Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Continguts Medi

2,649 views

Published on

Què ensenyar de CCSS a l´Educació Primària? Els continguts

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Continguts Medi

 1. 1. Què ensenyar: ELS CONTINGUTS
 2. 2. ara abans QUI SOM? ON VIVIM ? DE QUÈ VIVIM ? COM ENS RELACIONEM? COM ENS ORGANITZEM? la humanitat La població L’espai humanitzat Les activitats econòmiques L’organització Social L’organització Política COM ENS COMUNIQUEM ? El llenguatge I la cultura local global
 3. 3. Model didàctic crític (socioconstructivisme) QUÈ SABEM? COM APRENEM? QUÈ HEM APRÈS? QUÈ SABEM? QUÈ VOLEM SABER? AVALUACIO INICIAL OBJECTIUS CONTINGUTS METODOLOGIA I ESTRATÈGIES D’ENSENYAMENT ACTIVITATS D’APRENENTATGE AVALUACIO FORMATIVA I SUMATIVA PER A QUÈ? FINALITATS Desenvolupament de les competències bàsiques
 4. 4. Els continguts de les CCSS <ul><li>Les decisions que el professorat pren en relació als continguts són: seleccionar-los, seqüenciar-los i organitzar-los d’acord amb: </li></ul><ul><ul><li>El marc normatiu curricular </li></ul></ul><ul><ul><li>El context: les necessitats educatives de l’alumnat </li></ul></ul><ul><li>Selecció : El professorat tria els continguts més rellevants en funció del context. </li></ul><ul><li>Seqüenciació: El professorat estableix l’estructura i desenvolupament dels continguts seleccionats (espiral) </li></ul><ul><li>Organització: Els continguts s’ha de presentar jerarquitzats en una xarxa que permeti visualitzar les relacions que s’estableixen entre ells. </li></ul>
 5. 5. Els continguts del currículum de l’àrea del medi natural, social i cultural BLOC 7 Objectes, màquines i tecnologies BLOC 6 Materia i energia BLOC 5 Canvis en el temps BLOC 4 Persones, cultures i organització social BLOC 3 La salut i el desenvolupament personal BLOC 2 La diversitat dels éssers vius BLOC 1 L’entorn i la seva conservació
 6. 6. La selecció i seqüenciació dels continguts: un currículum en espiral SELECCIÓ DE CONTINGUTS SEQÜENCIACIÓ DE CONTINGUTS Quins són els coneixements rellevants per a un ciutadà (no expert)? Selecció de continguts necessaris (transversalitat) per al coneixement i interpretació de problemes socials rellevants (funcionalitat) Del més simple al més complex, del més concret al més abstracte, segons el nivell de maduresa de l’alumnat. Establint relacions entre continguts de les diferents àrees/ matèries.
 7. 7. Valoración del papel de los hombres y las mujeres como sujetos de la historia. Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, artísticas, etc. para elaborar informes y otros trabajos de contenido histórico. Identificación del papel de los hombres y las mujeres en la historia. Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones significativas del patrimonio histórico y cultural. Utilización de documentos escritos y visuales para obtener información histórica y elaborar distintos trabajos. Acontecimientos y personajes relevantes de la historia de España Reconocimiento y valoración del sinificado de algunas huellas antigua en el entorno (tradiciones, edificios, objetos). Caracterización de algunas sociedades de épocas históricas: prehistórica, clásica, medieval, de los descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo en el siglo XX, a través del estudio de los modos de vida. Evolución en un tiempo largo de algún aspecto de la vida cotidiana; relación con algunos hechos históricos relevantes. Utilización de las fuentes orales y de la información proporcionada por objetos y recuerdos familiares para reconstruir el pasado Factores explicativos de las acciones humanas, de los acontecimientos históricos y de los cambios sociales. Aproximación a sociedades de algunas épocas históricas a partir del conocimiento de aspectos de la vida cotidiana. Algunos acontecimientos del pasado y del presente y su relación con aspectos históricos cercanos a su experiencia. Uso de técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, para percibir la duración, la simultaneidad y la relación entre acontecimientos. Uso de técnicas de registro y representación del pasado familiar y próximo. Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado próximo a partir de fuentes familiares. Convenciones de datación y de periodización (a.C., d.C.; edad). Utilización de unidades de medida temporal (década, siglo) e iniciación al manejo de las nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad. Utilización de las nociones básicas de tiempo (antes-después, pasado presente-futuro, duración), unidades de medida (día, semana, mes, año). TERCER CICLO SEGUNDO CICLO PRIMER CICLO BLOQUE 5 CAMBIOS EN EL TIEMPO
