Zorg | 140416 | Stelselwijzigingen Curatieve zorg 2015 | Presentatie | Theo Hiemstra

638 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zorg | 140416 | Stelselwijzigingen Curatieve zorg 2015 | Presentatie | Theo Hiemstra

 1. 1. 1
 2. 2. FLEVUM “Hervormingen in de gezondheidszorg” Theo Hiemstra 2 Theo Hiemstra Programma Manager Kwaliteit en Innovatie, Zorginkoop Divisie Zorg & Gezondheid Achmea Utrecht, 16 april 2014
 3. 3. 3
 4. 4. 44 20600344 De kracht van onze identiteit en ons verhaal. We bouwen daarbij voort op ons gedachtegoed dat uitgaat van saamhorigheid. Verzekeren staat voor solidariteit in de samenleving. We willen onze klanten weer laten ervaren dat zij samen elkaars verzekering zijn.
 5. 5. Klant Zorg is belangrijk voor Achmea, en er is meer… 5 Schade & Soc. Zekerh. Pensioen & Leven Zorg & Gezondheid Achmea Bank Syntrus Divisie Internationaal
 6. 6. ONVZDSW Klein en regionaal Menzis Middelgroot CZ-Delta Lloyd De “grote drie” VGZwaaronder: Met ruim 30% marktaandeel heeft Achmea grote invloed en daarmee ook grote verantwoordelijkheid 6 Z&Z ONVZDSW Salland PNO 13% 20% 26% 32%* *Marktaandeel 2011, inclusief De Friesland ASR De Nederlandse Zorgverzekeringsmarkt
 7. 7. 6 zorgverkopende merken Diensten 10 Zorgkantoorregio’s Niet alleen zorg, maar ook verzorging en gezondheid 7 Diensten Divisie Zorg & Gezondheid
 8. 8. ‘…onderhandelingspartners van de zorgaanbieders’.. ‘over prijs, inhoud en organisatie van de zorg’ ‘…kritische zorginkopers die zorgaanbieders dwingen om doelmatig zorg (goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs) te leveren.’ Regisseurs van de zorg Kwaliteit is aspect van doelmatigheid Citaten uit de memorie van toelichting zorgverzekeringswet (2007) Zorgverzekeringswet geeft verzekeraars opdracht om goede zorg tegen acceptabele prijs in te kopen Gedelegeerd opdrachtgever namens de verzekerde 8 ‘Het kwaliteitsaspect speelt duidelijk ook een belangrijke rol ‘…concurrentie tussen de zorgverzekeraars uiteindelijk leidt tot een zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijke inrichting van de zorg.’ ‘Zorgplicht moet waarborgen dat burgers de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben’. Kwaliteit is aspect van doelmatigheid Gaat om ‘goede’ kwaliteit, incl veiligheid, bereikbaarheid, tijdigheid en voortdurende innovatie van zorg Rol in efficiënte en klantvriendelijke organisatie en inrichting van de zorg; verwijst ->zorginfrastructuur! Bron: Kamerstukken II 2003-2004, 29 763: Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)
 9. 9. Die nieuwe opdracht vereist een veel actievere rol van verzekeraars 9
 10. 10. Kwaliteit Patiënten willen de hoogste beschikbare kwaliteit van zorg In de nieuwe rol moeten verzekeraars schaken op 3 borden tegelijk en zoeken daarin nog naar legitimatie 10 Legitimatie van de verzekeraar als ‘regisseur’? 10 Toegankelijkheid Patiënten willen snel en dichtbij toegang tot zorg Betaalbaarheid Verzekerden zijn beperkt bereid meer te betalen voor zorgverzekeringen
 11. 11. Kwaliteit Optimaliseren op kwaliteit EN betaalbaarheid EN toegankelijkheid levert lastige dilemma’s Wat als we een verzekerde laten reizen omdat de kwaliteit elders beter is? Wat als het ziekenhuis om de hoek niet meer voldoet aan Wat als een patiënt een behandeling niet vergoed krijgt of een geneesmiddel niet wordt toegelaten tot de markt, omdat deze niet 1111 ToegankelijkheidBetaalbaarheid hoek niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen van deze tijd? markt, omdat deze niet bewezen doelmatig is? Wat als de apotheek dichtbij duurder is dan andere apotheken? Wat als dure apparatuur, mensen of ingrepen geconcentreerd worden vanwege efficiency?
