Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat didctica coneguem itàlia

3,018 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat didctica coneguem itàlia

 1. 1. UNITAT DIDÀCTICA Proposta d’intervenció : CONEGUEM ITÀLIA (atenció a la diversitat) Grup : Rodamón
 2. 2. PLANIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA- PROJECTE C OL·LABORATIU <ul><li>1 .Quin tema ? 2. Àrees implicades. 3. Justificació. 3 .Què pretenem ? </li></ul><ul><li>a .Capacitats/ Competències b. Objectius </li></ul><ul><li>4 .Quins continguts? a . Continguts comuns . Seqüència . b. Específics per assignatures. Seqüència. </li></ul><ul><li>5 .Criteris d'avaluació </li></ul><ul><li>6 .Com ? (metodologia ) 7. Proposta d'activitats </li></ul><ul><li>8 .Organització </li></ul><ul><li>9 .Com i quina s'avaluarà ? 10 .Referències bibliogràfiques, webs. </li></ul>
 3. 3. 1. Unitat didàctica (tema) “ Conegum Itàlia” 2. Àrees implicades/ (En el cas que sigui una proposta curricular) - Descoberta d’un mateix i dels altres. - Descoberta de l’entorn - Comunicació i llenguatge 3.Justificació -Psicològica: Segons Piaget els nostres alumnes estan a l’estadi pre-operacional, on apareix l’adquisició de la representació mental i l’acció mental, però encara ha d’actuar físicament per obtenir solucions. I al sub-estadi intuïtiu o conceptual on la intuïció té un gran paper, ja que, el nens interioritzen les percepcions en forma d’imatges. Les característiques d’aquesta etapa són que el nen només veu el seu punt de vista. Només es centra en una característiques d’un objecte. El seu raonament va del particular al particular, no com els adult que anem del particular al general. -Sociològica: Ens situem a una escola de Barcelona, amb un nivell cultural i econòmic mitjà-alt, on no trobem immigració. Els nens de la classe són catalans a excepció d’en Marco que és italià. Tenim 25 alumnes dels quals 14 són nenes i 11 nens. Amb l’arribada d’aquest nen, els nostres alumnes, que estan en una edat amb ganes de descobrir coses noves, han mostrat molt d’interès per aprendre coses del país d'on prové.
 4. 4. 3.Justificació -Pedagògica: treballem amb el model constructivista , on el nen construeix el seu propi coneixement a partir de la informació que rep i interactua amb el seu entorn. Segons Vigotsky ens basem en la ZDP “la distancia entre el nivell de desenvolupament, determinat per la capacitat per resoldre independentment un problema, i el nivell de desenvolupament potencial, determinat a través de la resolució d’un problema sota la guia d’un adult o en col·laboració amb un altre company més capaç”. Però l’aprenentatge del nen és sempre amb una actitud activa d’aquest i està condicionada per dos tipus de mediadors: les eines que són els coneixements previs i els símbols que utilitza per fer propis els estímuls que rep. Nosaltres, els mestres, serem els mediadors per ajudar als alumnes a activar i estructurar els coneixements previs proposant-los experiències enriquidores i que suposin un repte per a ells, per tal d’ampliar la ZDP. Així aconseguirem que l’aprenentatge i l’ensenyament es solapin i d'aquesta manera aconseguir un procés d’ensenyament-aprenentatge En la nostra unitat didàctica utilitzarem tallers i els racons, d'aquesta manera a cada activitat focalitzarem el que ens interessa treballar. Necessitem doncs, tenir dues mestres per a cada activitat de tallers i una per a cada racó, i així dirigir bé la feina.
 5. 5. 3.Justificació - Epistemològica : Aprofitant l'arribada d'un nen italià a l'aula. Utilitzem aquesta situació per a integrar-lo i que els nens aprenguin coses d'un altre país. El tema de la unitat didàctica és el coneixement del país italià. Anem del més general al més concret, començant amb una conversa sobre el país italià, situant-lo en el món i treballant la seva forma (bota), fins arribar al més concret, treballant: la literatura, el menjar, la música i l’art italià.
