Строителство Градът

2,592 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,592
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

  1. 1. Брой 21 (704), 30 май - 5 юни 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Зелени сгради: между моженето и правенето В големия дебат за зелени- те сгради може да сте се заблу- дили, че те се строят, за да: да- дат маркетингово предим- ство на инвеститорите; нама- лят експлоатационните разхо- ди на обитателите им; създадат по-здравословна среда за хора- та, които живеят или работят в тях и т.н. Всяка от тези причини има основания, но нито една от тях не е голямата причина. Истинският мотив е глобал- ното затопляне. Зелените сгра- ди са част от глобално усилие за намаляване на употребата на изкопаеми горива, не само мод- на тема в този сектор на иконо- миката. Затова и причината за стро- ителството им може да се каже, че е донякъде политическа. По- Следващата цел неже законодателството ще се променя в посока по-строги в устойчивото строителство: регулации, всяка сграда, коя- то бъде построена в бъдеще, но Зеленото не е зелена, в един момент ще се сблъска с по-високи разходи за привеждането й в съответствие с новите норми от останалите. В политиките за насърчаване на устойчивото строителство от няколко години има важна про- мяна. Фокусът им се премества управление на от създаването на предпоставки за по-висока ефективност, то- ест изолации, материали и т.н., към реалните резултати, тоест колко всъщност харчат сгради- те. Затова целта на новата евро- пейска директива за енергий- ната ефективност в сградния сградите фонд е потреблението, а не ха- рактеристиките им. Фокусът върху строителството ще се за- пази, защото то трябва да оси- гури възможността за енергий- ни спестявания. Но все по-ва- жно ще бъде да се доказва, че те21 се реализират на практика. 21 > стр. 12 стр. 22 стр. 26 За Димитровград - Без да бърза, Виена Икономиките в Източна Свиленград играха 9 771310 983000 укрепва инвестициите си Европа са се върнали до 23 фирми и обединения в Източна Европа нивата отпреди кризата Бизнесът с недвижими имоти започва Румъния и България, където кризата да се движи, но до възстановяването удари по-късно, да очакват по-големи има още път подобрения през 2011 г.
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoБЪЛГАРИЯ ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАИзносителите ще могат да изпитват продукцията си в До септември Русия и ЕК хармонизират Включват НДК в забранителниябългарски лаборатории споразуменията за „Южен поток“ списък за приватизацияОт 3 до 5 пъти ще До септември Русия и Европейската комисия да наме- Промяната в статута и начина на управле-бъде по-евтино изпит- рят общ подход за всички държави по проекта „Южен ние на НДК е наложителна стъпка. Товаването за реакция на поток“ в двустранните договори с „Газпром“, като пре- заяви по време на парламентарния кон-огън на строителни димство в тях ще има европейското право. За това се трол вицепремиерът и министър на фи-продукти в българска договориха еврокомисарят Гюнтер Йотингер и руски- нансите Симеон Дянков. Досега НДК елаборатория, откол- ят министър на енергетиката Сергей Шматко в Брюк- управляван от творческо-стопанско обе-кото в страните от Ев- сел, където беше представено актуалното състояние динение и това е заварено положение отропа. Това стана въз- на проекта „Южен поток“ пред Европейската комисия 80-те години на миналия век, като дейст-можно, след като из- и държавите, ангажирани с изграждането на газопро- ващото в момента законодателство не по-пълнителният дирек- вода. Пред руската страна еврокомисарят Йотингер знава такъв вид юридическо лице, при-тор на Изпълнителна постави въпроса за равнопоставено третиране на дър- помни министърът. Искаме прозрачностагенция „Българска служба по акредитация“ Елза Янева подписа в жавите - участнички в проекта, и прилагане на изисква- и затова беше направена тази промяна.