PPeerrffiill 
dd’’uunn nnoouu ppaarraaddiiggmmaa eedduuccaattiiuu 
PPeerr aa ll’’EErraa IInntteerrnneett ((vv.. 44..11)) 
...
AJUSTEM L’EDUCACIÓ AA LL’’EERRAA IINNTTEERRNNEETT 
Aquesta nova cultura de l'Era Internet genera molts canvis, i exigeix u...
VIVIM AA LL’’EERRAA IINNTTEERRNNEETT 
En l’actual Era Internet les persones 
vivim entre dos mons: el tradicional 
món fís...
Autoconeixement 
intel.ligència emocional 
autoestima, voluntat 
SER 
FER 
Desenvolupament 
intel.lectual 
COMPETÈNCIA: 
A...
BBAASSEESS PPEERR AALL NNOOUU PPAARRAADDIIGGMMAA EEDDUUCCAATTIIUU 11//33 
AAPPRREENNDDRREE AA SSEERR 
• Desenvolupament in...
BBAASSEESS PPEERR AALL NNOOUU PPAARRAADDIIGGMMAA EEDDUUCCAATTIIUU 2//33 
AAPPRREENNDDRREE AA CCOONNÈÈIIXXEERR 
• Coneixeme...
BBAASSEESS PPEERR AALL NNOOUU PPAARRAADDIIGGMMAA EEDDUUCCAATTIIUU 33//33 
AAPPRREENNDDRREE AA FFEERR 
• COMPETÈNCIA EN COM...
Pere Marquès (2014) 
AALLTTRREESS DDOOCCUUMMEENNTTSS 
QQUUEE PPOODDEENN RREESSUULLTTAARR DD’’IINNTTEERRÈÈSS 
- Bases per a...
TTÉÉCCNNIICCAASS DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS CCOONN TTIICC 
yy oottrraass ccuueessttiioonneess ddeell áámmbbiittoo eedduuccaattii...
AALLTTRREESS EESSQQUUEEMMEESS 
RREELLAACCIIOONNAATTSS AAMMBB EELL TTEEMMAA 
En http://peremarques.net/didacticacontic.htm
1144 BBAASSEESS PPEERR AALL PPAARRAADDIIGGMMAA FFOORRMMAATTIIUU 
PPRROOFFEESSSSOORRAATT 
tutoria i detecció precoç de difi...
AAPPRREENNDDRREE:: AAHHIIRR II AAVVUUII 
Aprendre = 
memoritzar molt + 
saber fer 
amb allò memoritzat 
(sense suports) 
A...
CCUURRRRIICCUULLUUMM BBIIMMOODDAALL:: 22 ttiippuuss dd’’aaccttiivviittaattss 
Bimodalitat metodològica i a l’avaluació 
11...
Aquest document realitza una proposta 
que concreta les bases d’un paradigma educatiu 
per a l’Era Internet. 
Agrairé sugg...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perfil d’un nou paradigma educatiu Per a l’Era Internet (v. 4.1)

1,398 views

Published on

Què ensenyar?
