòi cùng nhunhùng dàu tu cho tién bò còng nghé. Néu nhu khòng qua som de càc doanh nghiép chù y 26
 • 39. dac biét dèn mòi truòng còng nghé tir quan diém "thè ky XXI sé là thè ky cùa nén kinh té tri thùc. Thòi dai kinh tè tri thùc sé thay thè thòi dai còng nghiép". Sffdo 1.1: Mò hình PEST Kinh té Chinh tri Xu huóng GNP Su òn dinh chinh tri Lai xuàt Luàt lao dòng Lam phàt Chinh sàch thué Thàt nghiép Luàt bào ve mói truàng Su san co cùa nguón lue Chu ki hoat dòng J Còng nghé Phàt hien còng nghé mai Toc dò chuyén giao còng nghe Chi tiéu cùa chinh phù ve nghién cùu phàt trién Toc dò lòi thòi cùa còng1.3.2. Mot so van de ly luàn ve loi the canh tranh ben vung, canh tranh lành thò.Càc khài niem, dinh nghla ve nàng lue còt lòi, nàng lue vuot troi va loi the canhtranh ben vitng.Lgi thè canh tranh co thè dugc hiéu là càc yéu tó, nàng lyc, nguòn lue ma tò chùc co thè sudung de tién hành càc boat dòng kinh doanh mot càch eó hiéu qua hon so vói càc dòi thùcanh tranh. Càc yéu tò tao nèn lgi thè canh tranh bao gòm: Hiéu qua, chat lugng, dòi mói,dàp ùng nhu càu cùa khàch hàng. Bòn yéu tò này co mói quan he vói nhau va thè hièn bòncàch co bàn de giàm chi phi va khàc biet bòa san phàm nhàm thu dugc lgi thè canh tranh.De dat hiéu qua cao càn su dung càc yéu tó dàu vào sao cho co hiéu suàt cao nhàt ma trong 27
 • 40. dò tàng nàng suàt lao dóng co vai tró vò cùng quan trgng. Néu càc yéu tò khàc là khòng dòi, tò chùc nào eó nàng suàt lao dòng cao sé co Igi thè canh tranh ve chi phi. Chat lugng cùa san phàm de cap dén sy tin cay trong viec thue hièn tòt càc chùc nàng còng viec theo thiét ké cùa san phàm. San phàm chat lugng cao eó the tao ra sy khàc bièt san phàm va cà chi phi san xuàt san phàm thàp. Vai trò cùa chat lugng trong viec tao lgithè canh tranh ngày càng già tàng. Thyc té chat lugng khòng chi là mot phuong càch dedat dugc lgi thè canh tranh ma con tró thành yéu tó quan trgng hàng dàu dòi vói su tòntai va phàt trién cùa tó chùc dò.Dòi mói co thè bao gòm sy cài tién san phàm, qua trình san xuàt, he thòng quàn ly, cocàu tò chùc va càc chién lugc ma tò chùc dang thyc hien. Dòi mói là yéu tò quan trgngnhàt de tao ra Igi thè canh tranh.Dàp ùng nhu càu khàch hàng là viec eung càp càc san phàm ma khàch hàng càn vào thòidiém ma hg muòn. Hiéu qua cao hon, chat lugng cao hon va thyc hien dòi mói déu nhàmmuc dich dàp ùng tòt hon nhu càu cùa khàch hàng. Dàp ùng tòt hon nhu càu cùa khàch bangcho phép tò chùc tao ra sy khàc biet cho san phàm cùa mình, va co khà nàng dàt già cao hon.De dat dugc hiéu qua cao hon, chat lugng tòt hon, dòi mói hon hoac dàp ùng khàch hàngtòt hon thì tò chùc càn co nàng lyc dac biet. Nàng lyc dac biet là sue manh dgc nhàt cùamot tò chùc. Càc nàng lue dac biet này giùp tò chùc kiém dugc ty suàt lgi nhuàn cao honmùc trung bình ngành. Nhirng nàng lyc dac biet cùa tò chùc dugc hình thành tu hainguón mang tinh bò sung cho nhau là càc nguòn lyc va khà nàng.Nguón lyc cùa mot tó chùc bao gòm càc nguòn lyc ve tài chinh, vat chat, nhàn lue, còngnghé va pbuong thùc tó chùc. Càc nguòn lyc này dugc chia thành 2 Ioai: nguòn lyc hùuhình (dàt dai, nhà xuóng, mày móc thiét bi, con nguói...), nguòn lyc vò hình (nhàn hiéuhàng bòa, uy tin, bàn quyèn, bi quyét còng nghe, nghe thuat Marketing...). Khà nàng lànhùng ky nàng cùa tò chùc trong viec pbòi hgp càc nguòn lyc va su dung chùng mot 28
 • 41. càch eó hiéu qua. Nhùng ky nàng dò nàm trong càch thùc ra quyét dinh va quàn ly càc quatrình trong nói bó de dat dugc càc muc tiéu cùa mình. Hay nói ròng hon, càc khà nàng là sanphàm cùa co càu tò chùc va càc he thòng kiém soàt ben trong tò chùc dò. Chùng chi rÒ càcquyét dinh dugc hình thành nhu thè nào va ó dàu trong tùng tò chùc, càc già tri va chuàn mycvàn bòa cùa tó chùc.De dat dugc lgi thè canh tranh, mot tò chùc phài thyc hien càc chién lugc dugc xày dungtrén càc nguòn lyc va khà nàng hien eó cùa mot tò chùc (nàng lyc cùa nò) va hg phài xàydyng chién lugc de tao thém càc nguòn lue va khà nàng (phàt trién nàng lue mói).Tuy nhién, som muòn gì thì càc nàng lue dac biet sé bi sao chép. Càc khà nàng cùa mottó chùc khó bi sao chép hon vi khó nhàn biét càc khà nàng này. Vày càc nàng lyc dacbiet dya trén càc khà nàng dgc dào thuong là ben vùng nhàt. Ba vàn de chinh càn dugcquan tàm de duy tri lgi thè canh tranh làu dai là: Chù trgng dén càc yéu tó tao nén lgi thècanh tranh (hiéu qua, chat lugng, dòi mói, dàp ùng nhu càu khàch hàng, phàt trién càcnàng lyc dac biét). Thyc hành (qua trình hgc tap va theo duòi nhùng tiéu chuàn ve hàngbòa, dich vu va viec thyc hành kinh doanh cùa càc tò chùc co bieu qua nhàt trén toàncàu). Khàc phue sy tri tré (phà vò hàng rào cbòng lai su thay dòi).Vay de tòn tai va phàt trién, càc tò chùc càn quan tàm dén vièc xày dung mot chién lugckinh doanh dya vào chinh lgi thè canh tranh cùa tó chùc.Quy trình xàc djnh loi thè canh tranh ben virng:Diéu quan trgng nhàt dòi vói bàt ky tò chùc kinh doanh nào theo Michael Poter là xàydyng dugc lgi thè canh tranh ben vùng. Lgi thè canh tranh ben viing co nghTa là tò chùcdò phài lién tue eung càp cho thi truòng mot già tri dac biet ma khòng co dòi thù canhtranh nào eung càp dugc. 29
 • 42. De xàc dinh lgi thè canh tranh ben vùng ta phài bàt dàu xem xét tu nguòn lyc. Nguón luecùa mot tó chùc bao gòm: Càc nguòn lyc ve tài chinh, vat chat, nhàn lue, còng nghé vaphuang thùc tó chùc. Càc nguòn lyc này dugc chia làm hai Ioai:Nguón lyc hùu hình: (dàt dai, nhà xuóng, mày móc thiét bi, con nguói v.v..).Nguón lyc vò hình: (nhàn bieu, uy tin, bàn quyèn, bi quyét cóng nghé, maketing...)May man cho tó chùc, dia phuong nào giàu co ve nguón lyc, nhung néu nguòn lyc dòkhòng dugc su dung, khai thàc thì nò cùng chi là nguòn lyc ma thòi. Nhung khi nguònlue dò dugc su dung, khai thàc thì lue dò nguón lyc sé tró thành nàng lue, vi du: diaphuong nào co tài nguyèn, khoàng san nhung khòng khai thàc su dung dugc...Trong co che thi truòng, trong xu thè mó cùa hòi nhap kinh té Quóc tè mot tò chùc, haydia phuong muòn thành còng trong phàt trién cùa mình thì phài tìm cho ra va phàt huynhùng nàng lyc chinh yéu cùa mình, nhiing nàng lyc chinh yéu dò ggi là nàng lue còt lòi.Co dugc nàng lyc còt loi dà tòt nhung nhu thè chua dù vi vàn co nhùng tò chùc, djaphuang co cùng uu thè, do dò ta phài xàc djnh cho dugc dàu là nàng lyc vugt tròi de eókhoàng càch dù xa "an toàn" ma chàc chàn càc tò chùc dia phuong khàc khòng thè hoacrat làu mói duòi kip. Tu nhùng phàn tich mang tinh khoa hgc chùng ta mói xàc dinh dugcdàu là lgi thè canh tranh ben vùng cùa tò chùc, dia phuong mình.Vi du: Vùng dòng bang song Hong gòm 12 tinh, thành phó trong dò eó nhùng net dactrung chung ve dja ly, khi bau, vàn hoà, tap quàn... nhung mòi tinh lai eó dac diém riéng;chinh dièu này tao ra sy khàc biet giùa càc tinh, thành phó. Tu sy khàc biet dò ma moitinh, thành phò phài xàc dinh dàu là lgi thè canh tranh ben vùng cùa mình de phàt huytrong qua trình phàt trién di lén cùa mình: Thành phó Hai Phòng - eó càng bién; QuàngNinh eó càng bién, co than, eó du lich; Tbài Bình eó dàt tòt de phàt trién nòng nghiép,Bàc Ninh co vi tri dia ly thuan lgi va truyén thòng vàn hoà làu dòi... 30
 • 43. Sa do 1.2: Quy trình xàc djnh lai the canh tranh ben virng Loi the canh tranh ben virng Giùp tó chùc eó mùc thu nhap cao hon mùc trung bình Phàt hien nàng lire virat tròi Co già tri Nàng lire còt loi Hiém Càc nguòn tao ra lgi the Khó bàt truóc canh tranh Khòng thay thè Nànglyc Nhóm càc nguòn lue Nguòn lyc - Huu hình - Vò hình Bàns 1-1: Bang két qua dành già loi the canh tranh ben vùngGià trj Hiém Khó bàt Khòng thay KQ canh Hiéu qua truóc the tranhKhóng IGiòng Khòng Thay thè Bàt loi Duòi trung bình Co Khòng Khòng Có/khóng Ngang bang Trung bình Co Co Khóng Có/khòng Lgi thè tam Trung bình/cao thòi hon trung bình Co Co Co Co Lgi thè ben Trén trung bình vùng 31
 • 44. X « Ly luàn Micheal Porter ve nàng cao nàng lire canh tranh thòng qua Uén két ngành. PhuoTig phàp luàn cùa viec nàng cao nàng lue canh tranh. Trong khi khoa hgc ky thuat va thòng tin lién lac dat dugc nhùng thành tyu to lón khién con nguói càm thày thè giói tró lén nhó hon thì càc doanh nghiép, càc ngành kinh té va tham chi cà Chinh phù càc nuóe cùng dang phài hgc càch canh tranh tòt trong nèn kinh té thè giói. Internet - nhàn tò làm giàm già chi phi lién lac va chi phi vàn tài - cùng voi càc hiép dinh thuong mai Quòc té dang tao ra nhùng dòng chày manh me cùa càc luòng hàng bòa, dich vu, nguyèn liéu, viec làm va lao dòng tryc tièp giùa quòc già vói quóc già, giùa doanh nghiép va nguói tiéu dùng. Rat nhiéu doanh nghiép tai càc nuóe dang phàt trìén vàn dya vào lgi thè so sành nhu già nhàn cóng ré de canh tranh, nhung cuòi cùng hg cùngnhan ra ràng mình dang sa lày trong "cài bay chi phi thàp".Tai càp dò quòc già, nàng lyc canh tranh eó thè dugc hiéu là sy tàng nàng suàt ben vùng vakéo theo là mùc song bình quàn cùa nguói dàn dugc cài thién. Nàng lue canh tranh cùamot quòc già chiù ành huóng cùa mòi truòng vi mò, mói truòng vT mò va chat lugng cùacàc chién lugc cùng nhu hiéu qua hoat dóng kinh doanh cùa càc doanh nghiép ò càp dòngành, nàng lue canh tranh do sy hgp tàc cùa tàt cà càc thành vién trong ngành, bao gòmtoàn bò càc màt xich trong chuòi già trj cùa ngành. Viec tao nhóm eó sy tham già cùa tàt cànhùng nguói co quyèn lgi trong mot ngành nhu trén dugc ggi là khói lién két ngành.Trong hon 20 nàm qua, nghién cùu cùa Michael Porter va mot so nguói khàc dà chi raràng yéu tò quan trgng cho sy thành cóng cùa cà mot ngành va mot quòc già là sy hiendien cùa khói lién két ngành. Michael Porter dà nói: "Mot khi khói lién két ngành dà d-uac xàc làp thì càc ngành sé ho tra duac cho nhau. Khi dò lai ich si khóng chi dén tuphia sau, phia truac ma con dén tu phia trén...Nhùng mói lién he trong khoi lién kétngành, thuàng là bàt ngà, sé mang dén tri thùc ve nhùng càch thùc canh tranh mai vacàc ca hói hoàn toàn mài la... Càc ngành kinh té quóc già khi dò sé co khà nàng, duy tri 32
 • 45. lai thè thay vi bi quóc già khàc nhó dai mai ma chiém màt lai thè này. Vi ngày càng conhiéu ngành quay lai vai canh tranh quóc tè trong nén kinh té quóc già nèn xu huónglién két càc ngành ngày càng tra nén rÒ ràng han ".Lién két va hgp tàc eó tàc dyng ho trg tàng nàng suàt. Bang viec bó trg làn nhau trong khóilién két ngành, càc cóng ty canh tranh vói nhau eó thè tàng thi phàn thi truòng cùa mình bangcàch tao dòn bay su dung càc nguyèn liéu chung de cùng nhau phàn chia thi truòng thè giói,Mo hình xày dung lién ket ngànhLién két ngành dugc xày dung thòng qua mot qua trình gòm bòn giai doan. Tuy nhién,truóc khi bàt tay vào viec hình thành khòi lién két ngành, viec nghién cùu dac diém cùatìmg ngành là buóc rat quan trgng de dành già xem ngành còng nghiép dò dà san sàngcho viec hình thành càc lién két ngành hay chua. Mot khói lién két ngành chi thyc suphàt huy hiéu qua khi nò lién két dugc toàn bo càc màt xich trong chuòi già tri ké tu yéutò dàu vào cho dén nguói su dung cuòi cùng, do vay viec tap hgp càc thành vién de phàttrién mot chién lugc chung cùa toàn ngành eó thè de dàng dòi vói mot so ngành nhunglai khó khan dòi vói mot so ngành khàc. Mot trong nhiing yéu tò dành già sy san sàngcùa mot ngành trong viec xày dyng lién két ngành là sy tòn tai cùa hiép bòi càc doanhnghiép trong ngành va su vùng manh cùa hiép bòi trong viée tap hgp càc doanh nghiéptrong ngành de di theo mot phuong huóng phàt kién chung.Khi dà lya chgn xong ngành de xày dung lién két ngành, mò hình xày dyng lién kétngành dugc thyc hièn qua càc buóc sau:Buóc 1: Thu thàp thòng tin va Idi kéo càc thành phàn cùa khói lién két.Thu thap càc thòng tin va càc con so tbòng ké ve ngành.Xàc dinh càc thành vién quan trgng trong khòi lién két ngành, gòm: Càc doanh nghiéphàng dàu trong ngành, nhùng nguói dùng dàu hiép bòi cùa càc doanh nghiép trong ngànhva càc co quan quan ly nhà nuóe dua ra càc chinh sành cho ngành. 33
 • 46. Gap go gioì thiéu ve lién két ngành: Triéu tàp càc cuòc hgp gòm tàt cà càc dai dien cùa càc bò phàn càu thành khòi lién két. Thành làp Ban diéu hành bao gòm càc dai dien cùa càc bò phàn càu thành khòi lién két. Ban dièu hành dugc bau ra bòi càc thành vièn. Buóc 2: Phàn tich ngành. Àp dung mot so còng cu phàn tich ngành de phàn tich càc thòng tin thu thap dugc trong buóc 1: SWOT (phàn tich diém manh, diém yéu, co bòi, de doa); GAP (phàn tich khoàng càch); xàc dich Chuòi già tri; Chuàn hoà; dùng Mò hình kim cuong cùa Michael Porter va càccòng cu phàn tich khàc.Muc tiéu cùa vièc àp dung càc còng cu phàn tich ngành de phàn tich dù liéu ve mot ngành là:Xàc djnh càc già tri chù yéu cùa ngành, tìm ra càc ITnh vyc ma càc doanh nghiép eó thèbop tàc, tu dò eó thè dua ra ké boach hành dòng chung. Càc vàn de chù yéu ngành dangphài dòi màt. Tao long tin giùa càc doanh nghiép trong ngành va xày dung càc chuàn mucchung cho ngành. Viec phàn tich ngành su dung càc còng cu trén se dugc tién hành bòimot chuyén già ve xày dung khòi lién két ngành va càc thành vièn trong Ban diéu hành.Buóc 3: Xàc dinh càc linh vuc co thè hgp tàc va xày dung ké hogch hành dóng.Viec phàn tich ngành su dyng càc cóng cu trén va kién thùc ve ngành do càc thành viéncùa Ban diéu hành eung càp se cho phép xàc dinh càc ITnh vyc ma doanh nghiép trongngành eó thè cùng hgp tàc de da ra chién lugc phàt trién chung, dugc ggi là "khu vyc hgptàc". Ranh giói cùa "khu vyc hgp tàc" va "khu vyc canh tranh" sé dugc càc doanh nghiéptrong ngành thào luan va thòng nhàt. Trình bay càc ké hoach hành dòng chung trong"khu vyc hgp tàc".Buóc 4: Tó chùc thue hienCàc hành dóng dua ra trong ké hoach hành dòng se dugc Ban diéu hành lya chgn thyc hientheo thù tu uu tién. Viec thyc hien càc ké hoach hành dòng eó thành còng hay khòng phu thugcvào càc yéu to: Nguòn lyc cùa khòi lién két ngành, sy chùi muói cùa khòi lién két ngành, nàng 34
 • 47. lyc sàng tao cùa càc thành phàn cùa khòi lién két ngành; Càc yéu tò trong mòi truòng kinhdoanh va dia ly va mùc dò su dung hiéu qua càc lgi thè canh tranh cùa ngành.Loi the canh tranh lành tho:Cùng nhu càc doanh nghiép, mot dia phuong phài xàc dinh dia phuong nào là dòi thùcanh tranh trong qua trình thu hùt khàch hàng va phàt trién thi truòng cùa mình. Vàn deco bàn là phài xà dinh mùc do canh tranh giùa càc dia phuong, màc dù thuong truòngcanh tranh thuong lién quan dèn khàch hàng (càc nhà dàu tu), ngoài ra càc dia phuongcon canh tranh vói nhau de thu hùt nguòn nhàn lue co trình dò. Canh tranh dia phuong cothè tòn tai duòi nhiéu phuong dien khàc nhau nho: Huóng tói nguòì tiéu dùng, huóng tóinguón nhàn lyc, huóng tói viec quàng cào va khuéch truòng...Dua trén quan diém ve lgi thè canh tranh, M. Porter dà dua ra khung phàn tich càc lgi thècanh tranh giùa càc quóc già, ma chùng ta co thè su dung nò duói dang khàc sao cho phùhgp vói dia phuong. Str dò L 3: So* do loi the canh tranh lành thò. Mùc dò htfp tàc/ canh tranh cùa càc doanh nghiép Trình dò lành Chinh Dung luong thj nghé cùa còng quyén dia truòng dja nhàn phuoTig phuoTig hay vùng Càc ngành còng nghìep phu tro* 35
 • 48. So dò trén day cho thày vi tri dac bièt cùa chinh quyén vói tu càch là mot nhàn tó quyétdinh dén lgi thè canh tranh cùa mot quòc già hay mot dia phuong. Ngoài ra chùng ta conphài quan tàm dén bòn dièm quan trgng khàc nhu: Sy tòn tai mot lyc lugng lao dóng cotay nghé là mot yéu tò quan trgng; khà nàng hgp tàc va canh tranh giùa càc doanh nghiépboat dòng tai dia phuong day cùng là nguón gòc cùa lgi thè canh tranh dòi vói mot diaphuang; dung lugng thi truòng dia phuong bay vùng day là mot nhàn tó thugc ve càu noidia; càc ngành còng nghiép phu trg tai dja phuong. Tu dò ta thày dugc vai tró dac biétquan trgng cùa chinh quyén dja phuong tbòng qua càc yéu tò thu hùt nhà dàu tu tbòngqua càc yéu tó "cùng" va càc yéu tò mèm nhu sau: Bàns L2: Càc yeu tò thu hiit nhà dàu tu Càc yéu tò "cùng" Càc yéu tó "mém" • Mùc dò òn dinh cùa kinh té • Phàt trién lgi thè • Nàng suàt lao dòng xà boi • Chat lugng cuòc song • Chi phi • Nàng lyc/chuyèn nghiép cùa LLLD • Quan niem ve cùa cài • Vàn boà/Quan he giùa con nguói • Dich vy ho trg dia phuang • Phong càch quàn tri t CSHT, vièn thòng • Su nàng dòng va linh dòng • Dac dièm/vj thè chién lugc • Tinh chuyén nghiép cùa dòi ngù còng • Kè boach va chuong trình phàt trién chùc. • Tinh thàn khói nghiép cùa nguòì dàn1.3.3. Mò hình SWOT de dành già tòng quàt ve dia phucug.Albert Humphrey, nhà kinh té, thành vién Ban quàn trj cùa cùng lue 5 còng ty dóng thòilà chuyén già co vàn cho hon 100 còng ty tai Anh, My, Mé-hi-cò, Phàp, Thuy ST, Due,Na Uy va Dan Mach, dà cu thè bòa SWOT thành sàu muc hành dòng sau: - San phàm (Chùng ta sé bàn cài gì?) - Qua trình (Chùng ta bàn bang càch nào?) - Khàch hàng (Chùng ta bàn cho ai?) - Phàn phói (Chùng ta tiép can khàch hàng bang càch nào?) 36
 • 49. - Tài chinh (Già, chi phi va dàu tu bang bao nhiéu?) - Quàn ly (Làm thè nào chùng ta quàn ly dugc tàt cà nhùng boat dòng dò?) Sàu muc trén eung càp mot cài khung de phàt trién càc vàn de trong SWOT. Càc yéu càu trong SWOT dugc phàn Ioai thành sàu muc nhu trén sé giùp dành già càc muc theo càch dinh lugng hon, giùp càc nhóm làm viée co tràch nhiém hon trong bòi cành boat dóng cùa doanh nghiép hay tó chùc, tu dò de dàng quàn ly càc hành dòng hon. Myc tiéu hét sue quan trgng cùa qua trình là dat dugc cam két giùa càc nhóm tham già. Cbùng nàocon phài xàc djnh càc hành dòng dugc cu thè bòa tu SWOT, càc nguyèn nhàn va mycdich phàn tich SWOT, chùng dò, khà nàng va quyén han quàn ly nhàn vièn cùa ban condóng vai trò quan trgng trong vièc dua dén mot sy nhàt tri ve y tuóng va phuong huóngboat dòng.Dya vào bòi cành cu thè, mot mò hình phàn tich SWOT eó thè dua ra mot, hay mot vàimuc trong danh sàch 6 buóc hành dóng nói trén. Dù trong truòng hgp nào di nùa, SWOTve co bàn cùng sé cho ban biét nhìrng gì là "tòt" va "xàu" trong còng vièc bién tai haydòi vói mot de xuàt mói cho tuong lai. > "Diém manh" (Duy tri, xày dyng va làm dòn bay) > "Co hòi" (Dành già mot càch lac quan) > "Diém yéu" (Phuong thuòc de sua chùa hoac de thoàt khòi diém yéu) > "Nguy co" (Càc tró ngai)Néu phàn tich swot dugc dùng de dành già mot y tuóng hay de xuàt, nò co thè chi ra ràng ytuóng hay de xuàt dò qua yéu (dac biét khi so sành vói viec phàn tich càc de xuàt khàc) vakhóng nén dàu tu vào dò. Trong truòng hgp này, khóng càn dua ra càc ké hoach hành dòngtièp theo.Néu phàn tich cho thày y tuóng hay de xuàt nào dò thyc su co khà nàng thành còng vachuyén càc muc trong SWOT thành hành dóng phù hgp. 37
 • 50. Trén day là nói dung chinh ly thuyèt cùa Albert Humphrey lién quan dén viée phàt trién càc muc trong phàn tich SWOT thành hành dòng nhàm muc tiéu thay dòi doanh nghiép hoac tó chùc. Mó hình phàn tich SWOT dugc àp dung trong viec dành già mot don vi kinh doanh, mot de xuàt hay mot y tuóng. Dò là càch dành già chù quan càc dù liéu dugc tó chùc theo mot trình ty logie nhàm giùp chùng ta hiéu rò vàn de, tu dò co thè thào luan va ra quyétdinh hgp ly va chinh xàc nhàt. Khung phàn tich SWOT duói day sé giùp chùng ta suyngbT mot càch chuyén nghiép va dua ra quyét djnh ó thè chù dòng chù khòng chi dya vàocàc phàn ùng bàn nàng hay thói quen càm tinh.Khung phàn tich SWOT thuong dugc trình bay duói dang luòi, bao gòm 4 phàn chinhthè hièn 4 noi dung chinh cùa SWOT: Diém manh, Dièu yéu. Co bòi va Nguy co, mot socàc càu bòi màu va càu tra lòi dugc dièn vào càc phàn tuong ùng trong khung. Sau day làvi du ve nhiìng dòi tugng tièm nàng eó thè dugc dành già thòng qua phàn tich SWOT:Mot còng ty, mot phuong phàp phàn phòi hoac bàn hàng, mot san phàm hoac mot nhànhiéu, mot y tuóng kinh doanh, mot su lya chgn chién lugc, mot co bòi thyc hièn sàt nhap.Mot dòi tàc kinh doanh tiém nàng, khà nàng thay dòi nhà eung càp, khà nàng thué ngoàimot dich vu hay nguòn lyc hay mot co bòi dàu tu.Càn dàm bào miéu tà dòi tugng phàn tich thàt rò ràng de nhùng nguòì tham già vào viecphàn tich hay nhùng nguòì xem két qua phàn tich co thè hiéu dùng muc dich cùa viècdành già va càc ggi y cùa SWOT. Bàn2 L3: Khung phàn tich SWOT DÓI TirONG PHAN TICH SWOT Diém manh Diém yéu- Uu dièm cùa de xuàt? - Nhugc diém cùa de xuàt?- Nàng lyc? - Nhìrng lo hóng trong nàng lue?- Loi thè canh tranh? - Thiéu sue canh tranh?- Diém dàc sàc cùa san phàm? - Vàn de tài chinh? 38
 • 51. - Nguòn lyc, tài san, con nguòì? - Nbùng cho yéu tu biét?- Kinh nghiém, kién thùc, dù liéu? - Lich trình, thòi han cuòi cùng va sue ép- Dy trù tài chinh? thòi gian?- Khà nàng thu hòi vòn? - Dòng tién màt, tìnb trang thiéu tién màt- Hoat dòng marketing ó càc còng ty mói khói sy?- khà nàng tièp can, phàn phòi? - Tinh lién tue, khà nàng cùa day truyén- Càc boat dòng mang tinh sàng tao? eung càp?- Vi tri dia ly? - Ành huóng dòi vói càc boat dòng chinh? - Già cà, già tri, chat lugng? - - Khà nàng gay sao làng?- Mùc dò dugc còng nhan, phàn càp, chùng chi? - Tinh tin cay cùa dù liéu?- Càc qua trình xù ly, co càu tò chùc, còng nghe - Tinh eó thè dy doàn truóc cùa kè hoach?tbòng tin, truyén thòng? - Tinh dao due, cam két, khà nàng lành- Vàn boa, thài dò, hành vi? - Mùc dò kiém soàt dao?cùa nguòì quàn ly? - Mùc dò dugc còng nhàn? - Qua trình xù ly va co càu tó chùc... ? - Mùc dò kiém soàt cùa nguòì quàn ly? Cahoi Nguy co* - Phàt trìén thi truòng? - Ành huóng ve mat chinh tri? - Diém yéu cùa dòi thù canh tranh? - Ành huóng ve màt luàt phàp? - Xu huóng cùa ngành hoac cùa lòi song? - Ành huóng ve mat mòi truòng? - Phàt trién còng nghe va phàt mình? - Sy phàt trién còng nghe thòng tin? - Ành huóng tu thè gioì? - Càc y dinh cùa dòi thù canh tranh? - Thi truòng mói? - Nhu càu thi truòng? - Càc thi truòng dich? - Xuàt hien càc còng nghé mói, djch vu - Dia ly, xuàt khàu, nhap khàu? mói, y tuóng mói? - Càc diém dac sàc mói cùa san phàm? - Càc hgp dóng va dòi tàc lón?- Càc chién thuat - chàng han nhu bàt ngò? - Duy tri càc nàng lyc nói tai?- Phàt trién doanh nghiép va san phàm? - Càc tró ngai phài dòi màt?- Tbòng tin va nghién cùu? - Nhiing dièm yéu khóng thè khàc phue?- Dòi tàc, dai ly, he thòng phàn phói? - Màt nhìrng nhàn vièn quan trgng?- So lugng, san xuàt, nèn kinh té? - Co thè duy tri sy ho trg ve tài chinh?Càc ành huóng mang tinh thòi vu, thòi tiét va - Nén kinh té - trong nuóe, ngoài nuóe?thòi trang? - Càc ành huóng mang tinh thòi vu, thòi tiét?Tu phàn tich SWOT dua ra càc ké hoach hành dòng.Tàt nhién ly thuyèt khung phàn tich SWOT cùa Albert Humphrey thién nhiéu ve càc còngty, doanh nghiép tuy nhién nguyèn tàc phàn tich SWOT cùng hoàn toàn co thè àp dung chomot tò chùc hoac dia phuong trén co so phàn tich càc diém manh (duy tri, xày dyng va 39
 • 52. phàt trién); co bòi (uu tién va tòi uu); diém yéu (dièu chinh boàc ròi bò); de doa (giàmthiéu). Tu dò rùt ra két luàn, dinh huóng chién lugc phàt trién cho tò chùc bay dia phuong. Su dòi A: So- dò ma tran phan tich SWOT Phàn tich càc yéu tó ben trong Diém manh Diém yéu Phàn tich càc yéu tò ben ngoài Co bòi Su de doaTòng két chuoTig I:Vói mot so khài niem ve KCN trén thè giói va Viét Nam, vai trò cùa KCN dòi vói quatrình CNH, HDH cùa Viét Nam, nhìmg nhàn tò bình thành càc KCN. De di vào phàn tichthyc trang phàt trién cùa càc KCN tinh Bàc Ninh, trong Chuong I này tòi de càp dén càcmò hình àp dung va de phàn tich ò phàn sau dò là:Mò hình phàn tich PEST: Mó hình phàn tich mòi truòng vT mò vói 4 yéu tò là mòi truòngchinh tri, mòi truòng kinh tè, mòi truòng vàn hoà xà bòi va mòi truòng khoa hgc còng nghe.Ma tran SWOT: Phàn tich mòi truòng tòng quàt duói góc dò tu càc yéu tò ben trong vacàc yéu tò ben ngoài. Yéu tó ben trong gòm diém manh va diém yéu, yéu tó ben ngoàigòm co hòi va thàch thùc.Mò hình xàc dinh lgi thè canh tranh ben vìrng, canh tranh lành thò de xày dung càc giàiphàp phàt trién ben vung càc KCN tinh Bàc Ninh.Vói viec àp dung càc mò hình trén vào phàn tich thue trang càc KCN tinh Bàc Ninhtrong chuong II sé giùp chùng ta co cài nhìn tòng thè va khàch quan trong viée de ra càcgiài phàp de phàt trìén ben viing càc KCN tinh Bàc Ninh trong qua trình hòi nhap kinh téQuòc tè. 40
 • 53. CHirONG II PHAN TICH THUC TRANG PHÀT TRIÉN CÀC KHU CÒNG NGHIÉP TÌNH BÀC NINH TRONG QUA TRÌNH CÒNG NGHIÉP HOÀ , HIEN DAI HOÀ NÈN KINH TÉ, GIAI DOAN 1997-2006 2.1. Tòng quan ve tinh Bàc Ninh. 2.1.1. Diéu kien tu* nhién, xà hoi. Tinh Bàc Ninh eó dien tich hon 822,7km^, dàn so hon 01 trieu nguòì nàm ó cùa ngò phia Bàc cùa thù dò Ha Noi trong tam giàc tàng truòng kinh tè Ha Nói - Hai Phóng - Quàng Ninh, eó càc duòng giao thòng lón quan trgng chay qua, nói lién tìnb vói càc trung tàm kinh té, thuong mai va vàn hoà cùa mièn bàc. Quòc lo IA nói Ha Noi - Bàc Ninh - Lang San, duòng cao toc Quòc lo 18 nói san bay Quóc tè Nói Bài - Bàc Ninh - Ha Long, Quòc lo 38 nói Bàc Ninh - Hai Duong - Hai Phòng; Truc duòng sàt xuyén Viét di Lang Son vaTrung Quòc; Mang luói duòng thuy song Càu, song Duòng, song Thài Bình chày ra biénDòng. Bàc Ninh càch san bay quòc té Nói Bài 20 km. Day là nhìrng diéu kién thuàn lgide phàt trién kinh tè - vàn hoà - xà bòi va giao luu vói ben ngoài.Bàc Ninh cìing là vùng dàt dia linh nhàn kiet, qué buong cùa Kinh Ducmg Vuong, Ly BàtDe vói nhùng dia danh Luy Làu, Co phàp... Bàc Ninh là mot vùng qué vàn hièn con bàotòn nhiéu di san vàn hoà va tin nguòng, nhùng di tich mang dàm chat tàm linh va dat déntàm cao nghe thuat vào hàng kiet tàc. Nhùng mài dinh xua, ngòi chùa co con dò qua baotbàng tram bién dòi, cho dòi sau vièng tham là tièm nàng khai thàc vàn hoà nghé thuat vadu lich cùa Bàc Ninh. Sinh tu trén nén vàn hièn làu dòi dò, nguòì Bàc Ninh còt càch dònbau, trù tinh, hiéu hgc, mén khàch, tham dugm nhùng càu dàn ca quan hg nói tiéng dàtKinh Bàc xua.Con nguòì Bàc Ninh mang trong mình truyén thòng vàn hoà, hiéu khàch, càn cu va sàngtao, vói nhìing bàn tay khéo léo mang dam net dàn gian cùa vùng tram nghé nhu to tàm, 41
