2/2010
CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.IFSWORLD.com
Upgrade v ARMATURÁCH
   očima...
IFS – přední dodavatel
  eRp řešení pRo výRobní
  Segment
  Společnost IFS je celosvětově vnímána jako vedoucí dodav...
obSaH
Aktuality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
a k t ualItYIFS vIRtual
map FInalIStou
It pRodukt Roku 2010

 ř
    ešení IFS Virtual Map postoupilo     kován...
I F S     a p lI k aC e        –   n ov I n kY


IFS advanCed plannIng boaRd
dÁvÁ zÁkazníkům bezpReCedentní
...
RIadením pRojektov
k vYššej eFektIvIte podnIkanIa
Jozef KovačiK / ifS SlovaKia

         Výrobný priemysel sa v po...
tov poskytuje informácie o stave                                IFS Správa majetku a služie...
apIS buSIneSS IntellIgenCe
webovÁ aplIkaCe pRo podpoRu RozHodovÁní
aleš vancl / alTec
Integrovaná sada aplikací pro podpor...
upgRade IFS aplIkaCí 7.5
ve SpoleČnoStI aRmatuRY gRoup
oDPovÍDÁ inG. onDŘeJ BenDa, MBa
finančnÍ ŘeDiTel aRMaTURY GRoUP

 ...
IFS aplIkÁCIe Sa významne
uplatŇujú aj v Ťažobnom pRIemYSle
aleš levinSKý /
SenioR KonzUlTanT ifS czech

         ...
„           „Hlavnou úlohou celej implementácie bolo pokryť potre-
                  by zákazn...
IFS aplIkaCe zÁSadně
ovlIvnIlY pRoduktIvItu SpoleČnoStI
ImtRadex
o SpoleČnoStI ImtRadex            kolem přijat...
výrobní zakázce přiřazen materiál, ope-   v úkolu, zbylých 5%                         postupem ...
HelpdeSk
vY Se ptÁte, mY odpovídÁme
MaRTin BRoUKal / KooRDinÁToR SUPPoRTU ifS czech

 je možné provést úpravu tabulky pře...
VNÁŠÍME SYSTÉM DO ŽIVOTŮ A ŽIVOT DO SYSTÉMŮ


   VNÁŠÍME SYSTÉM DO ŽIVOTŮ A ŽIVOT DO SYSTÉMŮ
Společnost ALTEC sese ...
www.IFSwoRld.com
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

IFS World 2010/2

1,399

Published on

IFS World je odborný časopis od IFS

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,399
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IFS World 2010/2

 1. 1. 2/2010 CZECH REPUBLIC IFS WORLD je odborný časopis od IFS. Navštivte www.IFSWORLD.com Upgrade v ARMATURÁCH očima zákazníka HBP těží z výhod projektového řízení IMTRADEX zvyšuje produktivitu s IFS Foto: Ing. Ondřej Benda, MBA Finanční ředitel ARMATURY Group
 2. 2. IFS – přední dodavatel eRp řešení pRo výRobní Segment Společnost IFS je celosvětově vnímána jako vedoucí dodavatel na ERP trhu v segmentu výrobních firem a podpory údržby, naším cílem je dosáhnout tohoto postavení i na českém a slo- venském trhu. V nedávné době jsme proto podepsali Deklaraci o spolupráci se společností Altec. Získáváme tak zkušenosti silného partnera a systémového integrátora, který nám dlouho- době pomáhá být s vámi, našimi zákazníky, v užším vztahu a zároveň nacházet nové obchodní příležitosti. Podpis Deklarace vyjadřuje náš zájem o užší spolupráci na poli marketingu, prodeje, implementace a servisní podpory ERP řešení IFS Applications™ na českém a slovenském trhu. Dů- vodem se stala především možnost rozšíření nabídky poskyto- vaných služeb, jako je outsourcing, SaaS, audity informačních systémů, finanční poradenství a poradenství s financováním IT projektů. Chceme posílit povědomí o značce IFS na obou trzích a zaujmout čelní pozici mezi dodavateli ERP řešení do výrobního segmentu. Jsme přesvědčeni, že zázemí velké nad- národní společnosti a její kvalitní vedení je předpokladem pro poskytování vysoce hodnotných produktů a služeb. Zdeněk Fous, generální ředitel společnosti IFS Czech Naše spolupráce je postavena na dlouholetém partnerském vztahu, IFS jako výrobce a Altec jako systémový integrátor, naše produkty a služby se doplňují a dokáží flexibilně reagovat na speciální a konkrétní požadavky zákazníků. Spolupracuje- me s předními světovými dodavateli informačních a komuni- kačních technologií, jako jsou například společnosti IBM, HP, Oracle, Microsoft a další. Jsme přesvědčeni, že naše spolupráce podpořena touto deklarací je základem pro úspěch v dnešním rychle se rozvíjejícím a informačními technologiemi propoje- ném světě. František Čulík, generální ředitel firmy ALTEC 2
