De patient nadrukkelijker centraal

479 views

Published on

Whitepaper van Present Media waarin wordt toegelicht dat het denken vanuit de
behoeften van patiënten een oplossing biedt voor de bedrijfskundige uitdagingen van
ziekenhuizen. In deze whitepaper wordt een patiëntcyclus geïntroduceerd, aan de hand
waarvan duidelijk wordt gemaakt welke rol online middelen kunnen vervullen bij het
behalen van de organisatiedoelen.

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De patient nadrukkelijker centraal

 1. 1. De patiënt nadrukkelijker centraalmet behulp van onlineWhitepaper van Present Media waarin wordt toegelicht dat het denken vanuit debehoeften van patiënten een oplossing biedt voor de bedrijfskundige uitdagingen vanziekenhuizen. In deze whitepaper wordt een patiëntcyclus geïntroduceerd, aan de handwaarvan duidelijk wordt gemaakt welke rol online middelen kunnen vervullen bij hetbehalen van de organisatiedoelen.April 2013Versie 1.0
 2. 2.       2De patiënt nadrukkelijker centraal met behulp van onlineZiekenhuizen maken hectische tijden door. Ieder ziekenhuis heeft in meer of mindere mate te makenmet uitdagingen als efficiënter inrichten van zorgprocessen, stijgende invloed van zorgverzekeraars,veranderende wet- en regelgeving, meer marktwerking en keuzevrijheid, toenemende sturing opkwaliteit en veiligheid en krapte op de arbeidsmarkt. De maatschappij verwacht van ziekenhuizen datdeze tegen lagere kosten per patiënt, hogere kwaliteit zorg leveren. Daarnaast is er een steeds groterenoodzaak voor ziekenhuizen om zich te profileren en te verantwoorden, worden resultaten vanziekenhuizen en artsen in toenemende mate gemeten, openbaar gepubliceerd, met elkaar vergelekenen wordt de invloed van media op onder andere imago steeds sterker.In dit dynamische en complexe speelveld dienen ziekenhuizen een goed evenwicht te vinden tussendeze (bedrijfsmatige) vraagstukken, het optimaal behandelen en begeleiden van patiënten en hetnastreven van een zo hoog mogelijke patiënttevredenheid.Hoe zorgt een ziekenhuis er onder de genoemde uitdagingen nu voor dat patiënten tevredener zijnover de genoten zorg? Uit onderzoek1 blijkt dat ziekenhuizen in de VS en Canada, die werken volgenshet principe van ‘de patiënt centraal’ in 73% van de gevallen een 9 of 10 scoren op algemene patiënt-tevredenheid. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde ligt er op 65%. Uit een ander onderzoek2 blijktdat ‘de patiënt centraal’ stellen er in de VS toe leidt dat patiënten minder beroep doen op zorg. Vooralhet effect op de zorgkosten springt daarbij in het oog: de kosten aan een patiënt die ‘patient-centeredcare’ ontvangt (gemiddeld $948 per patiënt per jaar) zijn 34 % lager dan de kosten aan een patiëntdie ‘less patient-centered care’ krijgt ($1.435 per patiënt per jaar).Natuurlijk geven deze resultaten geen onomstotelijk bewijs dat het uitgangspunt “de patiënt centraal”in alle gevallen leidt tot resultaat, maar het voedt op z’n minst de veronderstelling dat hetziekenhuizen kan helpen om hun organisatiedoelen te bereiken.Naast bovenstaande ontwikkelingen in de ziekenhuiswereld, zien we in meer algemene zin dat hetgebruik en de mogelijkheden van online een grote vlucht hebben genomen. 96% van de Nederlandersheeft inmiddels fysieke toegang tot internet3. In dit artikel gebruiken we een brede definitie van online:we verstaan er het samenhangende geheel aan websites, intranet(ten), extranetten, sociale media,communities en mobiele toepassingen onder. Kunnen ziekenhuizen op deze ontwikkeling meeliften?En hoe kunnen ze online inzetten als ze de patiënt nadrukkelijker centraal willen stellen?In dit artikel laten we zien dat het uitgangspunt ‘de patiënt nadrukkelijker centraal’ ziekenhuizen kanhelpen om met minder kosten een hogere patiënttevredenheid te bereiken en kwalitatief hogere zorg1 Bron: planetree.org/wp-content/uploads/2011/12/AJN-Planetree-Designation.pdf2 Bron: http://www.jabfm.org/content/24/3/229.long3 Bron: www.utwente.nl/ctit/cfes/docs/Rapporten/2012_Trendrapport_Internetgebruik.pdf
