Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BESÖK - SWOT-intro för Finspångs bibliotek 6 dec 2011

504 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BESÖK - SWOT-intro för Finspångs bibliotek 6 dec 2011

 1. 1. Finspångs bibliotek 6 december 2011
 2. 2.
 3. 3. <ul><ul><li>” Kompetensutveckling som underlättar </li></ul></ul><ul><ul><li>för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas </li></ul></ul><ul><ul><li>i takt med arbetslivets krav” </li></ul></ul>
 4. 4.
 5. 5. <ul><li>5 682 458:- </li></ul><ul><li>327 personer </li></ul><ul><li>15 bibliotek </li></ul><ul><li>2 år </li></ul>
 6. 6. Syften <ul><li>Se till att bibliotekspersonalen har relevant kompetens och känna trygghet i sin roll. </li></ul><ul><li>Genomföra nödvändiga utbildningsinsatser. </li></ul><ul><li>Utveckla verktyg och metoder för att kompetensutvecklingen ska fortgå efter projektets avslutande. </li></ul>
 7. 7. Deltagare (327) Projektgrupp (5) Styrgruppens råd (4+) Ekonom (1) Kontaktpersoner (15) Styrgrupp (15 chefer) Processtöd (4) Handikappföreningarna Östergötland
 8. 8. <ul><li>Mobiliseringsfas </li></ul><ul><li>sep 2011-jan 2012 </li></ul><ul><li>Lägesrapporter </li></ul><ul><li>Avstämningsrapport </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Genomförandefas </li></ul><ul><li>feb 2012-aug 2013 </li></ul><ul><li>Genomföra utbildningar </li></ul><ul><li>Utveckla verktyg </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Samtala om kompetensutvecklingsbehovet! </li></ul><ul><li>Resultat: </li></ul><ul><li>Förslag på kompetensutvecklingsplan </li></ul><ul><li>för biblioteket (stolpar) </li></ul><ul><li>Påbörjad individuell plan (stolpar) </li></ul>
 11. 11.
 12. 12. Agenda <ul><li>9:00 Inledning </li></ul><ul><li>9:10 In- och omvärldsspaning </li></ul><ul><li>9:45 SWOT (grupper) </li></ul><ul><li>10:15 Gemensam sammanställning </li></ul><ul><li>10:45 Åtgärdsplaner (grupper) </li></ul><ul><li>11:15 Gemensam sammanställning och prioritering </li></ul><ul><li>11:45 Avslutande ord </li></ul><ul><li>12:00 Slut </li></ul>
 13. 13. Bibliotekets uppdrag <ul><li>§ </li></ul>
 14. 14. Ur Bibliotekslagen <ul><li>” Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek . </li></ul><ul><li>Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. </li></ul><ul><li>Varje kommun skall ha folkbibliotek.”   </li></ul>
 15. 15. <ul><li>” Bibliotek och biblioteks­huvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka . </li></ul><ul><li>Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteks­verksamheterna. ” </li></ul>
 16. 16. <ul><li>” Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.” </li></ul>
 17. 17. <ul><li>” Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.” </li></ul>
 18. 18. <ul><li>” Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.” </li></ul>
 19. 19. Barnkonventionen
 20. 20. Foto: Holger Ellgaard  
 21. 21. Foto: Lina Liman
 22. 22. Dagsläget <ul><li>Biblioteksbesök och boklån minskar </li></ul><ul><ul><li>Ibland: 62% (2003)  46% (2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiva: 37% (2003)  28% (2010) </li></ul></ul><ul><li>70% av de högutbildade, men bara 30% av de lågutbildade </li></ul><ul><ul><li>17% av lågutbildade män </li></ul></ul><ul><li>Biblioteket som social mötesplats ökar </li></ul><ul><li>Hälften av boklånen är barn- och ungdomsböcker </li></ul><ul><li>Lån av e-böcker fördubblades 2005-2009 </li></ul>
 23. 23. Framgångsfaktorer <ul><li>Aktuellt utbud </li></ul><ul><li>Sakkunnig hjälp </li></ul><ul><li>Bra öppettider </li></ul><ul><li>Lätt att hitta det man letar efter </li></ul><ul><li>Nära och lätt att komma till biblioteket/använda biblioteket (gäller även e-tjänster) </li></ul>
