0
Ειςαγωγι ςτο περιβάλλον του   GameMaker           Σαρθμπαλίδθσ Ιωάννθσ
Τι είναι το GameMaker;       Είναι ζνα πρόγραμμα με το         οποίο μπορείτε να       δθμιουργιςετε...
Κατεβάηοντασ το GameMaker Μπορείτε να κατεβάςετε  Υπάρχουν ακόμα θ Full ελεφκερα τθν ζκδοςθ 8.1   ζκδοςθ ($39,99) ...
Γιατί να χρθςιμοποιιςω  το GameMaker;;
Ειςαγωγι ςτον Object-based προγραμματιςμό“man object”      Properties   x, y, hspeed,  vspeed, direction     ...
Ειςαγωγι ςτον Event-based προγραμματιςμό                 Ο χριςτθσ πατάει ζνα πλικτρο  Ρερίμενε γι ζνα γε...
Το περιβάλλον του  GameMaker
Στθν αριςτερι πλευρά του παρακφρου   μπορείτε να δείτε όλουσ τουσδιαφορετικοφσ τφπουσ οντοτιτων που υποςτθρίηονται από τ...
Δφο καταςτάςεισ     Το GameMaker βρίςκεται     αρχικά ςε μία κατάςταςθ     ςτθν οποία μπορείτε να      ...
Sprites           Instances       Rooms             ObjectsEvents     Backgrounds Sounds...
Sprites     Είναι εικόνεσ ι ςειρζσ    εικόνων. Ρ.χ. ςτο διπλανό   παιχνίδι χρθςιμοποιοφνται   εικόνεσ για του...
Δθμιουργία ενόσ sprite Κάντε κλικ ςτο εικονίδιο   Ρατιςτε το κουμπί LoadCreate Sprite που βρίςκεται  Sprite ςτο παράκυ...
Objects    Τα sprites όμωσ είναι μόνο     εικόνεσ. Δεν μποροφν να   τρζξουν, να μετακινθκοφν ι   να αντιδράςο...
Δθμιουργία ενόσ object Κάντε κλικ ςτο εικονίδιο  Αντιςτοιχιςτε το object με τοCreate Object που βρίςκεται  κατάλλθλο s...
Συμπαγι objects     Κάποια από τα αντικείμενα    απαιτείται να είναι ςυμπαγι,     δθλαδι να μθν μποροφν να  ...
Instances    Σε ζνα παιχνίδι μποροφμε να    ζχουμε ζνα ι περιςςότερα    ςτιγμιότυπα (instances) ενόσ      ...
Events και Actions       Events   ActionsProperties
EventsCreate : Δθμιουργία αντικειμζνουDestroy : Καταςτροφι αντικειμζνουAlarm : Συνολικά 8 ρολόγιαStep : Ζνα βιμα του παιχν...
ActionsΞεκίνα να μετακινείςαι ςε μία κατεφκυνςθΘζςε τθν κατακόρυφθ ταχφτθταΡιδα ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείοΑναπιδθςε κατά τθ ςφ...
Rooms      Είναι οι πίςτεσ του      παιχνιδιοφ μασ. Ζνα    παιχνίδι μπορεί να ζχει μία     ι περιςςότερ...
Δθμιουργία μίασ πίςτασ Κάντε κλικ ςτο εικονίδιο   Επιλζξτε ζνα αντικείμενο καιCreate Room που βρίςκεται    προςκζςτ...
Backgrounds       Είναι εικόνεσ που    χρθςιμοποιοφνται ωσ φόντο        ςτισ πίςτεσ.
Δθμιουργία ενόσ backgroundΚάντε κλικ ςτο εικονίδιο Create  Ρατιςτε το κουμπί LoadBackground που βρίςκεται ςτθ   Backg...
Δθμιουργία ενόσ ιχουΚάντε κλικ ςτο εικονίδιο Create  Ρατιςτε το κουμπί Load Sound που βρίςκεται ςτθ     Sound ςτο π...