 3. 3. obSaH Aktuality. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Novinky.v.IFS.Aplikacích. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Řízením.projektů.k.vyšší.efektivitě.podnikání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . APIS.Business.Intelligence.-.manažerská.podpora.rozhodování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Upgrade.IFS.Aplikací.7 .5.ve.společnosti.ARMATURY.Group. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 IFS.řešení.pro.hutní.průmysl.–.Hornonitrianske.bane.Prievidza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 IFS.Aplikace.7 .5.zásadně.ovlivnily.produktivitu.společnosti.IMTRADEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Helpdesk.-.nejčastější.otázky.a.odpovědi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Novinky.v.legislativě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4 9 12 IFS.CZECH.s .r .o . Czech.Republic. Hvĕzdova.1716/2b 140.78.Praha. e-mail:.info .czech@ifsworld .com. www .IFSWORLD .com 3
 4. 4. a k t ualItY IFS vIRtual map FInalIStou It pRodukt Roku 2010 ř ešení IFS Virtual Map postoupilo kováno adresou nebo GPS souřadnicemi do finále soutěže IT produkt roku a aplikace je dostupná jak pro Windows 2010 v kategorii Informační systé- klienta, tak pro mobilního klienta. my. Novinka v produktech IFS integruje mapy MS Bing Maps do IFS Aplikací, Hlavním přínosem používání tohoto přímo do uživatelského rozhraní IFS řešení je efektivní plánování obchodního Enterprise Explorer a umožňuje v rámci procesu. Inovativním způsobem je řešena silničních a satelitních map zobrazit infor- i zákaznická podpora, kdy klient obra- mace o probíhajících a plánovaných úko- tem obdrží termín zásahu technika. Sni- lech. Servisním a dopravním společnostem žují se tak náklady na dopravu a k úspo- tím pomáhá optimalizovat trasy jízd, rám dochází nejen v oblasti pohonných upozorňovat na čekající úlohy a efektivně hmot, ale i času techniků stráveného na cích, pro řízení logistiky dodávek zboží plánovat okamžité zásahy, pro něž je třeba cestě. Produkt lze využít jak v servisním obchodním řetězcům nebo materiálu do rychle zajistit zdroje. Umístění je identifi- středisku, tak i v obchodních organiza- výroby. uveĎte SvÉ podnIkÁní do poHYbu IFS SemInÁř Se uSkuteČnIl 10. ČeRvna 2010 S eminář se konal v Praze v budově Účastníci semináře měli možnost City Tower, která je zároveň sídlem shlédnout také praktické ukázky práce společnosti IFS Czech. Mezi účast- v systému. První z nich předvedl Pavel níky se potkali především zástupci výrob- Bláhovec, obchodní ředitel IFS Czech, ních společností z celé ČR, kteří si mohli který ukázal snadnou a uživatelsky vyslechnout řadu zajímavých témat. S vel- příjemnou práci s novým uživatelským kým ohlasem se setkalo např. vystoupení rozhraním IFS Enterprise Explorer. doc. Ing. Petra Sodomky, Ph.D., MBA Druhou živou ukázkou byla prezentace z Centra pro výzkum informačních systé- zástupců společnosti ZAT, kteří naživo mů na téma Současné trendy ERP systémů předvedli projektové řízení v praxi. a způsoby hodnocení jejich výběru. Před- Společnost ZAT patří mezi významné staveny byly také možnosti využití dotací zákazníky IFS a je dodavatelem kom- z fondů EU. plexních řešení v oblasti automatizace systémů řízení technologických procesů (ASŘTP). Této ukázce předcházela prezentace Milana Pastorčáka, projek- Po odborné části seminář pokračoval tového manažera společnosti ALTEC, neformálním odpoledním rautem, který v rámci které představil projektově ori- zájemcům poskytl dostatek příležitostí entované řešení IFS Project Based So- ke konzultacím s našimi odborníky. Díky lutions - moderní způsob projektového jasnému počasí byl příjemným zpestře- řízení, který firmám přináší integrované ním také nevšední výhled na Prahu a její řešení pro úspěšné řízení nákladů, času, okolí z 27. patra nejvyšší budovy v ČR, zdrojů, cash-flow a rizik. kde se seminář konal. 4
 5. 5. I F S a p lI k aC e – n ov I n kY IFS advanCed plannIng boaRd dÁvÁ zÁkazníkům bezpReCedentní kontRolu nad výRobnímI zdRojI I FS přináší ve verzi IFS Applications operací a dostupnosti zdrojů. Umožňuje kých pracovních center, přenesou je na 7.5 nástroj Advanced Planning Board plánovačům podle potřeby plánovat panel APB, naplánují je z hlediska poža- (APB) pro plánování a kontrolu nad a přesouvat prostředky jednoduchým dovaného dokončení výroby, provedou výrobními zdroji. přetahováním myší. Své dílenské objed- nezbytné změny a jakmile jsou spokoje- Jedná se o praktický panel, který posky- návky vyberou například z problematic- ni, přenesou je zpět do databáze. tuje dokonalý přehled o alokaci zdrojů ve Řešení se také dá použít pro simulace výrobních provozech. Společnost IFS vyvi- hypotetických scénářů, umožňuje si- nula tento nástroj jako přímou odpověď na mulovat mimořádné situace (od selhání poptávku uživatelů po přesnější kontrole strojů, až po propad personální kapacity nad materiály a zdroji ve výrobě. a dostupnosti výrobních dílů) a