 • 54. gòm su, due dòng, tram bac, khàc go, làm giày, tranh ve dàn gian... dàc biét là nhùng làndiéu dàn ca quan hg trù tìnb nói tiéng trong va ngoài nuóe.Bàc Ninh eó 08 don vi hành chinh: Thành phò Bàc Ninh là trung tàm chinh trj, vàn hoàcùa tinh va 07 huyen: Già Bình, Luong Tài, Qué Vo, Yèn Phong, Thuàn Thành, TiènDu, Tu Son.Vói nbùng dac dièm cùa dièu kien ty nhién néu trén, Bàc Ninh dà hòi tu nhùng thuàn Igica bàn cho phàt trién kinh té-xà hòi, dac biet là vièc xày dyng va phàt trién càc KCN. Coiday là buóc dot phà de day nhanh toc dò phàt trién kinh tè cùa tinh, phàn dàu de dat dugcmuc tiéu lón dò là dèn nàm 2015 Bàc Ninh co bàn tró thành tinh còng nghiép nhu Nghiquyét Dai bòi Dàng bò tinh Bàc Ninh làn thù XVI dà de ra.2.1.2. Diéu kien kinh té-xà hoi cùa Bàc Ninh. Tàng truòng va djch chuyén ce càu kinh té.Khi mói tài làp tinh (01/01/1997), Bàc Ninh là mot tinh eó dièm xuàt phàt kinh tè thàp,vói co càu kinh tè: Nòng nghiép 45,1%, djch vu 31,1%, cóng nghiép - xày dyng 23,8%,thu ngàn sàch trén dia bàn 164 ty dòng, GDP dàu nguòì 144USD...Két càu ha tàng yéukém, chua dòng bò.Sau 10 nàm phàn dàu va xày dung, Dàng bò va nhàn dàn dà dua Bàc Ninh tró thành tinhphàt trìén khà toàn dien: Tàng truòng kinh té vói nhip dò cao, bình quàn GDP tàng13,4%/nàm. Riéng nàm 2006 tàng 15,3%, gap 1,8 làn so vói bình quàn cà nuóe, dùng thù 2trong vùng kinh tè trgng diém Bàc bó. Co càu kinh té chuyén djch nhanh theo huóng tichcuc. Ty trgng trong GDP ngành nòng nghiép giàm tu 45,1% (nàm 1997) xuóng con 23,6%(nàm 2006), ngành còng nghiép-xày dyng tàng tu 23,8% lén 47,8% va dich vu là 31,1%giàm 28,6%. Tuy nhién, ty trgng khu vyc dich vu giàm, chua tuong xùng vói tièm nàngcùa tinh. Thu ngàn sàch nhà nuóe dat 1.270 ty dóng, tàng bình quàn hàng nàm 22,7%. Bàns 2.1: Mot so chi tiéu chù yéu tinh Bàc Ninh nàm 2005-2006 42
 • 55. Càc chi tiéu DVT 2005 20061. Tòng dien tich ty nhién Km 822,7 822,72. Dàn so Nguói 998.512 1.009.6223. Lao dòng làm viée trong càc ngành kinh tè Nguòì 558.627 566.020 + NN, làm nghiép va thuy san II 359.300 348.810 + Còng nghiép - XDCB II 119.355 127.340 + Dich vu II 79.972 89.870 Triéu4. GTTT trén dia bàn theo già thyc té dóng 8.331.146 10.190.9085. GTTT trén dia bàn theo già so sành 1994 " 4.766.106 5.493.157 Triéu6. Tòng thu ngàn sàch nhà nuóe dóng 1.735.057 1.828.2197. Tòng thu ngàn sàch nhà nuóe trén dia bàn II 1.194.100 1.270.1008. Tòng chi ngàn sàch dia phuong ti 1.637.800 1.828.219 Triéu9. Già tri san xuàt nòng nghiép theo già thyc té dóng 3.298.036 3.597.252 Triéu10. Già tri san xuàt nòng nghiép theo già co dinh 1994 dóng 2.066.516 2.082.460 Triéu11. Già tri san xuàt còng nghiép theo già thyc té dóng 13.382.586 17.798.774 II12. Già tri san xuàt cóng nghiép theo già co dinh 1994 6.724.751 8.488.324 Triéu13. Thue bién vón dàu tu toàn xà hòi trén dia bàn dóng 4.796.282 5.786.946 II Trong dò: Vòn dàu tu xày dung co bàn 1.567.078 1.892.718 II14. Tong mùc bàn le HH va doanh thu dich vu 4.116.008 4.940.000 100015. Tong tri già xuàt khàu trén dia bàn USD 103.499 172.032 Tr.dó: Tong kim ngach XK hàng hoà trén dia bàn II 95.721 170.73216. So mày dièn thoai trén dia bàn co dén 31/12/05 Mày 112.080 153.18417. So càn bò y té Nhà nuóe trén dia bàn Nguòì 2.368 2.386 II Trong do: Bàc sy trò lén 469 47918. sé giuòng bénh trén dia bàn Giuòng 1.955 1.96019. Tv le ho nghèo (cà dói va nghèo theo TC mói) % 15,21 12,0020. Ti le lao dóng duoc dào tao nghè % 30,5 31,5 Triéu21. GDP bình quàn dàu nguòi/nàm dóng 8,34 10,0922. Ti le xà, phuong, dugc còng nhàn phó càp trung hgc % 100 100co so Nguó n: Cuc Thò} ké tinh Bàc Ninh ig 43
 • 56. Tuy nhién, so sành vói càc tinh làn càn va mùc trung bình cùa cà nuóe thì mùc song dàncu chua tuong xùng vói dìéu kién va tièm nàng cùa mot tìnb ó cùa ngo cùa Thù dò.Trén dia bàn tinh Bàc Ninh hièn eó 8 truòng dai hgc, cao dàng, trung hgc day nghé vanhiéu co so giào due co quy mò lón, chat lugng khà. Trong tinh bién eó hon 600.000 laodòng trong dò dòi ngù càn bò khoa hgc ky thuat, còng nhàn lành nghè phàt trìén khànhanh phù hgp vói nén kinh tè mò cùa. Dói ngù lao dòng trong tinh eó khà nàng tham giàhgp tàc lao dòng quóc tè, dòng thòi cùng là co bòi cho càc nhà dàu tu khai thàc lao dòngkhi dén Bàc Ninh dàu tu.Dinh huóng phàt trién kinh té-xà hoi tinh Bàc Ninh giai doan 2005-2010Xuàt phàt tu nhihig thuàn lgi va khó khan cùa cà nuóe, càn cu vào dac dièm tinh hình cythè cùa dja phuong. Trén co so quàn triet duòng lòi dòi mói cùa Dàng va càc Nghi quyétcùa Trung uong, quan diém phàt trìén muc tiéu chién lugc trong 10 nàm, kè hoach 5 nàm(2001-2005) là buóc mó dàu quan trgng tap trung thyc hien dòng thòi 3 nhiém vu chiénlugc: "Phàt trién ón dinh, hiéu qua cao; xày dtrng ve ca bàn ca che thi truàng dinh huóngXHCNò nuac ta; tao the va lice mai de chù dóng hai nhap thàng lai" - Nghi quyét làn thù4 Ban chàp bành Trung uong khoà Vili.Càn cu tinh hình cùa Bàc Ninh, Nghi quyét Dai bòi Dàng bò tinh Bàc Ninh làn thù XVI de ra"Vàn dung nàng dóng càc chinh sàch uu dai, tgo mói truàng thuàn lai thu hùt vòn dàu tucùa càc doanh nghiép trong nuac va nuac ngoài vào càc KCN va càc Cum cóng nghiép. Uutién nhùng ngành cóng nghiép dien tu, vat liéu xày dung cao càp, san xuàt hàng tiéu dùng,che bién nòng san thue phàm, san xuàt hàng xuàt khàu, coi day là khàu dot phà".Mot so càc chi tiéu chù yéu trong chién lugc phàt trìén kinh té-xà bòi cùa tinh dugc thèbién trong Bang 2.2 44
 • 57. Bàns 2.2: Mot so chi tiéu kinh té chù yéu 2005-2010 TT Chi tiéu chù yéu 2001-2005 2006-2010 1 Nhip dò tàng truòng GDP bình quàn 13,5% 13% 2 GDP bình quàn dàu nguòì 623USD 1.070USD 3. Co càu kinh té trong GDP: - Nòng nghiép 26,6% 17,6% - Còng nghiép-XDCB 45,1% 50,2% - Dich vu 28,3% 32,2% 4. Kim ngach xuàt khàu bình quàn 115,5tr.USD -Tàng bình quàn 20%/nàm 5 Giài quyét viec làm trong nàm 10-12.000 lao dòng2.2. Qua trình phàt trién càc Khu còng nghiép tinh Bàc Ninh.2.2.1. Tòng quan ve càc Khu còng nghiép Viet Nam.Nàm 2006 là nàm dàu tién dành dàu buóc chuyén bién mói cùa he thòng càc khu còngnghiép, khu kinh té Viet Nam sau 15 nàm xày dung va phàt trién. Tinh dén hét nàm2006, cà nuóe co 139 KCN dugc Thù tuóng Chinh phù cho phép thành lap vói tòng dièntich dàt ty nhién 29.392 ha, trong dò dien tich dàt còng nghiép eó thè cho thué dat 19.743ha, chiém 67% tòng dien tich dàt tu nhién.Vè phàn bó càc KCN, trong thòi gian qua, phàn bó càc KCN dà dàn djch chuyén theohuóng giàm bót mat dò càc KCN ó càc Vùng kinh tè trgng diém, uu tién thành lap càcKCN ò Trung du va mièn nùi Bàc Bò, Dòng bang song Hong, Dòng bang song CùuLong. Hièn nay, 48 tinh, thành phò dà thành làp KCN, tuy nhién, phàn bò càc KCN vàntap trung ó ba Vùng kinh tè trgng diém. Vùng kinh té trgng dièm phia Nam tap trungnhiéu KCN nhàt vói 65 KCN vói tong dien tich tu nhién 16.228 ha, chiém 55,2% tòngdien tich dàt ty nhién càc KCN cà nuóe. Vùng kinh té trgng diém phia Bàc eó 25 KCNvói tòng dien tich dàt ty nhién 4.601 ha, chiém 15,7% tòng dièn tich ty nhién càc KCNcà nuóe va Vùng Kinh té trgng diém mièn Trung co 10 KCN vói tòng dien tich dàt tynhién 2.395 ha, chiém 8,1% tòng dien tich dàt tu nhién càc KCN cà nuóe. 45
 • 58. Càc KCN dà thu hùt dugc 2.433 du àn co vòn dàu tu nuóe ngoài vói tòng vòn dàu tudàng ky dat 21,79 ty USD. Trong dò, trén 1.700 dy àn da di vào san xuàt kinh doanh va380 dy àn dang xày dyng nhà xuóng. Tòng vòn dàu tu thue hièn luy kè dèn cuòi nàm2006 dat 11,37 ty USD, chiém khoàng 52% tòng vòn dàu tu dàng ky. Luy kè dén cuòitbàng 12/2006, càc KCN cà nuóe thu hùt dugc 2.623 dy àn dàu tu trong nuóe vói tòng sovòn dàu tu dàng ky dat khoàng 135,69 nghìn ty dòng. Trong dò, trén 1.720 du àn dà divào san xuàt kinh doanh va con gàn 500 dy àn dang xày dyng nhà xuóng. Tòng vòn dàutu thyc hien luy ké dèn cuòi nàm 2006 dat khoàng 78 nghìn ty dòng, chiém xàp xi 58%.Cà nuóe dà eó 90 KCN dà dì vào hoat dòng vói tòng dièn tich dàt tu nhién 19.548 ha va49 KCN dang trong giai doan dén bù giài phóng màt bang va xày dyng co bàn vói tòngdien tich dàt ty nhién 9.844 ha. Ty le làp day dien tich dàt còng nghiép tiép tue già tàng.Càc KCN trén cà nuóe dà cho thué dugc khoàng 10.758 ha, dat dien tich dàt còng nghiépeó thè cho thué 54,5%>. Riéng càc KCN dà van hành dat ty le làp day trén 72,2%. Theocàc Vùng kinh té trgng diém, ty le làp day dièn tich dàt còng nghiép eó thè cho thué cùacàc KCN vùng kinh té trgng dièm phia Nam dat 57,7%; Vùng kinh té trgng diém miènTrung dat 71%); Vùng kinh té trgng dièm phia Bàc dat 53,9%.Hien cà nuóe eó 19 dy àn co vón dàu tu nuóe ngoài dàu tu xày dyng va kinh doanh co saha tàng KCN vói tòng vòn dàu tu 970 trìeu USD va 120 du àn trong nuóe dàu tu xàydyng va kinh doanh co so ha tàng KCN vói tòng vòn dàu tu 37.259 ty dong. Trong sé139 du àn dàu tu xày dyng va kinh doanh co so ha tàng KCN ké trén, 17 dy àn eó vóndàu tu nuóe ngoài va 73 du àn dàu tu trong nuóe dà co bàn hoàn thành xày dyng co soha tàng va di vào van hành; càc dy àn con lai dang trién khai dèn bù, giài phóng mat bangva xày dyng co bàn. Tong vòn thyc hien cùa càc dy àn dàu tu xày dyng va kinh doanh coso ha tàng KCN luy ké dén cuoi nàm 2006 dat khoàng 585 triéu USD va 13.596 ty dong.Già tri san xuàt còng nghiép cùa càc KCN cà nuóe nàm 2006 uóc dat khoàng 16,8 ty 46
 • 59. USD, tàng 19% so vói nàm 2005 va chiém khoàng 29-30% tòng già tri san xuàt còngnghiép cà nuóe. Già tri xuàt khàu cùa càc doanh nghiép KCN cà nuóe nàm 2006 uóc datkhoàng 8,3 ty USD, tàng trén 22% so vói nàm 2005 va chiém trén 21% so vói tòng già trixuàt khàu cà nuóe nàm 2006 (ké cà dàu thò). Già tri nhap khàu cùa càc doanh nghìepKCN cà nuóe nàm 2006 uóc dat khoàng 12,5 ty USD, tàng gàn 50% so vói nàm 2005.Càc doanh nghiép KCN nòp ngàn sàch khoàng 880 triéu USD, tàng 35,4% so vói nàm2005, giài quyét viée làm cho trén 918.000 lao dòng tryc tièp.Nhìn vào càc chi tiéu san xuàt kinh doanh néu trén, co thè thày dóng góp cùa KCN, KKTvào già tri san xuàt còng nghiép va xuàt khàu cùa cà nuóe ngày càng lón.Theo Quyét dinh so 1107/QD-TTg ngày 21/8/2006 cùa Thù tuóng Chinh phù phé duyétQuy hoach phàt trién càc KCN cùa Viét Nam dén nàm 2015 dinh huóng dén 2020 dykién cà nuóe sé thành làp mói 115 KCN vói tòng dien tich 26.443 ha va mó ròng 27KCN vói tòng dièn tich 5.559 ha.Ngoài ra, da eó 8 KKT dugc Thù tuóng Chinh phù cho phép thành lap va ban hành quyche boat dòng bao gom: Chu Lai, Dung Quàt, Nhon Hòi, Nghi Son, Viing àng, VànPhong, Phù Quóc va Chàn Mày - Làng Co vói tòng dien tich 323.940 ba. Càc KKT gòmChu Lai, Nhon Hòi, Dung Quàt dà hoàn thành còng tàc quy hoach xày dyng chung vaquy boach ehi tiét mot sé khu chùc nàng nhu KCN, khu dò thi, khu du lich, va dangkhan chuong trién khai xày dyng ha tàng ky thuat va ha tàng xà bòi va buóc dàu thu hùtdàu tu, dàc biet là dàu tu nuóe ngoài.Vói vièc Viet Nam tich cuc tham già vào qua trình bòi nhap kinh té quòc tè va day manhqua trình cóng nghìep hoà, hien dai hoà dàt nuóe, càc KCN, KKT cùa Viet Nam dà vatiép tue dat dugc nhùng két qua tich cyc, eó nhùng dóng góp hét sue nói bat vào sy tàngtruòng kinh té nuóe ta trong nhùng nàm qua.Viec nghién cùu tinh hình phàt trìén càc KCN ó mot so tinh, dac biet ó nhùng tinh co dièu 47
 • 60. kién tuong tu Bàc Ninh nhàm tòng két rùt ra nhùng uu, nhugc diém va xu huóng vàn dóng, phàt trìén càc KCN de bò sung xày dyng hoàn chinh mò hình KCN phù hgp cho Bàc Ninh là hét sue càn thiét. Trong pham vi cùa de tài chgn 3 tinh de nghién cùu, dò là: Càc KCN tinh Dong Nai: Tinh Dòng Nai nàm trong vùng kinh té trgng diém phia Nam, eó nhiéu thuan lgi de phàt trìén còng nghiép, khu còng nghiép là mò hình phàt trìén trgng dièm kinh té cùa dia phuong. Tìnb eó chù truòng xày dyng KCN ngay tu khi luàt dàu tu nuóe ngoài dugc ban hành eó biéu lyc. Tinh dén hét thàng 12/2006 dà co 22 KCN dugc Chinh phù cho phép thành làp vói tòng dien tich 6.420 ba, trong dò dien tich dàt còng nghiép co thè cho thué là hon 4.400 ba, ty le làp day dat 59%. Theo Quyét djnh so 1107/QD-TTg ngày 21/8/2006 cùa Thù tuóng Chinh phù vè viec phé duyét Quy boachphàt trién càc khu còng nghiép ó Viét Nam dén nàm 2015 va dinh huóng dèn nàm 2020trén dia bàn tinh Dòng Nai eó 8 khu còng nghiép dugc uu tién thành làp dèn nàm 2015vói tòng dien tich quy boach là 2,910 ba. Ngoài ra tinh con xày dung nhiéu càc cum còngnghiép eó quy mò vùa va nhó (bau hét càc buyèn déu eó càc cum còng nghiép do tinhQuyét dinh thành lap, huyen quàn ly).Tòng sé dy àn dàu tu luy ké dén hét thàng 12/2006 trong càc KCN Dòng Nai là 840 dyàn vói tòng vòn dàu tu dàng ky là 8,6 ty USD dùng thù 3 cà nuóe xét ve vòn dàu tu dàngky dàu tu chi sau Thành phò HCM va Ha Noi. Nhu vày, vòn dàu tu dàng ky trung bìnhmot dy àn dàu tu vào KCN Dòng Nai là tuong dòi cao dat hon 10 trìeu USD. Trong tòngsé càc dy àn dàu tu co 598 dy àn 100% vòn dàu tu nuóe ngoài vói tòng vòn dàu tu dàngky là 7,2 ty USD (chiém 72% tong sé dy àn va 83,7% tòng vòn dàu tu trén dja bàn) déntu 31 quóc già va vùng lành thò. Ty le càc dy àn dàu tu dà dàng ky trìén khai thyc hiencùng khà quan dat 78%. Trong so 840 dy àn dàng ky eó 596 dy àn dàu tu dang boat dòngsan xuàt kinh doanh, 58 du àn dang xày dung va 186 dy àn chua trìén khai. So liéu luy kétu dàu nàm dén thàng 11/2006 cho thày, kim ngach xuàt nhap khàu cùa càc doanh nghiép 48
 • 61. KCN dà dat hon 5 ty USD; doanh thu dat hon 4,4 ty USD, dóng góp vào ngàn sàcb nhànuóe 135 triéu USD. Càc KCN dà thu hùt kboàng 270,000 lao dòng, trong dò eó hon3,000 chuyén già va lao dòng nguói nuóe ngoài.Càc doanh nghiép KCN dà dóng góp mot phàn quan trgng vào sy phàt trién kinh téchung cùa dia phuong. Viec phàt trién càc khu còng nghìep trén dia bàn tinh Dòng Naithòi gian qua cho thày mot so uu diém sau:Vè còng tàc quy hoach, viec hình thành va xày dyng càc khu còng nghiép trén dja bàntinh Dòng Nai thòi gian qua phù hgp vói quy hoach phàt trién kinh té - xà bòi cùa tinh vaquy hoach ngành; eó tinh dén mòi quan he phàt trìén lién vùng cùa Vùng kinh tè trongdièm phia Nam.Viec quy hoach ngành nghé thu hùt dàu tu vào càc khu còng nghiép dà dugc chù trgng.Vièc xày dung càc dò thj va khu dàn cu dugc quy hoach cùng vói vièc xày dyng càc khucòng nghiép nhàm hình thành càc dò thi còng nghiép ve tinh giài quyét nhu càu nhà ó vacàc tién icb còng cóng cho nguòì lao dòng, góp phàn nàng cao dòi song cùa nguòì laodòng trong càc KCN.Tìnb Dòng Nai dà tàn dung dugc lgi thè thuan lgi vè vj tri dia ly, két càu ha tàng, thitruàng de xùc tién, van dòng thu hùt dàu tu vào càc KCN.Còng tàc dich vu "mot cùa, tai cho" dugc thyc hien triet de.Còng tàc xùc tièn dàu tu dà dugc chù trgng, góp phàn thu hùt càc dy àn dàu tu eó hiéuqua cao vào càc KCN cùa tinh.Càc KCN tinh Bình Ducng: Tu khi tài lap tinh, khòi lap dàu tién (thàng 9/1995) làKhu còng nghiép Song Thàn vói dien tich quy hoach 180 ha. Dén cuòi nàm 2004, ngoàiKCN Viét Nam - Singapo (thành làp nàm 1996, vói dien tich 292 ha) thugc Trung uongquàn ly, Bình Duong dà co 12 KCN dugc thành lap vói dien tich quy boach 1934,73ha. Tiép dò, trong 6 thàng dàu nàm 2005 Chinh phù dà cho phép lap mói 3 KCN vói 49
 • 62. dièn tich 810,5 ha, dang trong quy hoach KCN My Phuóc III, dièn tich 890 ba. Dòng thói, dy àn Khu lién hgp "còng nghiep-dich vu-dó thi Bình Duong" vói qui mò 4.196 ha dà dugc Chinh phù phé duyét, trong Khu lién hgp co 5 KCN vói dièn tich 1.298 ha. Nhu vay dén 2010 Bình Duong sé vàn hành 21 KCN vói dièn tich 4.921 ha. Két qua dat dugc: Vói 12 KCN dang boat dòng tinh dèn tbàng 6/2005 dà cho thué 907,10 ha, ty le làp day dat gàn 66%, thu hùt 470 dy àn, trong dò co 168 du àn trong nuóe vòn dièu le gàn 100 tr.USD va 302 dy àn dàu tu nuóe ngoài vói tòng vòn dàu tu dàng ky 1,35 ty USD; doanh thu cùa càc doanh nghiép 6 thàng/2005 dat 663,5 triéu USD, kim ngach xuàt khàu 318,23 triéu USD, nhap khàu 302,5 triéu USD; tòng sé viec làm là 105.363 nguói. Còng nghiép luòn tàng truòng cao va lién tue duy tri ó mùc trén 20%/nàm, già trj già tàng gàn 4%; góp phàn dua vi thè còng nghiép tinh chiém ty trgng 66% GDP cùatinh. Qua 10 nàm phàt trién càc KCN, Bình Duong dà rùt ra bài hgc eó y nghTa quantrong là: thuong xuyén nàng cao chat lugng xày dyng va thyc hien quy hoach; tò chùcxày dyng hgp ly va eó hiéu qua he thòng càc co so ha tàng KCN; tao mòi truòng dàu tuva kinh doanh thuan lgi, xùc tién, quàng bà va thu hùt càc dy àn dàu tu hoat dòng trongKCN... trong dò chù trgng: Thuong xuyén nàng cao chat lugng xày dyng va thyc hien quy hoach phàt trién KCNtheo huóng da dang hoà càc Ioai hình KCN de dàp ùng nhiéu nhu càu khàc nhau cùa nhàdàu tu. Hình thành KCN chuyén ngành (dét Bình An), cym còng nghiép chuyén mòn hoàtrong KCN hoac trong Khu lién hgp, dàm bào su lién két giùa doanh nghiép san xuàtchinh va càc doanh nghiép san xuàt phy trg. Co càu dàu tu chgn lgc theo huóng dy àn eótrình dò cóng nghe cao, vón lón, tò chùc thành té hgp hoac cum chuyén mòn hoà.Dièu chinh co càu san xuàt ngành nghè theo hai huóng chù yéu: khuyén khich doanhnghiép doi mói còng nghé, su dung nguyèn liéu noi dia va mòi ggi càc tap doàn lón dàutu vào ngành còng nghe cao. 50
 • 63. Càc KCN VTnh Phùc: Muc tiéu cùa VTnh Phùc dén nàm 2015 trò thành tinh kinh té còng nghiép. Phàt trìén càc khu, cum còng nghiép là giài phàp hàng dàu thyc hièn muc tiéu dò. Dén nàm 2010, VTnh Phùc xày dyng 13 khu, cum còng nghìep; trong dò xày dyng ha tàng dòng bó 7 KCN vói tòng dien tich 2.622ha va 6 cum còng nghiép. Càc KCN, cum còng nghiép cùa VTnh Phùc dàu tu xày dyng theo mò bình càc khu, cum còng nghìep da ngành dugc quy hoach va xày dyng tu sau 01/01/1997 (tài lap tinh VTnh Phùc). Hièn nay VTnh Phùc dang trién khai quy hoach càc dò thi nhò de lién két vói càc KCN. Két qua thu hùt dàu: Dén 30/6/2005 eó 381 du àn trong dò eó 319 du àn trong nuóe vói tòng vòn dàng ky 354,86 triéu USD. Càc KCN cùa VTnh Phùc dà góp phàn thùc day va duy tri tàng truòng bình quàn 8 nàm (1997 - 2005) là 17%/nàm, làm chuyén dich co càu kinh té theo huóng CNH. Co càu kinh té nàm 2010 sé là: 60%-26%-14%. VTnh Phùc dà vuon lén dùng thù 7 trong cà nuóe ve già trì san xuàt còng nghiép. So liéu trén dugc trich tu nguón Vu quàn ly KCN&KCX - Bò Ké hoach va Dàu tu vaBàn dò càc KCN Viét Nam dén nàm 2010 (Phu lue II).Qua nghién cùu càc KCN dièn hình, tuong ty diéu kien cùa Bàc Ninh nhan thày ràng: ^ Càc KCN thyc sy eó vai tró tich cyc trong qua trình thyc hien CNH, HDH, lànhàn tò chù yéu duy trì tàng truòng kinh té va chuyén dich co càu kinh té theo huóngkinh té cóng nghiép; là giài phàp quan trgng de thu hùt dàu tu trong va ngoài nuóenhàm phàt trién san xuàt cóng nghiép. ^ Hàu hét càc KCN lue dàu déu dugc xày dyng theo mò bình da ngành chi huóngvào myc tiéu san xuàt còng nghiép dèn giai doan nhàt dinh càc tinh déu co bién phàpdièu chinh, bó sung chùc nàng KCN tu san xuàt cóng nghiép thuàn tuy sang dàp ùngnhu càu da dang cùa càc doanh nghiép (tue là dàp ùng boat dòng dich vu dòi song, dichvu ky thuàt, dich vu tài chinh...); tu chùc nàng tòng hgp càc ngành san xuàt sang phànkhu chùc nàng chuyén mòn hoà theo nhóm, tinh chat, ngành nghé (nhu càu vè lién két 51
 • 64. san xuàt). ^ Càc KCN chuyén dàn tu dgc lap ve ha tàng ky thuat trong hàng rào, dén cho dóihòi phài co quy boach chat che trong mói lién he vói càc khu dàn cu dò thi, ha tàng xàhói khàc ngoài rào KCN. ^ Chuyén dàn tu phàt trién chi ve lugng sang chù trgng vè chat lugng dàu tu trongKCN: cóng nghè cao, vòn lón, tao già tri già tàng cao; co càu ve thành phàn, ngànhnghé... cùng dói hói phài co su phàt trién càn dói va mot yéu tó khóng thè thiéu là khànàng canh tranh cao.Nhu vay, mò hình KCN phàt trién theo huóng KCN - Dich vu - Dò thj dang là xu huóngphàt trìén eó tinh dinh huóng càc KCN cùa càc tinh nói trén va se là xu huóng phàt triénchung cùa càc KCN Viét Nam.2.2.2. Quan diém cùa Bàc Ninh ve phàt trìén càc Khu cong nghiép.Truóc ngày 01/01/1997 Bàc Ninh thugc tinh Ha Bàc. Trong dinh huóng phàt trién kinh té- xà bòi cùa Ha Bàc, Bàc Ninh là vùng kinh té nòng nghiép. Viec dàu tu phàt trién càc coso san xuàt còng nghiép chù yéu tap trung xung quanh thi xà Bàc Giang. Vi thè, dèn khitài làp tinh co so còng nghiép trén dia bàn Bàc Ninh rat nhó, yéu. Ngoài càc nhà màyKinh Dàp Càu, May Dàp Càu, Thuòc là Bàc Son là co so san xuàt còng nghiép cùa quócdoanh Trung uong, càc co so còng nghiép cùa tinh: Co khi Dàp Càu, nhà mày Duòng-Hò, càc xi nghìep vói Dàp Càu... dà roi vào tìnb trang ngùng san xuàt; càc làng nghé SàtDa Hòi, Go Dòng Ky, Giày Phong Kbé, Dòng nhóm Dai Bài...có dàu biéu phue boi dotàc dòng cùa co che, chinh sàch mói. Trong suót thói gian dai hon 30 nàm hgp nhàt tinh,nèn kinh té cùa tinh Ha Bàc dà roi vào tìnb trang trì tre kém phàt trién, co càu kinh tèchuyén bién chàm chap. Bang 2.3 52
 • 65. Bàns 2.3: Ce cau càc ngành trong GDP cùa tinh Ha Bàc. Nàm CN-XDCB Nòng, Làm, Ngu nghiép Dich vu 1990 17,9% 58,8% 23,3% 1995 23,2% 50,1% 26,7% GDP bình quàn dàu nguói nàm 1995 dat 212USD/nguòi. Nguón: Vàn kién Dgi hai Dàng bó tinh Ha Bàc làn thù LX nàm 1996Dèn ngày 01/01/1997 tinh Ha Bàc dugc chia tàch de tài lap tinh Bàc Ninh, Bàc Giang.Thyc trang kinh té-xà bòi còng nghiép cùa tinh Bàc Ninh khi tài lap tinh, theo so liéuthòng kè nàm 1997: Co càu kinh té: Còng nghiép-xày dung 23,8%, Nòng nghiép: 45,1%,Dicbvy: 31,1%. Toc dò tàng truòng kinh té là: 8,3%.Già tri san xuàt còng nghiép: 480,208 ty dòng.sé co sa san xuàt còng nghiép là: 8.138 co so, trong dò: Doanh nghìep Nhà nuóe Trunguong: 5 don vi (Kinh Dàp Càu, May Dàp Càu, Thuòc là Bàc Son, Gach Tu Son, Quy cheTu Son); Doanh nghiép Nhà nuóe dia phuong: 03 don vi (Co khi Dàp Càu, Gach Càu Ngà,Duòng Ho); Hgp tàc xà: 38 don vi; doanh nghiép co vòn dàu tu nuóe ngoài: 01 don vi; Càccòng ty TNHH, CÓ phàn, Tu nhàn, co so cà thè: 8.091 don vi.Tòng sé lao dóng san xuàt còng nghiép: 27.181 nguòìTinh Bàc Ninh xuàt phàt tu nén kinh tè thàp, kém phàt trién, nòng nghiép là chù yéu. Coso, nèn móng cho còng nghiép con yéu, nhó bé chua eó nhàn tó "dàu tàu" làm dòng lycphàt trién. Già tri san xuàt còng nghiép tap trung chù yéu trong khu vuc quóc doanhTrung uong va ngoài quóc doanh. Khu vuc ngoài quòc doanh chù yéu gàn vói làng nghètruyén thóng, là khu vyc eó boat dòng kinh tè nàng dòng nhàt, hàp thu nhanh càc co che,chinh sàch mòi. Song lai là khu vyc han che nhièu vè nàng lyc va khà nàng dèi mói cóngnghé. Khu vyc quòc doanh tuy co ty trgng lón nhung do nhièu nàm duy trì san xuàt tuthòi bao càp lai khòng dugc tó chùc lai trong thòi ky dói mói nèn dà bòc lo càn bénh hiémnghèo vè giai doan cuòi, khó co thè tru vùng làm tru còt tiép cho nhùng nàm sau. Doanh 53
 • 66. nghiép eó vòn dàu tu nuóe ngoài mói eó mot co so kinh Viét Nhàt dang trong giai doanxày dyng chuàn bi san xuàt. De dinh huóng phàt trién, Bàc Ninh dà tièn hành còng tàc quy hoach tòng thè phàt trìén kinh té - xà bòi dén nàm 2010. Giài phàp chinh ve còng nghiép: "Phàt trién 2 KCN tgp trung Qué Vo va Tién San vai càc ngành then chat, phàt trién càc cum cóng nghiép, dgc biét là ó càc làng nghé truyén thóng"C). Quy hoach tòng thè phàt trién kinh té - xà bòi theo dinh huóng xày dyng tinh Bàc Ninh tró thành tinh còng nghiép vào nàm 2015. Quy hoach thi xà Bàc Ninh tra thành dò thi Ioai 3, vùa là trung tàm tinh ly vùa là thành phò ve tinh cùa Ha Nói. Nhu vay, ngay tu dàu Bàc Ninh dà xàc dinh rò: De thyc bién CNH, HDH thì vièc phàt trién càc KCN dugc coi là giài phàp hàng dàu, là dòng lue dàu tàu. Phàt trién càc KCN theo hình thùc da dang, trong mòi lién he hùu co KCN tap trung - Cum cóng nghìèp- làng nghè; gàn vói phàt trién dò thi ma trung tàm là thi xa Bàc Ninh vói 02 chùc nàng là trung tàm cùa tinh ly va thành phó ve tinh cùa Thù dò Ha Nói; dòng thòi phàt trién co so ha tàng mot càch toàn dièn trén cà 3 Ioai hình giao thòng van tài, dò thi va nòng tbòn.Vói dinh huóng dò, Tinh uy dà co càc Nghi quyét chi dao chuyén de ve xày dyng, phàttrién KCN, Cum cóng nghiép- TTCN."Xày dimg KCN, Cum cóng nghiép- TTCN tra thành lue luang cóng nghiép mgnh, dùsue cgnh tranh vai hiéu qua cao. Két hap va gàn phàt trién càc KCN, Cum cóng nghiép-TTCN vói quy hogch, xày ditng, nàng càp hg tàng ca sa càc Khu dàn cu va giài quyétcàc vàn de xà hoi, mói truàng, thue su là mot quàn thè kinh tè - xà hoi tién tién, mangbàn sàc qué huang Bàc Ninh"^ va giài phàp là:Quy hoach tòng thè càc KCN, Cum còng nghiép- TTCN trén dia bàn tinh. Trich QD sé 48/1998/QD-VB ngày 6/7/1998 cùa UBND tinh Bàc Ninh .^ Nghj quyét so 12 - NQ/TU ngày 03.2.2000 cùa Ban Thiràng vu Tinh uy 54