 12. 12. Achmea vertaalt haar nieuwe rol In gezamenlijkheid ervoor zorgen dat iedereen kan blijven vertrouwen op de meest optimale zorg 1212 1
 13. 13. 13
 14. 14. Agenda: ‘Vaart maken met kwaliteit en innovatie’ Voor welke maatschappelijke uitdagingen staat Achmea in de zorg Welke rol spelen ondernemers als werkgever en zorgondernemer bij de noodzakelijke veranderingen in de zorg A Hoe gaat Achmea om met deze uitdagingen in de zorg C B 14 Het nieuwe regeerakkoord en de zorg Discussie D E
 15. 15. Levensverwachting [1983-2010] Baten van de zorg: Nederlanders leven langer gezond 65 70 75 80 85 +5 jaar 65 70 75 80 85 +2,3 jaar Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid [1983-2010] 15 Bron: CBS 55 60 65 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 55 60 65 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 +2,3 jaar …waarvan 1 weekend in als goed ervaren gezondheid Elke maand leven we 2 weekenden langer…
 16. 16. Hoe meer we aan zorg uitgeven, hoe meer een extra jaar levensverwachting ons zal kosten… 16Bron: gaminder.org, WHO Global Health Expenditure Database
 17. 17. 600 700 800 70 80 90 Zorgkostenstijging is van alle jaren, maar door afvlakkende economische groei is extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven versus BBP [EUR miljard] BBP (linker-as) Zorguitgaven (rechter-as) In 2009 krimpt de economie terwijl de zorguitgaven blijven stijgen 17 0 100 200 300 400 500 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 0 10 20 30 40 50 60 Bron: CBS Tot 2001 groeiden de zorguitgaven ongeveer even hard als de economie
 18. 18. Zorgkosten zijn voor alle gezinnen 20-25% van het inkomen en stijgen verder door naar 40-50% bij ongewijzigde groei 18
 19. 19. 19
 20. 20. Solidariteit onder druk 20
 21. 21. Agenda: ‘Vaart maken met kwaliteit en innovatie’ Voor welke maatschappelijke uitdagingen staat Achmea in de zorg Welke rol spelen ondernemers als werkgever en zorgondernemer bij de noodzakelijke veranderingen in de zorg A Hoe gaat Achmea om met deze uitdagingen in de zorg C B 21 Het nieuwe regeerakkoord en de zorg Discussie D E
 22. 22. Twee manieren om de waarde van zorg per uitgegeven euro te verhogen; beide vinden nu tegelijk plaats Bezuinigen Minder geld bij gelijkblijvende kwaliteit Verbeteren Stijging van kwaliteit bij beperkte kostenstijging 22 • Beperken totaal beschikbaar budget • Premie laten stijgen • Basispakket verkleinen • Verhogen van kwaliteit van zorg • Verhogen van doelmatigheid Achmea verbetert via inkopen op kwaliteit en via meewerken aan kwaliteitsverbetering Hoofdlijnen akkoord geeft sterke steun voor beperken groei, Achmea inkoop koopt in binnen deze kaders
 23. 23. Voor een groot deel van de zorg weten verzekeraars, patiënten en professionals (nog) niet wat de beste zorg is Nederland 6 % Deel van de zorg waarvoor uitkomst-indicatoren beschikbaar zijn is beperkt [2011] Maar uit analyses blijken wel telkens grote verschillen 23 ~40% Internationaal Best Practice 31 % Ongecorrigeerd percentage patiënten met een irradicale resectie voor invasief carcinoom (DICA, 2011) Werkelijk tov verwachte zorgconsumptie1 voor cataract (Achmea, 2008) Doel programma Kwaliteit van Zorg In 2015
 24. 24. Achmea investeert fors in ontwikkeling van uitkomstindicatoren en ondersteunt andere initiatieven