Берлин споразумение за взаимно признаване с Европейската орга- нията на Третия европейски енергиен либерализацио- Избраният сега съвет на директорите иманизация по акредитация. Така дейността на агенцията и на акреди- нен пакет за обявяване на свободните капацитети по задача да управлява НДК, а не да се отъж-тираните от нея лаборатории за изпитване и калибриране, както и транзитните газопроводи. В момента договорът с „Газ- дествява с него. Като принципал на НДКна органите за сертификация на продукти, персонал и системи за пром“ забранява обявяването на свободните капаци- гарантирам, че промяната няма да доведеуправление, вече са равнопоставени с лабораториите и органите тети, като разглежда тези данни като конфиденциална до промяна в предназначението му, а на-по сертификация от останалите европейски държави. Българската търговска информация. Русия и ЕС ще създадат съв- против - ще се работи за развитие и осъв-служба по акредитация стана част от многостранното споразуме- местен консултативен газов съвет, който ще се зани- ременяване на комплекса, за да е той ощение след оценка от страна на Европейската организация за акре- мава с изработването на единни подходи и анализ на по-добре разпознаваем център на евро-дитация през април 2011 г., която установи пълно съответствие на ситуацията на газовия пазар в Европа. пейската културна мрежа, каза Дянков.дейността на националния орган по акредитация на България с ев-ропейските изисквания. Подписването на документа ще има пря- ОБЩИНИко положително отражение върху дейността на българските про- Сливен въвежда Бургас се включи в проект за насърчаване на енергийноизводители, тъй като изпитванията в български лаборатории са спъти по-евтини, отколкото в други европейски страни. подземни контейнери ефективния транспорт за боклук Община Бургас се включиПРОЕКТИ като партньор в изпълнени- На 18 места в центъра наИзграждането на Стената на приказките в бургаската Сливен ще се изградят сис- ето на международния про- ект „ЕкоМобилити“, финанси-Морска градина е пред финал теми за подземно съхраня- ване на битовите отпадъци ран по програма „Интелигент-С монтажа на външно- в урбанизираните терито- на енергия“ на Европейскатато керамично покритие рии, съобщиха от общин- комисия. Той беше предста-приключва изграждане- ската администрация. Ще вен на 19 май на конференция за управление на мобилността въвто на новата Стена на Франция. Продължителността на проекта до юли 2013 г., а обща- бъде монтирана хидравлич-приказките в Морската та му стойност - 893 494 евро. Основна цел е изработването на на- на система във вид на под-градина в Бургас. Освен бор от критерии за оценка на прилаганите и практики на местни- земен асансьор, върху кой-нея проектът за 3.5 млн. те власти в областта на транспорта, допринасящи за устойчивост. то се слага контейнер за от-лв. включва и благоус- Ще бъде изработена схема за оценка на транспортни политики, падъци. Съдовете за сметтрояване на новата част достъпност на градските зони, обществения транспорт и зоните ще са като сега поставени- за пешеходци и велосипедисти.на Приморския парк и Снимка Община Бургас те. Разликата е, че ще бъ-водното огледало. Това дат разположени на два 13 общини с приз на Съвета на Европа за доброе лот 3 от проекта „Благоустрояване на обществено значими метра под земята, обясни управлениепространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчиво- инж. Николай Бакърджи-то развитие на градската среда“ на стойност 10 млн. лв. по про- ев, главен експерт в отдел Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росенграма „Регионално развитие“. Лот 3 предвижда рехабилитация „Екология“ в общината. Над Плевнелиев и изпълнителният директор на Националното сдруже-на 46 860 кв.м асфалтови алеи и 2.96 дка зелени площи, обновя- контейнера ще се затваря ние на общините в България Гинка Чавдарова връчиха на предста-ване на парковата мебел, изграждане на система за видеонаблю- капак и ще остават толкова вители на 13 общини отличието Европейски етикет за иновации идение, обособяване на 2 велоалеи и маршрут за хора с уврежда- отвори над земята, колкото добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Кристаленния с хоризонтална маркировка. Изпълнител на проекта е кон- са контейнерите под земя- приз получиха Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирко-сорциум „Щрабаг Изток 4“. Проектант е архитектурно студио та. Системата предотвратя- во, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Свищов, Смолян, София,„Мото“. „Стената на приказките“ е решена с характерен силует и ва възможността от разпи- Търговище. Призът е стимул за общините да постигат все по-добримножество пробиви, измислени като детски игри: сметала с фор- ляване на боклука и замър- резултати в предоставяне на публични услуги на гражданите, той ема на животни и дървета, приказен замък, герои от приказките. сяване на градската среда. и голяма отговорност за общините, каза министър Плевнелиев. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕДоговорирани 35% от парите по Община Ивайловград с проект за крепостта „Лютица“ Подобряват посетителскатапрограма „Околна среда“ инфраструктура в национален парк „Централен Балкан“ Повече от 277 млн. лв. са изплатенитесредства към бенефициентите по про- Доставка и монтаж на носещи конструкции и ин-грама „Околна среда“, съобщи замест- формационни модули за главни и второстепенниник-министърът на околната среда Иве- входове на национален парк „Централен Балкан“,лина Василева пред парламентарната информационни и инфраструктурни елементи закомисия по околна среда относно на- специализирани обекти за контрол и места за от-предъка в усвояването на евросред- дих, почивка и развлечения ще бъдат извърше-ствата. Към 25 май са сключени дого- ни по обявената от дирекция „Национален парквори за 1.226 млрд. лв., или 35% от об- Централен Балкан“ обществена поръчка „Парко- Снимка Община Ивайловградщия размер на средствата по програ- ви входове и мебел в изпълнение на дейности помата. Плащанията по сключените дого- Община Ивайловград съвместно с екип на доц. д-р Бони Петру- проекти с подкрепа на програма „Околна средавори са над 277 млн. лв., или близо 8% нова подготвя проект за консервация, реставрация, експониране 2007 – 2013 г.“ Все още няма избран изпълнител.от общия ресурс. По обявените през и популяризиране на археологическия обект - паметник на култу- Прогнозната стойност без ДДС е 155 637 лв. Па-2010 г. процедури в сектор „Води“ са рата, крепост „Лютица“. До момента от крепостта, която е била ралелно върви избор на изпълнител по малка об-подадени 34 проекта на обща стойност важен център през IХ и Х век и е една от най-големите в Източ- ществена поръчка „Маркировка и обезопасява-1 млрд. лв., от които сключените дого- ните Родопи, са проучени няколко големи зони и са направени не на маршрути“, обявена e още една обществе-вори със седем общини са на стойност стъпки за реставриране на откритите ахритектурни находки. Ако ната поръчка - за изготвяне на технически проектоколо 260 млн. лв., а останалите са в проектът бъде финансиран, проучването ще продължи и ще се за възстановяване на природни местообитания иоценка. Общият размер на договоре- работи по изграждане на подходяща пътна инфраструктура. С противоерозионно укрепване в парка. Дирекция-ните средства по ОП „Околна среда“ проекта ще се кандидатства за финансиране по INTERREG III Гър- та е бенефициент по още един проект – за акту-до края на 2011 г. се очаква да достиг- ция – България 2007 - 2013. От гръцка страна ще се работи по ализиране на плана за управление на парка. Об-не 1.688 млрд. лв., което представлява древна могила на територията на община Кипринос между села- щата стойност на проекта е 1 279 486.99 лв., като48% от общия финансов ресурс. та Микри Доксипара и Зони. трябва да приключи на 15 март 2012 г.ИНФРАСТРУКТУРАИнтегрираният воден Стартира реализацията Техническа грешка в документацията удължи срока за подаване на оферти за лотпроект на Русе на комуникационното 1 на „Струма“ до 7 юниприключва през август трасе Златоград – Ксанти Пътната агенция удължи срока заПоследният срок за завърш- На 18 май се даде старт на ре- подаване на оферти за лот 1 отването на обектите по лот 2 алното изпълнение на един магистрала „Струма“ Долна Ди-по интегрирания воден про- от най-важните инфаструктур- каня - Дупница от км 305+220 до км 322+000 от 15 часа на 1 юниект на Русе е август, съоб- ни проекти за Златоград - „Из- до 15 часа на 7 юни. Причинатащи при посещението си ми- граждане на комуникацион- са промени, възникнали след от-нистърът на регионалното но трасе – Златоград ГП „Зла- страняване на констатирана тех-развитие Росен Плевнелиев. тоград – Термес – Ксанти“, фи- ническа грешка в документаци-По думите му той е 70% го- нансиран от Програма за ев- ята, съобщиха от пътната аген-тов. Пречиствателната стан- ропейско териториално съ- ция. Това изисква допълнителноция за отпадъчни води пък трудничество Гърция и Бъл- време, за да могат участницитее 99.99% завършена, лот 1 гария 2007 – 2013, съфинан- да подготвят офертите си. В при-вече е в експлоатация. По- сиран от Европейския фонд ложената обобщена количествена сметка, сметка 5 „Серии 500 – Асфалтови работи” , пози-следните срокове за лот 2 за регионално развитие и на- ция 5601 се изменя така: „Плътен полимермодифициран асфалтобетон” се изпълнява със сплитса август, защото след това ционалните бюджети. Проек- мастик 0/11 S съгласно таблица 5602.1. на техническата спецификация”.