INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)   Chirang trình Cao hoc Quàn trj Kinh doanh Quóc teLUÀN VAN TÒT NGHIÈP   ...
INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)   Chircng trình Cao hoc Quàn trj Kinh doanh Quóc té       BÀN LUÀN VÀ...
Phé duyét cùa Chuang trình Cao hoc quàn trj kinh doanh quòc té                              ...
CAMKETTòi xin cam két ràng noi dung cùa bàn Luàn vàn này chua dugc ngp cho bàt ky mottruong trình càp bang cao hgc nào cùn...
LÒI CAM ONTòi xin chàn thành cam on tap thè Ban lành dao nhà Truòng, càc thày co giào, càc càn bóquàn ly lóp hgc thuòc Kho...
DANH MUC CÀC CHlT VIÉT TÀTCQHC:    Co quan hành chiDVSN:    Don vi su nghiépHCSN:    Hành chinh su ngHCM:    ...
MUC LUC PHÀN MÒ DÀU 1- Su càn thìét va y nghTa cùa de tài          01 2- Muc dich nghién cùu          ...
3.5. Kièm sodt viéc quàn ly sir dung tru so làm viéc              ••5 3.6. Mó hình qudn ly tru so làm viéc t...
3.3- Nguyén nhdn cùa nhìrng tòn tgi                        42 IV. Kinh nghiém cùa mot so nuóc tron...
DANH MUC SO DÒ, BANG BIÉU Sodò 1-1: He thóng quàn ly tru so làm viec               08 Sodò 1-2: Noi dung qu...
MÒ DÀU 1- Su càn thiét va y nghia cùa de tài. TSC là nguón lue cùa dàt nuóc, là nguòn lue tài chinh tièm nàng cho dàu tu ...
2- Muc dich nghién eiru. De tài tap chung nghién cùu làm rò càc vàn de co bàn sau: - Làm rò vàn de ly luàn ve quàn ly su...
- Su dung so liéu: SÓ liéu so càp va so liéu thù càp tu càc bào cào, két qua còng bó cùa mot sé so lieu dièu tra, nghién c...
CHUONG 1    LY LUÀN CO BÀN VÈ QUÀN LY SÙ^ DUNG TRU SO LÀM VIÉC TAI          CO QUAN HÀNH CHINH, DON VI SU^ NG...
- Khuòn vién dàt: là tòng dien tich dàt do don vi truc tiép quàn ly su dung co nguòn góc do co quan nhà nuóc co thàm quyè...
Ve chirc nàng nhiém vu: Co quan hành chinh thuc hién chùc nàng quàn ly nhà nuóc; don vi su nghiép thuc hién nhiém vu cung...
- Tru sa làm viéc cùa CQHC, DVSN dugc sù dung làu dai va hòi dù càc yéu tó vè dien tich sù dung, trang thiét bi, mòi truò...
tinh); 659 quàn, huyén, thi xà, thành phó (sau day ggi chung là càp huyèn) va 10.750 xà,  phuong, thi tran (sau day goi ...
Qua nghién cùu He thóng tò chùc quàn ly sù dung tru sa làm viéc cùa CQHC, DVSN ó Viét Nam co thè nhàn thày còng tàc quàn ...
che dò ké khai càp giày chùng nhàn tru só làm viéc; chinh sàch che dò ve quàn ly sù dung, dièu chuyén, thanh ly tru só là...
+ Kièm tra, xù ly boàc trình càp co thàm quyèn xù ly càc vuóng màc vè quàn ly, sù dung tru só làm viec cùa càc CQHC, DVSN ...
- Co quan tài chinh, kè hoach là co quan chiù tràch nhiém giùp chinh quyèn càc càp quyèt dinh chù truang dàu tu xày dung, ...
Sa dò so 1-2: NÓI DUNG QUÀN LY SÙ DUNG TRU SO LÀM VIÉC3.4. Cóng cu quàn ly sù dung tru sa làm viéc.3.4.1- Khdi niem còng c...
Giùa chù thè quàn ly, dói tugng quàn ly va muc tiéu càn dat dugc co mòi quan he chat che thè hién qua so dò 1-3 sau:   ...
3.5. Kièm soàt viéc quàn ly sù dung tru só làm viéc. Bò Luat Dàn su nàm 2005, Dièu 201 quy dinh "Nhà nuóc Còng hoà xà bòi ...
tài san ... nhàm bào dàm cho viéc sù dung eó biéu qua va tiét kiém, dàp ùng dugc nhu eàu còng tàc cùa càc don vi HCSN. 3.5...
Tuàn thù chat che quy trình quàn ly sù dung tru só làm viéc.     Sa dò : 1-5: Mò hình hop den trong quàn ly tru só là...
thuòng, phàn quyèn, ùy quyèn, ky nàng gay ành huóng...Càc yéu tò dàu ra là càc yéu tò thuòc vè két qua cuòi cùng cùa qua t...
CHU^ONG 2       THirC TRANG QUÀN LY SÙ^ DUNG TRU SO LÀM VIÉC    CÙA CO QUAN HÀNH CHINH, DON VI SlT NGHIÉP Ò VIÉT...
nhà nuóc. Nghi dinh này dà thè che hoà càc chù truang, duòng lòi, chinh sàch cùa Dàng va Nhà nuóc vè quàn ly, sù dung TSC ...
chua nhàn thùe day dù tràch nhiém cùa minh là phài bào ve, giù gin tài san. Day là mot trong nhùng nguyén nhàn quan trong ...
quan don vi trình co quan nhà nuóc co thàm quyèn phè duyét theo dùng quy dinh cùa phàp luat vè NSNN. - Du àn dàu tu xày du...
phuang) xem xét, quyèt dinh viéc chuyén giao cho ngành nhà dàt dia phuang quàn ly theo chinh sàch nhà ó, dàt ó hién hành. ...
don vi theo dir àn dugc càp co thàm quyèn phè duyét theo dùng quy dinh vè quàn ly dàu tu xày dung co bàn hién hành va tiéu...
quan ngang Bò, co quan thuòc Chinh phù, co quan khàc ó trung uang; giùa càc co quan trung uang vói dia phuang; giùa càc di...
* Dói v&i don vj su nghiép cóng làp, - Bò truòng Bò Tài chinh quyèt dinh thanh ly nhà va càc cóng trình xày dung tai càc d...
tuyèt dói khòng dugc: sang nhugng boàc góp vón lièn doanh vói càc tó chùc, cà nhàn trong va ngoài nuóc de san xuàt kinh do...
- Mgi khoàn thu nhàp co dugc tu viéc sù dung tru so làm viéc sai muc dich phài ngp vào NSNN; - Thù truòng CQHC, DVSN truc ...
Thik ba, Nèn kinh tè dang tùng buóc dugc chuyén dòi tu mò hình tu tap trung, bao càp sang vàn hành theo co che thi truòng...
- Làm phòng hgp (m^)             3.105.474       55.119     3.050.355- Làm Hgi truòng (m^)     ...
thành pho thuòc tinh Ty le (%)                      01    19,8    30     49,2      ...
xày dipng tru so* co SLF chénh léch lón gìùa 3 mién. Mién Bàc bình quàn 5.230 m^/tru sa, cao han so vài mién Trung 2,2 làn...
thoà thuàn va uy quyén cho Bò truòng Bò Còng an càp 1.852 giày chùng nhàn cho 93 don vi thuòc Bò Còng an vói dien tich nhà...
Chi tinh rièng két qua dàu tu xày dung tru só làm viéc cùa càc co CQHC nhà nuóc giai doan 1995-2005, dà co 3.917 tru só du...
Bieu so 2-4: Két qua quàn ly dàu tu xày dung tru só làm viéc tu 1995 - 2005          Giai doan 1996-2000    G...
+ Ò dia phuang: dà thu bòi, dièu chuyén 6,4 triéu m^ va 1.478.790 m^ nhà thuòc tru só làm viec vói già trì nhà, dàt gàn 5....
Ket qua sau 5 nàm thuc hién chù truang này, dà co 1.636 CQHC, DVSN va doanh nghiép thuc hien ké khai bào cào hién trang sù...
Mot là, buóc dàu bình thành he thòng càc co che, chinh sàch vè quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN tao hành...
càc don vi truc tiép sù dung tài san; han che dàn viéc sù dung tài san khòng dùng muc dich, sù dung lang phi, thàt thoàt t...
Hai là, van con tình trang chiém giù nhièu nhà dàt de sù dung nhà dàt sai muc dich, làng phi trong dàu tu xày dung mói, mu...
- Càc don vi truc tiép quàn ly sù dung va càc co quan chù quàn chua tuàn thù dùng chinh sàch che dò quàn ly tru só làm vie...
Nàm là, hình ành tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN chua phù hgp vói chùc nàng, nhiém vu, chua tuong xùng vói xu huóng hién da...
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf

1,230 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf

 1. 1. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trình Cao hoc Quàn trj Kinh doanh Quóc teLUÀN VAN TÒT NGHIÈP QUAN LY S i ; DUNG TRU SO LAM VIÉC TAICO QUAN HÀNH CHINH, DON VI SU NGHIÉP Ò VIÉT NAM DU^OfNG BÀ D i r e IEMBA#3 THÀNG 5, 2007
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chircng trình Cao hoc Quàn trj Kinh doanh Quóc té BÀN LUÀN VÀN NÀY DUOC N Ò P C H O TRU^ÒNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH (TRUÒNG DAI HOC QUÓC GIÀ HA NOI)BÀN LUÀN VÀN LÀ MOT PHÀN BÀT BUÒC TRONO CHUONG TRÌNH DÀO TAO THAC SY QUÀN TRI KINH DOANH QUÓC TÉ THANG 5, 2007
 3. 3. Phé duyét cùa Chuang trình Cao hoc quàn trj kinh doanh quòc té Chù nhiém chuang trìnhTói xàc nhàn ràng luàn vàn này dà dàp ùng duge eàc yèn eàu cùa mot luàn vàn tòt nghiépthuòc chuang trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. Pt?S-TS. Vù Tri Dùng Chù tich Hòi dòngChùng tòi, ky tèn duói day xàc nhàn ràng chùng tòi dà dgc toàn bò luàn vàn này va còngnhàn bàn luàn vàn hoàn toàn dàp ùng càc tièu chuàn cùa mot luàn vàn Thac sy quàn tri kinhdoanh. NCS. Dàng Nggc Su Giào vièn huóng dànCàc thành vièn Hòi dòng(Xép thù tu tén theo bang chù cài)TS. Nguyén Nggc AnhTS. Tran Doàn KimNCS. Dàng Nggc Su
 4. 4. CAMKETTòi xin cam két ràng noi dung cùa bàn Luàn vàn này chua dugc ngp cho bàt ky mottruong trình càp bang cao hgc nào cùng nhu bàt ky mot chuang trình dào tao càp bangnào khàc.Tói cOng xin cam két ràng bàn Luàn vàn này là no lue cà nhàn cùa tòi. Càc két qua, phàntich, két luàn trong luàn vàn này (ngoài càc phàn dugc trich dàn) déu là két qua làm vieccùa cà nhàn tòi. Hoc vièn Duong Bà Dite
 5. 5. LÒI CAM ONTòi xin chàn thành cam on tap thè Ban lành dao nhà Truòng, càc thày co giào, càc càn bóquàn ly lóp hgc thuòc Khoa Quàn tri kinh doanh - Truòng Dai hgc Quòc già Ha Noi datao diéu kien giùp dò em trong qua trình hgc tap va nghién cùu chuang trình Cao hgcQuàn tri kinh doanh Quòc té tai Truòng.Tòi xin chàn thành càm an Thày giào Dàng Nggc Su dà tan tình chi bào va giùp dò emtrong qua trình nghién cùu, chinh ly de hoàn thien bàn Luàn vàn "Quàn ly su dung tru salàm viec, Nghién cùu tình huòng tai CQHC, DVSN ó Viét nam".Tòi mong ràng bàn Luàn vàn dugc ghì nhàn nhu là két qua cùa qua trình nghién cùukhoa hgc nghiém tue va mong nhàn dugc su góp y cùa càc thày, càc co va dgc già quantàm./. Hoc vièn Duong Ed Dite
 6. 6. DANH MUC CÀC CHlT VIÉT TÀTCQHC: Co quan hành chiDVSN: Don vi su nghiépHCSN: Hành chinh su ngHCM: Ho Chi MinhNSNN: Ngàn sàch nhà nuTSC: Tài san còngTSCD: Tài san co dinhTSNN: Tài san nhà nuócUBND: Uy ban nhàn dàn
 7. 7. MUC LUC PHÀN MÒ DÀU 1- Su càn thìét va y nghTa cùa de tài 01 2- Muc dich nghién cùu 02 3-Pham vi nghién cùu 02 4-Phuang phàp nghién cùu 02 5-Co so ly luàn va thuc tièn cùa de tài 03 6- Két eàu luàn vàn 03 CHtrONG 1: LY LUÀN CO BÀN VE QUÀN LY Slf DUNG TRU SO LÀM VIÉC TAI CO QUAN HÀNH CHINH, DON VI SlT NGHIÈP. I- Mot so khài niem co bàn 04 I- Khdi niém ve tdi sdncóng va tru so làm viec 04 2-Khdi niem ve CQHC, DVSN. 05 3- Khdi niem ve Lành dao 06 4- Khdi niem ve Qudn ly 06 II- Quàn ly tru sa làm viéc tai CQHC, DVSN 06 1- Dàc diém cùa tru sa làm viéc 062- Vai trò cùa tru sa làm viéc vói CQHC, DVSN 073- Quàn ly su dung tru so làm viec tai CQHC, DVSN 073.1- Tó chirc qudn ly sir dung tru so làm viéc Qj3.2- Muc tiéu qudn ly sir dung tru so làm viéc 773.3- Nói dung qudn ly sir dung tru sòldm viéc 773.4. Cóngcu qudn ly sir dung tru so làm viec 75
 8. 8. 3.5. Kièm sodt viéc quàn ly sir dung tru so làm viéc ••5 3.6. Mó hình qudn ly tru so làm viéc tgi cdc CQHC, DVSN. ^6 CHUONG 2: THlTC TRANG QUÀN LY SLT DUNG TRU SO LÀM VIÉC CÙA CQHC, DVSN Ò VIÉT NAM I- Chinh sàch cùa Nhà nuóc ve quàn ly su dung tru so làm viéc 19 1. Quy dinh tiéu chuàn, dinh mùc su dung dien tich làm viéc 20 2. Quy dinh viec ké khai, dàng ky va càp giày chùng nhàn quyèn quàn ly su dung tru sa làm viéc ^^ 3. Quy dinh trình tu, thù tue dàu tu xày dung mai, cài tao, ma ròng, sua chùa tru so làm viec ^^4. Quy dinh viec bó tri, sàp xép lai tru so làm viéc 22 5. Quy dinh ve thu bòi, dièu chuyén, thanh ly tru so làm viéc 246. Quy dinh xàc dinh già tri quyèn su dung dàt de tinh vào già trj tài sancùa CQHC, DVSN dugc Nhà nuóc giao dàt khòng thu tièn su dung dàt 267. Xàc dinh tràch nhiém ve quàn ly su dung tru so làm viéc 268. Quy dinh càc che tài xù ly nèu CQHC, DVSN vi pham che dò quàn lysu dung tru so làm viéc 27II- Thuc trang quàn ly tru sa làm viéc 292.7- Tóngquan ve tru sòldm viéc ò Viét Nam 292.2- Thuc trgngquàn ly sir dung tru so làm viéc 32III- Dành già còng tàc quàn ly tru so làm viéc 373.1. Nhitng kit qud dgt duoc 373.2- NhÙTìg hgn chi, tón tgi ve qudn ly sir dung tru so Idm viéc 39