 • 67. Xày dyng KCN di dói vói quy hoach, xày dyng tùng buóc ha tàng ngoài bang rào. Dòi vói Cum còng nghiép phàt trìén theo huóng vùa va nhó, Cum còng nghiép cùa mat hàng hoac Cum còng nghìep cùa mot thi tran eó nhiéu nghè. Thyc hien dàu tu xày dung theo hình thùc "cuén chiéu". Ngày 04/5/2001, Ban chàp hành Dàng bò tinh tiép tue co Nghi quyét so 02/NQ-TU "Quàn triét va tàn dung chù truàng cùa Dàng vè CNH, HDH vào diéu kién cu thè cùa dia phuang...Dòi hòi phài tgp trung cao cho dàu tu xày dung va phàt trién càc KCN, Cum cóng nghiép; day là nhiém vu trung tàm, khàu dot phà quan trong, quyét dinh toc do phàt trién kinh té cùa tinh ". Dóng thòi bó sung mot so quan dièm mói: "Xày dung va phot trién càc KCN, Cum cóng nghiép. Phài gàn vai tong thè phàt trién kinh tè - xà hói cùa tinh dén nàm 2010 trén caso phàt trién thành lue luang cóng nghiép mgnh, dù sue cgnh tranh trong qua trình hóinhap. Phàt trién KCN, Cum cóng nghiép phài di dói vói phàt trién thuong mgi, dich vuquy hogch va chinh trang nòng thón...".Càc quan diém dò, tièp tue dugc khàng dinh trong vàn kien Dai bòi dai biéu Dàng bò tinhlàn thù XVI (ngày 03/01/2001):Djnh huóng phàt trìén kinh tè cóng nghiép giai doan 2001 - 2010: "Day mgnh tién trìnhCNH, HDH; tgp trung phot trién càc ngành cóng nghiép eó cóng nghè cao trong càcKCN, cùng vai phàt trién tiéu thù cóng nghiép. Chuyén hàn vào nén nòng nghiép sangsan xuàt hàng hoà. Ma ròng va da dgng hoà càc logi hình dich vii...Nhiém vu cùa cóng nghiép - TTCN va XDCB là: "Vàn dung nàng dóng chinh sach uudai, tgo mói truàng thuan lai thu hùt vón dàu tu cùa càc doanh nghiép trong nuac vanuóe ngoài vào càc KCN va càc cum cóng nghiép. Ifu tién nhùng ngành cóng nghiép:dien tu, vat liéu xày dung cao càp, hàng tiéu dùng, che bién nóng san thue phàm, sanxuàt hàng xuàt khàu, coi day là khàu dot phà... 55
 • 68. Phàt trién doanh nghiép vùa va nhó, cóng nghiép tiéu thù cóng nghiép nóng thàn. Triénkhai xày dung càc Cum cóng nghiép- tiéu thù cóng nghiép làng nghè va da nghè a càchuyen. Tgp trung san xuàt càc san phàm eó lai thè cùa dgi phuang... ". ^Giài phàp:"...Khuyén khich càc tó chùc, cà nhàn trong va ngoài nuóe dàu tu vào càcKCN, càc Cum cóng nghiép làng nghè, da nghé a càc huyen, càc Khu du lich, Khu vuichai giài tri... "Trong vàn kién chua thyc sy làm rò net KCN nhu trong Nghj quyét 12 va Nghj quyét 02,song he thóng lai càc quan dièm ve phàt trién còng nghiép nói chung va càc KCN, Cumcòng nghiép bàc Ninh dà thè hien rò ngay tu nhùng ngày dàu tài làp tìnb, dò là:Phàt trién kinh té theo huóng kinh tè cóng nghiép, day nhanh toc dò tàng truòng kinh té,trong dò còng nghiép eó toc dò tàng truòng cao nhàt.Xày dyng càc KCN, Cum cóng nghìep, làng nghè coi dò là giài phàp, là dóng lyc phàttrién còng nghiép va thùc day CNH, HDH nòng nghiép va nòng tbòn.Két hgp xày dyng càc KCN, Cum còng nghiép, làng nghé vói càc còng trình két càu hatàng va càc Trung tàm dò thi de phàt trién toàn dien, càn dói thành quàn thè kinh tè - xàhói tién tién, bàn sàc qué buong Bàc Ninh.Huy dòng càc thành phàn kinh, trong dò nhàn manh phàt huy nói lyc tu càc làng nghé vatàng cuòng thu hùt càc nguòn vòn dàu tu tu ben ngoài.Càc quan diém dò dà thùa ké kinh nghiém va xu huóng phàt trién chung va phàt trìéncàc KCN ó càc tinh di truóc (DÓng Nai, Bình Duong, Thành phò HÓ Chi Mình, HaNoi, VTnh Phùc...); dòng thòi, nhìn thày nhùng nhugc diém chi tàp trung vào xày dyngKCN ma khòng chù y dén càc vàn de kbàc nhu: Mòi truòng, nhà ó, dich vu, tó chùc dòisong xà bòi va dac biet là dòi song nguói lao dòng trong nóng nghiép, nòng tbòn.Càc quan diém dò là sy van dung sàng tao quan dièm cùa Dàng ve CNH, HDH vào hoànTrich Nghj Quyét tinh Dàng bò làn thù XVI 56
 • 69. cành cu thè cùa Bàc Ninh, dò là: Khòi phue va phàt trìén làng nghè truyén thóng de thue hièn dot phà khàu CNH, HDH nòng nghìep va nòng thón (mó ròng quy mò ngành nghè TTCN, dua còng nghé mói, càitao mòi truòng, xày dyng nóng tbòn mói.) Phàt trìén càc Cum còng nghìep vùa va nhò làm mò hình nhàn ròng.Xày dyng KCN tap trung làm dòng lyc trung tàm. Quy hoach phàt trìén càc trung tàm dò thi làm mòi truàng gàn két.Xày dung co so két càu ha tàng làm vat liéu két dinh.Vi vay viec phàt trién càc KCN khóng nàm ngoài mòi quan he mat thiét vói làng nghè,Cum còng nghiép vùa va nhò, dò thi va mang két càu ha tàng. Giài quyét tòng thè mòiquan he dò là qua trình, buóc di CNH, HDH cùa tinh.2.2.3. Su hình thành va phàt trién càc KCN Bàc Ninh, giai doan 1997 - 2006.Tu tu tuóng chi dao dò, Bàc Ninh dòng thòi vói viec quy hoach hai KCN Tièn Son vaKCN Qué Vo, nàm 1998 tinh Bàc Ninh dà quyét djnh trién khai thi diém 04 Cum còngnghìep diém là: • Cum san xuàt thép Chàu Kbé - Da Hòi quy mò : 13,5ha • Cum san xuàt giày Phong Kbé quy mó : 12,7ha • Cum san xuàt dò gó my nghé Dong Quang quy mó : 12,7ha • Cum còng nghiép da ngành Dinh Bang quy mò : 14,7ha.Tinh dén hét 12/2006, tinh Bàc Ninh dà co 08 KCN, vói tóng dien tich 3.216 ha dugcThù tuóng Chinh phù thành làp, phé duyét; trong dò co 04 KCN dà di vào vàn hành dòlà: KCN Tién Son, KCN Qué Vò, KCN Yèn Phong, KCN Dai Dòng - Hoàn Son. 04KCN dang trìén khai dò là: KCN Qué Vò II, KCN Nam Son - Hap LTnh, KCN YènPhong II va KCN Thuan Thành I. Ngoài ra con co 23 Cum còng nghiép, vói tóng dientich 514,96ha do UBND tinh quyét dinh thành lap. 57
 • 70. Dua vào quy hoach phàt trìén dén 2010- 2015: 06 KCN nùa, dò là: - KCN còng nghé cao Bàc Ninh 1.000 ha - KCN Viét Nam - Singapo 700 ba - KCN Thuàn Thành II 300 ha - KCN Thuàn Thành III 250 ba -KCN Làm Bình 120 ha -KCN Già Bình 150 haDén nàm 2010-2015, Bàc Ninh quy hoach 54 Cym còng nghiép (tàng thém 31 cum), vóitóng dièn tich 1.793 ha. Dua tóng dien tich quy hoach càc KCN - Dò thi va Cum còngnghiép dèn nàm 2010-2015 là: 10.249 ha2.2.4. Su phàt trién cùa càc làng nghè Bàc Ninh.Làng nghè Bàc Ninh co lich su tòn tai va phàt trìén làu dòi, eó làng nghè truyén thónggàn lién vói vàn hoà Kinh Bàc eó xua nhu: Dò dóng (Dai Bài), Go my nghé (Dong Ky),giày (Phong Kbé), Trang dàn gian (Dòng HÓ), ... Làng nghé Bàc Ninh cùng co càc buócthàng tram theo càc giai doan lich su. Co làng nghè phàt trìén ùng dung cóng nghé móitao san phàm mói theo nhu càu thi truòng. Cùng co làng nghè yéu dàn va khó eó khànàng khòi phue, co làng nghé mói vói san phàm mói... Dèn nay, trén dja bàn tinh co 62làng nghé, trong dò 53 làng nghé san xuàt còng nghiép - tiéu thù còng nghiép, phàn bónhu sau Bang 2.4: Bàns 2.4: Phàn bò làng nghé theo ngành kinh té. Ngành kinh té So làng STT Huyen, Thj Tài SX Xày Thuong nghé DVVT san TTCN dung mai 1 Tu Son 18 14 2 2 2 Tién Du 4 2 2 3 Yèn Phong 16 15 1 4 Qué Vò 5 5 5 Thuàn Thành 5 1 4 6 Già Bình 8 8 7 Luong Tài 6 5 Tóng cong 62 1 53 4 3 1 w ^ Cuc Thóng ké Bàc Ninh Nguón: 58
 • 71. so làng nghè phàt trìén tòt: 20, chiém 32%; gòm càc làng nghè san xuàt tiéu thù còng nghiép, dò gò, sàt thép, dòng, giày, dét may va xày dyng. SÓ làng nghé càm chùng; 26, chiém 42%; gòm càc làng nghè: che bién càc san phàm tu nòng san (my, bùn, bành, rugu, móc dàn dung...) SÓ làng nghè kém phàt trìén, eó nguy co khó khòi phue: 16, chiém 26%, gèm: san xuàt gòm, san xuàt còng cu càm tay, tranh va giày dàn gian. Trong S nbùng làng nghé phàt trìén tòt, mot so dà phàt trìén thoàt ra khòi dàn cu thành Ó càc Cum còng nghiép: San xuàt thép xà Chàu Kbé; San xuàt dò gò thuòc 3 xà là Dòng Quang, Phù Kbé va Huong Mac; San xuàt giày xà Phong Kbé ... Nhìn chung, còng nghiép tiéu thù cóng nghiép trong càc làng nghé, nhùng nàm qua dà dóng góp dàng kè vào sy phàt trìén kinh té cùa tinh. Già tri san xuàt còng nghiép luòn tu 75% dén 80% già tri san xuàt cóng nghiép ngoài quóc doanh (giai doan 1997 - 2004) thè bién qua càc nàm nhu Bang 2.5 Bàns 2.5: Già trj san xuàt cóng nghiép càc làng nghé. Ty trong trong già trj Nàm DVT Già trj SXCN trén dia bàn 2000 Ty dòng 561,3 28,3% 2002 Ty dòng 1.057,5 31,5% 2003 Ty dòng 1.776,0 41,3% 2004 Ty dòng 2.216,3 45,2% 2005 Ty dòng 3.261,4 49,1% Nguón: Cuc Thóng ké Bàc NinhMò hình tó chùc san xuàt rat da dang: Còng ty TNHH, doanh nghìep tu nhàn, cóng ty cophàn, hgp tàc xà, ho cà thè.Càc mó hình co so san xuàt ngoài quòc doanh cùa tinh tap trung chù yéu ó càc làng nghé,chiém khoàng 85 dén 90 % so càc co so san xuàt. Quy mó vòn dàu tu thàp, bình quànkhoàng 10 ty dòng, su dung duói 200 lao dòng.Hogt dong san xuàt kinh doanh trong càc làng nghé co dgc diém chung là: 59
 • 72. Gàn vói dia bàn dàn cu sinh song; tó chùc san xuàt ngay trong nhà ó.Han che trong viec tièp can thi truòng trong va ngoài nuóe, da so chua xày dyng dugcthuong hiéu san phàm.Hàng hoà san phàm chat lugng cao, khà nàng canh tranh thàp. Còng nghé san xuàt phò bién là lac bau, viec tièp càn vói nguòn vón tin dung phàt trìén san xuàt thàp. Nguói lao dóng chù yéu dugc dào tao chù yéu qua truyén nghè tryc tiép, khóng dugcdào tao bài bàn, khà nàng quàn ly kinh doanh cùa chù doanh nghiép han che.Chua giài quyét dugc triet de vàn de gay ò nhiém mòi truòng.De khàc phue ban che vòn eó, tiép tue khuyén khich làng nghé phàt trién. Bàc Ninh dàquy hoach de huóng càc làng nghè phàt trién ra khói noi ó va dia bàn dàn cu. Nàm 1998quy hoach làm diém 04 Cum còng nghìep làng nghé, dèn nay dà quy hoach 23 Cum, dukién dén nàm 2010-2015 là 54 cym.Mò hình cùa Cum cóng nghiép làng nghé eó càc Ioai: Da nghè va chuyén nghé.Quy mò chù yéu tu 15 - 20 ha.Tiéu chuàn ha tàng: Mùc trung bình thàp (duòng, he thóng càp thoàt nuóe, he thóng dièn.Càc Cum còng nghiép làng nghé tuy dà ò quy mò phàt trién cao hon, song sé giòng nhulàng nghè, nò chi eó vai trò su ménh trong giai doan lich su nhàt dinh. Cum cóng nghiéphièn nay chi thién vè mat khai thàc san xuàt cóng nghiép. Dói hói eó sy bién dói nhanhvè chat, tue là phài khai thàc già tri truyén thóng, vàn hoà, cành quan mòi truòng...Do dò quy hoach phàt trìén càc Cum còng nghiép làng nghè phài gàn lién vói quy hoachkhòng gian chung cùa làng, xà dàm bào hòi ty dù càc yéu tò san xuàt, sinh boat vàn hoàtinh thàn cùa nguòì dàn, gàn vói xày dung làng nòng thón mói, dàp ùng yéu càu phàttrìén du lich, giù gin bàn sàc qué huong va già tri nghè truyén thòng.Nhu vay Cum còng nghiép làng nghè là mói truòng tòt nhàt de thyc hien CNH, HDH 60
 • 73. nòng nghiép nóng thón de nói nòng thón vói càc Khu dò thi, KCN tró thành bò phàn khòng tàch ròi mói quan he vè phàt trìén khòng gian kién trùc, khòng gian kinh té va vàn hoà cùa Bàc Ninh trong qua trình CNH, HDH. Song vè tó chùc va quàn ly boat dóng càc cum CN làng nghè con eó nhièu vàn de bàt càp phài giài quyét dò là: ^ Mói truòng vàn con ó nhiem. ^ Cóng nghé san xuàt khó thay dói. ^ Thi truòng thiéu ón djnh dàn dén san xuàt phàt trién chàm. ^ Quàn ly chua eó mò hmh rò ràng, chù yéu theo dia bàn va phuong phàp hành chinh. 2.2.5. Su phàt trién Cum cóng nghiép Bàc NinhTu nàm 1998, tinh Bàc Ninh da quyét dinh thyc hièn thi diém 4 cum CN là: Cum sanxuàt thép Chàu Kbé - Da Hòi quy mò 13,5ha; Cum san xuàt giày Phong Kbé quy mó 12,7ha; Cum san xuàt dò gò my nghé Dòng Quang quy mó 12,7ha va Cum CN da ngànhDinh Bang quy mò 14,7ha.Viec phàt trién càc Cum còng nghiép nói trén dà giài phóng lue lugng san xuàt trong càclàng nghé, chi trong thòi gian ngàn dà làp day va dòi hòi phài mó ròng va nhàn ròng. Quadò, Bàc Ninh rùt ra dugc nhijng bài hgc eó già tri sàu sàc trong viec chi dao xày dyng càcKCN va càc Cum còng nghiép. Dèn hét thàng 12/2006 dà quy hoach phàt trién thành 23Cum còng nghiép vói tòng dien tich 514,96 ba, trong dò 16 cum dà dàu tu ha tàng va divào boat dòng, giài quyét cho 706 co so san xuàt kinh doanh thué dàt (trong dò 203 tóchùc kinh té va 503 ho cà thè) vói tóng vòn dàng ky 2.108,44 ty dòng va 03 trìeu USD.Tu 1997 - 2004, già tri san xuàt còng nghiép tai càc Cum còng nghiép làng nghè luònchiém 75%) - 80%) già tri san xuàt ngoài quòc doanh va khoàng 30% già tri san xuàt còngnghiép trén dia bàn tinh, tao 12.074 vièc làm cho nguói lao dóng.Trong qua trình phàt trién, càc Cum còng nghìep Bàc Ninh dang ngày càng gàn két chatche vói càc KCN Bàc Ninh, bòi vi: 61
 • 74. Càc cum CN tàp trung chù yéu là càc doanh nghiép vùa va nhó, eó khà nàng chuyén dóisan xuàt linh boat, khà nàng tiép càn nhanh chóng vói càc doanh nghiép trong KCN dethue bién càc dich vu: Cung càp nguyèn liéu, già cóng san phàm, thu gom che bién phéliéu, cung càp lao dòng, djch vu vàn tài... Trong KCN Tién Son, càc doanh nghiép tu càcCum còng nghiép xung quanh dà thyc bién cung càp gàn 40% già trj djch vu.Càc Cum còng nghìep con là buóc dém chù yéu cho càc doanh nghiép trong nuóe phàttrién va di dai vào càc KCN. Bòi vi vào KCN eó yéu càu nghiém ngat ve mòi truòng,quy mò va chat lugng dàu tu. Cho nèn, trong giai doan dàu càc doanh nghìep trong nuóedéu muòn vào càc Cum còng nghiép de tièt kiém chi phi. Nhung khi san xuàt phàt triéndén trình dò nhàt djnh va ón djnh vè thj truòng tiéu thu thì càc doanh nghiép lai muòn mòròng san xuàt vào KCN de lày hình ành, thuong bieu KCN nhàm tàng uy tin trén thitruòng. Cho nèn càc Cum còng nghiép lai tró thành buóc phàt trién trung gian cùa càcdoanh nghiép.Hien nay, càc Cum cóng nghiép dang tró thành noi cung càp lao dòng tòt nhàt cho càcKCN. vàn de này dang dugc tinh nghién cùu de gàn thém chùc nàng dào tao nghé vàocàc Cum còng nghiép.Tuy nhién, càc cum CN Bàc Ninh cùng eó nhùng vàn de dat ra phài giài quyét dò là:vè mó hình tó chùc giao cho càp huyen quàn ly cho nèn hàu hét càc huyen déu thành lapBQL càc cum CN boat dòng theo co che don vj hành chinh su nghiép vói 3 chùc nàng chmh: ^ TÓ chùc trìén khai quy hoach va dàu tu xày dyng ha tàng Cum CN. ^ Quàn ly boat dòng dàu tu va xày dung càc DN thué dàt san xuàt. -^ Quàn ly sau dàu tu.Vói he thóng tó chùc quàn ly là don vi tbuge UBND càc huyén, Thi xà nhung lai thiéumòi lién he vè nghiép vu chuyén mòn vói càc co quan quàn ly chuyén ngành nén khi 62
 • 75. trién khai càc nghiép vu quàn ly con lùng tùng va thiéu cu thè. Han che lón nhàt cùa Banquàn ly càc Cum còng nghìep càp huyen là: ^ Chua cu thè dugc nhiém vu. ^ Chua xày dyng dugc càc quy trình nghiép vy hành chinh, tinh chuyén nghiép thàp. ^ Con làn Ign giùa hoat dóng djch vu còng vói boat dòng quàn ly Nhà nuóe. ^ Khà nàng tiép can va dàp ùng càc yéu càu cùa càc nhà dàu tu con thàp. ^ Lyc lugng quàn ly móng, thiéu khà nàng va mói truòng phòi hgp vói co quan chuyénmón khàc (chù yéu do huyen ty dat cho co che boat dòng, khóng eó sy thóng nhàt).Do vay, càn thiét phài nghién cùu de hoàn thien va cùng eó mó hình tó chùc quàn ly dòivói Cym còng nghiép Bàc Ninh.2.2.6. Dành già chung thue trang phàt trién càc Khu còng nghiép Bàc Ninh.Ve quy hoach xày dung, phàt trién càc Khu còng nghìep.Càc KCN dà dugc quy hoach xày dung va ra dòi góp phàn làm phàn bó lai khu vuc kinhté, tao thành hai khu vyc phàt trién cóng nghiép va nòng nghiép ro rét.KCN Tièn Son giai doan 1: 134,76 ha, dugc thành làp theo Quyét dinh 1129/QD-TTGngày 19/12/1998 cùa Thù tuóng Chinh phù do Tóng Cóng ty thuy tinh va Gòm xày dung(Vigraera) làm chù dàu tu. KCN dugc khói còng thàng 12/2000. Vói vi tri thuan lgi, nàmgiùa Quóc lo 1A va Quóc lo 1 mòi, càch thù dò Ha Nói 20 km, càch san bay Quòc té NóiBài 30 km; càch càng bién Cài Làn 120 km. Sau 3 nàm dàu tu xày dyng, KCN dà làpday 100%) giai doan 1. De dàp ùng nhu càu thué dàt cùa nhà dàu tu va phàt trién KCNdén nàm 2010; KCN Tién Son dugc quy hoach mò ròng, pham vi nghién cùu 600 ha,trong dò dièn tich dàt KCN cà 2 giai doan: 349 ha; tóng vòn dàu tu ha tàng 837,5 tydòng. Day là KCN sach de tiép nhan càc dy àn san xuàt hàng co khi dien tu, tiéudùng, che bién nóng san thue phàm, thù còng my nghé, vat liéu xày dyng...KCN Qué Vò giai doan 1: 336 ha, dugc thành làp theo Quyét dinh 1224/QD - TTg ngày 63
 • 76. 19/12/2002 cùa Thù tuóng Chinh phù. TÓng vón dàu tu 531 ty dòng do Còng ty eó phànphàt trìén dò thi Kinh Bàc làm chù dàu tu. KCN dugc khói cóng thàng 4/2003. KCN eóvj tri thuàn Igi, sàt Quóc lo 18 tuyén san bay Noi Bài -Thành phó Ha Long, gàn Quóc lo lA mói, càch Ha Noi 33 km, càch san bay quòc té Noi Bài 33 km, càng Cài Làn QuàngNinh 110 km, càng Hai Phòng 100 km. Hien nay KCN co bàn dà làp day giai doan 1;KCN dang dugc quy hoach mó ròng thèm 300 ha. Ben canh KCN là khu dò thi, dàn cu,dich vu Phùc Ninh 120 ha dugc quy boach de phue vu cho KCN, nàm sàt KCN nói liénthành phó Bàc Ninh.KCN Dai Dòng - Hoàn Son, giai doan 1: 280 ha, dugc thành lap theo Vàn bàn so319/TTg -CN ngày 28/3/2005 cùa Thù tuóng Chinh phù va Quyét dinh so 1179/QD-CTngày 01/7/2005 cùa Chù tjch UBND tinh Bàc Ninh. KCN eó vi tri nàm gàn nùt giaothóng lap thè giùa QL 1 mói va Tìnb lo 295. Càch thù dò Ha Nói 20 km, càch san bayquòc té Nói Bài 31 km; Càng bién Cài Làn 122 km. KCN dugc quy hoach de kèu ggi càcdy àn san xuàt co khi, dien, dien tu, thù cóng my nghè, dét may, bang tiéu dùng.KCN Yèn Phong I : 340,73 ha dà dugc Bó Xày dung thoà thuàn phé duyét quy boach chitiét; pham vi 340,73 ha dàt cóng nghiép va 400 ha dàt Khu dò thi. Tòng Còng ty thuytinh va góm xày dyng dugc chgn làm chù dàu tu. KCN co vi tri nàm sàt duòng Quòc lo18, tuyén duòng cao toc san bay Nói Bài-Thành phò Ha Long, càch Ha Nói 28 km, sanbay quóc tè Noi Bài 20 km. KCN dugc xày dung de ggi vón dàu tu trong va ngoài nuóetbuge càc ngành nghè san xuàt co khi, dien, dièn tu, hàng tiéu dùng, che bién nòng santhyc phàm, vat liéu xày dyng cao càp.Mot so KCN khàc:KCN Nam Son-Hap LTnh: Quy mó 200 ha, nàm sàt duòng QL38, QLl mói va QL18,KCN sé dugc quy hoach vào nàm 2006 de ggi vón dàu tu nuóe ngoài, dy àn co còngnghe ky thuat cao. Tong Cóng ty thuy tinh va góm xày dyng dugc chgn làm chù dàu tu, 64
 • 77. dang trién khai còng tàc làp quy hoach chi tiét.KCN Thuan Thành I: Quy mò 200 ha, nàm sàt tryc QL38 di Hung Yèn - Hai Duong -Hai Phòng; gàn ga Càm Giàng - Hai Duong. KCN dugc quy hoach de dành cho càc duàn dàu tu che bién nòng san thyc phàm, vat liéu xày dyng, thù còng my nghé... hiendang kéu ggi dàu tu.KCN Qué Vò II: Quy mò 270 ha, nàm sàt truc QLl8, dang dugc quy hoach khan truòngde ggi vòn du àn dàu tu nuóe ngoài va du àn còng nghe cao; TÓng Còng ty dàu tu phàttrién ha tàng dò thì dugc chgn làm chù dàu tu, du kién khói còng nàm 2007.KCN Yèn Phong II: Quy mò 300 ha, nàm sàt truc QLl8, càch san bay Quòc tè Nói Bài12 Km, dang dugc quy hoach khan truòng de ggi vòn dy àn dàu tu nuóe ngoài va dy àncòng nghé cao; Tap doàn ORIX - Nhàt Bàn dugc chgn làm chù dàu tu, dy kién khói còngcuòi nàm 2007.Ngoài ra, tinh Bàc Ninh dang trình Chinh phù bò sung thém 06 KCN:KCN VSIP - Bàc Ninh, dien tich 700 ha, Còng ty lién doanh Viet Nam - Singapo dugcchgn làm chù dàu tu, bién dang quy hoach va dy kién khói còng nàm 2008.KCN còng nghé cao Bàc Ninh, dien tich 1.000 ha, do Tàp doàn Hong Hai - Dai Loandugc chgn làm chù dàu tu, hien dang quy hoach va dy kién khói còng nàm 2009.Ngoài ra 04 KCN phia Nam song Duòng cùng dang dugc quy hoach, nhàm thu hùt càcdy àn dét may va che bién nòng làm san dò là: KCN Thuan Thành II, dién tich 250 ha;KCN Thuan Thành III, dién tich 120 ha; KCN Làm Bình, dien tich 100 ha, KCN GiàBình, dien tich 120 ha. Hien tai, càc KCN này dang lua chgn Chù dàu tu.Nhu vay thòng qua viec quy hoach phàt trìén càc KCN néu trén, tinh dén thòi diém hiennay, Bàc Ninh eó 04 KCN dà dugc càp eó tham quyèn phé duyét, quyét dinh thành lap, con10 KCN nùa dang xùc tién càc thù tue quy hoach trình càp co thàm quyèn phé duyét, thànhlap KCN. Tòng so dien tich càc KCN Bàc Ninh dén nàm 2010-2015 kboàng hon 8.456 ha. 65
 • 78. Vè màt phàn bó càc KCN, da so tàp trung ó vùng phia Bàc song Duóng, tàp trung xung quanh tinh ly va khu vyc thuan tièn vè giao thóng, co so ha tàng san eó. Nò dàm bào hàpthu va phàt huy lgi thè tap trung tao ra lgi thè vugt tròi hon so vói càc vùng mièn khàctrong tinh, hàp dan thu hùt dàu tu tap trung phàt trién còng nghìep, djch vu. Khu vyc phiaNam Song Duóng eó diéu kién phàt trìén nóng nghiép theo huóng hàng hoà cao san. Dekhàc phue sy phàt trién kinh té khóng dóng dèu giùa càc vùng trong tinh, Bàc Ninh dàquy hoach xày dyng mot so KCN phia Nam song Duóng (05 KCN) phue vu chù yéu delàm dòn bay kich thich va bó trg nòng nghiép phàt trién.Còng tàc quy hoach KCN Bàc Ninh luòn dugc di truóc mot buóc, quy hoach mang tinh tòngthè, KCN gàn lién vói Khu dò thi dàn cu, dich vu, dàm bào sy phàt trìén dóng bò ha tàng kythuat va xà hòi trong va ngoài hàng rào KCN, dàm bào sy phàt trìén ben viing cùa KCN.Ve tinh hình xày dung càc còng trình ce so ha tàng ky thuàt trong càc KCN. Xày dung hg tàng ky thuàt trong hàng rào KCN:Trong càc KCN Bàc Ninh dugc thành lap thì eó 3 KCN dugc dàu tu ha tàng ky thuattuong dói dòng bò, buóc dàu dà dàp ùng dugc cóng tàc dàu tu xày dung va sy boat dòngcùa càc doanh nghiép.KCN Tién Son: Càc bang muc ha tàng ky thuat dà làn lugt dugc dàu tu xày dung nhu:Tram dién 110/22KV-80MVA, tram càp nuóe sach 6.500 mVngày dém, trung tàm dièuhành, he thóng duòng trung tàm, duòng nhành phàn khu chùc nàng, he thòng thoàt nuóemat, nuóe thàì. Càc dich vu khàc de phue vu cho KCN cùng dà hình thành va boat dóngnhu: Dich vu ngàn hàng, dich vu buu chinh vién thóng, dich vy bài quan va van tài...Dàc bièt KCN eó khu dò thi, dàn cu, dich vu 30 ha là noi dàu tu càc nhà ó cho càc dòitugng càn bò, còng nhàn lao dóng trong doanh nghiép KCN, eó dàu tu càc dich vu vuichoi giài trì, chg va càc còng trình phùc lgi xà bòi khàc.vè phia tinh cùng dà dàu tu tuyén duòng gom dgc tuyén duòng QL 1 mói sàt KCN; sàp 66
 • 79. tói se dàu tu tram xà, tram cóng an bào ve trat ty an ninh trong KCN. Viec dàu tu ha tàng ky thuat KCN nói trén màc dù chù dàu tu dà co eó gang lón, xong vói hình thùc dàu tu cuón chiéu nén chua dàp ùng kip thòi phue vu càc doanh nghiép, nhà dàu tu thù càp. Day là bàt cap lón Ban quàn ly càc KCN Bàc Ninh dang chi dao de eó chuyén bién tich cuc nhàt. KCN Qué Vò: Ha tàng ky thuat cùng dugc quy boach va dàu tu tuong dèi dòng bò bao gom: Tram dièn 110/22KW-60MVA, tram càp nuóe sach 6.500 mVngày dém, trung tàm diéu hành, he thòng duòng trung tàm, duòng nhanh, he thóng thoàt nuóe màt, nuóe thài. Càc dich vu khàc nhu Buu dien, Ngàn hàng cùng dang dugc hình thành dàn dàn.Dac biét de giùp cho KCN, UBND tinh dà quy boach càng nói dia ICD 30 ha, Khu dò thidàn cu, dich vu Phùc Nìnb 120 ha.KCN Dai Dòng - Hoàn Son: Vùa ggi chù dàu tu vùa càp phép dàu tu cho càc dy àn thùcàp. KCN này dà co càc dy àn dàu tu thù càp dugc BQL càp giày phép dàu tu theo quyboach sau dò mói giao cho Còng ty co phàn cóng nghé vièn thòng Sài Gòn là chù dàu tu,hien nay Còng ty dang trién khai song song vùa lap quy hoach chi tiét vùa dàu tu xàydyng co so ha tàng, tuy nhién chua dàp ùng dugc dàp ùng kip nhu càu phue vu càc nhàdàu tu thù càp.KCN Yèn Phong I: Càc bang muc ha tàng ky thuat dang dugc dàu tu xày dyng nhu:Tram dien 110/22KV-80MVA, tram càp nuóe sach 6.500 mVngày dém, trung tàm dièubành, he thóng duòng trung tàm, duòng nhành phàn khu chùc nàng, he thóng thoàt nuóemat, nuóe thài. Càc dich vu khàc de phue vu cho KCN cùng dang trìén khai xày dungnhu: Dich vu ngàn hàng, djch vu buu chinh vien thòng, dich vu bài quan..,Nhu vay, Bàc Ninh dang tèn tai 2 phuong thùc thyc hien dàu tu ha tàng KCN, dò là:Phuong thùc dàu tu cuón chiéu va phuong thùc dàu tu song song, hai phuong thùc nàyco càc uu nhuoc diém sau: 67
 • 80. l/u diém:Nhà dàu tu khóng phài bó lugng vòn lón cùng mot thòi diém de dàu tu giàì phóng matbang va làm co so ha tàng trong khi nguón vón han bep.Dàt dà quy hoach KCN nhung chua tièn hành dèn bù giài phóng mat bang tao diéu kiende nguòì nòng dàn tiép tue su dung vào muc dich nóng nghiép ma khóng bi de boang hoàkhi chua eó nhà dàu.Tao dièu kién de nguói nóng dàn eó thèm thòi gian de chuyén dòi nghè nghiép khichuyén muc dich su dung dàt nòng nghiép sang còng nghiép.Nhuac dièm:Già dén bù dàt thuong eó sy thay dòi sé tao ra kboàng trong de bò nòng dàn so bini manhdàt dén bù sau dòi tàng già, hg nòng dàn so hùu dien tich dàt dà dugc dèn bù truóc dóitra thèm... sé gay khó khan cho còng tàc giài phóng màt bang.Ha tàng ky thuàt khòng dugc dàu tu dòng bó ành huóng xàu dèn qua trinh trién khai vathyc hien dy àn va san xuàt kinh doanh cùa nhà dàu tu thù càp.Hai ly do trén se là nguyèn nhàn khóng dàp ùng va phue vu kip thòi doanh nghiép va nhàdàu tu thyc bién dy àn. Tu thyc trang vè dàu tu ha tàng cùa càc KCN va thue tién xùc tiéndàu tu vào càc KCN rùt ra vàn de quan trgng dói vói càc KCN Bàc Ninh trong giai doanhien nay, khi ma dòng dàu tu nuóe ngoài vào Viet Nam dà khòi sàc tró lai thì KCN dugcquy hoach, thành làp, sau dò chù dàu tu manh dan bòi thuong giài phóng màt bang va dàutu ha tàng ky thuat, co màt bang truóc de mòi ggi dy àn dàu tu lai dugc xem là rat khà thi,dò là dàu tu ha tàng ky thuat KCN dóng bó.Càc cóng trình hg tàng ky thuat xà hói ngoài hàng rào KCN:Do càc KCN tinh Bàc Ninh dèu co quy hoach lai nàm trong quy hoach tóng thè phàt trìénkinh té xà bòi tinh Bàc Ninh, quy hoach vùng lành thò va quy hoach chuoì KCN dò thidgc theo càc tuyén duòng giao thòng huyèt mach Quóc già nhu tuyén QLl mòi va QLl 68