трябва да се пусне пречис- тът се осъществява от общи-твателната станция и да се на Златоград в партньорствоизготвят съответните доку- с Източна Македония и Тра- ИНВЕСТИЦИИменти за вкарване на цялост- кия на територията на гръц-ното съоръжение в работен ката област Ксанти, уточня- Grand Mall Варна прие 8 млн. посетители през първата си годинарежим. Финансовият мемо- ват от пресцентъра на общи- С тридневни празненства и атрак-рандум е изпълнен едва то- на Златоград. С реализацията тивни промоции Grand Mall - Ва-гава, когато има разрешение на проекта ще се благоустрои рна, отбеляза първия си рожденза ползване, и това трябва да пътната инфраструктура в цен- ден. През изминалата година надстане до края на 2011 г. Ин- търа на града и ще се осигури 120 утвърдени международни итегрираният проект на Русе нормално движение на авто- български марки отвориха вра-се изпълнява по програма мобилния трафик. Предвиде- ти в Grand Mall. Близо 40 светов-ИСПА на Европейския съюз. ни са дейности по покриване ни марки, сред които Zara, Bershka,Той включва рехабилитация и на част от речното корито, из- Stradivarius, Humanic, Deichmann,разширение на ВиК мрежата, граждане на паркинг и два мо- Intersport, MassimoDutti, Carrefour,изграждане на нова ПСОВ с ста, част от подхода към Гър- стъпиха в морската столица.пълно биологично пречист- ция. Това е първият етап от „През своята първа година Grandване, обновяване на помпе- реализацията на комуникаци- Mall се утвърди като любима дес-ни станции и изграждане на онното трасе Златоград - Ксан- тинация за пазаруване и отдих въвглавен водопровод. Общата ти. Инвестицията е за 1 887 Варна“, каза Стивън Клийвър, управител на търговския център. По негови данни близо 8 млн.стойност е 46.8 млн. евро. 403 евро. души са посетили комплекса през първата година. www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. Със съдействието на:ТЕМА Управлението на енергийното потребление: Колко и как да спестяваме? Контролът и правилната експлоатация ще заемат все по-важно място в развитието на зеления сграден фонд Докато сградите про- – както по наподобява- С твърда ръка бъде все по-малко мар-дължават да поглъщат щите пачуърк панелни Но пълната гаран- кетингово предимствомного енергия, усилия- блокове или в отражени- ция, че обитателите или и все повече задължи-та на строителния отра- ята по двойните фаса- собствениците извличат телно условие за инвес-съл все повече се фоку- ди на офис кулите в сто- максимума от по-висо- титорите в сградите. Носират върху материалите лицата. кото качество на сград- доказването на ползи-и подходите за изграж- При положение, че в ните компоненти или те от него ще бъде клю-дането им. Големият въ- голяма част от същест- инфраструктура, идва с чът към привличанетопрос, който идва след вуващия сграден фонд правилната експлоата- на клиенти – наемате-това, е как тези сгради все още предстои да се ция. Това е поле за нов ли в секторите на бизнесще се експлоатират. приложат най-елемен- бизнес за компаниите, имотите или купувачи В сградния фонд упо- тарните мерки, на втори които предлагат услу- при жилищата. Това щетребяваме енергия, про- план остава цял нов биз- ги по поддържането на помогне за разкриване-изводството на която до- нес сектор, който в бъде- сгради и сградни систе- то на стойността на уп-принася за около 40% от ще ще бъде необходим, ми, т.нар. фасилити ме- равлението.изхвърлените в атмос- за да направлява правил- ниджмънт. Процесът ще сложиферата парникови газо- ната експлоатация на но- Собственици, кои- на нова основа и взаи-ве – основно въглерод- вите сгради, особено ако то са я включили в ком- моотношенията с дос-ни и серни окиси. Някъ- носят претенциозни оп- плексната услуга по от- тавчиците на енергия.де числото е повече, ня- ределения като зелени даване под наем, могат Международната ком-къде по-малко, но тази или устойчиви. да намаляват или да на- пания Dalkia вече се оп-статистика дава като ре- правят по-гъвкави раз- итва да приложи та-зултат глобалното уси- Зелената сграда е пред- ходите си чрез актив- къв подход като въвеж-лие за ограничаване на поставка за решаването но контролиране на по- да опита си от предос-„течовете” на енергия от на проблема, но не и ре- треблението на енергия. тавянето на енергийнисградите. А оттам цяла- шението му Така стават по-конку- услуги за собственици ита индустрия, ангажира- Експлоатацията със- рентноспособни в при- оператори на сгради ина в оползотворяването тавлява най-малко две вличането наематели. промишлени предпри-и развитието на земя и трети от продължител- ятия при доставката насгради – от урбанистите, ността на живота на Какво има зад стените енергия. Целта е да спе-през архитектите до про- една сграда и заедно с В големи бизнес или чели повече клиенти.