 9. 9. 3.3- Nguyén nhdn cùa nhìrng tòn tgi 42 IV. Kinh nghiém cùa mot so nuóc trong quàn ly su dung tru sa làm viéc tai Viét Nam .43 4.1- Kinh nghiém cùa mot so nuòc 45 4.2- Mot so nhàn xét vd khd nàng vàn dung cho Viét Nam 48 CHLTONG 3: KIÉN NGHI VA KÉT LUÀN 1. Nhùng yéu eàu dàt ra dòi vói còng tàc quàn ly tru so làm viéc 52 2. Mot so kién nghi 54 2.7- Hoàn thien cdc coche, chinh sàch 54 2.2- Day mgnh viéc phàn edp quàn ly dòi vói tru so làm viéc 582.3- Bòi mòi co che quàn ly sir dung tru so làm viec 602.4- Day nhanh viéc xdc dinh già tri quyèn sir dung dai 612.5- Tdng cuòng vai trò gidm sàt, kièm tra 622.6- Day mgnh viéc img dung còng nghè thóng tin 642.7- Kién toàn bò mdy quàn ly TSC 662.8- Khai thàcyèu tò tàm ly con ngiròi trong quàn ly sir dung tru so làm viec 66KÉT LUÀN 53DANH MUC VÀN BÀN QUY PHAM PHÀP LUÀT VE QUÀN LY SU DUNG TRUSO LÀM VIÉC CÙA CÀC CQHC, DVSN 69DANH MUC TÀI LIÉU THAM KHÀO 72
 10. 10. DANH MUC SO DÒ, BANG BIÉU Sodò 1-1: He thóng quàn ly tru so làm viec 08 Sodò 1-2: Noi dung quàn ly tru so làm viéc 13So dò 1-3: Quan he chù thè - Dòi tugng quàn ly - Muc tiéu quàn ly 14Sodò 1-4: Qua trình kièm soàt viéc quàn ly, su dung tru so làm viéc 16Sodò 1-5: Mó hình hòpden trong quàn ly tru so làm viéc 17Sodò 1-6: Mòhình quàn ly hieu qua trong quàn ly tru so làm viec 18Bièu 2-1: Quy nhà dàt thuòc tru sa làm viéc 29Biéu 2-2: Chat lugng tru sa làm viec 30Hgp 2-3: Quy mò dien tich khuòn vièn dàt xày dung tru so làm viéc 31Biéu 2-4: Két qua quàn ly dàu tu xày dung tru so làm viéc tu 1995-2005 35
 11. 11. MÒ DÀU 1- Su càn thiét va y nghia cùa de tài. TSC là nguón lue cùa dàt nuóc, là nguòn lue tài chinh tièm nàng cho dàu tu phàt trién, phue vu còng nghiép hoà, hien dai boa dàt nuóc. Nhà nuóc là chù sa hùu cùa mgi tài san còng, song Nhà nuóc khòng phài là nguòi trirc tièp su dung toàn bó tài san còng. TSC dugc Nhà nuóc giao cho càc co quan Nhà nuóc, càc tò chùc kinh té v.v... trire tièp quàn ly, su dung; nhu vay quyèn so hùu tài san chua gàn lién vói quyèn su dung tài san. De thuc hien vai trò chù so hùu TSC cùa minh, Nhà nuóc phài thuc hién chùc nàng quàn ly Nhà nuóc dòi vói tà san còng, co tràch nhiém bào tòn, phàt trién nguòn TSC tiét kiem va co hieu qua phuc vu cho su nghiép phàt trién kinh tè - xà bòi. Tru so làm viéc tai càc CQHC, DVSN là mot bò phàn eàu thành cùa tài san còng dugc Nhà nuóc giao cho càc CQHC, DVSN quàn ly su dung phuc vu boat dòng cùa minh, bao gòm dàt dai va càc tài san gàn lién vói dàt dai nhu co so làm viéc, ca sa boat dòng su nghiép, nhà xuòng, kho tàng... Qua trình chuyén dòi tu co che ké hoach hoà tap trung bao càp sang co che thi truòng, nhùng nàm gàn day nèn kinh tè- xà bòi nuóc ta dà co nhùng buóc phàt trìén mói, nhièu loai hình tó chùc kinh té xà bòi dugc hình thành va boat dòng. Qua trình dòi mói cùng là qua trình hình thành he thóng phàp luat trén tàt cà càc ITnh virc kinh té, xà hòi, vàn hoà, giào due, khoa hgc- ky thuat... cùng vói qua tình dòlà su hình thành quyèn sa hùu tài san cùa Nhà nuóc, cùa càc thành phàn kinh tè va cùaeàc tó chùc khàc ma trong thòi ky dai cùa co che cu vàn de này chua dugc xem trgng. Tuthuc té dò, dàt ra nhiém vu càn phài dòi mói ca che quàn ly TSC nói chung va quàn ly truso làm viéc nói rièng tai càc CQHC, DVSN dàm bào phù hgp vói thuc té, phù hgp vóiyéu eàu cùa nèn kinh té thi truòng, vi thè Tòi chgn de tài "Quàn ly su dung tru so làmviec tai CQHC, DVSN ò Viét nam" làm chù de nghién cùu nhàm góp phàn hoàn thienco che chinh sàch quàn ly TSC nói chung va quàn ly tru so tai CQHC, DVSN nói rièng.
 12. 12. 2- Muc dich nghién eiru. De tài tap chung nghién cùu làm rò càc vàn de co bàn sau: - Làm rò vàn de ly luàn ve quàn ly su dung tru so làm viéc, co che quàn ly su dung tru so làm viec tai CQHC, DVSN. - Phàn tich thuc trang quàn ly su dung tru so làm viéc tai càc CQHC, DVSN tai Viét Nam de rùt ra nhùng nhàn xét ve thuc trang, hieu qua còng tàc quàn ly su dung tru so làm viéc cùa càc CQHC, DVSN. - Dua ra kinh nghiém quàn ly tru sa làm viec cùa mot so nuóc trén thè gioì, dành già khà nàng vàn dung cho còng tàc quàn ly su dung tru so làm viéc tai Viét nam. - De xuàt giài phàp dòi mói ca che, tàng cuòng còng tàc quàn ly su dung tru so làm viéc tai ca quan hành chinh trong giai doan mói. 3- Pham vi nghién cùu. - Pham vi nghién cùu cùa Luàn vàn: + Co che chinh sàch va thuc trang còng tàc quàn ly su dung tru so làm viéc tai CQHC, DVSN. + Mot so kinh nghiém quàn ly tru so làm viéc ó mot so nuóc trén thè gioì, dành già khà nàng vàn dung cho còng tàc quàn ly su dung tru so a Viét nam.- De xuàt, dua ra giài phàp nàng cao hieu qua còng tàc quàn ly tru so làm viec trong giaidoan mói.4- Phuong phàp nghién cùu:- Phuong phàp dinh tinh (Phàn tich, tòng hgp, nghién cùu so sành càc tình huóng cu thè),- Phuong phàp thu thap so lieu:+ Chuyén già.+ Phòng vàn.
 13. 13. - Su dung so liéu: SÓ liéu so càp va so liéu thù càp tu càc bào cào, két qua còng bó cùa mot sé so lieu dièu tra, nghién cùu do càc co quan chùc nàng Viét Nam tièn hành. - Pham vi nghién cùu: Luàn vàn chi tap trung vào boat dòng quàn dòng quàn ly su dung tru so làm viec tai CQHC, DVSN 5- Ca su ly luàn va thuc tien cùa de tài: - Vè mat ly luàn, de tài dua ra co sa ly luàn ve quàn ly su dung tru so làm viéc, thuc trang còng tàc quàn ly su dung tru so làm viec cùa CQHC, DVSN. - vè màt thuc tien, day là vàn de bue xùc trong còng tàc quàn ly va su dung tru so cùa càc CQHC, DVSN: + Hoat dòng quàn ly tru so làm viéc tai CQHC, DVSN trong thòi gian qua chua thuc su hieu qua. + Còng tàc quàn ly su dung tru sa làm viéc con nhièu yéu kém, chua dugc theo doi, quàn ly chat che va con co nhùng sai pham trong viéc dàu tu xày dung mói, mua sàm, quàn ly su dung tru sa.+ Tu truóc dén nay, chua co nghién cùu nào nghién cùu mot càch he thóng, bài bàn, sausàc còng tàc quàn ly su dung tru so làm viéc; Vi vay càn thiét phài tièn hành nghién cùucòng tàc quàn ly su dung tru sa làm viéc tai CQHC, DVSN nhàm phàn tich thàu dào càcnguyén nhàn, tu dò rùt ra bài hgc kinh nghiém, xày dung mò hình quàn ly cùng nhu dexuàt càc giài phàp cu thè nhàm nàng cao hieu qua quàn ly su dung tru sa làm viéc taiCQHC, DVSN.6- Ket cau cùa Luàn vàn;Ngoài phàn mò dàu va két luàn, noi dung de tài dugc trình bay ó 3 chuang nhu sau:Chuang 1: Ly luàn co bàn vè quàn ly su dung tru sa làm viéc tai eàc CQHC, DVSN.Chuang 2: Thuc trang còng tàc quàn ly su dung tru so làm viec cuà CQHC, DVSN.Chuang 3: Kién nghi. De xuàt.
 14. 14. CHUONG 1 LY LUÀN CO BÀN VÈ QUÀN LY SÙ^ DUNG TRU SO LÀM VIÉC TAI CO QUAN HÀNH CHINH, DON VI SU^ NGHIÉP 1- MOT SÓ KHÀI NIEM CO BÀN 1- Khài niem ve tài san còng va tru so làm viec, Theo Dièu 17 Hién phàp nàm 1992, TSC dugc quy dinh nhu sau: "Dàt dai, rùng, nùi, song, ho, nguòn nuóc, tài nguyén trong long dàt, nguon Igi vùng bién, thém lue dia va vùng tròi, phàn vón do Nhà nuóc dàu tu vào xi nghiép, còng trình thuòc càc ngành, ITnh virc kinh tè, vàn hoà, xà bòi, khoa hgc, ky thuat, ngoai giao, quòc phòng, an ninh cùng càc tài san khàc ma phàp luat quy dinh là cùa Nhà nuóc déu thuòc sa hùu toàn dàn". Tièp dò, Dièu 200 cùa Bò Luat Dàn su nàm 2005 dà quy dinh: "Tài san thuòc hình thùe so hùu nhà nuóc bao gòm dàt dai, rùng tu nhién, rùng tròng co nguòn vón tu NSNN, nùi, song ho, nguòn nuóc, tài nguyén trong long dàt, nguòn Igi tu nhién a vùng bién, thém lue dia va vùng tròi, phàn vón do Nhà nuóc dàu tu vào doanh nghiép, còng trình thuòc càcngành, ITnh virc kinh té, vàn hoà, xà hòi, khoa hgc, ky thuat, ngoai giao, quòc phòng, anninh cùng càc tài san khàc do phàp luat quy dinh".Nhu vay, nhùng tài san dugc dàu tu, mua sàm bang nguon vón NSNN boàc co nguòn góctu NSNN, tài san dugc xàc lap quyèn so hùu nhà nuóc theo quy dinh cùa phàp luat, tàisan cùa càc chuang trình, du àn két thuc chuyén giao, dàt dai, rùng tu nhién, rùng tròngco nguòn vòn tu NSNN, nùi, song ho, nguòn nuóc, tài nguyén trong long dàt, nguon Igitu nhién ó vùng bién, thém lue dia va vùng tròi dèu duge xàc dinh là tài san còng.Tru sa làm viéc là mot bó cùa tài san còng khòng thè thiéu de càc CQHC, DVSN thuchién chùc nàng, nhiém vu, quyèn ban cùa minh. Tru sa làm viec cùa CQHC, DVSN baogòm: 4
 15. 15. - Khuòn vién dàt: là tòng dien tich dàt do don vi truc tiép quàn ly su dung co nguòn góc do co quan nhà nuóc co thàm quyèn giao dàt theo quy dinh cùa phàp luat dàt dai hoàe do tiép quàn tu che dò cu dugc xàc lap so hùu Nhà nuóc cho CQHC, DVSN; - Nhà còng SÓ: là nhà cùa, vat kién trùc va càc còng trình xày dung khàc gàn lìén vói khuòn vién dàt. Nhà còng só bao gòm càc bò phàn: + Bò phàn làm viec: bao gòm càc phòng làm viéc cùa càn bò, còng chùc, vién chùc, nhàn vién trong CQHC, DVSN. + Bó phàn còng còng va ky thuat: bao gòm càc loai phòng khàch, phòng hgp, phòng cho tòng dai dien thoai, bó phàn thòng tin, kho luu trù, thu vién chuyén ngành ... + Bò phàn phu trg va phuc vu: bao gòm càc sành chinh, sành phu, thuòng truc bào ve, khu ve sinh, phòng y té, eàu lac bò, càng tin, bép, xuòng sua chùa thiét bi dung cu, kho vàn phòng phàm, kho dung cu, phòng xù ly giày loai. + Co SÓ boat dòng su nghiép phuc vu cho càc don vi su nghiép nhu: Benh vièn, truòng hgc, nhà vàn hoà, thè due thè thao.... 2- Khdi niem vè CQHC, D VSN,• Co quan hành chinh là nhùng bò phàn eàu thành bò mày hành phàp dugc thành lap dethuc hién chùc nàng quàn ly nhà nuóc (hoat dòng chàp hành va hành chinh, hoat dònghành phàp).- Don vi su nghiép là tò chùc dugc Nhà nuóc thành lap de thuc hién càc boat dòng sunghiép nhu: giào due dào tao, y tè, vàn hóa, xà hòi, thè due thè thao...Trong thòi gian dai càc DVSN dugc Nhà nuóc dàm bào kinh phi boat dòng nhu càcCQHC. Truóc yéu eàu dòi hòi khàch quan cùa còng tàc quàn ly thi càc DVSN dà dàndugc tàch ra khòi CQHC nhà nuóc vi hai loai hình tó chùc co su khàc nbau co bàn dò là:
 16. 16. Ve chirc nàng nhiém vu: Co quan hành chinh thuc hién chùc nàng quàn ly nhà nuóc; don vi su nghiép thuc hién nhiém vu cung càp càc dich vu còng trong càc ITnh vuc nhu: giào due dào tao, y té, vàn hóa, xa bòi, thè due thè thao... Vè kinh phi hoat dóng: Co quan hành chinh dugc Nhà nuóc dàm bào 100% kinh phi boat dòng; con don vi su nghiép boat dòng theo càc hình thùe, cu thè: + Don vi su nghiép co thu tu bào dàm toàn bò chi phi boat dòng thuòng xuyén là don vi co nguòn thu su nghiép bù dàp toàn bò chi phi boat dòng thuòng xuyén, NSNN khòng phài càp kinh phi hoat dòng thuòng xuyén cho don vi; + Don vi su nghiép co thu tu bào dàm mot phàn chi phi hoat dòng thuòng xuyén là don vi co nguòn thu su nghiép chua tu trang trai toàn bò chi phi boat dòng thuòng xuyén, NSNN càp mot phàn chi phi hoat dòng thuòng xuyén cho don vi; + Don vi su nghiép do NSNN dàm bào toàn bò chi phi boat dòng thuòng xuyén. i - Khài niem vi Lành dao: Lành dao là qua trình ành huóng mang tinh xà hòi trong dò nguòi lành dao tìm kièm su tham già tu nguyén cùa càp duói nhàm muc tiéu cùa tò chùc.Lành dao là qua trình gay ành huóng va tao ra mòi truòng làm vice thuàn Igi de dat dugcmuc tièu cùa tò chùc.4- Khài niem ve Quàn ly:Quàn ly là mot qua trình làm viec vói va làm viec thòng qua nhùng nguòi khàc nhàm datcàc muc tiéu cùa tò chùc trong dièu kién mói truòng thay dèiIL QUÀN LY SU" DUNG TRU SÓ LÀM VIÉC TAI CQHC, DVSN.1- Dac diém cùa tru só làm vice.- Tru SÓ làm viec cùa càc CQHC, DVSN dugc Nhà nuóc giao; dugc dàu tu, mua sàmbang nguòn vón NSNN hoàe co nguòn góc NSNN.