 6. 6. PRESENTACIÓ DEL TEMA : <ul><li>Estem a mitjans de curs i a l'aula de P5 ha arribat un nen italià , es diu Marco. Entén i parla castellà, ja que el seu pare és espanyol, encara que la seva llengua materna és l’italià. </li></ul><ul><li>Hem explicat als nens que el Marco ha arribat d'un altre país on hi ha unes costums i una cultura diferents. Als nens els hi ha agradat molt el tema i han volgut saber més coses sobre el país originari d'en Marco: Itàlia. Tots els nens els ha fet molta gràcia veure que parla diferent que nosaltres. </li></ul><ul><li>A partir d’aquí creem una unitat didàctica per conèixer aquest país i els seus costums. </li></ul>
 7. 7. 3. QUÈ PRETENEM? <ul><li>a.Capacitats : </li></ul>Veure document de descripció de competències/capacitats. Capacitats/ competències Subcapacitats / subcompetències Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. - Sentir satisfacció de les pròpies accions i produccions - Controlar i dominar l’equilibri estàtic i dinàmic del seu cos Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. - Comprendre i establir relacions entre fets i fenòmens de l’entorn natural i social - Usar i interpretar el llenguatge matemàtic en la descripció de situacions properes - Resoldre problemes que impliquin una operació. Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. - Tenir curiositat i respecte pel món que ens envolta - Mostrar interès per conèixer i aprendre - Mostrar actitud de responsabilitat i respecte envers l’entorn, els altres i amb un mateix. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes. - Respectar i acceptar els altres, els seus interessos i punts de vista (social i cultural) - Apreciar les característiques de les diferents cultures de l’entorn escolar més proper. Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. - Participar i tenir interès per activitats col·lectives: saber col·laborar, compartir amb els altres, esperar el torn, acceptar les decisions, compartir els acords... - Conèixer i acceptar les normes bàsiques de convivències - Utilitzar les expressions i costums de relació i convivència
 8. 8. 3.QUÈ PRETENEM ? <ul><li>b. Objectius : poden ser comuns o especificar-los per àrees. Tenir en compte el currículum o altres materials de suport . Apuntar al costat de cada objectiu a quin objectiu del currículum es refereix . Referenciar les fonts. (entre 4-6 objectius màxim) </li></ul>Objectius didàctics Què diu el currículum? <ul><li>Conèixer una altra cultura a partir de totes les activitats proposades. </li></ul><ul><li>Reconèixer l’ idioma, l’ himne i la situació geografia d’Itàlia. </li></ul><ul><li>Saber organitzar-se a l’espai a partir de la obra d’Arcimboldo. </li></ul><ul><li>Aplicar coneixements matemàtics bàsics (mesura i classificacions) mentre realitzen un taller de cuina. </li></ul><ul><li>Millorar motricitat fina i coordinació bimanual a partir dels diferents tallers i racons proposats. </li></ul><ul><li>Diferenciar la qualitat del so fort i fluix a partir d’una audició. </li></ul><ul><li>Respectar el torn de paraula i participar en el grup. </li></ul><ul><li>Conèixer el propi cos i les seves possibilitats </li></ul><ul><li>Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d’altres companys i companyes, generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s’hi estableixen </li></ul><ul><li>Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de les informació i la comunicació. </li></ul><ul><li>Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-se mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació. </li></ul><ul><li>Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i la col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacifica. </li></ul><ul><li>Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, coneixent els propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar confiança en la regulació d’un mateix. </li></ul>
 9. 9. 4.CONTINGUTS Continguts didàctics Què en diu el currículum? Exploració del propi del cos i les seves possibilitats Explotació de moviments re relació amb un mateix,, els altres, els objectes, i la situació espaciotemporal, tot avançant en les possibilitats expressives del propi cos. Coneixement d’una nova cultura Exploració, acceptació, respecte i valoració positiva dels trets característics dels altres, sense prejudicis ni estereotips que dificulten la convivència. Exercitació del diàleg: torn de paraula, respecte als altres, l’escolta... Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixin la relació amb els altres : cura, atenció, escolta, diàleg i respecte Participació i col·laboració en les activitats proposades Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com ara converses, contextos de joc, activitats de la vida quotidiana i activitats relacionades amb la cultura Experimentació amb diferents materials Exercitació de destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar i plegar, adquirir coordinació oculo-manual Utilització de les matemàtiques Comunicació a través del codi matemàtic en situacions de la vida quotidiana