 3. 3.       3te bieden. Daarnaast maken we duidelijk waarom online middelen onmisbaar zijn om dit te realiseren,brengen we de mogelijke rol van online hierin in kaart en geven we een aantal voorbeelden en tips. Totslot schetsen we een aanpak, die helpt om online succesvol te implementeren.Wat houdt “de patiënt centraal” eigenlijk in?Zorg volgens “de patiënt centraal” is gedefinieerd als: ‘zorg waarin respect wordt getoond voor engehandeld wordt naar de voorkeuren, behoeften, waarden en doelen van individuele patiënten.’ 4 Dezedefinitie is erg breed en zet het concept “de patiënt centraal” vooral neer als container-begrip. Om hette vertalen naar de praktijk worden drie dimensies onderscheiden4:1. Sociaal (interpersoonlijk)Deze dimensie gaat over de persoonlijke relatie en het vertrouwen tussen patiënt en (hetteam van) zorgprofessionals. Hieronder scharen we o.a. effectieve communicatie, het goedkennen van een individuele patiënt, het betrekken van de directe omgeving van de patiënt,het tonen van empathie en het verlenen van emotionele ondersteuning.2. KlinischDit gaat over de daadwerkelijke zorg. Hieronder verstaan we het ondersteunen van klinischebeslissingen (decision support), de coördinatie en continuïteit van zorg in de hele keten ende wijze en het kanaal van interactie (bijv. telefonisch, face-to-face, via e-mail, etc.).3. StructureelDeze dimensie heeft betrekking op de gebouwen, faciliteiten en systemen die wordengebruikt bij het verlenen van zorg. Hieronder vallen gebouwen en accommodaties, detoegang tot de zorg en de informatie-technologie.Aan al deze dimensies moet voldoende invulling gegeven zijn, voordat er echt sprake is van “depatiënt centraal”. Later lichten we toe of en hoe online binnen iedere dimensie een rol kan spelen.Draagt “de patiënt centraal” wel bij aan het behalen van organisatiedoelen?In de inleiding zijn al onderzoeken aangehaald die aantonen dat zorg volgens het uitgangspunt “depatiënt centraal” in specifieke gevallen leidt tot tevredener patiënten en lagere zorgkosten.Andere publicaties onderschrijven dit. Zo liet een proef in het Sheffield Teachings Hospital5 zien dat75% van de patiënten voor een follow-up afspraak de virtuele kliniek verkoos boven een face-to-faceafspraak, een besparing van £28 per patiënt. Resultaten uit het Patient Centered Medical HomeProgramma in New Jersey6 laten zien dat de zorgkosten bij instellingen 10% lager zijn, terwijl tegelijkeen verbetering van 8% in de bloedwaarden van diabetici werd bereikt, o.a. door een groei van 31% inhet aantal patiënten dat zelf in staat was (op afstand) hun bloedsuikerwaarden te managen.4 Bron: www.thepermanentejournal.org/issues/2012/summer/4809-patient-centered-care.html5 Bron: digital.innovation.nhs.uk/dl/cv_content/322006 Bron: www.horizonblue.com/about-us/news-overview/company-news/early-results-show-patient-centered-medical-homes-drive-quality-and-cost-improvements
 4. 4.       4Uit deze en andere onderzoeken7,8,9,10 blijkt dat “Patient-centered care” kan leiden tot:• minder gebruikmaken van zorg 7,8,9• meer zelfmanagement 7,8,10• kostenreductie 7,10• hogere kwaliteit van zorg 7,8,10Dit geeft voldoende onderbouwing voor de stelling dat het nadrukkelijk centraal stellen van de patiënteen relevante bijdrage kan leveren aan het behalen van organisatiedoelen.Wat verwacht en verlangt de patiënt?Als we “de patiënt centraal” als uitgangspunt kiezen, is het essentieel om te weten welke wensen enverwachtingen deze heeft. Uiteraard wenst iedere patiënt de best mogelijke behandeling teondergaan. Daarnaast is de patiënt anno 2013 een individu die gezien wil worden als een persoonmet een gezondheidsprobleem, niet als een drager van een ziekte. Om hun gezondheidsprobleem zogoed mogelijk het hoofd te bieden willen patiënten in toenemende mate optimaal geïnformeerd zijnover de (medische) toestand, verlangen ze open communicatie met hun zorgverleners en wensen zeactief te participeren bij het nemen van beslissingen met betrekking tot hun behandeling.11De relatie tussen patiënt en zorgverlener is essentieel voor zowel het (kwalitatieve) resultaat van debehandeling als voor de tevredenheid van de patiënt over de genoten zorg. Belangrijk in de relatie isdat deze persoonlijk is, dat de zorgverlener zich goed kan inleven en dat de onderlinge communicatiegoed is. De patiënt verlangt daarnaast consistentie: ongeacht met wie van het team zorgverleners ofvia welk medium (telefoon, e-mail, face-to-face) hij contact heeft, hij wil erop kunnen vertrouwen iniedere situatie een gelijk niveau van zorg en dienstverlening te mogen ervaren.4Complicerende factor voor zorgverleners is dat er een grote diversiteit aan patiënten is: van volgzaammet grenzeloos vertrouwen in de arts tot mederegisseur of zelfs coproducent van de eigen zorg12. Vanzorgverleners vereist dit de flexibiliteit om goed met verschillende