analyzo- Panel APB v kombinaci se sadou IFS vat důsledky. Lze tak vytvořit varianty Applications umožní uživatelům přesně plánu pro mimořádné situace a rychle se určit nejen materiály, ale i lidské zdroje přizpůsobit změnám na trhu i potřebám a zařízení potřebné pro více souběžně odběratelů. Výsledkem je optimalizova- vyřizovaných objednávek. Pomocí ikon né využití strojního zařízení a omezení znázorňuje různé části výrobního pro- dopadu potíží v dodavatelském řetězci na cesu a vytváří tak grafické znázornění včasné plnění objednávek. IFS tRade management 2.0 zvYšuje konkuRenCeSCHopnoSt dodavatelSkýCH řetězCů n IFS tRade management 2.0 ové řešení IFS vyvinuté pro potřeby a dohod o outsourcingu, uskutečňují zákazníků s dodavatelskými řetězci transakce napříč širokým spektrem nabízí: napříč více zeměmi. Poskytuje lepší kanálů a dodávají zboží čím dál rozma- • Praktické a vyspělé možnosti tvorby funkčnost a kontrolu, pomáhá snižovat ná- nitější zákaznické základně. Organizace cen u objednávek zákazníků jako klady, osvojit si flexibilní obchodní modely, jsou proto vedeny k neustálému prově- je řízení kampaní, podpora prodeje, dodržovat průmyslové standardy a soutěžit řování svých dodavatelských řetězců, rabaty a skupinové ceny. napříč globálními trhy. aby zajistily jejich konkurenceschop- • Rozšířené možnosti práce s poplat- Internetové obchodování nost v globálním měřítku. ky při prodeji a nákupu umožňující a zadávání zakázek vy- IFS se při vývoji aplikace pružnější a transparentnější zpra- tvořilo pro obchod vy- Trade Management 2.0 cování dalších poplatků spojených soce transparentní a zaměřila na lepší trans- s nákupními objednávkami a s ob- konkurenceschopné parentnost dodavatel- jednávkami zákazníků. • Vylepšenou funkčnost pro správu prostředí. Firmy ského řetězce, poho- skladu a odchozích zásilek zvyšující s dodavatelskými tovější reakce a větší provozní efektivitu a přesnost. řetězci v důsled- efektivitu s cílem • Podporu globálních standardů pro ku globalizace pomoci podnikům data a dodavatelské řetězce jako působí na daleko nabízet jejich zákaz- například GS1 (Global Standard 1), složitějším trhu, níkům maximálně GTIN (Global Trade Item Number) potřebují vést více konkurenceschopné a SSCC (Serial Shipment Container dílčích kontraktů služby. Code). 5
 6. 6. RIadením pRojektov k vYššej eFektIvIte podnIkanIa Jozef KovačiK / ifS SlovaKia Výrobný priemysel sa v poslednej dobe dramaticky zmenil. Presadzuje sa v ňom projektovo založený obchodný model, ktorý vyžaduje výrazne odlišné metódy riadenia a najmä zodpovedajúci software. Čiastočne vďaka zahraničnej konkurencii už nie je možné výrobu charakterizovať dlhými výrobnými sériami alebo rovnakými produktmi, výrobné programy je nutné dynamicky meniť, čo znamená, že výrobcovia musia venovať viac zdrojov na projekty technického spracovania a návrhu. Ich obchodné modely sú tak rovnako projektovo orientované ako u stavebných dodávateľov. O dôležitosti projektového software pre výrobné firmy vypovedáaj najnovšiaštúdia spoločnosti IFS, z ktorej vyplýva, že celých 77 % respondentovho považuje za úplne kľúčový pre efektívnu prevádzku. p rojektové riadenie sa teda stáva stále viac potrebným subdodávateľmi a odberateľom. IFS Správa zmlúv umožňuje pracovným prostriedkom, ktorý je schopný efektívnejšie evidenciu všetkých zmluvných dodávok, vo väzbe na pláno- podporovať distribúciu požiadaviek, spracovanie procesov vané projektové činnosti a dodávateľské subjekty. Predmetom dodávok a metód pre dodávky, v celom rozsahu prác. Aktuálne riadenia môžu byť predajné zmluvy, zmluvy o službách a štíhle ekonomické trendy kladú stále prísnejšie požiadavky zmluvy o údržbe. Koncept správy zmlúv pokrýva procesy od na financovanie a projekty musia vytvárať prínosy, z ktorých prípravy a účasti na výberovom konaní, kalkuláciu ponuky, plynú nové investície.Riadenie projektov sa tak stáva dôležitou výber dodávateľov, evidenciu plnenia dodávok až po fakturácie, časťou širokého portfólia činností so vzťahmi a závislosťami , platby a prevedenie dodávky do údržby. Automatické kalku- ktoré musia organizácie riadiť a sledovať,pokiaľ chcú dosahovať lácie podporujú výpočty a uplatnenie zádržného vo väzbe na vytýčené strategické ciele. Aby však bolo možné informácie žiadosti o platby subdodávateľov a voči zákazníkovi. Zmluvné projektovo riadiť a vyhodnocovať, je nevyhnutné odstránenie položky podliehajú zmenovému konaniu vo forme revízii. bariér medzi IT a oborom podnikaniadanej organizácie. Až Priebeh plnenia