 10. 10. 4.CONTINGUTS – MAPA CONCEPTUAL Coneixem una altra cultura Exercitació del diàleg: torn de paraula, respecte als altres, l’escolta... Exploració del propi del cos i les seves possibilitats Participació i col·laboració en les activitats proposades Exploració del propi del cos i les seves possibilitats Experimentació amb diferents materials Utilització de les matemàtiques
 11. 11. 5.CRITERIS D’AVALUACIÓ <ul><li>. </li></ul>Criteris Què en diu el currículum? Criteri 1 Participar en la conversa amb respecte a les normes i als altres Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions: escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discriminatori i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües Criteri 2 Saber utilitzar les mesures i classificació dels elements. Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, reconèixer patrons i verbalitzar-ho Criteri 3 Formular hipòtesis Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions, emprant les mesures adequades i la seva representació gràfica Criteri 4 Tenir actitud col·laboradora amb altres. Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions afectives positives mútues Criteri 5 Treballar amb la psicomotricitat (fina i coordinació bimanual) , conèixer del propi cos i la seva relació amb l’espai. Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats i característiques del seu propi cos. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se amb les seves pròpies emocions i iniciar-se en la seva identificació
 12. 12. 6.¿ COM ?(METODOLOGIA) <ul><li>Utilitzarem la metodologia de tallers i racons . Cadascun dels tallers estan desenvolupats més endavant. </li></ul><ul><li>Els racons els usarem per aprofundir en el coneixements d’Itàlia i donar una coherència a totes les activitats que es van realitzen dia a dia a l’aula. </li></ul>
 13. 13. 7.PROPOSTA D’ACTIVITATS PROCÉS METODOLÒGIC EN LA UNITAT DIDÀCTICA 1ª Activitats de presentació de la unitat Presentació de la unitat i motivació. Avaluació dels coneixements previs del tema. 2ª Activitats d'anàlisis dels continguts (d’estructuració) Activitats de desenvolupament.: Taller de cuina, taller de conte, taller d’art i taller de música. Activitats de reforç i consolidació: Racó de llengua, de matemàtiques, de joieria i de disfresses. 3ª activitats de síntesis i transferència Tancament de la unitat
 14. 14. <ul><li>Introducció del tema: La manera d'introduir el tema serà a partir d’una escenificació per part de la mestra amb una màscara veneciana i música ambiental, per donar lloc posteriorment a la conversa amb els nens. A continuació desenvolupem la presentació de la unitat, la conversa i els diferents tallers que realitzarem. </li></ul><ul><li>Farem servir les noves tecnologies i plasmarem cada activitat en diverses fotografies, d'aquesta manera anirem confeccionant un mural de tot el nostre recorregut pel país italià. </li></ul>1ª Presentació del tema . (I) Activitats d’introducció o presentació de la unitat i motivació:
 15. 15. Nom de l’activitat : Introducció al tema Temporalització : 20 minuts Grup : classe Espai : l’aula Material : - Màscara veneciana - Música italiana <ul><li>Capacitats/Competències Objectius </li></ul><ul><li>En aquesta activitat volem introduir el tema que tractarem de manera motivadora. </li></ul>Desenvolupament: Posarem música italiana ambiental i entrarem a l’aula amb una màscara veneciana. Ens anirem apropant a cada nen mentre escoltem la musica de fons. Quan acabi la cançó, els mostrarem la màscara i parlarem sobre ella. Els direm si saben que és i d'on ve. A partir d’aquesta introducció, podrem començar la unitat didàctica amb motivació per part dels nens. Avaluació : No avaluarem aquesta activitat, ja que l’únic objectiu que ens hem proposat és introduir el tema
 16. 16. <ul><li>Què sabem sobre Itàlia? Partirem dels coneixements dels nens sobre aquest país. A partir d'aquests coneixements, iniciarem la unitat didàctica. </li></ul><ul><li>Ho farem amb: tallers i racons i farem fotos de cada activitat que penjarem en un mural a la classe per a tenir tot el recorregut. </li></ul><ul><li>Conversa:“què sabem sobre Itàlia?” </li></ul><ul><li>Tallers: “fem una pizza”, “apropem-nos a l’art italià”, la història d’en Pinotxo” “audició musical” </li></ul><ul><li>Racons: Llengua, matemàtiques, disfresses i joieria . </li></ul>1ª Presentació dels continguts. (II) Activitats d’avaluació de coneixements previs del tema.
