Synliggör biblioteket -    Identitet, image, profilNorrköpings stadsbibliotek 17 sep 2012Eiler Jansson ochHelena Sandst...
Vad ville vi med projektet?• Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud• Öka användningen av bibliotekens r...
ProjektidéIdentitet – självbild …Vad erbjuder biblioteket? Vilka använder? Inte? Lite?Mycket? Hur uppfattar vi vår identit...
IDENTITET   Vallås          Onsala            Laholm           HylteLäge och    Stad...
Vad gjorde vi?• Projektträffar, där vi diskuterade och reflekterade tillsammans• Inspirationsföreläsningar och workshops ...
Vad gjorde vi? - fortsättning•  Växlade mellan forskning, egna erfarenheter, praktik och  teori…•  Använde forskning o...
Processen …• Läste, letade material, berättade, diskuterade…• Prövade• Träffades, bytte erfarenheter – prövade igen, refl...
Lärdomar av forskning ommarknadsföring … - Börja med identiteten samt kunskap om användarna och hur de upplever eller be...
Lärdomar av forskning omfolkbibliotekens identitet …• Komplexa förväntningar och uppdrag:  –  Folkbildning – utbildning ...
Lärdomar användarstudier …• Att ta del av gjorda studier ger perspektiv och nödvändig kunskap för att kunna göra egna. V...
Vallås         Onsala         Laholm           HylteProfil    Vill utveckla sig   Ser si...
Vad kom vi fram till?•  Ökad medvetenhet hos bibliotekspersonalen om  användare, egna förhållningssätt, nya metoder.• ...
Uppnåddes projektets mål?• Ökad medvetenhet i regionen?• Ökad användning?
Mer om projektethttp://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och-tillvaxt
BESÖK: Synliggör biblioteket 17 sep 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BESÖK: Synliggör biblioteket 17 sep 2012

1,529 views

Published on

Presentation av Eiler Jansson och Helena Sandström

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,529
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,152
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Fyra bibliotek i länet deltog i projektet. Projektstart: januari 2009
 • Projektidén var att strukturera projektet kring de tre begreppen Identitet, image och profil
 • Vall å s: ca 25% invandrarbakgrund, l å g f ö rv ä rvsfrekvens, h ö g oh ä lsa, ” sovstad ” . Onsala: befolkningen har ö kat – ” mycket barn och m å nga ä ldre ” . Ekonomiskt ganska stark befolkning, f å invandrare. Laholm: antalet ä ldre ö kar. Olika identiteter i kustomr å de och inland, mellan t ä tort och landsbygd. F å invandrare. Kustomr å det har vuxit mycket. Hylte: 3 t ä torter, centralorten uppbyggd kring pappersbruket. Mycket småindustri i kommunen. Sjöar och turism. Bibliotekens läge… Onsala ligger en bit från centrum.
 • Projektet pågick i två år, projektmedel från Kulturrådet och Region Halland. Projektträffarna skedde dels på varje bibliotek, dels tillsammans alla fyra biblioteken.
 • Politisk – handlande organisation, s. 13 -Karen Nowé Hedvall
 • Möblering och inredning -redan genomfört i Laholm och Hylte i samband med mötesplatsprojektet.
 • Roger Blomgren, utvärderare (s. 57): ”Sammanfattningsvis måste det ändå påpekas att projektet varit framgångsrikt i den mån att deltagarna nu reflekterar över verksamheten på ett annat sätt än tidigare. Projektdeltagarna har tagit till sig de bitar som de ansåg bäst lämpade sig för att förbättra den redan i många stycken upparbetade och, enligt projektdeltagarna, väl fungerande verksamheten. Man bör inte ha förhoppningar om att genom enskilda projekt ändra på för stora och komplicerade samhällsförhållanden eller att förändra deltagarnas egen identitet eller självbild i alltför hög utsträckning. Identitet är något som byggs upp under många år och den påverkas av informella institutionella faktorer som syn på uppdraget som bibliotekarieprofession. Identiteten påverkas även av formella institutionella strukturer som den kommunala kontexten, där de är en del av en politisk organisation som styr bibliotekens verksamhet via politiska riktlinjer och ekonomiska styrmedel. Men ett projekt som detta kan innebära att deltagarna reflekterar över hur de hitintills arbetat och genom att pröva på nya metoder och aktiviteter kan det fungera som inspirationskälla att pröva på nya idéer och nya sätt att arbeta och utveckla biblioteksverksamheten.”
 • BESÖK: Synliggör biblioteket 17 sep 2012