dodávok položiek zmlúv je riadený pripoje- potom je možné využiť všetky výhody, ktoré projektovo zalo- nými činnosťami projektu, ktoré sú nositeľmi ich nákladov, žené riešenie prináša. ako aj výnosov. Cena, postup, hodnota nákladov a dokončené Projektovo založené riešenie, ktoré je integrované v podni- množstvo sú metódy pre riadenie priebehu plnenia zmluvných kovom informačnom systéme IFS Applications sa zameriava položiek. Praktickou funkciou je prepojenie jednej zmluvy na najmä na: viacero projektov. Každá položka zmluvy môže byť tak spoje- • Projektovoriadený vývoj na objednávku ná s činnosťou iného projektu. Úlohy viacerých projektových • Projektovoriadené zmluvné dodávky tímov v činnostiach projektov v rámci jednej zmluvy môžu byť • Riadenie a správu majetku s projektovými požiadavkami riadené vo flexibilných prostrediach B2E, B2B a B2C. • Projektovo orientovanývývoj a konzultačné služby plÁnovanIe pRojektov SpRÁva zmlúv Riadenie projektov sa využíva tiež vo vzťahu k vývoju, vý- Zmluvné dodávky bývajú obvykle naviazané na podmi- robe, dodávkam a službám. Poskytuje nástroje pre kontrolu enky poskytovania služieb, termíny a ceny. V heterogénnom nákladov a priebehu činností,okrem funkcie plánovania riadi prostredí sa dodávateľská strana ocitá často uprostred – medzi tiež realizáciu úloh. Prepojením podnikových dátových objek- 6
 7. 7. tov poskytuje informácie o stave IFS Správa majetku a služieb využí- rozpracovania, skutočných a odha- va funkcie CRM, Call centra, Ponúk dovaných nákladoch.IFS Plánova- a Zákazníckych objednávok pre inicia- nie projektov poskytuje užitočné lizáciu aktivít pracovných, alebo ser- nástroje pre vytváranie návrhov visných objednávok. Za podmienok predpovedí a ich riadené zmenové stanovených servisnými zmluvami sú konanie. Rozpočty projektov sú činnosti projektu integrované do výko- konfrontované s predpoveďami nov pracovných objednávok . Štandard- ich očakávaného priebehu nákladov né funkcie preventívnej a servisnej údrž- a času potrebného na dokončenie plá- by a správy sú previazanés plánovacími novaných činností.Súčasťou pracovného a realizačnými funkciami činností projektov. prostredia je Ganttov graf pre zobrazenie kritickej cesty, závislostí a väzieb medzi čin- RIadenIe RIzík nosťami projektu. Pri práci so záznamami sa vyu- IFS Riadenie rizíkpotom pokrýva nákladové a časo- žívajú rozpady do nižších úrovní a jednoduchá navigácia na vé faktory očakávaných dopadov s identifikáciou pravdepodob- previazané objekty. Integrácia so systémami tretích strán umož- nosti. Užívateľsky definovateľná štruktúra rizika zahŕňa pro- ňuje zdieľanie projektov a ich aktualizácie (napr. na rokovaniach blémy, dôsledky, reakcie a opatrenia. Tieto môžu byť pripojené mimo spoločnosti) aj mimo prostrediapodnikové systému. k ostatným podnikovým dátovým objektom, napr.k predajnej zmluve. Vážená hodnota rizika má grafický znázornený časový RIadenIe zdRojov priebeh. Počas životného cyklu projektu umožňuje riadenie Riadenie zdrojov v prostredí IFSumožňuje plánovanie, alo- rizikazvyšovať povedomie o jeho existencii. Je nositeľom kácie, vykazovanie a sledovanie ich činností.Alokácie zdrojov workflow nápravných opatrení od kontroly, cez vyhodnotenie projektu v ich napojení na konštrukčné, výrobné , zákaznícke až po činnosti opatrení. Súčasťou riešenia je tiež Správa doku- a pracovné objednávky poskytujú základňu pre rozšírené plá- mentov a analýzy, ktoré sú užitočným a efektívnym nástrojom novacie techniky. Odborné znalosti, profesie a povolenia tvoria riadenia projektovo orientovaného podnikania. súčasť kompetencii projektových zdrojov a determinujú ich možné zapojenie sa v konkrétnych úlohách. IntegRÁCIa do eRp Zmienený prieskum, ktorý v spolupráci so spoločnosťou IFS majetok vykonala nezávislá výskumná agentúra medzi 340 vedúcimi Projektovo orientované obstarávanie zahŕňa materiálové po- pracovníkmi stredných a veľkých výrobcov, dokazuje, že väčši- ložky, ďalej službyvo väzbe na dodávateľov a subdodávateľov. na výrobcov by sa bez projektového riadeniaužlenťažko obišla. Súčasťou obstarávania sú aj modely prenájmov a požičiavania. Dôvodom je dnes bežná produkcia krátkych sérií výrobkov Podporované sú modely spolupracujúcich subjektov, ktoré konštruovaných na objednávku a prísne regulovaná výroba navzájom zdieľajú strojné, výrobné a ľudské zdroje. Interné vysoko kvalitných produktov. Väčšina respondentov rovnako a externé objednávky sú plánované, dodávané a v prípade pô- uviedla, že zaistenie spolupráce medzi nástrojmi