 17. 17. - Tru sa làm viéc cùa CQHC, DVSN dugc sù dung làu dai va hòi dù càc yéu tó vè dien tich sù dung, trang thiét bi, mòi truòng làm viéc, he thòng ha tàng ky thuat dòng bò. - Tru SÓ làm viec cùa CQHC, DVSN là tài san co già tri quóc già; do dò phài eó ca che quàn ly chat che quy trình tu khàu hình thành; khai thàc; két thùe (thanh, xù ly). 2- Vai trò cùa tru só làm viec vói CQHC, DVSN. - Tru SÓ làm viec là dièu kién vat chat khòng thè thiéu de CQHC, DVSN thuc hien nhiém vu dugc giao nhu: Dàm bào diéu kién cho càn bò, còng chùc, vién chùc thuc thi nhiém vu (cho ngòi de làm viec, càt giù tài liéu, làp dàt càc trang thiét bi làm viéc...); Dàm bào nhùng sinh boat thièt yéu cho cho càn bò, còng chùc, vién chùc trong giò làm viéc nhu giài lao, tiép khàch, bào ve, ve sinh; Dàm bào noi làm viéc de thuc hién chùc nàng quàn ly nhà nuóc trong bàt cu thòi diém nào (kè cà ngoài giò hành chinh) dòi vói mot so ngành hoat dòng co tinh chat dàc thù nhu còng an, kièm làm, bài quan v.v... - Tru sa làm viéc là dia chi giao dich cùa ca CQHC, DVSN dàm bào nguòi dàn, càc tò chùc, don vj khàc co thè thuàn tièn trong lién he còng tàc. - Tru SÓ làm viéc là noi thuc hién nhiém vu, chùc tràch cùa còng chùc, vién chùc vè cà dòi nói va dòi ngoai, thè hien tinh trang nghiém va quyèn uy cùa co quan còng quyèn; là noi chi dao, diéu hành va thuc thi còng vu cùa bò mày nhà nuóc...3- Quàn ly sù dung tru sa làm viec tai CQHC, DVSN .3.1- To chùc quàn ly sù dung tru sa làm viec.Ò nuóc ta ca quan hành chinh Nhà nuóc (ca quan hành chinh) dugc hình thành theo 4càp tu Trung uang dén dia phuong (tình, thành phó; quàn, huyèn; xà, phuong). Tinh dénthòi diém hién nay, ó Trung uong co 39 Bò, co quan ngang Bò, ca quan thuòc Chinhphù; trén pham vi cà nuóc dugc phàn thành 64 tình, thành phó truc thuòc Trung uang,trong dò co 5 thành phó truc thuòc Trung uang va 59 tinh (sau day ggi chung là càp 7
 18. 18. tinh); 659 quàn, huyén, thi xà, thành phó (sau day ggi chung là càp huyèn) va 10.750 xà, phuong, thi tran (sau day goi chung là càp xà). Tinh chung trén cà nuóc hien nay co 70.325 don vi là càc ca quan hành chinh, càc don vi su nghiép; Tru só làm vice cùa càc CQHC càc càp dugc hình thành trén co so tò chùc, bò mày va yéu eàu vè càn bò de thuc hién nhiém vu quàn ly nhà nuóc; Tru sa làm viéc cùa càc DVSN hình thành trén co sa tò chùc, bò mày cùa càc té chùc nhà nuóc thuc hién càc dich vu còng. Sa do 1-1: He thóng quàn ly tru só làm viec CHINH PHÙ Bò KH&DT Bò Tài chinh BÒ Xày dung (Cuc Quàn ly còng san) 1 " Caquan Dàng, UBND tinh, Thành Bo, ngành Doàn the, to chuc phó tryc thuòc TW (Vu chirc nàng) xà hgi (Sa chirc nàng) 1 r 1 Dan vi tryc tiep Dan vj tryc tiép Don vi truc tiépquàn ly su dung tru quàn ly sù dung tru quàn ly sudung tru SÓ làm viec sa làm viec sa làm viec (Nguòn: Cuc Quàn ly còng san, Bó Tài chinh)
 19. 19. Qua nghién cùu He thóng tò chùc quàn ly sù dung tru sa làm viéc cùa CQHC, DVSN ó Viét Nam co thè nhàn thày còng tàc quàn ly tru só làm viéc dugc phàn dinh cho tùng càp, ngành quàn ly theo chuyén ngành, cu the: 3.1.1. Chinh phù thòng nhàt quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN. 3.1.2. Ò Trung uang, Chinh phù giao cho 03 Bò phói hgp quàn ly tru só làm viec cùa càc CQHC, DVSN, trong dò Bò Tài chinh là dàu mòi quàn ly. - Bò Tài chinh ban hành chinh sàch, che dò, ca che quàn ly sù dung tru sa làm viéc cùa càc CQHC, DVSN; bang nàm thàm dinh tiéu chuàn, dinh mùc xày dung hoàe mua sàm, cài tao sua chùa tru só làm viéc cùa càc don vi ó trung uang. - Bò Ké hoach va Dàu tu xày dung quy hoach tòng thè he thóng tru só làm viec; bang nàm càn cu vào thàm dinh cùa Bò Tài chinh vè tièu chuàn, dinh mùc; khà nàng ngàn sàch thàm dinh nhu eàu dàu tu de Bò Tài chinh ghi vào dir toàn NSNN. - Bò Xày dung ban hành tièu chuàn vè càp nhà còng só làm càn cu de thàm dinh, thanh tra, kièm tra viéc dàu tu xày dung, khai thàc sù dung, két thùe sù dung tru sa làm viéc. 3.1.3. Ò càc dia phuang, So Tài chinh là dàu mói giùp UBND càp tinh trìèn khai còng tàc quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN ó dia phuang. Só Tài chinh chù trì phói hgp vói Sa Ké hoach va Dàu tu, Só Xày dung thàm dinh nhu eàu dàu tu, cài tao, sua chùa tru só làm viéc CQHC, DVSN ó dia phuang.3.1.4. De giùp Bò Tài chinh va UBND càp tinh quàn ly tài san còng nói chung va quàn lytru sa làm viéc tai càc CQHC, DVSN nói rièng; Chinh phù dà thành lap co quan quàn lyCòng san ó Trung uang va dia phuang:- Tai Trung uong là Cuc Quàn ly cóng san thugc Bó Tài chinh; Cuc Quàn ly cóng sanco càc nhiém vu sau:+ Trình càp co thàm quyèn ban hành càc vàn bàn quy pham phàp luat vè che dò quàn ly,sù dung tru só làm viéc tai khu vuc HCSN (tiéu chuàn djnh mùc sù dung tru só làm viéc*
 20. 20. che dò ké khai càp giày chùng nhàn tru só làm viéc; chinh sàch che dò ve quàn ly sù dung, dièu chuyén, thanh ly tru só làm viéc, kièm tra xù ly...) + Thàm dinh, trình càp co thàm quyèn quyèt dinh vè: nhu eàu dàu tu de xàc dinh quy mò dàu tu xày dung tru só làm viéc cùa Bò, co quan khàc ó trung uong; càp giày chùng nhàn quyèn quàn ly sù dung tru só làm viéc cho càc CQHC, DVSN ó trung uong; dièu chuyén tru só làm viéc giùa càc Bó, co quan khàc ó Trung uang va dia phuang; thanh ly tru só làm viéc cùa càc Bò, co quan khàc ó Trunng uang khi khòng con sù dung dugc hoàe khòng eó nhu eàu sù dung. + Kièm tra, xù ly boàc trình càp co thàm quyèn xù ly càc vi pham ve quàn ly, sù dung tru só làm viec cùa eàc CQHC, DVSN ò trung uang theo dinh cùa phàp luat. - lai dia phuong là Sa Tài chinh (Phòng Quàn ly cóng san) càc tinh, thành phó truc thuóc Trung uong; So Tài chinh eó càc nhiém vu sau: + Huóng din càc CQHC, DVSN thuòc dia phuang thuc hién che dò quàn ly tru só làm viéc. + Chù trì phói hgp vói càc co quan dia phuang trình càp eó thàm quyèn ban hành tiéuchuàn, dinh mùc sù dung tru só làm viéc tai càc CQHC, DVSN dia phuang.+ Thàm dinh, trình càp co thàm quyèn quyèt dinh vè: nhu eàu dàu tu de xàc dinh quy mòdàu tu xày dung tru só làm viéc CQHC, DVSN tai dia phuang; càp giày chùng nhànquyèn quàn ly sù dung tru sa làm viéc cùa càc co quan CQHC, DVSN trén dia bàn theouy quyèn cùa Bò Tài chinh; thanh ly tru só làm viéc cùa càc ca quan dja phuong.+ Chù trì phòi hgp càc co quan dia phuang thuc hien thu bòi, tiép nhàn, quàn ly, dièuchuyén boàc xù ly tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN theo quyèt dinh cùa càp eóthàm quyèn 10
 21. 21. + Kièm tra, xù ly boàc trình càp co thàm quyèn xù ly càc vuóng màc vè quàn ly, sù dung tru só làm viec cùa càc CQHC, DVSN theo quy dinh cùa phàp luat va huóng dàn cùa Bò Tài chinh. 3.2- Mue tièu quàn ly sù dung tru só làm viec. - Quàn ly sù dung tru sa CQHC, DVSN phài dùng còng nàng, muc dich góp phàn quan trong vào thuc hién chùc nàng, nhiém vu CQHC, DVSN, dàp ùng yéu eàu cóng tàc làu dai cùa CQHC, DVSN, thuc hién hién dai hóa còng só gàn lièn còng nghiép hóa, hien dai hóa dàt nuóc. - Quàn ly sù dung tru só làm viéc CQHC, DVSN phài biéu qua, tiét kiem, cbòng làng phi, day là vàn de càp thiét dàt ra cho càc càp càc ngành nhàt là càc ca quan quàn ly nhà nuóc góp phàn vào viéc cài càch hành chinh, hién dai hóa khu vuc còng. - Tuàn thù càc quy dinh cùa phàp luat ve quàn ly sù dung tru só làm viec cùa càc CQHC, DVSN; chuyén còng tàc quàn ly sù dung tru só làm viéc tu hành chinh bao càp, quàn ly bang hién vat là chù yéu sang quàn ly cà hién vat va già tri bang phàp luat thòng qua càc quy dinh, quy tàc, che dò.3.3- Noi dung quàn ly su dung tru só làm viec.Quàn ly sù dung tru sa làm viéc cùa CQHC, DVSN là thuc hién quàn ly qua trình hìnhthành tru só làm viec, qua trình khai thàc sù dung tru sa làm viéc va qua trình két thùe sùdung.3.3.1. Quàn ly qud trình hình thành tru so làm viéc.Qua trình hình thành tru só làm viéc thòng qua dàu tu xày dung mói boàc nhàn chuyénnhugng, diéu chuyén do sàp xép lai theo quyèt dinh cùa co quan nhà nuóc co thàmquyèn. Qua trình này gòm hai giai doan: quyèt dinh chù truang va thuc bién dàu tu, xàydung tru só làm viéc. 11
 22. 22. - Co quan tài chinh, kè hoach là co quan chiù tràch nhiém giùp chinh quyèn càc càp quyèt dinh chù truang dàu tu xày dung, mua sàm (nhàn chuyén nhugng, dièu chuyén) néu dugc su dong y cùa càp co thàm quyèn; xàc dinh nhu eàu vón de ghi vào dir toàn NSNN trén co sa che dò, chinh sàch, tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru só làm viéc va khà nàng, nhu eàu dàu tu, xày dung tru só làm viec cùa càc CQHC, DVSN. - Co quan Tài nguyén Mòi truòng chiù tràch nhiém giùp chinh quyèn càc càp quyèt dinh giao dàt cho CQHC, DVSN theo quy dinh phàp luat dàt dai hien hành dòi vói càc truòng hgp dàu tu xày dung tru sa làm viec tai noi mói; boàc nhàn chuyén nhugng, dièu chuyén do sàp xép lai theo quyèt dinh cùa co quan nhà nuóc co thàm quyèn dòi vói truòng hgp trén dàt dà co nhà còng só. 3.3.2. Quàn ly qud trình khai thàc sir dung tru so làm viéc Trong qua trình khai thàc sù dung tru sa làm viéc, Nhà nuóc khòng phài là nguòi truc tiép sù dung khai thàc ma giao cho càc CQHC, DVSN quàn ly sù dung. Do vay, Nhà nuóc phài thuc hien quyèn kièm tra, kièm soàt viec quàn ly va sù dung tài san dò, nhàm buòc nguòi sù dung tru só làm viéc theo dùng muc dich, theo tièu chuàn, dinh mùc va che dò sù dung tru só làm viec dàm bào viéc quàn ly va sù dung eó hieu qua va phài hoàn thành nghTa vu vói Nhà nuóc, trong dò co nghTa vu vói NSNN.3.3.3. Quàn ly qud trình két thuc sir dung tru so làm viécNhà còng só (còng trình) trén khuòn vièn dàt sau mot thòi gian sù dung nhàt dinh dèu coqua trình két thuc cùa nò. DÒi vói nhà cùa, co thè dugc dàu tu, nàng càp, sua chùa de tiéptue dua vào sù dung ó chu ky tièp theo; cùng co thè phà dò de xày dung nhà mói tai vi tridàt cu hoàe phà dò de giài phòng mat bang boàc dièu chuyén cho don vi khàc, bàn giaolai cho Nhà nuóc do khòng eó nhu eàu sù dung... Khi tru só làm viéc khòng con sù dungdugc hoàe khòng eó nhu eàu sù dung, Nhà nuóc vói tu càch là chù só hùu tru sa làmviéc, thuc hien quyèn xù ly tài san. 12