 • 81. cu, tuyén QL 18, tuyén duòng QL 38 va càc bé thóng duòng Tinh lo; trong quy hoach dàdàm bào dugc sy gàn két he thóng ha tàng ky thuat va xà bòi trong va ngoài hàng ràoKCN. Day cùng là thành còng buóc dàu cùa Bàc Ninh vè sy gàn két này.Nhu càc tuyén duòng gom QLl8 qua KCN Qué Vo, duòng gom QLl mói qua KCN TiénSan, duòng Tinh lo 295 va duòng Dai DÓng - Gòng Bju qua KCN Dai DÓng - Hoàn Son.Thành lap càng nói dia ó KCN Qué Vò; mó nùt giao lién tbòng tai KCN Tién Son, chuànbi dàu tu Tram còng an. Tram xà trong càc KCN.Khu dàn cu djch vu dò thj Phùc Ninh, Khu dàn cu dich vu KCN Tién Son, mot loat khunhà ó biét thy va chung cu ra dòi xung quanh thi tran Tu Son, thành phó Bàc Ninh. Viecquy hoach càc khu dàn cu dich vu, dò thi gàn lién vói KCN dà dàm bào sy gàn két càc hatàng trong va ngoài KCN dàm bào cho su phàt trién ben vijng cùa KCN. Viec phàt triéndóng bò càc cóng trình ngoài hàng rào KCN dà góp phàn nàng cao vj thè KCN, ho trgtich cuc càc KCN nhanh chóng bình thành va phàt trién.Tinh hình thu hùt dàu tu.Sau 8 nàm xày dung va phàt trién càc KCN, càc KCN Bàc Ninh dà bòi tu càc doanhnghiép dàu tu thugc dù thành phàn kinh té, bao góm: Doanh nghìep nhà nuóe, doanhnghiép ngoài quóc doanh va doanh nghiép eó vòn dàu tu nuóe ngoài thugc càc ITnhvuc co khi che tao, dién, dièn tu, dn hgc, san xuàt vat liéu xày dyng cao càp, che biénnóng san thue phàm, san xuàt che bién hàng dò go; may màc, dét, da giày, rugu bia,càc san phàm tiéu dùng, càc ngành dich vu phue vu va cóng nghiép dàn dung, dàu tuvào càc KCN.Tinh dén 31/12/2006, dà co tóng so 207 du àn dàu tu dugc càp giày phép dàu tu vào càcKCN tinh Bàc Ninh co hiéu lue, trong dò eó 148 du àn vòn dàu tu trong nuóe va 59 dy ànC vón dàu tu nuóe ngoài vói tóng so vón dàng ky dàu tu 926,65 trìeu USD. Bang 2.6. Ó 69
 • 82. Bàns 2.6: Tóng hap tinh hình càp phép dàu tu (cà hiéu lue) dén 31/12/2006. TÓng so dy àn Tòng von dàu tu* Tong so GPDC Dif n tich càp GPDT mói dàng kyTT KCN chiem dat Tòng Trong Nuóe Tèng Trong Nuóe Trong nuóc NN (ha) sé nuóe ngoài k so nuó^c ngoài (Tr.d) (Tr. USD)I KCN Tién Son 102 72 30 52 33 19 3.892.692,7 146,240 192,5552 KCN Qué Vò 68 44 24 35 22 13 2.377.213,0 241,395 227,5203 KCN DD - HS 33 30 3 6 5 1 1.559.923,0 8,110 110,5594 KCN Yèn Phong 4 2 2 0 0 0 576.281,0 5,600 22,870 Gong 207 148 59 93 60 33 8.409.109,7 401,350 553.500 Nguón: Ban quàn ly càc KCN Bàc Ninh. Bàns 2.7: Tòng hop tinh hình cap phép dàu tu (eó hiéu lue) qua càc nàm Tong so Tong so dir àn Tòng von Dif n tich du àn mói càp GPDC dàu tu- dàng ky TT Nam chiem dat Trong Nu-ó-e Tòng Trong Nuóe TN NN Tòng so (ha) k nuó^c ngoài so nuóc ngoài (Tr.d) (Tr USD) 1 2001 8 7 1 0 0 0 393.282 3,000 23,87 2 2002 18 16 2 4 4 0 824.291 2,640 46,26 3 2003 27 26 1 6 4 2 1.386.640 5,980 88,24 4 2004 55 44 11 14 9 5 2.199.791 30,069 147,57 5 2005 47 28 19 34 25 9 1.946.462 132,070 135,26 6 2006 52 27 25 35 28 17 1.682.518,7 227.593 112,30 Gòng 207 148 59 93 60 33 8.409.109,7 401,35 553,5 r Nguòn: Ban quàn ly càc KCN Bàc Ninh. 70
 • 83. Bàns 2.8: Tong hop tinh hình cap phép dàu tu (co hiéu lue) nàm 2006. Tóng so GPDT càp TÓng so GP dièu TÓng vòn dàu tu* dang Dién mói chinh k^ tieh TT Khu còng nghiép Nuóe thué TÓng Trong Nuóe TÓng Trong Nuóe Trong ngoài dàt k so nuóc ngoài sé nuóc ngoài nuóc (Tr.d) (Tr.USD) (ha) 1 KCN Tién Son 22 10 12 12 7 5 301.196,7 111,583 35,85 2 KCN Qué Vò 18 9 9 20 9 11 620.136,0 106,300 39,48 KCN Dai Dòng- 3 8 6 2 3 2 1 185.025,0 4,110 14,10 Hoàn Son 4 KCN Yèn Phong 4 2 2 0 0 0 576.281,0 6,000 22,87 Gong 52 27 25 35 18 17 1.682.518,7 227,593 112,30 Nguón: Ban quàn ly càc KCN Bàc Ninh. Nhu vay, két qua thu hùt dàu tu vào càc KCN Bàc Ninh cho thày chat lugng cùa càc duàn tàng dàn qua càc nàm dac biet là nàm 2006. Néu nhu nàm 2001 thu hùt dugc 25,71trìeu USD cùa 8 dy àn, thué 23,87 ha dàt, dat bình quàn chung 3,06 triéu USD/dy àn va1,15 triéu USD/ha, thì nàm 2005 thu hùt dugc 253,72 triéu USD cùa dy àn thué 135,26ha dàt, dat bình quàn chung 5,41 triéu USD/dy àn va 1,88 triéu USD/ha. Va dén nàm2006 thu hùt dugc 332,83 trìeu USD cùa 52 dy àn thué 112.30 ha dàt, dat 6,4 trìeuUSD/dy àn va 3 triéu USD/ha. Ty le làp day bình quàn chung là 54%, riéng 2 KCN TiénSon va Qué Vò càc doanh nghiép dà dàng ky thué dàt là 100% hièn dang trong thòi gianhoàn thién ho so càp phép dàu tu, va 2 KCN này co bàn dà làp day. Riéng KCN YènPhong tuy mói khói còng thàng 3/2006 nhung dén nay cùng dà thu hùt 4 dy àn dàu tu vóitòng vón 42 triéu USD. Song song viec thu hùt dàu tu càc dy àn thì vàn de dàu tu xàydyng ha tàng ky thuat KCN dugc quan tàm chù trgng va dat nhièu két qua. Trong nàm 71
 • 84. 2006 vón dàu tu xày dyng ha tàng càc KCN dà thue hièn khoàng 1.080,96/3.051,48 ty dòng bang 35,42% tóng vón dàu tu xày dung ha tàng càc KCN. Tinh hình san xuat kinh doanh càc doanh nghiép KCN. Tinh dén hét nàm 2006 eó tóng so 91 dy àn di vào boat dóng co san phàm dua ra thi truòng. Càc boat dòng sói nói cùa càc KCN Bàc Ninh dà dóng góp mot phàn vào su phàt trién kinhté xà bòi cùa tinh. Chi riéng trong nàm 2006 già tri san xuàt cóng nghiép trong càc KCN dat 3.404,56 ty dòng, chiém 40% già tri san xuàt còng nghiép trén dia bàn tinh Bàc Ninh; Già trixuàt khàu cùa càc KCN trén dia bàn dat 108,34 triéu USD, gap 5 làn so vói nàm 2005; Nópngàn sàch dat 158,32 ty dóng, tao còng àn viec làm cho 10.828 lao dóng.Tinh hình su dung lao dong, tao viec làm cho nguói lao dong.Tinh hét nàm 2006 càc KCN dà thu hùt 10.828 lao dòng vào làm viec, trong dò laodóng dia phuong co 5.630 nguói chiém 52%.Vè co càu lao dòng: Lao dòng phò thóng chiém 34,5%, lao dòng eó tay nghé co bàn45,9%, lao dòng co trình dò dai hgc 19,6 %.Mùc luong bình quàn cùa cóng nhàn lao dòng khoàng 1,2 triéu dóng.Nhu càu lao dòng trong KCN nhùng nàm tói sé co xu huóng tàng nhanh nhàt là khi càcdoanh nghiép thugc Còng ty co phàn sua Viét Nam, Bia Viet Ha, Còng ty CANON... vacàc doanh nghiép co vón dàu tu nuóe ngoài di vào boat dóng.Hien nay tinh hình lao dòng trong cà nuóe eó xu huóng thiéu lao dòng eó trình dò cao,dac bièt tinh Bàc Ninh thiéu nghiém trgng càc co so dào tao nghé. Diéu dò dàt ra viecdào tao nghè co bàn va ky thuat cao trong thòi gian tói hét sue càp bàch.Di theo vàn de su dung lao dóng, tao nhièu viec làm cho nguòì lao dòng vào làm viéetrong càc doanh nghìep KCN thì viec giài quyét nhu càu ve nhà ó cho còng nhàn cùngnhu ha tàng xà bòi khàc dang tró nén rat càn thiét.Tai càc KCN Bàc Ninh, vè chù truòng quy hoach thì dà co quy dàt cho xày dyng khu 72
 • 85. chung cu dich vu, dò thi phue vu cho KCN. Song tièn dò dàu tu càc bang muc ha tàng xàbòi nhìn chung rat chàm, mot phàn chù dàu tu KCN chua manh dan dàu tu vón nhiéu sgthu hói vón chàm; mat khàc dà huy dòng dugc mot so doanh nghiép thuòc càc thànhphàn kinh té dàu tu nhà de bàn boac cho còng nhàn. Nhung do dóng bang cùa thi truòngbàt dòng san, nén càc còng trinh cóng còng, nhà cho thué cùng xày dyng chàm va chua dàp ùng nhu càu nhà ó cùa cóng nhàn trong KCN. Hièn tai lao dòng ó càc KCN chù yéuthué nhà ò trong dàn ó càc vùng phu can. Diéu dò gay ành huóng lón dén an ninh trat tytrong khu vyc va dàc biet nhu càu vàn hoà thè thao ciàng nhu càc dich vu phue vu phàttrién cùa con nguòì dang bi thiéu hut nghiém trgng.Diéu dò dang là àp lyc dat ra cho càc càp uy Dàng, chinh quyén tinh Bàc Ninh dang phàiC nhùng quyét sàch chién lugc ve Cóng tàc dào tao nguón nhàn lue va còng tàc dàu tu Óha tàng xà bòi cho KCN de dàp ùng nhu càu truóc màt va làu dai trong qua trình còngnghiép hoà ó dja phuong nói riéng, dàt nuóe nói chung.Dóng góp tao vòn dàu tu, chuyén dich ce càu kinh té, tàng truòng kinh té cùa tinh.TÓng vón dàu tu xày dyng co bàn trén dia bàn tinh trong nhùng nàm qua tàng dàn, tumùc 774 ty dóng (nàm 1996); 1.437,6 ty dóng (nàm 2003); 3.528 ty dong (2004); lénmùc 3.879,8 ty dóng (nàm 2005) va 5.786,9 ty dóng (nàm 2006).Vièc xày dyng, phàt trién càc KCN trong nhìrng nàm qua cùng eó dóng góp lón vào taovón dàu tu xày dyng trén dia bàn. Riéng nàm 2005 uóc vòn dàu tu xày dyng trong càcKCN dat 1.200 ty dóng bang 30% so vói vòn dàu tu trong dia bàn tình.Trong nàm 2006vòn dàu tu xày dyng ha tàng càc KCN dà thyc hien khoàng 1.080,96/3.051,48 ty dóngbang 35,42% tóng vón dàu tu xày dung ha tàng càc KCN.Góp phàn chuyén dich co càu kinh té, tàng truòng kinh té dia phuong. Càc KCN di vàoboat dòng dà dóng góp quan trgng vào su phàt trién co càu kinh tè, tàng truòng kinh tédia phuong. 73
 • 86. Tòng san phàm trong tinh nàm 2006 uóc tinh tàng 15% so vói nàm 2005, trong dò khuvyc còng nghiép va xày dyng tàng 20%. Xét trong 5 nàm (2001 - 2005), mùc tàng 15,3%nàm 2006 là mùc tàng cao nhàt. Diéu dò eó dugc là do càc doanh nghiép KCN di vàohoat dòng dà góp phàn quan trgng vào tàng truòng GDP cùa tinh. Bàns 2.9: Toc do tàng truòng GDP nàm 2001 -2005 (Theo già so sành 1994). Dan vi tinh: % Nàm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 BQ Toc dò 14,07 13,87 13,61 13,82 14,12 15,30 14,13 tàng GDP Nguón: Cuc Thóng kè tinh Bàe Ninhvè co càu kinh tè: Nàm 2006, khu vyc nòng nghiép tiép tue giàm tu 28,2% (nàm 2004)xuóng con 23,6%; tuong ùng cóng nghiép-xày dyng tàng tu 44,7% lén 47,8% va khu vycdjch vu tu 27,1% tàng lèn 28,6%.Trong 8 nàm qua do co càc KCN, toc dò tàng truòng cùa khu vuc còng nghiép va xày dyngluòn tàng nhanh va cao hon nhièu so vói mùc bình quàn chung cùa toàn tinh; khu vuc djchvu tàng khòng cao so vói mùc bình quàn; con khu vyc nóng nghiép tàng chàm va eó xuhuóng giàm dàn. Vi thè, co càu kinh té cùa tinh Bàc Ninh tièp tue chuyén dich theo huóngtich cyc: giàm ty trgng nóng nghiép; cóng nghiép va dich vy co huóng tàng lén.Co càu san phàm cùng phong phù, da dang cùng eó nhièu san phàm mói theo càc KCNra dòi C làm lugng chat sàm va ky thuàt cao, thién ve huóng xuàt khàu. ÓNàng cao nàng lue san xuàt va bào ve mòi truòng.Nàng cao nàng lue san xuàt: Càc KCN dà co nhùng du àn eó còng nghé mói, gòm còngnghé che tao vàt liéu xày dung cao càp; san phàm dTa CD, CDR, dia gòc; co khi, nhyachinh xàc; dièn, dién tu cóng nghé cao; san xuàt che bién nóng san thyc phàm, rugu bia.Càc còng nghé truyén thóng dàu tu vào KCN thì dèu dà dugc nàng cao vè ky thuat vatrang bi mày móc. Vói sy nàng cao chat lugng, còng nghé san xuàt kinh doanh, càc 74
 • 87. doanh nghiép KCN dà góp phàn quan trgng nàng cao chat lugng va sue canh tranh cùa nhiéu màt hàng, dac biét là mat hàng xuàt khàu dà khòng chi ó càc yéu tó chat lugngthuong phàm ma là chat lugng toàn dién cùa phói thùc san xuàt (thuong biéu, bao bì,kiéu dàng còng nghiép) dà dàp ùng ngày càng cao theo quy djnh ISO 9000, ISO 1400 xuàt xù hàng hoà, ve sinh, an toàn san phàm.Nhìn chung doanh nghiép KCN eó trang bj va trinh dò còng nghé ó mùc tièn tién so vóitrinh dò chung cùa cà nuóe. Càc doanh nghiép EDI trong KCN dà góp phàn tao thémnhiéu nàng lyc san xuàt mói, dà du nhap kinh nghiém quàn ly ky thuat va cóng nghé tiéntién cùa nuóe ngoài vào càc KCN. Mot so dy àn cùa doanh nghìep dat trình dò cao nhu:Dy àn san xuàt mày in laze cùa Tap doàn Canon, linh kién dien tu cóng nghé cao cùa Tàpdoàn Mitac, dy àn san xuàt thép cùa Nippon Steel...Tuy nhién trong càc KCN vàn con nhiing doanh nghìep vàn con àp dung còng nghé trungbình (chù yéu là càc doanh nghiép Viet Nam). Tu dò dàn dèn già san phàm trj thàp, khànàng canh tranh khòng cao.Vè vàn de bào ve mòi truòng trong KCN: Do viec tiép nhan bò tri càc dy àn theo quyhoach, nàm trong quy hoach tòng thè chung cùa KCN; KCN lai dugc dàu tu dòng bò hatàng ky thuat, he thóng xù ly nuóe thài, thu gom chat thài ràn. Màt khàc bàn thàn càcdoanh nghiép dèu phài làp bào cào dành già tàc dòng mói truòng hoac dàng ky dat tiéuchuàn mói truòng, dàm bào va cam két thyc hien day dù càc quy dinh vè giàm thiéu ònhiem mòi truòng. Dac biét là nuóe thài phài dàm bào xù ly cuc bò dat càp dò B (TCVN-5945) truóc khi thài ra mòi truòng. Dièu dò, dàm bào cho còng tàc giàm sàt, quàn ly,huóng din vè mòi truòng dugc thuan lgi nhàm giàm thiéu ò nhiém mói truòng.Qua thyc tè quàn ly hoat dòng vè bào ve mói truòng trong KCN Bàc Ninh thày ràng móhình KCN là mò hình tién tièn nhàt de kiém soàt huóng dàn càc doanh nghiép thyc hiennghiém viec dàng ky, thyc hien càc huóng dàn xù ly noi bò vè nuóe, chat thài, tu dò góp 75
 • 88. phàn bào ve mòi truòng sinh thài.Ve quàn ly Nhà nuóe dói vói KCN.De giùp Chinh phù quàn ly càc KCN ngoài càc Bó, ngành TW va UBND càp tinh, Chinhphù dà thành lap mot he thóng Ban quàn ly càc KCN càp tinh.Ban quàn ly càc KCN Bàc Ninh dugc thành làp ngày 25/8/1998. Thyc bién chùc nàngquàn ly Nhà nuóe theo tinh thàn Nghj djnh 36/CP ngày 24/4/1997 cùa Chinh phù dén naydugc thay thè bang Nghi djnh so 108/2006/ND-CP-CP ngày 22/9/2006. Theo quy dinh,càc Bò, ngành TW dà uy quyén cho Ban quàn ly KCN Bàc Ninh thyc bién mot so nhiémvu quàn ly Nhà nuóe nhu: Bò Ké hoach va Dàu tu dà uy quyén càp giày phép dàu tu chocàc dy àn san xuàt còng nghiép co vón FDI vào KCN Bàc Ninh dén 40 triéu USD (hiennay khòng han che vòn); Bò Thuong mai uy quyén phé duyét ké hoach xuàt, nhap khàuva quàn ly boat dòng thuong mai; Bó Lao dóng, Thuong binb va xà bòi uy quyén càpgiày phép lao dòng cho nguòì nuóe ngoài, phé chuàn nhàn sy chù chót càc cùa doanhnghiép; Bò Tài chinh uy quyén chàp thuàn che dò ké toàn; UBND tinh uy quyén thàmdinh thièt kè ky thuat du àn vòn dàu tu nuóe ngoài nhóm A eó quy mó nhó, nhóm B...De thyc hien nhiém vu uy quyén, va nhùng nhiem vu quàn ly Nhà nuóe khàc dòi vóicàc KCN Bàc Ninh. Ban quàn ly dà tham muu UBND tinh ban hành càc vàn bàn quypham phàp luàt phue vu cho cóng tàc quàn ly càc KCN nhu: Quy che phòi hgp quànly Nhà nuóe dói vói KCN Bàc Ninh; Quy djnh thù tue bó so, quy che phói hgp thàmdinh bó so dy àn càp Giày phép dàu tu vào KCN; càc Diéu le quàn ly KCN, quàn lyxày dyng theo quy hoach chi tiét KCN...Ban quàn ly càc KCN Bàc Ninh cùng dà phóihgp càc So ngành de ban hành càc quy che phói hgp thyc hien tùng ITnh vuc quàn ly cuthè cùa KCN, nhu: Quàn ly lao dóng, an ninh trat tu, xày dung va mòi truòng...Theo dò BQL dà thyc hien tòt co che "mot cùa, tai cho", cài càch càc thù tue hành chinhdàm bào dùng quy dinh nhung thòng thoàng, de thyc bién nhàm tao thuan lgi nhàt cho 76
 • 89. nhà dàu tu, giàm sàt tinh bình thyc bién du àn, bò trg tich cyc cho doanh nghiép suótvóng dòi du àn. Tu dò góp phàn nàng cao bieu lyc quàn ly Nhà nuóe dói vói KCN.Nhan xét chung vè két qua sau 8 nàm xày dung, phàt trién càc KCN.Càc KCN dà thu hùt dugc nhiéu dy àn dàu tu trong va ngoài nuóe, tao nguón vón quantrgng cho dàu tu phàt trién kinh tè - xà bòi cùa tinh.Góp phàn thùc day nhanh tàng truòng kinh té, thùc day qua trình chuyén dich co càukinh té theo huóng còng nghiép-nòng nghiép-djch vy.Tao dièu kién cho thàm nhap dòi mói cóng nghé, kinh nghiém quàn ly, nàng lyc san xuàt,day manh xuàt khàu.Càc KCN dà trò thành vai tró hat nhàn, phàt trién kinh té vùng, lành thò, day nhanh tocdò dò thi hoà va dua sy nghiép CNH, HDH cùa tinh buóc vào chàng duòng mói phàttrién vè chat.Su dyng hiéu qua quy dàt còng nghiép, vòn dàu tu, tiét kiém chi phi san xuàt.Tao thém viec làm va tàng thu nhap cho nguói lao dòng.2.3. Phàn tich PEST tinh Bàc Ninh.2.3.1. Mòi truòng chinh trj, phàp luàt (P).Bàc Ninh là mot tinh eó cóng tàc giù gin an ninh chinh tri, dàm bào trat ty an toàn xà bòitbuòng xuyén dugc ón dinh. Tinh dà tièn hành nhièu cuòc tién cóng truy quél tòi pham, phàtbién va dàu tranh co hiéu qua vói càc bai tòi pham nghiém trgng, tói pham mói trong ITnhvyc kinh té. Trién khai kjp thòi, dóng bò càc giài phàp kiém che tai nan giao thòng va càc tainan, tè nan xà hòi khàc dat két qua tòt.Song song he thóng chinh sàch cùa nhà nuóe, mot so chinh sàch cùa tinh Bàc Ninh dà dugcghi nhan là tuong dói ón dinh, mình bach, thuan lgi va thòng thoàng nhu: Chinh sàch dàu Ui,chinh sàch vè thué, chinh sàch vè xày dyng va mói truòng, chmh sàch ve lao dóng... 77
 • 90. 2.3.2. Mòi truòng kinh té (E).Nhu càc so liéu dà dua ra ó trén cho thày trong 10 nàm phàn dàu va xày dyng, Bàc Ninhtró thành tinh phàt trién khà toàn dién: Tàng truòng kinh té vói nhjp dò cao, bình quànGDP tàng 13,4%/nàm. Riéng nàm 2006 tàng 15,3%, gap 1,8 làn so vói bình quàn cà nuóe,dùng thù 2 trong vùng kinh tè trgng diém Bàc bò. Co càu kinh té chuyén dich nhanh theohuóng tich cyc. Ty trgng trong GDP ngành nòng nghiép giàm tu 45,1% (nàm 1997) xuóngcon 23,6% (nàm 2006), ngành còng nghiép-xày dyng tàng tu 23,8% lén 47,8% va dich vulà 31,1% giàm 28,6%. GDP bình quàn dàu nguòì tàng cao, nàm 2006 so vói nàm 1997tàng 4,41 làn; cu thè GDP bình quàn dàu nguói nàm 2006: 10.090.000 dòng (cao honmùc bình quàn cùa toàn quóc là 10.080.000 dóng).Mói truòng dàu tu trén dja bàn tinh dugc cài thien theo huóng tich cuc bé thòng két càuha tàng dugc chù trgng dàu tu xày dung, cài tao nàng càp, tao dièu kién thuàn lgi choviec thu hùt vón dàu tu phàt trién. Tóng vòn dàu tu xày dyng co bàn trén dja bàn tinhtrong nbijng nàm qua tàng dàn, tu mùc 774 ty dòng (nàm 1996); 1.437,6 ty dòng (nàm2003); 3.528 ty dòng (2004); lén mùc 3.879,8 ty dóng (nàm 2005) va 5.786,9 ty dòng(nàm 2006). Nhièu thành phàn kinh té cùng tham già dàu tu; kinh tè nhà nuóe tiép tuedugc cùng eó, giù vùng vai tró chù dao; kinh té tu nhàn tàng manh va tró thành motnguón lyc quan trgng cho phàt trién, tao sy canh tranh lành manh trong nén kinh té.Nhièu doanh nghìep dà vugt qua khó khan, huy dòng dugc thèm vòn dàu tu, boat dòngkinh doanh khà hon va làm àn eó lai, san xuàt ón djnh, thu hùt thèm nhièu lao dòng vàolàm viec. Viec thu hùt va su dung co hiéu qua càc nguón vón dàu tu dà góp phàn quantrgng cho tàng truòng kinh tè cùa tinh; tao thém dugc nhièu viec làm mói, góp phàn tàngthu nhap cho dàn cu va ón dinh tinh hình an ninh - xà bòi trén dia bàn.2.3.3. Mói truòng vàn hoà xà hoi (S)Do kinh té tàng truòng vói toc dò khà cao, vièc dièu chinh mùc luong, cùng vói viec trién 78
 • 91. khai thyc bién chuong trình xoà dói giàm nghèo eó két qua, thu nhap cùa lao dòng tàng manh nén dòi song càc tàng lóp dàn cu ó cà thành thi va nòng tbòn tiép tyc dugc cài thién, nàng lén rò rét. Theo Cuc thòng ké Bàc Ninh nàm 2006, tinh Bàc Ninh con 12% ho nghèo Bàc Ninh là mièn qué dam dà bàn sàc cùa nguòì Viét làu dòi vói nhièu chùa thàp, dèn miéu; là qué huong cùa le bòi va sinh boat vàn boa dàn gian nói tiéng nhu hàt quan hg, bòi Lim, tranh Dóng Ho.... Cùng là noi bòi tu cùa nhùng bàn tay khéo léo tài boa vói 62 làng nghè thù còng truyén thòng: Tàm to, góm su, due dòng, tram bac, khàc go, làm giày, tranh vè Dóng ho nói danh trong su sàch. Con nguòì Bàc ninh vói truyén thóng hiéu hgc, giàu truyén thòng vàn hoà va mén khàch vói due tinh càn cu, sàng tao, ham hgc hòi. Daycùng là vùng dàt co truyén thòng vàn hoà lich su làu dòi, eó he thòng di tich chùa, thàpquàn tu dam dac luu giù kién trùc co ( 203 di tich ljch su dugc xép bang)Vè nguón nhàn lyc cùa Bàc Ninh khà dòi dào, eó tói 60% ty le dàn so eó khà nàng laodòng. Bàc Ninh là vùng dàt eó truyén thóng vàn bién, khoa bang trình dò dàn tri tuongdòi cao, dà hoàn thành phò càp phò thóng co so, ty le hgc sinh tòt nghiép phò thóng trunghgc thi dò vào dai hgc va cao dàng khà cao (35%-40%).2.3.4. Mòi truòng khoa hoc cóng nghé (T)Thyc hien càc chinh sành khuyén khich dào tao, dòi mói chuyén giao còng nghè, ho trgcàc doanh nghiép dàng ky bàn quyén, ISO.. .dac biét là doanh nghiép co vòn dàu tu nuóengoài. Dàu tu thich dàng, hình thành càc tò chùc cung ùng thòng tin khoa hgc - còngnghé, tao dièu kién cho mgi cà nhàn, dac biét là càc doanh nhàn de dàng tiép can va khaithàc C hiéu qua càc nguón thòng tin vè khoa hgc va còng nghé. Khuyén khich kéu ggi Ócàc du àn eó cóng nghé tién tién, co hàm lugng chat sàm cao. Tinh Bàc Ninh dà tao dièukién cho càc doanh nghiép co mói truòng va co bòi de phàt trién, chuyén giao va hoatdòng bieu qua cóng nghè mói nhàt cùa mình góp phàn thùc day tàng truòng kinh té djaphuong dòng thòi di dòi vói bào ve tài nguyèn mói truòng sinh thàì, dàm bào phàt trién 79
 • 92. ben vùng giùa kinh té xà hòi vói mòi truòng.2.4. Phàn tich SWOT càc Khu còng nghiép tinh Bàc Ninh.2.4.1. Phàn tich nhirng diém manh (S)Tinh Bàc Ninh da eó chù truòng dùng dàn, nhàt quàn vè quy hoach, xày dung, phàt triéncàc KCN, coi dò là buóc dot phà de xày dung Bàc Ninh tró thành tinh còng nghiép vàonàm 2015; dóng thòi eó sy lành dao, chi dao thòng nhàt cùa càc càp uy dàng va chinhquyén trong qua trình xày dyng, phàt trién KCN.Song song vói nhùng vàn bàn phàp luàt ban hành cùa Nhà nuóe vè khuyén khich dàu tuvào KCN, vè co che quàn ly va nhìmg chinh sàch uu dai khuyén khich dàu tu cùa tinh dàtao mòi truòng dàu tu tuong dòi mình bach, thòng thoàng, hàp dàn dói vói nhà dàu tu.Càc KCN tinh Bàc Ninh co Igi thè co bàn gàn thù dò Ha Nói, nàm sàt càc truc duònggiao thòng quan trgng eó vi tri phàt trién, giao luu kinh tè thuan Igi nhàt so vói càc tinhphia Bàc Viét Nam. Càc KCN con lai dugc quy hoach dàu tu ha tàng tuong dói dòng bò,san mat bang dàp ùng nhu càu thué dàt cho nhà dàu tu. Diéu kién lgi thè vi tri dia ly, hatàng ky thuat dòng bò.. .là mot lgi thè mang tinh chat lgi thè cùng. De khai thàc hiéu qualgi thè cùng dòi hòi phài co càc dièu kien mém thich hgp dò là mòi truòng chinh sàch; dòlà biét két hgp dat lgi thè dia ly cùa Bàc Ninh vói khòng gian va hành lang co so ha tàngtòng thè cùa cà khu vyc.vè Vàn hoà: Bàc Ninh khà nói tiéng trong nuóe bòi noi day là qué huong cùa nhihig diéuhàt quan hg va tranh dàn gian Dóng bò, là noi hoà thàn cùa 8 triéu vua Ly trong hàng tramngòi chùa co thàm nghiém. Cùng là noi bòi tu cùa nhùng bàn tay khéo léo tài boa vói hàngtram làng nghè thù còng truyén thóng: tàm to, gòm su, due dòng, tram bac, khàc gò, làmgiày, tranh ve Dòng he nói danh trong su sàch. Con nguòì Bàc ninh vói truyén thóng biéuhgc, giàu truyén thóng vàn hoà va mén khàch vói due tinh càn cu, sàng tao, ham hgc hói.Day cùng là vùng dàt eó truyén thòng vàn hoà ljch su làu dòi, co he thóng di tich chùa. 80
 • 93. thàp quàn tu dàm dàc luu giù kién trùc co ( 203 di tich lich su dugc xép bang). Truyéntbòng Vàn hoà làu dòi cho phép nguói dàn noi day luòn co gang, nò lyc hét mình de xàydung qué huong ngày mot giàu dep hon. Day là dòng lue de tao ra su dòng thuan, mòitruàng thuan lgi de chinh quyèn thyc thi chién lugc phàt trìén càc KCN cùa mình.Cum còng nghiép làng nghé là thè manh cùa tinh, nò dugc ành huóng truc tiép tu càcKCN va Cum còng nghiép này eó tàc dòng tró lai càc KCN tao thành mot mang luói sanxuàt - dich vu day, tao nén mot khu vuc trao dói hàng hoà va cung càp dich vu sàm uàt.Ban quàn ly càc KCN Bàc Ninh dà thyc hièn co hiéu qua viec quàn ly KCN theo co che"mot cùa, tai chò"; phòi hgp vói càc So, Ban ngành lién quan, UBND càc càp trong boatdòng quàn ly càc KCN. Tao mói truòng dàu tu, kinh doanh thuan lgi cho càc nhà dàu tutrong càc KCN.Vè cóng tàc quy hoach: Bàc Ninh dugc coi là là tinh làm tòt còng tàc quy hoach. Quyhoach luòn di truóc, eó tàm nhìn va dya trén nhùng tiéu chi khoa hgc nhàt dinh . Day làdiém manh nói tròi cùa Bàc Ninh so vói càc tinh trong khu vuc dóng bang song Hong.Do tinh chat tàp trung ve mat khòng gian, nén càc KCN tinh Bàc Ninh eó nhièu lgi thètrong viec tièn hành xày dung két càu ha tàng thuan lgi, eó dù quy dàt de mó ròng va liénkét thành mot tò hgp còng nghiép - dò thi. Do tap trung trong mot khu vyc co hàng ràoranh giói phàn biét nén thuan lgi cho viec kiém soàt hàm lugng phàt thài còng nghiép dexù ly, làm sach truóc khi "ra ngoài hàng rào, nhò dò vùa dàm bào co hiéu qua kinh tè,vùa phàt trién ben vijng".Càc KCN tinh Bàc Ninh dugc bò tri ó nhùng khu vuc co vi trì dia ly thuan lgi, cy ly vantài thich hgp, thuan tién van chuyén, bào quàn nguyèn liéu va tiéu thu san phàm...nèn conhièu thuàn lgi trong viée cung càp nguyèn liéu trong nuóe hoac nhap tu nuóe ngoài gópphàn ha già thành san phàm. Quy mó càc KCN va quy mò xi nghiép còng nghiép co diéu 81
 • 94. kién de dóng bó hoà va chuyén món hoà san xuàt cho phù hgp vói cóng nghé chinh vadièu kién két càu ha tàng de dàm bào biéu qua.Cùng nhò tinh tap trung cao ma KCN tinh Bàc Ninh eó nhiéu thuàn lgi trong viec giàiquyét càc vàn de lién quan dén thi truàng tiéu thu san phàm trong va ngoài nuóe.Bàc Ninh khà dòi dào, eó tói 60% ty le dàn so eó khà nàng lao dòng. Bàc Ninh là vùngdàt C truyén thòng vàn hièn, khoa bang trình dò dàn tri tuong dòi cao, dà hoàn toàn phò Ócàp trung hgc co so tu nàm 2003, ty le hgc sinh tòt nghiép phò thòng trung hgc thi dò vàodai hgc va cao dàng khà cao (35%-40%). Ben canh dò, vói mat dò dàn so dóng, tré. BàcNinh C nhiéu thuàn Igi trong viec cung càp lao dóng, cà vè so lugng va chat lugng vói Óchi phi tién luong thich hgp, cùng nhu bó tri cho ó, pbuong tién dua dòn cóng nhàn. BòiBàe Ninh eó tàt cà càc tuyén xe buyt lién tinh va nói tinh dóng thòi co bé thóng dò thiliénké KCN ho trg...Tièt kiém tòi da dàt nòng nghìep, dac biét là dàt tròng lùa, trén phuong dièn su dung dàttap trung de xày dyng KCN va két càu ha tàng tuong ùng, ma càc bien phàp phàt triéndon le càc doanh nghiép khóng thè giài quyét dugc tòt bang.Xày dyng càc KCN tinh Bàc Ninh là phuong phàp tòi uu trong viée phói két hgp chatche quy hoach phàt trién càc KCN vói quy hoach phàt trién dò thi, nhàt là trành dugc tinhtrang tap trung xày dyng càc dò thi qua lón, tao ra sy qua tài vè két càu ha tàng ky thuatva xà bòi trung dai han.Xày dyng càc KCN tinh Bàc Ninh là phuong àn tòt nhàt cho viec tinh toàn ngay tu bandàu trong dai han càc dièu kién két càu ha tàng cà trong hàng rào va ngoài hàng rào, devùa phàt huy nhanh hiéu qua dàu tu, vùa dàm bào tinh chat làu dai cùa chùng khi dò thiphàt trién làm cho càc KCN eó nguy co tiép tue phài di dòi.Càc KCN tinh Bàc Ninh là noi két hgp bài hoà Igi ich giùa Nhà nuóe, xà bòi, nguòì laodóng va càc nhà dàu tu. Càc nhà dàu tu vào KCN thu dugc lgi nhuàn ma hg mong muòn. 82