 25. 25. Uiteindelijke doel van transparant maken van kwaliteit is het verbeteren van de zorg die patiënten krijgen Goed presterende Best presterende Slecht presterende norm presterende aanbieders presterende aanbieders presterende aanbieders 10% 5% 0,2% Kans recidief hernia1) Risk adjusted neonatal mortaliteit (ICU)2)16% 10% 6% 15% 40% 65% IVF kans van slagen3) Bron: 1) JAMA 295 (2006) 285-92; 2) Health Affairs 23 [2004]:89; 3) CDC: www.cdc.gov/ART) 4) Gemiddelde FEV1in % tov verwacht in kinderen tussen 6-17: Care Center Data 2007 Cystic Fybrosis Foundation www.cff.org (alle vier in Atul Gawande: better) 112%90% 100% Longfunctie Cystic Fibrosis kinderen4) 25
 26. 26. Keuzes in organisatie, inrichting en samenhang van het zorgaanbod ZORGINFRASTRUCTUUR Optimalisatie van Druk op beperking zorginfrastructuur dwingt tot optimalisatie van zorgprocessen Kwaliteit als basis voor optimale Infrastructuur keuzes die betere kwaliteit bevorderen Niet alleen kwaliteit, maar ook doelmatigheid kan nog verder stijgen; vaak gaan deze twee zelfs hand in hand 3 26 PROCESOPTIMALISATIEKWALITEIT Door zorgprocessen te herontwerpen en verspillingen te elimineren worden instellingen efficiënter Door transparantie kans op juiste behandeling en juiste uitvoering van behandeling vergroten. Optimalisatie van processen heeft invloed op eisen aan zorginfrastructuur Kwaliteit als basis voor optimalisatie van zorgprocessen voor optimale keuzes in zorginfrastructuur Procesoptimalisaties resulteren in verbetering van kwaliteit 21 KLANTSTURING 4
 27. 27. Talent Niet volledig gebruik maken van kennis en ervaring van het gehele team 1 2 38 Overproductie Uitvoeren van “standaard” tests bij iedere patiënt ongeacht noodzaak Transport Verplaatsen van patiënten binnen/tussen afdelingen Voorraad Overbodige hoeveelheid medicijnen of materiaal op voorraad Achmea gelooft in ‘Lean’ als filosofie die ook in de zorg toepasbaar is 27 6 5 47 Beweging Het halen van materiaal of zoeken naar iets op de afdeling Wachten Klinisch personeel komt te laat in operatiezaal Dubbel werk Dezelfde patiëntinformatie op verscheidene plaatsen verzamelen Overbewerking Invullen van documentatie die niemand gaat lezen
 28. 28. Partnersperspectief: samen verbeteren we de kwaliteit van zorg door die begrijpelijk te maken voor iedereen 1. In partnerschap 28 1. In partnerschap Quality in The Netherlands, an integrated approachc gemiddelde professionals bovenmaatse professionals ondermaatse professionals Kwaliteit van Zorg→ 2. Klantkeuzes als hefboom 3. Shifting the curve right
 29. 29. Partnerperspectief: samen realiseren we doorbraken in infrastructuur Gezamenlijke regio visie van Achmea en de zorgverleners &Visie Achmea Iedereen 29 29 Ambities van zorgverlenersZorgaanbod en aanbod bij zorgverleners Iedereen kan vertrouwen op de beste zorg
 30. 30. Regioplan Regioanalyse als inspiratiebron en input om zorginkoop- beleid regionaal en segment overstijgend te onderbouwen Optimale zorg en schaalgrootte (1 kankercentrum per 1 miljoen inwoners?) Gestroomlijnd transmuraal zorgtraject Managed Clinical Network Zorg doelmatig leveren, praktijkvariatie en Regioanalyse biedt inzichten als input voor inkoop om tot regioplannen te komen 30 versie 1 Zorg doelmatig leveren, praktijkvariatie en significante prijsverschillen roepen vragen op Is de zorg efficiënt? Zijn er mogelijkheden de productiviteit te verbeteren? Bevolkingsonderzoek coloscopieën wordt selectief ingekocht op basis van volume en prijs Bron: http://www.mednet.nl/wosmedia/281/rapport_bcg.pdf
 31. 31. Kwaliteit van Zorg: Achmea heeft geïnvesteerd in medisch adviseurs (2 per regio) Noord-Oost 28,1% Noord-Holland 48,7% 25 medisch adviseurs 31 Zuid-Nederland 13,0% Midden-Nederland 35,5% Zuid-Holland 27,5% 5 regio’s 3 sectoren regisseur in de regio Bron: Vektis marktaandelen 2012
