INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)  Chirong trình Cao hoc Quàn tri Kinh doanh Quòc té       BÀN KHÓA LUÀN ...
Phè duyét cùa Chircrng trình Cao hoc Quàn trj Kinh doanh Quoc te                             ...
CAMKETTòi xin cam két ràng noi dungtfùa bàn khóa luàn này chua dugc ngp cho bàt ky motchuong trình càp bang cao hoc nào cù...
LÒICAMON  Truóc hét, cho phép tòi dugc bay tò lòi càm on va long biét cm sàu sàc tói tap the cànbò, giào vièn, nhàn vièn ...
MUC LUCCHLTONG l : PHÀN MÒ DÀU 1.1. Su càn thiét va y nghia cùa de tài nghién cùu            1 1.2. Dòi tugng...
e) Philippin.                               12   d) HànQuòc.               ...
3.4.1. Nhùng thành còng.                         39   a) Xuàt khàu lao dòng góp phàn giài quyét...
4.3.1. Chién lugc.                             52  a) Dàu tu manh cho xuàt khàu lao dòng trén...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB                   CHirONG 1                  PHÀN...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB  Dò cùng là nhùng ly do chinh de tòi lua chgn de tài: "Mot so giài phàp nhàm daymanh...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAM - HSB  -  Phuong phàp phàn tich.  -  Phuang phàp thòng kè toàn.  -  Phuong phàp d...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB                     CHirONG 2      CO sa LY LUÀN VE XUAT KH...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB   Thi truòng lao dòng là mot bò phàn càu thành cùa he thòng thi truòng trong nén k...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB     De giài quyét tinh trang màt càn dòi này, tàt yéu càc quòc già pbài tìm kiém ...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAM - HSB  b) Su càn thiét khàch quan va vai tra cùa hoat dòng xuàt khàu lao dòng dòi vài su ...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAM - HSB  De giài quyét dugc vàn de này, xuàt khàu lao dòng dà tra thành mot lình vuc cùucành...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUI - HSB     Tuy con nhimg han che nhàt dinh so vói tiém nàng, song xuàt khàu lao dòng Vié...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSBdòi òn dinh, thi truòng xuàt khàu lao dòng dugc mò ròng, trung binh khoàng 38.306 laod...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB  -  Vàn phòng quàn ly lao dòng ngoài nuóc thugc Tòng cuc Lao dòng (Bò Nói vu), làco...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAM - HSBchinh sàch quan he hgp tàc lao dòng vói nuóc ngoài, Chinh phù Indonexia can thiép vàoxu...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB  POEA là co quan chuyén tràch theo doi, giàm sàt chuong trình viec làm ngoài nuócva...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSBcòng uóc, còng nhàn càc nghi quyét cùa Lién Hgp quòc ve bào ve lao dòng di cu nhùngnuó...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSBdòng di làm viec tai càc còng trinh xày dung ó nuóc ngoài. Còng dàn dù tièu chuàn di l...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB                   CHlTONG 3    THirC TRANG VÈ HOAT DÓNG XUÀT K...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB  Nhimg nàm qua nhu càu thi truòng dòi vói san phàm òtò, xe mày rat lón, so lugngtièu...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB   LTnh vuc này Nhà nuóc va doanh nghiép khòng phài dàu tu nhiéu, tuy nhièn Igi ich ...
càc nuóc             Dòng&             XKLD             Phòng            ...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB3.1.3. Càc linh vuc hoat dòng san xuàt kinh doanh cùa Còng ty.Ngành nghé san xuàt kinh...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB  Do vay xuàt khàu lao dòng Viét Nam bién tai cùa càc doanh nghiép, chù yéu dugcthirc...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAM - HSB    Sa do quy trình xuàt khàu lao dong trong giai doan hien nay cùa         ...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAi^l - HSB        1                                  r3...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB  Nhimg thi truòng này eó khoàng càch gàn ve dia ly, diéu kién khi hau, thòi tiét, si...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB3.3. Tfatfc trang ve boat dong xuàt khau lao dong cùa Còng tvVinagimex.3.3.1. Két qua ...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB  - Tai Hòi nghi ve xuàt khàu lao dòng do Thù tuóng Chinh phù tè chùc tai Ha Noi vàot...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB  e) Két qua xuàt khàu lao dòng.  (So lieu thòng kè cùa ngành)          ...
^                 1                                            ...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB *~Qua két qua xuàt khàu lao dòng Viét Nam tir nàm 1996 -^ 2006 trèn day, ta nhàn thà...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p   leMBAM-HSB                   Bang 3-2    Phàn bo lao dong Viet Nam tai c...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAi^l - HSBDue, Còng hòa Séc). Mot so nuóc vàn con tiép nhàn lao dòng Viét Nam nhung vói solugng...
oo       ^    ^^           o                     1-H  r^            ...
Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl-HSBQua bang so liéu thòng kè ve co càu ngành nghè cùa lao dòng Viét Nam tai càc quòc giàthó...
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf

4,121 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

NGUYEN VAN THINH_MOT SO GIAI PHAP.pdf

 1. 1. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirong trình Cao hoc Quàn tri Kinh doanh Quòc té BÀN KHÓA LUÀN NÀY DLTOC NQP CHO TRirÒNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH HSB (DAI HOC QUÓC GIÀ HA NÓI) BAN KHOA LUÀN LA MOT PHAN BÀT BUÒCTRONO CHUCNG TRÌNH DÀO TAO TRAC SY QUÀN TRI KINH DOANH QUÓC TÉ THANG10,2006
 2. 2. Phè duyét cùa Chircrng trình Cao hoc Quàn trj Kinh doanh Quoc te Chù nhiém chucmg trình Tói xàc nhàn ràng bàn khóa luàn này da dàp ung dugc yèu càu cùa mot khóa luàn tòt nghiép thugc chuong trình dào tao Thac sy Quàn tri Kinh doanh. Chù tich Hòi dóng Chùng tòi, ky tén duói day xàc nhàn ràng chùng tòi dà dgc toàn bò khóa luàn này va còng nhàn bàn khóa luàn hoàn toàn dàp ung càc tiéu chuàn cùa mot khóa luàn Thac sy Quàn tri Kinh doanh. Ha Nguyén Tran Phuang Lan Ciào vién huóng dan 1 Giào vièn huóng dan 2 Càc thành vién Hòi dòng (Xép thù tu tén theo bang chii cài|^./.rftv.../tr^4^..... ....Wn....tten..ÌQm ))a,.,Nùu(da,
 3. 3. CAMKETTòi xin cam két ràng noi dungtfùa bàn khóa luàn này chua dugc ngp cho bàt ky motchuong trình càp bang cao hoc nào cùng nhu bàt ky mot chuong trình dào tao càp bangnào khàc.Tòi ciing xin cam két thém ràng bàn Khóa luàn này là nò lue cà nhàn cùa tòi. Càc kétqua, phàn tich, két luàn trong khóa luàn này (ngoài càc phàn dugc trich dan) déu là kétqua làm viec cùa cà nhàn tòi. Chù ky cùa hoc vièn
 4. 4. LÒICAMON Truóc hét, cho phép tòi dugc bay tò lòi càm on va long biét cm sàu sàc tói tap the cànbò, giào vièn, nhàn vièn khoa Quàn tri kinh doanh (HSB) - Dai hgc Quòc già Ha Noi vaTruòng Dai hgc IRVINE (My), dà day dò, giùp dò va tao mgi diéu kien tòt nhàt cho tòitrong suòt thòi gian hgc tap, nghién cùu va hoàn thành de tài khóa luàn chuong trình Caohgc Quàn tri kinh doanh Quòc té (leMBA). Tòi cùng xin dugc bay tò lòi càm om sàu sàc tói càc dòng chi lành dao, chuyén vièn,nhàn vièn Bò Lao dòng Thuong binh va Xa hòi, Cuc Quàn ly Lao dòng ngoài nuóc dàbop tàc, tan tinh trao dòi, giùp do tòi trong qua trình thirc hien de tài Khóa luàn tòtnghiép cùa mình. Tòi xin chàn thành càm on tap thè càn bò lành dao, nhàn vièn Còng ty Xuàt nhapkhàu Tòng hgp va Chuyén giao Còng nghe Viet Nam (Vinagimex) dà còng tàc, ho trgdàc lue cho tòi som hoàn thành de tài này. Dac biét cho phép tòi dugc bay tò tinh càm va su biét on chàn thành tói Thac sy,nghién cùu sinh Ha Nguyèn - Truòng ban dào tao HSB (Dai hgc Quòc già Ha Noi),nguòi dà dành nhiéu thòi gian, tàm huyét va tan tinh huóng dàn tòi trong viec dinhhuóng, lira chgn va viét de tài Khoa luàn cùa mình. Xin chàn thành càm on càc co quan, tò chùc kinh té - xà hòi, cà nhàn dà cung càp vacho phép su dung tài lieu trong viec thirc hien va viét de tài Khoà luàn này.
