Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Les xarxes socials i les IM, a la MTW i la Taxonomia de Bloom             Núria Alart, setembre de 2010
 ...
Les xarxes socials i les IM, a la MTW i la Taxonomia de Bloom                               ...
Les xarxes socials i les IM, a la MTW i la Taxonomia de Bloom                               ...
Les xarxes socials i les IM, a la MTW i la Taxonomia de Bloom                               ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Xarxes socials, les i taxo bloom

1,573 views

Published on

 • Be the first to comment

Xarxes socials, les i taxo bloom

 1. 1. Les xarxes socials i les IM, a la MTW i la Taxonomia de Bloom Núria Alart, setembre de 2010 LES XARXES SOCIALS I LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES A LA MULTITASQUESWEB (MTW) I LA TAXONOMIA DE BLOOM http://www.xtec.cat/~nalart/multitasquesweb/MULTITASQUESWEB.pdf (Articles MTW) https://sites.google.com/site/multitasquesweb/ Plantilla per fer una MTW https://sites.google.com/site/vehiches/ Exemple de MTW. Quin cotxe em compro? -1-
 2. 2. Les xarxes socials i les IM, a la MTW i la Taxonomia de Bloom Núria Alart, setembre de 2010 Les xarxes socials i les IM a la MTW i la Taxonomia de Bloom La MTW:”és una metodologia didàctica, amb una proposta de diverses tasques per a les múltiples intel·ligències i nivells, que desenvolupa les competències bàsiques del currículum. Utilitza principalment recursos d’Internet, contempla el treball cooperatiu, transforma la informació en coneixement, mitjançant la creació d’un, o més d’un producte i la reflexió del procés d’aprenentatge, amb una autoavaluació i coavaluació dels resultats. Les MTW han de tenir una guia didàctica programada en competències bàsiques” (Núria Alart, 2010) Xarxa social La xarxa socials ens ajuden a desenvolupar totes les intel·ligències i treballar les competències Intel·ligències Múltiples i Amb l’integració de bàsiques del currículum obligatori. Són llocs de socialització, espais on s’ajunten les persones per Competències Bàsiques que les eines de la web xerrar, compartir aficions i opinions, elaborar junts projectes, expressar-se, relacionar-se, construir i desenvolupa la xarxa social 2.0, es desenvolupa desenvolupar una o diverses identitats, etc. Utilitzant les eines de la web 2.0 educativa, web 2.0 Autoconeixement Conèixer i acceptar les pròpies capacitats (intel·lectuals, físiques i emocionals). És necessari per tenir Intel·ligències: Intrapersonal o millorar les nostres relacions interpersonals, amb les amistats, en la feina, amb la família, etc. Competències: Aprendre a aprendre. Autonomia i iniciativa personal Construir identitat Reconeixement i representació real, virtual o fictícia d’un mateix a la xarxa. Donar-nos a conèixer Intel·ligències: Intrapersonal personal i virtual mitjançant els recursos que ens ofereix la xarxa. Es construeix i es manté amb la interacció social. Competències: Aprendre a aprendre. Autonomia i iniciativa personal Afavoreixen la Escoltar, parlar i interpretar en espais d’intercanvi de comunicació. Els joves hi comparteixen Intel·ligències: Interpersonal. participació continguts de manera constant i, d' aquesta manera, també coneixements. Competències: Social i ciutadana Treball col·laboratiu Necessitat de compartir amb els altres. Les activitats que promouen l’experimentació, el debat, la Intel·ligències: Interpersonal reflexió sobre l’acció en grup, posa en joc ambdós hemisferis, (el pensament, l’emoció i Competències: social i ciutadana. l’experimentació), estimula l’ús del pensament creatiu i alternatiu, facilita el procés de redescripció Autonomia i iniciativa personal permanent i el desenvolupament de tot el cervell alhora. Faciliten l’altruisme No cerca el propi benefici i es basa en l’empatia: en veure les necessitats alienes, sorgeix un Intel·ligències: Intrapersonal i Interpersonal. sentiment positiu que porta a intentar satisfer-les. Competències: aprendre a aprendre i social Es treballen les Maneres de fer que serveixen per afavorir les relacions interpersonals. Podem treballar: el saber Intel·ligències: Intrapersonal i Interpersonal habilitats socials escoltar, donar les gràcies, elogiar alguna cosa, demanar un favor, disculpar-se, presentar una queixa, Competències: Autonomia i iniciativa expressar els sentiments, rebre una crítica, posar-se d’acord amb qui s’està en desacord, etc. personal i Social i ciutadana. Protagonista de Cal que l’alumnat sigui capaç de fer coses noves, amb creativitat, innovació i descobriment. Intel·ligències: Totes. l’aprenentatge L’alumnat ha d’observar, explorar, investigar i construir el seu propi coneixement. “Veure