 • 95. con dòi vói Nhà nuóe dàm bào dugc muc tiéu, djnh huóng chién lugc phàt trién kinh té - xà bòi va cóng nghiép, vè mat xà bòi là tao viec làm, cài thién, vàn mình hoà, bién dai boa dòi song còng nhàn va nhàn dàn tai cho va khu vuc làn can, bào ve mòi truòng. Nhu vay, nhùng mat manh trén sé vuon ra xa hon so vói hàng rào KCN hien eó. Moi khi KCN phàt huy dugc tinh ben vùng nò sé khòng con phàn biét ranh giói khòng gian, hành chinh va tham chi cà vè thành phàn kinh té hay bình thùc so hùu. 2.4.2. Phàn tich nhùng diém yéu (W) Toc dò phàt trién kinh té va thu nhap cùa nguói dàn con thàp néu so vói càc tinh eó diéu kién tuong dòng nhu: VTnh Phùc, Hai Duong, Ha Tày...Mat dò dàn so cao, ty le dàn so dò thi con qua thàp (13%), dàn so va lao dòng nóng tbònqua lón (87% dàn so va 78,9% lao dòng). Lao dòng thiéu viec làm con nhièu, Y té - giàodue - phùc lgi xà bòi con yéu. San xuàt chua eó tich luy, ty le huy dóng ngàn sàch tu GDPthàp (dat 8% so vói cà nuóe là 18%). Hàng nàm, trung uong vàn phài trg càp 50% ngànsàch cho tinh. Thém vào dò, tài nguyèn khoàng san it, co san xuàt cóng nghiép hàu hét làmói dàu tu, con yéu chua dàp ùng yéu càu cho ngành còng nghiép phàt trién viing chàc.Do dja hình tinh Bàc Ninh bi chia càt bòi càc he thóng giao thóng Quòc già, song ngòi; dàtdai han bep nén chi co thè quy hoach càc KCN-Dò thi quy mò vùa tu 300-700 ha.Còng tàc bòi thuong giài phóng mat bang: Do dac dièm Bàc Ninh quy hoach KCN trén dàtnòng nghìep tròng lùa nuóe dà giao cho nòng dàn su dung canh tàc làu dai. Do dò qua trìnhthue hien bòi tbuòng thu hòi dàt dièn ra tuong dòi khó khan phùc tap, eó nhièu vàn de phàtsinh phùc tap trong cóng tàc giài phóng màt bang, dói bòi càc càp uy Dàng va Chinh quyénphài chi dao sàt sao, tbuòng xuyén, kién quyét; giài quyét thoà dàng, diéu hoà, càn bangcàc mòi quan he vè lgi ich cùa càc dèi tugng lién quan. Do vay tièn dò vè giài phóng matbang nhièu khi khòng kip nhu càu thué dàt cùa càc du àn dàu tu. 83
 • 96. Còng tàc vàn dòng, xùc tién dàu tu chua dugc tìnb chù trgng dàu tu thich dàng, con phóthàc cho Ban quàn ly càc KCN va càc Còng ty dàu tu dàu tu ha tàng. Màt khàc dòi vóicàc Cóng ty dàu tu ha tàng, còng tàc xùc tién dàu tu cùng chua thue su dugc dàu tu thoàdàng, tò chùc thy dòng, khòng co tinh chuyén nghiép kém hiéu qua. Càc chuong trình,chién lugc marketing tinh, màc dù tìnb dà xày dyng càc chuong trình phàt trién kinh té.Tuy nhién, chua co mot chuong trình marketing dia phuong mang tinh chat chién lugc valàu dai. Theo dò, tinh chua dàu tu mot càch thich dàng kinh phi cho hoat dòng marketingdja phuong de xày dyng mot chuong trình tòng thè trong vièc marketing dia pbuong nhu:xày dyng va phàt trién thuong hiéu Bàc Ninh, dinh vj san phàm...He thóng ha tàng xà bòi ngoài hàng rào KCN phàt trién dàu tu chàm, chua theo kip va phuevu kip thòi sy phàt trién dòng bò va ben vùng cùa KCN; nhàt là nhà ó còng nhàn va càc dichvu phyc vy cho cóng nhàn lao dóng.Thiéu djnh huóng quy hoach ngành mùi nhgn, du àn ggi vòn dàu tu tàm chién lugc cùatinh chua dugc quan tàm nghién cùu quy hoach de co quyét sàch tàp trung xùc tién kèuggi dàu tu nhùng dy àn eó tàc dòng manh dén sy phàt trién vùng.Càc du àn dàu tu vào KCN eó nhièu dy àn quy mó nhó, còng nghé chua tièn tièn, khànàng canh tranh cùa san phàm thàp rat khó khan phàt trién khi bòi nhap kinh té Quòc té.Mot so chinh sàch uu dai cùa tinh dà ban hành nhung chua giài quyét cho nhà dàu tu.Mot so chinh sàch cho phàt trién KCN chàm dói mói, day là han che ành huóng dén mòitruòng dàu tu.Su phói hgp cùa càc So, ban ngành trong giài quyét càc thù tue hành chinh sau càp phépcho nhà dàu tu con chua rò ràng, kip thòi nhu: Thù tue hai quan, càp giày xàc nhan daychuyén dòng bò; thù tue vè càp sÒ dò già tri quyèn su dung dàt...LTnh vyc quàn ly KCN rat ròng va da nàng nhung trình do càn bÒ, còng chùc trong bòmày Ban quàn ly càc KCN Bàc Ninh con thiéu kinh nghiém quàn ly va thyc tién; do vay 84
 • 97. chua dàp ùng nhu càu phàt trién KCN trong giai doan mai.Do KCN tinh Bàc Ninh xuàt hien noi dàt tròng, khòng nàm trong nói dò, nén xét vènhiéu phuong dién nò là mot dy àn lón dugc hình thành trén co so tinh toàn ky càng, thìdù sao vàn là mot Ioai hình boat dòng làm thay dòi cài cu, hien eó de hình thành cài móitrong mot khòng gian va thòi gian nhàt djnh, nén nò eó xung dot. Bòi vay, trìén khai càcKCN phài tinh dèn lgi ich truóc màt va làu dai cùa dja phuong, xà bòi va nguòì dàn.Chàng han, lgi ich cùa nguòì dàn bj thu hói dàt; lgi ich cùa còng dóng dàn cu sé phàichiù ành huóng bòi càc boat dòng cùa càc doanh nghiép trong KCN (nuóe tbài còngnghiép, khòng khi ò nhiém, tiéng òn còng nghiép, xà hòi sé eó còng dòng dàn cu tu noikhàc dén sinh song...); lgi ich cùa nguòì lao dòng bi thu hòi dàt, bi màt phuong tién laodòng co bàn nhàt là dàt canh tàc. Néu KCN khòng dàm bào dugc sy bài hoà này thì khóco diéu kién de phàt trìén ben viang.Nhìmg nhà dàu tu két càu ha tàng cùa KCN tbuòng dùng truóc su lua chgn trong viècgiài bài toàn thu hòi vòn va lai, tbuòng là phài dành dói giùa thu hòi vòn nhanh thì thiéuben vùng, con thu hòi vòn chàm thì nhièu rùi ro. Bòi vay, khó eó phuong àn tòi uu trongviec dàu tu dòng bò két càu ha tàng ngay tu dàu de bào dàm trong dai han. Tai càc KCNBàc Ninh viec dàu tu Tram xù ly nuóe thài rat chàm. Nguyèn nhàn là dàu tu tram xù lynuóe thài rat tòn kém, thuong là khi KCN làp day 70% dièn tich quy hoach Chù dàu tumai dàu tu. Con tinh trang ó nhiem nuóe va khòng khi do phàt thài còng nghiép, cho ànó, sinh boat cùa còng nhàn dang là nhùng diém yéu cùa càc KCN tinh Bàc Ninh.Khà nàng dàp ùng lao dóng cùa càc khu vyc làn can cho càc KCN tinh Bàc Ninh dang gapnhièu khó khan do trình dò dào tao tay nghè cùa nguòì lao dòng chua theo kjp nhu càu cùacàc doanh nghìep trong càc KCN. Phàn lón lao dòng tai càc doanh nghiép mói tòt nghiéptrung hgc phÒ thòng (chiém 80%), ty le lao dòng chua qua dào tao rat cao, chiém 57%. Dàthè nguòn lao dòng lai khòng Òn dinh, lao dòng ròi bò doanh nghiép dang co xu huóng 85
 • 98. tàng lén (chiém 20-25% so vói quy mò lao dòng). Lao dòng phó thòng dugc dành già là ròibó nhièu nhàt. vói 73%o lao dóng ty bò viec. Co thè nói ò day dang eó sy xung dot giùa tàcphong còng nghiép vói le lòi tiéu nòng cùa lao dóng nóng thón xung quanh càc KCN. Hethóng truòng dào tao nghé trong tinh con thiéu va yéu kém; trong khi dò nhu càu vè laodòng eó tay nghè co bàn boàc eó trình dò cao ngày càng dòi hòi bue xùc. Day là hàng hutlón ma Dàng bò, Chinh quyén càc càp tinh càn phài giàì quyét ngay mói dàp ùng kjp thòisu phàt trién cùa càc KCN.2.4.3. Phàn tich nhùng thòi ce (O)Viét Nam dà chinh thùc già nhap WTO vào 17/11/2006 vùa qua dem lai nhièu co bòicho su phàt trién, bòi nhap kinh tè Quòc té cùa Viet Nam, càc dia phuang trong dò eótinh Bàc Ninh. Dàc biét tao co bòi tòt dói vói viec thu hùt dàu tu nuóe ngoài va càc KCNtinh Bàc Ninh. Càc KCN tinh Bàc Ninh khi dà dugc hoàn thành khàu quy hoach, xàydyng két càu ha tàng. thì thòi co thu hùt vòn tbuòng gàn vói mói truòng dàu tu trongnuóe, khu vyc va thè giói. Bòi vày, du bào va lua chgn thòi dièm khói còng, thòi gianxày dyng co bàn eó y nghTa quyét dinh dèn thành còng cùa mot du àn KCN. Bàc Ninhvói diém manh vè vi tri dia ly, nàm trong vùng tàng truòng kinh tè cùa phia Bàc dàc biètlà gàn vói thù dò Ha Nói, trong khi mot so lgi thè cùa thù dò Ha Noi dang giàm dàn dokét qua cùa qua trình phàt trìén cùa thù dò (già dàt cao, già lao dòng tàng, mói truòng dàutu canh tranh hon..) cho phép Bàc Ninh tró nèn eó lgi thè hon va co thè thu hùt càc nhàdàu tu vè vói dia phuong cùa mình làm àn, va vàn eó thè song va huóng càc dich vu caocàp cùa thù dò Ha Nói.Thòi co de tao viec làm: Néu nói dàn so dàt nuóe ta nói chung, tinh Bàc Ninh nói riéng dangnàm ó diém vàng, nghTa là ty le nguói dang trong dò tuoi lao dòng dang ó dinh cao, sau diémvàng dàn so sé co xu huóng già hoà. Bòi vay, phàt trién còng nghiép nói chung va xày dungcàc KCN nói riéng cùng phài tinh dén dac dièm này cùa dàt nuóe cùng nhu cùa riéng tùng 86
 • 99. dia phuong. KCN vùa tao ra thòi co vè lao dòng trong vùng, nhung mòi truòng xà bòi xungquanh KCN ciìng tao ra thòi co de càc nhà doanh nghiép su dung lao dóng.Thòi co vè nàng cao thu nhap cho nguòì lao dòng: Day là hiéu qua truc tiép dói vói laodòng trong vùng eó KCN. Càc càp chinh quyèn càn luu y dièu này, bòi vi KCN eó thèdem lai nguón thu ngàn sàch lón, GDP trong tinh eó thè tàng manh trong thòi gian ngàn,nhung nguói dàn làn can dugc huóng lgi nhièu hay it con tuy thuòc vào lugng viec làmcho hg, thu nhap cùa nguòì lao dòng. Néu khòng tinh toàn càn than xung dot xà bòi rateó thè sé xày ra trong tuong lai. Tìnb trang dinh cóng, bài còng gàn day trong càc KCNphia Nam là mot nhàn chùng cu thè vè diéu dò.Thu hùt phàt trién du lich djch vy - tao diéu kién phàt trién còng nghiép: Mot bó phankhàch du lich trong nuóe va nuóe ngoài eó xu huóng thich di tìm hiéu vè càc yéu tò vànhoà - lich su, day là nhùng khàch hàng tiém nàng dói vói du lich cùa dia phuang. Tu dòBàc Ninh co thè dàt càc diém du ljch cùa mình là mot trong so nhùng diém dèn trongquàn thè du lich vàn bòa - lich su vùng.Thói co làm thay dòi bò màt nòng thón: Ngoài thu nhap nguòì lao dòng, thì xung quanhKCN do tap trung còng nhàn dóng nén thi truòng tiéu dùng dugc tàng thém mot lugngcàu lón, nhò dò ma nguòì dàn khòng thuòc lyc lugng lao dòng tryc tièp trong càc KCNeó thè eó viec làm thòng qua san xuàt già dinh vè hàng hoà tiéu dùng, luong thyc, thycphàm va dich vu càc Ioai.Thòi co de nòng nghiép, nóng thón vuon lèn san xuàt hàng hoà va bòi nhap: Day là thòico dén tu lyc lugng càu tàng dot bién do so nguói lao dòng dèn thué nhà trg hay phàttrién thém he thóng càc khu chung cu cho còng nhàn. Càu àt sé phàt trién cung - tu càcIoai hàng hoà va dich vu sé phàt trién theo.Thòi co de rèn luyén va nàng cao nàng lyc nguòn nhàn lyc trong vùng: Dièu này thì conle thuòc vào tinh chat san xuàt va dac dièm cóng nghé cùa doanh nghiép trong càc KCN. 87
 • 100. Thè nhung kinh nghiém cùa càc nuóe di truóc cho thày, hình thùc chuyén giao kién thùcthóng qua càc doanh nghiép là mot càch dào tao dem lai nhièu hiéu qua thiét thyc.2.4.4. Phàn tich nhùng thàch thùc (T)Viét Nam dà chinh thùc già nhap WTO dem dén nhùng co bòi lón cho sy phàt trién kinhté cùa Viét Nam va càc dia phuong, song cùng den lai nhùng thàch thùc to lón cho nènkinh té Viét Nam va dia phuong. Dói vói tinh Bàc Ninh, khà nàng canh tranh san phàmcùa càc doanh nghiép trong KCN hàu hét bi de doa, canh tranh trong viec thu hùt nguònnhàn lue co chat lugng tòt, canh tranh vè già thué dàt co...Tinh trang thùa lao dòng chua qua dào tao trong lue thiéu tram trgng lao dóng qua dàotao va lao dòng chat lugng cao dang là mot thàch thùc lón dói vói xà bòi Viet Nam nóichung va Bàc Ninh nói riéng trong vài thap nèn tói.Mùc song cùa nguòì lao dòng tàng lèn nhanh cùng vói dà phàt trién cùa nén kinh tè làmcho màt dàn lgi thè vè già sue lao dòng ré (dang dugc xem là lgi thè noi tròi hièn naytrong thu hùt vòn dàu tu, nhàt là dàu tu nuóe ngoài).Hói nhap ngày mot sàu hon làm cho ty do luu thòng càc luòng lao dòng, tu bàn - vòn,khoa hgc, còng nghe...mot màt san làp nhanh su chénh léch vè già cà hàng hoà nóichung cùng nhu sue lao dòng nói riéng, nén làm sàu sàc thèm thàch thùc trén, va dóngthòi làm màt dàn tinh chat uu tièn, uu dai vè co che chinh sàch dói vói trong hàng ràoKCN so vói toàn bò nèn kinh té cùa mot quóc già. Lue dò, ranh giói giùa KCN sé khóngcon nhièu, néu khóng nói là dà hét, nhùng nhà dàu tu theo huóng ben vùng, làu dai se eónhièu lgi thè, vi KCN chi con là vàn de tap trung de xù ly hiéu qua càc phàt thài còngnghìep va chuyén mòn hoà san xuàt ma thòi.Tu do hoà thi truòng di lién vói viée phàt trién dòng bó càc Ioai thi truòng làm cho thitruòng bàt dòng san, nhàt là thi truàng quyèn su dung dàt dugc hình thành rò net dàn.Dièu dò làm cho khàu dèn bù giài phóng màt bang de xày dung két càu ha tàng trong 88
 • 101. KCN, cung nhu ngoài hàng rào ngày càng tró nèn dàt dò, khó khan hon, làm tàng chi phidàu tu cùa càc nhà dàu tu vào phàt trién két càu ha tàng... bau qua là giàm dàn nàng lyccanh tranh trong vièc thu hùt vón dàu tu cùa càc KCN.Vè canh tranh phàt trìén: Càc dia phuong trong khu vyc cùng dang canh tranh nhau trongviec tao mòi truòng thuàn lgi cho càc nhà dàu tu. Do dò, xét vè màt chinh sàcb thì hàunhu khòng eó sy khàc biét dàng ké giùa càc dia phuong. Ngày nay, hàu nhu tinh nàocùng thue hien trai thàm dò dòi vói càc nhà dàu tu. Do vày, yéu tò chinh sàch thuàn lgikhòng con là mot lgi thè de hàp dàn càc nhà dàu tu. Hièn nay. Hai Duong, Hung Yèn,VTnh Phùc, Bàc Giang là nhìrng dja phuong làn càn cùng dang va sé là dói thù canh tranhcùa Bàc Ninh trong thu hùt càc nhà dàu tu.Ve dòi ngù quàn ly: Trong khi càc doanh nghiép dang thay dòi tùng ngày de bòi nhap vóithi truòng thè giói. Thì dòi hói dòi ngù càn bò còng chùc cùng phài khòng ngùng nàngcao trình do, ky nàng giài quyét cóng vu, dàc biét là trình dò ngoai ngù va tin hgc. Daydugc coi là thàch thùc cùa càp vT mò, càp tinh. Bòi vi de giài quyét vàn de này khòngdon giàn, dói khi ó góc dò dia phuong khòng thè thyc hien dugc.2.5. Àp dung mó hình lién két ngành cùa Micheal Porter de dành già nàng cao nànglue canh tranh thòng quan lién két ngành tai càc Khu còng nghiép tinh Bàc Ninh.Nhò C càc dièu kién thuan lgi: Chù truòng dùng; hoàn cành khi bau , vi tri dia ly thuan Ólgi, nguòn lao dòng dòi dào, mòi truòng dàu tu thòng thoàng. Càc KCN tinh Bàc Ninh dàthu dugc nhièu thành tyu nhàt dinh dà góp phàn to lón vào sy nghiép phàt trién khinh tècùa tinh. Tuy nhién cùng nhu mot so tinh khàc, Bàc Ninh dang chju sy canh tranh quyétliét cùa càc dia phuong khàc de thu hùt dàu tu, trong dò là càc tinh dòng bang song HÒngC hoàn cành tuong ty, eó lgi thè tuong ty nhu Bàc Ninh. ÓTuy eó nhièu lgi thè so sành, nhung viec thu hùt dàu tu trong va ngoài nuóe chua dugctinh Bàc Ninh quan tàm dùng mùc xùng dàng vói vi thè cùa tinh, diéu dò thè bién qua 89
 • 102. Chi so nàng lyc canh tranh (PCI) nàm 2006 theo dành già cùa Phòng Thuong mai va Còng nghiép Viét Nam: Bàe Ninh dùng thù 22/64 tinh, thành phó cà nuóe; dùng thù 4/12 tinh, thành phò tbuge dòng bang song Hong. Tuy dugc dành già ó top dàu càc tinh, thành phò dòng bang song Hong, nhung càc Doanh nghiép dàu tu ha tàng KCN trén dia bàn tinh Bàc Ninh cùng càn phài tinh tói viec lién két ngành. Co nhu vay trong qua trinh bòi nhap kinh té Quóc té mói tao dugc mot he thòng càc KCN tinh Bàc Ninh eó lgi thè vugt tròi khóng chi ó tàm Quòc già ma con cà khu vyc va trén truòng Quóc té. Bòi càc Doanh nghiép dàu tu ha tàng KCNtrén dia bàn tinh Bàc Ninh gòm càc Doanh nghiép Viet Nam co kinh nghiém nhièu nàm vè ITnh vuc kinh doanh ha tàng KCN va Doanh nghiép Hoa Ky, Nhàt Bàn, Hàn Quóc...CÓ thè càc Doanh nghiép này phài thành lap hiép bòi càc Doanh nghìep KCN tai Bàc Ninhde thóng nhàt càc chuong trinh, muc tiéu nhu: Quy hoach càc KCN, xùc tién dàu tu, thòngnhàt vè màt bang già cho thué, xày dyng càc tiéu chi ha tàng KCN, khuéch truòng va xàydyng hình ành càc KCN tinh Bàc Ninh ...day cùng là mot yéu tò rat quan trgng va liénquan tói Igi thè canh tranh, lgi thè canh tranh này khòng chi nàn trong pham vj Doanhnghiép ma giùa càc dja phuong vói nhau, tham chi con vugt ra khói mot Quòc già.Chi so CPI -Phu lue sòlKét luàn chuong II:Qua phàn phàn tich thyc trang qua trình hình thành va phàt trién càc KCN tinh Bàc Ninhta C the rùt ra két luan sau: Óvè mói truòng vT mò tinh Bàc Ninh có nhièu thuàn lgi cho viec phàt trién càc KCN daymanh phàt trién kinh té - xà bòi, thu hùt dàu tu trong, ngoài nuóe.vè hoach dinh chinh sàch, quy hoach, xày dyng va phàt trién càc KCN tinh Bàc Ninhbuóc dàu dà dat dugc nhùng két qua nhàt djnh song con nhiéu màt han che. Dóng thòichua tao ra dugc mòi truòng dàu tu hàp dàn, tao ra su khàc biét lón nhàm thu hùt càc nhàdàu tu trong va ngoài nuóe dèn dàu tu tai càc KCN tìnb Bàc Ninh. Vàn de này dugc de 90
 • 103. xuàt càc giài phàp thyc hièn nhàm nàng cao hiéu qua phàt trién càc KCN tinh Bàc Ninhtrong chuong tiép theo. 91
 • 104. CHU^ONG III PHUONG HU^ÒNG VA GIÀI PHÀP NHÀM PHÀT TRIÉN CÀC KHU CÒNG NGHIÉP TINH BÀC NINH TRONG QUA TRÌNH HQI NHAP KINH TÉ QUÓC TÉ, GIAI DOAN TÌT NAY DÉN NÀM 2010 - 20153.1. Nguyèn tàc phàt trién càc Khu còng nghiép tinh Bàc Ninh. Càc KCN Viét Nam tu khi hình thành ban dàu vói mó bình thi diém, trai qua 15 nàm, cho dén nay tinh hình phàt trién càc KCN dà có nhùng thành tyu lón. Càc KCN tinh BàcNinh dà dóng góp mot phàn vè cà ly luan làn thue tien. Màc dù trong qua trình trién khaidà gap khòng it nhùng khó khan, song càc KCN dà khàng djnh rò vai trò cùa mình trong su phàt trién kinh té - xà bòi cùa Bàc Ninh. Trong khòng khi dòi mói cùa dàt nuóe duóisy lành dao cùa Dàng va Nhà nuóe, cùng vói viec bòi nhap kinh té Quóc té, phàt trìéncàc KCN là dòi hòi va dang là vàn de lón càn dugc sy quan tàm chi dao cùa càc càp, càcngành, càc dia phuong. Sy dói hói dò khóng chi don thuàn là viec dành quy dàt dai, huydòng càc nguòn vòn, vàt chat ma con dói hói phàt trién ve con nguói ngày càng cao, dòihói sy dàu tu cho khoa hgc ky thuat va cóng nghé tién tién. Song song vói qua trình dàutu de tàng truòng cao là qua trình chàm lo tói bào ve mòi truòng sinh thài, nhàm tao syphàt trién ben vìrng cùa mot tinh ma xuàt phàt diém là nóng nghiép. Nhiém vu truóc màtcùng nhu làu dai dat ra là hét sue nàng né, dòi hói phài tìm ra huóng di thich hgp cho syphàt trìén càc KCN vói qua trình phàt trién kinh té-xà bòi cùa tinh.Dinh huóng phàt trìén càc KCN mot càch rò ràng se khai thàc có hiéu qua tièm nàng, chùdòng dòn nhan co bòi phàt trién va ban che làng phi. DÓi vói Bàc Ninh, hoach dinh chiénlugc xày dyng va phàt trién càc KCN vói nhùng net co bàn sau:3.1.1. Xày dung va phàt trién càc Khu còng nghìep phài dugc dàt trong chién lutfcphàt trién kinh té - xà hoi chung cùa tinh va vùng lành thò.Phàt trién càc KCN tinh Bàc Ninh ngay tu ngày tài làp tinh (01/01/1997) dà dugc dattrong dinh huóng phàt trién kinh té - xà bòi. Nò là giài phàp xuyén suÒt de thyc hièn qua 92
 • 105. trình CNH, HDH. Dìéu dò dugc khàng dinh trong Nghi quyét so 04/NQ-TU ngày25/5/1998 vè phàt trién làng nghè tiéu thù còng nghiép cùa Ban chàp hành tinh ùy, Nghiquyét so 12 - NQ/TU ngày 03/2/2000 cùa Ban Tbuòng vu Tinh uy Xày dung KCN, Cumcóng nghiép - TTCN tró thành lue lugmg cóng nghiép mgnh, dù sue cgnh tranh vai hiéuqua cao. Két hgp va gàn phàt trién càc KCN, Cum cóng nghiép - TTCN vói quy hogch,xày dung, nàng càp hg tàng ca sa càc Khu dàn cu va giài quyét càc vàn de xà hói, móitruàng, thue su là mot quàn thè kinh té - xà hói tién tién, mang bàn sàc qué huang BàcNinh... " ^ Vàn kien Dai bòi Dàng bò tinh làn thù XVI va dac bièt Nghi quyét so 02/NQ-TU ngày 04/5/2001 cùa Ban chàp hành Dàng bò tinh dà phàt trién nàng cao quan diém vèphàt trién càc KCN Bàc Ninh "Quàn triet va trién khai chù truàng cùa Dàng ve CNH,HDH vào diéu kién cu thè cùa dia phuang... Dói hói phài tgp trung cao cho dàu tu xàydung va phàt trién càc KCN, Cum cóng nghiép; day là nhiém vu trung tàm, khàu dot phàquan trong, quyét dinh toc dò phàt trién kinh tè cùa tinh ...Xày dung va phàt trién càcKCN, Cum cóng nghiép. Phài gàn vói tóng thè phàt trién kinh té - xà hoi cùa tinh dénnàm 2010 trén ca sa phàt trién thành lue luang cóng nghiép mgnh, dù sue cgnh tranhtrong qua trình hoi nhap. Phàt trién KCN, Cum cóng nghiép phài di dói vài phàt triénthuang mgi, dich vu quy hogch va chinh trang nóng thón... " .Theo quan diém trén, phàt trién càc KCN vùa là giài phàp, vùa là nhàn té chù yéu thùcday tién trinh CNH, HDH. Xày dyng càc KCN theo mò hình KCN - Dàn cu, dich vu dephàt trién càc KCN ben vùng. Vàn kién dai bòi Dàng bò tinh làn thù XVII (12/2005) vaNghi quyét cùa Ban tbuòng vu tinh ùy hgp ngày 10/3/2006 dà tièp tue phàt trién quandiém vè KCN thém mot buóc nùa là xày dung càc KCN theo huóng dò thi hóa, bién daibòa "Phàn dàu dèn nàm 2015 tra thành tinh kinh té cóng nghiép, Nàm 2020 là tinh mgnhNghi quyét sé 12 - NQ/TU ngày 03.2.2000 cùa Ban Thuàng vu Tinh uy.Nghi quyét sé 02/NQ-TU ngày 04/5/2001 cùa Ban chàp hành Dàng bg tinh 93
 • 106. trong vùng kinh tè Bàc Bó"^.Nhu vay quy hoach phàt trién càc KCN phài gàn vói dinh huóng phàt trién khòng gian quy hoach càc tuyén duòng giao thòng quan trgng QLl cu va QLl mói, QL18, QL38, tuyén duòng cao toc Nói Bài - Ha Long, va càc tuyén duòng Tinh lo. Vùa tao co so vàt chat de thu hùt dàu tu day nhanh toc dò tàng truòng cóng nghiép, vùa thùc day phàt trién thành phó Bàc Ninh va thj xà Tu Son va càc thj tran huyen ly. Theo dò, mò hình càc KCN càn dugc nàng tàm theo huóng KCN - Dò thj, chuàn bj tién de de chuyén sang xày dyng "Dò thi cóng nghiép". Vói viec phàt trién càc KCN gàn vói dinh huóng phàt triéncàc tuyén duòng giao thòng Quòc già quan trgng nói trén, dà thue bién sy lién két vùngtheo hành lang kinh té Tày - Dòng (QLl8), Bàc - Nam (QLl, QL38) va su phàn cóngphàt trién vùng kinh té trgng diém Bàc Bò.Có thè nói ràng, phàt trién càc KCN tinh Bàc Ninh là vàn de màu chót trong phàt triénkinh tè - xà bòi cùa tinh trong giai doan 2010-2015. Cho nén càc KCN tró thành vàn dechinh thòng, có chuong trình, muc tiéu va lo trình rò ràng. Theo dò, dinh huóng phàttrién KCN có càu trùc mang tinh phò bién thóng tbuòng sang phàt trién ben vùng, antoàn, có sàc thài riéng, nàm trong mòi quan he chat che vè dinh huóng phàt trién kinh té -xà hòi cùa tinh qua tùng giai doan va thyc bién su phàn cóng phàt trién khòng gian kinhté vùng Bàc Bò.3.1.2. Ket hgp phàt trién va quàn ly kinh té theo ngành vói phàt trién va quàn lykinh té theo dia phuong va vùng lành thò.Su két hgp phàt trién va quàn ly kinh té theo ngành vói phàt trién va quàn ly kinh té theodia phuong va vùng lành thò dugc thè hièn trén nhùng ITnh vuc sau:Trong còng tàc quy hoach lya chgn dia diém càc KCN phài gàn chat vói quy hoach phàttrién he thóng giao thòng Quóc già, càc tuyén duòng Tinh lo nhàm khai thàc lgi thè vè giaoNghj quyét Dai hoi dai biéu Dàng bò tinh Bàc Ninh tàn thù XVII ngày 16/12/2005 94
 • 107. tbòng; dòng thòi phàt huy va khai thàc có hiéu qua vón dàu tu he thóng giao thòng dò.Trong Quy hoach xày dung phài phói hgp vói quy boach dàt dai, mòi truòng va quyhoach phàt trién mang luói dò thj, dàn cu nhàm su dung tiét kiém tài nguyèn dàt dai, nguòn nuóe, giàm thiéu ò nhiem va thùc day dàn cu dò thi phàt trién. Trong viec xàc dinh co càu thu hùt dàu tu vào càc KCN dugc thè hien trong chién lugcphàt trién ngành còng nghiép; uu tièn mot so ngành san xuàt co khi, dién tu, vat liéu mói, che bién thyc phàm, dét da may.3.1.3. Phàt trién càc Khu cóng nghiép phài trén ca sa on djnh san xuàt, kinh doanh,tao viec làm va thu nhap cho nguói lao dong.Vièc phàt trién càc KCN, viec tao lap va xày dung ha tàng là "tao ò" thu hùt dàu tu. Néuchi có vay thì chua dù de "gà de chùng vàng" mot càch déu dàn, òn dinh thì càc KCNphài dàm bào thuan lgi, an toàn, ben vùng. Dièu dò cùng có nghTa: Càc KCN phài tao lapmòi truòng khòng gian kinh té bep, trong dò chùa dung day dù càc yéu tò vè co so vàtchat, co che chinh sàch, phàp luàt, trat tu an ninh... dàm bao cho boat dóng san xuàt,kinh doanh dugc thóng suòt va òn djnh. Thòng qua dò tao viec làm cho nguói lao dòng,dàc biét quan tàm thu hùt nguòì lao dòng nòng nghiép ó nhìjng dja phuong thu hói nhièudàt xày dyng KCN va dò thi. Vièc dàm bào cho san xuàt kinh doanh òn dinh va phàt triéndèu dan sé tao ra két qua là tao nhièu viée làm, thu hùt nhiéu lao dòng, cài thién va nàngcao dòi song nhàn dàn. DÒng thòi thu hùt lao dòng cùa mot so tinh làn can góp phàn tàngdàn cu co hgc dóng góp ty le thich hgp de thùc day phàt trién càc dò thj.3.1.4. Phàt trién Khu còng nghiép góp phàn giài quyét vàn de mòi truòng va giù ginbàn sàc vàn hóa dja phuong.Mòi truòng va bàn sàc vàn hoà là hai vàn de lón dành già su phàt trién càc KCN cóhuóng dèn ben vùng hay khòng? Su thành còng cùa càc KCN phài góp phàn giài quyéttòt vàn de mòi truòng va tao lap co so vat chat giù gin sàc thài vàn hoà dia phuong. Giài 95