 5. 5. MUC LUCCHLTONG l : PHÀN MÒ DÀU 1.1. Su càn thiét va y nghia cùa de tài nghién cùu 1 1.2. Dòi tugng, muc tièu nghién cùu, phuang phàp nghién cùu cùa de tài 2 1.2.1. Dòi tugng nghién cùu 1.2.2. Muc tiéu nghién cùu 1.2.3. Phucmg phàp nghién cùu 1.3. Két càu cùa khóa luàn 3CHLTONG 2: CO SO LY LUÀN VE XUÀT KHÀU LAO DONO Ò VIÉT NAM VA KINH NGHIÉM XUÀT KHÀU LAO DÒNG Ò CÀC NUÒC 2.1. Co so ly luàn ve xuàt khàu lao dòng a Viét Nam 4 2.1.1. Mot so khài niem co bàn a) Khài niem lao dòng. b) Khài niem sue lao dòng. e) Khài niem nguòn nhàn lire d) Khài niem nhàn lue e) Khài niem thi truòng lao dòng. f) Khài niem thi truòng lao dòng trong nuóc. 5 g) Khài niem thi truòng lao dòng quòc té . 5 h) Khài niém xuàt khàu lao dòng. 2.1.2. Bàn chat cùa boat dòng xuàt khàu lao dòng. a) Su binh thành va phàt trién cùa thi truòng xuàt khàu lao dòng. b) Su càn thiét khàch quan va vai tré cùa boat dòng xuàt khàu lao dòng 7 dòi vói su phàt trién KTXH ò Viét Nam. 2.2. Kinh nghiem ve xuàt khàu lao dòng ò càc nuóc. 9 2.2.1. Tinh hinh xuàt khàu lao dòng trén thè giói. 2.2.2. Kinh nghiem cùa mot so nuóc ve xuàt khàu lao dòng. 10 a) Thài Lan. b) Indonesia. 11
 6. 6. e) Philippin. 12 d) HànQuòc. 14CHLTONG 3 : T H U C T R A N G V È H O A T DONO XUÀT KHÀU LAO DONO TAI CÒNG TY VINAGIMEX 3.1. Giói thieu chung ve Còng ty. 16 3.1.1. Qua trình hinh thành va phàt trién cùa Còng ty. a) Qua trình hinh thành. b) Qua trinh phàt trién, 3.1.2. Co càu tò chùc bò mày cùa Còng ty. 18 a) So dò co càu tò chùc bò mày cùa Còng ty hien nay. b) So dò co càu tò chùc bò mày cùa Còng ty tu 2007 ^ 2010) 19 3.1.3. Càc ITnh virc boat dòng san xuàt kinh doanh cùa Còng ty. 20 3.1.4. Quy trinh xuàt khàu lao dòng cùa Còng ty. a) PhiaNhànuóc. 21 b) Phia doanh nghiép xuàt khàu lao dòng (Vinagimex). 3.2. Dac diém co bàn cùa lao dòng Viét Nam va càc thi truòng xuàt khàu lao 23 dòng cùa Còng ty Vinagimex_^ 3.2.1. Dac diém co bàn cùa lao dòng Viét Nam. 3.2.2. Thi truòng xuàt khàu lao dòng cùa Còng ty Vinagimex. 3.3. Thirc trang ve boat dòng xuàt khàu lao dòng cùa Còng ty Vinagimex. 25 3.3.1. Két qua boat dòng xuàt khàu lao dòng cùa Viét Nam tu nam 1996 dén nay a) Ve chù truang. b) Ve muc tièu. 26 e) Két qua xuàt khàu lao dòng. 27 3.3.2. Két qua boat dòng xuàt khàu lao dòng cùa Còng ty Vinagimex tu 34 nàm 1999 dén nay. a) So lieu thòng kè két qua xuàt khàu lao dòng cùa Còng ty. b) Két qua ve càc mat boat dòng xuàt khàu lao dòng cùa Còng ty. 38 3.4. Thành còng va han che trong boat dòng xuàt khàu lao dòng tai Còng ty 39 Vinagimex hien nay.
 7. 7. 3.4.1. Nhùng thành còng. 39 a) Xuàt khàu lao dòng góp phàn giài quyét viec làm cho lao dòng. b) Xuàt khàu lao dòng góp phàn tao thu nhap cao cho nguòi lao dòng, 40 hieu qua cho doanh nghiép, ngoai té cho dàt nuóc. e) Xuàt khàu lao dòng góp phàn tiét kiem chi phi dào tao, nàng cao tay 41 nghè va phàt trién nguòn nhàn lue cho dàt nuóc. d) Xuàt khàu lao dòng góp phàn cùng co càc mòi quan he va hòi nhap 42 quòc tè. 3.4.2. Nhùng tòn tai va han che (rào càn). a) Mòi truòng ben ngoài. b) Mòi truòng ben trong. 45CHLTONG 4: MOT SO GIÀI PHÀP DAY MANH VA NÀNG CAO HIÈU QUA HOAT DÒNG XUÀT KHÀU LAO DÒNG TRONG N H O N G NÀM TÒI TAI CÒNG TY VINAGIMEX 4.1. Dành già thi truòng xuàt khàu lao dòng trong khu virc va trén thè giói 46 trong thòi gian gian tói. 4.1.1. Tinh hinh chung ve thi truòng lao dòng quòc té thòi gian tói. 4.1.2. Tinh hinh cu thè cùa tùng thi truòng lao dòng trong khu vuc va trén 47 thè giói. a) Thi truòng khu vuc Dòng Nam À b) Thi truòng khu vuc Dòng Bàc À 48 e) Thi truòng khu vuc Trung Dòng d) Thi truòng khu vuc Chàu Phi 49 e) Thi truòng càc khu vuc khàc 4.2. Nhùng co hòi, thàch thùc va khà nàng tièp càn cùa lao dòng Còng ty 51 Vinagimex. 4.2.1. Nhiingcohgi. 4.2.2. Thàch thùc. 4.2.3. Khà nàng tiép càn cùa lao dòng Còng ty Vingimex. 4.3. Chién lugc va muc tièu xuàt khàu lao dòng cùa Còng ty Vinagimex 52 trong nhùng nàm tói.
 8. 8. 4.3.1. Chién lugc. 52 a) Dàu tu manh cho xuàt khàu lao dòng trén càc ITnh vuc. b) Thuc hien da dang boat dòng xuàt khàu lao dòng . e) Hoàn thien thù tue hành chinh boat dòng xuàt khàu lao dòng. d) Nàng cao chat lugng nguòn lao dòng xuàt khàu. 53 e) Ve muc phi xuàt khàu lao dòng. 4.3.2. Muc tiéu - kè hoach4.4. Mot so giài phàp va kién nghi nhàm day manh va nàng cao hieu qua boat 57 dòng xuàt khàu lao dòng trong nhùng nàm tói tai Còng ty Vinagimex. 4.4.1. Giài phàp tu phia Còng ty Vinagimex. a) Xày dung va phàt trién manh nguòn nhàn lire. b) Ma ròng thi truòng xuàt khàu lao dòng. e) Hoàn thien còng tàc tuyèn chgn lao dòng xuàt khàu. d) Tò chùc tòt còng tàc dào tao, giào due dinh huóng cho nguòi lao dòng 58 truóc khi dua ra nuóc ngoài làm viec. e) Phòi hgp tòt vói càc tò chùc trong va ngoài nuóc de quàn ly lao dòng khi làm vice a nuóc ngoài. 4.4.2. Kién nghi dòi vói càc co quan quàn ly Nhà nuóc ve xuàt khàu lao 59 dòng. a) Hoàn thien he thòng phàp luat, co che, chinh sàch ve xuàt khàu lao dòng. b) Tàng cuòng phàp che va quàn ly trong xuàt khàu lao dòng. 60 e) Tiép tue cài càch thù tue hành chinh ve xuàt khàu lao dòng. d) Tàng cuòng tràch nhiém cùa càc bò, ngành doàn thè, dia phucmg trong 61 viec quàn ly càc doanh nghiép xuàt khàu lao dòng. e) Sàp xép, chàn chinh lai càc doanh ngiép xuàt khàu lao dòng. f) Vàn de hau xuàt khàu lao dòng.4.5. Két luàn. 62
 9. 9. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB CHirONG 1 PHÀN MÒ DÀU1.1. Sir can thiet va v nghia cùa de tài nghién cuu. Nuóc ta co mot nguòn lao dòng rat dòi dào, vói tién còng lao dòng rè, da so nguòi laodòng co mùc thu nhap thàp, so lugng nguòi thàt nghiép va bàn thàt nghiép con cao.Trong khi dò khà nàng giài quyét viec làm cho nguòi lao dòng ó trong nuóc khòng dàpùng dugc nhu càu viec làm cùa nguòi dàn. Ben canh dò, nhu càu nhap khàu lao dòng cùacàc nuóc trén thè giói rat lón do thiéu hut ve lao dòng. Trong nhùng nàm qua, boat dòng xuàt khàu lao dòng cùa nuóc ta nói chung va Còngty Vinagimex nói riéng co nhiéu chuyén bién ro ret, dat nhiéu két qua tich cuc ve kinh té- xà bòi: Tàng thu ngoai te cho dàt nuac, cho doanh nghiép giài quyét dugc nhiéu vieclàm cho nguài lao dòng, nàng cao tay nghé - thu nhap cho nguòi lao dóng, phàt triénnguòn nhàn lue, on dinh tinh hinh xà hòi o trong nuóc v. v... Tuy nhién trong co che thi truòng ngày nay, su bòi nhap kinh té quòc té dien ra sàuròng trong khu vuc va trén thè giói, thi boat dòng xuàt khàu lao dòng cùa nuóc ta gapkhòng it nhùng co bòi va thàch thùc. Trong bòi cành dò, boat dòng xuàt khàu lao dòngcùa Còng ty Vinagimex cùng gap khòng it khó khan nhu thiéu thi truòng, su canh tranhquyét liet, nguòn nhàn lue han che... dà tàc dòng trirc tiép tói hieu qua boat dòng xuàtkhàu lao dòng cùa Còng ty. Mot trong nhimg khó khan lón nhàt cùa Còng ty hien nay là thi truòng xuàt khàu laodóng con thiéu, nguòn nhàn lue bi han che, chat lugng dich vu chua cao, so lugng laodòng dugc Còng ty dua di làm viec ò nuóc ngoài chua nhiéu, hieu qua còng tàc xuàtkhàu lao dòng chu cao v.v...
 10. 10. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB Dò cùng là nhùng ly do chinh de tòi lua chgn de tài: "Mot so giài phàp nhàm daymanh va nàng cao hieu qua hoat dòng xuàt khàu lao dòng trong nhimg nàm t&i taiGòng ty Vinagimex^ Xung quanh boat dòng xuàt khàu lao dòng nói chung - vàn de tuy khòng mòi, nhimgrat khó va phùc tap; dang dugc Dàng, Nhà nuóc va toàn xà hòi quan tàm, coi dò là mottrong 4 ngành kinh té quan trgng cùa dàt nuóc. Vi vay vice nghién cùu de tài này khòngchi co y nghia ve kinh té ma con co y nghia ve xà bòi.1.2. Poi tirane, muc tieu nghién ciru, phtfoiig phàp nghién cù-u cùa detài.1.2.1. Dòi tiroìig nghién cùu. Dòi tugng nghién cùu cùa de tài là boat dòng xuàt khàu lao dòng cùa* Còng tyVinagimex bay thuc chat là viec dua nguòi lao dòng Viét Nam di làm viec co thòi han ònuóc ngoài.1.2.2. Muc tiéu nghién cùu. - Làm rò co sa ly luàn ve xuàt khàu lao dòng a Viét Nam va kinh nghiem xuàt khàulao dòng ó càc nuóc. - Phàn tich, dành già thuc trang ve boat dòng xuàt khàu lao dòng cùa Còng tyVinagimex tu nàm 1999 dén nay. Qua dò tòng két nhùng diém thành còng va han che(rào càn) trong boat dòng xuàt khàu lao dòng tai Còng ty Vinagimex. - Dua ra nhiing giài phàp cùa Còng ty va kién nghi vói càc co quan quàn ly Nhà nuócve xuàt khàu lao dòng nhàm day manh va nàng cao hieu qua boat dòng xuàt khàu laodòng trong nhiing nàm tói tai Còng ty Vinagimex.1.2.3. Phirong phàp nghién cùu. Khóa luàn su dung mot so càc phuong phàp nghién cùu chù yéu sau: - Phuang phàp bién chùng.
