A Presentacio Curriculum Infantil

1,821 views

Published on

Published in: Travel, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,821
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A Presentacio Curriculum Infantil

 1. 1. <ul><li>CURRÍCULUM DE LES ILLES BALEARS </li></ul><ul><li>Educació infantil </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. </li></ul><ul><li>Decret 71/2008 , de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears. </li></ul><ul><li>Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>S’entén per currículum el conjunt d’objectius, competències bàsiques ( a l’educació obligatòria ), continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació que han de guiar la pràctica educativa en aquesta etapa. </li></ul>Decret d’ordenació general. Article 7 Currículum
 4. 4. <ul><li>Govern central : fixa els ensenyaments mínims </li></ul><ul><ul><li>RD 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’educació infantil. </li></ul></ul><ul><ul><li>RD1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims de l’educació primària. </li></ul></ul><ul><li>Comunitats autònomes : elaboració dels </li></ul><ul><li>currículums. </li></ul><ul><li>Centres : concreció dels currículums </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Decret de currículum d’educació infantil </li></ul><ul><li>de les Illes Balears </li></ul><ul><li>(0-6 anys) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Currículum d’etapa: 0-6 </li></ul><ul><li>Etapa educativa amb entitat pròpia, amb coherència amb l’educació primària </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Finalitats </li></ul><ul><ul><li>Contribuir al desenvolupament físic, emocional, afectiu, social i intel·lectual dels nins. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer atenció al moviment i als hàbits de control corporal, a les manifestacions de la comunicació i del llenguatge, a les pautes elementals de convivència i relació social, al descobriment de les característiques físiques i socials del medi en què viuen, a l’elaboració d’una imatge positiva i equilibrada de si mateixos i a l’adquisició d’autonomia personal. </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><ul><li>Decret (articulat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Annex </li></ul></ul><ul><ul><li>Orientacions metodològiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Àrees </li></ul></ul><ul><ul><li>Introducció </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectius generals </li></ul></ul><ul><ul><li>Continguts (per cicles) </li></ul></ul><ul><ul><li>Criteris d’avaluació (per cicles) </li></ul></ul>Estructura del currículum
 9. 9. <ul><li>Atenció a la diversitat, atenció individualitzada. </li></ul><ul><li>Orientació cap a l’afavoriment de la construcció de la pròpia personalitat </li></ul><ul><li>Prevenció i resposta a les dificultats d’aprenentatge. </li></ul><ul><ul><li>Activitats globalitzades, significatives i funcionals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Metodologia basada en els vincles afectius, interessos, experiències, activitats i joc, en un ambient d’afecte, confiança i seguretat, per potenciar l’autoestima i la integració. </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball en equip del professorat. </li></ul></ul>Principis metodològics i pedagògics (Decret)
 10. 10. <ul><li>L’infant i la intervenció educativa: </li></ul><ul><li>L’infant, protagonista del propi aprenentatge </li></ul><ul><li>Afavoriment de la construcció de la pròpia personalitat </li></ul><ul><li>Activitats globalitzades, significatives, funcionals </li></ul><ul><li>Importància dels vincles afectius i del joc </li></ul><ul><li>Coordinació i treball conjunt entre els dos cicles i amb l’ed. primària </li></ul><ul><li>L’escola i el seu entorn: </li></ul><ul><li>Contextualització de les activitats </li></ul><ul><li>L’escola com a comunitat d’aprenentatge. El treball cooperatiu </li></ul><ul><li>Recerca, exploració i descobriment de l’entorn </li></ul><ul><li>La comunicació: </li></ul><ul><li>Adquisició i desenvolupament del llenguatge a través d’un enfocament comunicatiu </li></ul><ul><li>Respecte per la diversitat lingüística i cultural </li></ul><ul><li>Els espais i el temps : atenció a les necessitats i interessos dels infants i a l’adquisició d’autonomia </li></ul>Orientacions metodològiques (Annex-I)