 • 108. quyét hai vàn de trén chinh là thièt làp mói quan he chat che, hùu co giùa càc vàn de:KCN vói mòi truòng ty nhién,KCN vói mòi truòng xà hòi,Mòi truòng tu nhién vói mòi truòng xa hòi khi xuàt hien KCN.Thù nhàt: Giài quyét mòi quan he KCN vói mói truòng ty nhién dugc thè bién qua càctiéu chi: Dàm bào cành quan, tòn tao giù gin cóng trinh di tich lich su vàn hoà, giàmthiéu ò nhiem qua khi thài, nuóe thài, ràc thài; dàm bào su phàt trién ben vùng cùa móitruòng: Qua su dung dàt dai, nguòn nuóe, tài nguyèn khàc; góp phàn tao làp mói truòngmói hoà nhap thòng qua he thòng cay xanh, cóng trình kién trùc, he thóng càc chuongtrình két càu ha tàng...Do dò viec quy boach xày dyng va he thóng càc còng nghè sanxuàt có vai trò tich cyc trong mói quan he giùa KCN va mòi truòng ty nhién.Thù hai: Giài quyét mòi quan he KCN vói mói truòng xà hòi, chinh là KCN tham giàvào tó chùc dòi song xà bòi. Thòng tbuòng giai doan dàu KCN phài chju àp lue vè giàiquyét lao dóng dia phuong dòi thùa do thu hòi dàt. Do dò ma ti le lao dòng tai diaphuong vào càc KCN tbuòng chiém ti le cao, lao dòng này hàu hét tu nóng nghiép naychuyén sang san xuàt cóng nghiép. Day là co bòi tòt néu nhà dàu tu biét lugc bó hoachan che nhùng tap quàn, thói quen khòng phù hgp, phàt huy nhùng tap quàn tòt vào trongùng xù còng dòng, mòi quan he giùa chù tbg tao nén mòi truòng sinh hoat xà bòi móichùa dyng nhùng già tri tòt dep vè dao due, vàn minh truyén thóng.Thù ba: Khi xày dung, phàt trién KCN cùng là lue tàc dòng manh vào mói truòng tunhién; theo dò tàc dòng vào boat dòng xà bòi vói nhièu khuynh huóng khàc nhau, làmxuàt hièn nhièu hien tugng xà hòi chua tùng có ó nóng tbòn dja phuong vi du:Muc nuóe ngàm giàm sùt trong càc gìéng bò ao cùa nguói nóng dàn,Nuóe mua có vàng bàn, due hoac mùi la,Thòi gian biéu cùa còng dòng bi dào lón, 96
 • 109. Quan he huyèt thóng, le làng tró lèn long léo, Thiét che vàn hoà truyén thòng có nguy co bi phà vò. Do dò KCN phài giàì quyét tòt viec chuyén hoà dò theo quy luàt, có lo trinh, dàm bào tòn tao gin giù cho dugc mói truòng va bàn sàc vàn hoà truyén thóng tòt dep cùa dia phuang. 3.2. Phuong huóng phàt trién càc KCN tinh Bàc Ninh, giai doan tu nay dén 2010 - 2015. 3.2.1. Phàt trién càc Khu còng nghiép gàn lién vói phàt trién do thj, trung tàm thuong mai-djch vu, trung tàm dào tao, khu vui choi giài tri, Tìnb Bàc Ninh dà lya chgn mò hình KCN - Dò thj. Cho nén ngay tu khi khàu quy hoach dà thè hien y tuóng dò. Tuy nhién viec phàt trién càc KCN mói dugc nàng tàm làm rò hon mò hình KCN - Dò thj, dò là: Càc KCN dat trong mòi quan he quy hoach dinh huóng phàttrién khòng gian kinh tè, quy hoach phàt trién mang luói dò thi, càc trung tàm djch vu, khuvui choi giài tri... gàn két phàt trién cóng nghiép ó càc KCN vói phàt trién cóng nghiép vanòng nghiép nòng tbòn. Nhiém vu cùa CNH, HDH ó nuóe ta truóc hét phài còng nghiépbòa nòng nghiép, hien dai hóa nòng nghiép; Viée phàt trién còng nghiép trong dò càc KCNphài có vai trò thùc day qua trình dò va càn tao lap mòi truòng, cy thè: Vè chinh sàch:Có chinh sàch thue hien tòt chinh sàch dén bù thu hòi dàt dòi vói nguòì nóng dàn,Có chinh sàch dào tao chuyén dòi nghé nghiép, uu tièn tuyén dung lao dòng tai càc vùngthu hòi nhièu dàt xày dyng KCN va dò thi,Chinh sàch khuyén khich va ho trg càc doanh nghiép vùa va nhó tham già vào he thóngdjch vu, tao lap mang luói còng nghiép phu trg, già còng san phàm càp cho KCN.Vè thi truàng:Tao thi truòng lao dòng, thi truòng chuyén dói quyèn su dung dàt thòng thoàng.Tao lap thi truòng còng nghé thùc day chuyén dich nhanh co càu san xuàt nòng nghìep,tao ra san phàm hàng hóa già tri già tàng cao. 97
 • 110. Vè hg tàng:Quy hoach phàt trién càc Cum cóng nghiép làng nghè; thóng qua càc Cum còng nghiépma càc KCN tàc dóng vào nòng nghìep, nóng tbòn bang vièc dàn dàt dinh huóng phàttrién ngành nghè, chuyén giao cóng nghé, dàt hàng già còng, cung càp nguyèn vat liéu,lao dòng...Xày dung he thòng giao thóng lién he giùa KCN - càc Cum cóng nghiép làng nghé dexàm nhap giao luu kinh tè xuóng vùng nòng thón, thùc day tao lap nhiéu ngành móitrong nòng nghiép va nòng tbòn.Quy boach phàt trién KCN theo ngành nghé, tàp trung thu hùt nhùng ngành nghé cóngnghe sach:Dya vào lgi thè va dàc diém riéng, Bàc Ninh tap trung uu tién thu hùt dàu tu vào càcKCN theo thù ty sau: v^ Còng nghiép co khi, dién tu, ^ Cóng nghiép vàt liéu mói, ^ Che bién luong thue, thyc phàm còng nghe cao, ^ May màc, da giày.3.2.2. Giài quyét hai hoà loi ich giùa Nhà nuóe, Còng ty dàu tu ha tàng, Nhà dàu tuthù càp va nguói dàn bj thu hoi dàt xày dung Khu cóng nghiép.De phàt trién va xày dung càc KCN vièc dàu tién là phài thu hòi dàt, dòi vói Bàc Ninhchù yéu là dàt san xuàt Nóng nghìep. Nguói nòng dàn nhàn dugc tièn dèn bù, nhung màtdi tu liéu san xuàt chù yéu, hg càn chuyén dói nghé nghiép. De giài quyét lgi ich dò, càncó giài phàp cu thè:Thyc hien day dù va mình bach chinh sàch dén bù bién hành,Hoàn thién chinh sàch dèn bù theo huóng nhàt quàn giùa viec bòi tbuòng bang dàtchuyén sang bòi tbuòng bang già tri quyèn su dung dàt, dàm bào cho nguòì nóng dàn tài 98
 • 111. tao dugc tu liéu san xuàt mói de ón djnh cuòc song làu dai, Dua viec bòi tbuòng chuyén dÓi nghè nghiép thành khoàn muc chinh tbÒng chù khòng phài là ho trg nhu càch tinh hièn nay, Xày dung có che chinh sàch de Nhà nuóe dinh huóng chuyén dÒi nghè nghìep va dào tao viec làm, tao diéu kién cho càc bò nòng dàn khói nghiép khi bj thu bòi dàt. Sau khi có dàt, là phài dàu tu ha tàng theo quy hoach dugc duyét, nghjch ly sé xày ra là: Cóng ty kinh doanh ha tàng bó mot lugng vÒn lón de dàu tu ha tàng nén rat càn cho thué lai dàt, ha tàng de thu hòi vòn va có lgi nhuàn. Còng ty mong muón làp day KCN trong thói gian ngàn. Do dò cóng ty kinh doanh ha tàng khòng mày quan tàm dén thu hùt nhà dàu tu thù càp thuòc Ioai gì, dàng càp nào. Trong khi dò Nhà nuóe càp tinh mot mat phài diéu hành theo dinh huóng phàt trién kinh té - xà bòi, màt khàc chiù àp lue truóc còng chùng ve hiéu qua su dung nguòn tài nguyèn dàt, bào ve mòi truòng, viée làm, nguòn thu ngàn sàch. Do dò thu hùt dàu tu phài có lya chgn, dòng thòi già dàt cho thué trong KCN phài hàp dàn de kèu ggi nhiéu dy àn tòt. Nghich ly dò gàn lién vói lgi icb, dugc mó tà nhu sau: . ^ Còng ty dàu tu ha tàng mong - Già dàt thu hói tu nguòi dàn ré, muón: - Già dàt có ha tàng cao, - Lgi nhuàn cao. - Già nhàn còng ré, Nhà dàu tu thù càp mong - Già thué dàt có ha tàng ré, muòn: - Lgi nhuàn cao. - Tién dèn bù cao, Nguòi nòng dàn mong muòn: - Con em vào làm trong KCN có thu nhap cao. - Thu ngàn sàch cao, Nhà nuóe mong muòn: - Thu hùt nhièu du àn dàu tu tòt, - Càc chi tiéu phàt trién cao.De giàì quyét bài hóa càc lgi ich dò, phài hoàn thién dóng bò càc chinh sàch va su diéuhành linh hoat cùa Nhà nuóe nhàm dièu hoà càc lgi ich theo nguyèn tàc càc ben dèu có 99
 • 112. lgi. Dò là càc chinh sàch: ^ Thu hùt dàu tu, ^ Chinh sàch dén bù thu hòi dàt, ^ Chinh sàch giài quyét viec làm, ^ Chinh sàch dói mói va àp dung còng nghé tién tién, ^ Chinh sàch khuyén khich xuàt khàu, tàng thu nòp ngàn sàch. 3.2.3. Phàt trién càc Khu còng nghìep dua trén càc tiéu chi cu the mang tinh khoa hoc. SÓ lugng càc KCN, quy mò càc KCN dàm bào phù hgp vói dinh huóng phàt trién kinh té - xà bòi; là giài phàp, ké hoach thue bién djnh huóng dò.Phàn bò càc KCN dàm bào de kich thich phàt trién dòng dèu càc khu vuc kinh té trong tìnb.Càu trùc ben trong KCN dàm bào su hgp ly va càn dòi bao gòm:Co càu ngành nghé theo thù ty uu tién: Co khi, dien tu; vàt liéu mai; che bién luongthue, thyc phàm; may màc, da giàyCo càu dàu tu tao ra su càn bang giùa: Vón dàu tu trong nuóe va vón dàu tu nuóe ngoài;san xuàt hàng hoà xuàt khàu, san xuàt hàng hoà thay thè nhap khàu; giùa càc thành phànkinh té: Nhà nuóe - Tu bàn tu nhàn - Cóng ty.Co càu su dung dàt: Dàm bào càc ty le giùa dàt san xuàt còng nghiép, còng trình ha tàng,cày xanh, còng trình cóng cóng phùc lgi...3.3. Mot so giài phàp nhàm phàt trién có hiéu qua càc Khu còng nghìep tinh BàcNinh trong qua trình hòi nhap kinh té Quòc té, giai doan tu nay dén 2010 - 2015.Xuàt phàt tu phàn tich phàn thyc trang càc KCN Bàc Ninh thòng qua mó hình SWOT vaPEST va djnh huóng trén; de phàt trién hiéu qua càc KCN Bàc Ninh trong qua trinh bòinhap kinh té quòc té luan vàn dua ra mot so giài giài phàp nhàm khai thàc hiéu qua lgithè, thòi co va han che nhùng diém yéu trong mói quan tàm dén càc thàch thùc có thègap phài; hgc vién nhan thùc ràng càc KCN tìnb Bàc Ninh phài dugc dièu chinh, bÒ sung 100
 • 113. va phàt trién cà quy hoach, tÒ chùc co càu va chùc nàng nhiem vu phù hgp vói qua trinhbòi nhap kinh té Quòc tè; Vùa thè hien dugc phong thài riéng cùa Bàc Ninh vùa gàn bóchat che vói dinh huóng phàt trién vùng dÒng bang Bàc Bò va xu huóng phàt trién cùa cànuóe, thè hièn 03 nhóm giàì phàp sau:3.3.1. Nhóm giài phàp vè quy hoach phàt trién.Cóng tàc quy hoach phài di truóc mot buóc, càc KCN Bàc Ninh phài dugc quy hoachdòng bò, vói mó hình KCN - Dò thi tao nèn sy khàc biét, dàc trung cùa mot tìnb dàt bep,nguòi dóng.Ve Quy hogch: Dèn nàm 2010 - 2015 sé phàt trién có 14 KCN - Dò thj vói dién tich8.456 ha, chi tiét theo Bang 3.1: Bàns 3.1: Quy hoach phàt trién càc KCN dén nàm 2010 - 2015. Dién tich Dién tich Tòng dién Dién tieh KCNmó Khu dò tich KCN KCN tai QD TT Tén KCN rong, bò thj va do thi 1107/QD-TTg sung mói nàm 2015 (ha) (ha) (ha) (ha) 1 KCN - Dò thj Tièn Son 670 30 700 2 KCN - Dò thi Qué Vò 636 120 756 3 KCN Dai DÓng - Hoàn Son 600 600 4 KCN - Dò thj Yèn Phong I 340 300 200 840 5 KCN Qué Vò II 270 300 70 640 6 KCN Thuan Thành I 200 200 7 KCN Nam Son - Hap LTnh 200 600 200 1.000 8 KCN Yèn Phong II 300 700 200 1.200 9 KCN còng nghe cao Bàc Ninh 766 234 1.000 10 KCN Viet Nam - Singapo 500 200 700 11 KCN Thuan Thành II 250 50 300 12 KCN Thuan Thành III 200 50 250 13 KCN Làm Bình 120 12014 KCN Già Bình 150 150 Tòng cong 3.216 3.886 1.354 8.456 101
 • 114. Vè to chùc CO" càu KCN: Theo tó chùc quy hoach xày dyng: Nhà xuóng, kho tàng, ben bài (còng trinh kién trùc...). He thòng còng trinh két càu ha tàng ky thuat (Dièn, nuóe, giao thòng, cày xanh...). He thòng còng trình dich vu dòi song: Nhà ó, còng trình phùc lgi còng cóng va cóng trình dich vu thuong mai, vui choi giài tri... Theo tó chùc chùc nàng: He thòng san xuàt, he thòng dich vu ky thuat phue vu san xuàt, he thóng dich vu va tó chùc dòi song cho nguòi lao dóng. Theo nhiem vu cùa KCN: Thu hùt dàu tu trong va ngoài nuóe, day nhanh tàng truòng còng nghiép, thiét lap va phàt trién he tbòng dich vu trong va ngoài bang dào KCN, tao lap khòng gian kinh tè - xà bòi, kich thich va ho trg càc dò thi phàt trién.KCN duac bó sung nhiém vu cu thè, dò là:Xày dung KCN - Dò thj, theo quy hoach dinh huóng phàt trién khóng gian, càn bò sungebùc nàng va nhiém vu cho mòi KCN. Mò hình tò chùc chung vói co càu: Doanh nghiépsan xuàt (có yéu càu vè tiéu chuàn mói truòng) + He thòng dich vu bò trg doanh nghiépsan xuàt + Khu dàn cu nhà ò va dich vu thuong mai, khu vui choi giàì tri. Theo dò, càccòng trình két càu ha tàng dugc thiét kè, xày dyng dàp ùng mò hình tò chùc dò.Càc KCN tuong lai dèu dà du kién sàp dat vào càc vi tri mói cùng là de tièp tue phàt triénmò bình KCN - Dò thi giai doan dàu de giai doan sau nàm 2020 góp phàn chuyén tinhBàc Ninh sang dò thi cóng nghiép.Vói dac dièm dàt bep, tàn dung yéu tò lgi thè vè giao thòng va nàm trong vùng ành huóngquy hoach phàt trién Thành phó Ha Noi; Som nghién cùu phàt trién càc KCN tu càc tinhBình Duong, DÒng Nai, VTnh Phùc va càc Thành phó HÓ Chi Minh, Ha Nói... Bàc Ninhda lya chgn mò hình KCN - Dò thi ngay tu dàu va giài quyét mòi quan he dò ngay tu trongquy hoach vói Mò dun cho moi KCN khoàng tu 450 ^ 700ha. Trong dò, giai doan Ikhoàng 300 ^ 400ha, uu tién cho doanh nghiép san xuàt va thiét lap tó chùc djch vu ky 102
 • 115. thuàt; Giai doan II khoàng 150 - 300ha, uu tièn cho phàt trién he tbòng dich vu bò trg, nhà ó dàn cu kiéu dò thi va càc cóng trinh phùc Igi còng còng. Càc KCN dugc xày dung di truóc mot buóc de tao dóng lyc phàt trién kinh té theo huóng còng nghiép hoà. Viec thyc hien tòt quy hoach phàt trién 14 KCN vói co càu chùc nàng va nhiem vu dugc bò sung thì dén nàm 2010 - 2015 Bàc Ninh sé tao ra mang luói két càu khòng gian kinh té tuong dòi hoàn chinh va càn bang: Phia Bàc song DuÒng chuyén sang phàt trién còng nghiép dò thj; phia Nam song DuÓng tap trung phàt trién kinh té nòng nghìep dò thj. Qua dò tao diéu kien de thyc hien phàn cóng lai lao dóng, tap trung vòn dàu tu có trgng tàm, trgng diém, tiét kiém nguòn lyc. Ve thu hùt càc du àn dàu tu dén nàm 2015: Vói dién tich quy hoach dén nàm 2015, càc KCN Bàc Ninh là 8.456 ha. Ngoài dién tich xày dung càc dò thi, trung tàm thuong mai va dàt dành cho xày dung càc cóng trinh ha tàng ky thuat KCN, phàn dien tich dàt dành cho xày dung nhà mày khoàng 5.496 ha. Vói dién tich dò, dén nàm 2015 khà nàng làp day bình quàn là 63,0% se thu hùt khoàng 540 dy àn dàu tu, vói tòng vón dàng ky khoàng hon 3.240 triéu USD. Bình quàn mói nàm thu hùt khoàng 60 dy àn. Kè hogch hogt dong san xuàt kinh doanh dèn nàm 2010: Bàns 3.2: Càc chi tiéu dành già két qua hoat dong càc KCN Bàc Ninh so vói cà tinh*. % càc STT Tén chi tiéu DVT Cà tinh Càc KCN KCN/cà tinh 1 Già trj SXCN Ty dóng 20.112 18.009 90% 2 Già trj xuàt khàu Triéu USD 900 850 94% 3 Giài quyét vièc làm Nguòi 115.000 51.170 44% 4 Nóp ngàn sàch Ty Dóng 3.200 617 19%Già tri san xuàt còng nghiép cùa tinh tàng bình quàn hàng nàm là 25%), cùa càc KCN là 59,1 % (Nguón: trich tir Nghj quyét tinh dàng Bò iàn thù XVII va phàn tich két qua , du bào cùa BQL càc KCNcòng nghiép Bàc Ninh) 103
 • 116. Màc dù già tri san xuàt cùa càc KCN chiém tói 90% già tri cùa tinh va kim ngach xuàt khàu dat 94%) kim ngach cùa tinh. Nhung so nòp ngàn sàcb cùa càc KCN chi chiém 19% S thu ngàn sàch cùa tinh. Dièu này là do nhièu doanh nghiép trong càc KCN vàn trong Ò giai doan dugc huóng uu dai dàu tu, dugc mien giàm thué thu nhap doanh nghiép. 3.3.2. Nhóm giài phàp ve chinh sàch. De phàt trién càc KCN dén nàm 2010-2015 theo dùng phuong huóng dà vach ra, ngoài viec quy hoach djnh huóng phàt trién càn có chinh sàch cu thè de dàn dàt, ho trg qua trình dò theo quy luàt va phù hgp vói tinh hình dàc diém cùa Bàc Ninh. Chinh sàch séphài tàc dóng vào càc khàu cùa qua trinh xày dung va khai thàc KCN va boat dóng theo coche thi truòng. Theo trình ty phàt trién va xày dyng càc KCN có thè mó tà chi tiét trongSa dò 3.1 Sa do 3.1 : Mò tà trình tu xày dung va phàt trién càc KCN Thu hói dàt Hoat dòng cùa thj truàngGiài phàp vè Chinh sàch thu hoi dàt de xày dung càc KCN va Dò thj.Có rat nhièu vàn de phài giài quyét nhu: Phàn bang dàt, Ioai dàt; so hùu, su dung dàt, già dàt,càch thùc thu hòi dàt, bòi tbuòng giài phóng màt bang... Vàn de màu chót làm thè nào denguòi dàn ty nguyèn nhan tièn dèn bù, tu nguyèn trao tu liéu san xuàt cùa mình. Sau khibi thu hói dàt nguòi nòng dàn ó Bàc Ninh dà roi vào càc khà nàng sau: Khóng the tièp 104
 • 117. tue san xuàt nóng nghiép dugc nùa do khòng con dàt canh tàc va cùng khòng eó khà nàng chuyén dèi nghè nghiép. Tiép tue san xuàt nòng nghiép do chua thu bòi hét dàt hoac mua lai dàt canh tàc cùa càc ho dàn khàc. Chuyén dÓi hoàn toàn sang nghè khàc. Do vày chinh sàch phài tao dièu kién cho nguòi nòng dàn ty nguyèn dugc "Tuàc dogi" dàt, thì càn phài hoàn thién chinh sàch thu hòi dàt theo nguyèn tàc: Dàm bào duy tri dugc mùc thu nhap tuong duong hoac khà hon tu dièn tich dàt dà bi thu hòi cho thòi gian con lai ma nguòi nòng dàn dugc Nhà nuóe giao quyèn su dung. Dàm bào có khoàn kinh phi cho nguòi lao dóng dugc dào tao chuyén dòi nghè nghiép. Tao làp thi truòng chuyén nhugng de dàng quyèn su dung dàt. Nhà nuóe djnh huóng, ho trg nguòi lao dòng có viec làm, cài thién nàng cao dòi song. De suàt càc chinh sàch thành phàn bao gòm: Chinh sàch dèn bù, bòi tbuòng thiét bai; Chinh sàch tao vièc làm; Chinh sàch tài dinh cu; Chinh sàch vè tràch nhiem va nghTa vu cùa càc càc nhàn, tó chùc dugc nhan dàt su dung vào phàt trién KCN; Càc chinh sàch xà hòi khàc có lién quan... Vè chinh sach dén bù, bài thuàng thiét hgi khi thu hói dàt nòng nghiép: Dàt nòng nghiép là Ioai tu liéu san xuàt khòng có gì có thè thay thè dugc. Bòi vày, bòithuong khi thu Ioai hòi dàt cho càc ho nóng dàn dugc quy dinh tai Khoàn 2, Dièu 42,Luàt Dàt dai 2003: "Nguòi bi thu hói Ioai dàt này thì dugc bòi tbuòng bang viée giao dàtmói có cùng muc dich su dung". Thyc té thì Nhà nuóe tbuòng chuyén sang àp dung bòithuong bang già tri quyén su dung dàt. Do dò càn có sy nhàt quàn trong viec bòi tbuòngbang dàt va bòi thuong bang già trj quyén su dung dàt. Tinh nhàt quàn ò day là vièc phàixàc djnh già trj quyén su dung dàt sao cho khi càc ho nòng dàn nhan dugc so tién dò, bgcó thè mua dugc dién tich dàt nóng nghiép tuong duong. Néu viée mua dàt khòng códiéu kién thyc hien thì cùng phài dù de tao ra tu liéu san xuàt mói dàm bào cuòc song làudai tuong duong hoac tòt hon khi chua thu hòi dàt. 105
 • 118. Màt khàc tai Khoàn 4, Dièu 42, Luàt dàt dai nàm 2003 dà khóng thè bién rò vàn de trén,ma chi dua ra co che ho trg dào tao, dàm bào ón djnh dòi song cho nòng dàn bj thu bòidàt. Do vay càn thiét phài bó sung, thay thè co che bòi tbuòng va ho trg bién nay bang coche bòi tbuòng theo quan niem trén.vè già Bàc Ninh dang àp dung co càu già dèn bù cho Olm^ dàt cày tròng bang 1 là70.000 dòng, gèm dàt nòng nghiép: 41.000 dóng; ho trg hoa màu: 9.000 dòng; bò trgchuyén dói nghè nghiép 14.700 dòng; ho trg dòi song va ón djnh san xuàt 5.300 dòng.Càn có sy phàn biét rò ràng giùa già dàt vói già chuyén dói nghè nghiép va tao viec làm.Tai Bàc Ninh cùng nhu càc tìnb dang àp dung khung già dàt, già bòi tbuòng tài san, hoamàu trén dàt do co quan có thàm quyèn ban hành theo nguyèn tàc sàt già thi truòng. Viecàp dung già thj truòng có nhijng uu diém nói tròi, nhung dà tó rò sy khòng day dù de giàiquyét mòi quan he giùa Nhà nuóe vói nòng dàn. Day là ly do chù yéu khién nguòi nòngdàn kbièu kién vói ty le cao, vi: Chinh sàch rugng dàt cùa Nhà nuóe dòi vói nòng dàn tucàch mang thàng 8/1945 dèn nay thè hien su lién minh chinh trj còng - nòng, là chinhsàch xà bòi trong dò Nhà nuóe "giao càn càu cho nóng dàn" theo han mùc va khòng thutièn su dung dàt. Nay phài thu lai "càn càu" Thì phài trao lai cho hg "mot logi càn càukhàc" chù khóng chi song pbàng vè tài chinh theo già thj truòng. Vè màt dinh lugng cùagià dàt, càn xàc dinh trén co so già dàt, sau khi dà chuyén dòi myc dich su dung, trù dicàc khoàn chi phi cho sy chuyén dói muc dich su dung dò. Khoàn chénh léch, làu naydugc thu vào ngàn sàch Nhà nuóe hoac tao khoàn thu nhap cho tó chùc, càc nhàn sudung dàt, con ho bi thu bèi dàt thì khòng dugc huóng lgi gì. Khoàn này càn dugc chiatheo ty le thich hgp cho Nhà nuóe - Ho bi thu bèi dàt - Nhà dàu tu su dung dàt.Néu theo quan niem trén thì già àp bòi tbuòng cho phép huy bò càc khoàn ho trg ma Luàtdàt dai 2003 dang quy dinh. 106
 • 119. Vè chinh sàch tgo viée làm:Nguòi lao dòng sau khi bi thu bèi dàt, hg nhàn dugc mot khoàn tièn se chgn co hòi dàutu. Nhung truóc hét hg dèu mong muón dàu tu de có viec làm ón dinh. Phàn dòng nguòibi thu bèi dàt, dac bièt là nguòi nòng dàn rat lùng tùng trong viée lua chgn nghè nghiépmói. Theo két qua dièu tra cùa Ban quàn ly ceà KCN Bàc Ninh, thàng 12/2005 tai càc diaphuong thu bèi dàt làm KCN va dò thj tai càc huyen Qué Vò, Tién Du va Thành phò BàcNinh cho thày: Da so nguòi nòng dàn mong muón có dugc viec làm mói (ty le theo kétqua dìéu tra là 60,2%)) nhung rat lùng tùng trong vièc chuyén dòi nghé nghiép. Trong giaidoan tu nay dèn 2015, dy bào có tói 216.000 lao dòng thuòc càc ho bi thu bèi dàt làmKCN va dò thj. Néu vói ty le 60,2% có yéu càu chuyén dòi nghé nghiép so lugng laodòng dién này lén tói khoàng 130.000 nguòi. Muòn chuyén dòi nghé nghiép thì hg càndugc dào tao.Trong giai doan 2001 - 2005, ty le lao dòng thuòc càc dién trén dà qua càc hình thùc dàotao hgc nghè mai là 58% (két qua dièu tra). De dàm bào phàn dàu dat muc tiéu Dai bòitinh Dàng bò làn thù XVII (thàng 12/2005) ty le lao dòng qua dào tao cùa toàn tinh dénnàm 2010 dat 39%» - 40%o thì tai nhùng dia phuong có dàt thu hòi dàt làm KCN, dò thiphài dat ty le 87%o; do dò nhu càu lao dòng dào tao sé khoàng 113.000 lao dóng. Viècdào tao va chuyén dòi nghè nghiép cho dàn cu vùng thu hói dàt làm KCN dugc dat chungtrong toàn tinh Nhà nuóe dinh huóng chuyén dói nghè nghiép thòng qua dào tao huóngnghiép trong càc truòng phó thòng. Theo dò, chuong trình dào tao dai han phài gàn vóitinh hình thyc tè cùa dia phuong va càc ngành nghè tu càc KCN. Truóc màt càn mó càclóp tap huàn ngàn ngày cho nguòi lao dòng tai càc dja phuong thu hòi nhièu dàt, trang bicho nguòi lao dòng hiéu bièt vè lao dóng cóng nghiép de nàng cao ty le trùng tuyén khidy tuyén vào làm viec trong càc KCN.De nàng cao tràch nhiem cùa tÓ chùc cà nhàn su dung dàt thu bòi tu nguòi nòng dàn, càc 107
 • 120. du àn quy hoach, xày dyng càc KCN va dò thi, càc dy àn su dung dién tich dàt nòng nghiép lón khi trình duyét dèu phài có phuong àn hoac du àn chuyén dòi nghé nghiép va dào tao viec làm dói vói càc ho bi thu hòi dàt de làm càn cu phàp ly tó chùc thyc hien. Càc doanh nghiép KCN, khu dò thi cam két uu tién tuyén dung lao dòng tu càc hg thu bèi dàt. Nhà nuóe tao dièu kién va ho trg cho càc ho nòng dàn thyc bién chuyén dòi nghè nghiép thòng qua càc mó hình lap "Vuàn uam nghè nghiép " gòm: "Vuàn uam cóng nghiép" là phàt trién mot so cum còng nghiép làng nghè, da nghè; Vùa có chùc nàng san xuàt cóng nghìep quy mó vùa va nhó, vùa có nhiém vu dào tao lao dóng tu nóng nghiép; "Vuàn uam nóng nghiép" là phàt trién mot so trang trai tóng hgp. Vùa ùng dung cóng nghè mói vào san xuàt cày tròng, vat nuòi có già tri hàng hoà cao, vùa có nhiem vuchuyén giao, huóng dàn ky thuàt cho nguòi nóng dàn."Vuàn uam dich vu" tai mot so Khu dò thj mói càn dành dién tich de làm khu djch vu nhuchg, he tbòng ki òt, siéu thi... Trong dò, hat nhàn là doanh nghiép có nàng lyc; vùa kinhdoanh, vùa xùc tién djch vu viée làm, vùa dào tao kién thùc vè lao dóng trong ITnh vycdich vy.. Dòng thòi có quy dàt hoac cóng trình uu tièn cho nguòi lao dóng bj thu hói dàt sudung de làm dich vu. Càc "vuàn uam" dò, Nhà nuóe có chinh sàch khuyén khich va bó trg.Bò sung ho trg khòi nghiép cho nguòi nòng dàn thòng qua Ngàn hàng chinh sàch xà bòi.Nguòi nóng dàn khói nghiép vàn rat càn dugc bó trg cùa thi truòng vón. Do vày, càn cómot quy tièn vay dac biét giao cho ngàn hàng chinh sàch xà bòi. Mot màt, ngàn hàng tuvàn tiéu dùng va thu hùt nguòn tièn cùa nguòi nòng dàn do nhan bòi tbuòng vói lai suàt uudai; mat khàc cho càc ho nòng dàn bj thu bèi dàt (có thè là tu mùc 2/3 dàt canh tàc tró lèn)hoac nhùng hg ty nguyèn khòng san xuàt nòng nghìep chuyén hàn sang tao lap nghè khàcvay vón tu quy dac bièt vói lai suàt thàp. Nhu vay, vàn de cho vay ó day khòng chi là quanhe kinh té thòng thuong ma là thue hien chinh sàcb xà hòi làu dai dòi vói nòng dàn. 108
 • 121. Nhà nuóe càn ban hành chinh sàch dèng bó vói Ioai bình "kinh tè ho": Nhà nuóe dà có càcchinh sàch cho doanh nghiép Nhà nuóe, hgp tàc xà, doanh nghiép khu vuc tu nhàn, doanhnghìep có vón dàu tu nuóe ngoài, doanh nghiép vùa va nhò... Tuy nhién vièc chuyén dóinghé nghiép de hình thành càc Ioai hình "ho kinh doanh" phi nòng nghiép boàc tiép tuelàm nóng nghiép dò thj vói quy mò "cuc nhò" thì dang thiéu vàng. Do dò càn dugc bù dàptrong thòi gian tói theo huóng: Có vàn bàn quy pham phàp luàt tao hành lang phàp ly choho nòng dàn phàt trién kinh té ho. Trong dò, quy djnh rò quyèn lgi cùa nguòi bi thu hòi dàt,tràch nhiém cùa càc co quan Nhà nuóe, tò chùc chinh trj - xà bòi, càc chù dàu tu; Chinhsàcb trg giùp nguòi dàn chuyén dòi nghè nghiép; chinh sàch bào ho ban dàu cho nguòinóng dàn tham già vào thj truòng tài chinh, tin dung, thi truòng lao dòng...Hoàn thien tò chùc dào tao viec làm theo huóng da dang boa càc hình thùc dào tao dedàp ùng vói càc lùa tuoi khàc nhau.Nbùng lao dòng có nhu càu dào tao co bàn, làu dai: Tinh có chinh sàch khuyén khich, bótrg cho theo hgc càc truòng dai hgc, cao dàng, trung hgc chuyén nghiép (àp dung cho laodóng tré, có khà nàng tièp thu kién thùc bàc cao).Nhùng lao dóng có nhu càu dào tao ngàn han, khuyén khich càc truòng, càc trung tàmsan có va càc doanh nghiép, "vuàn uam" thue bién.Nhirng lao dòng chua dinh huóng dugc nghé nghiép thì phàn cho càp huyen, xà thyc biéndào tao huóng nghìep tai chó.Doanh nghiép trong KCN tham già dào tao va tuyén dung lao dòng tu càc ho bi thu bèi dàt.Trìén khai du àn thành lap trung tàm dào tao theo mó hình kiéu KCN de dàp ùng yéu càuphàt trìén làu dai, nhu Sa dò 3.2 109
 • 122. Sa do 3.2: Sa dò tò chùc du àn trung tàm dào tao viée làm theo hình thùc da dang hoà dàu tu Tinh làm quy hoach chung va xày dyng chinh sàch uu dai Trung Doanh nghiép làm càc thù tue dàu tu xày dyng ha tàng tàm dào cho thué lai dàt hoac co so dào tao tao Nhà dàu tu thùc càp xày dung truòng hoac thué co so khoàng dào tao de dào tao lao dòng (trong dò doanh nghiép 200 ha trong KCN tham già dào tao). 1 1 Thièt lap he thóng dich vu trg giùp cho càc boat dòng trung tàm dào taoVè chinh sach tài djnh cu:Truóc hét còng tàc tó chùc thue hien tài dinh cu là tràch nhiem cùa Nhà nuóe.Càc khu tài dinh cu phài da dang hoà, gàn vói càc khu dò thi mói de nguòì dàn dugcquyén lua chgn truóc khi thyc hien thu hói dàt.Dàm bào càc dièu kién vè két càu ha tàng va ha tàng xà bòi de nguòi tài dinh cu nhanhchóng òn dinh dòi song va hoà nhap cóng dòng.Có che tài càn thièt de thyc hien chinh sàch tài dinh cu mot càch nghiém minh va minh bach.vè ca che chinh sàch lién quan dén tràch nhiém va nghTa vu càc té chùc, càc nhàn nhàndàt thu hói su dung vào xày dung càc KCN:Có phuong àn hoac dy àn chuyén dèi su dung lao dóng tu càc ho bi thu bèi dàt; cam kétuu tièn su dung lao dòng dia phuong theo phuong àn hoac dy àn dò.Tham già vào boat dgng dào tao nguòi lao dgng theo càc chuong trình thich hgp do 110