 17. 17. Nom de l’activitat : Què sabem sobre Itàlia? Temporalització : 40 minuts Grup: classe Espai : aula Material: - Mapamundi - Bola del món <ul><li>Capacitats/Competències: </li></ul><ul><li>Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. </li></ul><ul><li>Objectius didàctics : </li></ul><ul><li>Respectar el torn de paraula i participar en el grup. </li></ul><ul><li>Conèixer una altra cultura. </li></ul><ul><li>Aquesta és una activitat prèvia. També hi hauran objectius per ajudar a la mestra a iniciar la proposta didàctica. Aquests seran: </li></ul><ul><li>Saber els coneixements previs dels nens. </li></ul><ul><li>Conèixer els interessos dels nens. </li></ul><ul><li>Motivar la seva curiositat sobre el tema. </li></ul>
 18. 18. Desenvolupament: Començarem la sessió de la conversa, després de les rutines diàries. Els nens estaran asseguts a la cadira en rotllana. Demanarem al Marco que localitzi el seu país al mapa. - Parlarem de la forma que té i que ens suggereix. Si està a prop o lluny de nosaltres. Si hi ha mar la voltant, quin país està més a prop... - Si coneixen cançons, músics italians... i si el Marco coneix alguna cançó o dansa del seu país. - Com parlen, com sona la llengua italiana: escoltarem al Marco com parla amb italià. Una salutació (intentarem saludar cada dia durant aquest trimestre en italià: buon jorno” - Pensarem si mengen el mateix que nosaltres, si tenen algun menjar típic.. Introduirem el tema de la pizza,si la coneixen, si saben quina forma té, si algú l’ha menjat... <ul><li>Avaluació : </li></ul><ul><li>Participació a la conversa amb respecte a les normes i als altres. </li></ul><ul><li>Escolta al companys. </li></ul><ul><li>Mostra interès en la conversa. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Continguts conceptuals: </li></ul><ul><li>Localització I morfologia d’Itàlia. </li></ul><ul><li>La pizza I els seus ingredients. </li></ul><ul><li>El pintor Arcimboldo I la seva obra. </li></ul><ul><li>El conte d’en Pinotxo. </li></ul><ul><li>L'himne d’Itàlia. </li></ul><ul><li>Continguts procidementals: </li></ul><ul><li>Interacció de preguntes I respostes amb la mestra. </li></ul><ul><li>Manipulació dels elements per a fer una pizza. </li></ul><ul><li>Organització de diferents elements en un espai determinat. </li></ul><ul><li>Elaboració d’un Pinotxo de plastelina. </li></ul><ul><li>Audició de l’himne d’Itàlia. </li></ul><ul><li>Continguts actitudinals: </li></ul><ul><li>Actitud d’escolta </li></ul><ul><li>Respecte als altres </li></ul><ul><li>Participació en les diferents activitats proposades. </li></ul><ul><li>Interacció amb els altres. </li></ul>2ª Anàlisis dels continguts. (I) Activitats de desenvolupament dels continguts.