 11. 11. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAM - HSB - Phuong phàp phàn tich. - Phuang phàp thòng kè toàn. - Phuong phàp diéu tra khào nghiem, tòng két thuc tién v.v...1.3. Ket càu cùa khóa luàn.^^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ngoài lòi càm on, danh muc càc tài lieu tham khào va phu lue, noi dung cùa de tàikhóa luàn dugc chia thành 4 chuong sau day: ChiroTig 1 : Phàn mò dàu. ChuoTig 2: Co so ly luàn ve xuàt khàu lao dòng ò Viét Nam va kinh nghiem xuàt khàu lao dòng ó càc nuóc. Chuong 3: Thuc trang ve boat dòng xuàt khàu lao dòng cùa Còng ty Vinagimex. ChuoTag 4: Mot so giài phàp day manh va nàng cao hieu qua boat dòng xuàt khàu lao dòng trong nhiing nàm tói tai Còng ty Vinagimex.
 12. 12. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB CHirONG 2 CO sa LY LUÀN VE XUAT KHÀU LAO DÒNG Ò VlÈT NAM VA KINH NGHIÉM XUÀT KHÀU LAO DÓNG Ò CÀC NUÒC 2.1. Ca sa ly luàn ve xuàt khàu lao dòng à Viét Nam. 2.1.1. Mot so khài niem ca bàn. a) Khài niem lao dóng. Lao dòng là boat dòng co chù dich, co y thùc cùa con nguòi nhàm thay dòi nhiing vat thè tu nhièn phù hgp vói Igi ich cùa mình. Lao dòng con là su vàn dòng cùa sue lao dòng trong qua trình tao ra cùa cài, vat chat va tinh thàn, là qua trinh két hgp giùa sue lao dòng va tu lieu san xuàt. b) Khài niém sue lao dóng. Sue lao dòng là tòng hgp thè lue va tri lue cùa con nguòi trong qua trinh lao dòng tao ra cùa cài, vat chat, tinh thàn cho xà bòi. e) Khài niem nguòn nhàn lue. Nguòn nhàn lue là mot lue lugng bao gòm toàn bò lao dòng trong xà hòi, khòng phànbiét ve trinh dò, tay nghé, nam nù, tuoi tàc. Hoac nguòn nhàn lue con dugc hiéu là mot bò phàn cùa dàn so, bao gòm nhiingnguòi co viec làm va nhùng nguòi thàt nghiép. d) Khài niem nhàn lue. Nhàn lue là nguòn lue cùa moi con nguòi, nò bao gòm cà thè lue va tri lue. e) Khài niem thi truòng lao dóng.(I) Giào trình quàn tri nhàn lire - Nhà xuàt bàn Lao dòng - Xà hòi/2004
 13. 13. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB Thi truòng lao dòng là mot bò phàn càu thành cùa he thòng thi truòng trong nén kinhté thi truòng phàt trién. Ò dò dién ra qua trinh thòa thuan, trao dòi, thuè muón lao dònggiùa hai ben: ben su diing lao dòng va ben cho thué lao dòng. fi Khài niem thi truòng lao dóng trong nuòc, Thi truòng lao dòng trong nuóc là mot loai thi truòng, trong dò mgi lao dòng déu cothè tu do di chuyén tu noi này dén noi khàc, trong pham vi bién giói cùa mot quòc già. g) Khài niem thi truòng lao dóng quòc té . Thi truòng lao dòng quòc té là mot bò phàn càu thành cùa he thòng thi truòng thègiói, trong dò lao dòng tu nuóc này co thè di chuyén tu nuóc này sàng nuóc khàc thòngqua Hiép dinh, càc thòa thuan giùa hai bay nhiéu quòc già trén thè giói. h) Khài niém xuàt khàu lao dòng. Xuàt khàu lao dòng là boat dòng kinh té cùa mot quòc già thuc hien viec cung ùnglao dòng cho mot quòc già khàc trén co so hgp dòng giùa càc nuóc, càc tò chùc kinh té,càc cà nhàn cùa quòc già xuàt khàu lao dòng vói quòc già nhap khàu lao dòng ^ - Xuàt khàu lao dòng (Export of Labour) dugc hiéu là còng viec dua nguòi lao dòngtu nuóc so tai di lao dòng tai nuóc co nhu càu thué muón lao dòng. - Lao dòng xuàt khàu (Labour Export) là bàn thàn nguòi lao dòng, co nhiing dò tuoikhàc nhau, sue khoè va ky nàng lao dòng khàc nhau... dàp ùng dugc nhùng yéu càu cùanuóc nhap khàu lao dòng.2.1.2. Bàn chat cùa hoat dong xuàt khàu lao dong. a) Su hinh thành va phàt trién cùa thi truòng xuàt khàu lao dóng. - Thù nhàt, do su phàt trién khòng dòng déu ve trinh dò phàt trién kinh té - xà bòi, suphàn bò khòng dòng déu ve tài nguyén dàn cu, khoa hgc còng nghé giùa càc vùng, khuvuc va giùa càc quòc già, dàn dén khòng mot quòc già nào lai co day dù, dòng bò càc yéutò càn thiét cho san xuàt va phàt trién kinh té.0) Càc vàn bàn ve xuàt khàu lao dòng - Nhà XBLD-XH/2001
 14. 14. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB De giài quyét tinh trang màt càn dòi này, tàt yéu càc quòc già pbài tìm kiém va su dung nguòn nhàn lue tu ben ngoài nhàm bù dàp mot phàn thiéu hut nguòn nhàn lue càn thiét cho san xuàt va phàt trién kinh té cùa dàt nuóc mình. - Thù hai, Thòng thuòng càc nuóc xuàt khàu lao dòng dèu là nhiing quòc già kém hoac dang phàt trién, dàn so dòng, thiéu viec làm trong nuóc hoac viec làm co thu nhap thàp khòng dù dàm bào cho chinh bàn thàn nguòi lao dòng va già dinh hg. De khàc phuc tinh trang khó khan này, bugc càc nuóc trén pbài tim kiém viec làm cho nguòi lao dòng cùa nuóc mình tu ben ngoài. Trong khi dò, ò nhùng nuóc co nèn kinh té phàt trién thuòng co it dàn, tham chi co nhùng nuóc dòng dàn nhung vàn khòng dù nhàn lue de dàp ùng nhu càu san xuàt do nhiéu nguyèn nhàn: còng viec nàng nbgc, nguy hiém, dgc hai... khòng hàp dàn hg, dàn tói thiéu hut lao dòng cho san xuàt. Vi vay bàt bugc càc nuóc này phài di thuè lao dòng tu càc nuóc kém phàt trién han dang co nhiéu lao dòng dòi du va co khà nàng cung ùng lao dòng làm thuè. - Thù ba, xuàt khàu lao dòng vùa tao ra Igi ich cùa nuóc co lao dòng xuàt khàu dòng thòi tao ra Igi ich cùa nuóc nhap khàu lao dòng. Mat khàc tao ra su giao luu quòc té ve càc mat vàn bòa, khoa hgc ky thuàt, trao dèi ky nàng va kinh nghiem làm viec. Tu nhùng ly do trén vò hinh chung dà xuàt hien quan he cung - càu: cung, dai dien cho quòc già co nguòn lao dòng dèi dào; con càu dai dien cho quèc già co nhiéu viec làm, di thué lao dòng. Diéu này cùng dèng nghia vói viec dà hinh thành lén mot loai thi truòng - dò là thi truòng bang bòa lao dòng quòc té, con ggi là thi truòng xuàt khàu lao dòng. Nhu vay sue lao dòng khòng chi là bang bòa trong nuóc ma dà tra thành bang bòa quòc té. Do dò bàn thàn loai bang boa này cùng phài tuàn theo nhimg quy luat khàch quan cùa thi truòng: Quy luat cung - càu, quy luat già tri, quy luat canh tranh... nhu nhùng loai hàng boa khàc.li
 15. 15. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAM - HSB b) Su càn thiét khàch quan va vai tra cùa hoat dòng xuàt khàu lao dòng dòi vài su phàt trién KTXH ò Viét Nam. • Su càn thiét khàch quan cùa hoat dóng xuàt khàu lao dòng. Nuóc ta là mot quòc già dòng dàn so, vói so dàn khoàng han 80 trieu nguòi. Theo solieu thòng kè cùa Bò Lao dòng Thuong binh va Xà bòi, hien nay nuóc ta co khoàng 40trieu nguòi dang ó dò tuèi lao dòng ^^ hàng nàm tàng thém 1,2 trieu lao dòng/nàm,chiém 3% trong tòng so lire lugng lao dòng. Riéng lao dòng ky thuàt cao chùng ta cokhoàng 5 trieu lao dòng, chiém 12,5%, trong dò lao dòng co trinh dò dai hgc, cao dàngkhoàng 1.150.000 nguòi chiém 23% (so vói so lao dòng ky thuàt cao). Ben canh dò, hienco khoàng 9,4 trieu lao dòng thiéu viec làm, chiém 23,5% lue lugng lao dòng. Ty le thàtnghiép cùa lire lugng lao dòng trong dò tuoi ó khu vuc dò thi dà giàm lién tue tu 10%nam 1991, xuòng con 5,88% nàm 1996, nhimg dén nam 1998 ty le này nhich lén6,85%** va lai tiép tue giàm nhe xuòng con 6,28% vào nàm 2001. Ty le su dung thòigian lao dòng ò khu vuc nòng thòn cùng co xu huóng tàng lèn tu 72,1% nàm 1996 lén74,4% vào nàm 2001. Vói tinh trang toc dò phàt trién nguòn lao dòng nèu trén, màu thuan giùa lao dòng vaviec làm ngày càng trò lèn gay gàt vói nén kinh té. Néu khòng giài quyét mot càch bàibòa va co nhùng buóc di thich hgp giùa muc tièu kinh tè va giài quyét viec làm sé din tóimàt òn dinh nghiem trgng ve mat xà bòi. Cùng vói huóng giài quyét viec làm trong nuóc là chinh, xuàt khàu lao dòng là motdinh huóng chién lugc quan trgng, làu dai, càn phài dugc phàt trién lén mot tàm cao mòi,phù hgp vói vai trò cùa nò. Dò cùng là xu huóng chung ma nhiéu nuóc xuàt khàu laodòng dà quan tàm phàt trién tu nhiéu thàp ky truóc day.** Dò tuoi lao dòng (tu 16 - 55 dòi vói nù, 16 - 60 dòi vói nam)** Do tàc dòng tu cuòc khùng hoàng tài chinh - kinh té khu vuc nàm 1997 *