  1. 1. Synliggör biblioteket - Identitet, image, profilNorrköpings stadsbibliotek 17 sep 2012Eiler Jansson ochHelena Sandström
  2. 2. Vad ville vi med projektet?• Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud• Öka användningen av bibliotekens resurser• Frågan var: Hur gör man det?
  3. 3. ProjektidéIdentitet – självbild …Vad erbjuder biblioteket? Vilka använder? Inte? Lite?Mycket? Hur uppfattar vi vår identitet?Image – andras bild ... Vilken bild har användare ochandra aktörer av bibliotekets erbjudande?Profil – riktning …Vilken profil ska biblioteket erbjuda? – och vilken bildvill man förmedla?Hur stämmer identitet och image ihop?
  4. 4. IDENTITET Vallås Onsala Laholm HylteLäge och Stadsdel i Halmstad, Havsnära, populärt boende Kustkommun med Inlandskommun,demografi 4 km ö om centrum. i Kungsbacka kommun. mycket jordbruk men främst landsbygd. Ca 6.000 invånare. Onsala saknar tydligt även skogsbygd. Cirka 10.000 Flerfamiljshus och centrum, långa avstånd. Ca 23.000 invånare invånare, de flesta villor/radhus. Villa/radhus-bebyggelse varav 6000 i bor i centralorten med ca 14.000 invånare. centralorten. Hyltebruk. 14 tätorter.Organisation Biblioteksfilial Biblioteksfilial integrerad HB, 3 filialer, bokbuss. HB plus 2 filialer i integrerad med skola med skola (åk 6-9). de andra tätorterna. (åk 6-9). Bokbuss. Samarbeten med näraliggande förskolor.Användare Skolelever under Främst skolelever. Även På filialer: skolelever! Skolelever, skoltid samt äldre kvinnor och ensamma män, På bokbuss: äldre förskolor samt vuxna. Mest äldre 50+ och småbarnsfamiljer. kvinnor som läser barnfamiljer. besökare efter skoltid. mycket med fokus på Kvinnor 50+, män skönlitteratur. HB: även 60+. Asylsökande vuxenstuderande inkl vuxna och barn på högskolestudenter. HB (Internet).
  5. 5. Vad gjorde vi?• Projektträffar, där vi diskuterade och reflekterade tillsammans• Inspirationsföreläsningar och workshops på temat ”Synliggör biblioteket”• Egna användarstudier och enkäter till bibliotekspersonal• Studieresor i Holland och Sverige
  6. 6. Vad gjorde vi? - fortsättning• Växlade mellan forskning, egna erfarenheter, praktik och teori…• Använde forskning om marknadsföring, folkbibliotekets identitet, användarstudier och andra metoder för biblioteksutveckling• Samarbete med – Bibliotekshögskolan: ”Låna en forskare” samt utvärdering – Kommunikationsbyrån Treativ – Hur gör man? – Företaget Jema som genomförde en icke-användarstudie
  7. 7. Processen …• Läste, letade material, berättade, diskuterade…• Prövade• Träffades, bytte erfarenheter – prövade igen, reflekterade• Samtalade i arbetslaget, träffade andra, diskuterade igen, prövade nytt.
  8. 8. Lärdomar av forskning ommarknadsföring … - Börja med identiteten samt kunskap om användarna och hur de upplever eller betraktar verksamheten. - Intern kommunikation och förhållningssätt. - Bra och relevant verksamhet skapar goodwill som sprids från mun till mun. - Medarbetarna är det viktigaste marknadsföringsredskapet!
  9. 9. Lärdomar av forskning omfolkbibliotekens identitet …• Komplexa förväntningar och uppdrag: – Folkbildning – utbildning – Folkbibliotek – skolbibliotek - integrerat – Nå ”alla” – prioriterade grupper – Politisk – handlande organisation – Värderationalitet – målrationalitet – Metoder hämtas från andras exempel, snarare än utvärderade resultat.
  10. 10. Lärdomar användarstudier …• Att ta del av gjorda studier ger perspektiv och nödvändig kunskap för att kunna göra egna. Vidare, bredare…• Egna användarstudier ger förankrad kunskap som lättare kan användas i praktiken. Lokalt förankrad, säkrare…• Icke-användarstudier, nästan viktigast…• Reflekterad omvärldsspaning
  11. 11. Vallås Onsala Laholm HylteProfil Vill utveckla sig Ser sig självt som Ser sig själva som en Vara en mötesplats för som familjebibliotek litteraturbibliotek, kravlös mötesplats. äldre och asylsökande. och upplevelserum. lånebibliotek. Skilda profiler för HB, En plats för avkoppling, Läsning snarare än filialer och bokbuss. information och nya kunskapscentrum. upplevelser.Målgrupper Dra in familjer och Få in fler Få in fler barnfamiljer. Få in fler ungdomar 13- barn/ungdomar även barnfamiljer. Nå grupper som inte vet 19 år. på fritiden. att vi finns.Metoder Medieplanering, Arbeta med rummet, Sms, maila, annonsera. Mer samarbete med gallring, möblering. inredning, skyltning. Fler boktips på nätet för högstadiebiblioteket och Riktade program, Hemsida, folder – barnfamiljer. Bokprat. med lärare. marknadsföring: nya vägar för Programverksamhet för mun-till-mun. marknadsföring. barnfamiljer.
  12. 12. Vad kom vi fram till?• Ökad medvetenhet hos bibliotekspersonalen om användare, egna förhållningssätt, nya metoder.• De fyra biblioteken som arbetade fördjupat i projektet tog fram profiler utifrån identitet och image.• Välja, satsa, prioritera...• Aktiviteter för att kommunicera profil• Handla med goda skäl – pro-aktivt
  13. 13. Uppnåddes projektets mål?• Ökad medvetenhet i regionen?• Ökad användning?
  14. 14. Mer om projektethttp://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och-tillvaxt

  ×