 20. 20. Nom de l’activitat : Fem un pizza Temporalització: 3 sessions d’una hora Grup : classe Espai: Aula, pati i cuina Material: - Farina, sal, aigua, salsa de tomàquet. - Portarem de casa: davantal, condimentació per la pizza: pernil dolç, mozzarella, salami,llaunes de tonyina, formatge ratllat, bacon... - Estris: Bàscula, vas mesurador, rotuladors, fulls, cinta adhesiva,caixes per classificar. <ul><li>Capacitats/Competències: </li></ul><ul><li>Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques a partir de la classificació i mesura dels aliments. </li></ul><ul><li>Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges a partir de la relació que s’estableix amb els companys mentre treballen en grup. </li></ul><ul><li>Objectius didàctics: </li></ul><ul><li>Conèixer una altra cultura. </li></ul><ul><li>Aplicar coneixements matemàtics bàsics: mesura i classificació. </li></ul><ul><li>Treballar la motricitat fina i la coordinació bimanual. </li></ul>
 21. 21. Taller Proyectos de Aula Desarrollo de Competencias. Septiembre 2009 <ul><li>Desenvolupament: </li></ul><ul><li>Dies abans de començar aquesta activitat donarem als pares una circular on s'explicarà el funcionament i els demanarem la seva ajuda. Hauran de portar el primer dia ingredients per una pizza (pernil dolç, mozzarella, salami, tonyina, formatge, bacon...), el segon dia un davantal o una samarreta vella per a que no s'embrutin i l'últim dia és una invitació per a que vinguin a berenar a la classe les pizzes que hauran elaborat. </li></ul><ul><li>Primera sessió : Organitzem sobre una taula diferents caixes (o tupers) cada una amb el nom d'un ingredient . Un per un aniran posant el ingredients que porten al lloc on correspon. </li></ul><ul><li>Un cop classificats portarem els aliments a la nevera de l'escola per a utilitzar-los el dia que fem la pizza. </li></ul><ul><li>Segona sessió : Portem a la classe: farina, llevat, i aigua. Diem als nens que farem la massa d'una pizza i apuntem a la pissarra les quantitats que hem de posar de cada ingredient. Cada nen es posarà el seu davantal o la samarreta per a començar el taller. </li></ul><ul><li>Dividim als nens per grups i donem a cada grup una bàscula, un vas de mesura i un bol per a barrejar quan tinguin les quantitats. Quan ja ho tinguin taparem cada bol amb un drap de cotó i ho deixarem reposar a la cuina de l'escola fins l'endemà. Amb aquesta activitat els nens veuran la diferència al mesurar un sòlid i un líquid, així com aprendran diferents unitats de mesura. </li></ul><ul><li>Tercera sessió : Cada grup agafarà de la cuina el bol on hagi elaborat la massa, una safata i una mica de farina. Estendrem farina a la taula on treballem, i amb l'ajuda d'un rodet estirarem la massa fins que quedi ben plana. La posarem a la safata i afegirem els ingredients que vam portar dies abans. </li></ul><ul><li>Un cop estigui feta la portarem a la cuina per a que la cuinera ens ajudi a fornejar. </li></ul><ul><li>A la tarda abans de plegar, un encarregat de cada grup anirà a buscar la pizza feta a la cuina i les portarem al pati per a poder berenar amb els pares. </li></ul>Avaluació : Valorarem diferents ítems: - Si el nen és capaç de manipular els estris (motricitat fina). - Si el nen utilitza les dues mans a l'hora de fer la massa de pizza. (valorarem si veiem lateralització). - Si el nen és capaç mesurar i classificar els aliments. - Si el nen parla amb els companys de la nova cultura que està coneixent.
 22. 22. Nom de l’activitat : Coneguem l'art Italià ! Temporalització : 4 sessions d'una hora cadascuna. Grup : classe Espai : aula <ul><li>Material : </li></ul><ul><li>Documentació del pintor (fotos seves, biografia, fotos pintures), </li></ul><ul><li>Retalls de revistes, fruites, verdures, elements naturals de l’estació de l’any. </li></ul><ul><li>- Capses, pegament, paper per mural i fulls. </li></ul><ul><li>Capacitats/Competències </li></ul><ul><li>Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. </li></ul><ul><li>Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. </li></ul><ul><li>Treballar psicomotricitat fina, coordinació bimanual i oculo-manual a partir de treballs manuals (formular hipòtesis). </li></ul><ul><li>Objectius: </li></ul><ul><li>Conèixer una altra cultura. </li></ul><ul><li>Aplicar coneixements matemàtics bàsics: classificació i mesura. </li></ul><ul><li>Saber organitzar l’espai. </li></ul>