coses i fer Competències: Totes. Segons estils i coses, és millor que llegir sobre coses” característiques personals. Faciliten Els nous aprenentatges interessen a l’alumnat quan prenen cos en la família, en les relacions socials Intel·ligències: Totes (Globalitat) l’aprenentatge global pròximes, en la utilització funcional de la informació que els arriba dels mitjans de comunicació, en Competències: totes fora l’aula la utilització del temps d’oci i lleure, etc Aprenentatge L’aprenentatge és un procés de construcció individual i personal. els continguts nous s’integren dins Intel·ligències: Intrapersonal i Interpersonal. significatiu els nostres esquemes després d’una reestructuració d’aquests gràcies a les relacions que es puguem Competències: Aprendre a aprendre. generar entre els diferents coneixements, previs i nous. Iniciativa personal i Social Permeten posar en Som éssers socials i ens agrada compartir tot allò que sabem. Hem de donar resposta a la necessitat Intel·ligències:Totes -2-
 3. 3. Les xarxes socials i les IM, a la MTW i la Taxonomia de Bloom Núria Alart, setembre de 2010 pràctica els actual dels aprenentatges perquè siguin el més significatius possibles i conseqüents, amb unes Competències: Totes. Segons estils i continguts que hem finalitats sobre la formació de ciutadans/es que comprenguin i participin en una realitat complexa característiques personals. après que els tocarà viure i participar en ella constructivament. Cognició i emoció Expressar emocions, pensaments i ens prepara per la vida real i quotidiana. L’emoció és un camí cap Intel·ligències: Intrapersonal i Interpersonal. alhora a la motivació i la cognició Competències: Aprendre a aprendre i Social Faciliten aconseguir Poder obtenir la informació al moment i per diferents llocs i canals. L’obliqüitat de poder estar en Intel·ligències: Totes les coses ràpidament més d’un lloc a l’hora. Comunicar-se de forma sincrònica, és a dir al moment. Sigui a partir dels Competències: Totes. Segons estils i SMS o del xat estan constantment connectats, i si es volen comunicar només han de prémer un botó característiques personals. per poder sentir que estan junts i si volen compartir. Treball motivador Una motivació intrínseca d’autoestima que fa que una persona vagi conformant la seva vàlua i el seu Intel·ligències: Intrapersonal. Interpersonal. autoconcepte en funció de les experiències d’èxit. Aquest autoconcepte actua de motor per a les Competències: Aprendre a aprendre. experiències futures. En canvi una motivació extrínseca, ve donada pels comentaris de les altres Iniciativa personal i Social i ciutadana. persones, com pel tipus de recompenses externes que es puguin donar en compartir els treballs. Organització del Personalització i planificació de les tasques a fer i organització del temps segons interessos, Intel·ligències: Intrapersonal. temps característiques personals, estils d’aprenentatge, etc. Competències: Aprendre a aprendre Potencia la El desenvolupament de la creativitat enforteix valors com: el respecte, la tolerància, la comunicació... Intel·ligències: Totes creativitat ja que permet observar, analitzar i interpretar des de diferents punts de vista, la varietat de maneres de Competències: Totes. Segons estils i pensament i les diferents ideologies, el que propicia la construcció d’unes relacions amb equitat característiques personals. Desenvolupa Grups de persones que es troben en un mateix entorn i tenen un interès comú d’aprenentatge amb Intel·ligències: Intra i Interpersonal. comunitat diferents objectius i interessos particulars. Competències: Aprendre a aprendre. Social d’aprenentatge i ciutadana Destacar les Poder demostrar les nostres potencialitats i compartir-les amb els altres. Tots els potencials cognitius Intel·ligències: Totes. potencialitats poden desenvolupar-se i assolir un major èxit acadèmic. Competències: Totes. Segons estils i característiques personals. Desenvolupament de Aprendre i treballar les febleses pròpies a partir de les potencialitats. Les intel·ligències són Intel·ligències: Totes. les febleses. llenguatges que parlen totes les persones i es troben influenciades, en part, per la cultura a la qual Competències: Totes. Segons estils i cadascuna pertany. Constitueixen eines que tothom podem utilitzar per a aprendre, per a resoldre característiques personals. problemes i per a crear. Treballa la capacitat Una combinació de factors que permeten a una persona o grup de persones afrontar i superar els Intel·ligències: Intrapersonal. Interpersonal. de resiliència problemes i adversitats. Ajuda als individus a ser socialment competents, amb habilitats per a la Competències: Aprendre a aprendre. Social vida com, la capacitat de resoldre problemes, el pensament crític i la presa d’iniciativa. i ciutadana Construcció social Espais interactius compartits. Construcció social de la informació: es cerca i alhora es genera Intel·ligències: Intra i Interpersonal. Compt: del coneixement contingut. Aprendre a aprendre. Social i ciutadana Utilitzar qualsevol Les xarxes socials posen a disposició una immensa quantitat d’eines i aplicacions per a que els Intel·ligències: Totes. eina de la web 2.0 usuaris puguin publicar, compartir i comunicar a Internet tot allò que vulguin en cada moment, Competències: Totes. Segons estils i fotografies, vídeos, mapes, geolocalitzacions, etcètera. característiques personals. -3-
 4. 4. Les xarxes socials i les IM, a la MTW i la Taxonomia de Bloom Núria Alart, setembre de 2010 Taxonomia de Bloom i la MTW NIVELL i verbs que es fan servir per DESCRIPCIÓ MULTITASQUESWEB redactar objectius Proposta de tasques 1. Coneixement Recordar informació apresa prèviament. Reconèixer Cercar informació o “googlear” per recordar. Mapes Enumerar, anomenar, identificar, definir, informacions, idees, fets, dates, noms, símbols, definicions, etc mentals, (FreeMind) etiquetes, ( vinyetes, marcadors, reconèixer, recordar, reproduir….. d’una manera aproximada a la manera com s’han après xarxes socials... 2. Comprensió Demostrar que s’han après els conceptes. Entendre “fer-se Classificació digital, (Delicius) processador de textos, Explicar, interpretar, descriure, comparar, seu”, allò que s’ha après; això es demostra quan es presenta la mapes conceptuals, diaris en blogs, subscripcions (RSS), diferenciar, classificar, convertir, discutir, estimar, informació d’una altra manera, es transforma, se cerquen publicacions ( Twitter), presentacions, d’àudio, vídeo.. generalitzar, donar exemples, exposar, resumir. relacions, s’associa a un altre fet, s’interpreta o se’n saben dir construccions col·laboratives (Wiki)... les possibles causes i conseqüències 3. Aplicació Aplicar el que s’ha après per resoldre un problema, Editar (Pinacle Studio), desenvolupar de manera Resoldre, utilitzar, manipular, calcular, formular, seleccionar, transferir i utilitzar dades i lleis per completar un compartida un document (GoogleDocs), jugar (videojocs, recollir, usar, construir, projectar, proporcionar, problema o tasca, aplicar les destreses adquirides a noves simuladors...), demostracions de presentacions gràfiques, relacionar, resoldre, demostrar, informar, relatar... situacions que es presenten, utilitzar la informació rebuda en conferències ...) situacions noves i concretes per resoldre problemes. 4. Anàlisi L’alumnat distingeix, classifica i relacions evidències o Recombinar (Mashing) mezcles i integració de moltes Analitzar, organitzar, deduir, elegir, distingir, estructures d’un fet, d’una qüestió, es fa preguntes, elabora fonts. Enquestes, foros de discussió... Resumir, sintetitzar, discriminar, categoritzar, il·lustrar, contrastar, hipòtesis. Descompon el tot en les seves parts i pot resoldre comparar, gràfiques, fulls de càlcul, eines en línia per a precisar, separar, limitar, prioritzar, subdividir, problemes a partir del coneixement adquirit. Intenta entendre mapes mentals, conceptuals, sistemes d’informació construir, fer diagrames, comparar.. l’estructura de l’organització del material informatiu geogràfica... (Google Earth, Cmaps Tools... examinant les parts de les quals es compon. La informació que obté li serveix per elaborar conclusions divergent 5. Síntesi Crear, integrar, combinar idees, planejar, proposar noves Dissenyar, construir, programar, filmar, animar, blogear, Adaptar, combinar, comparar, compondre, maneres de fer. Crear aplicant els coneixements i habilitats participar en unaWiki, publicar “podcasting”Tot això contrastar, desenvolupar, elaborar hipòtesis, crear, anteriors per produir alguna cosa nova o original. involucra un procès creatiu. Requereix comprendre els estructurar, formular, generar,modificar, components i els barregi en un producte coherent. reconstruir, reorganitzar. 6. Avaluació Triar entre diferents alternatives i justificar l’elecció Realitzar i publicar comentaris a blogs, pàgina web... Avaluar, jutjar, defensar, criticar, justificar, especificant els criteris utilitzats. Emetre judicis sobre la base participar en grups de discussió, treballar en xarxa... argumentar, concloure, contrastar, decidir, de criteris preestablerts. Emetre judicis respecte al valor d’un (Skipe, Twitter, Blocs, Wiki, discussions en cadena) interpretar, valorar. producte segons les seves opinions personals a partir d’uns objectius prèviament determinats. -4-

×