 11. 11. <ul><li>La diversitat a l’aula: anàlisi i aprofitament. La diversitat com a font d’enriquiment </li></ul><ul><li>Família i escola: </li></ul><ul><li>Cooperació família - escola. </li></ul><ul><li>Importància d’un bon model d’acolliment i d’adaptació. </li></ul><ul><li>El paper dels educadors: </li></ul><ul><ul><li>Treball en equip: L’equip docent i de cicle </li></ul></ul><ul><ul><li>L’educador/-a com a gestor de la complexitat de la vida a l’aula. </li></ul></ul><ul><li>L’avaluació: </li></ul><ul><ul><li> Dels aprenentatges, processos d’aprenentatge i de la pràctica docent </li></ul></ul><ul><ul><li>L’avaluació com a instrument d’acció pedagògica, de caire formatiu </li></ul></ul><ul><li>Les famílies i l’avaluació </li></ul><ul><li>Per obtenir la informació necessària </li></ul><ul><li>Com a destinatàries de la informació Com a partícips del procés educatiu </li></ul>Orientacions metodològiques (Annex-II)
 12. 12. <ul><ul><li>Coneixement de si mateix i autonomia personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Coneixement de l’entorn </li></ul></ul><ul><ul><li>Llenguatges: comunicació i representació </li></ul></ul><ul><li>Tractament globalitzat: adquireixen sentit des de la seva complementarietat . </li></ul>Àrees = àmbits d’actuació
 13. 13. <ul><li>Consciència de si mateix i construcció de la pròpia identitat a partir de la interacció amb els altres i amb l’entorn </li></ul><ul><li>- Progressiu control motor </li></ul><ul><li>- Procés de diferenciació dels altres </li></ul><ul><li>- Desenvolupament de la consciència emocional </li></ul><ul><li>- Pas de la dependència total a una independència cada cop major respecte als adults </li></ul><ul><li>- Constatació de les pròpies possibilitats i limitacions </li></ul><ul><li>Adquisició de progressiva autonomia en els diferents aspectes </li></ul><ul><li>Adquisició de valors i hàbits </li></ul><ul><li>Relació amb els altres </li></ul>Àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal
 14. 14. <ul><li>Descobriment i representació dels contextos de l’entorn de l’infant </li></ul><ul><li>Exploració, representació, comunicació… Investigació de l’entorn (incloent els aprenentatges de caire matemàtic) </li></ul><ul><ul><li>Per comprendre com funciona la realitat, l’infant investiga el comportament i les propietats d’objectes i matèries: actua i estableix relacions amb els elements del medi físic, els explora i identifica, reconeix les sensacions que produeixen, anticipa els efectes de les seves accions sobre ells, detecta semblances i diferències, ordena, quantifica, manipula, comunica, representa... Passant així de la manipulació a la representació, origen de les habilitats lògiques matemàtiques. Les tasques d’investigació responen al desig innat d’exploració i de coneixement del món que té l’infant i inicien l’organització del procés de treball. </li></ul></ul><ul><li>Incidència en els valors de la identitat i de la interculturalitat </li></ul><ul><li>El medi és la realitat en la qual s’aprèn i sobre la qual s’aprèn </li></ul>Àrea de coneixement de l’entorn
 15. 15. <ul><li>La comunicació i la representació com a nexe entre el món interior i l’exterior </li></ul><ul><li>Llenguatge corporal </li></ul><ul><ul><li>Ús del cos amb intenció comunicativa i representativa. Les primeres intencions comunicatives es donen a través del gest, la mirada, el plor i la rialla... Cal considerar el joc simbòlic i l’expressió dramàtica com una manera de manifestar la pròpia afectivitat i el coneixement del món . </li></ul></ul><ul><li>Llenguatge verbal </li></ul><ul><ul><li>L’expressió del que aprenen, pensen i senten és imprescindible per configurar la identitat personal, per conèixer, per aprendre a fer, a ser i a conviure. El llenguatge oral és alhora objectiu i instrument. </li></ul></ul><ul><ul><li>En el segon cicle els infants han de descobrir i explorar els usos de la lectura i de l’escriptura. Cal aprofitar el seu interès per iniciar el coneixement del text escrit, de forma significativa i funcional, per al coneixement pràctic de si mateix, dels altres i del món. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal atendre també al desenvolupament d’actituds positives cap a la llengua catalana i cap a la dels altres i a la introducció a la llengua estrangera al segon cicle. </li></ul></ul>Àrea de llenguatges: comunicació i representació (I)