projektového žičky ukončené vrátením a platbami za poskytnuté služby. riadenia a ERP systémom si vyžiadalo zvláštne integračné pro- Projektové oddelenia alebo spoločnosti majú transparentne jekty. Práve preto, že je riadenie pre výrobcov čím ďalej dôle- pokrytý proces spolupráce s oddeleniami alebo spoločnosťami žitejšou disciplínou, malo by byť nedeliteľnou súčasťou ERP správy majetku a zariadení. riešenia. Projekty integrácie na objednávkusú nákladné a ris- kantné. Nasadenieštandardného softwaru, ktorý splní nároky projektového riadenia s minimom zmien, je zaujímavou alterna- tívou pre našichsúčasných i potenciálnych zákazníkov. Vytvorenie projektovo orientovaného podnikania navyše nevyžaduje od organizácii vzdať sa toho, ako pracovali v minu- losti, vyžaduje len nový pohľad na projekty ktoré môžu priniesť inovácie a zvýšiť efektívnosť. Projektovo orientované riešenia sú nástrojom pre širokú spoluprácu všetkých zainteresovaných zdrojov organizácie, pôsobiacim proti vytváraniu bariér v ko- munikácii a uhloch pohľadov. Vykazovanie stavu projektov, požiadaviek, predpovedí využitia zdrojov,výkonnosti a ďalej aj zlepšovanie merateľnosti príslušných úrovní organizácie, doka- zuje prospešnosť a podporu podnikania zo strany projektovo založených riešení. Je teda vysoko pravdepodobné, že výrobco- via budú stále viac spoliehať na nový typ ERP systému, zahŕňa- júcom projektovo založené riešenia (PBS = Project Based Solu- tions). Tie majú výrobcom zaistiť pohotový prehľad a kontrolu nad projektmi a umožniť im riadiť celú firmu na projektových princípoch. 7
 8. 8. apIS buSIneSS IntellIgenCe webovÁ aplIkaCe pRo podpoRu RozHodovÁní aleš vancl / alTec Integrovaná sada aplikací pro podporu řízení průmyslové výroby. Dokáže jednoduše sledovat výkonnost podniku, vytvářet podnikové analýzy, přehledy o provozu, zakázkách, vytížení kapacit a úrovni využití zdrojů, nákladech apod. vYtvořen pRo potřebY manažeRů (např. náklady provozu v členění podle jednotlivých zakázek, APIS (Altec Productive Intelligence System) je vytvořen dílen, období apod.). Přetažení objektu myší, chcete-li změnit přímo pro potřeby manažerů a lze jej využít jako užitečnou formát zobrazení dat. Reporty a pohledy vytvářené v APISu nadstavbu IFS Aplikací. Umožňuje efektivně a účelně získávat vám budou blízké, protože zobrazují VAŠE data a informace. a využívat data z informačních systémů a prezentovat je ve Jejich struktura a uspořádání je navrženo intuitivně tak, aby formě panelů a reportů, které si každý uživatel snadno při- vás vedlo při vaší práci k logickým a jednoduchým postupům. způsobí podle svých potřeb a vkusu. Samozřejmostí je volba způsobu prezentace dat v grafech nejrůznějších typů, tabul- mInImÁlní zatížení pRImÁRníHo kách, různých formátech grafických ukazatelů, vč. možnosti InFoRmaČníHo SYStÉmu zasílat reporty automaticky na určené emailové adresy. Práce APIS minimalizuje zatěžování primárního informačního s reporty je stejně snadná jako brouzdání po internetu a mno- systému, ze kterého jsou data čerpána v určitých intervalech hem snadnější než v tabulkovém procesoru MS Excel. Tvorba (denně, měsíčně…), a to v takové době, kdy je primární sys- výstupů nevyžaduje znalosti kódování, jazyka SQL nebo jiné tém minimálně využíván uživateli. Data bez ohledu na to, technické znalosti. Veškeré výstupy ze systému jsou oprávně- z jakého zdroje pocházejí, jsou uložena v centrálním datovém nému uživateli navíc dostupné kdekoliv, kde se může připojit k skladu. Všichni uživatelé tak vidí stejné výsledky na jediném internetu. Výstupní data jsou standardně zobrazována v pro- místě. Nemusejí tak např. porovnávat plán prodeje udržovaný středí internetového prohlížeče (např. MS Exploreru), a uživa- v tabulkovém kalkulátoru se skutečným prodejem, který je telé tak mají důležité informace vždy po ruce. A co víc, pokud dostupný ve formě sestavy z primárního systému. jde o uživatele inteligentního mobilu nebo PDA vybaveného přístupem na internet, má díky těmto prostředkům informace šIRokÉ možnoStI vYužItí pro rozhodování k dispozici nejen kdekoliv ale i kdykoliv. Aplikaci APIS je možné využít ve všech oblastech podni- kání. I když je primárně vytvořen pro podporu rozhodování přeHlednÉ užIvatelSkÉ RozHRaní při řízení průmyslové výroby, stejně dobře jej lze využít např. Práci v APISu uživatelům navíc zpříjemňuje i přehledné v obchodu pro vytvoření přehledů prodeje dle produktů, ko- uživatelské rozhraní, ve kterém se rychle a snadno zorientují. modit či oblastí, přehledy závislé na časových