patiënten in verschillende situatiesom te kunnen gaan. Van ziekenhuizen vraagt dit het ter beschikking stellen van de juiste faciliteitenom zorgverleners in staat te stellen deze flexibiliteit te kunnen bieden en (binnen het redelijke) tekunnen voldoen aan de verwachtingen van de individuele patiënt.7 Bron: www.healthtransformation.ohio.gov/LinkClick.aspx?fileticket=CPQoPjxO47Q%3d&tabid=1148 Bron: http://jobs.roulartamedica.streekpersoneel.be/jobs/carriere/betere-resultaten-als-patient-mee-beslist-bij-behandeling/article-4000191902658.htm9 Bron: http://jobs.roulartamedica.streekpersoneel.be/jobs/carriere/technologie-verbetert-zorg-mits-focus-op-patient/article-4000181076187.htm10 Bron: www.effectivehealthcare.ahrq.gov/ehc/products/451/1158/EvidenceReport206_Patient-Centered-Care_ExecutiveSummary_20120614.pdf11 Bron: www.epda.eu.com/en/parkinsons/life-with-parkinsons/part-3/moving-from-physician-centred-care-towards-patient-centred-care/12 Zie bijv. www.cwz.nl/over-het-cwz/cwz-kort/cwz-visie/patientrollen-en-zorglanen.html
 5. 5.       5Om concreet te maken hoe een ziekenhuis de wensen en eisen van patiënten zo goed mogelijk in lijnkan brengen met de doelen, ambities en randvoorwaarden van de organisatie, kiezen wij eenbenaderingswijze waarin we aan de hand van een eenvoudig model (Patiënten Cyclus Ziekenhuizen)de patiëntbehoeften in verschillende fases van het zorgproces in kaart brengen.Patiënten Cyclus ZiekenhuizenDe Patiënten Cyclus Ziekenhuizen, dat door Present Media is opgesteld, geeft in de kern weer hoe eenindividueel zorgproces verloopt. We onderkennen dat de werkelijkheid voor specifieke gevallenweerbarstiger is, omdat fases voor verschillende patiënten niet van toepassing zijn, in duur verschillenof in een afwijkende cyclus worden doorlopen (bijv. chronisch zieken bij wie niet steeds eenhernieuwde diagnose gesteld wordt).De kern die we hier schetsen geeft ons inziens echter een praktisch handvat om de behoeften vanpatiënten in iedere fase te schetsen.Hoe passen nu de Patiënten Cyclus Ziekenhuizen en de eerder genoemde dimensies van ‘de patiëntcentraal’ (interpersoonlijk, klinisch en structureel) op elkaar?Wij menen dat de patiëntbehoeften zich het sterkst manifesteren op de dimensies interpersoonlijk enklinisch: de patiënt wil goed geïnformeerd zijn, begrijpen wat hem/haar mankeert en wat hem/haar tewachten staat, zich begrepen voelen en goed en zo snel mogelijk behandeld worden. Structuren zijnvoor de patiënt randvoorwaarden: ze moeten er zijn en ze moeten werken. Het zijn dissatisfiers: als zeniet op orde zijn leidt het tot ontevredenheid.Samengevat zien wij zes grote behoeftecategorieën:1. Praktische informatieFiguur 1. Patiënten Cyclus Ziekenhuizen
 6. 6.       62. Zorginhoudelijke (klinische) informatie3. Zaken kunnen regelen4. Contact met zorgprofessionals5. Contact met verwanten en lotgenoten6. Daadwerkelijke behandeling en zorgIn iedere fase van de Patiënten Cyclus Ziekenhuizen zullen deze behoeften zich in afwisselende matebij de patiënt openbaren.Hoe vorm te geven aan ‘de patiënt centraal’?In iedere fase van de Patiënten Cyclus Ziekenhuizen zijn de behoeften van de patiënt anders.Hieronder hebben we voor iedere fase in kaart gebracht op welke van de behoefte-categorieën depatiëntfocus ligt. We hebben de nadruk gelegd op de patiënt zelf, alhoewel in sommige fases zijdelingsde behoeften van verwijzers en/of verwanten zijn aangeduid. Ter illustratie hebben we bij iedere faseeen aantal voorbeelden genoemd.Let wel, het zijn voorbeelden van behoeften van patiënten. Dit houdt niet in dat het ziekenhuis hierinmóet voorzien. Het is echter belangrijk om te beseffen dat deze behoeften bij patiënten kunnen levenen dat de keuze om er wel of niet in te voorzien bewust wordt gemaakt.1.DIAGNOSEVERWIJZINGPatiëntfocus op: Praktische informatie, zorginhoudelijke informatie, contact professionals, behandeling en zorgVoorbeelden: Patiënt heeft behoefte aan informatie over ziektebeeld en verloop, mogelijke behandelingen, behandelaars entoekomstbeeld. Patiënt heeft ook behoefte aan een samenvatting van het gesprek en aan adviezen. Omdat depatiënt deze fase in het bijzijn van de verwijzer doormaakt, dient deze over actuele en juiste informatie overpatiënt en zijn historie, maar ook over aandoening, behandelingen en mogelijke behandelaars te beschikken.2.ORIËNTATIEPatiëntfocus op: Praktische informatie, zorginhoudelijke informatie, contact professionals, contact