Εισαγωγή στο GameΜaker

27,957
-1

Published on

Μία εισαγωγική παρουσίαση για το περιβάλλον του GameMaker.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
27,957
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
108
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Εισαγωγή στο GameΜaker

 1. 1. Ειςαγωγι ςτο περιβάλλον του GameMaker Σαρθμπαλίδθσ Ιωάννθσ
 2. 2. Τι είναι το GameMaker; Είναι ζνα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να δθμιουργιςετε θλεκτρονικά παιχνίδια χωρίσ να χρειαςτεί να γράψετε οφτε μία γραμμι κϊδικα.
 3. 3. Κατεβάηοντασ το GameMaker Μπορείτε να κατεβάςετε Υπάρχουν ακόμα θ Full ελεφκερα τθν ζκδοςθ 8.1 ζκδοςθ ($39,99) Lite από τθν επίςθμθιςτοςελίδα του GameMaker. και θ νζα HTML5 ζκδοςθ ($99)
 4. 4. Γιατί να χρθςιμοποιιςω το GameMaker;;
 5. 5. Ειςαγωγι ςτον Object-based προγραμματιςμό“man object” Properties x, y, hspeed, vspeed, direction Κάκε αντικείμενο ζχει ιδιότθτεσ (properties) και ςυμπεριφορζσ (behaviors) Τι να κάνω ςτο ενκυλακωμζνεσ μζςα του. αριςτερό κλικ του ποντικιοφ; Behaviors
 6. 6. Ειςαγωγι ςτον Event-based προγραμματιςμό Ο χριςτθσ πατάει ζνα πλικτρο Ρερίμενε γι ζνα γεγονόσ να ςυμβεί Το παιχνίδι ξεκινά από τθν αρχι Ζνα νζο αντικείμενο δθμιουργείταιΕκτζλεςε κάποιεσ ενζργειεσ για αυτό το γεγονόσ Τοποκζτθςε το ςτθ ςωςτι κζςθ
 7. 7. Το περιβάλλον του GameMaker
 8. 8. Στθν αριςτερι πλευρά του παρακφρου μπορείτε να δείτε όλουσ τουσδιαφορετικοφσ τφπουσ οντοτιτων που υποςτθρίηονται από το GameMaker.
 9. 9. Δφο καταςτάςεισ Το GameMaker βρίςκεται αρχικά ςε μία κατάςταςθ ςτθν οποία μπορείτε να εκτελζςετε βαςικά πράγματα. Ωςτόςο επιλζγοντασ Advanced μπορείτε να ζχετε παραπάνω επιλογζσ.
 10. 10. Sprites Instances Rooms ObjectsEvents Backgrounds Sounds Actions
 11. 11. Sprites Είναι εικόνεσ ι ςειρζσ εικόνων. Ρ.χ. ςτο διπλανό παιχνίδι χρθςιμοποιοφνται εικόνεσ για τουσ τοίχουσ, τα φροφτα και τισ βόμβεσ.
 12. 12. Δθμιουργία ενόσ sprite Κάντε κλικ ςτο εικονίδιο Ρατιςτε το κουμπί LoadCreate Sprite που βρίςκεται Sprite ςτο παράκυρο που ςτθ γραμμι εργαλείων. κα εμφανιςτεί.
 13. 13. Objects Τα sprites όμωσ είναι μόνο εικόνεσ. Δεν μποροφν να τρζξουν, να μετακινθκοφν ι να αντιδράςουν ςτο κλικ του ποντικιοφ. Για να πετφχεισ κάτι τζτοιο κα πρζπει να δθμιουργιςεισ αντικείμενα (objects) τα οποία και κα ςυνδζςεισ με τα κατάλλθλα sprites.
 14. 14. Δθμιουργία ενόσ object Κάντε κλικ ςτο εικονίδιο Αντιςτοιχιςτε το object με τοCreate Object που βρίςκεται κατάλλθλο sprite επιλζγοντασ ςτθ γραμμι εργαλείων. το από το μενοφ.
 15. 15. Συμπαγι objects Κάποια από τα αντικείμενα απαιτείται να είναι ςυμπαγι, δθλαδι να μθν μποροφν να μετακινοφνται άλλα αντικείμενα μζςα από αυτά.
 16. 16. Instances Σε ζνα παιχνίδι μποροφμε να ζχουμε ζνα ι περιςςότερα ςτιγμιότυπα (instances) ενόσ αντικειμζνου.
 17. 17. Events και Actions Events ActionsProperties
 18. 18. EventsCreate : Δθμιουργία αντικειμζνουDestroy : Καταςτροφι αντικειμζνουAlarm : Συνολικά 8 ρολόγιαStep : Ζνα βιμα του παιχνιδιοφCollision : Σφγκρουςθ με άλλο objectKeyboard : Πταν πατάμε ςυνεχϊσ ζνα πλικτροMouse : Γεγονότα που αφοροφν το ποντίκιOther : Διάφορα γεγονόταDraw : Σχεδίαςθ αντικειμζνωνKey Press : Πταν πατάμε ζνα πλικτροKey Release : Πταν αφινουμε ζνα πλικτρο
 19. 19. ActionsΞεκίνα να μετακινείςαι ςε μία κατεφκυνςθΘζςε τθν κατακόρυφθ ταχφτθταΡιδα ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείοΑναπιδθςε κατά τθ ςφγκρουςθΔθμιοφργθςε ζνα ςτιγμιότυπο ενόσ αντικειμζνουΡαίξε ζναν ιχοΡιγαινε ςτθν επόμενθ πίςταΘζςε το ςκορ
 20. 20. Rooms Είναι οι πίςτεσ του παιχνιδιοφ μασ. Ζνα παιχνίδι μπορεί να ζχει μία ι περιςςότερεσ πίςτεσ.
 21. 21. Δθμιουργία μίασ πίςτασ Κάντε κλικ ςτο εικονίδιο Επιλζξτε ζνα αντικείμενο καιCreate Room που βρίςκεται προςκζςτε το ςτθν πίςτα με ςτθ γραμμι εργαλείων. αριςτερό κλικ πάνω ςε ζνα ςθμείο.
 22. 22. Backgrounds Είναι εικόνεσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ φόντο ςτισ πίςτεσ.
 23. 23. Δθμιουργία ενόσ backgroundΚάντε κλικ ςτο εικονίδιο Create Ρατιςτε το κουμπί LoadBackground που βρίςκεται ςτθ Background ςτο παράκυρο γραμμι εργαλείων. που κα εμφανιςτεί.
 24. 24. Δθμιουργία ενόσ ιχουΚάντε κλικ ςτο εικονίδιο Create Ρατιςτε το κουμπί Load Sound που βρίςκεται ςτθ Sound ςτο παράκυρο που γραμμι εργαλείων. κα εμφανιςτεί.
 25. 25. Σφςτθμα ςυντεταγμζνων Η ςυντεταγμζνθ Χ εκφράηει τθν απόςταςθ από αριςτερά. Η ςυντεταγμζνθ Y εκφράηει τθν απόςταςθ από πάνω.
 26. 26. Ιςτότοποσ για το GameMaker http://gamemakerclass.weebly.com/
 27. 27. Ιςτολόγιο για τθν Πλθροφορικι http://pliroforikiatschool.blogspot.com/
 28. 28. Σασ ευχαριςτϊ πολφγια τθν προςοχι ςασ!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×