 23. 23. Taller Proyectos de Aula Desarrollo de Competencias. Septiembre 2009 <ul><li>Desenvolupament: </li></ul><ul><li>Primera sessió : posem una foto a la classe del pintor, expliquem la seva vida amb un conte, els ensenyem fotos de les seves obres. </li></ul><ul><li>Segona sessió: Agafem una foto d'un quadre d´Arcimboldo. Ensenyem una part petita del quadre,on només es vegi el color, preguntem quin color és i que podria ser. Així anem descobrint fruites fins veure el quadre sencer. Un cop tinguem el quadre sencer llegim la poesia de Gregorio Comanini per a fixar més la percepció de les fruites i colors. </li></ul><ul><li>Tercera sessió : El dia abans demanem als nens i als pares que l'endemà portin fruites, flors i fulles de temporada. Un cop les portin, utilitzarem caixes per a classificar-les. Posem un paper gran al terra i treballem amb les fruites de la mateixa manera que ho fa Arcimboldo en les seves pintures, és a dir, amb les fruites i flors elaborarem una cara. Cada nen escollirà una fruita o flor, i les posarà al paper per a realitzar l’obra. Un cop el tinguem fet li farem una foto des de dalt la imprimirem i la penjarem a la classe. </li></ul><ul><li>Aquesta activitat la farem en petits grups. Farem grups de cinc nens i per tant tindrem cinc obres d’art. Després podem exposar totes les obres al passadís. </li></ul><ul><li>Quarta sessió : Igual que amb la sessió de les fruites, demanem als nens i als pares que durant tota la setmana vagin portant fotografies de diferents fruites, verdures, flors, plantes... </li></ul><ul><li>Donem a cada nen un full i utilitzem els retalls que hem recollit entre tots per elaborar un quadre similar als que pinta Arcimboldo. </li></ul><ul><li>Avaluació : </li></ul><ul><li>El nen parla amb els companys de la nova cultura que està coneixent. </li></ul><ul><li>Classificar correctament les diferents fruites i flors que han portat de casa. </li></ul><ul><li>És capaç d’organitzar els diferents elements tot construint una cara. </li></ul>
 24. 24. Nom de l’activitat: Fort i fluix! (escoltem l´himne italià) Temporalització: 30 min. Grup: classe Espai: sala polivalent/ classe de psicomotricitat <ul><li>Material: </li></ul><ul><li>-Cd amb l’himne d'Itàlia </li></ul><ul><li>Reproductor CD. </li></ul>Capacitats/Competències: Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. Objectius: -Conèixer una altra cultura -Conèixer el cos i les seves possibilitats -Identificar l’himne Itàlia -Diferenciar la qualitat del so fort i el fluix Desenvolupament: Una de les coses que volem aconseguir en aquesta activitat, és que els nens diferenciïn la tonalitat forta i fluixa, per introduir aquests dos conceptes, el primer que farem serà cantar la cançó Jo vull cantar . La cantarem diverses vegades de manera que sàpiguen diferenciar les diferents tonalitats. Una vegada veiem que han assolit els conceptes, els explicarem que posarem l’himne d’Itàlia. Quan la música soni fort hauran d’aixecar els braços i anar bellugant-se per la classe , i quan la música canviï de tonalitat a flux, s’hauran d’ajupir i anar a quatre potes per la classe. Com a la cançó costa diferenciar aquestes tonalitats, els ajudarem nosaltres pujant i baixant el volum. La repetirem un o dos cop més per acabar d’assolir els objectius. <ul><li>Avaluació : </li></ul><ul><li>El nen identifica la cançó com a himne d’Itàlia </li></ul><ul><li>Identifica correctament el so fort i el so fluix </li></ul>
 25. 25. Nom de l’activitat : Pinotxo! Temporalització: 3 sessions (1ª 20min., 2ª 30min., 3ª 1 hora) Grup: classe Espai: aula <ul><li>Material: </li></ul><ul><li>- Conte de Pinotxo </li></ul><ul><li>Ninot de fusta (Pinotxo) </li></ul><ul><li>Plastilina </li></ul><ul><li>Escuradents </li></ul><ul><li>Capacitats/Competències: </li></ul><ul><li>Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes. </li></ul><ul><li>Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. </li></ul><ul><li>Objectius: </li></ul><ul><li>Conèixer una altra cultura. </li></ul><ul><li>Treballar motricitat fina i coordinació bimanual </li></ul><ul><li>Respectar el torn de paraula i participar en el grup. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Desenvolupament: </li></ul><ul><li>1ª Sessió : Organitzarem els nens en una rotllana, asseguts al terra, per a presentar el Pinotxo (portarem un ninot de fusta) i els explicarem la seva història (conte de Pinotxo). </li></ul><ul><li>2ª Sessió : Conversarem sobre els trets característics del Pinotxo (què li passa quan diu mentides?,què fa quan s'ajunta amb males companyies?, per què li creix el nas?...) </li></ul><ul><li>Utilitzarem els valors del conte per a veure la importància que tenen en la vida diària: dir sempre la veritat, cuidar les bones amistats, fer cas als pares... </li></ul><ul><li>3ª Sessió : Elaboració d'un ninot de plastilina amb un nas molt llarg per a recordar els valors importants del conte del Pinotxo. </li></ul>Avaluació : - Conèixer una altra cultura. - Treballar la motricitat fina i la coordinació bimanual. - Respectar el torn de paraula i participar en el grup.