verwanten/lotgenotenVoorbeelden: Patiënt heeft behoefte aan duidelijke en eerlijke informatie over de behandeling zelf (en de consequenties),maar ook aan ervaringen van anderen. Daarnaast wenst hij praktische informatie als: Hoe lang is de wachtlijsten waar kan ik het eerst terecht? Ben ik verzekerd en hoeveel krijg ik vergoed? Hoe lang van tevoren moet iknaar het lab, zodat de uitslagen tijdig beschikbaar zijn? Hoe scoort ziekenhuis A t.o.v. ziekenhuis B? Patiënt wilook verwanten informeren en betrekken bij keuzeproces. Daarnaast wil hij zich verdiepen om juiste keuzes tekunnen maken. Denk aan alternatieve behandelaars of behandelingen, informatiebijeenkomsten, of contactmet een patiëntenvereniging.3.AFSPRAAKMAKENPatiëntfocus op: Praktische informatie, zaken regelenVoorbeelden: Patiënt wil afspraak op passend moment kunnen maken; deze kunnen inzien en kunnen wijzigen. Hij wil eenreminder kunnen instellen die herinnert aan de afspraak. Ook wil patiënt antwoord op praktische vragen: Metwie moet ik contact onderhouden, waar vindt onderzoek/operatie plaats en wanneer?
 7. 7.       74.VOORBEREIDINGPatiëntfocus op: Praktische informatie, zaken regelen, zorginhoudelijke info, contact professionals, contact lotgenotenVoorbeelden: De patiënt heeft behoefte aan checklists en tips zodat hij zich goed op opname / onderzoek kanvoorbereiden, zoals routebeschrijving, plattegronden, parkeermogelijkheden, checklists ‘watmeenemen’, ‘wat kan ik aan arts vragen’ of ‘hoe voorbereiden’ en overzicht van faciliteiten. Hij wil ookop afstand een ponsplaatje aanvragen en voorbereidende vragenlijsten kunnen invullen.Daarnaast heeft hij behoefte aan duidelijke (visuele) uitleg over opname (of wil erover praten) en wilgerustgesteld worden door specialisten, patiëntenvereniging of lotgenoten. Ook wil hij tips krijgen overwat hij privé moet regelen om behandeling voor het thuisfront zo makkelijk mogelijk te maken enverwanten informeren over wat te wachten staat.5.OPNAME,OPERATIE,AFSPRAAKENBEHANDELINGPatiëntfocus op: Praktische informatie, zorginhoudelijke info, behandeling en zorgVoorbeelden: Patiënt heeft behoefte aan het inzien van (tussen-)resultaten en uitslagen. Hij wil weten en vangedachten wisselen (of meebeslissen) over wanneer wat gaat gebeuren. Daarnaast willen verwanten opde hoogte zijn van status en resultaten tijdens opname. Resultaten dienen gedeeld te worden metandere afdelingen en/of externe verwijzers.6.HERSTELREVALIDATIEPatiëntfocus op: Praktische informatie, zorginhoudelijke info, contact professionals, contact verwanten/lotgenoten,behandeling en zorgVoorbeelden: Patiënt heeft tijdens verblijf behoefte aan afleiding en wil diensten kunnen aanvragen, zoals menu, tv,video, iPad en toegang tot wifi en sociale media. Verder wil hij de voortgang/uitslagen/ resultaten vanhet herstel kunnen inzien en meepraten met behandelteam. Hij wil tijdig het moment kennen waarop hijontslagen wordt en inzicht hebben in revalidatieplanning. Verwanten willen weten hoe patiënt herstelten wat zij aan herstel kunnen bijdragen. Ook hebben zij praktische vragen over bezoektijden en -regels,parkeren, etc.7.ONTSLAGPatiëntfocus op: Praktische informatie, zorginhoudelijke info, zaken regelenVoorbeelden: Er is behoefte aan duidelijkheid over hoe de dag van ontslag verloopt en welke mogelijkheden m.b.t.vervoer er zijn. Ook wil hij goed voorbereid zijn op de nazorg periode (medicijngebruik, hulpmiddelen,voeding, monitoring, controles etc.) De patiënt wil uiteraard ook zijn verwanten inlichten. Ook wil hijgraag afspraken voor vervolg kunnen vastleggen en inzien, contactgegevens krijgen en richtlijnen vooroefeningen, monitoring of zorg thuis. Daarnaast wil patiënt er zeker van zijn dat overdracht aan externepartij in verband met nazorg goed verloopt. Verwanten willen weten hoe ze de patiënt het best kunnenhelpen bij herstel of monitoring.8.MONITORINGNAZORGPatiëntfocus op: Praktische informatie, zorginhoudelijke info, zaken regelen, behandeling en zorgVoorbeelden: Patiënt heeft na opname of verblijf behoefte om ervaringen te delen, emoties te verwerken, vragen tekunnen stellen en/of hulp aan anderen te bieden. Ook wil hij inzicht in en praten over status envorderingen van nazorg en revalidatie/herstel. Daarnaast staat hij in deze fase open voorzorg/monitoring op afstand (bijv. e-health, e-medicine) en inpassing van domotica in de woonomgeving.De nabehandelaars en verwijzers dienen op de hoogte te zijn van behandeling en voortgang.