 16. 16. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAM - HSB De giài quyét dugc vàn de này, xuàt khàu lao dòng dà tra thành mot lình vuc cùucành cho bài toàn giài quyét viec làm khòng nhiing cùa Viét Nam ma con dòi vói cà hauhét càc nuóc xuàt khàu lao dòng trong khu vuc va trén thè giói, vi day là ITnh vuc mot luedat dugc cà hai muc tièu kinh té - xà bòi: vùa dàm bào giài quyét còng àn viec làm; vùatao nguòn thu ngoai té manh de phàt trién kinh té xà hòi trong nuòc. • Vai trò cùa hoat dòng xuàt khàu lao dóng dòi vói su phàt trién kinh tè - xà hòi ò Viét Nam. Xuàt khàu lao dòng là mot ITnh vuc boat dòng kinh té - xà bòi. Vi vay càn phài dugcxem xét, dành già càc mat hiéu qua tich cuc ma xuàt khàu lao dòng dà mang lai trongthòi gian qua. Thòng thuòng, hiéu qua nói chung thuòng dugc bièu hien qua hiéu so giùakét qua dat duoc va chi phi. Khi hiéu so càng lón thi hiéu qua càng cao va nguge lai. Tuynhién trong nèn kinh té xà bòi nói chung va hoat dòng xuàt khàu lao dòng nói riéng, mòikét qua co dòng thòi cà hai mat dò là màt kinh té va màt xà bòi. Hieu qua kinh té dugctinh theo còng thùc này, con hieu qua xà bòi lai dugc hiéu là nhùng két qua tich cuc sovói muc tièu. Khi dành già ve vai trò cùa xuàt khàu lao dòng dèi vói su phàt trién kinh té - xà bòicùa Viét Nam trong thòi gian qua, khòng ai co thè phù nhàn nhùng gì ma xuàt khàu laodòng Viét Nam dà dóng góp ó hai muc tièu: Muc tièu kinh té. Trong khi nuóc ta chuyén sang nèn kinh té thi truòng dinh huóng xà bòi chù nghTachua làu, kinh té trong nuóc gap nhiéu khó khan, mgi nguòn lue con eo hep, v.v... thiviec hàng nàm chùng ta dua hàng van lao dòng ra nuóc ngoài làm viec dà mang ve chodàt nuóc hàng ty USD/nàm tu boat dòng xuàt khàu lao dòng. Day qua là mot sé tiénkhòng nhò dòi vói nhùng quòc già dang phàt trién nhu chùng ta. - Muc tièu xà hòi. 8
 17. 17. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUI - HSB Tuy con nhimg han che nhàt dinh so vói tiém nàng, song xuàt khàu lao dòng Viét Nam trong nhùng nàm qua, buóc dàu dà dat dugc nhùng thành còng nhàt dinh ve muc tièu kinh tè - xà bòi ma Dàng va Nhà nuóc dà de ra. Truóc hàng loat nhùng khó khan va gành nàng thàt nghiép va thu nhap cùa nguòi lao dòng trong nuóc. Cùng vói càc bién phàp tìm kiém va tao còng àn, viec làm trong nuóc là chù yéu thi xuàt khàu lao dòng dà trò thành mot trong nhùng ngành kinh tè quan trgng, góp phàn tao còng àn viec làm va thu nhap cao cho hàng van lao dòng mòi nàm, dòng thòi làm giàm sue ép ve viec làm va tao su òn dinh xà hòi ò trong nuóc. ^ r t 2.2. Kinh nghiem ve xuàt khàu lao dong ó* càc nuóc. 2.2.1. Tinh hinh xuàt khàu lao dong trén thè gioì. r > r r r t Trong bòi cành toàn càu bòa, boi nhap kinh té quòc té - su canh tranh trong tàt cà càc ITnh vuc, trong dò co xuàt khàu lao dòng giùa quòc già này vói quòc già khàc ngày càng trò lén khòc liet. Hàng loat càc nuóc thugc Chàu A co lao dòng xuàt khàu, tu nhiéu thàp ky qua dà dua ra nhùng co che, chinh sàch phù hgp de khuyén khich xuàt khàu lao dòng. Càc nuóc xuàt khàu lao dòng Chàu À, nhò vào nguòn nhàn lue dòi dào, già nhàn còng thàp... hg dà tìm mgi co bòi de canh tranh vói chinh càc nuóc cùng xuàt khàu lao dòng trong khu vuc va càc nuóc khàc trén thè giói. Nhò vay càc quòc già này dà tao dung dugc nén tàng vùng chàc va thành còng buóc dàu. Két qua là hàng nàm co hàng trieu lao dòng tu càc nuóc này dugc dua di làm viec ò nuóc ngoài va dem ve cho dàt nuóc mình mot lugng ngoai te khòng lo. Trong sé càc quòc già dò phài kè dén nhu: Banglades, Àn Dò, Pakistan, Srilanka, Indonesia, Philippin, Thailand, Trung Quòc... Viét Nam ta, trong nhùng nàm 80 co khoàng gàn 300.000 lao dòng làm viec tai càc nuóc Dòng Àu, Lién Xò (cu), Iraq va mot so nuóc thugc Chàu Phi khàc. Trong nhùng nàm gàn day, dac biét tu sau nàm 2000 lao dòng Viét Nam dua di ngày mot tàng, tuang1 À
 18. 18. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSBdòi òn dinh, thi truòng xuàt khàu lao dòng dugc mò ròng, trung binh khoàng 38.306 laodòng xuàt khàu/nàm ^^ Ò càc nuóc phàt trién: Anh, Phàp, Canada, Due... cilng khòng dùng ngoài cuòc, mòinàm ngoài viec tiép nhàn hàng van lao dòng tu càc nuóc khàc dén làm viec thi càc quòcgià này cùng xuàt khàu bang ngàn càc chuyén già, co vàn co trinh dò cao ra nuóc ngoàilàm viec de thu ngoai té cho dàt nuóc.2.2.2. Kinh nghiem cùa mot so nuóc ve xuat khàu lao dong. a) Thài Lan. Thài Lan bàt dàu xuàt khàu lao dòng tu nhùng nàm 1970 khi Trung Dòng bùng nòxày dung còng trình khai thàc dàu lùa. So lugng lao dòng Thài Lan di làm viec ó nuócngoài tàng dàn qua càc nàm. Nàm 1973 là 293 nguòi, nàm 1977 là 21.500 nguòi, nàm1980 là 110.000 nguòi. Trong 10 nàm gàn day lao dòng cùa Thài Lan ò nuóc ngoài binhquàn là 200.000 nguòi/nàm, trong dò co han 50% lao dòng dén làm viec tai Dai Loan. Lugng ngoai té do lao dòng Thài Lan làm viec ò nuóc ngoài chuyén ve qua he thèngngàn hàng tàng tu 52 ty Bat nàm 1997 lén trén mùc 60 ty Bat nàm 1998 va nàm 1999tuang duong 1,5 ty USD. Viec xuàt khàu lao dòng dugc quy dinh trong Bò luat Lao dong Thài Lan nàm 1983,trong dò nèu rò: Tap trung bòa viec càp phép va quàn ly càc doanh nghiép tuyén dung laodòng tu nhàn, thành lap co quan tuyén dung lao dòng cùa Chinh phù, xàc dinh cu thè bannhiém vu cùng nhu tràch nhiém cùa càc co quan tuyén dung lao dòng. Quy dinh viec gùingoai té cùa nguòi lao dòng ve nuóc, thành lap quy phùc Igi cùa nguòi lao dòng va quydinh mùc dò ky luat, hinh phat, dòi vói càc hành vi pham phàp. Trong hoat dòng xuàt khàu lao dòng, Chinh phù Thài Lan thuc hien hai chùc nàng: - Diéu phòi càc boat dòng cùa càc doanh nghiép tu nhàn trong xuàt khàu lao dòng(kè cà trong nuóc lan ngoài nuóc).^^ So liéu dugc tinh binh quàn tu nàm 1996 dén hét nàm 2005. ^ 10
 19. 19. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB - Vàn phòng quàn ly lao dòng ngoài nuóc thugc Tòng cuc Lao dòng (Bò Nói vu), làco quan Chinh phù cao nhàt thuc hien càc chùc nàng trén, co nhiém vu càp giày phép vaquàn ly càc boat dòng cùa càc doanh nghiép dà dugc càp giày phép. Chinh phù Thài Lan ho trg mot phàn quy phùc Igi cho nguòi lao dòng, so con lainguòi lao dòng phài dóng góp. Quy này chù yéu dùng de ho trg hành chinh va tài chinhcho nguòi lao dòng truóc khi di va khi trò ve gap nhiéu khó khan nhu: Hòi huang, tainan, chét va trg càp khó khan cho nguòi lao dòng. Thài Lan cho phép xuàt khàu nhùng lao dòng co trình dò cao va cho phép mgi cànhàn co thè tu tìm kiém viec làm ò nuóc ngoài va Chinh phù cùng cho phép càc doanhnghiép xuàt khàu lao dòng thu mot phàn le phi xuàt khàu lao dòng nhung chi bang 1thàng luong cùa nguòi lao dòng, néu khòng di dugc thi doanh nghiép phài hoàn tra laicho nguòi lao dòng. b) Indonesia. Indonesia là mot nuóc xuàt khàu lao dòng làu nàm vói quy mò lón. Tu nhùng nàm1930 dén nhùng nàm 1950 dà co hon 200.000 nguòi Indonesia di cu sang lao dòng taicàc dào Malaysia. Theo Bò nhàn lue Indonexia giai doan tu 1969 dén 1993 dà co877.400 nguòi ra nuóc ngoài làm viec, nàm 1994 dén 1998 so lugng lao dòng Indonesiatàng nhanh co khoàng 2,1 trìeu nguòi ra nuóc ngoài làm viec. Nhùng nguòn ngoai té dolao dòng chuyén ve theo con duòng chinh thùc nàm 1996 dén 1998 khoàng 2.72 ty USD.Trén thuc té so ngoai té thu dugc co thè gap 2 - 3 lan. Thi truòng lao dòng Indonexia dén làm viec tap trung tai mot so nuóc va khu vucnhu: Dòng Nam A (Malaysia, Singapore, Brunei) Dòng Bàc A (Dai Loan, Hàn Quòc,Nhàt Bàn), Trung Dòng, Bàc My, Australia, Tày Àu. Trong dò tap trung nhiéu nhàt taimot so nuóc nhu: Malaysia, Singapore, A Rap Saudi, Dai Loan, Ha Lan, My. Ve chinh sàch: de day manh xuàt khàu lao dòng Indonexia xày dung chinh sàch ve hethòng tuyén mg va dào tao lao dòng, chinh sàch dua lao dòng di nuóc ngoài làm viec va 11