изводителите на стро- разрушаването – 80% от жилищни комплекси Компанията извършва иителни материали или разходите. въпросът ще става все фасилити мениджмънтконсултантите по имо- Това е силен мотив за по-значим с наближа- за големи бизнес и жи-ти – фокусира усилия- фокуса при подбора на ването на 2020 г., когато лищни комплекси.та си в посока по-висока материалите и техноло- ще влезе в сила новата Контролът и управле-ефективност в области гиите за изграждането европейска директива нието на потребление-като отопление, охлаж- им. Увеличението в раз- за сградите. Постанов- то на енергия не е новадане, инфраструктурни ходите в строителството ката за нулево или близ- тема за много от строи-мрежи, транспорт и др. води до намаляване на ко до нулата потребле- телните професионали- Видимите действия се разноските при експло- ние на енергия отваря сти. Но постепенното йконцентрират най-вече атацията до такава сте- широко вратата за при- осъзнаване и от инвес-в областта на ефектив- пен, че общият резултат лагането на разнообраз- титорите, и от крайнитеността на физическата може да е с положите- ни възобновяеми или потребители на сгради-инфраструктура – сгра- лен знак за инвеститора. високоефективни енер- те – корпоративни илидите и техните инстала- Това може да се каже за гийни източници като индивидуални, ще по-ции. Резултатите от тях повечето елементи или соларните панели по по- ложи пътя за превръ-могат лесно да бъдат на- подобрения в „твърдата кривите на сградите, ге- щането на тази идея вблюдавани при разходка инфраструктура”: тухли, отермални съоръжения конкретна услуга и при-през кварталите на кой- бетон, изолации, про- или когенерации. ходи.то и да е български град зорци, стъкла и други. Зеленият етикет ще Деян ТОДОРОВ Енергията съставлява 40% от общите разходи на сградатаРазходи 20% 80%Години 1 - 2 2-5 20 - 40 0-1 Проек- Строи- Експлоатаци и поддръжка, Разру- тиране телство шаване обновяване и реконструкции Източник: Siemens Building Technologies. Данните бяха представени на конференцията BuildinGreen през март
  5. 5. Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Доминик Дуда, генерален директор, Dalkia Bulgaria: Трябва да обновим сградите и да произвеждаме енергията на място Проблемите на етажната собственост спъват ефективността на енергопотреблението. Ако когенерациите получат стимули, могат да подобрят резултатите на инвеститорите в сграден фондD alkia, поделение на Господин Дуда, кой от Veolia Environnement, френския конгломератв обществените доставки навода, канализационни и пре- двата пътя за реализи- ране на енергийни иконо- мии в експлоатацията на сградите – този, ос- нован на инфраструкту- А ко едновремен- но бъде рено- вирана сградата ичиствателни услуги, топлое- рата, или този, фокуси- се подобри топлин-нергия, електроенергия, уп- ран върху самата сграда, ната инсталация,равление на отпадъци и др.. ще даде по-добри резул- тати? се получава значи-Компанията е един от първи- телно повишение - Това, което правим в момен-те чужди стратегически ин-веститори в топлофикацион- та в кв. „Кайсиева градина” във Варна, е конкретен при- на енергийната йния сектор и енергийните ус- мер как те могат да се допъл- ефективност. Аколуги в България. След като ват. Бихме искали да разви- се добави и центра- ем районна топлоснабдителнав продължение на пет годи- система, защото това е най- лизирана район-ни предлага услуги по упра- ефективният начин за произ- на топлоснабдител-вление на енергийното снаб- водство на енергия, що се от-дяване за недвижими имо- нася до енергийна ефектив- на система, обща-ти като жилищни комплекси, ност, емисии въглероден ди- та ефективност ще оксид и устойчиво екологич-търговски и офис центро- но развитие. Нашата когене- бъде значително зорците с цел увеличаването тиката и да се въведат реше-ве и промишлеността, през рация във варненската топ- по-висока на енергийната ефективност, нията, необходими за разви-2006 г. компанията разширя- лофикация има коефициент е важен въпрос, след като тие на системата.