 8. 8.       8Is online van belang voor ‘de patiënt centraal’?Uit een trendrapport van de Universiteit Twente3 blijkt dat 96% van de Nederlanders toegang heeft totinternet en dat zo goed als alle internetters zoekmachines gebruiken (99%), hun bankzaken onlineregelen (96%) en wel eens online shoppen (96%). In 2012 heeft 42% van de Nederlanders daarnaasttoegang tot internet via een smartphone en 27% via een tablet. Op een werkdag maakt deNederlander gemiddeld 4 uur en 48 minuten gebruik van internet. Deze cijfers tonen wel aan datonline (gedefinieerd als samenhangend geheel van websites, intranet(ten), extranetten, sociale media,communities en mobiele toepassingen) niet meer weg te denken is uit het dagelijks leven.Ook ziekenhuizen hebben volop te maken met het toenemend belang en gebruik van online. Enerzijdsomdat de patiënten en de maatschappij online dienstverlening van ze verwachten of eisen, anderzijdsomdat online voordelen oplevert voor het ziekenhuis zelf. Voorbeelden van ontwikkelingen waaruit hetbelang van online blijkt zijn het EPD, transparante publicatie van wachtlijsten en kwaliteitsscores, ende groei van e-health en e-medicine.Het principe ‘de patiënt centraal’ dicht aan online een sleutelrol toe. Voor ziekenhuizen in de VS die als“Patient Centered” geaccrediteerd willen worden is het bijvoorbeeld verplicht om patiënten demogelijkheid te geven om online informatie over hun opname in te zien, te downloaden en teverzenden13. Een onderzoek van de Agency for Healthcare Research and Quality10 laat daarnaast ziendat er significant bewijs is dat IT- en online-applicaties, ingezet in relatie tot ‘de patiënt centraal’, eenpositieve impact hebben op de uitkomsten van zorg.Dichterbij huis laat een onderzoek in het UMC Utrecht14 zien dat patiënten het waarderen als ze zakenkunnen regelen op een moment dat hen uitkomt. Daarnaast blijkt dat bijna de helft van een groepchronische patiënten een online portaal gebruikt ter vervanging van een regulier consult. Ook inDenemarken15 en het Verenigd Koninkrijk16 wordt veel tijd en energie gestoken in online tools enoplossingen binnen ‘de patiënt centraal’. Successen die daar worden gerapporteerd zijn o.a. reductievan het aantal face-to-face afspraken, terugdringing van het aantal onnodige afspraken,kostenbesparingen, hogere patiëntbetrokkenheid, individuelere en persoonlijkere zorg.Bovenstaande toont voldoende aan dat online een onmisbaar element vormt om succesvol invulling tegeven aan ‘de patiënt centraal’.Welke specifieke rol kan online spelen in ‘de patiënt centraal’?Binnen een ziekenhuis kan online vele rollen vervullen in het kader van ‘de patiënt centraal’.Hieronder hebben we de mogelijke rollen gerubriceerd naar de eerder genoemde dimensies.13 Bron: http://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Legislation/EHRIncentivePrograms/Downloads/Stage2_MeaningfulUseSpecSheet_TableContents_EligibleHospitals_CAHs.pdf14 Bron: MyUMC Patient Portal: patient and professional perspectives; W.J.G. Ros; Vol 12, 2nd InternationalCongress on Telehealth and Telecare 2012.15 Zie: www.medcom.dk/dwn535016 Zie: digital.innovation.nhs.uk/dl/cv_content/32200
 9. 9.       9InterpersoonlijkOnline kan helpen om:• transparant en servicegericht patiënten te informeren en met hen te communiceren;• informatie op een (visueel) aansprekende en begrijpelijke manier aan te reiken;• (aanverwante) informatie proactief aan te bieden;• de patiënt in staat te stellen verwanten bij het zorgproces te betrekken of om contacten teleggen en te onderhouden met lotgenoten;• (aankomende) patiënten goed voor te bereiden en zo goed mogelijk gerust te stellen.KlinischOnline kan helpen om:• zorg, medicatie, monitoring en consultatie op afstand mogelijk te maken;• de patiënt deelgenoot of mede-regisseur te maken in het eigen zorgproces;• snelle uitwisseling van (patiënt)gegevens of onderzoeksresultaten tussen afdelingen, maarook met ketenpartners, zoals verzekeraars, verwijzers, nazorg-partijen mogelijk te maken.StructureelOnline kan helpen om:• een consistent niveau van zorg over alle kanalen (fysiek, website, telefoon, e-mail) te bieden;• toegang tot informatie en diensten van ketenpartners (waaronder ook verzekeraars) teverbeteren of deze te integreren;• externe bronnen (bijv. patiëntenverenigingen, lotgenotenfora, zorgvergelijkingssites, socialemedia, etc.) toegankelijk te maken of te integreren in de eigen kanalen;• het fysieke verblijf in een ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken;• informatie uit bestaande systemen (bijv. EPD, ERP, Labresultaten, narrowcasting,patiëntenfolders, etc.) op veilige wijze en volgens strikte autorisaties toegankelijk te maken;• patiënten de mogelijkheid te geven 24/7 informatie te raadplegen of zaken te regelen vanafeen zelf gekozen (mobiele) device.Bij bovenstaand overzicht van rollen tekenen we aan dat online nooit een volledige vervanging magzijn van het persoonlijke contact. Online is echter wel een waardevolle en onmisbare aanvulling.Hoe geef je invulling aan de rol van online?Voor ziekenhuizen die hun patiënten nadrukkelijker centraal willen stellen en daarin een belangrijkerol zien weggelegd voor online geven we ter inspiratie een aantal adviezen en voorbeelden over hoe ditin te vullen.