 20. 20. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAM - HSBchinh sàch quan he hgp tàc lao dòng vói nuóc ngoài, Chinh phù Indonexia can thiép vàoxuàt khàu lao dgng thòng qua viec quàn ly thòng nhàt va chi dao chat che chuong trìnhviec làm ngoài nuóc. Nàm 1994 Chinh phù Indonexia dà ban hành Nghi dinh ve thù tue va he thòng tuyénmg, viec thành lap càc còng ty tuyén mg lao dòng, càc diéu kién va yéu càu dòi vói tòchùc tuyén mg, quy dinh xuàt khàu lao dòng, viec giài quyét tranh chàp càc vàn de phàply khàc. Lao dòng Indonexia làm viec ò nuóc ngoài co dac diém khàc vói lao dòng dòng ThàiLan va ty le nguòi co tay nghé cao, trong dò lao dòng nù chiém ty le khà cao. Muc tiéu va chién lugc cùa Indonexia ve xuàt khàu lao dòng tap trung vào 4 diém:Thù nhàt, giàm ty le thàt nghiép trong nuóc. Vói Indonexia, do dàn so dòng, san xuàtchua phàt trìèn, ty le thàt nghiép cao thi muc tiéu này rat quan trgng. Thù hai, cài thiendiéu kién lao dóng, mòi truòng ó nuóc ngoài. Thù ba, nàng cao ky nàng cùa nguòi laodòng de nàng cao hiéu qua làm viec cùa nguòi lao dòng ó nuóc ngoài. Thù tu, tàngnguòn thu nhap ngoai té manh cho dàt nuóc, day là muc tièu kinh té quan trgng cùa hoatdòng xuàt khàu lao dòng. e) Philippin. Philippin là mot nuóc co he thòng xuàt khàu lao dòng co tò chùc va là mò hinh tòtcho càc nuóc xuàt khàu lao dòng ò Chàu À. Bò Lao dòng va viec làm co tràch nhiém xàydung càc chinh sàch, phòi hgp va quàn ly tàt cà càc vàn de lién quan dén lao dòng vaviec làm ó Philippin. Nàm 1982 de dàm bào cho lao dòng xuàt khàu dugc buòng càc diéu kién làm vieccòng bang va nhàn càc dich vu xà bòi va phùc Igi mot càch thuan tién, chinh phù dàthành lap hai co quan thugc Bò lao dòng va vice làm chiù tràch nhiém ve xuàt khàu laodòng dò là: Cuc quàn ly viec làm ngoài nuóc Philippin (POEA) va Cuc phùc lai lao dòngngoài nuóc (OWWA). 12
 21. 21. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB POEA là co quan chuyén tràch theo doi, giàm sàt chuong trình viec làm ngoài nuócva dàt nuóc, chiù tràch nhiém thùc day va quàn ly viec tuyèn mg lao dòng, bò tri laodòng làm viec ò nuóc ngoài. Càc chùc nàng chinh cùa POEA là xùc tién viec làm ngoàinuóc, tao mòi truòng thuan Igi cho càc boat dòng cùa càc dai ly tuyén dung lao dòng ònuóc ngoài, nghién cùu trình chinh phù ban hành càc quy dinh ve tài bòa nhap nguòi laodòng sau khi hg hoàn thành hgp dòng ve nuóc. OWWA co hai chùc nàng chinh là: thù nhàt, quàn ly quy phùc Igi va cung càp càcdich vu xà bòi, phùc Igi xà bòi cho lao dòng di làm viec ò nuóc ngoài bao gòm bào hiémxà bòi, trg giùp phàp ly bò tri viec làm va dich vu chuyén tién. Thù hai, chiù tràch nhiémdua lao dòng ve nuóc khi xày ra chién tranh, dich benh va thàm boa thien nhién vói viecchiù toàn bò càc phi tòn. Dòi vói càc còng ty tuyèn dung lao dòng, chinh phù quy dinh chi nhùng còng tyPhilippin hoac nhiing còng ty lién doanh ma nguòi Philippin giù 75% vón phàp dinh tròlén mòi dugc càp giày phép boat dòng xuàt khàu lao dòng. Chinh phù Philippin cùng dua ra càc bién phàp che tài de xù ly viec vi pham quy dinhcùa chinh phù ve xuàt khàu lao dòng. Càc hành vi pham phàp nhu: tuyén khòng co giàyphép, cimg càp càc thòng tin khòng dùng, thu nhàn tién qua mùc quy dinh cùa chinhphù... sé bi pbat tu tu 6 thàng dén 12 nàm va phat tién tu 200.000 dén 500.000 pesostuang duong 8.000 USD dén 20.000 USD. Chinh phù Philippin cho phép lap nguèn lao dòng chuàn bi cho xuàt khàu, khuyénkhich càc còng ty lap quy lao dòng rìèng cùa mình, dugc phép quàng cào trén càcphuong tién thòng tin dai chùng vói diéu kién chi de lap quy lao dòng va khòng thu le phidàng ky cùa nguòi lao dòng. Nàm 1995 Chinh phù Philippin ban hành luat ve lao dòng di cu va nguòi nuóc này ònuóc ngoài, trong dò quy dinh chinh phù chi dugc phép dua lao dòng Philippin di làmviec tai nhùng noi ma càc quyèn Igi cùa lao dòng di cu, nhùng nuóc dà tham già càc 13
 22. 22. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSBcòng uóc, còng nhàn càc nghi quyét cùa Lién Hgp quòc ve bào ve lao dòng di cu nhùngnuóc co thoà thuan song phuong bào ve quyèn Igi lao dòng Philippin hoac càc nuóc dangthuc hien càc bién phàp bào ve quyèn cùa lao dòng di cu. d) Hàn Quòc. LTnh vuc xuàt khàu lao dòng chù yéu cùa Hàn Quòc là ngành xày dung, trong khi dòHàn Quòc lai nhap khàu rat nhiéu lao dòng càc ngành khàc de dàp ùng nhu càu su dunglao dòng trong nuóc. Chinh phù Hàn Quòc thuc hien hai chùc nàng chù yéu: thù nhàt, quàn ly khu vuc tunhàn tham già ehuong trình xuàt khàu lao dòng. Thù hai, thuc hien viec tuyén dung va bòtri viec làm. Chùc nàng quàn ly khu vuc tu nhàn tham già chuong trinh xuàt khàu lao dòng do"Vàn phòng an ninh làm thuè" cùa chinh phù Hàn Quòc thuc hien, chiù tràch nhiém lapkè hoach, diéu hành va giàm sàt tàt cà nhiing vàn de lién quan dén viec dàm bào an ninhlàm thué. Chùc nàng tuyèn dung va bò tri viec làm do Tò hgp phàt trién ngoài nuóc mot còngty nhà nuóc dàm nhàn còng viec tuyén dung va bò tri viec làm. Tè hgp này thuc hien càcnhiém vu nhu tìm kiém thi truòng ky két hgp dòng vói khàch hàng nuóc ngoài, dàm phànve nhùng diéu kién làm thué cùa còng nhàn va chàm sóc còng nhàn ó còng truòng ciìngnhu a già dinh hg, tuyèn chgn còng nhàn, kiém tra tay nghè, huóng dàn thuc hien càcquy dinh ve an toàn lao dòng ve phong tue tap quàn va nhiing vàn de ve phàp luat tainuóc lao dòng làm thuè, kiém tra sue khoè va van chuyén còng nhàn dén hoac tra venuóc. Chinh phù dà theo duòi mot chuong trinh chù dòng day manh viec xuàt khàu laodòng bang càch chi dao Bò xày dung tham già dàu tbàu xày dung ò nuóc ngoài, Bò ngoaigiao huóng dàn dai su quàn tìm kiém thi truòng, Bò lao dòng ho trg càc dai ly tuyèn mglao dòng duy tri lue lugng lao dòng de càc hàng xày dung nhanh chóng tuyén dugc lao 14
 23. 23. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSBdòng di làm viec tai càc còng trinh xày dung ó nuóc ngoài. Còng dàn dù tièu chuàn di laodòng ó nuóc ngoài dàng ky danh sàch tai co quan lao dòng va dugc giài quyét càc thù tuenhanh chóng thuan Igi. Còng tàc dào tao lao dòng xuàt khàu dugc dac biét quan tàm. Chinh phù xàc dinh càcloai ngành nghé nào càn dào tao va yéu càu càc còng ty tuyén mg phài thuc hien viec dàotao còng nhàn. Càc dai ly tuyèn mg lao dòng xuàt khàu phài co giày phép va phài ky quy mot khoàntién luong tuang duong vói 130.000 USD. Càc hàng xày dung phài co càc diéu kién vetrinh dò ky thuàt, vòn, kinh nghiem. Bò Lao dòng thuc hien viec kiém tra thuòng xuyéncàc dai ly tuyén mg de ngàn chàn càc vi pham trong xuàt khàu lao dòng. Chinh phù rat quan tàm dén vàn de phùc Igi va bào ve còng dàn, quy dinh càc diéukién co bàn va tòi thiéu ve thòi gian, han hgp dòng, thòi gian làm viec, che dò nghi phépva quy dinh mot so uu dai ve thuè thu nhap, ve nhà ò sau khi ve nuóc, phiéu mua hàng,qua tàng v.v... cho nguòi lao dòng ve khuyén khich hg làm viec tòt. 15