Σφςτθμα ςυντεταγμζνων       Η ςυντεταγμζνθ Χ εκφράηει      τθν απόςταςθ από αριςτερά.      Η ςυντεταγμζν...
Ιςτότοποσ για το GameMaker http://gamemakerclass.weebly.com/
Ιςτολόγιο για τθν Πλθροφορικι http://pliroforikiatschool.blogspot.com/
Σασ ευχαριςτϊ πολφγια τθν προςοχι ςασ!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Εισαγωγή στο GameΜaker

26,458

Published on

Μία εισαγωγική παρουσίαση για το περιβάλλον του GameMaker.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
26,458
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
101
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Εισαγωγή στο GameΜaker"

 1. 1. Ειςαγωγι ςτο περιβάλλον του GameMaker Σαρθμπαλίδθσ Ιωάννθσ
 2. 2. Τι είναι το GameMaker; Είναι ζνα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να δθμιουργιςετε θλεκτρονικά παιχνίδια χωρίσ να χρειαςτεί να γράψετε οφτε μία γραμμι κϊδικα.
 3. 3. Κατεβάηοντασ το GameMaker Μπορείτε να κατεβάςετε Υπάρχουν ακόμα θ Full ελεφκερα τθν ζκδοςθ 8.1 ζκδοςθ ($39,99) Lite από τθν επίςθμθιςτοςελίδα του GameMaker. και θ νζα HTML5 ζκδοςθ ($99)
 4. 4. Γιατί να χρθςιμοποιιςω το GameMaker;;
 5. 5. Ειςαγωγι ςτον Object-based προγραμματιςμό“man object” Properties x, y, hspeed, vspeed, direction Κάκε αντικείμενο ζχει ιδιότθτεσ (properties) και ςυμπεριφορζσ (behaviors) Τι να κάνω ςτο ενκυλακωμζνεσ μζςα του. αριςτερό κλικ του ποντικιοφ; Behaviors
 6. 6. Ειςαγωγι ςτον Event-based προγραμματιςμό Ο χριςτθσ πατάει ζνα πλικτρο Ρερίμενε γι ζνα γεγονόσ να ςυμβεί Το παιχνίδι ξεκινά από τθν αρχι Ζνα νζο αντικείμενο δθμιουργείταιΕκτζλεςε κάποιεσ ενζργειεσ για αυτό το γεγονόσ Τοποκζτθςε το ςτθ ςωςτι κζςθ
 7. 7. Το περιβάλλον του GameMaker
 8. 8. Στθν αριςτερι πλευρά του παρακφρου μπορείτε να δείτε όλουσ τουσδιαφορετικοφσ τφπουσ οντοτιτων που υποςτθρίηονται από το GameMaker.
 9. 9. Δφο καταςτάςεισ Το GameMaker βρίςκεται αρχικά ςε μία κατάςταςθ ςτθν οποία μπορείτε να εκτελζςετε βαςικά πράγματα. Ωςτόςο επιλζγοντασ Advanced μπορείτε να ζχετε παραπάνω επιλογζσ.
 10. 10. Sprites Instances Rooms ObjectsEvents Backgrounds Sounds Actions
 11. 11. Sprites Είναι εικόνεσ ι ςειρζσ εικόνων. Ρ.χ. ςτο διπλανό παιχνίδι χρθςιμοποιοφνται εικόνεσ για τουσ τοίχουσ, τα φροφτα και τισ βόμβεσ.
 12. 12. Δθμιουργία ενόσ sprite Κάντε κλικ ςτο εικονίδιο Ρατιςτε το κουμπί LoadCreate Sprite που βρίςκεται Sprite ςτο παράκυρο που ςτθ γραμμι εργαλείων. κα εμφανιςτεί.
 13. 13. Objects Τα sprites όμωσ είναι μόνο εικόνεσ. Δεν μποροφν να τρζξουν, να μετακινθκοφν ι να αντιδράςουν ςτο κλικ του ποντικιοφ. Για να πετφχεισ κάτι τζτοιο κα πρζπει να δθμιουργιςεισ αντικείμενα (objects) τα οποία και κα ςυνδζςεισ με τα κατάλλθλα sprites.