 10. 10.      10Bied service aan de ‘voorkant’Optimaliseer online als eerste contactkanaal tussen ziekenhuis, zorgverleners en patiënt, bijvoorbeeldmet een portaal waar de eerste vragen rondom ‘diagnose’, ‘oriëntatie’, ‘afspraak’ en ‘voorbereiding’beantwoord worden. Hiermee bedoelen we geen vervanging van het persoonlijke contact, maar eenaanvulling en versterking ervan. Het verhoogt de toegankelijkheid en is een ideale mogelijkheid om dedienstverlening te verbeteren en de perceptie van service en gastvrijheid bij (aankomende) patiëntente verhogen. Door hierin bijvoorbeeld self-services mogelijk te maken en patiënten elkaar te latenhelpen, daalt het beroep dat er op de capaciteit van het ziekenhuis wordt gedaan.Organiseer aanbod op maat tijdens opnameDoor patiënten toegang te geven tot online (bijvoorbeeld via mobiele devices) tijdens de fasen‘opname’, ‘herstel’ en ‘ontslag’ is het mogelijk de patiënt op maat inzicht te geven (in status,afspraken, uitslagen, vervolgstappen). Daarnaast kan online een opname ook aangenamer maken(bijv. video, tv, sociale media, games, chats, contact met lotgenoten, contact met familie/vrienden enbestellen van menu’s). In de ideale situatie houdt dit in, dat door deze extra diensten de vragen aanhet verplegend personeel verminderen en er meer tijd is voor de zorgverlening zelf.VoorbeeldHet AMC in Amsterdam heeft medio 2012 een appgelanceerd, die patiënten helpt om de weg vinden naar en inhet AMC. Na het maken van een afspraak krijgen patiënteneen speciale QR-code. Als ze deze inscannen loodst de apphen met behulp van Google Maps vanaf de huidige locatienaar het ziekenhuis. Binnen het AMC helpt de app de wegnaar de arts te vinden.Voor mensen die willen weten waar ze zich bevinden in hetAMC, zijn QR-codes op centrale punten aangebracht. Evenscannen geeft de verlangde informatie. Daarnaast bevat deapp aanvullende informatie over verschillende afdelingen.VoorbeeldHet UMC Utrecht heeft medio 2011 voor een aantal afdelingen het patiëntportaal Mijn UMC Utrechtgelanceerd. Dit is een (met DigiD) beveiligde website waar patiënten toegang hebben tot hunmedische informatie. Het portaal biedt op persoonlijk niveau o.a. informatie over de behandeling,uitslagen, medicatie, afspraken en de betrokken zorgverleners in het UMC Utrecht. Binnen hetportaal is het ook mogelijk om zaken te regelen, zoals afspraken inzien, maken en wijzigen,herhaalrecepten aanvragen en stellen van niet-spoedeisende vragen (E-consult). De planning is datMijn UMC Utrecht in de loop van 2013 beschikbaar komt voor alle afdelingen binnen het ziekenhuis.