14 dimensions a considerar
a partir dels 4 pilars J. Delors i de l’actual marc urricular de competències

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,398
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perfil d’un nou paradigma educatiu Per a l’Era Internet (v. 4.1)

 1. 1. PPeerrffiill dd’’uunn nnoouu ppaarraaddiiggmmaa eedduuccaattiiuu PPeerr aa ll’’EErraa IInntteerrnneett ((vv.. 44..11)) QQuuèè eennsseennyyaarr?? 1144 ddiimmeennssiioonnss aa ccoonnssiiddeerraarr aa ppaarrttiirr ddeellss 44 ppiillaarrss JJ.. DDeelloorrss ii ddee ll’’aaccttuuaall mmaarrcc ccuurrrriiccuullaarr ddee ccoommppeettèènncciieess Dr. Pere Marquès (2014) http://peremarques.net/ UAB – grup DIM
 2. 2. AJUSTEM L’EDUCACIÓ AA LL’’EERRAA IINNTTEERRNNEETT Aquesta nova cultura de l'Era Internet genera molts canvis, i exigeix u na nova concreció del perfil desitjable per a les persones que han de viure adaptant-se a aquesta nova societat tecnològica en canvi continu, exigeix u n canvi substantiu dels objectius educatius, un nou paradigma educatiu. L'Educació és un procés personal, però orientat per les famílies, l'escola i la societat, en un marc educatiu que ha d'assegurar: la transmissió cultural (idees, visions del món, llenguatge, normes, valors, Instruments ...), facilitar a cada persona el màxim desenvolupament integral de les seves facultats (i el gust per saber) i preparar-lo per que dissenyi el seu projecte vital i es realitzi en la societat com a persona bona, feliç i útil (amb capacitat d'adaptació i d'actuació). Perfilem aquí els aspectes clau d'aquest nou paradigma educatiu per a l'Era Internet, molts dels quals són els que ja es consideraven abans, però que ara es veuen complementats per altres de nous molt importants (aprendre a aprendre, competència digital...). En la mesura del possible els agrupem voltant de les 8 competències bàsiques que considera el nostre sistema educatiu i els "4 pilars de l'educació" de J.Delors Pere Marquès (2014)
 3. 3. VIVIM AA LL’’EERRAA IINNTTEERRNNEETT En l’actual Era Internet les persones vivim entre dos mons: el tradicional món físic i el nou món virtual que suposa Internet (el ciberespai). Pere Marquès (2014) I aquest últim, si disposem de competència digital, ens converteix en i-Persons persones empoderades amb fantàstiques facultats que multipliquen la potencialitat del nostre cervell: podem accedir a qualsevol informació que ens interessi, comunicar fàcilment amb qualsevol persona o grup i disposar de potents eines per processar dades.
 4. 4. Autoconeixement intel.ligència emocional autoestima, voluntat SER FER Desenvolupament intel.lectual COMPETÈNCIA: AUTONOMIA I INICIATIVA CONÈIXER CONVIURE COMPETÈNCIA: APRENDRE A APRENDRE Desenvolupam ent físic/salut Tenir coneixements i competències específiques COMPETÈNCIA: SOCIAL I CIUDATADANA COMPETÈNCIA: MÓN FÍSIC Idiomes estrangers COMPETÈNCIA: COMUNICACIÓ LLINGÜÍSTICA COMPETÈNCIA: CULTURAL/ARTÍSTICA COMPETÈNCIA: MATEMÀTICA COMPETÈNCIA: DIGITAL Maduració moral/espiritual valors Pere Marquès (2014) 14 BASES PEL NOU PPAARRAADDIIGGMMAA EEDDUUCCAATTIIUU ddee ll’’EErraa IInntteerrnneett
 5. 5. BBAASSEESS PPEERR AALL NNOOUU PPAARRAADDIIGGMMAA EEDDUUCCAATTIIUU 11//33 AAPPRREENNDDRREE AA SSEERR • Desenvolupament intel.lectual: observar, reflexió,conceptualitzar, judici crític, raonament científic (formular i comprovar hipòtesis), investigar, planificació i mètode, deduir/induir, anàlisi/síntesi, imaginació i creativitat, capacitat de memoritzar • COMPETÈNCIA EN APRENDER A APRENDRE: autoaprenentatge, aprenentatge autònom, continu i ubic (trobar la informació necessària quan es requereixi). Llegir, comprendre i interpretar (textos, multimèdia), tenir criteri i argumentar