 23. 23. Sa dò so 1-2: NÓI DUNG QUÀN LY SÙ DUNG TRU SO LÀM VIÉC3.4. Cóng cu quàn ly sù dung tru sa làm viéc.3.4.1- Khdi niem còng cu qudn ly.De dat dugc càc muc tièu quàn ly, chù thè quàn ly phài tò chùc, phòi hgp, khich le, dòngvién, dàn dàt, dinh huóng boat dòng cùa dòi tugng quàn ly vào muc tiéu dà dugc xàcdinh truóc, thòng qua viec sù dung he thòng càc còng cu quàn ly.Còng cu qudn ly là nhìrng phuong tièn, nhung giài phàp cùa chù thè qudn ly nhàm dinhhuòng, ddn dàt, khich le, diéu hoà, phòi hop hoat dòng cùa con nguòi vd còng dongnguòi trong viéc dgt duoc muc tiéu de ra " 13
 24. 24. Giùa chù thè quàn ly, dói tugng quàn ly va muc tiéu càn dat dugc co mòi quan he chat che thè hién qua so dò 1-3 sau: Sa do 1-3: Quan he chù thè quàn ly - DÓi tuong quàn ly - Mue tièu quàn ly Xàc djnh Nhà nuóc / Muc t tiéu i i y quàn ly 1 TSC CQHC, DVSN t Thuc hien 3.4.2- He thóng cdc còng cu qudn ly sir dung tdi san còng DÓi tugng quàn ly tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN da dang, phong phù, de dat dugc muc tièu quàn ly tru só làm viéc dòi hòi phài co he thòng càc còng cu quàn ly thich hgp gòm: - Còng cu chinh sàch Phàp luat: Càc vàn bàn quy pham phàp luat vè quàn ly sù dung trusó làm viéc; Càc tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru só làm viéc.- Còng cu tò chùc - hành chinh: Tó chùc, bò mày va dòi ngù càn bò, còng chùc quàn ly;Phàn càp quàn ly; Thanh tra, kièm tra, giàp sàt viec thuc hién còng tàc quàn ly sù dungtru só làm viec. - Còng cu kinh té: He thòng kè hoach hóa va càc dòn bay kinh té nhu ngàn sàch, dàu tu,dinh già v.v...- Còng cu tuyèn truyèn, giào due: Dào tao, tap buàn cho càc càn bò còng chùc làm cóngtàc quàn ly; Thòng tin, tuyèn truyèn cho càc dòi tugng truc tièp quàn ly sù dung tru sólàm viéc.., 14
 25. 25. 3.5. Kièm soàt viéc quàn ly sù dung tru só làm viéc. Bò Luat Dàn su nàm 2005, Dièu 201 quy dinh "Nhà nuóc Còng hoà xà bòi chù nghTa Viét Nam thuc hién quyèn cùa chù só hùu dói vói tài san còng; Chinh phù thóng nhàt quàn ly va dàm bào sù dung dùng muc dich, hieu qua va tiét kièm tài san còng". Là chù só hùu, Nhà nuóc eó quyèn chiém hùu, quyèn sù dung va quyèn dinh doat tài san còng. De thuc hién vai trò chù só hùu tài san, Nhà nuóc phài thuc hién chùc nàng quàn ly nhà nuóc dòi vói tài san còng nói chung, quàn ly tru só làm viéc nói rièng, buòc mgi dòi tugng dugc giao quyèn quàn ly, sù dung tài san phài co nghTa vu bào tòn, phàt trìén, sù dung dùng muc dich, co hieu qua. Vói y nghTa dò, vai trò kièm soàt cùa nhà nuóc dói vói viec sù dung tru só làm viéc thè hién: 3.5.1. Xày dung càc vàn bàn phàp luat vè quàn ly sù dung tru só làm viéc. Day là mot hình thùe quàn ly nhà nuóc va mot bién phàp de nàng cao hieu lue, hieu qua cùa quàn ly nhà nuóc. Thòng qua phàp luat, nhà nuóc buòc mgi ca quan, don vi sù dung tru só làm viéc theo y chi cùa nhà nuóc - nguòi chù só hùu tài san. 3.5.2. Kièm soàt qua trình hình thành tru só làm viéc trong càc CQHC, DVSN. Quatrình này gòm hai giai doan: quyèt dinh chù truang dàu tu va thuc hién dàu tu. Coquan quàn ly còng san là ca quan chiù tràch nhiém giùp chinh quyèn càc càp quyètdinh chù truang dàu tu, xàc dinh nhu eàu vón de ghi vào du toàn NSNN trén co sóche dò, chinh sàch, tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru só làm viéc va khà nàng, nhueàu dàu tu, xày dung, cùa càc don vi; Sau khi eó chù truang dàu tu, CQHC, DVSNthuc hién dàu tu theo càc quy dinh chung vè dàu tu xày dung co bàn.3.5.3. Kièm soàt qua trình khai thàc, sù dung tru só làm viéc trong eàc CQHC,DVSN. Day là viéc kiém soàt viéc sù dung theo muc dich, theo tiéu chuàn, dinh mùcva che dò sù dung; Kiém soàt quàn ly qua trình dièu chuyén tru só làm viec tu don vinày qua don vi khàc, dièu chuyén giùa càc ngành, càc càp, kiém soàt viéc sua chùa 15
 26. 26. tài san ... nhàm bào dàm cho viéc sù dung eó biéu qua va tiét kiém, dàp ùng dugc nhu eàu còng tàc cùa càc don vi HCSN. 3.5.4. Kiém soàt qua trình két thuc sù dung tru só làm viéc trong càc CQHC, DVSN. Tru só làm viéc dugc dua vào sù dung sau mot thòi gian nhàt dinh dèu eó qua trình két thùe cùa no. Mot tài san két thùe phài trai qua qua trình thanh xù ly de thu hòi phàn già tri co thè thu bòi dugc de chuàn bi dàu tu mói. Sa do só 1-4: Qua trình kiém soàt viec quàn ly, sù dung tru sa làm viec Dau tu, tiep nhàn Quàn ly, sù dung tru Thanh ly, dièu tru só só chuyén Nguòn Ngàn sàch nhà nuóc Co nguòn gòc tu Ngàn sàch nhà nuóc Co nguòn gòc khàc theo quy dinh cùa phàp luat Qua trình vàn dòng cùa tài san: Qua trình hình thành tài san:3.6. Mò hình quàn ly tru sa làm viéc tai càc CQHC, DVSN.Còng tàc quàn ly tru só làm viéc phài dàm bào huy dòng nguòn lue tap trung cho dàu tu phàttrién kinh tè xa hòi, thuc hành tiét kiém cbòng làng phi, dò là:- Quàn ly chat che, sù dung co hieu qua tru só làm viéc; Dàp ùng yéu eàu dói mói ca chequàn ly; Vàn hành dùng càc nguyén tàc thi truòng co su diéu tiét vT mò cùa Nhà nuóc;- Bào dàm su còng bang, minh bach ve quyèn va tràch nhiém cùa Nhà nuóc, quyèn va nghTavu cùa co quan, don vi quàn ly sù dung tru só làm viéc;- Quy dinh rò phàn càp quàn ly tài san còng nói chung, quàn ly tru só nói rièng, tràch nhiémcùa co quan, don vi quàn ly sù dung tru só làm viec. 16
 27. 27. Tuàn thù chat che quy trình quàn ly sù dung tru só làm viéc. Sa dò : 1-5: Mò hình hop den trong quàn ly tru só làm viec DÀU VÀO "HOP DEN" DAURA Co che chinh Két qua cùa còng sàch quàn ly sù Làp ké hoach, tàc quàn tru só dung tru só làm xàc dinh nhu eàu làm viéc. viéc; vòn dàu tu; Mùc dò hieu qua, Tièu chuàn dinh Phàn càp quàn tiét kiém trong mùc sù dung tru ly; Tò chùc thuc vice sù dung tru só làm viéc; hien quàn ly; só làm vice cùa Kinh phi dàu tu; Thanh tra, kièm co quan sù dung Kién thùe, ky tra, giàm sàt, tài san. nàng quàn ly. dành già viec Hành vi, tbài dò quàn ly sù dung; cùa càn bò Co che khen thuòng. De dat dugc càc muc tièu nói trén, ca quan quàn ly phài vàn dung mot càch linh boat càc còng cu quàn ly de dàm bào còng tàc quàn ly sù dung tru só làm viéc dixgc tiét kiém va dat hieu qua cao. Muòn làm dugc dièu dò, càc nhà quàn ly phài eó càch tiép càn rìèng cùa minh va phài dàm bào quàn ly tòt cà còng viéc Un con nguòi. Co nhièu mò hình eóthè tiép càn de dàm bào quàn ly hieu qua, ó day chùng ta sé tiép càn theo mò hình "Hgpden" va mò hình quàn ly hieu qua.Mò hình hgp den dugc biéu dien theo trình tu: (1) Càc yéu tò thuòc vè dàu vào, (2) Càcyéu tó thuòc vè bop den, va (3) Càc yéu tÓ thuòc vè dàu ra. Theo mò hình này, dàu vàogòm càc yéu tó nhu Luat, Nghi t^inh, chù truang chinh sàch, qui djnh cùa ngành, connguòi (gòm kién thùe, ky nàng, hành vi, thài dò) va càc nguòn lue dàu vào khàc. Càc yéutò thuòc vè bop den bao gÒm co che quàn ly, phuang phàp quàn ly, ca che dai ngg, khen 17
 28. 28. thuòng, phàn quyèn, ùy quyèn, ky nàng gay ành huóng...Càc yéu tò dàu ra là càc yéu tò thuòc vè két qua cuòi cùng cùa qua trình chuyén hóa càc dàu vào thành càc két qua cuòi cùng. Sa dò : 1-6: Mò hình quàn ly hieu qua trong quàn ly tru só làm vice Cao Cao Cao Quan tàm con neuòi Quan tàm còng viéc Thàp CaoMò hinh quàn ly biéu qua là su két hgp hai bòa giùa yéu tò con nguòi va yéu tó còngviéc. Ò day truc tung thè hién quan tàm yéu tó con nguòi, truc boành thè hien quan tàmyéu tò còng viec. Khi cà hai yéu tò quan tàm con nguòi va quan tàm còng viec dugc quàntrìet mot càch sàu sàc, chat lugng còng viéc sé dat mùc dò tuyèt bào va lue này két quathuc hién sé nàm ó ò góc cao ben phài. Dièu này cùng dòng nghTa vói chat lugng quàn lynàm ó ò góc cao ben phài.Nhung eó thè nói, hién tai còng tàc quàn ly tru só làm viéc tai CQHC, DVSN dang nàm ógóc phia duói ben phài. Dièu này eó nghTa là càc nhà quàn ly, lành dao chi mói quan tàmdén yéu tó còng viéc là chinh; con yéu tò con nguòi, yéu tó tàm ly chua dugc quan tàmdùng mùc. 18
 29. 29. CHU^ONG 2 THirC TRANG QUÀN LY SÙ^ DUNG TRU SO LÀM VIÉC CÙA CO QUAN HÀNH CHINH, DON VI SlT NGHIÉP Ò VIÉT NAM I- CHINH SÀCH CÙA NHÀ NUÓC VÈ QUÀN LY SÙ DUNG TRU SO LÀM VIÉC TAI CQHC, DVSN. Ò nuóc ta tru só làm viec là tài san thuòc só hùu nhà nuóc nhung chua dugc quàn ly chat che tu khàu dàu tu xày dung, khai thàc sù dung dén két thùe sù dung do chua eó chinh sàch quàn ly dòng bò. - Giai doan tu nàm 1964 - 1995, Nhà nuóc dà ban hành mot só chinh sàch lién quan dén quàn ly sù dung tru só bao gòm: Nghi dinh so 114/CP ngày 29/7/1964 cùa Hòi dòng Chinh phù (nay là Chinh phù) vè viec thòng nhàt quàn ly nhà, dàt ó càc thành phò, thi xà. Doi vói nhà dùng de làm viec hành chinh dèu do nhà nuóc xày dung va phàn phòi; Quyèt dinh só 150/CP ngày 10/6/1977 cùa Hòi dòng Chinh phù (nay là Chinh phù) vè tièu chuàn dien tfch làm vice; Nghi dinh só 02/CP ngày 04/01/1979 cùa Hgi dòng Chinh phùvè Dièu le thòng nhàt quàn ly nhà cùa ó càc thành phò, thi xa, thi tran; Tièu chuàn ViétNam 4601-88 vè thièt ké tru só ca quan. Nhìn chung càc vàn bàn dugc ban hành trongthòi ky ké hoach hoà dugc quy dinh nhu sau: tru sa làm viéc do Nhà nuóc lo toàn bò tuviéc dàu tu xày dung dén viec phàn phòi cho càc co quan quàn ly sù dung, thiéu thi dugccàp thém, co quan dugc giao quàn ly sù dung co quyèn vè mgi mat trong quàn ly sù dung(sù dung cho thué, làm nhà ó, cho mugn...).- Trong giai doan tu nàm 1995 dèn nay, he thóng vàn bàn quy pham phàp luat vè che dòquàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc co quan hành chinh va don vi su nghiép dà dugcban hành nhu: Luat NSNN; Phàp lenh Thuc hành tièt kiém cbòng làng phi... Dàc biètngày 6/3/1998, Chinh phù dà ban hành Nghi ^inh só 14/1998/ND-CP vè quàn ly tài san 19