 16. 16. <ul><li>Llenguatge artístic </li></ul><ul><ul><li>Llenguatge plàstic: manipulació de materials, textures, objectes i instruments, i aproximació respectuosa a les produccions dels companys i de l’entorn per adquirir noves habilitats i destreses, vies personals d’expressió i per despertar la sensibilitat estètica i la creativitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llenguatge musical: desenvolupament de capacitats vinculades a la percepció, al cant, a l’ús d’objectes sonors i d’instruments, al moviment corporal i a la creació a partir de l’escolta activa, l’exploració, la manipulació i el joc amb els sons i amb la música, per adquirir habilitats i destreses per a la producció, l’ús i la comprensió de sons amb sentit expressiu i comunicatiu i afavorir el despertar de la sensibilitat estètica. </li></ul></ul><ul><li>Llenguatge Audiovisual i de les tecnologies de la informació i la comunicació </li></ul><ul><ul><li>Els infants han de descobrir que les imatges i els sons, com les paraules, expliquen històries que han d’interpretar i han d’utilitzar imatges, sons i paraules per construir missatges. A través de les narracions i del diàleg aprendran a diferenciar el món imaginari del real. En aquest àmbit adquireix rellevància l’ús de les TIC. </li></ul></ul>Àrea de llenguatges: comunicació i representació (II)
 17. 17. <ul><li>La preparació cap a les competències bàsiques </li></ul>
 18. 18. <ul><li> Orientacions metodològiques </li></ul><ul><li>L ’infant és el protagonista del propi aprenentatge. A l’educació infantil el procés d’ensenyament i d’aprenentatge s’orienta cap al desenvolupament de les capacitats que permetran el posterior assoliment, al llarg de l’escolarització obligatòria, de les competències que es consideren bàsiques per a l’alumnat , que permetin l’aprenentatge al llarg de la vida i la socialització en els entorns més propers, a més d’atendre la consecució de les nocions bàsiques d’interpretació de la realitat que l’envolta, a través del desenvolupament físic, emocional, afectiu, social i intel·lectual dels infants. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>Àrees = àmbits d’actuació </li></ul>Continguts treballats a través d’activitats : Globalitzades Significatives Contextualitzades Funcionals Desenvolupament de les capacitats que permetran l’assoliment de les competències bàsiques
 20. 20. <ul><li>Àrea de llenguatges: comunicació i representació </li></ul><ul><li>Objectiu 9 </li></ul><ul><li>Aproximar-se al coneixement d’obres artístiques expressades en diferents llenguatges i, progressivament, als elements que les composen, realitzant activitats creatives, de representació i d’expressió artística . </li></ul><ul><ul><li>Àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectiu 7 </li></ul></ul><ul><li>Realitzar, de manera cada cop més autònoma, activitats habituals i tasques senzilles per resoldre problemes de la vida quotidiana, augmentant el sentiment d’autoconfiança i la capacitat d’iniciativa, i desenvolupant estratègies per satisfer les seves necessitats bàsiques, per organitzar el treball i per comprovar els nous aprenentatges. </li></ul>
 21. 21. Suposem... A una classe de 4 ò 5 anys, un infant du un llibre amb imatges d’obres de Joan Miró d’una exposició que ha visitat. Les fotografies propicien la conversa a classe, i els infants aporten les seves experiències i coneixements sobre la pintura, opinen, aventuren hipòtesi... La mestra proposa als alumnes investigar sobre el pintor. Després de vàries setmanes, els infants reconeixen algunes obres del pintor, coneixen els trets més importants del seu alfabet plàstic (colors, elements que es repeteixen a la seva obra, materials...). Han fet produccions plàstiques lliures suggerides per alguna de les seves obres o a partir d’alguns dels elements dels seus quadres. Reconeixen el nom del pintor, molts l’escriuen i, fins i tot, algun escriu el propi nom imitant la grafia de la signatura de Joan Miró. Han inventat històries a partir d’una obra, han esbrinat la mida real d’algun quadre... <ul><li>Han sorgit de l’interès i necessitats dels infants (són significatius) </li></ul><ul><li>S’han construït integrant diferents àmbits de coneixement (globalització) </li></ul><ul><li>Han sorgit d’un context real (contextualització) </li></ul><ul><li>Permeten accedir a nous aprenentatges i proporcionen estratègies per a continuar aprenent (funcionalitat) </li></ul>CONTINGUTS NO RELLEVANTS PER SI MATEIXOS, PERÒ... ELS CONTINGUTS SÓN UN MITJÀ, NO UNA FINALITAT

×