 32. 32. Vertrouwen in verzekeraar Verbeterde zorginfrastructuur Voorop lopen op kwaliteit (transparantie) Zorgverlener Selectief contracteren Klantperspectief: We baseren proposities op de beste zorg 32 Informeren over kwaliteit Zorgverlener Verzekerde/verwijzer Spiegelen kwaliteitsinformatie Verbeterafspraken maken Bespreekbaar maken van kwaliteit Gedifferentieerd inkopen Kiezen voor kwaliteit Uitsluiten van contract Eigen betaling bij slechte kwaliteit Langs 2 beïnvloedingspaden kan kwaliteit dus stijgen
 33. 33. Gedifferentieerd contracteren in de fysiotherapie - Fysio op verwijzing - Directe Toegang Fysio - Groepsbehandelingen - Beweegprogramma’s Inhoud Standaard Basis Kwaliteit Plus– intensief Plus– Preferred )( )( ( ) 3333 - Relatiemanagement - Meerjarig OVK - Dialoog over het beleid - Maatwerkafspraken - Zorgnavigatie - Innovatiefonds Extra diensten
 34. 34. De Corporate Vitality Index is gestegen van 6,8 naar 7,2 Energy Challenge: in totaal 1518 deelnemers sinds start in 2010, verdeeld over 118 teams en 9 lichtingen Gemiddeld rapportcijfer: 7 Duurzame leefstijlverandering bij 50% van de deelnemers 70% van deelnemers heeft meer energie aan het einde van de dag 343434 Stijging van scores op bewegen. Zowel op NNGB als Fitnorm Fysiek: Emotiemanagement van gemiddeld 6,5 naar 7,1 Emotioneel: Van gemiddeld 6,8 uur slaap per nacht, naar 7,2 uur Stijging van 9% op ontspanning met een score van 6,5 naar 7,1 Verbetering op quality time. Deelnemers vullen tijd beter in en genieten er meer van Gemiddeld is de focus met 11% toegenomen van een gemiddeld cijfer van 6,1 naar 6,8 Ook het plannen, doelen stellen en het stellen van prioriteiten zijn sterk verbeterd (7%) Mentaal:
 35. 35. Agenda: ‘Vaart maken met kwaliteit en innovatie’ Voor welke maatschappelijke uitdagingen staat Achmea in de zorg Welke rol spelen ondernemers als werkgever en zorgondernemer bij de noodzakelijke veranderingen in de zorg A Hoe gaat Achmea om met deze uitdagingen in de zorg C B 35 Het nieuwe regeerakkoord en de zorg Discussie D E
 36. 36. 36
 37. 37. 37
 38. 38. Wij willen al onze verzekerden de best mogelijke zorg bieden, daarom stimuleren we kwaliteitsverbetering Innovaties bekostigen via fondsen Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) SGS Theia Achmea zorgparticipaties 38 Achmea zorgparticipaties Health Economic Fund Inzetten om kwaliteit te verbeteren èn de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden
 39. 39. Agenda: ‘Vaart maken met kwaliteit en innovatie’ Voor welke maatschappelijke uitdagingen staat Achmea in de zorg Welke rol spelen ondernemers als werkgever en zorgondernemer bij de noodzakelijke veranderingen in de zorg A Hoe gaat Achmea om met deze uitdagingen in de zorg C B 39 Het nieuwe regeerakkoord en de zorg Discussie D E
 40. 40. Cure Regeerakkoord Rutte II Kwaliteit en kosten zorgstelsel Care • Kwaliteitsinstituut (per 1 jan. 2013) • Zorgverleners verplicht kwaliteitsinformatie leveren bij declaratie • Concentratie + spreiding van zorg • AWBZ voorziening voor intramurale ouderen- en • Gehandicaptenzorg • Extramurale verpleging en langdurige GGZ in 2017 naar ZVW (+€2 mld. erbij) Andere layout 40 van zorg • Voortzetting convenanten • Versterking inkoopmacht zorgverzekeraar (regierol) • Naturapolis alleen in Basisverzekering • Populatiegebonden bekostiging (+€2 mld. erbij) • Gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning, • Begeleiding en verzorging (+€10 mld. erbij) • Jeugdzorg 2015 naar • Gemeenten • Ombuiging ca. 4 mrd.