 14. 14. Δθμιουργία ενόσ object Κάντε κλικ ςτο εικονίδιο Αντιςτοιχιςτε το object με τοCreate Object που βρίςκεται κατάλλθλο sprite επιλζγοντασ ςτθ γραμμι εργαλείων. το από το μενοφ.
 15. 15. Συμπαγι objects Κάποια από τα αντικείμενα απαιτείται να είναι ςυμπαγι, δθλαδι να μθν μποροφν να μετακινοφνται άλλα αντικείμενα μζςα από αυτά.
 16. 16. Instances Σε ζνα παιχνίδι μποροφμε να ζχουμε ζνα ι περιςςότερα ςτιγμιότυπα (instances) ενόσ αντικειμζνου.
 17. 17. Events και Actions Events ActionsProperties
 18. 18. EventsCreate : Δθμιουργία αντικειμζνουDestroy : Καταςτροφι αντικειμζνουAlarm : Συνολικά 8 ρολόγιαStep : Ζνα βιμα του παιχνιδιοφCollision : Σφγκρουςθ με άλλο objectKeyboard : Πταν πατάμε ςυνεχϊσ ζνα πλικτροMouse : Γεγονότα που αφοροφν το ποντίκιOther : Διάφορα γεγονόταDraw : Σχεδίαςθ αντικειμζνωνKey Press : Πταν πατάμε ζνα πλικτροKey Release : Πταν αφινουμε ζνα πλικτρο
 19. 19. ActionsΞεκίνα να μετακινείςαι ςε μία κατεφκυνςθΘζςε τθν κατακόρυφθ ταχφτθταΡιδα ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείοΑναπιδθςε κατά τθ ςφγκρουςθΔθμιοφργθςε ζνα ςτιγμιότυπο ενόσ αντικειμζνουΡαίξε ζναν ιχοΡιγαινε ςτθν επόμενθ πίςταΘζςε το ςκορ
 20. 20. Rooms Είναι οι πίςτεσ του παιχνιδιοφ μασ. Ζνα παιχνίδι μπορεί να ζχει μία ι περιςςότερεσ πίςτεσ.
 21. 21. Δθμιουργία μίασ πίςτασ Κάντε κλικ ςτο εικονίδιο Επιλζξτε ζνα αντικείμενο καιCreate Room που βρίςκεται προςκζςτε το ςτθν πίςτα με ςτθ γραμμι εργαλείων. αριςτερό κλικ πάνω ςε ζνα ςθμείο.
 22. 22. Backgrounds Είναι εικόνεσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ φόντο ςτισ πίςτεσ.
 23. 23. Δθμιουργία ενόσ backgroundΚάντε κλικ ςτο εικονίδιο Create Ρατιςτε το κουμπί LoadBackground που βρίςκεται ςτθ Background ςτο παράκυρο γραμμι εργαλείων. που κα εμφανιςτεί.
 24. 24. Δθμιουργία ενόσ ιχουΚάντε κλικ ςτο εικονίδιο Create Ρατιςτε το κουμπί Load Sound που βρίςκεται ςτθ Sound ςτο παράκυρο που γραμμι εργαλείων. κα εμφανιςτεί.
 25. 25. Σφςτθμα ςυντεταγμζνων Η ςυντεταγμζνθ Χ εκφράηει τθν απόςταςθ από αριςτερά. Η ςυντεταγμζνθ Y εκφράηει τθν απόςταςθ από πάνω.
 26. 26. Ιςτότοποσ για το GameMaker http://gamemakerclass.weebly.com/
 27. 27. Ιςτολόγιο για τθν Πλθροφορικι http://pliroforikiatschool.blogspot.com/
 28. 28. Σασ ευχαριςτϊ πολφγια τθν προςοχι ςασ!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×