obdobích, pre- Graficky vizualizované informace poskytují manažerům na dikce objemu prodeje a ziskovosti apod. V oblasti marketingu první pohled přehled např. o kritických místech ve výrobě, pak pro vyhodnocování a sledování marketingových akcí, kterým je potřeba věnovat pozornost s ohledem na splnění analýzy spektra zákazníků apod. V oblasti personalistiky je termínů dodávek. Kritické stavy jsou zvýrazněny barevně možné získat analýzu vytíženosti pracovníků, analýzy nákladů nebo speciálními grafickými ikonami, aby byly okamžitě zřej- spojených např. s používáním mobilních telefonů, pracovními mé. Pokud jsou v databázi k dispozici detailní data, je možné cestami pracovníků, jejich školením apod. Velkou výhodou je každý takový údaj podrobněji zkoumat. Uživatel si sám na- přitom rychlost vývoje nové oblasti/nového modulu, a tím i staví, které informace jsou pro něho důležité, a systém je pak nízké náklady na takový vývoj. automaticky nabízí přednostně. Hlavní přínoSY přÁtelSkÉ a přívětIvÉ ovlÁdÁní Hlavní přínosy APISu jsou tedy zejména rychlost jeho zave- Při práci v aplikaci jsou využívány stejné úkony, na které jste dení, cena, intuitivní ovládání a uživatelsky přívětivé prostředí. zvyklí z internetových stránek: kliknutí levým tlačítkem myši, Je to produkt, který umožňuje pružně reagovat na měnící se chcete-li získat detailnější rozpad agregovaného ukazatele svět kolem nás. 8
 9. 9. upgRade IFS aplIkaCí 7.5 ve SpoleČnoStI aRmatuRY gRoup oDPovÍDÁ inG. onDŘeJ BenDa, MBa finančnÍ ŘeDiTel aRMaTURY GRoUP Společnost aRmatuRY group je dlouhodobě úspěšně provedeny akceptační testy a od poloviny února 2010 perspektivním a spolehlivým dodavatelem zajišťujícím jsme zahájili ostrý provoz nové verze IFS Aplikace. vývoj, výrobu, prodej a servis průmyslových armatur. vyvíjíte obchodní aktivity nejen v evropě, ale také v asii, narazili jste v průběhu upgradu IS na nečekané těžkosti, americe a africe. k jakým významným změnám u vaší se kterými jste se museli vypořádat? společnosti došlo v poslední době? Určitá složitost se projevila po zahájení ostrého provozu. V posledních letech jsme vybudovali novou průmyslovou Teprve za provozu se projevilo to, co i při důsledné přípravě halu v Dolním Benešově a vystavěli novou expediční halu neodhalily akceptační testy. Konkrétně to bylo nedocenění v Kravařích. Investovali jsme do nových technologií svařování, změn vnitřních procesních postupů v oblasti financí, které rozšířili výrobu hutních armatur, kulových kohoutů, vysoko- jsme poté museli společně intenzivně řešit. Implementace tlakých armatur a posílili naše pozice na zahraničních trzích. nebyla rozhodně jednoduchá, ale spolupráce mezi oběma V posledních třech letech se nám podařilo dosáhnout histo- společnostmi byla na partnerské bázi a díky společnému úsilí ricky nejvyšších tržeb. Na základě toho jsme si mohli dovolit odborníků IFS Czech a ARMATURy Group se vše nakonec další rozšíření sortimentu o výrobu armatur pro jadernou podařilo úspěšně dokončit. energetiku. Dále investujeme do nových technologií a zkouše- ní armatur. v čem vidíte hlavní přínosy nasazeného řešení? Přestože objem tržeb naší společnosti dramaticky rostl – v roce Co bylo hlavním motivem rozhodnutí pro upgrade 2005 byly tržby 830 milionů korun, v roce 2006 již 900 milionů na novou verzi IFS aplikací? korun a od roku 2007 dosahujeme pravidelně hodnoty přes 1,5 Společnost ARMATURy Group a.s. využívá IFS Aplikace miliardy korun, systém veškeré očekávané požadavky splňuje verzi 2003 již od r. 2006. Hlavními důvody rozhodnutí pro a stěžejní záležitosti zajišťuje k naší plné spokojenosti. Podařilo přechod na verzi 7.5 byla spokojenost s využívaným systémem se racionalizovat a zefektivnit činnosti v oblasti přípravy a pláno- a vstřícný přístup zástupců IFS Czech. Cílem byla moderniza- vání výroby. Systém IFS Aplikace výrazně pomohl zlepšit proces ce informačního systému nasazením celosvětově nejaktuálnější plánování výroby mimo jiné kvalitním vyhodnocením skuteč- verze, která je jak technologicky tak interními funkčními ných nákladů na zakázku. Dalším významným přínosem je principy na velmi vysoké úrovni. Významnou roli sehrála zajištění interního workflow při schvalování účetních dokladů, i možnost využití nových funkcí (zejména podpora projektově což při naší dislokaci ve více místech znamená výrazné snížení orientovaných aktivit, multi-site, atd.) a též možnosti nasazení interní administrativy a pracnosti. zcela nového progresivního uživatelského rozhraní IFS Enterprise