 30. 30. nhà nuóc. Nghi dinh này dà thè che hoà càc chù truang, duòng lòi, chinh sàch cùa Dàng va Nhà nuóc vè quàn ly, sù dung TSC nói chung va tru so làm viéc nói rièng. Trén co só Nghi <^inh só 14/1998/ND-CP ngày 6/3/1998 cùa Chinh phù bang loat càc vàn bàn quy pham phàp luat vè quàn ly sù dung tru só dà dugc ban hành (Phu lue dinh kèm). Nhùng vàn bàn néu trén dà tao ra co só phàp ly cho viéc quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN, cu thè nhu sau: 1. Quy djnh tièu chuàn, djnh mùc sù dung dien tich làm viec. - Quy dinh tièu chuàn, dinh mùc sù dung dien tich làm vice cho eàc chùc danh lành dao cùa Dàng, Nhà nuóc, càc Bò, ngành, tò chùc, doàn thè ó trung uang va dia phuang nhu: Truòng ban cùa Dàng ó Trung uong, Ùy vién Ùy ban Thuòng vu Quòc bòi, Chù nhiém càc Ùy ban cùa Quóc bòi, Chù nhiém Vàn phòng Chù tich nuóc; Bò truòng, Bi thu, Chù tich Hòi dòng nhàn dàn, Chù tich UBND càc tinh, thành phò truc thuòc trung uong tu 40 - 50 m^ (dien tich này gòm dien tich làm viéc va tièp khàch); Thù truòng, Phó Bi thu, Phó Chù tich Hòi dòng nhàn dàn, Phó Chù tich UBND càc tinh, thành phó truc thuòctrung uang tu 30 - 40 m ^ (dien tich này gòm dien tich làm viéc va tièp khàch) Chuyénvièn va càc chùc danh tuong duong tu 8 - 10 m^ ; nhàn vién phuc vu tu 5 - 6 m ^.- Quy dinh dinh mùc sù dung tru sa làm viéc cùa co quan nhà nuóc càp xà, phuong, tbjtran theo tùng khu vuc vói mùc nhu sau: khu vuc dò thi khòng qua 450 m^; khu vucdòng bang, trung du khòng qua 500 m^; khu vuc mìèn nùi, bài dào khòng qua 400 m^.2. Quy djnh viec ké khai, dàng ky va càp giày chung nhàn quyèn quàn ly sù dungtru só làm viec.Nhà, dàt thuòc tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN dugc hành thành tu nhièu nguòn khàcnhau, ho sa nhà, dàt thuòc tru só làm viec hàu bèt là khòng co, boàc eó nhung khòng daydù. Quàn ly nhà nuóc vè sù dung nhà, dàt nói chung va dàc bièt là nhà, dàt thugc tru sólàm viec nói rièng bi buòng long quàn ly trong mot thòi gian dai; Càc CQHC, DVSN 20
 31. 31. chua nhàn thùe day dù tràch nhiém cùa minh là phài bào ve, giù gin tài san. Day là mot trong nhùng nguyén nhàn quan trong dàn dén tình trang mot bò phàn nhà, dàt thuòc tru só làm viec bi sù dung vào càc muc dich trai vói quy dinh cùa nhà nuóc. Thòng qua viéc ké khai, dàng ky tru só làm viéc de xàc dinh rò tràch nhiém vat chat dói vói Thù truòng don vi trong viec sù dung nhà dàt thugc tru só làm viéc; de ngàn chàn tình trang dàt dai tru só bi làn chiém, chia xé bién thành tài san tu. Theo quy dinh hién hành tàt cà càc CQHC, DVSN truc tièp quàn ly, sù dung nhà dàt thuòc tru só làm viéc phài thuc hién ké khai, dàng ky quyèn sù dung nhà, dàt thuòc tru só làm viéc hien eó tai co quan vói co quan tài chinh de dugc càp Giày chùng nhàn quyèn quàn ly, sù dung nhà dàt thuòc tru só làm viec thuòc só hùu nhà nuóc. 3. Quy dinh trình tu, thù tue dàu tu xày dung mói, cài tao, ma ròng, sua chùa tru só làm viec. Trình tu, thù tue thuc hien dàu tu xày dung mói, cài tao, mó ròng, sua chùa tru só làmviec dugc thuc hién nhu sau:- Hàng nàm càc CQHC, DVSN phài lap bào cào vói co quan chù quàn càp trén vè nhueàu dàu tu xày dung mói tru só làm viéc, cài tao mó ròng, sua chùa lón tru só làm viec,de tòng hgp bào cào vè Bò Tài chinh, Bò Kè hoach va Dàu tu (dòi vói càc CQHC, DVSNthuòc trung uong quàn ly chi tiéu NSNN) va Só Tài chinh, Só Ké hoach va Dàu tu (dóivói eàc CQHC, DVSN thuòc dia phuong quàn ly chi tièu NSNN).- Co quan tài chinh nhà nuóc phòi hgp vói ca quan ké hoach va dàu tu càn cu vào thuctrang vè tru só làm vice; càn cu vào tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru só làm viéc; càn cuvào khà nàng dàp ùng cùa NSNN, thuc hien thàm dinh nhu eàu dàu tu xày dung tru só dequyèt dinh boàc trình càp co thàm quyèn quyèt dinh dua vào danh muc du àn dàu tu xàydung tru só. Day là ca só de ghi vào du toàn kè hoach NSNN hàng nàm cho tùng ca 21
 32. 32. quan don vi trình co quan nhà nuóc co thàm quyèn phè duyét theo dùng quy dinh cùa phàp luat vè NSNN. - Du àn dàu tu xày dung tru sa làm viec cùa càc CQHC, DVSN ehi co thè trìèn khai dugc khi dà co nguòn kinh phi trong dir toàn ngàn sàch dugc phé duyét. Trong suòt qua trình thuc hien dir àn, chù dàu tu phài chàp hành nghiém tue va day dù càc quy dinh cùa phàp luat vè thanh quyèt toàn khòi lugng dà thuc hien vói co quan kiém soàt ehi NSNN là Kho bac nhà nuóc càc càp. 4. Quy dinh viec bò tri, sàp xép lai tru só làm viec. De khuyèn khich càc ca quan, don vi sù dung nhà dàt thuòc tru só làm viec eó hieu qua, tièt kiem; theo quy dinh tai càc vàn bàn nèu trén, càc ca quan, don vi truc tièp quàn ly sù dung tru só làm viéc phài thuc hien bò tri, sàp xép lai tru só làm viec hien co theo nguyén tàc: - Dièu chuyén trong noi bò Bò, ngành, dia phuang tu noi du thùa sang noi thiéu. - Thu hòi lai dien tich nhà dàt thuòc tru so làm viéc dang cho càc tò chùc, cà nhàn khàc thué (néu eó).- Thu hòi phàn dien tich bi làn chiém trai phép hoàe bào cào Thù tuóng Chinh phù vadòng gùi Bò Tài chinh (dòi vói càc don vi thuòc trung uang) UBND càp tinh (dòi vói càcdon vj thuòc dia phuang) de quyèt dinh thu bèi.- DÓi vói nhùng dién tich nhà dàt dang bó tri làm nhà ó cho càn bò, còng nhàn vién thixù ly nhu sau:+ Truòng hgp dà bò tu truóc ngày 17/5/1995 ma nay CQHC, DVSN khòng eó nhu eàusù dung va phàn dien tich dò eó thè tàch ra rìèng bièt vói khuòn vién tru só làm viéc, phùhgp vói quy hoach khu dàn cu cùa dia phuang thi co quan truc tiép quàn ly nhà dàt dòlap he so gùi co quan chù quàn càp trén tòng hgp bào cào Bò, ngành de bào cào Bò Tàichinh (dói vói càc don vi thuòc trung uang), UBND càp tình (dòi vói don vi thuòc dia 22
 33. 33. phuang) xem xét, quyèt dinh viéc chuyén giao cho ngành nhà dàt dia phuang quàn ly theo chinh sàch nhà ó, dàt ó hién hành. + Truòng hgp dà bò trì cho càn bò còng nhàn vién sau ngày 17/5/1995, nay eó thè tàch ra rièng bièt, phù hgp vói quy hoach khu dàn cu cùa dia phuang thi ca quan truc tièp quàn ly nhà dàt dò lap bò sa gùi ca quan chù quàn càp trén tòng hgp bào cào Bò, ngành de bào cào Bò Tài chinh tòng hgp trình Thù tuóng Chinh phù xem xét, quyét dinh xù ly (dói vói càc don vi thuòc trung uong); UBND càp tình xem xét, quyét dinh xù ly (dòi vói don vi thuòc dia phuang). + Truòng hgp dien tich nhà dàt dà bò tri làm nhà ó cho càn bó, còng nhàn vièn, nay CQHC, DVSN co nhu eàu sù dung cho muc dich chung hoàe khòng phù hgp vói quy hoach khu dàn cu cùa dia phuang hoàe khòng thè tàch rièng biet vói khuòn vièn tru só làm viéc, thi co quan dang quàn ly nhà dàt dò phài làp phuang àn di chuyén càc ho già dinh dòng thòi bào cào Bò, ngành (dòi vói don vi thuòc Trung uong), UBND càp tinh (dòi vói don vi thuòc dia phuang) phé duyét va thuc hién viéc di chuyén.- Dòi vói tru só làm viéc eó nguòn gòc là tài san thuòc só hùu nhà nuóc ma hién taiCQHC, DVSN dang ky hgp dòng thué vói co quan quàn ly nhà dàt cùa dia phuang(Còng ty Quàn ly kinh doanh nhà) thi CQHC, DVSN dang truc tiép quàn ly sù dung lapbò sa bào cào Bò, ngành dòng gùi Bó Tài chinh. Bò, ngành tòng hgp gùi Bò Tài chinh vabào cào Chù tich UBND càp tinh quyèt dinh chuyén giao quyèn quàn ly sù dung tru sólàm viéc cho CQHC, DVSN dò; dòng thòi thanh ly hgp dòng thué.- Rièng tai thành phò Ho Chi Minh, Thù tuóng Chinh phù dà thi diém cho phép CQHC,DVSN dugc bàn nhà va chuyén nhugng quyèn sù dung dàt dòi vói càc ca só nhà dàt dòidu, sù dung khòng hieu qua (cho thué, chua sù dung) boàc sù dung khòng phù hgp vóiquy hoach. So tièn thu dugc tu viéc bàn nhà va chuyén nhugng quyèn sù dung dàt dugcsù dung de cài tao, sua chùa, nàng càp hoac xày dung mói tru só làm viéc cùa co quan, 23
 34. 34. don vi theo dir àn dugc càp co thàm quyèn phè duyét theo dùng quy dinh vè quàn ly dàu tu xày dung co bàn hién hành va tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru só làm viec do Thù tuóng Chinh phù quy dinh; chi di chuyén càc ho già dinh dang ó dan xen trong co quan di noi khàc (néu co). 5. Quy dinh vè thu hoi, dièu chuyén, thanh ly tru só làm vice. Tài san là tru só làm viec cùa càc CQHC, DVSN khi khòng co nhu eàu sù dung do bién dòng co eàu tó chùc (chia tàch, sàp nhap, giài thè) do thay dòi chùc nàng, nhiém vu boàc khòng sù dung dugc do hu bòng, xuòng càp thi dugc thanh ly, dièu chuyén hoàe thu hòi. 5.1- Thàm quyèn quyét dinh thu hòi tru so làm viec nhu sau: - Thù tuóng Chinh phù quyèt dinh thu hòi tru só làm viéc co nguyén già theo so sàch kè toàn tu 100 ty dòng tró lén cùa càc Bò, ca quan ngang Bò, co quan thuòc Chinh phù, ca quan khàc ò trung uang hién dang quàn ly. - Thù tuóng Chinh phù quyét dinh thu hòi tru sa làm viéc cùa CQHC, DVSN còng lap thuòc dia phuang quàn ly bi sù dung khòng dùng muc dich nhung dia phuang khòng xù- Bò truang Bò Tàì chinh quyèt dinh thu hòi tru só làm viéc eó nguyén già theo so sàchké toàn duói 100 ty dòng cùa càc CQHC, DVSN còng làp thugc Trung uong quàn ly.- Bò truòng, Thù truòng co quan ngang Bò, co quan thuòc Chinh phù, ca quan khàc ótrung uang, quyét dinh thu hòi tru só làm viéc cùa eàc CQHC, DVSN còng lap thuòc càpminh quàn ly.- Chù tich UBND càp tinh, thành phò truc thuòc Trung uang quyét dinh thu bèi tru sólàm viéc cùa CQHC, DVSN còng làp thuòc dia phuang quàn ly theo thàm quyèn.5.2- Thàm quyèn dièu chuyén tru so làm viec nhu sau:- Thù tuóng Chinh phù quyét dinh diéu chuyén tru só làm viéc (bao gòm cà già tri quyènsù dung dàt) co nguyén già theo so sàch kè toàn tu 100 ty dòng tró lén giùa eàc Bò, co 24
 35. 35. quan ngang Bò, co quan thuòc Chinh phù, co quan khàc ó trung uang; giùa càc co quan trung uang vói dia phuang; giùa càc dia phuang. - Bò truòng Bò Tài chinh quyét dinh dièu chuyén tru so làm viec (bao gòm cà già tri quyèn sù dung dàt) co nguyén già theo so sàch kè toàn duói 100 ty dòng giùa càc Bó, co quan ngang Bò, co quan thuòc Chinh phù, co quan khàc ó trung uang; giùa càc ca quan trung uong vói dia phuang; giùa càc dia phuang. - Bò truòng, Thù truang co quan ngang Bò, co quan thuòc Chinh phù, co quan khàc ó trung uong, quyèt dinh dièu chuyén tru só làm viéc giùa càc CQHC, DVSN còng lap thuòc pham vi nói Bò, ngành quàn ly. - Chù tich UBND càp tinh, thành phò truc thuòc Trung uong quyét dinh dièu chuyén tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN còng lap thuòc dia phuang quàn ly theo thàm quyén. 5.3- Thàm quyèn quyèt dinh thanh ly tru so làm viec nhu sau: * Dói vói co quan hành chinh, - Bò truòng, Thù truòng co quan ngang Bò, co quan thuòc Chinh phù, co quan khàc ótrung uang, quyét dinh thanh ly nhà va càc còng trình xày dung phài phà dò de thuc hiéndu àn dàu tu xày dung, giài phòng màt bang theo quy hoach, dir àn dà dugc co quan nhànuóc co thàm quyén phè duyét; nhà va càc còng trình xày dung eó nguyén già theo sósàch ké toàn duói 500 triéu dòng, bi hu bòng khòng con sù dung dugc.- Bò truang Bò Tài chinh quyét dinh thanh ly nhà va eàc còng trình xày dung co nguyéngià theo so sàch kè toàn trén 500 triéu dòng, bi hu hòng khòng con sù dung dugc tai càcco quan hành chinh thuòc Trung uang quàn ly.- Chù tich UBND càp tinh, thành phó truc thuòc Trung uang quyét dinh thanh ly nhà vacàc còng trình xày dung thuòc tru sa làm viec cùa ca quan hành chinh thuòc dia phuangquàn ly. 25
