Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Limberg skolbibliotekets roller oslo_20jan2014

805 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Limberg skolbibliotekets roller oslo_20jan2014

 1. 1. Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: En forskningsantologi Louise Limberg Föreläsning KRUTT-konferensen Oslo 20 jan 2014 www.lincs.gu.se
 2. 2. Klicka här för att ändra format Författare Louise Limberg Anna Hampson Lundh Cecilia Gärdén Mats Dolatkhah Helena Francke Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.gu.se
 3. 3. Bakgrund • Politiken, tekniken, pedagogiken • Forskning • Tillgång till bibliotek Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 4. 4. Vad kännetecknar skolbibliotek – då och nu? • Mellan skola och bibliotek / del av institutionerna skola och bibliotek • ”Tillgång till skolbibliotek” • Skolbibliotekets uppgifter konstanta men skiftande  Stöd till språkutveckling, läsning, läsutveckling  Redskap för informationsanvändning, källkritik och meningsskapande Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 5. 5. En tes som vi hävdar är att skolbibliotek formas och förhandlas i spänningsfältet mellan olika intressen och drivkrafter och att vad som kännetecknar ett skolbibliotek därför skiftar över tid och rum. Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 6. 6. Politisk styrning och styrdokument • • • • • Skollagen och den nya bibliotekslagen Skolinspektionen och Kungliga biblioteket Skolverket och regionbiblioteken Rektor Läroplaner, kursplaner, kunskapskrav, examensmål, ämnesplaner och biblioteksplaner Omgivande institutioner Exempelvis: • Folkbiblioteken • Specialpedagogiska skolmyndigheten, MTM, Centrum för lättläst • Barnens bibliotek, Länkskafferiet, Kolla källan!, Skolbiblistan • Högskolorna: bibliotekarieutbildningar, lärarutbildningar, forskning SKOLBIBLIOTEK Professions- och intresseorganisationer • Fackförbund: Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, DIKförbundet, Sveriges Författarförbund • Sveriges kommuner och landsting • Nationella Skolbiblioteksgruppen • Svensk Biblioteksförening • Regionala Skolbiblioteksföreningar • BIFF, NÄFS, GLÄFS • Läsambassadören • Enskilda aktörer Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 7. 7. Dagens diskussion • Skolbiblioteksdebattörernas paradox: Skolbiblioteken är mycket betydelsefulla – men de fungerar inte • Bemanning, vikten av pedagogisk kompetens hos skolbibliotekarien • Behovet av en entydig definition • Elevernas röster? Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 8. 8. Stabila och föränderliga drag • Verksamhetsnivå – pedagogiska idéer, arbetsformer och teknologier: undersökande arbetssätt; kritisk informationsanvändning • Institutionell nivå – skolbibliotek mellan biblioteksväsendet och utbildningsväsendet: skolbibliotek = särskild typ av bibliotek • Politisk nivå – skolbibliotek mellan stat och kommun. Makten på lokal nivå – kommun och rektor Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 9. 9. Slutsatser • Omvälvande förändringar och • återkommande (stabila) kännetecken • Gynnsamma villkor med skolbiblioteken inskrivna i såväl skollag som bibliotekslag – förutsatt kunskaper, vilja och handlingskraft för förhandlingar mellan alla berörda: bibliotekarier, rektorer, lärare, politiker, forskare… Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 10. 10. Forskning om informationskompetens i skolsammanhang • Forskning om IK undersöker vilka informationsrelaterade kunskaper, förmågor och värderingar som individer, grupper och organisationer förväntas ha för att deras interaktion med varandra och med olika redskap i en särskild kontext ska vara produktiv eller meningsfull. • Forskning på skandinaviska språk och engelska, tyngdpunkt på svensk forskning, främst senaste 10årsperioden Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 11. 11. Vad utmärker informationskompetens i skolan? • Skolans styrdokument • Arbetssätt – problemlösning • Ålagda uppgifter • Bedömning • Ett särskilt sätt att tala Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 12. 12. BEHOV SÖKNING INFORMATIONSKOMPETENS ANVÄNDNING: TEXTPRODUKTION SÖKNING OCH LÄRANDE VÄRDERING Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 13. 13. BEHOV SÖKNING INFORMATIONSKOMPETENS - Interna informationsbehov eller behov skapade i samspel SÖKNING OCH LÄRANDE ANVÄNDNING: Ålagda frågor TEXTPRODUKTION - Hänger samman med frågeformuleringar - Behov av stödstrukturer minst lika mycket som av informationsresurser VÄRDERING Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 14. 