Explorer (prostředí Aurora). Co vás čeká v blízké budoucnosti? plánujete další rozšiřování vašeho podnikání? jak dlouho trvala implementace nové verze IS a co se V brzké budoucnosti plánujeme rozšiřování naší výrobní v jejím průběhu odehrálo? kapacity a rozvoj souvisejících činností v oblasti kompletních Přechod na verzi 7.5 probíhal od prosince 2009. Tomuto dodávek potrubních celků. v následujících dvou letech máme kroku předcházelo jednání, jehož výsledkem byl seznam zá- zájem rozšířit oblast působení také akvizičně. V tom případě kaznických úprav, které se staly předmětem převodu do nové bychom samozřejmě propojili nový subjekt našimi informač- verze. Po vzájemném projednání akceptačních scénářů byly ními systémy. 9
 10. 10. IFS aplIkÁCIe Sa významne uplatŇujú aj v Ťažobnom pRIemYSle aleš levinSKý / SenioR KonzUlTanT ifS czech Činnosti a potreby ťažobných spoločností sú veľmi rôznorodé, zahŕňajú veľa bežných činností, ako je nákup materiálov, skladovanie, predaj produktov (konkrétne napríklad uhlie), údržba a prípadne aj výroba, ale aj činnosti, ktoré sú špecifické práve pre prípravu a plánovanie ťažby uhlia. Pre mnohé z týchto činností existujú jednotlivé produkty, ktoré však riešia len jednu konkrétnu činnosť bez väzby na ostatné. O aké špecifické činnosti teda ide? IFS mÁ RIešenIe pre zabezpečenie špecifických činností pri • Vytvorenie a popis štruktúry ťažob- V IFS Applications bol vytvorený špe- ťažbe, ktorá sa plánuje trochu inak. ných polí až na jednotlivé chodby ciálny modul pre plánovanie, riadenie a a ťažobné steny sledovanie výroby/ťažby uhlia, a ďalších 1. nastavenia parametrov • Špecifické parametre a výpočtové štandardne vykonávaných činností. Ťažba V aplikácii je špeciálne prostredie, v kto- vzorce pre definíciu rozmerov, uhlia a nerastov svojim charakterom a rom je možné používateľsky definovať výkonu, a kapacity jednotlivých trvaním najviac zodpovedá projektovému súbor parametrov a výpočtové vzorce pre „Pracovísk“ riadeniu. Základom riešenia je teda IFS generovanie grafov cyklickosti a iných po- • Grafy cyklickosti pre výpočet Projektové riadenie. Projekty sú prepojené čítaných hodnôt. Tento aparát bol vytvo- výkonu a ťažby s modulmi Nákupu, Predaja, Výroby, Skla- rený pre špecifické parametre popisujúce • Evidencia a sledovanie pohybu osôb dov, Údržby, Financií aj HR. Všetky tieto jednotlivé pracoviská. v podzemí oblasti je možné využívať úplne štandardne • Sledovanie skutočného výkonu pre bežné činnosti a súčasne ich využiť aj 2. Príprava projektu a jeho štruktúry a ťažby v jednotlivých častiach bane Na základe mapy, ktorá môže byť kla- sicky na papieri alebo v digitálnej podobe, sa ďalej vytvorí štruktúra projektu. Vďaka možnosti pripájať k objektom akékoľvek bežné súbory, môže byť aj mapa pripoje- ná buď ako digitálna alebo ako obrázok priamo k projektu. Tým je dostupná pre všetkých používateľov, ktorí k tomu majú potrebné práva. Výhodou je, že je takto možné pracovať skutočne všade, kde je možnosť pripojiť sa aj na diaľku a nie je nutné mať na stole kopu papierov. 3. Príprava a plánovanie Po zadaní štruktúry sa automaticky na základe zadaných parametrov a vzorcov vypočítajú grafy cyklickosti, dĺžky jednot- livých etáp, ich termíny aj grafy celého pro- 10
 11. 11. „ „Hlavnou úlohou celej implementácie bolo pokryť potre- by zákazníka tak, aby mohol používať jeden informační systém jak pre „štandardné“ oblasti, tak aj pre oblasti špecifické.” jektu. Táto činnosť pri použití IFS Appli- cations trvá rádovo desiatky minút oproti hodinám až dňom pri ručnom spracovaní. • • • Denný záznam z ťažby Denný záznam z montáže Denný záznam z demontáže „štandardné“ oblasti ako Distribúcia, Vý- roba alebo Financie, tak aj pre oblasti špe- cifické ako je plánovanie a riadenie ťažby Zároveň je možné upravovať a meniť pa- • Denný záznam úrazov a mimoriad- uhlia a činností s tím spojených. Finálne rametre a výpočty robiť opakovane až do nych udalostí riešenie v HBP prepája potrebné oblasti, „vyladenia“ požadovaného stavu. • Záznam z práce s ohňom a je plne integrované s on-line spracovaním Súčasťou riešenia IFS Applications je • Denný záznam z údržby všetkých údajov. Tým je umožnené sledo- aj plánovanie TH výstuží, kde sa ráta aj • Denný výpočet ťažby vať aktuálny stav a aj pre plánovanie ťažby s výstužami určenými k oprave a opakova- • Záznam z vŕtania uhlia zadávať požiadavky na materiálové nému použitiu. • Výluky a poruchy zariadení, atď. zabezpečenie štandardne do oblasti Dis- tribúcie. 