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26. Svenskarna och Internet 2011 <ul><li>69% av befolkningen använder Internet dagligen (2003: 25%) </li></ul><ul><ul><li>12-44 år: 90% </li></ul></ul><ul><ul><li>50% av treåringarna använder Internet ibland </li></ul></ul><ul><li>52% över 12 år är med i sociala nätverk (ökar 10% per år) </li></ul><ul><ul><li>16-25 år: 96% </li></ul></ul><ul><ul><li>Ökar mest: 66-75 år (8%  25%) </li></ul></ul>
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29. Svenskarna och Internet 2011 <ul><li>42% spelar spel på Internet </li></ul><ul><ul><li>Unga män (16-25 år): 90% </li></ul></ul><ul><ul><li>Unga kvinnor (16-25 år): 60% </li></ul></ul><ul><li>21% fildelar (38% använder Spotify) </li></ul><ul><ul><li>Unga män (16-25 år): 69% </li></ul></ul><ul><ul><li>Unga kvinnor (16-25 år): 38% flickor </li></ul></ul><ul><li>16 % av kvinnorna och 5% av männen läser bloggar dagligen </li></ul><ul><ul><li>Pojkar (12-15 år): 1% läser bloggar </li></ul></ul><ul><ul><li>Flickor (12-15 år): 52% läser bloggar </li></ul></ul>
 30. 30. Digitalt utanförskap <ul><li>1,33 milj använder inte Internet (2010: 1,5 milj) </li></ul><ul><li>40% av användarna är ”försiktiga och restriktiva” (äldre) </li></ul><ul><ul><li>Låg aktivitet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>E-post </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tidningen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Inte underhållning </li></ul></ul><ul><ul><li>Inte sociala medier </li></ul></ul>
 31. 31.
 32. 32. Mobilanvändning 2011 <ul><li>97% av svenskarna har mobil </li></ul><ul><ul><li>SMS:ar 85% </li></ul></ul><ul><ul><li>MMS:ar 54% </li></ul></ul><ul><li>36% går online </li></ul><ul><ul><li>16-25 år: 66% (2010: 33%) </li></ul></ul><ul><ul><li>12-15 år: 45% (2010: 19%) </li></ul></ul><ul><li>Daglig nätanvändning bland de med tillgång: </li></ul><ul><ul><li>16-35 år: 42% (2010: 5%) </li></ul></ul><ul><li>27% har en smartphone (2010: 22%) </li></ul><ul><li>9% delar geoposition (2010: 9%) </li></ul>
 33. 33.
 34. 34. <ul><li>http://www.rob-matthews.com/index.php?/project/wikipedia/ </li></ul>
 35. 35. <ul><li>http://tu.se/component/content/article/107/2517-hur-youthtopisk-aer-svensk-dagspress </li></ul>
 36. 36.
 37. 37. Läsförmåga <ul><li>Var femte 15-åring når inte basnivån för läsförståelse </li></ul><ul><li>Pojkar har sämre resultat än flickor </li></ul><ul><li>Elever med utländsk bakgrund har sämre resultat </li></ul><ul><li>Läser ofta: 30% (2006)  19% (2010) </li></ul><ul><li>Hur påverkar datoranvändning? </li></ul>
 38. 38. Barn Foto: Ahmet Kurt <ul><li>… vill prata om böcker de har läst </li></ul><ul><li>… vill tipsa andra barn </li></ul><ul><li>… vill ha inflytande kring inköp </li></ul><ul><li>Ge utrymme för barn att dela med sig av sina erfarenheter </li></ul><ul><li>Det finns behov av berättelser i andra former än böcker </li></ul>
 39. 40. Invandrare <ul><li>14 % av befolkningen i Östergötland har utländsk bakgrund. </li></ul><ul><li>Personer med utländsk bakgrund använder biblioteken mer och oftare än infödda svenskar. </li></ul><ul><li>Utrikesfödda i Östergötland har förhållandevis låg sysselsättningsgrad </li></ul><ul><li>Utrikesfödda står ofta utanför arenor där beslut fattas och har därför låg delaktighet i samhället. </li></ul><ul><li>Nyanlända vill använda biblioteket främst för nyttoändamål. </li></ul>
 40. 41. <ul><li>1 miljon svenskar mellan 16-64 år </li></ul><ul><li>har en funktionsnedsättning </li></ul>
 41. 42. By Spree2010 Ingo Bernhardt
 42. 43. Livslångt lärande - trender <ul><li>Lära hela livet… </li></ul><ul><li>Lära sig att lära istället för fakta/paketerad kunskap </li></ul><ul><li>Lärande var som helst, när som helst </li></ul><ul><li>Var fjärde högskolestudent läser helt eller delvis på distans </li></ul><ul><li>Öppna lärresurser, molnet, mobilitet </li></ul><ul><li>Ökade möjligheter för informellt lärande </li></ul><ul><li>Information i överflöd – hantera verktygen </li></ul>
 43. 44. SWOT

×