 24. 24. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB CHlTONG 3 THirC TRANG VÈ HOAT DÓNG XUÀT KHÀU LAO DÓNG TAI CÒNG TY VINAGIMEX3.1. Gioì thieu chung ve Còng ty.3.1.1. Qua trình hinh thành va phàt trién ciìa Còng ty. a) Qua trình hinh thành. Còng ty Xuàt nhap khàu Tèng hgp va Chuyén giao Còng nghé Viét Nam (tén giaodich: Vinagimex) tién thàn là Tèng Còng ty Kinh doanh Tòng hgp - Hgp tàc xa ViétNam (Vinacoops) thugc Bò Thuong mai, dugc thành lap theo quyét dinh so 4285/QD-UB ngày 29/12/1994 cùa Chù tich UBND thành phè Ha Noi. Nàm 1997, do yèu càunhiém vu san xuàt kinh doanh, Tòng Còng ty Kinh doanh Tòng hgp - Hgp tàc xà ViétNam Viét Nam dèi tén thành Còng ty Xuàt nhap khàu Tòng hgp va Chuyén giao Còngnghé Viét Nam (theo QD sé 1942/QD-UB ngày 19/5/1997 cùa Chù tich UBND thànhpbò Ha Noi). Dac thù boat dòng san xuàt kinh doanh cùa Còng ty là da ngành nghé, da chùc nàng:vùa san xuàt, kinh doanh, xuàt khàu, nhap khàu va làm dich vu - tuu chung lai eó hai ITnhvuc boat dòng chinh là ITnh vuc san xuàt va dich vu. b) Qua trinh phàt trién. Trong nhiing nàm qua, boat dòng san xuàt kinh doanh cùa Còng ty khòng ngùngphàt trién, toc dò tàng truòng tòt, hieu qua cao. • Ve san xuàt. Dac diém lón nhàt cùa Còng ty là san xuàt nhimg ngành bang, san pham con mangtinh càp phép, co che quàn ly cùa nhà nuóc, nhung su canh tranh rat quyét liet. San phàmdò là: Ò tò, xe mày, thiét bi dién lanh, khi dot (gas). 16
 25. 25. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB Nhimg nàm qua nhu càu thi truòng dòi vói san phàm òtò, xe mày rat lón, so lugngtièu thu khoàng 1,5 trieu xe/ nàm. Còng ty Vinagimex là mot trong so it doanh nghiép Viét Nam dàu tién san xuàt làpràp xe gàn mày. Còng ty dà dàu tu hàng tram ty dòng de xày dung nhà mày san xuàt, làpràp phu tùng, linh kién xe mày vói còng nghé tién tién, thiét bi hien dai. Dòng thòi hgptàc, lién doanh vói mot so doanh nghiép hàng dàu cùa Viét Nam, hinh thành nèn tap doànxe mày Viét Nam - eó sue canh tranh cao vói càc doanh nghiép lién doanh cùa nuócngoài. Dén nay Còng ty dà san xuàt dugc chiéc xe mày mang thuong hiéu Viét vói ty lenoi dia bòa trong nuóc dén 90%. Mòi nàm cung càp cho thi truòng hàng tram ngàn chiécxe mày vói già rat ré (khoàng 400$/chiéc), giài quyét viec làm cho hàng ngàn lao dòng,ijiòi nàm dóng góp cho ngàn sàch dia phuong hàng tram, ty dòng, dua toc dò tàng truòngcùa Còng ty dat 15 -^ 20%/ngLm. Chinh nhò thuong hiéu xe mày Viét Nam già rè do Còng ty va càc doanh nghiép khàccùa Viét Nam san xuàt tung ra thi truòng dà làm thi phàn, cùng nhu già bàn cùa càc hàngxe lién doanh nhu: HONDA, SUZUKI, YAMAHA, SYM... lién tue bi giàm, dem lai Igiich cao nhàt cho nguòi tiéu dùng. • Ve dich vu. Hoat dòng dich vu chù yéu cùa còng ty là: Xuàt khàu lao dòng va lù hành quèc té.Hai ITnh vuc này eó su canh tranh lón, tinh chuyén nghiép cao, chat lugng phuc vu tòt.Còng ty dà boat dòng trong ITnh vuc này tu nhùng nàm 90 khi thi truòng con mòi me,dén nay dà xày dung dugc thuong hieu eó uy tin dòi vói khàch hàng trong nuóc (là nguòilao dòng) va khàch hàng quòc té (càc dèi tàc) - dac biét ve ITnh vuc xuàt khàu lao dòng . Vi vay két qua dat dugc cùa Còng ty trong hoat dòng xuàt khàu lao dòng rat tòt, mòinàm Còng ty xuàt khàu dugc hàng ngàn lao dòng sang càc nuóc, góp phàn giàm ty le thàtnghiép, xoà dói giàm nghèo cho lao dòng va òn dinh tinh hinh xà bòi ò trong nuóc. 17
 26. 26. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB LTnh vuc này Nhà nuóc va doanh nghiép khòng phài dàu tu nhiéu, tuy nhièn Igi ich va hiéu qua dem lai cho nhà nuóc, doanh nghiép va nguòi lao dòng rat lòn. 3.1.2. Cff càu tó chirc ho mày cùa Gong ty. a) So dò co càu tò chùc bò mày cùa Còng ty hien nay. BAN GIAM DÓC PHONG PHONG PHONG PHONG PHONG PHONG TCHC KÉTOÀN Du lìch Lir KD KDXNKn KDXNK hành quòc té XNKI niXI NGHIÉP TT VP CHI NHANH CHINHÀNH CHI NHANH GAS Hop tàc lao dai dien ò* tal tai tal dong quòc tè nuóc ngoài Bàc Ninh Lang San TPHCM CO sa dào tao, day nghé, GDDH lao dong 18
 27. 27. càc nuóc Dòng& XKLD Phòng Trung khàc ON XKLD Phòng Malay sia - Phó Giàm dóc XKLD XKLD Phòng Loan Dai t> Cd Cu - O > <§• ^ y ^ o ^ .— Jf^ XKLD Phòng Quèc Hàn - XKLD 1^ Phòng Nhàt Giàm doc Bàn - Tra ly• Q ?p5 = Cu "V Cd 00 Il - ;C Q -^ ti Ti cu B oa ,5 " ^ ^a o Phòng Tuyèn Q ^o . - 00 sinh O rt t 3 -Cd -o ffi A PM•O u O o Cd u -Cd 00 a. • o o- • <o>. 00 n e « nghi C3 X o" o :^ a cd- 00 Cd X o -Cd M f O J=. Cd- -4—» hn J x: H J= OD Quòc lùhàn CàcT due din Phòn dòn KDD
 28. 28. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB3.1.3. Càc linh vuc hoat dòng san xuàt kinh doanh cùa Còng ty.Ngành nghé san xuàt kinh doanh cùa Còng ty gòm: - Kinh doanh xuàt nhap khàu tòng hgp. - Nhap khàu mày móc, thiét bi phuc vu cho san xuàt va tiéu dùng. - Kinh doanh vat tu, phàn bón, hàng nòng san. - San xuàt, làp ràp ò tò, xe gàn mày. - San xuàt, làp ràp hàng dién lanh, dò già dung. - San xuàt, chièt nap vò binh ga, khi dot bòa long (gas). - Kinh doanh dich vu du lich, lù hành quòc té. - Kinh doanh dich vu xuàt khàu lao dòng v.v...3.1.4. Quy trình xuàt khàu lao dong cùa Còng ty. Trong moi giai doan, tùng thòi ky, xuàt khàu lao dòng déu co quy trình xuàt khàuriéng phù hgp vói tinh chat, dac diém cùa giai doan dò: - Trong thòi ky dàu (1980 ~ 1990) quy trình xuàt khàu lao dòng dugc thuc hien chùyéu trén co so Hiép dinh dugc ky két giùa hai chinh phù, thoà thuan giùa càc Bò, ngànhcùa hai Quòc già. Co che xuàt khàu lao dòng dira trén mò hinh nhà nuóc tryc tiép dàmphàn, ky két va tò chùc thuc hien dua nguòi lao dòng di làm viec ò nuóc ngoài, càcdoanh nghiép khòng true tièp tham già dàm phàn, ky két hgp dòng va thuc bién. Vi vaycàc còng doan, thù tue cùng it phùc tap hon, tuy nhièn két qua dat dugc ve càc màt (thitruòng, so lugng, dòi tugng, hiéu qua...) bi han che nhiéu. - Trong giai doan bién nay (sau nhùng nàm 90 tró lai day) quy trình, eo che xuàt khàulao dòng dà eó nhiéu thay dòi de phù hgp vói nhu càu trong nuóc va dòi hòi cùa hòinhap. Theo dò càc doanh nghiép xuàt khàu lao dòng nói chung va Còng ty Vinagimexnói riéng cùng bòa nhap theo su thay dèi này. Hien nay càc doanh nghiép phài tu thàntìm kiém thi truòng, tryc tiép dàm phàn, ky két va tè chùc thuc bién hgp dèng. Nhà nuócchi dóng vai trò dinh huóng, ho trg trong viec dàm phàn càp cao chù khòng dóng vai tròchù dao nhu truóc kia. 20
 29. 29. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB Do vay xuàt khàu lao dòng Viét Nam bién tai cùa càc doanh nghiép, chù yéu dugcthirc hien theo càc buóc sau: a) Phia Nhà nuóc. Nhà nuóc dóng vai trò là nguòi ho trg, ban hành co che, chinh sàch, huóng dàn, tuvàn va hàng nàm dua hgp tàc lao dòng vào càc chuong trình làm viec - dàm phàn càpcao giùa chinh phù, càc bò ngành cùa Viét Nam vói càc quòc già trong khu vuc ciàng nhutrén thè giói co khà nàng tiép nhàn lao dòng Viét Nam nhàm ky két dugc càc Hiép dinhgiùa hai Quòc già ve viec hgp tàc xuàt khàu lao dòng. b) Phia doanh nghiép xuàt khàu lao dòng (Vinagimex). - Chù dòng nghién cùu, khào sàt tim kiém thi truòng - Dàm phàn ky thoà thuan, hgp dèng - Tuyén chgn lao dòng - Dào tao giào due dinh huóng cho nguòi lao dòng: + Ngoai ngù, ky luat, tàc phong lao dòng + Phong tue, tap quàn nuóc dén làm viec + Noi dung hgp dòng + Còng tàc chuàn bi truóc va sau khi sang nuóc ngoài làm viec. - Tò chùc làm càc thù tue cho lao dòng xuàt cành - Quàn ly lao dòng ò nuóc ngoài - Tiép nhàn lao dòng trò ve va thanh ly hgp dèng - Tài xuàt (néu Phàp luat cùa nuóc tiép nhàn cho phép va doanh nghiép dò tiép tue co nhu càu). 21