ва дейността си в областта на полезно действие повече дълги години не са правени Когато купихме „Топлофи-на топлоснабдяването с при- от 80%. Когато се произвеж- инвестиции в общите части и кация Варна”, ситуацията недобиването на „Топлофика- да само електричество в ти- инсталациите. Ако едновре- беше добра. Четири години пична централа – било атом- менно бъде поправена сгра- по-късно благодарение на ин-ция Варна” през 2006 г. През на, или на въглища, ефектив- дата и се подобри топлинната вестициите ни от повече от 72009 г. дружеството завърши ността грубо е около 30%. инсталация, се получава зна- милиона евро за увеличава-и етап от модернизирането Районната отоплителна сис- чително повишение на енер- не на енергийната ефектив-й, като въведе в експлоата- тема има кричитен размер, гийната й ефективност. Ако ност чрез въвеждането на ко-ция мощности за комбини- който позволява реализира- се добави и централизира- генерация и подмяна на ста- нето на подобна инвестиция. на районна топлоснабдител- рите тръби успяхме да задър-рано производство на елек- В същото време се използват на система, общата ефектив- жим цените на достъпно рав-трическа и топлинна енер- енергийни ресурси на място ност ще бъде значително по- нище. Разбира се, те се увели-гия, увеличавайки значител- и се позволява използването висока. чиха, но не с толкова, с колко-но коефициента на полез- на възобновяеми източници то скочиха тези на природнияно действие на инсталации- като биомаса или геотермал- Какви са основните пре- газ. Именно благодарение нате. Екипът на дружеството се на енергия. дизвикателства това да повишението на цялостна- Това е и една от причините стане на практика? та ефективност на система-стреми и да разбие пороч- тези системи да стоят на пре- - Първото е липсата на дове- та успяхме да откъснем цена-ния кръг от проблеми в об- ден план в европейските по- рие на клиента към центра- та на топлоенергията от тазиновяването на многофамил- О литики. Те са много добър лизираното топлоснабдява- на газа.ни жилищни сгради с пило- инструмент за изпълнение на свен големи- не поради лошите практики, Много важно беше, че ситен проект във варненския целите 20/20/20 – намалява- не на енергийния интензитет, те съоръжения както в миналото, таки и сега в някои градове. Трябва да върнахме и доверието на по- требителя благодарение наквартал „Кайсиева градина”. намаляване на емисиите въ- като тези във Варна, убедим хората, че това е най- подхода ни в обслужването.Генералният директор на глероден двуокис (CO2) с 20% които имат пове- добрият начин да се отопля- Така трансформирахме една„Далкия България” (Dalkia и увеличаването на дела на ват. Най-добър като най-ком- индустриална „Топлофика-Bulgaria) Доминик Дуда е ра- възобновяемите източници с че от 2 мегавата ин- фортен, най-ефективен, най- ция-Варна” ЕАД в ориенти-ботил 21 години в компани- по 20 на сто. сталирана мощност, екологичен, най-изгоден! раната към клиента компа- Днес знаем, че трябва да В една нормална икономи- ния „Далкия Варна” ЕАД, ко-ята и е бил неин оперативен предприемем по-глобален може да се инвести- ка това е най-евтиният метод. ято подхожда с разбиране,директор за Северозападна подход, за да свържем сгради- ра и в по-малки тур- Все пак, както знаете, днес це- грижа и следва нуждите наФранция. Развива дейността те или отново да върнем тези, ната на електричеството в своите клиентий в България от 2007 г. които са излезли от мрежа- бини - под 100 ки- България е доста ниска и по- Започнахме да реализираме иБългарското подразделение та. В миналото заради лошия ловата. Такива ко- ради това то се използва мно- печалби, въпреки че в послед-на групата има две дъщер- имидж на компаниите, об- служващи системите за цен- генерации могат да го, дори това да е нелогично. Но както също знаем, цена- ните години ни беше трудно. Но ние залагаме на това, чени дружества – „Далкия Ва- трализирано районно топло- намерят употреба в та му за гражданите днес не е ситуацията ще се подобри ирна” ЕАД, чрез която пре- снабдяване много клиенти са жилищни компле- икономическа, а политическа. че клиентите ще разберат на-доставя топлоснабдителни се отказали от него. Сградите То ще поскъпва и потребите- шата цел и начинът, по койтоуслуги във Варна, и „Далкия от времето на комунизма са в кси или търговски лят ще трябва да избере пра- изпълняваме екологичната сиенерджи сървисиз” ЕАД в лошо състояние, с много за- центрове и да подо- вилния начин на отопление. отговорност. А и вече имаме губи на енергия и нисък ком- Необходима е и политическа опит със същия подход и вобластта на енергийните ус- форт. Обновяването, рекон- брят тяхната енер- воля, за да се включи район- други страни, сред които илуги в сградния фонд и ин- струкцията, изолирането на гийна интензивност ното централно топлоснабдя- източноевропейски като Че-дустрията. стените и подмяната на про- ване в новия Закон за енерге- хия и Полша.