 8. 9. Conceptes socials clau RACIONALITAT/ IRRACIONALITAT Tot succeeix per unes raons i tot té unes conseqüències. Fa comprendre la complexitat dels fets i fenòmens socials . Afavoreix la formació d’un pensament crític i relatiu. IDENTITAT/ALTERITAT Compartim el món amb els altres. Ens permet prendre consciència de com som i de com son els altres. Potencia el sentit de la tolerància i del respecte pels altres i per la defensa dels Drets Humans. DIFERENCIACIÓ DIVERSITAT/DESIGUALTAT La diversitat és riquesa cultural i la desigualtat, injustícia social. Permet treballar el respecte per la diversitat i prendre consciència de l’existència de desigualtats i injustícies per erradicar-les INTERRELACIÓ/CONFLICTE Les persones i els grups són interdependents. Es comuniquen, s’interrelacionen, intercanvien... Les relacions entre grups generen conflictes i també permeten ensenyar el sentit de la cooperació i de la solidaritat. CANVI / CONTINUITAT Unes coses canvien i altres perduren. Facilita comprendre que les coses no han estat sempre iguals i que poden continuar canviant, o no. Es pren consciència de l´herència que deixem a les generacions futures. ORGANITZACIÓ SOCIAL Les persones i els grups s’organitzen.Facilita la comprensió de l’org anització social, les estructures de poder, l’org anització política dels territoris, dels estats, de les persones. A través de l’organització social s’educa per a la participació social i política i la implicació en els problemes socials CREENCES I VALORS Reflecteixen les diferents maneres d’entendre el món. Donen lloc a codis ètics a partir dels quals actuen els grups i les persones. Els valors democrà- tics es reconeixen fonamentals perquè faciliten la convivència a través del diàleg i el consens. Així com el valor de la sostenibilitat.
 9. 10. Conceptes socials clau <ul><li>RACIONALITAT/ </li></ul><ul><li>IRRACIONALITAT </li></ul><ul><li>Per què és així? </li></ul><ul><li>Quines són les seves causes? </li></ul><ul><li>I les seves conseqüències? </li></ul><ul><li>EDUQUEM: El pensament racional </li></ul><ul><li>IDENTITAT/ALTERITAT </li></ul><ul><li>Quina és la meva realitat o situació davant d’un fet o problema? </li></ul><ul><li>Quina és la dels altres? </li></ul><ul><li>EDUQUEM: L’empatia </li></ul><ul><li>DIFERENCIACIÓ </li></ul><ul><li>DIVERSITAT/DESIGUALTAT </li></ul><ul><li>Quines diferències s’estableixen? </li></ul><ul><li>Quins aspectes positius i negatius produeixen les diferències? </li></ul><ul><li>Genera desigualtats? Quines? </li></ul><ul><li>EDUQUEM: El respecte a la diferència i el compromís contra la injustícia </li></ul><ul><li>INTERRELACIÓ </li></ul><ul><li>Quina relació hi ha entre els agents que intervenen? Com es relacionen entre si? I amb el context? Quins conflictes generen? </li></ul><ul><li>EDUQUEM: en la recerca de solucions </li></ul><ul><li>CANVI / CONTINUITAT </li></ul><ul><li>Sempre ha sigut igual? </li></ul><ul><li>Què ha canviat al llarg del temps? Per què? </li></ul><ul><li>Que romàn? Què persisteix? Per què? </li></ul><ul><li>EDUQUEM: La responsabilitat per a que les generacions futures heretin un món millor </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ SOCIAL </li></ul><ul><li>Com s’organitzen les persones, les comunitats, els països? </li></ul><ul><li>Per què s’organitzen d’una determinada manera? </li></ul><ul><li>Quins són els seus drets i els seus deures? </li></ul><ul><li>EDUQUEM: En l´acció i el compromís davant dels problemes socials </li></ul><ul><li>CREENCES I VALORS </li></ul><ul><li>Quins valors hi ha presents? </li></ul><ul><li>Quina determinada visió del món orienten? </li></ul><ul><li>Podem conviure tot i que pensem diferent? </li></ul><ul><li>EDUQUEM: En el diàleg i el consens </li></ul>
 10. 12. <ul><li>RACIONALITAT/ </li></ul><ul><li>IRRACIONALITAT </li></ul><ul><li>Quines són les causes de la immigració? I les conseqüències? </li></ul><ul><li>Què opinen els partits polítics? I els mitjants de comunicació? </li></ul><ul><li>Què en pensem sobre la immigració?per què? </li></ul><ul><li>IDENTITAT/ALTERITAT </li></ul><ul><li>Hi ha algun immigrant a la meva família?I a la dels companys? D’on són? </li></ul><ul><li>Quins són els trets culturals que ens caracteritzen com a individus i com a societat? </li></ul><ul><li>Quins trets culturals caracteritzen els diferents immigrants? </li></ul><ul><li>DIFERENCIACIÓ </li></ul><ul><li>DIVERSITAT/DESIGUALTAT </li></ul><ul><li>Com vivim nosaltres?Com viuen