 30. 30. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAM - HSB Sa do quy trình xuàt khàu lao dong trong giai doan hien nay cùa Còng ty Vinagimex Ky hiép dinhChinh phù Viét Nam Chinh phù nuóc ngoài hgp tàc XKLD DN Viét Nam Doanh nghiép Tìm kiém thi truòng, dòi tàc (Vinagimex) nuóc ngoài Ky két thòa thuan hgp tàc hai ben Ky két hgp dòng XKLDTuyén chgn lao dòng Dào tao GDDHTò chùc khàm tuyén Tò chùc dua LD di -* Tò chùc tiép nhàn lao dòngTò chùc quàn ly LD ò nuóc ngoài Tò chùc trao tra lao dòng hét Tò chùc tiép nhàn han hoac bugc LD phài ve lao dòng trò ve nuóc vi mot ly do nào dò Tài xuàt (dugc ky tiép bop dòng hoac di lao dòng tai nuóc khàc) Thanh ly hgp dòng 22
 31. 31. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAi^l - HSB 1 r3.2, P a c diem c a bàn cùa lao dóng Viet Nam va càc thi triràng xuàtkhau lao dong cùa Gong tv Vinagimex.3.2.1. Dac diém ca bàn cùa lao dong Viet Nam. So vói lao dòng cùng loai cùa càc nuóc xuàt khàu lao dòng trong khu vuc, lao dòngViét Nam dugc giói chù dành già cao, ngày càng co uy tin vói chù su dung. Vi vay sélugng don hàng, hgp dòng cùa phia dèi tàc dành cho càc doanh nghiép Viét Nam ngàycàng nhiéu hon. Tuy nhièn lao dòng Viét Nam co nhùng dac diém nei bat sau: • Véuu diém: - Thòng mình, nhanh nhen - Càn cu, chiù khó, làm dugc mgi còng viec vàt va - Ham hgc hòi - Trình dò hgc vàn tuang dòi - Nàm bàt còng viec nhanh. • Ve nhuoc diém: - Tàc phong còng nghiép kém (mang nàng tàc phong nòng nghiép) - Thè lue yéu, chua thich nghi dugc vói cuòng dò lao dòng còng nghiép - Ngoai ngù kém - Y thùc tò chùc ky luat thàp, hay vi pham hgp dèng, bò trèn.3.2.2. Thi truòng xuàt khàu lao dong cùa Còng ty Vinagimex. Nhìn chung thi truòng xuàt khàu lao dòng Viét Nam nói chung va Còng tyVinagimex nói riéng khà da dang, phong phù. Lao dòng Viét Nam dà co mat ó bau hétcàc khu vuc cùng nhu chàu lue trèn thè giói. Tuy nhièn, cho dén thòi diém này, thitruòng xuàt khàu lao dòng cùa Còng ty tap trung chù yéu ò mot sé nuóc trong khu vucChàu À va Trung Dòng nhu: Nhàt Bàn, Hàn Quèc, Dai Loan, Malaysia, Dubai,Arapxèùt, Quatar... 23
 32. 32. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB Nhimg thi truòng này eó khoàng càch gàn ve dia ly, diéu kién khi hau, thòi tiét, sinhboat phù hgp vói nguòi lao dòng Viét Nam, Ve vàn hóa, phong tue tap quàn... eó nhiéudiém tuong dòng de thich nghi vói lao dòng Viét Nam. Hien nay thi truòng Dai Loan, thi truòng Malaysia là hai thi truòng chinh truyènthòng, rat eó thien càm vói lao dòng cùa Còng ty, nén thay vi tiép nhàn lao dòng càcnuóc khàc bay hg chuyén dàn sang tièp nhàn lao dòng cùa Còng ty vói so lugng lón chomgi ngành nghé khàc nhau. Nhàt Bàn va Hàn Quòc là thi truòng con mói me vói Còng ty. Hai thi truòng này khàhàp dàn dòi vói càc doanh nghiép xuàt khàu lao dòng ciing nhu vói tàt cà nguòi lao dòngmuòn di lao dòng, làm viec ò nuóc ngoài. Do yéu càu ve tiéu chuàn tiép nhàn lao dòngkhòng cao, nhu càu cùa hai quòc già này ve viec nhàn lao dòng nuóc ngoài là rat lón. Vivay phàn lón lao dòng cùa Còng ty déu eó diéu kién ve thè lue, tri lue, trinh dò tay nghède dàp ùng, hon nùa càc thi truòng này trong nhùng nàm tói tiép tue tiép nhàn nhiéu laodòng giàn don. Day là co bòi lón cho viec phàt trién manh hai thi truòng này cùa Còngty Vinagimex. Dòi vói thi truòng Trung Dòng: Dubai, A Ràp xè ut, Quatar nhu càu tiép nhàn laodòng Viét Nam va lao dòng cùa Còng ty rat lón, mòi nàm càn khoàng 100.000 laodòng/nàm. Yéu càu tièp nhàn lao dòng va thù tue don giàn, nhanh chóng. Càc thi truòng khàc nhu: My, Canada, Anh Quòc, Italia v.v... là nhimg thi truòng khàmói me dòi vói càc doanh nghiép xuàt khàu lao dòng cùa Viet Nam vi chù truomg cùaNhà nuóc dang trién khai thi diém ò mot so doanh nghiép de due két, nhàn ròng. Nhùngthi truòng này tuy so lugng tiép nhàn lao dòng khòng lón nhu càc thi truòng trong khuvuc do - nhu càu tièp nhàn, su khàc biét ve vàn hóa, phong tue, tap quàn, tòn giào,khoàng càch dia ly, phàp luat v.v... Nhung cùng cho tbày day là nhùng thi truòng khà detinh, nhiéu tiém nàng, hàp dàn va rat co khà nàng tiép nhàn nhiéu lao dóng cùa Còng tynhùng nàm tói. 24
 33. 33. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB3.3. Tfatfc trang ve boat dong xuàt khau lao dong cùa Còng tvVinagimex.3.3.1. Két qua hoat dong xuàt khàu lao dong cùa Viet Nam tur nàm 1996 dén nay. a) Ve chù trucmg. - Nghi quyét Dai bòi Dàng toàn quòc làn thù Vili (nàm 1996) cùa Dàng dà nhànmanh chù truòng day manh xuàt khàu lao dòng. Trong Vàn kién Nghi quyét TW4 khoàVili ciing chi rò: mò ròng xuàt khàu lao dóng trén thi truòng da co va thi truòng mai,cho phép càc thành phàn kinh té trong nuòc tham già va làm dich vu xuàt khàu lao dóngtrong khuón khó phàp luat duòi su quàn ly chat che cùa Nhà nuòc, dóng thòi kién quyétchàn chinh nhimg hoat dóng dich vu xuàt khàu lao dóng trai vói nhimg quy dinh cùaNhà nuòc. - Bò Chinh tri dàban hành Chi thi sé 41/CT-TW ngày 22/9/1999 ve xuàt khàu laodòng va chuyén già, chi thi dà khàng dinh: xuàt khàu lao dòng va chuyén già là mot hoatdóng kinh té - xà hòi góp phàn phàt trién nguòn nhàn lue, giài quyét viec làm, tao thunhap va nàng cao tay nghé cho nguòi lao dóng, tàng nguòn thu ngoai té cho dàt nuòc vatàng cuòng quan he hop tàc giùa nuòc ta vói càc nuòc... cùng vói càc giài phàp giàiquyét viec làm trong nuòc là chù yéu thi xuàt khàu lao dòng là mot chién luoc quantrong làu dai, góp phàn xày dung dói ngù lao dòng cho còng cuòc xày dung dàt nuóctrong thòi ky còng nghiép hóa, hien dai hóa dàt nuòc. - Chinh phù dà ban hành Nghi dinh sé 152/ND-CP ngày 20/9/1999 va Nghi dinh sé81/2003/^-CP ngày 17/7/2003 thay thè cho Nghi dinh 152 quy dinh chi tiét viec duanguòi lao dòng va chuyén già Viét Nam di làm viec co thòi han ò nuóc ngoài, trong dokhuyén khich càc co quan, doanh nghiép thugc càc thành phàn kinh té, càc tè chùc ViétNam trong nuóc va ngoài nuóc thòng qua càc boat dòng cùa mình, tham già tìm kiém,khai thàc viec làm ó ngoài nuóc de mò ròng xuàt khàu lao dòng. 25
 34. 34. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB - Tai Hòi nghi ve xuàt khàu lao dòng do Thù tuóng Chinh phù tè chùc tai Ha Noi vàothàng 6/2000, mot làn nùa quan diém cùa Dàng va Nhà nuóc tiép tue dugc khàng dinh vanhàn manh: xuàt khàu lao dóng dòi vói chùng ta là mot vàn de quan trong, co y nghìachién lugc. Do dò phài coi xuàt khàu lao dòng là mot vàn de quan trong làu dai cùa dàtnuóc. - Bò Lao dòng Thuong binh va Xà bòi co Thòng tu so 22 ngày 13/10/2003 huóngdàn thuc hien Nghi dinh 81/2003/ND-CP cùa Chinh phù. Lién bò Lao dòng Thuong binhva Xà bòi, Tài chinh co Thòng tu lién tich sé 107/2003/TTLT-BTC-BLDTB&XH ngày07/11/2003 huóng dàn che dò tài chinh dòi vói nguòi lao dòng va doanh nghiép xuàtkhàu lao dòng v.v... - Tai ky hgp thù 10 Quòc bòi khoà XI, khai mac ngày 17/10/2006, làn dàu tién Quòcbòi sé chinh thùc thòng qua luat ve xuàt khàu lao dòng do Chinh phù trinh. Day sé là vànbàn phàp ly cao nhàt ve hoat dòng xuàt khàu lao dòng trong thòi gian tói. Nhu vay, chù truòng chinh sàch cùa Dàng va Nhà nuóc ta ve xuàt khàu lao dòng là ròràng, phù hgp vói tùng giai doan phàt trién kinh té cùa dàt nuóc va phù bop vói xu huóngchung cùa bòi nhap kinh tè quòc tè. b) Ve muc tièu. Dua xuàt khàu lao dòng trò thành mot ITnh vuc kinh tè xà bòi, góp phàn phàt triénnguèn nhàn lue, giài quyét viec làm, tao thu nhap va nàng cao tay nghé cho nguòi laodòng, tàng nguèn thu ngoai tè cho dàt nuóc va dac thù là xày dung dòi ngù lao dòng chocòng cuòc xày dung dàt nuóc trong thòi ky còng nghiép hóa, hien dai bòa dàt nuóc. 26