opinions, curiositat, plantejar-se preguntes i respostes ,aprendre d’altres, organitzar la memòria i la memòria externa (apunts, PLE) • Autoconeixement. Competència/intel.ligència emocional (conèixer i regular les emocions) autoestima i força de voluntat (automotivació, afany de millora, esforç, perseverança, resiliència…). Construir la pròpia identitart. • COMPETÈNCIA EN AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL: Identificar i assolir objectius, autoconfiança, innovació i emprenedoria, administració dels diners i altres bens, demorar la necessitat de satisfacció immediata, aprendre dels errors, elegir amb criteri avaluant els riscos... Adaptació als canvis. • Desenvolupament físic i salut: exercici, descans suficient, alimentació sana, bons hàbits en general. • Maduració moral/espiritual i construir un sistema de valors: vida humana, moral natural, igualtat i respecte (persones,gènere, ideologia,cultura), pau, diàleg, llibertat i responsabilitat, justícia i solidaritat/compromís/voluntat de servei, educació, democràcia, drets humans, treball ben fet... La opció de la fe religiosPaer.e Marquès(2014)
 6. 6. BBAASSEESS PPEERR AALL NNOOUU PPAARRAADDIIGGMMAA EEDDUUCCAATTIIUU 2//33 AAPPRREENNDDRREE AA CCOONNÈÈIIXXEERR • Coneixements teòrics i competències específiques de les diferents matèries o assignatures. No els sintetitzem aquí. Són els que s'imparteixen en els plans d'estudis, i solen estar molt obsolets. És ja una necessitat URGENT fer una revisió i actualització d'aquests continguts curriculars tenint en compte que avui les persones podem comptar amb la nostra memòria externa: font d'informació sempre accessible. AAPPRREENNDDRREE AA CCOONNVVIIUURREE • COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA: Identificar valors de la realitat històrica i social, coneixements d'economia i legislació, sociabilitat i respecte, cooperació i col.laboració en el treball grupal amb persones diverses, empatia, acceptar i realitzar crítiques de manera constructiva, resolució de conflictes amb el diàleg, participació ciutadana (amb compromís i responsabilitat), convivència amb els companys a l'escola ... Pere Marquès(2014)
 7. 7. BBAASSEESS PPEERR AALL NNOOUU PPAARRAADDIIGGMMAA EEDDUUCCAATTIIUU 33//33 AAPPRREENNDDRREE AA FFEERR • COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LLINGÜÍSTICA: llegir i escriure, exposició oral, explicar, descriure, expressar les pròpies idees, adaptar la comunicació al context, escoltar, capacitat de diàleg i debat respectant torns, argumentar, considerar punts de vista diferents… • Idiomes estrangers: quan de menys un bon anglès (a més a més de las llengues pròpies de l’àmbit cultural) • COMPETÈNCIA CULTURAL I ARTÍSTICA: sensibilitat estètica, accedir a l’art i a la cultura amb sensibilitat (la sensibilitat artística forma part de l’esperit humà), valorar críticament les manifestacions artístiques, identificació amb la cultura pròpia i respecte a les altres, tenir criteri davant les pressions de la "societat de consum"… • COMPETÈNCIA EN CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC: diferenciar el coneixement científic de altres que no ho són, identificar problemes rellevants de l’entorn (cuidar el planeta…), atenció a la salut… • COMPETÈNCIA MATEMÀTICA utilitzar els números/símbols i les seves operacions, analitzar, interpretar, valorar i elaborar informacions amb instruments matemàtics, resoldre problemes…. • COMPETÈNCIA DIGITAL (Tractament de la informació i món digital). Ús segur, crític i intel.ligent, habitual i ponderat de les TIC quan aporten valor afegit (i-Person). Gestionar la immensa informació per a que no ens infoxiqui. Inclourà el llenguatge audiovisual. Les TIC són mitjans per a fer coses, no fins. Pere Marquès(2014)