 • 123. chinh quyèn yéu càu boàc hgp dòng tu càc trung tàm dào tao.Thyc hièn càc giài phàp vè chinh sàch thu hòi dàt dugc trìén khai se giài quyét nhùngvàn de bue xùc phàt sinh tu ành huóng tiéu cyc khi xày dyng càc KCN, tao ra mòitruòng thuàn lgi de phàt trién KCNChinh sàch khuyén khich dàu tu xày dung ha tàng KCN.Lua chgn va uu tién doanh nghiép dàu tu kinh doanh ha tàng KCN có nàng lyc, kinhnghiém va có khà nàng làm tòt còng tàc xùc tién dàu tu.Có chinh sàch khuyén khich cóng ty dàu tu phàt trién ha tàng xày dyng két càu ha tàngdóng bò, dòn truóc nhùng thành tyu cùa khoa hoc ky thuat ùng dung vào san xuàt nhàmtao co bòi tòt nhàt cho càc nhà dàu tu thù càp phàt trién.Nhà nuóe có chinh sàch uu dai va ho trg dàu tu ha tàng nhàm giàm chi phi dàu vào chocàc doanh nghiép thù càp ma vàn dàm bào lgi nhuàn kinh doanh cùa còng ty dàu tu kinhdoanh ha tàng bang viée:Sua dòi quy dinh vè le phi truóc ba quy dinh tai Thòng tu sé 95/2005/TT-BTC ngày26/10/2005 cùa Bg Tài chinh Huóng dàn thyc hièn càc quy djnh cùa phàp luàt vè le phitruóc ba. Theo dò, cho phép còng ty ha tàng thè chàp tu tài san hình thành trén dàt de vayvòn dàu tu (ma khòng càn so dò), hoac mièn thué truóc ba cho cóng ty ha tàng khi làm sodò de thè chàp vay ngàn hàng.Ho trg vòn tu ngàn sàch cho còng trình ky thuat dàu mòi, xù ly nuóe thài, ràc thàì, vi day làbang muc còng trình có vón dàu tu lón nhung có y nghTa xà bòi va bào ve mòi truòng chung.Dàu tu xày dung càc cóng trình giao tbòng, dièn nuóe ngoài hàng rào, dàm bào cho KCNlién két thuan lgi vào he thÒng ha tàng ky thuat chung cùa tìnb va quÓc già.Có quy hoach kè hoach phàt trién dò thj, khu dàn cu va càc cÒng trình ha tàng xà boi deho trg boat dgng va giàm àp lue cho càc doanh nghiép trong KCN vè thue bién chinhsàch dèi vói nguòi lao dgng. Ili
 • 124. Thyc bién thu bòi dàt giao cho doanh nghiép dàu tu xày dyng ha tàng, trành day doanhnghiép dói màt vói nguòi bi thu hòi dàtViec thyc hien dèng bò càc chinh sàch khuyén khich dàu tu xày dyng ha tàng KCN ségóp phàn: Tàng nhanh co so vat chat ky thuat phue vu KCN. Tao co so ha tàng su dungchung trong KCN nhàm dàp ùng yéu càu thu hùt dàu tu. Tàng nhanh vón dàu tu trén diabàn, là giài phàp thùc day tàng truòng kinh té.Giài phàp ve tàng cuòng còng tàc xùc tién dàu tu va cho thué lai dàt.Khi KCN dà hình thành thì phài nhanh chóng thu hùt dugc càc nhà dàu tu thù càp phùhgp vói muc tiéu quy hoach ngành nghé va ITnh vuc san xuàt, kinh doanh. Chinh vi vay,làm tòt cóng tàc thu hùt dàu tu sé góp phàn tich cuc vào phàt trién KCN. Tao diéu kiénthuan lgi cho viec phàt trién su nghiép CNH, HDH tinh Bàc Ninh mot càch ben vùng, tàngthu nhap cho nèn kinh té quòc dàn, tao nhièu viée làm mói cho nguòi lao dòng, giàm ty lethàt nghiép, cùng co niém tin cùa nhàn dàn dòi Dàng, Nhà nuóe trong vièc thue hien còngbang xà hòi.Còng tàc xùc tién dàu tu tòt dugc xem xét ó nhùng nói dung sau:Hoàn thién khung phàp ly:Truóc hét phài dà soàt lai toàn bò chinh sàch lién quan dèn thu hùt dàu tu, san xuàt kinhdoanh nhàm tìm ra nhùng nói dung khóng con phù hgp de xuàt Chinh phù xem xét bài bòhoac sua dèi bó sung cho phù hgp, dàm bào khóng chóng chéo, chinh sàch phài don giànde thyc hièn.Thiét lap chinh sàch mot già, theo dò khóng phàn biét nhà dàu tu nuóe ngoài, nhà dàu tutinh khàc vói Nhà dàu tu dia phuong trong càc già cuòc, chi phi, thué: Thué thu nhap cànhàn, thué thu nhap doanh nghìep, cuóc phi dien thoai, tièn thu dàt, phi su dung ha tàng,thué nhà Ò...Dièu này cùng là buóc chuàn bi càc chinh sàch phù hgp vói càc quy djnhcùa cùa tò chùc Thuong mai quòc té WTO. 112
 • 125. Có chinh sàch tgo làp mói truàng bàn sàc vàn hóa va chàm sóc sue khoé cho nguói lao dóng:Vàn hóa là nèn tàng tinh thàn, vùa là muc tiéu vùa là dgng lue cùa su phàt trìén. Phàttrìén càc KCN suy cho cùng là nhàm muc dich dem lai mot cuòc song ngày càng tot dephon cho mgi nguòi cà ve vàt chat làn tinh thàn. Muc tiéu phàt trìén kinh té xà bòi theohuóng CNH, HDH là djnh huóng quan trgng. Tuy nhién, Bàc Ninh khóng phài phàt trìéncóng nghiép bang mgi già. Viée phàt trìén càc KCN se kéo theo có nhiéu nhà dàu tu trongva ngoài nuóe dèn song va làm viec tai dja phuong. Hg se mang theo it nhiéu vàn bòa, tapquàn noi hg sinh ra va lón lén. Nhu vay sé có nhièu sàc thài vàn hóa khàc nhau. Néu khòngcó mot sàch ùng xù phù hgp thì giùa còng dóng dàn cu sé xày ra màu thuàn ve vàn hóa.Diéu này chinh là nguyèn nhàn cùa càc cuòc dinh còng, cùa vàn de màt an ninh trat ty, làmtòn hai dén càc cóng trình vàn hóa, bàn sàc vàn hóa dac trung cùa dia phuong.Nhu vay, de KCN phàt trién ben vùng, thyc su dóng góp tich cuc vào tién trình phàt triénkinh té - xà bòi, dem lai cuòc song tòt dep hon cho mgi nguòi thì càn phài có chinh sàcb cuthè vè vàn hóa, ma truóc hét là thiét che vàn hoà còng dòng cho dàn cu boat dòng trongKCN va vùng làn can.Dói vói nguài lao dong trong KCN: Nguòi lao dòng trong KCN hg hàu hét dén tu motmòi truòng song va sinh boat khà ty do, hg dugc tap trung vào làm vièc trong càc KCN,thiéu khóng gian, càch bue vói ben ngoài. Thyc trang dò dói hói phài xày dyng nhùngmói lién he mói, thay cho " tinh làng nghTa xòm""bàn anh em xa, mua làng giéng gàn"trong truyén thóng tinh càm cùa nguòi Viét Nam ò nòng thón va thành thj. Khàc phuetìnb trang trén bang nhièu hình thùc tò chùc sinh boat mang tinh tap thè, hgp tàc còngdèng. Vi du hình thùc lién tó, lién xuóng, giao két thi dua... nhàm tàng cuòng mòi liénhe, hiéu biét, giùp dò lan nhau lue khó khan. Tu quan he tinh càm, càc hình thùc tÓ chùcnày có thè phàt trién lén thành càc phong trào sàu ròng, bào ve quyèn va lgi ich hgp phàp nguòi lao dgng, giù an toàn ve sinh noi ó va noi làm viec, tao lap lòi ùng xù vàncua 113
 • 126. minh. Dành thòi gian thich dàng cho càc buoi sinh boat, hgc tàp, giao luu vàn hóa, vànnghè qua dò bèi duòng tri tue, tàm ben cho nguòi lao dóng làm viec trong càc KCN.Dèi vài giài chù nuàc ngoài: Hàu hét hg là càc chù doanh nghiép, dén tu nhièu noi kbàcnhau khàp thè giói kéo theo nhùng vàn hóa cùa dàt nuóe hg va vàn bòa cùa còng ty mebay tàp doàn. Do vay hg phàt huy dugc phong càch làm viée, vàn hóa kinh doanh trénmat tran kinh té. Dac biét là càc nhà dàu tu My, Nhàt Bàn, Hàn Quòc, Dai Loan dèu coivàn hóa doanh nghiép (ma hat nhàn cùa nò là càc triét ly va he già tri có tinh phàp ly vadao ly, tu dò tao nèn mot phong thàì - phong càch vàn bòa dàc thù cùa doanh nghiép) làphuang tièn giào due va co két tàt cà càc thành vièn trong qua trình san xuàt, kinh doanh.Vói càc triét ly va càc khàu hiéu nhu: "khàch hàng là thuang de" "tinh thàn dóng dói","sanphàm chat luang là niém kiéu hành." va "Mòi ngày mot sàng tgo..." dà góp phànlàm cho don vi san xuàt kinh doanh dùng vùng va phàt trién manh trén thi truàng. Tuynhién, khóng phài bàt ky nhà dàu tu nuóe ngoài nào cùng dua vào Viet Nam mot thùvàn hóa kinh doanh va quàn ly tich cyc. Nhiéu nguòi trong hg chi coi Viet Nam nhu mot"mièn dàt mài, mot thi truàng beo bà" có thè tranh thù làm àn, kiém chàc...Coi tbuòngnguòi lao dgng, khóng tòn trgng nguói dàn bàn xù, xàm pham dén nhùng già tri dao duecùa nguòi dàn, dac biét là phu nù va tré em.Do dò, Chinh phù càn phài có thiét che cu thè de quàn ly nhàm phàt huy nhùng giao thoavàn hóa tich cuc. Ngàn chàn kip thòi viec lgi dung ve lgi ich kinh tè de làm tòn hai dén càcgià tri dao due tòt va bàn sàc vàn hóa dac sàc cùa dia pbuong.Dèi vài cong dóng dàn cu nai có KCN: Su dung hiéu qua càc phuong tién thóng tin daichùng tuyén truyén va vàn dgng nguòi dàn dia phuong trong càch ùng xù. Dòng thòitrang bj cho hg nhùng nhan thùc nhàt dinh de bg chù dòng dòn nhàn nhùng net dep cùavàn hóa du nhap, biét phòng, trành nhùng vàn hóa dgc hai dÒng thòi giù gin dugc nhùngnet dep vàn hóa làu dòi cùa dan toc. Làm tòt cÒng tàc vàn bòa dÒÌ vói cu dàn dia pbuong 114
 • 127. sé dóng vai trò tich cyc tao mói truòng song lành manh va hàp dàn. Dièu dò là lue hùt tòtnhàt trong viec thu hùt dàu tu vào càc KCN. Tgo lap mói truàng kinh doanh lành mgnh, hàp dàn:Nhà nuóe tao san choi bình dàng dói vói càc doanh nghiép KCN, khòng thién vi dói vóiIoai hình doanh nghiép nào. Ho trg kjp thòi dòi càc khó khan vuóng màc cùa doanhnghiép, coi khó khan cùa hg ciìng là khó khan cùa mình. DÒng thòi su ly nghiém nhùngtruòng hgp vi pham trong san xuàt kinh doanh nhu: Lùa dào, khòng thue hièn càc cam két,vi pham vè mòi truòng, phòng chày chùa chày.. .De tòt vàn de này có thè thiét lap càc kénhthóng tin tryc tuyén nhu: Website, dién thoai nóng... thue hièn giài quyét càc tìnb trangkhan càp va mgi tinh huóng bàt lgi cho hình ành cùa dja phuong nhu gay ròi trat tu anninh, sàch nhiéu, quan liéu, gay khó de cho càc nhà dàu tu...Xày dung chuong trình dóithoai doanh nghiép hàng thàng qua dò giài quyét kip thòi nhùng khó khan cùa nhà dàu tu,cùa doanh nghìep gap phài. Dàm bào thyc hien dùng nhùng gì nguòi dàn, chinh quyén diaphuong dà dà cam két thyc bién vói nhà dàu tu. Tu dò tao dyng long tin vói nhà dàu tu. Khuyén khich dai mài còng nghè va bào ho quyèn sa hùu tri tue:vàn de dói mói còng nghè có vai trò quyét dinh dèn su thành cóng cùa càc doanh nghiépva thue bién muc tiéu CNH, HDH dàt nuóe. Tuy nhién, càc KCN tinh Bàc Ninh cùng gàneó tinh trang nhu càc doanh nghiép khàc cùa cà nuóe dò là viec dòi mói cóng nghé conchàm, thu dòng va mang tinh tinh huóng là chinh, dàu tu cho còng nghé chua tuong xùng,khà nàng canh tranh thàp. Ly do là càc doanh nghiép dac bièt là doanh nghiép trong nuóecon thiéu thóng tin va y thùc vè tàm quan trgng cùa còng nghé, thiét bj dòi vói sy song concùa doanh nghiép con han che. Hon nùa Càc chinh sàch cùa Nhà nuóe con chua rò ràngtrong vièc huóng dàn càc doanh nghìep thyc bién dòi mói còng nghé.Theo két qua khào sàt vè dÒi mói còng nghe tai càc doanh nghìep Viét Nam do Chuongtrình Phàt trién Lién hiép quÓc (UNDP) va Vien Nghién cùu quàn ly kinh té Trung uong 115
 • 128. (Bò Ké hoach va Dàu tu) phòi hgp thyc bién thàng 2/2005 thì càc doanh nghiép Viét namchi dành 3% doanh thu cùa cà nàm cho viec dói mói còng nghé, khà nàng canh tranh thàp.De boat dòng dòi mói cóng nghé cùa càc doanh nghiép dièn ra tòt, càn có mot so giàiphàp sau:Nhà nuóe càn tao co che gàn két giùa doanh nghiép va càc tò chùc nghién cùu trién khai.DÒng thòi Nhà nuóe cùng càn có chinh sàch khuyén khich hình thành càc tó chùc cungcàp va thòng tin còng nghé, de giùp càc doanh nghiép có co hòi cap nhàt, lya chgn va xàclap phuong àn dòi mói còng nghé tòt nhàt.Nhà nuóe càn tièp tue ban hành càc chinh sàcb mièn, giàm thué thu nhap dòi voi càc viénnghién cùu, bàn két qua nghién cùu còng nghé, boat dòng chuyén giao còng nghè va dàotao lién quan dén còng nghè. Khuyén khich doanh nghiép lap quy nghién cùu dòi móicóng nghé, phàt trién san phàm, cho phép tinh chi phi nghién cùu khoa hgc vào già thànhsan xuàt. Dac biét, càn som cho ra dòi Quy dàu tu mao hiém cùa Chinh phù de bó trgdoanh nghiép dòi mói còng nghé.Tao hành lang phàp ly mó ròng càc djch vu vè thàm dinh, giàm dinh, dành già còng nghèva dich vu lién quàn dén quyèn so hùu dòi vói cóng nghé va djch vu vè tài chinh trongmua bàn còng nghè (cho thué tài chinh de dòi mói cóng nghé).Ho tra hogt dóng thuang mgi va dich vu:Hoat dgng thuong mai cùa càc doanh nghiép KCN càn nhùng giài phàp sau: Rà soàt càcvàn bàn phàp luàt con chóng chéo gay tró ngai cho boat dòng thuong mai djch vy cùadoanh nghiép.Tao hành lang phàp ly cho viec hình thành càc tning tàm thòng tin thuong mai va dich vu,cung càp thòng tin chi tiét ma doanh nghiép càn thiét nhu: Càc cam két thuong mai songphuong BTA cùa Viét Nam vói càc nuóe, càc thòng tin vè thj truòng cung càu nguyèn vàtliéu dàu vào, san phàm va lao dòng, giài phàp cung càp djch vu. 116
 • 129. Thiét làp mò hình doanh nghiép dién tu trong boat dòng thuong mai. Theo dò, nhà nuóe cóchinh sàch cy thè vè viec dàu tu xày dyng ha tàng co so còng nghé, ha tàng co so phàp ly.Trién khai thyc hien chinh sàch ho trg thuong mai va dich vu KCN là co sa thu hùt valya chgn nhà dàu tu tòt.Khai thàc va su dung hiéu qua ha tàng ky thuàt KCN va san xuàt kinh doanh.Co che khai thàc ha tàng: Hièn nay theo Nghi dinh so 108/2006/ND-CP ngày 22/9/2006cùa Chinh phù vè Quy djnh chi tiét va huóng dàn mot so dièu cùa Luàt Dàu tu thì vieckhai thàc va kinh doanh ha tàng thuòc quyén va tràch nhiém cùa Còng ty dàu tu phàttrién ha tàng KCN quy dinh tai Dièu 19, Chuong II. Tuy nhién de khai thàc hiéu qua hatàng càn có nhùng nói dung sau:Ve dàt dai: Su dung hiéu qua trong qua trình giài phóng màt bang va cho thué lai dàt:Hien nay, càc cóng ty dàu tu dàu tu phàt trién ha tàng thu hòi dàt giài phóng mat bangxày dyng KCN theo quy hoach chi tiét dà dugc duyét tbuòng su dung hai hình thùc dò làgiài phóng mat bang toàn bò theo quy hoach dugc duyét va dàu tu theo hình thùc cuónchiéu. Hai hình thùc này dèu có nhùng uu nhugc diém nhàt dinh. Do vày, viée khai thàchiéu qua su dung dàt thì phuong àn va tién dò dèn bù giài phóng mat bang cho cà KCNphài dugc lap chi tiét, gàn vói thòi gian cy thè de nguòi dàn biét, có ké hoach chù dòngtrong vièc canh tàc va chuyén dòi nghé nghìep.Phuong àn dèn bù tòt nhàt là két hgp cà hai hình thùc trén. Càn cu vào ké hoach thu hùtdàu tu de, xàc dinh dien tich dàt sé cho thué bang nàm; cùng voi dièn tich dàt càc cóngtrình phu trg va ha tàng ky thuat, làp phuong àn dèn bù giài phóng màt bang theo giai doanphàt trìén. Dàm bào luòn có dién tich dàt dy trìi san sàng cho doanh nghiép thù càp thuélai. Vói phuong àn này, se giài quyét dugc vièc khòng de dàt boang khi dà thu bèi. Dem laihiéu qua kinh tè cho cà còng ty dàu tu phàt trìén ha tàng va cà nguòi nòng dàn bi màt dàt.Dèi vói su dung dàt cùa nhà dàu tu thù càp: 117
 • 130. Co quan quàn ly Nhà nuóe càn cu muc tiéu va quy hoach chi tiét tùng KCN làp he thòngchi tiéu, tiéu chuàn vè mat dò xày dung, he so su dung dàt, vè còng nghé... làm càn cucho thué dién tich dàt vào KCN.Trong diéu kién dàt dai hùu han, dàn so tàng nhanh thì dàt dai ngày càng tró lèn quy già.Giài phàp dàp ùng dièu kién này là chuyén djch dàn viec xày dyng nhà mày, xuóng sanxuàt theo chiéu ròng sang phàt trìén xày dyng theo chiéu cao de tàng hiéu qua su dungdàt. Nhùng toà nhà còng nghiép 2 dén 5 tàng két hgp vói quy hoach cành quan se là tiènde phàt trién KCN theo mò hình Dò thi - KCN theo huóng bién dai.Ve duy tu bào duòng ha tàng va cung càp djch vu ha tàng:He thòng ha tàng ky thuàt bao góm: He thòng cày xanh; he thòng chiéu sàng, he tbòngeung càp nuóe, xù ly chat thài, nuóe thài; He thòng cung càp dièn; He thòng duòng giaothòng trong KCN; He thòng thóng tin lién lac; còng tàc bào ve an ninh, trat ty... dòi hóiphài duy tu bào duòng va chàm sóc va duy trì tbuòng xuyén. Dàm bào su dung hiéu quaha tàng ky thuat KCN, dòi hói càc còng ty dàu tu ha tàng KCN phài có dói ngù chuyénnghiép de chàm sóc nhàm dàm bào duy tri boat dóng thòng suòt cùa cà KCN nói chungva yéu càu boat dòng san xuàt kinh doanh cùa càc doanh nghiép KCN nói rìéng.càn có dièu le, quy che cu thè de nàng cao y thùc cùa càc doanh nghiép trong viée sudung càc cóng trình két càu ha tàng trong va ngoài KCN.De giài quyét mòi quan he này dugc tòt; duói góc dò chinh sàch, mói quan he giùa doanhnghiép KCN vói còng ty dàu tu phàt trìén ha tàng va càc nhà cung càp djch vu khàc trongKCN là mói quan he kinh té dya trén nguyèn tàc hgp dèng kinh tè dugc ky két giùa càcben vói nhùng quyèn han gàn lién vói nghTa vu cùa mòi ben. Nhà nuóe chi dóng vai tròtrgng tài dèng thòi giàm sàt vièc thyc hien cùa càc ben.vè Dàm bào ve sinh mòi truòng cành quan:KCN là noi tap trung nhièu nguòi, nò khÓng chi ành huóng dén boat sue khóe còng dòng lao 118
 • 131. dòng truc tiép trong KCN ma con ành huóng dén mòi truòng ben ngoài KCN. De dàm bàogiù gin mòi truòng cành quan trong KCN dugc tòt. Trong chinh sàch vè phàt trién càc KCN,càn có nói dung va che tài tbuòng phat cu thè trong viec xày dung, bào ve va giù gin mòitruòng cành quan. Vièc xày dyng KCN phài có tiéu chi dành già vè càc mòi truòng cànhquan dat tiéu chuàn va càc bang mùc de càc còng ty ha tàng KCN de thue hien.3.3.3. Nhóm giài phàp ve tàng cuàng va nàng cao nàng lue quàn ly Nhà nuac dói vóicàc Khu còng nghiép.Néu nhu còng tàc quy hoach phàt trién va he thòng càc chinh sàch có vai tró dinh huóngva tao co che boat dgng trong KCN theo nhùng muc tiéu trong tìmg giai doan phàt trién,phù hgp vói càc quy luàt kinh tè thj truòng; dàm bào càc lgi ich cùa nguòi dàn bj thu hòidàt, còng ty dàu tu kinh doanh ha tàng, nhà dàu tu san xuàt kinh doanh, nguòi lao dgngtrong KCN... thì cóng tàc tàng cuòng va nàng cao nàng lyc quàn ly Nhà nuóe có vai trótàc dóng, thùc day nhanh qua trình phàt trién dò huóng tói myc tiéu dat hiéu qua va dàmbào lgi ich cùa Nhà nuóe. Thyc chat cùa nhóm giài phàp này là còng tàc tó chùc quàn lyKCN dugc long ghép chung trong vièc quàn ly dàu tu theo quy djnh tai Diéu 71, ChuongVII, Nghi dinh so Nghi djnh so 108/2006/ND-CP cùa Chinh phù, noi dung cóng tàc quànly nhà nuóe dói vói càc KCN bao góm:Xày dyng chién lugc, quy hoach, ké hoach va chinh sàch phàt trién KCN.Ban hành càc vàn bàn quy hoach phàp luàt vè boat dòng KCN.Quy dinh va huóng dàn viec hình thành, xày dung, phàt trién va quàn ly boat dgng cùa KCN.càp, dièu chinh va thu hòi càc Ioai giày phép va thyc hien càc thù tue hành chinh nhànuóe lién quan.TÓ chùc bg mày, dào tao va bèi duòng càn bò.Kiém tra, thanh tra, giàm sàt càc boat dóng cùa KCN va giài quyét càc vàn de phàt sinh.Theo dò, Nghi dinh sÓ 108/2006/ND-CP cùng dà quy dinh quyèn han va tràch nhiém càc 119
 • 132. co quan nhà nuóe tu trung uong dén dia phuong va quy dinh vè bó mày tÒ chùc, chùcnàng nhiem vy Ban quàn ly càc KCN.Hoàn thién bo mày tó chùc Ban quàn ly càc KCN tinh.Theo Nghi dinh so 171/2004/ND-CP ban hành ngày 29/9/2004 quy djnh tò chùc càc co quanchuyén mòn thugc Uy ban nhàn dàn tinh; Nghi djnh so 36/CP ngày 24/4/1997 cùa Chinh phùva Thóng tu so 151/TCCP-TC ngày 04/8/1997 cùa Bò Nói vu, Ban quàn ly càc KCN dugchiéu là co quan quàn ly nhà nuóe dac thù, thu huóng ngàn sàch nhà nuóe, có tu càch phàpnhàn, su dung con dàu có hình quòc huy, nhàn danh Nhà nuóe cóng hoà XHCN Viet Namthyc bién còng tàc quàn ly nhà nuóe trong càc KCN theo co che "Mot cùa, tgi chó". Banquàn ly KCN càp tinh là co quan tryc tiép quàn ly càc KCN có càc nhiém vu va quyén hanquy dinh tai Dièu 27, Chuong VI, Nghi dinh so 36/CP ngày 24/4/1997:Xày dyng dièu le quàn ly KCN trén co so dièu le màu do Bò Ké boach va Dàu tu banhành trình Uy ban nhàn dàn càp tinh phé duyét. Truòng hgp Diéu le quàn ly KCN tréndia bàn lién tinh thì trình Bg Ké hoach va Dàu tu phé duyét. Dòi vói Diéu le quàn ly khucóng nghé cao thì do Bg Khoa hgc Còng nghé va Mòi truòng phé duyét.TÓ chùc xày dyng va quàn ly thyc hién quy hoach chi tiét, tièn dò xày dyng, phàt trién KCNbao gèm: Quy hoach phàt trìén cóng trình két càu ha tàng; quy hoach bò tri ngành nghè;tham già phàt trìén cóng trình két càu ha tàng ngoài KCN lién quan va khu dàn cu phyc vucho còng nhàn lao dgng tai KCN.Dòn dèe, kiém tra viec xày dung càc còng trình két càu ha tàng trong va ngoài KCN liénquan de bào dàm viec xày dung va dua vào boat dòng dèng bg theo dùng quy hoach vatién dò dugc duyét.Ho trg van dgng dàu tu vào KCN.Tiép nhan don xin dàu tu kèm theo dy àn dàu tu, tÓ chùc thàm djnh va càp giày phép dàutu cho càc du àn dàu tu nuóe ngoài theo uy quyén. 120
 • 133. Kiém tra, thanh tra viée thyc hièn giày phép dàu tu, hgp dòng già còng san phàm, hgpdèng cung càp dich vu, hgp dèng kinh doanh, càc tranh chàp kinh té theo yéu càu cùaduong sy.Phói hgp vói càc co quan quàn ly Nhà nuóe vè lao dòng trong viec kiém tra, thanh tracàc quy dinh cùa phàp luàt vè hgp dòng lao dòng, thoà uóc lao dgng tap thè, an toàn laodòng, tièn luong.Quàn ly boat dgng dich vu trong KCN.Thoà thuan vói Còng ty phàt trién ha tàng KCN trong vièc dinh già cho thué lai dàt gànlién vói cóng trình két càu ha tàng dà xày dyng, càc Ioai phi djch vy theo dùng chinh sàchva Phàp luàt hièn hành.Càp, dièu chinh va thu hòi càc Ioai giày chùng chi thugc thàm quyén hoac theo uy quyèn;càp, dièu chinh va thu hòi càc Ioai giày pbép theo uy quyèn.Dugc mòi dai dièn tham dy càc cuòc hgp cùa càc co quan Chinh phù va Uy ban nhàn dàncàp tinh khi bàn vè viec hình thành, xày dung, phàt trìén va quàn ly KCN .Bào cào dinh ky va hàng nàm theo quy dinh cùa phàp luàt vè tìnb hình hình thành, xàydyng, phàt trìén va quàn ly càc KCN vè Uy ban nhàn dàn càp tinh, ban quàn ly càc KCNViét Nam, càc co quan Chinh phù có lién quan.Nhu vay, trong 12 nhiém vu quyèn ban trén chi có 01 noi dung là thyc hien dugc tuongdòi day dù theo co che "Mot cùa, tgi chó" dò là: Thàm dinh, càp phép dàu tu. Con càcnói dung khàc thue hien theo uy quyèn va phói hgp, tue là co che "Mot cùa". Dièu nàycho thày quyèn han chua tuong xùng vói dia vi phàp ly. Màt khàc, mgi hoat dòng quàn lynói chung, trong dò có còng tàc quàn ly nhà nuóe thì còng tàc thanh tra là khòng thèthiéu. Nhung tai ThÒng tu sÓ 151/TCCP-TC ngày 04/8/1997 cùa Bò Noi vu quy dinh vèmó hình tó chùc Ban quàn ly càc KCN càp tinh khóng có Phòng Thanh tra cho nén Banquàn ly chù yéu làm cong tàc kiém tra, giàm sàt phàt hien nhùng nhàn tÓ tich cyc va tiéu 121
 • 134. cyc de de nghi sang co quan boàc càp có thàm quyèn khàc giài quyét; dàn dén vai tró,hiéu lyc còng tàc quàn ly Nhà nuóe suy giàm .Nhu dà phàn tich ó Chuong I va Chuong II, càc KCN Viét Nam nói chung va càc KCNtinh Bàc Ninh nói riéng dang chuyén dàn tu mot "thue thè kinh té" sang "thue thè kinh té- xà hói", ngày càng dòi hói phài dugc ùng xù dùng vói thyc thè dò. Cho nèn, càn xàydung luàt KCN de thay thè cho Nghi djnh so 36/CP dà bòc lo nhùng han che. Chinh phùcùng dà nhan bièt diéu dò va vói su ra dòi cùa Luàt Dàu tu, Luàt Doanh nghiép va Nghidjnh 108/2006/ND-CP ngày 22/9/2006 thay thè Nghi dinh 36/CP cùng dà phàn nào taodiéu kien cho cóng tàc quàn ly KCN don giàn, ggn nhe. Tuy nhién, chùc nàng nhiem vucùa Ban quàn ly càc KCN càp tinh lai dugc sua dòi theo mot quyét dinh mói va hien taiquyét djnh này cùng chua ra dòi. Vi vay, truóc màt càn som ban hành quyét dinh cùaThù tuóng Chinh phù quy dinh chùc nàng, nhiém vu va quyèn han, co càu tò chùc va quyche boat dgng cùa Ban quàn ly càc KCN càp tinh de thuan lgi trong còng tàc quàn ly Nhànuóe dòi vói mò hình càc KCN va còng tàc xùc tièn dàu tu. Thyc tièn cho thày Ban quànly càc KCN càp tinh càn dugc giao thèm càc nhiem vu: • Quàn ly còng tàc quy hoach, xày dyng va mòi truòng. • Quàn ly càc boat dgng dich vy Khu dò thj gàn lién vói KCN, phyc vu tryc tiépKCN: Dich vy thuong mai, nhà ò, y té, vàn boa, thè thao... • Quàn ly tryc tiép già thué ha tàng, uy quyèn làm dich vu thu mot so sàc thué, phitrong KCN. • Giao quyèn càp uu dai dàu tu cùa tinh dòi vói KCN. • Lap quy va quàn ly quy xùc tién dàu tu, xùc tièn thuong mai. • Quyèn thanh tra, kiém tra va xù phat mot so boat dòng trong KCN.Tnróc hét, bg mày tÒ chùc Ban quàn ly càc KCN càp tinh phài dugc tÓ chùc theo huóng"chuyén nghiép hoà" càc nghiép vy quàn ly Nhà nuóe, trong dò kién nghi thành làp tò 122
 • 135. chùc Thanh tra KCN. Nói dung vè "chuyén nghiép hoà" càc nghiép vu quàn ly Nhà nuóe tai Ban quàn ly càc KCN dugc thè hien theo nguyèn tàc: Dàm bào còng tàc quàn ly nhà nuóe tai KCN dugc thyc bién mot càch day dù, minh bach nhàt; càc hành vi boat dgng trong KCN dèu dugc dièu chinh bang Phàp luàt; Dàm bào sy quàn ly Nhà nuóe là thòng suót, thù bàc rò ràng, trành chóng chéo giùa càc co quan quàn ly Nhà nuóe va thuan lgi cho thyc bién cóng tàc cài càch hành chinh. Dàm bào cho boat dóng san xuàt kinh doanh thóng thoàng, thuan lgi, an toàn va phàt trién. Cho nèn dinh huóng hoàn thién bò mày tó chùc Ban quàn ly càc KCN càp tinh: Thù nhàt: Ngoài 07 phòng chùc nàng va 01 tò chùc dich vu su nghiép theo quy dinh tai Thòng tu so 151/TCCP-TC ngày 4/8/1997 cùa Ban Tò chùc càn bò Chinh Phù càn bé sung vào co càu tò chùc bg mày Ban quàn ly thém 01 Phòng Thanh tra. Khi dò Mò bình bò mày tò chùc Ban quàn ly càc KCN Bàc Ninh theo Sa dò 3.4. Sa dò 3.3: Mò hình tò chùc bo mày Ban quàn ly càc KCN Bàc Ninh. TRirÒNG BAN -"^- " PHÓ TRUÒNG BAN r PHO TRUONG BAN T 1 1 1 ì <4». .fi fi CQC 08 bx u e JZ ** 5 § e Phò àniy PLi J= "1 PN "^ H> s e O ì