 36. 36. * Dói v&i don vj su nghiép cóng làp, - Bò truòng Bò Tài chinh quyèt dinh thanh ly nhà va càc cóng trình xày dung tai càc don vi su nghiép cóng lap thuòc trung uang quàn ly (trù truòng hgp phài phà dò de giài phòng màt bang thuc hién du àn dàu tu xày dung dà dugc càp co thàm quyèn phè duyét). - Bó truòng, Thù truòng co quan ngang Bò, co quan thugc Chinh phù, nguòi dùng dàu tó chùc chinh tri, chinh tri - xà hòi ó trung uong quyèt dinh thanh ly nhà va càc còng trình xày dung phài phà dò de giài phòng màt bang thuc hién du àn dàu tu xày dung tai càc don vj su nghiép còng làp thuòc pham vi quàn ly. - Chù tich UBND càp tình quyèt dinh thanh ly dói vói tài san là nhà va càc còng trình xày dung dugc dàu tu xày dung theo thàm quyèn quy dinh.. 6. Quy djnh xàc dinh già tri quyèn sù dung dàt de tinh vào già trj tài san cùa CQHC, DVSN duae Nhà nuóc giao dàt khòng thu tièn sù dung dat. - Càc CQHC, DVSN dugc Nhà nuóc giao dàt khòng thu tièn sù dung dàt de xày dung tru só co quan, cóng trình su nghiép phài xàc dinh già tri quyèn sù dung dàt de tinh vào giàtri tài san cùa co quan, don vi minh. Càn cu de xàc dinh già tri quyèn sù dung dàt là dientfch dàt va già dàt do UBND tình, thành phò truc thugc Trung uang ban hành theo khunggià do Chinh phù quy dinh.- Phài coi già tri quyèn sù dung dàt là già tri tài san cùa Nhà nuóc dàu tu cho CQHC,DVSN.- Quy dinh cu thè vè thòi ban, trình tu, thù tue xàc dinh già tri quyèn sù dung dàt, bachtoàn già tri quyén sù dung dàt.7. Xàc dinh tràch nhiém ve quàn ly sù dung tru só làm viec.CQHC, DVSN dugc Nhà nuóc giao quàn ly sù dung tru só làm viéc co tràch nhiém:- Sù dung tru so làm viéc dùng muc dich, còng nàng va tiéu chuàn, dinh mùc do Thùtuóng Chinh phù quy dinh; néu khòng dugc phép cùa co quan nhà nuóc eó thàm quyèn, 26
 37. 37. tuyèt dói khòng dugc: sang nhugng boàc góp vón lièn doanh vói càc tó chùc, cà nhàn trong va ngoài nuóc de san xuàt kinh doanh, dich vu; cho thué, dùng vào san xuàt kinh doanh, dich vu; phàn cho càn bò, còng nhàn vién làm nhà ó boàc sù dung vào muc dich khàc. - Bào quàn càc ho so lién quan dén dàt va ho sa ky thuat cùa tru só làm viec dugc Nhà nuóc giao. - Thuc hien bào duòng, sua chùa tru só làm viec theo dùng quy dinh trong he so quàn ly ky thuat cho tùng càp nhà va thuc hien che dò bào cào dinh ky boàc dot xuàt ve tình hình quàn ly sù dung tru só làm viéc. - Giao lai ca quan tài chinh (quàn ly còng san) cùng càp quàn ly nhà, dàt thuòc tru só làm viec dòi thùa so vói tiéu chuàn, dinh mùc hoàe khi khòng càn sù dung theo quyèt dinh thu bòi cùa co quan nhà nuóc co thàm quyén. CQHC, DVSN truc tiép quàn ly sù dung tru so làm viéc, nèu vi pham che dò quàn ly sù dung tru só làm viec thi se bi xù ly nhu sau: - Nèu CQHC, DVSN khòng bào cào, dàng ky nhà, dàt thugc tru só làm vice vói co quantài chinh thi co quan tài chinh sé ngùng càp kinh phi cài tao, sua chùa, nàng càp tru sólàm viec va co quan tài chinh khòng chiù tràch nhiém dòi vói càc su co xày ra;- Tuy tùng truòng hgp cu thè, co quan co thàm quyèn ra quyèt dinh thu bèi nhà, dàtthuòc tru só làm viéc dòi vói CQHC, DVSN sù dung vugt tièu chuàn, dinh mùc do Thùtuóng Chinh phù quy dinh hoac hoàn dòi tru só giùa càc CQHC, DVSN vói nhau nhàmdièu chinh lai tru só làm viéc dàm bào sù dung hgp ly va tiét kiém;- CQHC, DVSN tu y sang nhugng, góp vòn lién doanh, chia cho càn bò còng nhàn viénlàm nhà ó, diéu chuyén nhà, dàt thuòc tru só làm viéc khòng dùng thàm quyén sé bi thubòi. Thù truòng co quan, nguòi ky quyèt dinh bi xù ly theo quy dinh cùa phàp luat (kè càbòi thuòng vat chat); 27
 38. 38. - Mgi khoàn thu nhàp co dugc tu viéc sù dung tru so làm viéc sai muc dich phài ngp vào NSNN; - Thù truòng CQHC, DVSN truc tièp quàn ly sù dung tru so làm viéc de tru só làm vice hu hòng, xuòng càp hoac de cho càc tò chùc, cà nhàn khàc làn chiém trai phép déu phài quy tràch nhiém cà nhàn de xù ly theo quy dinh cùa phàp luat (ké cà viéc bòi thuòng già tri vat chat cùa tài san bi thiét hai, màt màt); - Mgi truòng hgp xày dung mói, cài tao, nàng càp, sua chùa tru so làm vice khòng dugc su dòng y cùa càc co quan co thàm quyén hoac dugc phép cùa co quan eó thàm quyén nhung khòng dùng thù tue dàu tu xày dung co bàn déu bi dinh chi. Tom lai: Trong giai doan 1995 - nay, Nhà nuóc dà ban hành he thòng càc vàn bàn quy pham phàp luat vè quàn ly sù dung tru sa làm viéc cùa CQHC, DVSN nhàm tao ra hành lang phàp ly vè quàn ly tru so làm viec cùa CQHC, DVSN; xàc dinh tràch nhiém phàp ly cùa nguòi quàn ly va nguòi truc tiép sù dung. Càc vàn bàn này dà phàt huy tàc dung tich cuc trong thuc tè, song con mot só bàt càp sau: Thit nhàtf Càc vàn bàn quy pham phàp luat ban hành chua day dù, chua bao quàt càcloai còng só nhu truòng hgc, benh vièn, vién nghién cùu... va chua phù hgp vói thuc tien;tinh phàp ly cùa càc vàn bàn quy dinh chua cao, mói dùng lai ó càc vàn bàn do co quanhành phàp ban hành nhu: Nghi dinh cùa Chinh phù, Quyét dinh cùa Thù tuóng Chinhphù, Quyét dinh va Thòng tu cùa Bó Tài chinh...Thit hai, Truóc yéu eàu cùa còng cuòc dòi mói, day manh cài càch hành chinh va bòinhap quóc tè, boat dòng cùa loai hình co quan quàn ly nhà nuóc va tò chùc su nghiép dàntàch bach va phàn dinh rò ràng, nhung ca che quàn ly tru só làm viéc thòng qua tiéuchuàn dinh mùc lai àp dung chung cho cà 2 loai hình, tao ra nhùng bàt càp trong quàn lyva gò bó trong tò chùc thuc hien. 28
 39. 39. Thik ba, Nèn kinh tè dang tùng buóc dugc chuyén dòi tu mò hình tu tap trung, bao càp sang vàn hành theo co che thi truòng, nhung bién phàp quàn ly tru só làm viéc trong càc CQHC, DVSN chàm dòi mói, chinh sàch ban hành mang nàng tinh mènh lenh hành chinh chi chù trgng quàn ly vè màt hien vat khòng trù trgng dèn già tri là khòng phù hgp vói quy luat phàt trién kinh tè - xà hòi va thiéu che tài trong kièm tra, kièm soàt va xù ly vi pham. II- THÙC TRANG QUÀN LY SÙ DUNG TRU SO LÀM VIEC TAI CÀC CQHC, DVSN. 2.1- Tòng quan ve tru sa làm viec ó Viét Nam. - Tru só làm viéc dugc hình thành tu mot so nguòn co bàn: Tiép quàn tu che dò cu; Dàu tu xày dung mói hoac mua bang nguòn vòn NSNN hoàe eó nguòn gòc NSNN; Diéu chuyén boàc tiép nhàn do sàp xép lai theo quyét dinh cùa co quan nhà nuóc eó thàm quyén. Bièu sé 2-1: Quy nhà dàt thuòc tru sa làm viec Chi tiéu Toàn quòc Ch ia ra Trung uang Dia phuangA/ Vè dàt:Tong dien tich dàt (m^) 250.326.785 5.972.606 244.354.179B/ Ve nhà :1- Tong so ngòi nhà (cài) 140.380 6.522 133.858- Nhà 2 tàng trò lén (cài) 12.168 1.815 10.353- Ty le nhà 2 tàng trò lén (%) 8,7 28 82- Dien tich sù dung (m^) 36.140.856 2.373.606 33.767.250- Làm viec (m^) 14.266.342 1.309.815 12.956.527 29
 40. 40. - Làm phòng hgp (m^) 3.105.474 55.119 3.050.355- Làm Hgi truòng (m^) 1.993.654 110.787 1.882.867- Dien tich sir dung phu (m^) 9.948.167 494.637 9.453.530 "Nguòn: Cuc Quàn ly còng san -Bò Tài chinh ". - Tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN rat da dang lai chiù su chi phòi cùa nhièu làn chia tàch, sàp nhap vè tò chùc, dia gioì hành chinh... nèn tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN cùa Viét Nam co nhùng dàc diém co bàn sau: + Tru só làm viéc tièp quàn qua càc thòi ky (nhà biet thu, nhà kho... cùng cài tao thành tru só làm viéc) nèn chat lugng xuòng càp, hình thùe, kiéu dàng khòng phù hgp vói kién trùc co quan nhà nuóc, khòng phù hgp vói yéu eàu sù dung; Tru só làm viéc cài tao, sua chùa mang tinh chàp va, quy mò nhò, tiéu chuàn thièt ké thàp; con bò tri xen ké vói doanh nghiép va cà nhà ò trong khuòn vién tru só làm viéc. Biéu so 2-2: Chat luang tru só làm vice (Khào sàt diém thòi diém nàm 2005) Danh mue SÓ So ngòi nhà Khào sàt luang Tòng so Capì CàpH Càp III CapIVBò, ngành TW 25 824 67 170 198 389Ty le (%) 8,1 20,6 24 47,3Sa, ban, ngành thuòc 225 496 37 148 129 182tinh, TP truc thuòc TWTy le (%) 7,5 29,8 26 36,7Quàn, Huyen, thj xà, 91 384 4 76 115 189 30
 41. 41. thành pho thuòc tinh Ty le (%) 01 19,8 30 49,2 (Nguòn: Bò Ké hoach va Dàu tu) + Chua co quy hoach tòng thè, chua tuàn theo thièt ké chuàn: mat dò xày dung, chièu cao còng trình, ty le dien tich làm viéc va dien tich phu trg...; Quy mò, tiéu chuàn, kiéu càch... cùa tru sa làm viéc khòng dòng dèu vè tiéu chuàn dien tich sù dung, ve chat lugng còng trình giùa càc Bò, ngành; giùa ca quan trung uang va dia phuang. Tru só làm viec cùa CQHC, DVSN bò tri phàn tàn vè dia diém, thiéu quy hoach tàp trung, nàm rài ràc nhièu tru só (vùa bó tri tru só chinh, vùa bò tri khu vuc khàc ngoài tru só chinh). Hgp 2-3: Quy mò dien tich khuòn vién dàt xày dung tru só làm viec (Khào sàt diém thòi diém nàm 2005) *Theo tong hap bào cào cùa 32 Bó, ngành thi tong dién tich khuònvién dàt tru s a làm viec là: 1.206.964 m^ Trong dò, dien tich dàt trong khuVLPC tru s a chinh là: 529.620 m^ (chiém 44%); co to! 22 Bò, ngành co tru salàm viéc à dja diém khàc ngoài tru s a chinh vai dien tich chiém dàt lén tai677.074 m^ (chiém 56%) tong dien tich dàt do càc Bò, ngành quàn ly. * Theo sé liéu bào cào cùa 225 Sa, ban, ngành thuòc càp tinh, thànhphò tripc thuòc TW: Dién tich dàt xày dipng nhà làm viéc bình quàn cùa càcSa, ban, ngành thuòc tình, thành phò tripc thuòc TW là 3.000 m^/tru s a .Dién tich dàt xày d y n g bình quàn cho 1 So», ban, ngành à 3 mién chénhiech lan: Khu VLPC mién Bàc là 2.609 m^/tru s a ; mién Trung là 1.959 m^/trus a ; mìèn Nam là 3.590 m^/tru s a . * Theo so liéu bào cào cùa 1.402 xà, phuàng, thj tran thi dién tich dàtxày diFng là 4.528.152 m^ bình quàn khoàng 3.230 m^/tru so-. Dien tich dàt 31