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г.ТЕМА ›Тенденция: от енергийни доставки към енергийни решения Как бизнесът с енергий- то получаваме част от въз- гия и да осигуряваме най- ства за заводите. В този воляващ инвестициите и на преработка и про- награждението си от спес- добрите услуги. сектор имаме и финансов използването на биома- изводство на топлин- тяванията. ангажимент към резулта- са или геотермална енер- на енергия се променя Трябва да намерим пътят, Има ли начин този под- тите, така че възнаграж- гия. Те са добър вариант в последните години? който най-добре съотвест- ход да бъде разширен в дението ни се базира на за снабдяване с топлина Политическата цел за ва на всяка страна, за да други области? Охлаж- ефективността. Ако не по- или пък охлаждане за кли- спестявания очевидно приложим този механизъм. дането е на дневен ред стигнем целите си, губим ентите ни при най-висока ограничава икономиче- Определяме се като мес- в някои страни. пари. ефективност или най-до- ските възможности в тен производител на енер- - Да, в много области. Раз- бра цена. Ако това не е въз- доставката на енергия. гия, което ни отличава от вили сме много предложе- Този подход може ли можно, можем да доприне-- Вярно е, че в световен големите като Национал- ния за промишлеността, в да се приложи към ос- сем с капацитета си да екс-план трябва да спестяваме, ната елекрическа компания която има нужда от много- таналата част от ва- плоатираме и оптимизира-да намаляваме енергийна- в България или Electricit образни доставки като ох- шия бизнес - домакин- ме представянето на енер-та интензивност. Но точно de France (френски енерги- лаждане, отопление, елек- ствата, малки и сред- гийните системи. Когатотова е основният ни биз- ен концерн – бел.ред.) и др. тричество, компресиран ни предприятия или използваш енергия, тряб-нес. Развиваме енергийна- Ние произвеждаме и про- въздух, пара и др. Не е не- пък бизнес сгради като ва да я произведеш, да ята ефективност от дълги даваме енергията пряко на обходимо предприятия, ко- офиси и търговски цен- транспортираш и разпре-години във Франция. Пе- клиента, което означава, че ито произвеждат автомо- трове? делиш. Течовете трябва датролната криза през 70-те сме близо до него и освен били или химически про- - Всяка ситуация е инди- бъдат избягвани в цяла-години ни накара да тър- това му осигуряваме и ус- дукти, да бъдат специали- видуална. Много често ра- та верига. Благодарение насим решения за намаля- луги. Този двойнствен под- зирани във всички съпът- йонните отоплителни ин- експертизата и опита на хо-ване на енергийното по- ход ни прави ефективни и стващи дейности. Затова сталации може да са добро рата ни можем да овладеемтребление. Затова разви- помага да намираме пра- сме развили много подходи решение, защото те пости- този процес и да постигнемхме бизнес модел, при кой- вилния път да пестим енер- за осигуряването на удоб- гат критичен размер, поз- по-висока ефективност. ›За един по-ефективен ›Най-големият потенциал: свят обновяването Освен в стойността, която се добавя в твър- дата инфраструктура йонно централизирано то- плоснабдяване и някои го- леми промишлени предпри- допълнително от про- дажбите на топлина и електричество? на сградния фонд като тръби, геотермал- ятия. Това количество може - Да. Въпросът е в правил- Ако се върнем към сгради- цялостната ефективност това ни помпи и други съоръ- да се удвои и дори утрои по ната употреба на енергията. те, какво показва между- е лудост. Затова приоритет на жения, къде виждате два начина: първо, в „Топ- В днешния свят трябва да народният опит на ва- България трябва да бъде об- най-голям потенциал за лофикация София”, коя- бъдем по-ефективни, а за да шата компания за по- щата ефективност и използ- оптимизация и спестя- то има огромен потенциал; бъдем по-ефективни, тряб- тенциала за намаляване ването на еврофондовете за вания? Къде трябва да второ, в малки сгради като ва да произвеждаме пове- на енергийното потреб- тази цел. С обновяването на е фокусът при инвести- жилищни комплекси или че енергия на място. Една ление чрез активно уп- цялата сграда се увеличава и циите в сградите? офиси, болници и търгов- от целите на България е да равление и евентуално удобството, и енергийната й- Има две възможности. ски центрове. А още 5 тера- намали енергийната интен- прилагане на мерки или ефективност. Преди да гово-Първо, важно е да има до- ватчаса са 40% от потенци- зивност, която е много ви- инвестиции в производ- рим за умни сгради и системибро регулиране и наблю- алното произвоство на АЕЦ сока в сравнение с Европа. ство, контрола и измер- за експлоатацията на енер-дение. Ние сме разработи- „Белене”, така че това не е Енергийното производство ването? Какви резулта- гийните съоръжения, тряб-ли инструментите, с кои- за пренебрегване. И това е в България е силно центра- ти да очакваме, ако ос- ва да атакуваме този проблем,то да експлоатираме по най- при ниския сценарий. Ви- лизирано, а един от най-до- тавим настрана мощно- който е много важен.