14. BEHOV SÖKNING - Stöd och hjälp bör utformas utifrån tidigare INFORMATIONSKOMPETENS kunskaper, inte utifrån åldersgrupp - Svårigheter med kvalitativ informationssökning SÖKNING OCH - Kompetens i kvantitativ informationssökning kan ANVÄNDNING: LÄRANDE göra att den allmänna kompetensen överskattas TEXTPRODUKTION - Trots till synes likadanda förutsättningar söker elever information olika när de arbetar med sina uppgifter - Undervisning om informationssökning får resultat VÄRDERING om arbetet sker systematiskt Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 15. 15. - Elever missar viktigt kunskapsinnehåll när de söker fakta i form av rätta svar BEHOV SÖKNING - Viktigt att förstå vad lärandet består i och vad som krävs av uppgiften för att kunna söka information - Brist på samtal gör det svårt att utveckla kunskap om informationssökning och informationsanvändning INFORMATIONSKOMPETENS ANVÄNDNING: TEXTPRODUKTION SÖKNING OCH LÄRANDE VÄRDERING Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 16. 16. - Källkritik handlar om att säkerställa en källas trovärdighet/äkthet BEHOV SÖKNING - Forskningen intresserar sig för hur människor bedömer vad de kan lita på - Ämneskunskap viktig för att kunna bedöma en källas trovärdighet - Källkritisk analys, jämföra källor INFORMATIONSKOMPETENS SÖKNING OCH LÄRANDE ANVÄNDNING: TEXTPRODUKTION VÄRDERING Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 17. 17. - Sampla, remixa och plagiera BEHOV - Se vidare i antologikapitlet SÖKNING INFORMATIONSKOMPETENS SÖKNING OCH LÄRANDE ANVÄNDNING: TEXTPRODUKTION VÄRDERING Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 18. 18. Undervisning för informationskompetens • Olika tolkningar av vad informationskompetens är ger olika syn på hur undervisningen ska se ut och vad den ska innehålla • Metoder för användarundervisning: integrerad i ämnesundervisning eller separat? • Samarbete lärare – bibliotekarie • Stödstrukturer utgör en brännpunkt vid undersökande arbetssätt • Inga självklara samband mellan välutrustade skolbibliotek och elevers informationskompetens Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 19. 19. Forskning och praktik • Forskning och biblioteksverksamhet – olika praktiker • Glapp mellan forskning och praktik? • Förväntningar på forskning • Att omsätta forskning i yrkesverksamhet Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 20. 20. Använda forskning i praktiken Forskning relaterat till bibliotekspraktik: 1) att man som bibliotekarie använder vetenskapligt baserade forskningsresultat 2) att bibliotekarien forskar genom undersökningar på egen hand eller i samarbete med en forskare 3) att bibliotekarien anammar ett forskande, analytiskt och systematiskt förhållningssätt i sin profession. Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 21. 21. Olika sätt att använda forskning - för att designa och genomföra ett projekt - för att utveckla undervisningsmetoder - för att utveckla gemensam förståelse inom ett arbetslag eller en skola - som inspiration till vidare biblioteksutveckling - för professionell utveckling i den egna skolan - för att forska på egen hand ∑ starkt och varierat intresse för att använda forskning i yrkespraktiken. (Limberg, manuskript) Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 22. 22. Skolbibliotek i förändrade landskap • Skolbibliotekets roll uppmärksammas • Forskning för att mäta och legitimera skolbibliotek debatteras • Forskning inte bara för legitimering utan för utveckling, belysning och fördjupning • Forskningsresultaten lyfter fram kvaliteten på verksamheterna som avgörande, inte att utan hur • Mer forskning behövs – om bibliotek och lärande, ledarskap, litteraciteter, politik… Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 23. 23. Referenser i urval • Alexandersson, M., Limberg, L., Lantz-Andersson, A. & Kylemark, M. (2007). Textflytt och sökslump. 2 rev. Utg. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. • Gärdén, C. (2010). Verktyg för lärande: Informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning. Borås: Valfrid. • Limberg, L. (1998). Att söka information för att lära. Borås: Valfrid. Diss. GU • Limberg, L. & Alexandersson, M. (2010). Learning and information seeking. I M. Bates & M. N. Maack (red.) Encyclopedia of Library and Information Sciences. 3. rev. utg. New York: Taylor and Francis Group. (3252-3263) • Limberg, L. & Lundh, A.H. (red.) (2013). Skolbibliotekets roller i förändrade landskap. En forskningsantologi. Lund: BTJ. • Limberg, L. m.fl. (2008). What matters? Shaping meaningful learning througjht teaching information literacy. Libri, vol. 58, no. 2. s. 82-91. • Limberg, L., Sundin, O. & Talja, S. (2009). Teoretiska perspektiv på informationskompetens. I J. Hedman & A. Lundh, red. Informationskompetenser. Stockholm: Carlsson. (36-65). • Sundin, O. & Francke, H. (2009). In search of credibility: Pupils’ information practices in learning enfironments. Information Research, 14, (4), paper 418. Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se
 24. 24. Tack för er uppmärksamhet! Frågor? Kommentarer? Limberg, Skolbibliotek, Oslo 2014-01-20 www.lincs.gu.se

×