Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BESÖK: Basutbildning i tillgänglighet 6 sep 2012

891 views

Published on

Presentation av Agneta Lindqvist

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BESÖK: Basutbildning i tillgänglighet 6 sep 2012

 1. 1. Processtöd TillgänglighetGenomförs av:• Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning• Handikappförbunden - 39 förbund i samverkanFinansieras av:• Europeiska socialfonden, ESF
 2. 2. Syfte med dagen• Att ge grundläggande förståelse om vad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning handlar om• Att så frön om hur ni kan arbeta med tillgänglighet i ert projekt• Att ni ska veta vart ni ska vända er för att få mer hjälp och information
 3. 3. En film från Handisam:Öka tillgängligheten nu!
 4. 4. Var rädd om orden
 5. 5. Fakta• Nästan 1 miljon personer mellan 16-64 år har en funktionsnedsättning• Drygt 500 000 anger att de har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga• Arbetslösheten bland personer med nedsatt arbetsförmåga är ca 15%
 6. 6. Fler fakta• Antalet 19-åringar som beviljats sjuk-och aktivitetsersättning har ökat med 63% mellan 2005 och 2011• Antalet elever på gymnasiesärskolan har ökat från 3600 till 9300• Antalet personer som får daglig verksamhet har ökat• Drygt 2% av alla 20-24 åringar får sällan möta vanliga jobb el. ens subventionerade anställningar eller samhall
 7. 7. www.paulquant.se
 8. 8. Fysisk tillgänglighet
 9. 9. Allergier och astma• Bra ventilation• Rengöringsmedel och tvål som är parfymfri• Undvika starka dofter
 10. 10. Kommunikativ tillgänglighet www.paulquants.se
 11. 11. HörselnedsättningBra ljudmiljöAnvänd högtalaranläggning och mikrofonvid personalmöten och arbetsplatsträffarHörselslinga
 12. 12. Tillgänglig information
 13. 13. Alternativa formatLättläst svenskaEnkel svenska/klarspråkInlästPunktskriftStor stilWord eller tillgänglig PDF
 14. 14. Webbplats och e-tjänster• Teknik WCAG2.0• Pedagogik• Språk
 15. 15. Processtödets hemsida
 16. 16. Läs- och skrivsvårigheterSvårt att läsa och att förstå text,information, kunskap i böcker,tidningar, reklam, läromedel,informationsbrev frånmyndigheter.
 17. 17. Läs- och skrivsvårigheter Man utvecklar strategier för att undvika läsande Forskare visar att vid dyslexi har man talanger utöver det vanliga – kreativ fantasi, konstnärlig, sinne för teknik, konstruktion
 18. 18. Att skriva lättläst”… Handikappaspekter alltid finns med vid planering och utförande av kommunal verksamhet och när man bedömer konsekvenserna före beslut”Lätt eller svårläst?
 19. 19. Att skriva lättläst”… Varje gång vi fattar politiska beslut i kommunen eller planerar för framtiden ska vi tänka på människor med funktionsnedsättning”Lätt eller svårläst?
 20. 20. Tillgänglig verksamhet
 21. 21. Möjliggöra delaktighet och jämlikhet Personalpolicy -rekrytering Mångfaldsplan- likabehandlingsplan Arbetsmiljöpolicy Jämställdhetsplan• Ledningsfråga• Kunskapsfråga• Arbetsmiljöfråga
 22. 22. ArbetsmiljölagenArbetsförhållandena ska anpassas tillmänniskors olika fysiska och psykiskaförutsättningarHänsyn till arbetsmiljölagen ska tas redan iplaneringen
 23. 23. Kontakt Agneta LindqvistRegioncoach Östra Mellan Sverige, Småland och öarna Tel:08-546 404 84, 070 244 50 42 agneta.lindqvist@hso.se
 24. 24. Tillgänglig verksamhetInnebär att tillgänglighetsfrågorna är inkluderade påett naturligt sätt (och inte en särfråga) iprojektverksamheten när beslut ska tas angående• Lokaler• Webbplatsen• Information/kommunikation• Rekrytering• Upphandlingar• Utbildningar
 25. 25. Tillgänglighet i ert projekt Kartlägg/fråga deltagarna om vilken anpassning som de behöver Lokaler som ni använder ska vara tillgängliga- inventera Ställ krav i upphandling om kunskap Ställ krav på utbildare/externa tjänster om kunskap Tillgänglighet en punkt på dagordningen Tillgänglighet ett kompetensområde Utbildning av projektledning, styrgrupp, nyckelpersoner
 26. 26. TillgänglighetsplanPO 1Ansökan: Ska finnas konkreta exempel på hurtillgänglighetsaspekterna är integrerade i projektetEfter mobfasen: Konkret plan för arbetet med tillgänglighet förpersoner med funktionsnedsättningPO 2Ansökan: Plan för arbete med tillgänglighet för….Mobfasen: Redogör för projektets arbete med tillgänglighet för…
 27. 27. Avstämningsrapporten A) Belys hur ni i projektet hittills arbetat med perspektivet i mobiliseringsfasen, dels vad gäller analysarbetet, dels hur målgruppen och annan kompetens inom dessa områden varit delaktiga B) Belys vad ni kommit fram till i analysen och hur ni ska arbeta vidare med tillgänglighet. Vilka mål finns för arbetet, hur ska det genomföras och följas upp, och vad är förväntat resultat? Infoga med fördel era svar inom ramen för projektets målanalys och aktivitetsplan
 28. 28. Vi erbjuder:• Hemsida med utbildningsmaterial och filmer www.tillgangligtprojekt.se• Information och utbildningar• Hjälp med tillgänglighetsplan• Tillgänglighetskonsulter
 29. 29. ArbetsmiljölagenArbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet• Tekniska• Fysiska• Arbetsorganisatoriska• Sociala• Arbetets innehåll
 30. 30. Arbetsmiljön ska var tillfredställandeFysiska miljönLuft, ljud, ljus, vibrationer och liknande.Maskiner, redskap och tekniska anordningar.Skyddsåtgärder mot bland annat fall, el, brand ochexplosion.Psykiska miljönMöjlighet till variation, sociala kontakter, personlig ochyrkesmässig utveckling, självbestämmande ochyrkesmässigt ansvar.
 31. 31. Film om ledarskap Företaget Fresh AB
 32. 32. Gruppdiskussion• Vad kan du göra för att förbättra tillgängligheten• Vad finns det fördelar med att inkludera tillgänglighet• Hur ska ni på ett naturligt sätt få in tillgänglighetsperspektivet
 33. 33. Summering• Tillgänglighet• Fysisk• Informativ• Kommunikation• Verksamhet• Exempel• www.tillgangligtprojekt.se
 34. 34. Diskussionsfrågor• Hur planerar ni utbildning så att alla kan delta utifrån? - läs- och skrivsvårigheter - hörselnedsättning - synnedsättning - stressyndrom - värk
 35. 35. Kunskap om psykisk ohälsa och olika förutsättningar• Se signaler – koncentrationssvårigheter, trötthet eller ökad sjukfrånvaro• Åtgärder – Kortare arbetspass, genomföra utbildningar i mindre grupper, anpassa pedagogik efter målgrupp
 36. 36. Vilka tankar väcker filmen hos dig?
 37. 37. Stöd• Praktikplats• Lönebidrag, trygghetsanställning• Personligt biträde• Anpassning av arbetsplatsen

×