добрия начин енергийното сокият ще даде 75-80% от брите начини за намалява- стите?оборудване. бъдещото производство на не на енергийната интен- - Очевидно е, че при обновя- Какви резултати можеДругият важен път е този на втора атомна електроцен- зивност е като се произвеж- ване на сградата потенциал- да донесе обновяването?малките когенерации. Ос- трала. да до потреблението и така ът за спестяване е огромен. - При същото ниво на удоб-вен големите съоръжения Как може да стане това? В се избягват загубите при Би трябвало да се започне от ство можете да намалите по-като тези във Варна, кои- „Топлофикация София” преноса и разпределението. него като първи приоритет. треблението с над 35%, кое-то имат повече от 2 мегава- е необходима политиче- Ако се върна към проекта ни то е много. В действителността инсталиран капацитет, ска воля за спасяването на Смятате ли, че това във Варна – „Кайсиева гради- съм убеден, че общото по-може да се инвестира и в компанията. Ако тя беше ще се случи? на”, първото препятствие е да требление няма да намалее спо-малки турбини - под 100 частна, досега да фалира- - Това е въпрос на енергий- комуникираме предимствата толкова много, защото същокиловата. Такива когенера- ла, така че наистина трябва на политика. Така че защо на централизираното район- така ще увеличим комфор-ции могат да намерят упо- да се появи желание за ре- не. Преди седем години ня- но топлоснабдяване. Второто та. Тъй като хората имат ни-треба в жилищни компле- ализирането на индустри- маше когеренации в район- е да работим с етажната соб- ска покупателна способност,кси или търговски центрове ален, бизнес и управленски ните топлоснабдителни сис- ственост. Както можете да ви- много често наши клиентии да подобрят тяхната енер- проект за преструктурира- теми. В последните години дите, ако се разхождате в град използват само по един ради-гийна интензивност. Но за нето й. много от тях инвестираха. София или Варна, определе- атор, защото дори цената ниуспеха в такъв бизнес тряб- За реализирането на вто- Dalkia го направи, Христо ни апартаменти са самостоя- да е добра, тя още е висока зава и някакъв стимул в цена- рия подход – малките коге- Ковачки, който има подоб- телно топлоизолирани и със хората.та на електричеството. Днес нерации, трябва ясен тари- ни активи, и EVN в Плов- сменена дограма. От гледна Интервюто взезаконодателството в Бълга- фен механизъм като този за див. точка на живота на сградата и Деян ТОДОРОВрия осигурява добра тари- възобновяемите източницифа за електричеството от на енергия. Инвеститори- Проблем с решение две в едно: Dalkia увеличава клиентитевъзобновяеми източници, те са готови да поемат тех- си, като им помага да санират жилищата сино не се предвижда нищо за ническия и бизнес риска, Гкогенерациите освен задъл- като намерят ефективни ре- рупата Dalkia ще се опита да спре изтичането на клиенти от топлофикационната система, катожението за изкупуване на шения за използването и им помогне да запушат дупките, през които топлинната енергия изтича от собствените им до-произведения ток. на топлината, и на парата и мове. Проектът на компанията във варненския квартал „Кайсиева градина” предвижда оказ-Страната може да спечели да подредят бизнес взаимо-от увеличение на производ- отношенията си, което не е ването на правна и техническа помощ за създаването на сдружения на собствениците в жилищ-ството на енергия от мал- малко. ните блокове, обследване и планиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност ики когенерации. Днес грубо управление на проектите за топлоизолиране, подмяна на дограма и вътрешните инсталации посе произвеждат малко пове- Могат ли тези проекти общите части, които ще се финансират с европейски средства. Dalkia ще се опита да се възполз-че от 5 тераватчаса годиш- да допринесат към пе- ва от инерцията на схемата за финансиране на обновяването на многофамилни жилищни сгради,но от когенерации, или 10% чалбите на бизнес про-от цялото производство на ект в недвижимите за да убеди клиентите си, че топлофикацията е ефективно и удобно решение. Много хора продъл-електричество. То е концен- имоти, който напри- жават да се отказват от парното, тъй като отоплението на електроенергия е по-гъвкаво и не пред-трирано в системите за ра- мер печели от наеми и полага значителни загуби през неизолираните панелни блокове и особено общите им части.

×