 41. 41. 41
 42. 42. Resumerend 42
 43. 43. Agenda: ‘Vaart maken met kwaliteit en innovatie’ Voor welke maatschappelijke uitdagingen staat Achmea in de zorg Welke rol spelen ondernemers als werkgever en zorgondernemer bij de noodzakelijke veranderingen in de zorg A Hoe gaat Achmea om met deze uitdagingen in de zorg C B 43 Het nieuwe regeerakkoord en de zorg Discussie D E
 44. 44. Backup slides 44
 45. 45. 45
 46. 46. Als werkgever - Fictieve Businesscase: kosten werkgever Fictief bedrijf X: • Bedrijf met 5000 medewerkers en een totale omzet van 560 miljoen euro • Personeelskosten betreft 200 miljoen euro • Van de totale personeelskosten gaat: 46 • 11 miljoen euro op aan premies zorgverzekeringswet • 18 miljoen euro op aan Verzuimkosten • 18 miljoen op aan Presenteisme 75% 7% 9% 9%
 47. 47. 47
 48. 48. ZorgPlus Analyse Gezond Ondernemen: Verbetercyclus van inzicht, advies en oplossingen 48 48 Adviseurs Gezondheidsmanagement Effectmeting Extra slide invoegen Te intern mi, Relatie gezondheid Werknemers met Productiviteit en verzuim % Laten zien
 49. 49. PON Fit: integratie van zorg en arbeidsgerelateerde zorg Partnerships: Voorbeelden van gezamenlijke maatwerkoplossingen 49 Heineken Vitaal Sita Appeltje Eitje: maatwerk preventiebeleid Preventiefonds ABN Amro
 50. 50. Gezond Ondernemen: gezonde organisaties maken Nederland vitaal en toekomstbestendig • Met Gezond Ondernemen bevorderen werkgevers en Zilveren Kruis Achmea samen de vitaliteit en gezondheid van werknemers. • Zilveren Kruis versterkt werkgevers met een verbetercyclus van inzicht, advies en oplossing. • Werknemers zijn verzekerd van goede zorg, onderkennen het belang van een goede gezondheid en werken aan vitaliteit. Dit vergroot de mentale en fysieke weerbaarheid en maakt meer tevreden. 50 mentale en fysieke weerbaarheid en maakt meer tevreden. • Werkgevers realiseren lagere kosten, hogere productiviteit en een beter imago. • Zo dragen we samen bij aan duurzame inzetbaarheid én aan de betaalbaarheid en solidariteit van de Nederlandse gezondheidszorg. 50
 51. 51. 51
 52. 52. Wij willen al onze verzekerden de best mogelijke zorg bieden, daarom stimuleren we kwaliteitsverbetering Innovaties bekostigen via fondsen Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) SGS Theia Achmea zorgparticipaties 52 Achmea zorgparticipaties Health Economic Fund Inzetten om kwaliteit te verbeteren èn de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden
 53. 53. 53
 54. 54. 54
 55. 55. • Achmea investeert 50 mln eur in innovatie via het LSP-Health Economics Fund (HEF) • Doel: veelbelovende innovatieve technieken en behandelingen sneller op de Nederlandse markt zetten • Voorbeelden: vroegdiagnostiek, verbeterde Achmea innovatiefonds 55 • Voorbeelden: vroegdiagnostiek, verbeterde diagnostiek, minimaal invasieve chirurgie, thuismonitoring • LSP Life Sciences Partners is gespecialiseerd in gezondheidszorg en biotechnologie.
 56. 56. 56
 57. 57. 57
 58. 58. 58
 59. 59. 59

×