 11. 11.      11Faciliteer nazorgAls de patiënt het ziekenhuis verlaat (fase ‘nazorg’) is het zorgproces nog niet afgerond. Hetziekenhuis voorziet eventueel betrokken nazorg-partijen van de relevante patiëntinformatie en houdtwaar nodig een vinger aan de pols. Ook de administratieve afhandeling met patiënt en verzekeraarkrijgt in deze fase zijn beslag. De patiënt zelf is nog bezig met zijn herstel of het leren leven met zijnsituatie en de verwerking daarvan. Sommige patiënten zullen (online) met anderen ervaringen uitwillen wisselen of elkaar willen steunen en helpen. Een ziekenhuis kan hierin een rol als facilitatorvervullen, bijvoorbeeld door een (sociaal) netwerk op te zetten of door patiënten actief in contact tebrengen met een patiëntenvereniging. Het ziekenhuis is zo goed op de hoogte wat er leeft onderpatiënten en krijgt de kans om positieve ervaringen kracht bij te zetten en op negatieve ervaringenfeedback te geven. Ook kan online worden ingezet om zorg op afstand mogelijk te maken. Monitoringen consultatie op afstand kunnen voor patiënt en ziekenhuis effectief zijn, terwijl ze veel tijd besparen.Hoe pak je het aan?Hoe zet je nu online in, tussen alle andere kanalen en processen, zodat je niet alleen op de behoeftenvan de patiënt inspeelt, maar het voor het ziekenhuis naast effectief ook realistisch, acceptabel enhaalbaar is? En hoe doe je dat op een efficiënte manier, zonder voorbij te gaan aan randvoorwaardendie bestaande structuren, systemen, processen en functies stellen?VoorbeeldIn het dagbehandelingscentrum van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk kunnenpatiënten sinds januari 2013 gratis gebruik maken van een iPad. Patiënten kunnen daarmee, opmomenten dat er even gewacht moet worden, naast internetten en mailen, ook gebruik maken vaneen speciaal programma met daarin films, games en ebooks. De gebruikte applicatie maaktonderdeel uit van een uitgebreider servicepakket, dat zich richt op informatie, communicatie enentertainment, dat gericht kan worden aangeboden op ziekenhuis-, afdelings- of persoonsniveau.VoorbeeldHet UMC St Radboud in Nijmegen gebruikt de applicatie FaceTalk (zie: www.facetalk.nl) om onlineconsulten te houden met kinderen met Schisis (kinderen geboren met een gespleten lip,gehemelte en/of kaak). Het kind en de ouders kunnen het online consult vanuit huis doen enhoeven niet meer naar het ziekenhuis zelf af te reizen.Het door Radboud REshape & Innovation Center ontwikkelde FaceTalk is net een echt consult,doordat het een hoogwaardige beeldverbinding tot stand brengt tussen patiënt en arts. Patiëntenkunnen daardoor niet alleen vertellen wat voor gezondheidsprobleem zij ondervinden, ze kunnenhet probleem ook aan de arts laten zien. Ook is het mogelijk om anderen uit te nodigen, zoals eenspecialist, de eigen huisarts of een lotgenoot, familielid of mantelzorger.
 12. 12.      12In de complexe, veelomvattende wereld van een ziekenhuis is het raadzaam om gedegen te werk tegaan. De volgende stappen geven een leidraad om een goed en strategisch onderbouwd fundament teleggen onder de online activiteiten.1. Een eerste stap is om op basis van organisatie-uitgangspunten en interne en externe trendsen ontwikkelingen te schetsen hoe de organisatie in de toekomst te midden van zijn(relevante) omgeving staat en daarbij aan te geven welke rol hierin is weggelegd voor online.Vervolgens is het zaak om dit toekomstbeeld te vertalen naar een online strategie. In dit definitie-,afbakenings- en keuzeproces, wordt door alle relevante stakeholders uitgesproken en vastgelegd watde organisatie met online wil bereiken. Gedurende dit proces worden de volgende stappen doorlopen:2. Begin met het in kaart brengen van de (voor online) relevante punten uit hetorganisatiebeleid. Deze zijn over het algemeen te vinden in beleidsstukken, zoals hetstrategisch, communicatie-, marketing- of ICT-plan. Relevant zijn uitgangspunten als missie,visie, kernwaarden, ambities, doelen, doelgroepen en speerpunten.3. Naast inzicht in het huidige beleid is zicht op de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingennodig; voor de organisatie als geheel, maar vooral met betrekking tot online. Door deze e-SWOT analyse ontstaat zicht op de kern van de (online) uitdaging.4. Vervolgens worden de relevante randvoorwaarden in kaart gebracht. De online activiteitenzullen zich hier immers aan moeten conformeren. Het betreft veelal technische enorganisatorische randvoorwaarden. Te denken valt aan o.a. in gebruik zijnde systemen,bestaande contracten, lopende of geplande projecten en geldende beheerafspraken.5. Omdat online succes uiteindelijk staat of valt met de wijze waarop wordt ingespeeld op dewensen van de doelgroep is het een essentiële stap om in kaart te brengen wie despecifieke doelgroepen zijn en wat deze verlangen en verwachten.6. Schets daarna waar de organisatie op dit moment staat met haar online activiteiten. Bij eenverandering moet immers helder zijn waar het startpunt voor de veranderingen ligt.Na deze stappen is er een helder beeld waar de organisatie nu staat, waar men naartoe wil groeien enop welke gebieden online hier aan kan bijdragen. Dit plaatje zal zondermeer te veelomvattend en tecomplex zijn om in korte tijd in één project te realiseren. Daarom zullen de stakeholders gezamenlijkeen online strategie moeten opstellen door keuzes te maken en activiteiten te prioriteren en faseren.7. Het opstellen van een online strategie bestaat uit het bepalen van:• de afbakening van het online speelveld (wat doen we wel en wat niet)• de online doelgroepen• de online doelen, doelstellingen en KPI’s• de online focus (op welk online kanaal doe je wat voor wie)• de consequenties van de keuzes (met betrekking tot techniek, beheer, organisatie,kennis/kunde, communicatie, informatie, processen, etc.)