 8. 8. Pere Marquès (2014) AALLTTRREESS DDOOCCUUMMEENNTTSS QQUUEE PPOODDEENN RREESSUULLTTAARR DD’’IINNTTEERRÈÈSS - Bases per al nou paradigma formatiu de l’Era Internet: Com ensenyar, coim aprendre? -Educadores, síntesis de la evolución histórica de la Educación con citas de educadores clave - Principios de enseñanza y aprendizaje, el legado de la escuela nueva - 2a conversa de la Societat Catalana de Pedagogía: les bases dels nous paradigmes educatius (juny-2014)
 9. 9. TTÉÉCCNNIICCAASS DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS CCOONN TTIICC yy oottrraass ccuueessttiioonneess ddeell áámmbbiittoo eedduuccaattiivvoo Compendio de síntesis de Pere Marquès: http://peremarques.net/didacticacontic.htm L A
 10. 10. AALLTTRREESS EESSQQUUEEMMEESS RREELLAACCIIOONNAATTSS AAMMBB EELL TTEEMMAA En http://peremarques.net/didacticacontic.htm
 11. 11. 1144 BBAASSEESS PPEERR AALL PPAARRAADDIIGGMMAA FFOORRMMAATTIIUU PPRROOFFEESSSSOORRAATT tutoria i detecció precoç de dificultats planificador, gestor, investigador… AALLUUMMNNAATT aprenentatge servei a l’aula IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS ús intensiu de les TIC tot els entorns i recursos grups i temps flexibles AACCTTIIVVIITTAATTSS moltes i significatives crear la memòria externa cada dia: instrumentals avaluació contínua compartida i aprendre de l’error iniciativa discent i autoaprenentatge Pere Marquès (2014) CCUURRRRIICCUULLUUMM bimodal comú+projectes optatius +? ddee ll’’EErraa IInntteerrnneett
 12. 12. AAPPRREENNDDRREE:: AAHHIIRR II AAVVUUII Aprendre = memoritzar molt + saber fer amb allò memoritzat (sense suports) Ara la informació la tenim sempre a l’abast… …però tenim que aprendre a trobar-la (amb rapidesa) quan la necessitem. Aprendre = saber fer amb suports + memoritzar vocabulari AAHHIIRR AAVVUUII + crear la nostra memòria externa Per això necessitem crear i organitzar La nostra memòria externa amb un ampli vocabulari i referents culturals ben estructurats Pere Marquès (2014)
 13. 13. CCUURRRRIICCUULLUUMM BBIIMMOODDAALL:: 22 ttiippuuss dd’’aaccttiivviittaattss Bimodalitat metodològica i a l’avaluació 11.. SSAABBEERR FFEERR AACCTTIIVVIITTAATTSS PPRRÀÀCCTTIIQQUUEESS 22.. MMEEMMOORRIITTZZAARR comprendre, usar, explicar (memorització reconstructiva) EXPE fer exercicis, llegir, expressar-se... RIÈN CIA + TUTORÍA: detecta dificultats i orienta intel.múltiples, desenvolupament sociabilitat, autoestima, emocions, motivació, família COMPETÈNCIALS Pere Marquès (9-2014) consultant: apunts, llibres, Internet i elaborar uns “apunts`personals” VVOOCCAABBUULLAARRII BBÀÀSSIICC conceptes, persones, fets, dades (glossari d’assignatures) + fer MOLTES ACTIVITATS amb auto/co/hetero AVALUACIÓ CONTINUADA i exàmens-control i fer un “glossari personal” individuals i col.laboratives: cercar informació, investigar, aplicar, valorar, crear, projectes, problemes, rols Exàmens teòrics: 70% de les Exàmens pràctics: es preguntes seran sobre el glossari poden usar els apunts
 14. 14. Aquest document realitza una proposta que concreta les bases d’un paradigma educatiu per a l’Era Internet. Agrairé suggeriments per a millorar-lo. Què podríem afegir o treure? Gràcies Pere Marquès <pere.marques@uab.cat> http://peremarques.net AQUESTA GUIA I TOTES LES ACTIVITATS DEL GRUP DIM SÓN GRATUÏTES Els contInguts es poden utilitzar lliurement, indicant l’autoria ENS AJUDES? Seguirem elaborant més guies com aquesta i organitzant activitats i investigacions amb professors i escoles per impulsar la innovació i millora educativa. Però si tinguéssim més suport econòmic d'empreses, institucions, persones ... podríem fer més.. Pere Marquès. Director del GRUP DIM

×