 42. 42. xày dipng tru so* co SLF chénh léch lón gìùa 3 mién. Mién Bàc bình quàn 5.230 m^/tru sa, cao han so vài mién Trung 2,2 làn va so vai mién Nam lón han khoàng 1.000 m^/tru so*. "Nguòn: Cuc Qudn ly còng san -Bó Tài chinh " - Tru só làm viec da dang, phùc tap: bao gom tru só càc ca quan quàn ly nhà nuóc, co quan Dàng, càc tò chùc xà bòi, càc tò chùc doàn thè, tò chùc xà bòi nghè nghiép (dòi tugng dugc càp ngàn sàch), càc don vj su nghiép còng dugc Nhà nuóc dàm bào ngàn sàch; Tru só làm viéc duge hình thành theo khòi trung uong, khòi dia phuang, nhung co truòng hgp theo ngành dgc quàn ly nhu: ngành thué, kho bac nhà nuóc, thòng kè v.v... 2.2- Thuc trang quàn ly sù dung tru só làm viéc.2,2,1- Ké khai, dàng ky càp giày chitng nhàn quyén quàn ly su dung tru so làm viec,Thuc hién Dièu 9 Nghi dinh só 14/1998/ND-CP, tu nàm 2001, ngành Tài chinh dà tóchùc huóng dàn, dòn dóc càc co quan, don vi hành chinh su nghiép tièn hành kè khai,dàng ky tru só làm viéc bién co; trén co só dò càp giày chùng nhàn quyén quàn ly, sùdung tru só làm viec.Day là còng viéc gap nhièu khó khan, do nhà dàt thugc tru sa làm viéc cùa càc CQHC,DVSN dugc bình thành tu nhièu nguòn khàc nhau, bò sa vè nhà dàt hàu bét khòng eóhoac co nhung khòng dù. Tuy nhién, dugc su chi dao chat che cùa UBND càc tinh, thànhphó; ngành Tài chinh càc dia phuong dà chù dòng tham muu cho UBND cùng càp, chùdòng phói hgp vói càc ngành trìèn khai càc bién phàp cu thè de thuc hién ó dia phuang.Két qua thuc hién tinh dén ngày 30/4/2005 nhu sau:+ Ò trung uong: dà co 32 Bò, co quan ngang bò, ca quan thuòc Chinh phù va tó chùckhàc ó trung uang hoàn thành viéc ké khai, dàng ky va càp giày chùng nhàn dòi vói càcco só nhà dàt cùa Vàn phòng Bò vói dien tich nhà là 251.115 m2; tòng dién tich dàt là304.825 m2. DÒi vói mot só ca quan, don vi dac thù nhu Bò Còng an,..., Bò Tài chinh da 32
 43. 43. thoà thuàn va uy quyén cho Bò truòng Bò Còng an càp 1.852 giày chùng nhàn cho 93 don vi thuòc Bò Còng an vói dien tich nhà là 2.485.250,36 m2; tòng dién tich dàt là 11.388.700 m2 dàt + Ò dia phuong: dà eó 63/64 dia phuong trién khai thuc hién, dén nay càc dia phuang dà càp dugc 33.000 giày chùng nhàn vói dién tich nhà là 31 triéu m2; tòng dién tich dàt là 474 trìeu m2. Rièng thành phó HÒ Chi Minh do dang trién khai thuc hién Quyét dinh só 80/2001/QD-TTg cùa Thù tuóng Chinh phù sé trìèn khai sau khi dà co bàn hoàn thành viéc sàp xép, bò tri lai tru só làm vìec. Viec ké khai, dàng ky càp giày chùng nhàn quyén quàn ly, sù dung tru sa làm vice khòng chi là ca só phàp ly de quàn ly ma con là càn cu de giùp cho càc Bò, ngành va dia phuang bò tri, sàp xép lai tru só làm viéc, co só hoat dòng su nghiép; quyét dinh dàu tu, sua chùa, sù dung nhà dàt tiét kiém va co hieu qua; là co sa de xàc dinh già tri tài san, giàtri quyén sù dung dàt giao cho càc CQHC, DVSN quàn ly sù dung. Tu dò xàc dinh tràchnhiém vat chat cùa Thù truòng CQHC, DVSN khi de dàt dai, nhà cùa bi làn chiém, sùdung khòng dùng muc dich, làng phi, thàt thoàt.2,2,2- Dàu tu xày dung mòi, cài tao tru so làm viec.So vói thòi ky truóc, còng tàc quàn ly dàu tu, xày dung trong ITnh vuc xày dung tru sóduoc eàc Bò, ngành va dia phuang chù trgng ò tàt cà càc khàu lap, phè duyét va quyéttoàn két qua thuc hién du àn. Phàn lón nguòn vòn de thuc hién du àn xày dung tru só làmviéc cùa càc ca quan hành chinh là nguòn vòn NSNN. Trong diéu kién nguòn vòn ngànsàch con han bep, mot só dia phuang dà chù dòng tìm nguòn vón tu nhùng ca che huydòng khà hieu qua, nhu thanh ly, bàn dàu già nhùng dien tich nhà dòi du, thuc hien bò trisàp xép lai tru só, dàu già quyèn sù dung dàt, ... nèn dà tao dugc só lugng vón dàng ké,giàm àp lue dòi hòi vón ngàn sàch tap trung dàu tu hien dai boa tru só làm viéc. 33
 44. 44. Chi tinh rièng két qua dàu tu xày dung tru só làm viéc cùa càc co CQHC nhà nuóc giai doan 1995-2005, dà co 3.917 tru só dugc xày mói va 3.215 tru só dugc cài tao mò ròng,vói tòng mùc dàu tu cùa cà nuóc dà là 12.601.000 ty dòng, thuc hién vón dàu tu càc diràn là 8.304.000 ty dòng, vói tòng dien tich tru sa tàng thém là 1.957.000 m^. Trong dò:khòi càc CQHC nhà nuóc ó trung uang co tòng mùc dàu tu càc dir àn là 7.325.000 tydòng, vòn thuc hién eàc du àn là 4.357.000 ty dòng, vói tòng dién tich tru só tàng thém là847.000 m^; khòi càc CQHC ó dja phuong co tòng mùc dàu tu càc du àn là 5.276.000 tydòng, vòn thuc hién càc du àn là 3.946.000 ty dòng, vói tòng dien tich tru só tàng thém là1.110.000 m^. Nhò dò, tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN tu trung uang dén diaphuang dà dugc cài thien dàng ké, tùng buóc dàp ùng nhu eàu vè diéu kién làm viec cùaca quan nhà nuóc theo muc tièu cài càch hành chinh. Nhièu tru só mói dugc xày dungdàm bào tinh dòng bò vè ha tàng ky thuat, dàm bào theo dùng yéu eàu ve hien dai hoàcòng só. Chat lugng xày dung càc còng trình tru só làm viéc dà dugc chù y quan tàm,nhièu tru so eó kién trùc hién dai, tao bò mat khang trang cho tru só co quan còng quyénnhà nuóc, mot só Bò, ngành dà àp dung thiét kè màu sù dung thòng nhàt cho càc tru sócùa ngành, nèn tièt kiém dugc vòn dàu tu va thòi gian chuàn bi dàu tu, thiét ké, thi còng.Còng tàc quàn ly nhà nuóc ve dàu tu xày dung ca bàn trong ITnh vuc xày dung tru só làmviéc dà va dang tùng buóc di dàn di vào né nèp. 34
 45. 45. Bieu so 2-4: Két qua quàn ly dàu tu xày dung tru só làm viéc tu 1995 - 2005 Giai doan 1996-2000 Giai doan 2001-2005 Tong so Khu vuc VònDT Nàng lue VònDT Nàng lue Vòn dàu tu Nàng lue (ty dòng) tàng thém (ty dòng) tàng thém (ty dòng) tàng thém (m^) (m^) (m) Càc ca quan 1.205.8 222.799 3.565.3 624.890 4.357.6 847.689 trung uang Càc dja 1.824.5 520.000 2.122 590.000 3.946.5 1.110.000 phuang Cà nuòc 3.030.3 742.779 5.687.3 1.214.890 8.304.1 1.957.689 (Nguòn: Bò Kè hogch va dàu tu nàm 2005)2,2,3- Quàn ly, sàp xép, thu hói, diéu chuyén, thanh ly tru so làm viec- Thuc hién thu hòi, diéu chuyén nhd, dàt tir noi thira khòng co nhu cdu sir dung sang noico thiéu dang co nhu cdu sir dungCàn cu chùc nàng, nhiém vu dugc giao, Ca quan quàn ly còng san càc càp dà thuc hiénkièm tra, kiém soàt va dói chiéu vói tiéu chuàn dinh mùc dugc sù dung cùa tùng co quan,don vi. Tu dò, trình càp co thàm quyén quyét dinh thu bòi, dièu chuyén nhùng co só nhà,dàt tu ngành này sang ngành khàc, tu trung uang xuòng dia phuang nhàm sù dung hgp lyva co hieu qua quy nhà dàt hién co. Dòng thòi, huóng din càc Bò, ngành thuc hien dièuchuyén tài san nhà nuóc tu noi thùa sang noi thiéu thuòc nói bò cùa ngành. Két qua,trong 10 nàm, càc Bò, ngành, dia phuang dà trình càp eó thàm quyèn dièu chuyén tài santu noi thùa sang noi thiéu vói già trì hàng ngàn ty dong. Trong dò:+ Ò trung uang: dà thu bèi, dièu chuyén 846.172 m^ dàt va 391.304 m^ nhà thuòc tru sólàm viéc vói tòng nguyén già nhà 192.000 trìeu dòng. 35
 46. 46. + Ò dia phuang: dà thu bòi, dièu chuyén 6,4 triéu m^ va 1.478.790 m^ nhà thuòc tru só làm viec vói già trì nhà, dàt gàn 5.000 ty dòng. - Thuc hién thanh ly tru so cu ndt, khòng con sir dung duoc phuc vu cho viec tdi dàu tu xdy dung tru so mòi. Càn cu thuc trang quy nhà, dàt thuòc tru só làm viéc, co quan quàn ly còng san càc càp dà chù dòng tham muu, trình càp eó thàm quyèn quyét dinh viec thanh ly kip thòi nhùng tru só bi hu hòng, cu nàt hoac khòng con phù hgp vói nhu eàu sù dung de giài phòng màt bang phuc vu dàu tu xày dung mói tru so làm viec. Nhò dò, han che bót su làng phi thàt thoàt tài san, góp phàn day nhanh tièn do hien dai hoà còng só, cài thién diéu kién là viec cho càc CQHC, DVSN . Trong 10 nàm qua, co quan nhà nuóc co thàm quyén dà quyèt dinh thanh ly 1.232.284 m^ nhà làm viec cu nàt bi hu bòng, hoac phài phà dò de giài phòng màt bang thuc hién du àn dàu tu xày dung mói. - Thuc hién thi diém bò tri sàp xép Igi viéc sir dung nhà dàt: Thi diém dòi mói co che quàn ly hành chinh bang co che hành chinh két hgp càc bién phàp kinh tè, khuyèn khich càc co quan hành chinh su nghiép chù dòng bò tri sàp xép laiviéc sù dung nhà dàt eó biéu qua han, so dòi du dugc phép bàn de tao nguòn vòn dàu tunàng càp tru só mai cho chinh co quan don vi dò. Bó truòng Bò Tài chinh va Chù tichUBND Thành phò Ho Chi Minh dà thòng nhàt trình Thù tuóng Chinh phù ban hànhQuyét dinh só 80/2001/QD-TTg ngày 24/5/ 2001 vè viéc xù ly, sàp xép lai nhà dàt thuòcsó hùu Nhà nuóc trén dia bàn Thành phò Ho Chi Minh. Muc tiéu chù yéu cùa quyét dinhnày nhàm: Sàp xép, bó tri lai viec sù dung nhà dàt cùa càc co quan HCSN va DNNN tréndia thành phó Ho Chi Minh theo huóng hieu qua, bào tiét kiém, sù dung theo quy hoachduge duyét, tao chuyén bién mot buóc bò mat my quan dò thj; Thòng qua bò tri, sàp xéplai, thuc hién khai thàc nguòn lue tu dàt dai tao nguon vòn dàu tu tró lai cho càc CQHC,DVSN va doanh nghiép eó thém nàng lue tài chinh de phàt trién san xuàt kinh doanh. 36
 47. 47. Ket qua sau 5 nàm thuc hién chù truang này, dà co 1.636 CQHC, DVSN va doanh nghiép thuc hien ké khai bào cào hién trang sù dung nhà, dàt. Trong dò, eó 961 don vi de nghi dugc giù lai 3.700 co só nhà, dàt vói 128.609.714 m2 dàt va 7.056.834 m2 nhà, de tiép tue sù dung òn dinh theo phuang àn sù dung hién tai. Co 478 CQHC, DVSN , doanh nghiép de xuàt dugc thay dói phuang àn sù dung theo huóng eó hieu qua han dói vói 2.730 ca só nhà dàt vói 6.759.713 m2 dàt, 4.079.896 m2 nhà. Càn cu phuang àn de xuàt cùa don vi ca sa, Bò Tài chinh va Uy ban nhàn dàn thành phó Ho Chi Minh dà phòi hgp vói càc Bò, ngành chù quàn xem xét quyét dinh phuang àn xù ly cu thè tùng co só nhà, dàt. Két qua xù ly dèn 31/12/2005, dà co 456 co só nhà, dàt vói tòng dién tich 256.654 m2 dàt, 124.810 m2 nhà cùa càc co quan hành chinh su nghiép va doanh nghiép dugc bàn nhà, chuyén quyèn sù dung dàt vói tòng só tièn thu dugc trén 8.200 ty dòng. Két qua này khòng chi giàm bót àp lue chi NSNN de dàu xày dung mói tru só làm viéc, ma con nàng cao biéu qua sù dung nhà, dàt hién co, góp phàn thuc hién chù truang thuc hành tiét kiém, cbòng làng phi cùa Dàng va Nhà nuóc. Ngoài ra, dòi vói dien nhà, dàt dà duge eàcca quan bò tri, phàn phòi làm nhà ó cho càn bò còng nhàn vién, nay quyét dinh chuyéngiao toàn bó sang cho Uy ban nhàn dàn thành phò Ho Chi Minh thòng nhàt quàn ly theochinh sàch quàn ly nhà ò, dàt ò, khàc phuc tình trang eó khoàng tròng trong quàn ly nhànuóc dòi vói mot bò phàn nhà ó, dàt ó cùa càn bó còng nhàn vièn. Bò, ngành quàn lynhung khòng eó chùc nàng, trong khi chinh quyén só tai khòng quàn ly dugc do khòngdugc bàn giao quàn ly.Ili- DÀNH GIÀ CÒNG TÀC QUÀN LY SÙ DUNG TRU SO LÀM VIÉC TAI CQHC,DVSN.3.1. Nhirng két qua dat dugc.Còng tàc quàn ly sù dung tru só làm viec tai càc CQHC, DVSN giai doan 1995-2005 dàeó nhièu tièn bò, bièu bién cu thè trén mot so màt ca bàn sau: 37