els nostres nous veïns? Tots vivim igual? </li></ul><ul><li>El contacte entre cultures com un fet enriquidor. </li></ul><ul><li>Els drets i deures de les persones. </li></ul><ul><li>Tothom té els mateixos drets? </li></ul><ul><li>INTERRELACIÓ </li></ul><ul><li>Quina relació mantenen els immigrants amb el seu país d’orígen? </li></ul><ul><li>Quina relació mantenen amb el cercles més proper (escola, barri, veins)? </li></ul><ul><li>Com els acollim? </li></ul><ul><li>Com ens hi relacionem? </li></ul><ul><li>CANVI / CONTINUITAT </li></ul><ul><li>Sempre hi ha hagut immigració o és un fenòmen nou? </li></ul><ul><li>Les raons per immigrar són sempre les mateixes? </li></ul><ul><li>Comparació de les diferents onades immigratòries a Catalunya (anys 60/70 i immigració actual) </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ SOCIAL </li></ul><ul><li>Les polítiques sobre immigració. Són favorables? Són d’exclusió o són multiculturals? </li></ul><ul><li>Com s’organitzen els immigrants? </li></ul><ul><li>Com ens organitzem nosaltres? Associacions i ONG’s que sensibilitzen sobre el tema. </li></ul><ul><li>Ens organitzem conjuntament? </li></ul><ul><li>Activitats realitzades </li></ul><ul><li>CREENCES I VALORS </li></ul><ul><li>Com són els immigrants? </li></ul><ul><li>Com som nosaltres? </li></ul><ul><li>TEMA: PREJUDICIS I ESTEREOTIPS </li></ul>JO TAMBÉ SÓC IMMIGRANT ?
 11. 13. RACIONALITAT/ IRRACIONALITAT > Causes i conseqüències del creixement desigual de la població > Causes i conseqüències de la desigual distribució de la població sobre la Terra IDENTITAT/ALTERITAT > Els límits del creixement demogràfic i els drets humans: Els drets de les dones Els drets dels infants Els drets de les parelles a escollir DIFERENCIACIÓ DIVERSITAT/DESIGUALTAT > El creixement desigual de la població: - El model demogràfic de països rics - El model demogràfic de països pobres (taxa natalitat, taxa mortalitat, creixement vegetatiu) > La desigual distribució de la població sobre el territori INTERRELACIÓ/ CONFLICTE > La immigració com un recurs per cercar millors condicions de vida CANVI / CONTINUITAT L’evolució històrica del creixement de la població mundial ORGANITZACIÓ SOCIAL > Les conferències internacionals de població. > Cal frenar el creixement de la població mundial: Els posicionaments d’alguns estats, sectors religiosos, ONG’s, agrupacions feministes i agrupacions ecologistes CREENCES I VALORS: SOSTENIBILITAT > Els recursos de la Terra són limitats i estan mal repartits > El creixement sostenible EL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ I LA DISPONIBILITAT DE RECURSOS NATURALS
 12. 14. Tema: RACIONALITAT/ IRRACIONALITAT IDENTITAT/ALTERITAT DIFERENCIACIÓ DIVERSITAT/DESIGUALTAT INTERRELACIÓ . CANVI / CONTINUITAT ORGANITZACIÓ SOCIAL CREENCES I VALORS
 13. 15. EL TEMA DEL PROJECTE <ul><li>Quin tema o problema centrarà la programació del nostre projecte? </li></ul><ul><li>La selecció dels continguts ha de tenir com a referent els conceptes social clau </li></ul><ul><li>La selecció de continguts ha de ser coherent amb els continguts del currículum </li></ul><ul><li>El mestre ha de tenir bon domini del tema: recerca d’informació i recull de material bàsic </li></ul><ul><li>L’organització dels continguts a partir del mapa conceptual del mestre </li></ul>
 14. 16. II Revolució Industrial 1870-1914 Imperialisme CAUSES Domini polític, militar i econòmic sobre altres regions del planeta. Necessitar d’obtenir matèries primes i mercats Acceleració i diversificació de la producció industrial per afavorir CONSEQÜENCIES <ul><li>Augment poder adquisitiu de la classe social que dóna lloc a la SOCIETAT DE CONSUM </li></ul><ul><li>Concentració empresarial i aparició de les multinacionals </li></ul><ul><li>Nou sistema de producció: treball en cadena. </li></ul>CANVIS SOCIALS I ECONOMICS dona lloc <ul><li>Ús noves fonts energia: petroli i electricitat </li></ul><ul><li>Desenvolupament mitjans de transport </li></ul><ul><li>Nous invents (telèfon, ràdio, electrodomèstics.......) </li></ul>Rivalitat entre estats per aconseguir controlar més territoris i ser una gran potència industrial I GUERRA MUNDIAL (1914-1919) TRIPLE ALIANÇA TRIPLE ENTESA PAU DE VERSALLES Ressentiment alemany CONSEQÜENCIES ASCENS DE RÈGIMS TOTALITARIS GREU CRISI ECONÒMICA - CRACK DEL 29 - II GUERRA MUNDIAL (1939-1945) GUERRA FREDA (1945-1989) FEIXISME NAZISME Itàlia Alemanya gràcies a: Austria-Hongria Alemanya Imp. Otomà G. Bretanya Imperi Rus França ALIATS POTÈNCIES DE L’EIX G. Bretanya, França, EEUU, URSS Alemanya, Itàlia, Japó

×