 • 136. Thù hai: Uy quyén va giao nhiém vu quyèn han ITnh vuc nào thì nèn giao day dù de thyc hièn dùng co che "Mot cùa, tgi chó", bao gèm: Thàm dinh, quyét djnh càp va thu bèi Giày phép dàu tu. Thàm dinh, quyét dinh càp Chùng chi quy hoach, thyc hièn xày dung theo quy hoach, quàn ly chat lugng xày dyng va he so hoàn cóng cóng trình dua vào su dung (tue là toàn bò qua trình xày dung). Nhu vay phài sua dòi, bè sung Nghi djnh so 16/2005/ND-CP ngày 07/02/2005 cùa Chinh phù vè quàn ly dy àn dàu tu chat lugng còng trình, dò là: Chuyén viec thàm dinh ho so thiét ké co so càc còng trình xày dung trong KCN tu So chuyén ngành sang Ban quàn ly càc KCN. Theo dò thay dòi quy trình thù tue hành chinhnhu sau: Ho so thiét ké co so do Chù dàu tu thué tu vàn thàm dinh => Ban quàn ly càcKCN thàm tra => Quyét dinh chàp nhan thiét ké co so => Chù dàu tu ty quyét djnh phéduyét du àn va phé duyét duyét thiét kè ky thuàt thi còng va tóng dy toàn.Càp chùng nhan Dàng ky dat tiéu chuàn mói truòng dói vói nhùng dy àn phài lap Dàngky dat tiéu chuàn mòi truòng (ngoài 112 Danh muc càc Du àn phài làp Bào cào dành giàtàc dgng mòi truòng tai Nghj djnh so 80/2006/ND-CP ngày 9/8/2006 cùa Chinh phù vèviec quy djnh chi tièt va huóng dàn mot so dièu cùa Luàt Bào ve mòi truòng (Quóc bòinuóe CHXHCN Viét Nam thòng qua ngày 29/11/2005, có hiéu lyc thi bành 1/7/2006).Quyét dinh xét duyét ké hoach nhap khàu va càp chùng nhan xuàt xù hàng hoà theo uyquyèn cùa Bg Thuong mai mot càch day dù. Theo dò thù tue xàc nhan day chuyén thiétbi dèng bg chuyén tu So Cóng nghiép sang Ban quàn ly càc KCN vi Ban quàn ly càcKCN chju tràch nhiém thàm djnh dy àn de càp Giày phép dàu tu, theo dòi qua trình dàutu va xày dung do dò biét dugc càc thiét bi nhap vè có thugc du àn bay khóng va biétdugc có nàm trong day chuyén dèng bò hay khóng dòng bó. Nhu hien nay phài màt ratnhièu thòi gian So Còng nghiép mói xàc nhàn dugc, mat khàc vàn phài dya vào y kién 124
 • 137. cùa Ban quàn ly de xàc nhàn. Vi vày, Thòng tu so 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003cùa Bò Tài chinh càn sua dói theo huóng dò.Quyét dinh nhùng vàn de vè quàn ly lao dòng nhu: Chàp nhan dàng ky nhàn sy chù chótcùa càc doanh nghiép nuóe ngoài. Càp pbép lao dóng cho nguòi nuóe ngoài tai KCN.Chàp thuàn càc quy dinh cùa phàp luàt vè hgp dòng lao dòng, thoà uóc lao dòng tàp thè, chedò dàm bào cho nguòi lao dòng; còng tàc tuyén dung va su dung lao dgng...Quyét dinh che tài dói vói viec chàp bành che dò thòng ké, bào cào, che dò ké toàn; chàphành tiéu chuàn dàng ky vè mòi truòng theo mùc dò hgp ly tuong duong quyèn ban càp tinh.Càc nói dung quàn ly nhà nuóe khàc thyc hien theo co che "Mot cùa" tue là co che phóihgp vói càc co quan có thàm quyén thóng qua boat dòng dich vu còng (khòng thu phi),dich vu trg giùp doanh nghiép (eó thu phi).Hoàn thien va thiét làp tò chùc chinh tri - xà hoi trong KCN.Vai tró cùa càc tó chùc chinh trj - xà bòi trong KCN là rat quan trgng giùp cho cóng tàcquàn ly nhà nuóe dugc tàng cuòng va nàng cao bieu lue, bieu qua.Hién nay trong càc vàn bàn quy pham phàp luàt chua có huóng dàn day dù; càc Diéu lecùa càc tó chùc chinh tri - xà bòi cùng chua de cap rò ràng cho càc tò chùc này boat dóngtrong KCN nhu thè nào. Riéng tò chùc còng doàn thì có huóng dàn day dù hon cà, songcon có nhijng bàt càp.vè té chùc cóng doàn: Càn tàng cuòng dói ngù càn bg còng doàn theo huóng chuyéntràch. Moi cóng doàn co so hoac 2 - 3 nhà mày có tinh chat giòng nhau có it nhàt 01 cànbó cóng doàn chuyén tràch thugc bién che cùa còng doàn KCN, do Còng doàn KCN traluong. Bg mày tò chùc còng doàn cùa KCN cùng càn dugc hoàn thien theo huóng tóchùc dgc lap, là don vj du toàn có kinh phi boat dgng rìéng.Vè té chùc Doàn thanh nién: Trong KCN, giai doan dàu thu hùt chù yéu lyc lugng laodòns là thanh nien. Nén càn dugc thièt lap ngay tò chùc này, có bó mày thich hgp nhàm 125
 • 138. tàp hgp lyc lugng thanh nién, huóng lue lugng này vào càc boat dòng thiét thue, qua dò tàng cuòng còng tàc giào due chinh tri tu tuóng va nàng cao trình dò, ky nàng lao dóng... Vè tó chùc Dàng: Cùng càn có mò hình tó chùc cu thè, nhàt là trong thòi ky dòi mói; Dàng vién dugc làm kinh té. Dàng càn có tó chùc cùa mình trong KCN vi ó dò tàp trung cao nhùng nguòi lao dgng là giai càp còng nghiép. Hién nay tò chùc Dàng càc doanh nghiép sinh boat tai dia phuong huyen, xà. Nhung vói KCN lai thuòc dia bàn nhièu huyen boàc nhiéu xà nén khó phàn chia, ma có phàn chia sinh boat tai càc dia phuong khàc nhau thì lai thiéu tinh thòng nhàt trong KCN. Cho nén thành làp tó chùc Dàng trong KCN thuòc Dàng bg khòi co quan Dàn Chinh Dàng hoac tryc thugc Tinh uy là hgp ly hon cà. Theo dò càc tò chùc còng doàn, Doàn thanh nién, Phu nù cùng dugc kien toàn tuong ùng. Tom igi: De phàt trién càc KCN Bàc Ninh theo phuong huóng da vach ra càn thiét phàithyc hién dòng bg càc nhóm giài phàp trén. Tuy nhién trong mòi giai doan phàt trién eó thèuu tién sàp dat nhùng vàn de càn tàp trung giài quyét truóc, sau qua trình thue hién cónhùng dièu chinh cho phù hgp. Nhùng vàn de dàt ra trong càc nhóm giài phàp sé giùp chocàc KCN ngày mot phàt trién toàn dièn, hoàn thién va ben vùng theo mó bình dà lya chgn.3.4. Mot sé chuang trình hành dong cu the de thue hien càc nhóm giài phàp trén.3.4.1. Muc tiéu.Dén 2020, Bàc Ninh trò thành mot màt xich quan trgng cùa khu vyc kinh té trgng dièmphia Bàc vè kinh té va du lich. Cy thè là Bàc Ninh sé trò thành mot tinh cóng nghiép phàttrién. Xày dyng Bàc Ninh thành vùng dàt có nhièu co bòi cho nhièu nguòi trong va ngoàinuóe mong muón chgn Bàc Ninh là dièm kiém tièn va muu càu banh phùc. Phàt trién càcKCN ben vùng, dàm bào mòi truòng cành quan va mói truòng song3.4.2. Tao ra su khàc biet.Xày dyng càc KCN Bàc Ninh theo huóng da dang nhung chuyén bièt, dò là càc KCNngay khi quy hoach dà phàn biet nhùng muc tiéu cu thè dèi vói tùng ngành nghè cu thè, 126
 • 139. theo dò có KCN còng nghé cao, KCN xanh - sach, KCN da ngành... tu dò xàc làp dòi tugng khàch hàng muc tiéu ro ràng thóng qua ngành nghè thu hùt dàu tu vào tùng khu cu thè de khàch hàng lya chgn. Ben canh vièc phàt trién càc KCN tinh càn chù y. Trong khi càc khu vyc làn càn dang theo duói muc tiéu thu hùt dàu tu phàt trién còng nghiép, Bàc Ninh vói càc lgi thè cùa mình càn quan tàm thich dàng dèn thu hùt càc dy àn vè du lich va djcb vu tao thè càn bang cho phàt trién. Vi ràng nhu càu cùa nguòi dàn trong tuong lai, dac biét là nguòi nuóe ngoài, hg luòn có nhu càu dugc giài tri, tìm hiéu càc dièu thù vi vè Ijeh su, vànhoà... sau nhùng ngày làm vièc càng thàng.3.4.3. Càc dich vu sàu, cao càp.Theo phàn tich ly thuyèt cùa M. Slow ve nhu càu cùa con nguòi thi càc nhu càu nhu y té,nhà ó, dich vu àn uong, vui choi giài tri, diéu kien nghi ngoi, nhu càu dugc nói tiéng...Day là nhùng diém Bàc Ninh con rat yéu va chua quàn tàm thich dàng. Càc KCN dugcquy hoach nhung khóng hàp dàn dugc nhà dàu tu dén thì mgi giài phàp dèu bj han che.Do dò, viée truóc màt càn làm ngay là phài phàt trién càc Ioai hình djcb vu có chat lugngthoà man càc nhu càu da dang cùa nguòi dàn cùng nhu nhùng nguòi nhap cu trong vangoài nuóe dà va dang song tai dia phuong.Làm cho mgi nguòi dàn biét dugc khàch bang dén vói dia phuong là có lgi, hg sé nhandugc sy ùng ho cùa khòng chi chinh quyèn dia phuong ma cà tùng nguòi dàn diaphuong. Tu dò tìm kiém va thu hùt nhà dàu tu có uy tin, sue manh va nói tiéng vè ITnhvyc kinh doanh trén thj truòng Quóc té dàu tu vào Bàc Ninh.3.4.5. Marketing dia phuong thòng qua 4 P.San phàm tiep thj.San phàm cùa dja phuang là mot san phàm dàc thù: khòng thè mang di dugc vè màt vàtly, có nghTa là chùng ta khóng thè vàn chuyén KCN dén giao cho khàch hàng. 127
 • 140. San phàm tiép thi cùa dia phuong trong khuòn khó luàn vàn này là càc KCN, càc du an dàu tu vè phàt trién du lich, dich vu, càc san phàm cùa làng nghè truyén thòng nhu tranh Dóng HÓ, gó my nghè Phù Kbé... Viec tao ra càc san phàm dàc thù va da dang sé thich ùng cao vói càc nhu càu kbàc nhau cùa du khàch va nhà dàu tu. Do dò càc cóng viée de nghi là: Thu hùt càc dy àn dàu tu vào càc KCN tàp trung va Cum cóng nghiép làng nghè Phue hói càc làng vàn hoà co, càc di tich lich su. Cung càp càc dich vu vui choi giài chi da dang tu dàn gian dén càc dich vu vui choi giài tri cao càp. Cung càp càc san phàm làng nghè truyén thóng Làm càc chuong trình dTa VCD, film vè dàn ca Quan hg Phàn phòi san phàm. Do san phàm khóng thè mang di dugc nhu san phàm hàng hoà, do dò viec phàn phói sanphàm dugc thue hién tue thi ngay khi bàn nò. Do vay tao ra tinh san có san phàm chinhlà tao lap chuong trình cung càp thóng tin thuan lgi, chinh xàc, cùng nhu càc bién phàphành chinh thuan lgi minh bach. Kénh phàn phòi dugc de nghj bini ich dàng chù y là xàydyng he thóng thóng tin dièn tu bang it nhàt bai thù tiéng Viet va Tiéng Anh sé là kénhphàn phòi hiéu qua nhàt trong thòi dai toàn càu hoà ngày nay.Quy hoach tòng thè va quy hoach chi tiét càc KCN, càc dièm du lich, càc dièm vui choigiài tri va càc khu vyc kinh doanh trén co so bài boa ho trg nhau là diéu dugc dàc biètquan tàm.Già cà.Bàc Ninh thiét lap chinh sàch mot già, theo dò khòng phàn biét du khàch, nhà dàu tu vóicàc cu dàn dia phuong trong càc già cuóc va chi phi, thué...nhu thué thu nhap cà nhàn. 128
 • 141. thué thu nhap doanh nghiép, cuóc phi dièn thoai, tièn thu dàt, phi su dung ha tàng, ve thàm quan, phi càu duòng va di lai... mot già. Da dang hoà càc san phàm, dò chinh là da dang hoà càc Ioai hình KCN, Có nhièu san phàm khàc nhau vói càc già khàc nhau tu dò dàp ùng càc nhà dàu tu, khàch hàng khàc nhau có nhu càu khàc nhau, khi dén vói Bàc Ninh dèu có thè thoà man tói da nhu càu va yéu càu cùa minh. Viec xàc lap chinh sàch mot già có y nghTa to lón trong viec thu hùt nhà dàu tu va du khàch dén vói Bàc Ninh. Bòi thòng qua dò khàch hàng cùng nhu nhà dàu tu dugc dòi xù nhu cu dàn dja phuong, khòng phàn biét dòi xù. De làm dugc viec này. So Tài chinh có tràch nhiém thu thàp tbòng tin tu càc dia phuang lan can, khu vyc va thè giói dói vói càc hàng hoà djcb vu ma Bàc Ninh dang bàn. Thòng qua dò có bién phàp kiém soàt già cà cùa tùng Ioai hàng hoà, dich vu hàng ngày dén tùng diém cung càp djch vu, hàng hoà... .trén co so già cà phài canh tranh. Càc bien phàp chiéu thi. Phàt trién thuong biéu Bàc Ninh thòng qua hình tugng chiéc non Quai thao mot dac dièm cùa trang phue dàn ca Quan bg Bàc Ninh. Mot biéu tugng biéu bien cho sy che chó, dùm bgc cùa nguòi dàn dja phuong dòi vói du khàch va nhà dàu tu khi dén vói Bàc Ninh. Chién lugc là mòi nguòi dàn dia phuong Bàc Ninh là mot tiép thi vièn. Muòn vày tùngnguòi, tùng già dinh, tùng làng xà... phài hiéu dugc su càn thiét, cùng nhu lgi ich cùaviec xày dung nép song vàn hoà.Thành lap tó chùc marketing dia phuong, nhiing nguòi này phài là nhùng nguòi am hiéukién thùc marketing. Dàm bào nhàn càch va viec làm cùa hg là hình màu de phàt triénròng khàp ra toàn dia phuong.Thièt lap càc kénh thòng tin truc tuyén nhu Website cùa tìnb, phóng thyc hién giài quyétcàc tinh trang khan càp nhàm giài quyét mgi tinh huóng bàt lgi cho hình ành cùa diaphuong nhu gay ròi trat ty an ninh, sàch nhièu, quan liéu, gay khó de cho nhà dàu tu.... 129
 • 142. Xày dung chuong trình dòi thoai doanh nghiép hàng thàng qua dò giài quyét kjp thòi nhijng khó khan cùa nhà dàu tu gap phài. Dàm bào thyc hièn dùng nhùng gì nguòì dàn, chinh quyèn dja phuong dà dà cam két thue hién vói nhà dàu tu. Tu dò tao dyng long tin nhà dàu tu. Lara sàng tó muc tiéu " Sy giàu có, niém banh phùc cùa nhà dàu tu trén vùng dàt Bàc Ninh là banh phùc cùa dia phuong" thóng qua mot mòi truòng song thuàn lgi cho bg, hg dugc dòi xù nhu nguòi dàn dia phuong. Chinh sua chinh sàch thu hùt nhàn tài dugc àp dung cho khòng chi nguòi dàn quóc tich Viét Nam ma dói vói cà nguòi ngoai quòc. Càc che dò uu dai cho nhà dàu tu, mien phi cho du khàch càn làm ro ràng va de thue hién. Xù ly nghiém minh dói vói nhùng cu dàn gay tòn hai dèn hình ành cùa dia phuong, gay khó de cho nhà dàu tu. Viec xày dung dugc mot thuong hiéu Bàc Ninh nhu là mot diém lua chgn, diém dén cùa nhà dàu tu là rat khó. Do vay, chi càn mot vài cà nhàn khòng có thién càm, cu xù khòng lich sy sé ành huóng xàu rat khó lày lai dén hình ành cùa dia phuong.Thiét lap chuong trình vàn hoà nguòi dàn Kinh Bàc trén truyén hình cùa tinh, bào chi cùatinh. Thóng qua dò tuyén truyén dén nguòi dàn lòi song, nhùng guong dói xù tòt, dep vóidu khàch. Tó chùc càc cuòc thi vè vàn hoà.Xày dung thém càc hói chg mang tinh truyén thòng nhu bòi chg hàng thù còng my nghé(mot mat hàng có thè manh cùa dja phuang) vói cà cuóc thi ve diéu khàc gò. Mòi càc diaphuong trong toàn quòc tién tói mòi càc nhà trién làm nuóe ngoài cùng tham già bòi chg.Thòng qua càc cuòc thi luu lai nhùng tàc phàm eó già trj thành bào tàng nhùng tàc phàmdiéu khàc gò doat giài...Két hgp vói càc nhà dao dièn nói tiéng trong va ngoài nuóe làm càc bó phim ca nhac vóichat liéu dàn ca Quan hg. Thóng qua nhùng bò phim, dia CD này có tàc dung chó hìnhành cùa Bàc Ninh dén vói thè giói. 130
 • 143. KET LUÀN Càc KCN Viét Nam sau 15 hình thành va phàt trién buóc dàu dà khàng dinh vai tró quan trgng trong phàt trién kinh té - xà hòi cùa dàt nuóe. Trong khuòn khó luan vàn Thac sT Quàn tri kinh doanh quòc té này, hgc vién dà su dung càc phuong phàp nghién cùu duy vat bien chùng, duy vat lich su, phuong phàp phàn tich he thóng va thóng kè so sành, phuong phàp phàn tich mò hình PEST, WOST. DÓng thòi két hgp su dung nhùng két qua cùa càc còng trinh nghién cùu khoa hgc cùng nhu kinh nghiém tu thyc tién còng tàc, de khào sàt giài quyét vàn de dàt ra dòi vói KCN. Luan vàn dà khài quàt dugc vai trò, vj tri va nhùng vàn de có tinh quy luàt cùa viec hình thành va phàt trién càc KCN trén thè giói va cùa Viét Nam. DÒng thòi dà nghién cùu qua trình phàt trién cùa mot so càc KCN cùa càc tinh làn can de rùt ra nhùng uu, nhugc diém. Trén co so phàn tich, dành già su phàt trién càc KCN tinh Bàc Ninh trong hoàn cành kinh té - xà bòi cùa tinh nhùng nàm qua, lién he vói nhùng vàn de có tinh quy luàt chung dà lua chgn mó hình thich hgp cho càc KCN tinh Bàc Ninh là "KCN - Dò thi". DÒng thòi cùng dà du bào cùa viec phàt trién mó hình dò trong tuong lai sé thùc day Bàc Ninh tró thành "Dò thi còng nghiép". Vói viec dinh huóng dò, luàn vàn de xuàt càc nhóm giài phàp chù yéu de vùa hoàn thién KCN trong giai doan truóc màt tu nay dén 2010-2015, Qua dò xàc lap càc giàiphàp nhàm khai thàc tòt diém manh va han che càc dièm yéu trong mòi quan he vói càcthói co va thàch thùc. De càc giài phàp dugc thyc hién luan vàn dà dua ra chuong trìnhhành dòng nhàm thyc hién thành còng chién lugc phàt trìén càc KCN Bàc Ninh góp phànquan trgng thyc hièn CNH, HDH tinh Bàc Ninh. DÒng thòi cùng dà nèu mot so vàn de cótinh chat kién nghi, nghién cùu bò sung, sua dòi càc quy djnh phàp luàt hièn hành lién quandèn quàn ly KCN.Tuy nhién luan vàn chua có dièu kien di sàu vào luan giài chi tiét cho tùng vàn de dà nèu,nén chua he thóng va khài quàt hoà bang càc pbuong phàp toàn bgc, phuong phàp mó binb 131
 • 144. hoà... Dàc biét chua thiét ké mot càch chi tiét càu trùc mò hình "KCN - Dò thi" Bàc Ninh.Bang nhùng kién thùc tiép thu dugc thòng qua chuong trình khoà hgc Thac sy Quàn tri kinhdoanh Quòc tè cùa Khoa Quàn tri kinh doanh - Truòng dai bgc quòc già Ha Nói va Truòngdai hgc IRVINE - Hoa Ky. Hgc vién mong muón dóng góp nhiing hiéu biét, suy ngbT cùamình vè còng tàc xày dung, phàt trìén càc KCN tìnb Bàc Ninh. Hy vgng ràng nhùng vàn dedàt ra trong Luan vàn tòt nghiép này sé dugc càc nhà lành dao dia phuong nghién cùu, thamkhào va su dung vào thue té góp phàn xày dung, phàt trìén càc KCN tinh Bàc Ninh phàt huycó hiéu qua, ngày càng phàt trìén ben vùng trong qua trình bòi nhap kinh té Quòc té. 132
 • 145. PHU LUC 1: DIÉM CÀC CHI SÓ THÀNH PHÀN CAU THANH CHI SÓ CPI CÙA TtTNG TÌNH, THÀNH PHÓ]I Chi Tiép phi can Tinh thòi Chinh dàt Tinh nàng Chi gian Uu dai sàch Chi dai minh dòng so de Chi dòi vói phàt phi va bach va Dào Thiét PCI thue phi DNNN trién Tìnb - Thành già sy va tién tao che 2006 TT hién khóng (Mói khu phó nhap òn tièp phong vuc lao phàp (dà càc chinh truòng thi djnh càn cùa kinh dòng ly có quy thùc canh truòng trong tbòng lành té tu trgng djnh tranh su tin dao nhàn so) dung cùa tìnb dàt Nhà nuóe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Bình Duong 8,49 6,21 8,50 7,12 6,46 7,24 90,8 8,86 6,52 5,46 76,23 2 Dà Nàng 9,17 4,70 7,68 5,83 6,18 6,47 6,38 9,62 9,60 6,38 75,39 3 Bình Djnh 7,16 6,86 7,97 4,93 6,88 7,50 6,64 8,15 6,18 3,95 66,49 4 VTnh Long 8,44 6,80 6,25 4,91 6,80 7,33 5,10 7,50 7,96 4,86 64,67 5 Dòng Nai 7,02 6,27 6,18 4,95 6,90 6,31 6,00 7,76 8,45 3,79 64,64 6 Lào Cai 7,78 5,93 7,80 4,33 6,78 8,40 6,59 7,01 6,46 3,52 64,11 7 TPHCM 7,07 5,07 6,97 5,12 6,02 6,35 6,18 7,63 7,35 3,81 63,39 8 VTnh Phùc 7,31 6,30 6,27 3,25 6,13 6,36 7,74 6,31 6,98 4,03 61,27 9 An Giang 7,64 6,37 6,64 4,57 7,00 6,43 7,59 7,06 4,55 3,38 60,45 10 Càn Tho 6,55 6,70 6,83 4,87 5,70 6,57 3,52 8,68 5,56 3,80 58,30 11 Dòng Thàp 7,92 6,38 5,81 3,87 7,44 7,43 6,06 6,30 6,14 3,20 58,13 12 Yèn Bài 7,20 6,32 5,99 5,70 6,90 8,30 6,38 4,49 5,12 3,81 56,85 13 Tra Vinb 6,85 6,35 5,79 3,81 6,86 6,46 6,31 6,14 5,85 3,63 56,83 14 Quàng Nam 7,76 5,55 4,44 4,32 5,27 6,96 6,61 5,26 5,70 6,31 56,42 15 Bàc Giang 8,18 6,01 5,81 4,78 6,32 6,66 4,89 5,31 6,41 4,00 55,99 16 Hung Yèn 6,65 6,91 6,49 5,36 7,64 7,82 5,82 5,53 3,89 3,52 55,97 17 BRVùng Tàu 7,49 5,38 5,43 5,59 5,85 5,70 5,46 5,82 5,56 4,73 55,95 18 Ninh Binb 7,87 5,92 5,11 5,87 6,29 6,17 5,64 4,78 6,60 3,63 55,82 19 Sóc Trang 7,82 7,98 5,78 4,00 6,30 7,20 7,31 4,50 4,16 4,06 55,34 20 Khành Hóa 8,23 5,30 6,02 5,37 6,51 6,36 5,11 6,12 5,08 3,27 55,33 21 Phù Yèn 8,83 7,03 6,09 2,64 5,35 6,58 5,09 6,49 5,44 3,73 54,93 22 Bàc Ninh 7,25 6,06 6,09 3,04 6,24 6,76 5,75 4,60 6,53 4,14 54,79 23 Nghé An 7,85 5,56 5,78 5,06 6,29 6,15 4,69 4,28 6,53 3,53 54,43 24 Phù Tho 7,32 6,50 5,35 4,73 6,61 6,96 4,59 5,70 5,56 3,70 54,42 25 Quàng Ninh 6,81 6,31 4,77 4,74 6,47 6,46 6,03 5,25 4,74 4,30 53,25 26 Ben Tre 7,65 6,20 4,90 3,73 8,35 5,99 6,38 4,42 5,47 3,54 53,11 27 Già Lai 7,08 6,16 6,03 3,26 7,32 6,36 4,91 5,77 5,06 3,68 53,06 28 Tbài Nguyèn 7,02 5,66 6,08 3,66 6,18 6,66 3,53 5,25 6,64 4,05 52,71 29 Hai Duong 6,19 6,15 5,81 4,23 5,70 7,28 5,84 5,09 4,52 3,91 52,70 30 Bình Thuàn 6,39 5,92 6,71 4,22 7,27 7,06 4,47 4,58 5,64 3,02 52,66 31 Hàu Giang 7,67 6,01 5,12 3,97 7,74 6,08 6,79 3,98 4,67 4,06 52,61 32 Làm Dóng 1 7,20 6,97 5,54 4,83 6,56 6,37 3,82 6,39 4,19 3,93 52,25 133
 • 146. ^ 1 33 Tién Giang 5,85 6,43 4,48 4,59 7,25 6,65 5,31 5,76 5,05 3,60 52,18 34 Quàng Trj 8,83 5,67 4,93 4,79 6,52 6,85 4,26 4,12 6,78 3,32 52,18 35 Dàc Làc 6,48 5,95 4,99 4,83 6,03 6,74 5,87 5,27 4,19 3,74 51,65 36 Kién Giang 7,87 7,72 4,86 4,42 6,63 6,01 5,60 4,88 3,89 3,89 51,27 37 Thài Bình 6,89 7,46 5,27 6,13 6,62 7,17 4,81 3,73 5,13 2,92 50,54 38 TT-Hué 7,52 4,99 5,43 4,40 5,89 6,23 4,63 4,68 5,79 2,98 50,53 39 Long An 7,88 7,07 3,62 3,88 5,68 7,02 5,59 5,63 4,85 3,16 50,40 40 Ha Nói 5,73 4,19 5,60 5,25 5,21 4,70 4,23 6,12 5,24 3,39 50,34 41 Hoà Bình 6,62 6,57 5,13 5,02 7,39 7,30 4,61 3,51 5,16 3,62 50,17 42 Hai Phòng 7,38 4,48 6,07 4,41 5,54 5,85 3,76 4,98 5,83 2,98 49,98 43 Lang San 6,87 4,39 5,65 5,17 6,21 6,50 3,30 5,20 5,07 3,65 49,64 44 Nam Dinh 7,40 5,71 6,63 4,84 6,65 7,54 5,16 4,75 4,48 3,37 48,89 45 Bàc Can 7,21 4,34 3,18 4,60 6,47 7,04 4,02 3,28 6,21 6,55 48,73 46 Ha Giang 7,39 6,19 5,03 3,44 6,01 6,44 4,92 4,87 4,52 3,04 48,49 47 Tày Ninh 8,49 6,26 4,56 3,70 6,12 6,06 4,11 4,42 4,30 5,09 48,35 48 Quàng Bình 8,02 6,07 5,46 4.05 7,22 6,17 3,55 3,84 4,92 3,46 47,90 49 Ha Nam 6,58 5,58 6,48 3,90 6,51 6,29 4,79 4,39 2,87 3,09 47,27 50 Tuyén Quang 8,59 5,13 4,04 4,09 6,47 7,02 4,57 5,30 3,43 3,50 47,21 51 Cao Bang 7,65 4,83 4,62 4,70 6,30 7,44 4,38 3,07 5,10 3,07 46,63 52 Bình Phuóc 4,96 6,82 4,36 5,28 6,12 6,37 4,72 4,36 4,13 2,52 46,29 53 Ninh Thuan 7,50 6,66 5,39 3,48 6,08 5,52 2,60 3,84 5,50 3,47 45,82 54 Thanh Hoà 7,83 5,95 4,63 4,73 5,24 6,79 3,11 4,61 3,73 3,53 45,30 55 Son La 7,78 5,94 3,95 3,50 5,82 7,40 4,37 4,65 3,44 3,63 45,22 56 Quàng Ngài 6,73 5,99 5,24 4,42 5,44 5,79 2,36 4,57 4,94 2,13 44,20 57 Cà Mau 5,99 5,74 5,07 4,33 6,97 5,73 4,10 3,47 3,65 3,00 43,99 58 Bac Liéu 5,67 6,91 2,53 4,24 6,34 5,60 4,17 4,32 4,30 3,41 42,89 59 HàTTnh 7,36 5,93 2,86 4,93 5,05 6,22 3,09 3,99 5,10 2,59 42,35 60 Dien Bién 8,82 5,72 4,38 4,19 6,45 5,60 3,24 3,42 3,50 2,99 42,28 61 Kon Tum 8,73 4,95 4,28 3,22 5,17 6,09 3,43 3,33 3,60 3,74 41,38 62 Ha Tày 6,12 4,92 5,56 4,28 5,07 6,70 2,53 3,60 2,92 3,13 40,73 63 Dàk Nòng 5,56 4,82 2,15 3,81 6,66 5,07 4,15 2,40 4,11 4,83 38,91 64 Lai Chàu 7,99 3,84 2,46 3,06 5,20 7,10 4,32 2,96 1,99 4,05 38,76 Nguón: veci 134
 • 147. PHU LUC H: BAN DO PHÀT TRIÉN CÀC KCN VIÉT NAM DÉN NAM 2010 D F . V I L L O P M E M A > D P I A N M N C ; Ot INDI S I KI t P VHKS I O 21)1» IN I H N W l 134
 • 148. PHU LUC III: BÀN DÒ PHÀT TRIÉN CAC KCN BÀC NINH DÉN NAM 2010 135
 • 149. PHU LUC IV: DANH MUC TAI LIÉU THAM KHÀO Ban TÓ chùc - Càn bó (1997; 1998), Thóng tu so 151/TCCP-TC ngày 04/8/1997 va So 13/1998/TT-TCCP ngày 30/12/1998 huóng dàn vè cóng tàc tó chùc va tièn luong cùa BQL càc KCN, KCX, KCNC. Bò Ké hoach va Dàu tu (2000), Quyét dinh so 113/BKH/KCN ngày 14/3/2000 cùa Bó truòng Bò KH - DT vè vièc uy quyèn cho BQL càc KCN Bàc Ninh trong viec hình thành; tièp nhan, thàm dinh he so du àn; càp dièu chinh, thu bèi GPDT va quàn ly boat dòng càc dy àn dàu tu nuóe ngoài trong càc KCN, KCX. Bò Ké hoach va Dàu tu (2005; 2006) Bào cào tinh hình càc KCN Viét Nam nàm 2005, 2006. Bó Ké hoach va Dàu tu (2006): 15 nàm xày dyng va phàt trìén càc Khu cóng nghiép, Khu che xuàt ó Viét Nam, Ky yéu bòi nghi, Hói thào Quòc già tai Long An thàng 7/2006. Bò Tài chinh (2005), Thòng tu so 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 huóng dàn thyc hièn càc quy djnh càu phàp luàt vè le phi truóc ba. Chinh phù (1997), Nghj dinh so 36/CP ngày 24/4/1997 ban hành Quy che Khu cóng nghiép, Khu che xuàt, Khu còng nghé cao. Chinh phù (1999; 2002), Nghj so 51/1999/ND-CP ngày 08/7/1999 va so 35/2002/ND-CP ngày 29/3/2002 Quy djnh chi tiét thi hành Luàt khuyén khich dàu tu trong nuóe (sua dèi) so 0 3 / 1 9 9 8 / Q H Ì O . Chinh phù (2000; 2003), Nghi dinh so 24/2000/ND-CP ngày 31/7/2000 va so 27/2003/ND-CP ngày 19/3/2003 Quy dinh chi tiét thi hành Luàt dàu tu nuóe ngoài tai Viet Nam. Chinh phù (2003; 2004), Nghj dinh so 164/2003/ND-CP ngày 22/12/2003 va sÓ 152/2004/ND-CP ngày 06/8/2004 Quy djnh chi tiét thi hành Luàt thué thu nhap doanh nghiép. Chinh phù (2004), Nghi djnh so 181/2004/ND-CP ngày 29/10/2003 vè thi hành10 Luàt dàt dai. Chinh phù (2004), Nghj dinh so 197/2004/ND-CP ngày 03/12/2004 vè bòi11 tbuòng, ho trg va tài dinh cu khi Nhà nuóe thu hòi dàt. Chinh phù (2005), Nghi dinh sé 142/2005/ND-CP ngày 14/11/2005 vè thu tièn12 thué dàt, thué mat nuóe. Chinh phù (2005), Nghi djnh sÒ 149/2005/ND-CP ngày 08/12/2005 Quy djnh chi13 tiét thi hành Luàt Thué xuàt khàu, Thué nh^p khàu. Chinh phù (2005), Nghi dinh sÓ 16/2005/ND-CP ngày 07/02/2005 vè Quàn ly du14 àn dàu tu xày dung cóng trình. Cuc thóng kè tinh Bàc Ninh (2005; 2006) Nién giàm thóng kè tinh Bàc Ninh15 2005,2006.16 Denys Lamarzelle (1997). Quàn tri lành thò 137
 • 150. 17 GS.TS Dò Hoài Nam (chù bién) - Vién kinh té Viét Nam (2004), Mot so vàn de CNH, HDH ó Viét Nam, Nhà XB Khoa hgc xà bòi. 18 Giào trình giàng day Chuong trình Thac sy quàn tri kinh doanh Quóc té. Khoa Quàn tri kinh doanh - Truòng dai hgc quòc già Ha Noi va Truòng Irvine - Hoa Ky 19 M. Dupui (1997). Marketing va chién lugc lành thò 20 Lee H. Radebaugh, John D. Daniesl. (2005). Kinh doanh Quòc té 21 Philip Kotler (2003). Quàn tri marketing 22 TS. Bùi Vàn Hung -Truòng Dai bgc kinh té quòc dàn (2006), Còng nghiép hoà nóng thón Trung Quòc duói thòi ky cài càch va mó cùa, Nhà XB Thòng ké. 23 TS. Vù Tri Dùng (2003). Marketing lành thò vói vièc thu hùt dàu tu nuóe ngoài. Tap chi Kinh té & phàt trién, so 73. TS. Vù Tri Dùng va Ths Pham Thj Huyén. Marketing dia phuong va vùng lành24 thò vói viée thu hùt dàu tu de phàt trién. GS.TS Dò Hoài Nam (chù bién) - Vién kinh té Viét Nam (2004), Mot so vàn de25 CNH, HDH ò Viét Nam, Nhà XB Khoa hgc xà bòi. Quòc bòi (1996), Luàt Dàu tu nuóe ngoài tai Viét Nam va Luàt sua dòi, bò sung26 mot so dièu cùa Luàt Dàu tu nuóe ngoài tai Viet Nam nàm 2000.. Quòc bòi (1998), Luàt Khuyén khich dàu tu trong nuóe (sua dói) so27 03/1998/QHlO.28 Quòc bòi (2003), Luàt Dàt dai so 13/2003/QHl 1 ngày 26/11/2003.29 Quóc bòi (2005), Luàt Dàu tbàu so 61/2005/QHl 1 ngày 29/11/2005.30 Quóc bòi (2005), Luàt Dàu tu so 59/2005/QHl 1 ngày 29/11/2005.31 Quóc hói (2005), Luàt Doanh nghiép so 60/2005/QHl 1 ngày 29/11/2005. Tinh uy Bàc Ninh (2000) Vàn Kién Dai bòi dai biéu Dàng bó tinh Bàc Ninh làn32 thù XVI. Tinh uy Bàc Ninh (2005) Vàn Kién Dai bòi dai biéu Dàng bò tinh Bàc Ninh làn33 thù XVII. Trung uong Dàng (2001), Vàn Kién Dai bòi dai biéu toàn quóc làn thù IX, nhà34 xuàt bàn Chinh tri Quóc già Ha Nói. TS. Hoàng Vàn Tue (2005), Mot so vàn de Vàn hoà trong càc KCN, KCX Viét35 Nam, Tap chi Gòng san. UBND tinh Bàc Ninh ( 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ) Bào cào dành già36 tìnb hình kinh té - xà bòi tìnb Bàc Ninh. Vù Due Quyét (2006), Bàc Ninh - Phàt trìén càc KCN - Dò thj là djnh huórig xày37 dung Dò thi còng nghiép, Tham luàn tóng két 15 nàm xày dung va phàt trién càc KCN Viét Nam. Website: Càc Bg, ngành: Bó ké hoach va Dàu tu, Bò Tài Chinh, Bò Còng nghiép, Bò Tài nguyèn va Mòi truòng, Cu Thòng ké ... Khu cóng nghiép Viét Nam, Ban38 quàn ly càc Khu còng nghiép càc tinh thành phò, Ban quàn ly càc Khu còng nghiép Bàc Ninh ... 138

×