 13. 13.      13Als de keuzes zijn gemaakt kunnen op basis van logica, complexiteit en urgentie op hoofdlijnen destappen en activiteiten worden benoemd die nodig zijn om de strategie te verwezenlijken én devolgorde waarin deze gezet moeten worden. Deze roadmap vormt de blauwdruk voor de aanpak vande realisatiefase, waarin een gedetailleerd programma van eisen wordt opgesteld en de onlinemiddelen worden gerealiseerd en/of ingericht en in gebruik genomen.Wie is Present Media?Present Media is een online strategiebureau. Wij helpen onze klanten met het bepalen van en hetrichting geven aan hun online activiteiten. Bedrijfskundige vraagstukken zijn voor ons de trigger, wantdoor met een bedrijfsmatige bril naar online te kijken komen we tot de kern(taken) van eenorganisatie. Precies daar waar de meeste waarde is toe te voegen.Present Media werkt graag voor klanten met ambitie: organisaties die een duidelijke koers en eenideaalbeeld voor ogen hebben; organisaties die keuzes durven maken; organisaties die de waarde vanonline als bedrijfsvoeringinstrument zien; organisaties die zich realiseren dat online de wereld heeftveranderd en nog steeds verandert.In onze benadering staan drie invalshoeken centraal: de organisatie, de gebruiker en de (externe)trends & ontwikkelingen. Wij helpen organisaties om uit alle drie invalshoeken de relevante punten teduiden en deze samen te smeden tot een solide en fundament onder alle online activiteiten.Als geen ander is Present Media in staat om de doelen en ambities van het ziekenhuis en deverwachtingen en behoeften van de patiënten met elkaar in lijn te brengen. Door onze ervaring bijzowel profit- als not-for-profit organisaties zijn wij bekwaam in het vinden van de aanknopingspunten inhet organisatiebeleid, waarop online bij uitstek waarde kan toe voegen.De gebruiker is voor ons de spil. Het succes van online valt of staat immers bij het daadwerkelijkgebruik. Present Media bezit een brede kennis van de drijfveren en verwachtingen van de gemiddeldegebruiker en weten wat ze van de online aanwezigheid van organisaties verlangen. Omdat algemenecijfers niet volstaan voor specifieke situaties, gaan wij er in ieder project op uit om toegespitste kennisvan de doelgroep te vergaren. Uiteraard bij de doelgroep zelf, want wie kan beter vertellen wat degebruiker wil, dan de gebruiker zelf.Present Media kent het belang van draagvlak. Wij zetten dan ook alle relevante stakeholders ininteractieve sessies bij elkaar om gezamenlijk de strategische keuzes te maken. Door onze ervaringkunnen wij goed de impact en de consequenties van deze keuzes benoemen; niet alleen de gevolgenvoor de techniek, maar juist ook de organisatorische, procesmatige, beheersmatige consequenties.Tot slot beseft Present Media dat het niet ophoudt na het formuleren van een online strategie, maarjuist begint. Wij geven onze opdrachtgever daarom altijd een praktisch plan van aanpak in handen, dater voor zorgt dat ook direct concrete acties kunnen worden ondernomen om de samen opgesteldestrategie te realiseren.
 14. 14.      14Present Media heeft diverse organisaties in de zorg geholpen bij het inzichtelijk maken van demogelijkheden die online hen biedt om de patiënttevredenheid te vergroten en om kosten tebesparen. Deze inzichten hebben we voor en met onze klanten vertaald in o.a. de volgende resultaten:– Een visie en strategie om efficiëntie te verhogen met een portaaloplossing voor VUmc.– Een strategie om patiënttevredenheid te vergroten, o.a. met behulp van een vernieuwdintranet voor Amphia Ziekenhuis.– Een geoptimaliseerde website en een beter toegerust team om deze te beheren bij deSaxenburgh Groep.– Een kenniscentrum en ledenomgeving voor Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen.Onze werkwijze kenmerkt zich door:• Betrokkenheid bij onze klanten of onze partners.• Kritisch te zijn op onze resultaten.• Enthousiasme, die we willen overbrengen op onze klanten.• Het delen van ambities met onze klanten en/of partners.• Een inspirerende aanpak die ervoor zorgt dat er meetbaar succes wordt behaald.Verder praten?We nemen graag contact met u op over hoe uw ziekenhuis de patiënt nog meer en nog beter vandienst kan zijn door de inzet van online.ContactPresent Media/online strategistsRemco van der PeetMoutlaan 207523 MD Enschede053-461 10 8306-51 11 76 62r.vanderpeet@presentmedia.nlwww.presentmedia.nl

×