 27. 27. <ul><li>Farem racons relacionats amb el país italià per a consolidar els objectius proposats: </li></ul><ul><li>Racó de disfresses i maquillatge: Posarem una capsa plena de disfresses i els dibuixarem a la cara una màscara veneciana. Els deixarem que juguin lliurement. </li></ul><ul><li>Racó de llengua: Posaran el seu nom amb tallarins. Necessitarem fulls, cola i pasta. </li></ul><ul><li>Racó de joieria: Pintaran macarrons i els enfilarem per a elaborar un collaret. Se’l podran emportar a casa. Necessitarem pintura, cordill i macarrons. </li></ul><ul><li>Racó de matemàtiques: Els donarem diferents consignes: Col·locar galets a un potet (1, 2, 3... Fins a 10). Posteriorment els demanarem que s’ajuntin entre diferents membres del grup i facin sumes. Les consignes aniran variant al llarg de l’activitat i depenent de les característiques de cada grup. </li></ul><ul><li>Tots els nens hauran de passar per cadascun dels tallers i posaran un gomet de diferent color a una gràfica quan ja l’hagin realitzat. </li></ul>2ª anàlisis dels contiguts. (III) Activitats d’ampliació.
 28. 28. <ul><li>Conversa: Parlarem sobre tot el que han après sobre Itàlia I les seves costums. Aprofitarem aquesta activitat per avaluar tots els objectius que ens hem proposat a partir de la observacó i el diari dela mestra. </li></ul><ul><li>Exposició de fotografies per a que els pares puguin veure els treballs que han fet els nens durant tot el trimestre. </li></ul><ul><li>Àlbum que elaborarà cada nen, inclourà fotos i explicacions de tot el treball realitzat sobre Itàlia. </li></ul>3ª Síntesis y transferència  
 29. 29. Nom de l’activitat: Què hem après? Temporalització: 30 min. Grup : classe Espai : aula Material: Fotografies de totes les activitats i música italiana. <ul><li>Capacitats/Competències: </li></ul><ul><li>Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. </li></ul><ul><li>Objectius didàctics : </li></ul><ul><li>Respectar el torn de paraula i participar en el grup. </li></ul>Desenvolupament: Ens posarem en rotllana dins l'aula (igual que a la primera activitat) i preguntarem si ens agrada el que hem conegut d'Itàlia. Farem preguntes obertes sobre tot el que hem aprés per veure el grau d'assoliment final dels alumnes. Farem un repàs visual per totes les activitats (tindrem fotos en el mural de l'aula de totes les activitats) per adonar-nos de tot el que hem après i tot el que hem treballat. Finalment preguntarem quin viatge els agradaria fer ara, per saber si podem utilitzar aquest mètode per conèixer un altre país que interessi als nens. Avaluació : A partir de l’observació i el diari de la mestra durant tot el trimestre, podrem valorar si el nen ha assolit o no els objectius que ens hem proposat amb aquesta unitat didàctica. Però el més important i el que més tindrem en compte és que el nen mostri interès pel que fa i gaudeixi amb il·lusió, de les activitats i de la relació amb els companys.