 35. 35. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB e) Két qua xuàt khàu lao dòng. (So lieu thòng kè cùa ngành) Bang 3-1 Ket qua xuat khàu lao dong Viet Nam tu 1996 dén nay Don vi tinh: (nguòi)Nàm So ivong Nr f Ty l (%) e Lao dòng Tylé(%) Tien gùi ve Lao dong Nir Co nghe Lao dong eó nghe (USD) xk1996 12.660 2.088 16,49 7.251 57,27 249.139.8001997 18.470 2.081 11,27 9.457 51,20 321.205.0001998 12.240 1.447 11,82 6.178 50,47 341.874.0001999 21.810 2.302 10,55 11.457 52,53 404.578.2002000 31.500 4.165 13,22 16.412 52,10 505.950.4002001 36.168 7.704 21,30 18.426 50,95 689.660.4002002 46.122 10.556 22,89 26.875 58,27 1.400.000.0002003 66.064 22.240 33,66 33.128 50,15 1.500.000.0002004 67.440 25.320 37,54 38.450 57,01 1.600.000.0002005 70.590 26.670 37,78 42.115 59,66 1.650.000.000Tong 383.064 104.573 27,30 209.749 54,76 8.622.407.800 Nguòn: Cuc Quàn ly Lao dòng ngoài nuòc - Bò Lao dóng Thuong binh va Xà hòi Trong 8 thàng dàu nàm 2006, cà nuóc dà dua dugc 50.114 lugt nguòi di xuàt khàulao dòng (trong dò nù là 16.336 nguòi), dat 66,8% ké hoach nàm va bang 145% so vóicùng ky nàm ngoài. Riéng trong thàng 8/2006, tòng so lao dòng di làm viec ò nuóc ngoàilà 7.963 nguòi, trong dò thi truòng Dai Loan eó sé lugng dua di dòng nhàt: 4.463 nguòi;tiép dén là Malaysia: 1.342 nguòi; Hàn Quèc: 762 nguòi; Nhàt Bàn: 513 nguòi; con lai làcàc thi truòng khàc. 27
 36. 36. ^ 1 z ^« IO J3 e s s C •" o 03 68 Hinh 3 E két qua xi khau la èn già V tiri <4>* C < < <c>0 G < io 1 cD *l * <z> il ~ l o <o <o < < < l M ( 1 1 1 ?n 9 ^ o o o o 1 y ; | o IO • o 1 u I 1 o o o J_ r 21810 l 1 .. 0 e f ^ o o o o • — ., i 12660 12240 1 mt^^M . o o o o T— ^ ^ ^ ^ H e 1 1 1 1 V I 1 1 1 1 I I • • < 1 1 1996 1997 1988 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 D Lao dòng xuàt khàu • Lao dòng nù* D Lao dòng co tay nghè 00
 37. 37. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl - HSB *~Qua két qua xuàt khàu lao dòng Viét Nam tir nàm 1996 -^ 2006 trèn day, ta nhàn thàymot so vàn de sau: Nhìn chung, két qua xuàt khàu lao dong cùa nuóc ta trong thòd ky này là tòt. Soluong lao dong xuàt khàu giùa càc nàm khòng co dinh, nàm sau tàng cao hon nàm truóc,trung binh khoàng 27,54%. Tuy vay, xuàt khàu lao dong cùa Viet Nam trong thói ky nàygap khòng it khó khan do chiù tàc dòng tu càc yéu tò khàch quan, làm ành huóng tructiép dén két qua xuàt khàu lao dong chung cùa cà nuóc. Nàm phài chiù tàc dòng manh vaco so luong lao dong xuàt khàu thàp nhàt trong cà thòi ky phài nói dén nàm 1998 (saunàm khùng hoàng kinh té ó khu vuc - 1997), chùng ta chi xuàt khàu duoc 12.240 laodong. Tir nàm 1999 tró di, xuàt khàu lao dòng Viet Nam dà òn dinh, tàng truòng lién tue thèhien qua so luong lao dong dua di ngày càng tàng. Nàm co so lugng lao dong xuàt khàulao dòng cao nhàt dat duce trong thói ky là nàm 2005 vói tòng so lao dòng xuàt khàudugc: 70.590 lao dong. Du kién trong nàm ké hoach 2006 này cà nuóc sé dua dugfckhoàng 75.000 lao dòng va chuyén già di làm viec tai 18 quòc già va vùng lành thò. sé lieu cho thày, hàng nàm so tién lao dong gùi ve nuóc nàm sau tàng hon nàm truóctrung binh khoàng 12,5 %. Màt khàc so luofng lao dòng nii va lao dong co tay nghé dugcdua di ngày mot nhiéu; Tuy nhién ty trgng giùa lao dong nù so vói tòng so lao dòng xuàtkhàu van con ó mùc thàp, (chiém 27,30%). Trong khi dò muc tièu dàt ra là phài dua tytrong này lèn mùc 40 -^ 45%. Ty trong giùa lao dong co nghé va lao dòng khòng co nghédugc duy tri ó mùc tu 50 -^ 55%. So vói thói ky truóc day thi ty trong này là khà cao vaco su chuyén bién tich cuc. Tuy nhién con sé này chua dàp ùng dugc nhùng yèu càu khàtkhe thuc té cùa chù su dung lao dòng va xu huóng cùa thi truòng dòi hòi xuàt khàu laodòng Viet Nam phài phàt trién khòng chi ve lugng ma cà ve chat. 29
 38. 38. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAM-HSB Bang 3-2 Phàn bo lao dong Viet Nam tai càc quóc già tir 1996 dén nay Don vi tinh: (nguòi) Quoc già Tong so Trong dòtiep nhan lao dong lao dòng Nir Ty le (%) nir Lao dòng Ty le (%) lao Viet Nam tiép nhan co nghe dong co nghe Malaysia 96.512 29.012 30,06 60.832 63,03 Dai Loan 92.766 51.652 55,68 39.416 42,49 Hàn Quòc 43.437 12.293 28,30 26.310 60,57 Lào 62.321 891 1,43 41.562 66,69 Nhàt Bàn 20.176 6.789 33,65 15.673 77,68 Lién bang Nga 16.943 39 0,24 4.298 25,37 Libya 10.630 0 0 7.231 68,02 Quatar 16.500 0 0 5.862 . 35,53 Singapore 1.569 0 0 1.296 82,60 Còng bòa Séc 1.293 212 16,38 565 43,68 BaLan 1.134 254 22,39 381 33,58 Ang gò La 157 50 31,58 157 100.00 Càc nuóc khàc 19.626 3.382 17.23 6.167 31.42(My, Anh Quòc, Y, DuBai, À Rap, Li Bang Tòng 383.064 104.573 27,30 209.749 54,76 Nguèn: Cuc Quàn ly lao dóng ngoài nuóc - Eó Lao dóng Thuong binh va Xà hòi Nhu vay, qua so lieu phàn bò lao dòng Viét Nam tai càc quòc già trong thói ky này cho thày: Càc nuóc truóc kia vòn là càc thi truòng truyèn thòng cùa Viét Nam (Lièn bang Nga, Ba Lan), thi nay dang co nguy co bi thu hep dàn do nhu càu ve lao dòng giàm, tham chi mot sé nuóc trong nhùng nàm gàn day dà ngùng tiép nhan lao dòng Viét Nam (Lièn bang 30
 39. 39. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAi^l - HSBDue, Còng hòa Séc). Mot so nuóc vàn con tiép nhàn lao dòng Viét Nam nhung vói solugng khòng dàng ké va viec tiép nhan khòng thuòng xuyén. So lieu ciìng cho thày, phàn lón lao dòng cùa ta chù yéu tap trung tai càc nuóc trongkhu vuc nhu: Malaysia, Dai Loan, Lào, Hàn Quóc, Nhàt Bàn v.v... Co thè coi day lànhùng thi truòng chinh, thu hùt va tiép nhan chù yéu nguòn lao dòng xuàt khàu cùa ViétNam hien tai cùng nhu nhùng nàm tói. 31
 40. 40. oo ^ ^^ o 1-H r^ ^o *^ 1—f CN (N IO ^ O m ^ <s ^Mt>4 Cs) l ^ -^ ^ fN ^ I UZ r-^ ^ ^ ^ CO • ^ CO o <^ <^ o O IO o fN r- 60 ^ ON ^ Wì 1-H IO vo 0 o O O o ON Tf 2" r^ ^ <N --. to ff) ffl j m - - H r-- CN OO ^ o o O o __ m e W^8 5 co IO O 00 a IO O Ci c:» o m O o ^ ON •2* ( 1 — o o^ t ^O l/ì oo ve a o o C:Ì (^ o o o o o o 0.50 6.00 6.50 > w^ tu — .e .2 a <©• o t ^ ^ o o o o o o bya *5J) r-1 o D •^-i ^ a O oH ^m ^ r fl <ea- o ^ •^ O 00 o o IO fn •--H J3 oN oo »o 00 • ^ fi cQ a f t ^ (N -^ ON CI* -^^ co "--J • ^ r^ ^ 6 K Q 1—t o o oo o t^ Oo ON CN ON ^ Ci s 23 (N (N Os vo ^ r- Nhàt Bàn • ^ ESJ ^ •> Os m , oo m i-H (N ^O ^ ^ <N oI 0 ^ ,—, o I OO <N IO IO (N 1-^ IT) fSe > " - H > r-- IO ^o r-- ^ CO f ^ Cs oo r-- ^ 00 (^ J O ^ N [^ ^ <o* fN I •^ IO o o o o t-- I Quòc vo »^ o ^ (N oO 1~) f*ì Hàn 7^.0 6.1 31.9 43,4 4.4 o ^ I m < i t rn O o o o o o i ^ C) "O ^o r^ m ^ s w-j ^ ^^ vn ^ t-; co t< t-^ ^ o^ u-^ •--. "Ó f^ " (N (S ON s: c: a I^ t <:^ 00 o o IO fN n Malay <N vo so <N u^ O ^^ Sia fl in ^ <^ O ^o rn 1/^ 3- UD ^d in od 00 ^ (N od ^d U - - 1 <^ ^ ON S tal} (N •--i ,_, O o o 00 ^ • ^ <0 Os (N o -^ p t m <N ^Tì q ON • ^ r- r^ ON m r<ì ^ O fi 52* CN vd uS ^ (N od t^ f^ r^ ^ O o i - H 1—1 r-- 00 0 ^ i 1—1 »— i— m ^ s: ^. »cs- •^ s: c ghiép Tong ci ^ liép 00 dun to 00 2 " 00 oo tic > 00 K s: 00 e j:3 e r^ r^ >^ <c3 e g o -ni <o O U <o <aj X :z; O u S H-)
 41. 41. Nguyèn Vàn Thinh - L&p leMBAUl-HSBQua bang so liéu thòng kè ve co càu ngành nghè cùa lao dòng Viét Nam tai càc quòc giàthói ky này cho thày: co càu ngành nghè lao dòng Viét Nam chù yéu tap trung vào càcITnh vuc dò là còng nghiép va xày dung: Còng nghiép co khoàng 172.042 lao dòng,chiém 44,91% trong tòng so lao dòng cùa càc ngành nghè; xày dung co sé lucmg laodòng làm viec dùng thù hai, khoàng 101.050 lao dòng, chiém 26,38%. Hai ngành này coso luong lao dòng tap trung dòng ó càc nuóc khu vuc Chàu À va Trung Dòng. Càcngành nhu: Dich vu, nòng nghiép, làm nghiép co so lugng lao dòng làm viec khòng dàngké. Ngoài ra ó càc ngành khàc co mot luong lao dòng khà dòng, khoàng 77.334 lao dòngchiém khoàng 20,19%. 33

×