 48. 48. Mot là, buóc dàu bình thành he thòng càc co che, chinh sàch vè quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN tao hành lang phàp ly cho qua trình quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN dàm bào phù hgp vói quy dinh cùa phàp luat dàt dai; dàu tu, xày dung mói, cài tao, mua sàm, dièu chuyén, thu hòi, bàn, chuyén dói hình thùe só hùu, thanh xù ly tru só làm viéc...; Dòng thòi xàc dinh tràch nhiém cùa eàc Bò, ngành, UBND càc càp, co quan tài chinh càc càp; càc CQHC, DVSN trong viéc quàn ly, sù dung tru só làm viéc. Hai là, Dói mói ca che quàn ly tru so làm viéc cùa càc CQHC, DVSN phù hgp vói còng cuòc dòi mói cùa nèn kinh té theo co che thi truòng; Buóc dàu dà tao ra co che vè tàì chinh de khuyèn khich càc co quan, don vi bò tri, sàp xép lai nhà dàt thuòc tru só làm viéc thòng qua viéc cho phép càc co quan, don vi duoc bàn nhà, chuyén nhugng quyén sù dung dàt dòi vói dién tich nhà dàt dòi du. SÓ tièn thu dugc dugc sù dung de dàu tu xàymói, cài tao, nàng càp tru só làm viéc góp phàn chinh trang quy hoach lai dò thi theohuóng hién dai, giành quy dàt eó Igi thè thuòng mai cho boat dòng kinh doanh, thuòngmai, dich vu; khàc phuc tùng buóc viéc mot so CQHC, DVSN nàm giù nhièu dàt dai, trusó nhung chua sù dung, sù dung khòng dùng muc dich, tu cho thué, lién doanh, lién kétkiém lòi; khàc phuc hien tugng tu chuyén muc dich sù dung dàt, làn chiém dàt cùa Nhànuóc bién thành dàt tu; góp phàn lap lai trat tu trong quàn ly dàt dai, tru só trong CQHC,DVSN trén dia bàn Thành phò Ho Chi Minh va mot só dia phuang khàc nhàm thuc hiensù dung dàt dai, tru só làm viéc dùng muc dich va eó hieu qua.Ba là, Nhà nuóc dà nàm dugc tòng quan vè só lugng, già tri, quy mò dien tich, càp bangcòng só va va ca eàu phàn bò sù dung tru só làm viec tai càc CQHC, DVSN. Vè ca bànda dàm bào cho Chinh phù, càc Bò, ngành Uy ban nhàn nhàn càc càp nàm va kièm soàtdugc viec sù dung tru só làm viéc. Tu dò, nàng cao tràch nhiém cùa càc càp, càc ngành, 38
 49. 49. càc don vi truc tiép sù dung tài san; han che dàn viéc sù dung tài san khòng dùng muc dich, sù dung lang phi, thàt thoàt tài san. Bón là, tò chùc bò mày co quan thuc thi nhiém vu quàn ly nhà nuóc ve tài san còng dà dugc thành làp trong ngành tài chinh, thòng nhàt tu trung uong dèn dia phuang, buóc dàu phàt huy hieu lue va hieu qua trong quàn ly tài san - mot màt quan trgng cùa quàn ly ngàn sàch Nhà nuóc ta. Nàm là, thuc bién phàn càp thuc hién nhiém vu quàn ly nhà nuóc vè tài san còng giùa Chinh phù va chinh quyèn dia phuang càc càp trong quàn ly sù dung, trong dàu tu xày dung, mua sàm tài san, trong dièu chuyén thanh, xù ly tài san dà phàt huy tinh chù dong sàng tao cùa càc càp dòng thòi xàc dinh rò thàm quyén va tràch nhiém cùa tùng càp trong quàn ly, tràch nhiém cùa tùng don vj trong sù dung tài san dàm bào cho viec sù dung tàisan còng di dàn vào né nèp, ky cuang va minh bach han che tình trang sù dung tùy tièn,tham ò, làng phi tru só làm viéc.3.2- Nhùng han che, tòn tai ve quàn ly sù dung tru só làm viec.Ben canh nhùng két qua dà dat dugc, còng tàc quàn ly sù dung tru sa làm viéc tai CQHC,DVSN vàn con nhùng han che càn khàc phuc, biéu hien cu thè nhu sau:Mot là, Viéc quàn ly sù dung dàt dai tai càc CQHC, DVSN con ành huòng bòi co chebao càp, nèn eàc don vi chua tò chùc theo dòi day dù vè dien tich dàt trén só sàch kétoàn, già tri quyèn sù dung dàt chua dugc tinh vào già tri tài san cùa càc CQHC, DVSNkhi Nhà nuóc giao dàt va lap ho sa vè dàt theo quy dinh cùa Luat Dàt dai. Qua kièm kèdàt dai va tru só làm viec tai càc CQHC, DVSN dà phàt hien 14.430 ha dàt chua theo dòitrén só sàch ké toàn, chiém 6,3% tòng quy dàt; Dàt càp cho càc CQHC, DVSN khòngtinh toàn sàt vói nhu eàu sù dung dàt din dén dàt dai chua sù dung va khòng co nhu eàusù dung lén tói 17.646 ba, chiém 8% tòng quy dàt dugc giao. 39
 50. 50. Hai là, van con tình trang chiém giù nhièu nhà dàt de sù dung nhà dàt sai muc dich, làng phi trong dàu tu xày dung mói, mua sàm mói tài san; cu thè nhu sau: - Mot bò phàn dàt dai, tru só làm viec cùa càc co quan hành chinh, don vi su nghiép, nhàt là tai eàc dò thi con bi sù dung sai muc dich nhu: cho thué, sù dung de kinh doanh, dich vu... Qua thanh tra vè quàn ly, sù dung tru só làm viéc dà phàt bién: Nàm 2004: eó 6 Bò, ngành sù dung tru só sai muc dich 15.353 m^; co 14 tinh cho thué 3.482 m^ 9 tinh, thành phó sù dung vào càc muc dich khàc 142.227 m^; Nàm 2005: kiém tra 31/33 Bò, ngành ó trung uong; kiém tra 59/61 dia phuang co hién tugng mot só don vi dà sù dung tru só làm viec de cho thué là 16.000 m^; de kinh doanh djch vu va càc muc dich khàc là 157.000 m^. Ngay tai Ha Nói nhièu co quan, don vj sù dung tru só làm viéc de cho thué, kinh doanh dich vu nhu: Bénh vién Hùu nghi Viét Nam - Cu Ba cho thué tru só mat duòng Quang Trung de kinh doanh dién tu, mòi nàm so tièn thué thu dugc khoàng 200 triéu dòng; Bào tàng Càch Mang Viét Nam, Trung tàm chiéu phim quòc già cho thué hàng ngàn mét vuóng tru só de bàn bia hai. Bénh vién Due Giang càt dàt tru só de chothué dich vu Massage.- Viéc dàu tu xày dung mói, cài tao, nàng càp, sua chua tru só làm viec vln con hiéntugng vugt tièu chuàn dinh mùc, vugt mùc già cho phép. Theo két qua thanh tra nàm2004: Co 40 tinh, thành phó xày dung vugt tru só làn viéc vugt tièu chuàn, dinh mùc47.177 m^ già trì 83,321 ty dòng; 8 Bò ngành eó dir toàn xày dung vugt tièu chuàn, dinhmùc 23.983 m^ già tri 51,493 ty dóng; 2 Bò, ngành dà xày dung tru só làm viéc vugt tiéuchuàn, dinh mùc 3.268 m^; già tri U012 ty dòng. Co 23 tình, thành phó dà xày dung trusó vugt tiéu chuàn, dinh mùc 36.781 m^; già tri 47,463 ty dòngBa làf viéc quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN chua tuàn thù quytrình, chua thuc bién dùng tièu chuàn, dinh mùc, dòi khi con tuy tièn thiéu tràch nhiémtrong quàn ly sù dung. 40
 51. 51. - Càc don vi truc tiép quàn ly sù dung va càc co quan chù quàn chua tuàn thù dùng chinh sàch che dò quàn ly tru só làm viec: Che dò bào cào mang tinh hình thùe va dòi phó, só liéu khòng chinh xàc, chua kip thòi, thàm chi mot só don vi khòng bào cào vè tru só làm viéc theo dùng che dò; viéc kiém tra, kiém soàt cùa co quan quàn ly khòng chù dòng, dinh ky ma cùng chi mang tinh chat xù ly tình thè khi eó chù truang cùa càp eó thàm quyèn hoac eó bién tugng sù dung sai mue dich, làng phi... thi mói thuc hién thanh tra, kiém tra de xù ly bau qua. - Viec dàng ky ké khai càp giày chùng nhàn thuc hien chua nghiém, chi phuc vu cho còng tàc thàm dinh dàu tu xày dung mói, boàc cài tao sua chùa tru so chua thuc su là mot nhiém vu cùa còng tàc quàn ly sù dung tru só làm viec - Viéc dàu tu xày dung mói, nàng càp, mó ròng khòng qua thàm dinh cùa co quan tàichinh ve tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru so làm viéc dàn dén xày dung mò ròng vugtqua tiéu chuàn cho phép; eàc don vi tu y tièn hành phà dò nhà, vat kién trùc khòng eó ykién cùa ca quan co thàm quyèn.Bón là, viéc dàu tu xày dung, cài tao, sua chùa tru só làm viéc khòng theo quy hoachtòng thè, thiéu thòng nhàt trong cùng loai hình co quan càp trung uang, càp tinh (thànhphó), càp huyén (quan), càp xà (phuong).- Tru só làm viec cùa cùa CQHC, DVSN dàu tu xày dung khòng dòng dèu vè dien tichkhuòn vién dàt, mat dò xày dung trong cùng mot dia phuang, vùng mién; khòng dòngdéu vè chat lugng còng trình dòi vói loai hình co quan càp trung uang, càp tinh nèn eó caquan tru só làm viéc qua khang trang, ròng rài nhung co co quan tru só làm viéc laixuòng càp chàp va khòng phuc vu chùc nàng, nhiém vu, khòng dàm bào an toàn khi sùdung. 41
 52. 52. Nàm là, hình ành tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN chua phù hgp vói chùc nàng, nhiém vu, chua tuong xùng vói xu huóng hién dai hóa còng só gàn lièn vói còng nghiép hóa, hién dai hóa dàt nuóc. Tru só làm viec cùa CQHC, DVSN mot só co thè dugc hình thành tu càc nhà biet thu cu de lai, nhà kho, xuòng san xuàt... mot so sù dung sai muc dich, dem cho thué cho mugn nén trong tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN xen ké nhièu loai hình: tru só làm viéc xem ké san xuàt kinh doanh, dich vu, tru só làm viéc xen ké nhà ò sinh boat., nén bình ành tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN thiéu my quan còng só, màt tình quyèn uy va trang nghiém cùa ca quan còng quyén. Tru só làm viéc cùa càc CQHC chua tuong xùng vói xu thè hién dai hóa, xu thè bòi nhap quòc tè, chua thuc su là noi thuc hien chùc tràch cùa còng chùc, vién chùc, chi dao dièu va thuc thi còng vu cùa bò mày nhà nuóc. Tru só làm viéc cùa DVSN nhu truòng hgc, benh vién, vién nghién cùu, nhà thi dàu... chua phù hgp vói tinh nàng, còng dung cùa moi loai hình don vi su nghiép. 3.3- Nguyén nhàn cùa nhùng tòn taiNhùng han che va tòn tai trong còng tàc quàn ly sù dung tru só làm viec nhu dà phàn tichtrén day do nhièu nguyén nhàn. Trong dò, phài ké dén nhùng nguyén nhàn chù yéu sau:Mot là, Lành dao, quàn ly co quan quàn ly tài san còng càc càp con eoi nbe còng tàcquàn ly tru só làn viec; chua thuc su quan tàm dòng vién khich le tóì càn bò làm còng tàcchuyén mòn.Hai là. Co che quàn ly con mang nàng tinh ménh lenh, àp dàt, chua khai thàc yéu tò tàmly cùa con nguòi.Ba là, Bién che càn bò cho ca quan quàn ly còng san qua it, khòng dàp ùng dugc nhiémvu dugc giao (vùa làm chinh sàch vùa quàn ly); Trình dò cùa càn bò làm còng tàc nghiépvu chua dàp ùng dugc vói yéu eàu. 42

×