 30. 30. <ul><li>Els nens per a fer els tallers s’organitzaran en gran grup. Algunes de les activitats les farem per taules a l’aula. En tots hi participarà la classe sencera. </li></ul><ul><li>En els racons els nens s’organitzaran per grups de 6 repartits en quatre racons. Tots hauran de passar per tots els racons. </li></ul>8. Organització (I) Els grups
 31. 31. <ul><li>L’aula de P5 </li></ul><ul><li>El passadis (racó de disfresses i maquillatge) </li></ul><ul><li>El pati </li></ul><ul><li>La sala polivalent </li></ul><ul><li>La cuina. </li></ul>8. Organització (II) Els espais
 32. 32. 8. ORGANITZACIÓ (III) <ul><li>La durada total de la unitat didàctica serà d’un trimestre, ja que algunes de les activitats les repetirem per assolir tots els objectius que ens hem proposat. </li></ul><ul><li>Els tallers els farem un cop per setmana (el divendres a la tarda) I els racons els farem el dimarts a la tarda. </li></ul><ul><li>El taller de la pizza el realitzarem en tres sessions durant la mateixa setmana degut a les seves característiques logístiques. </li></ul>El temps
 33. 33. 9.AVALUACIÓ INDICADORS I INSTRUMENTS CRITERIS i INDICADORS Criteri 1 Sap respectar el torn de paraula i tenir una actitud d’escolta. Indicador 1 Respecta el torn de paraula i escolta als seus companys. Criteri 2 Sap reconèixer l’ idioma, l’ himne i la situació geogràfica d’Itàlia. Indicador 2 Reconeix l’idioma, l’himne i la situació geogràfica d’Itàlia. Criteri 3 Sap organitzar-se a l’espai Indicador 3 S’organitza a l’espai. Criteri 4 Sap aplicar els coneixements bàsics de mesura i classificació Indicador 4 Aplica coneixements matemàtics bàsics de mesura i classificació Criteri 5 Sap coordinar les seves mans i té coordinació bimanual. Indicador 5 Utilitza amb coordinació les seves mans Criteri 6 Sap diferenciar el so fort i fluix Indicador 6 Diferencia el so fort i fluix a l’audició
 34. 34. 10 . REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, WEBS <ul><li>BIBLIOGRAFIA : </li></ul><ul><li>Agelet, J. [et al.] (2001). Estrategias organizativas de aula . Venezuela: Editorial Laboratorio Educativo. </li></ul><ul><li>Vega, S. (2006). Laboratorios de ciencias en la escuela infantil. Barcelona: Graó. </li></ul><ul><li>Battista, Q. (2005). Los talleres en educación infantil. Barcelona: Graó. </li></ul><ul><li>Vigy, J. (1980). Organización cooperativa de la clase.Talleres permanentes con niños de 2 a 7 años. Madrid: Cincel. </li></ul><ul><li>WEBS UTILITZADES : </li></ul><ul><li>http://www.epdlp.com/pintor.php?id=2754 </li></ul><ul><li>[Consulta: dimarts 2 de desembre de 2009. Hora: 18.25h] </li></ul><ul><li>http://www.totcontes.com/view.php?p=C:pinotxo </li></ul><ul><li>[Consulta: divendres 4 de desembre de 2009. Hora: 17.30h] </li></ul><ul><li>http://blogmanualidades.com/manualidades-para-ninos- </li></ul><ul><li>[Consulta: divendres 4 de desembre de 2009. Hora: 17.35h] </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=qj2XxwrM2Gs </li></ul><ul><li>[Consulta: dilluns 7 de desembre de 2009. Hora: 12.45h] </li></ul>
 35. 35. (Formació de formadors i formadores fonamentada en la Pràctica Reflexiva. ICE UdL Àrea de Programes de Formació. Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics) INDICADORS DEL NIVELL DE RIQUESA COMPETENCIAL DE LES ACTIVITATS És una activitat que té per objectiu respondre a una pregunta? X Duu a aplicar coneixements adquirits i a fer alguns nous aprenentatges? X Ajuda a relacionar coneixements diversos dintre la matèria o amb altres matèries? X És una activitat que es pot desenvolupar de diferents formes i estimula la curiositat i la creativitat de l'alumnat? X Implica ús d'instruments diversos com material manipulable, eines de dibuix, programari, calculadora...? X Es fomenta l’autonomia de l’alumnat? X S'intervé a partir de preguntes adequades més que amb explicacions? X Es posa en joc l'esforç i el treball individual però també el treball en parelles o en grups que implica parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc.? X Implica raonar sobre el que s'ha fet i justificar els resultats? X S'avança en la representació de manera cada vegada més precisa usant progressivament llenguatge més acurat? X

×