4. Plánovanie všetkých na sebe závis- 6. lampáreň lých pracovísk a preplánovanie na zákla- Pre sledovanie pohybu osôb je k dispo- hlavné prínosy implementovaného de skutočnosti zícii agenda pre sledovanie fáraní a vyfáraní riešenia v hBP Po vytvorení projektov všetkých praco- osôb, vyhodnocovanie počtu a zoznamu • Podpora plánovania a riadenie ťažby vísk, na ktorých sa má plánovať a pracovať, ľudí, ktorí sú na pracoviskách, sledovanie uhlia a jej príprava je možné projekty ďalej podľa potreby požičiavania a pohybu masiek a lámp. • Prepojenie s ostatnými oblasťami preplánovať a upravovať operatívne podľa • Možnosť sledovať a vyhodnocovať situácie na plánovacej tabuli – Ganttovom HoRnonItRIanSke bane skutočnosť v porovnaní s plánom grafe. Projekty je možné spájať ako vzá- pRIevIdza, a.S. • Grafická podpora tam kde je to jomne závislé, tzn. že pri preplánovaní Príkladom z praxe môže byť implemen- možné a účelné jedného sa automaticky navrhuje prepláno- tácia IFS Applications v Hornonitrian- • Všetky údaje v jednom informač- vanie tiež všetkých súvisiacich projektov. skych baniach Prievidza, a.s. (HBP), kde nom systéme prístupné odkiaľkoľvek Týmto spôsobom je možné simulovať je systém už tretí rok úspešne využívaný. • Zvýšenie produktivity práce rôzne situácie, napríklad na operatívnych Hlavnou úlohou celej implementácie bolo poradách, výsledkom potom môže byť pokryť potreby zákazníka tak, aby mohol nový plán. Vždy je súčasne vidieť aj ak- používať jeden informační systém jak pre tuálnu situáciu na základe nahlásených skutočností. Z Ganttového grafu je možné priamo vstupovať k informáciám o jednotlivých činnostiach, napríklad prehľadu kapacít, simuláciám „čo by bolo, keby ...“, parame- trom, grafom cyklickosti, denným zázna- mom na pracovisku nahláseným v Dispe- čerskom informačnom systéme. 5. Sledovanie skutočnosti – Dispečerský informačný systém Pre možnosť zadávať informácie o skutočných činnostiach, mimoriadnych udalostiach, údržbe, ťažbe a výkonoch, je vytvorený celý aparát, ktorý umožňuje tieto informácie detailne zadávať, sledovať a využívať ich pre porovnanie s plánom. Pomocou Ganttového grafu môžeme sledovať skutočné údaje, napríklad: • Denný záznam z razenia 11
 12. 12. IFS aplIkaCe zÁSadně ovlIvnIlY pRoduktIvItu SpoleČnoStI ImtRadex o SpoleČnoStI ImtRadex kolem přijatelných 10 – 15 % a celkové jsou účetnictví a skladové hospodářství, Akciová společnost Imtradex byla hospodaření společnosti, která stále byly považovány za standardní a bez založena v roce 1990. V současnosti patří vykazuje zisk.“ obtíží zvládnutelné světovým ERP sys- k předním dodavatelům skladovacích témem. Zakázkový typ výroby sklado- systémů v České republice, přičemž 95 nový InFoRmaČní SYStÉm přIšel vacích systémů si vyžadoval dostatečně % své produkce vyváží do zahraničí. Za- v pRavou CHvílI flexibilní řešení, které by se dalo přizpů- bývá se vývojem a dodávkou paletových, Až do roku 2008 využívala společnost sobit „realitě firmy“. Životně důležité konzolových a policových regálových pouze lokální aplikace pro účetnictví, bylo správně postihnout složitost podni- systémů, a to jak v pevném, tak pojízd- skladové hospodářství a personalistiku. kových procesů a do informačního systé- ném provedení. Prostřednictvím obchod- Od roku 2005 začaly narůstat výkony mu správně zakomponovat individuální ních partnerů oslovuje zákazníky po celé firmy do takových objemů, že již ne- řízení výroby jednotlivých segmentů Evropě. Částí sortimentu, především bylo možné podnikové procesy řídit skladovacích systémů, zadaných v rámci pojízdnými skladovacími zařízeními, intuitivně bez kvalitních podkladů pro jedné zákaznické objednávky. To se sa- se jí podařilo prosadit i ve vzdálenějších rozhodování, a to jak na operativní, tak mozřejmě týká celého sortimentu. Roz- zemích, jako jsou Spojené státy, Rusko strategické úrovni. Proto se vlastníci dílná je výrobní dokumentace, způsob nebo Hongkong. společnosti dohodli na pořízení nové- zajišťování materiálu i řízení požadavků V letech 2008 a 2009 zasáhla společnost ho informačního systému. Vzhledem na externí služby. Imtradex, podobně jako jiné podniky, k tomu, že informační systém měl být hospodářská krize. Ta se projevila zejmé- integrující platformou pro všechny pod- Sled celé zakázky je v systému ifS na poklesem celkového objemu velkých nikové procesy, byly stanoveny priority aplikace nastaven následovně: zakázek, proti tomu se zvýšily nízkoob- pro jejich pokrytí, a to v časové i funkční V CAD systémech (SolidEdge a Eplan) jemové zakázky v řádu do 0,5 mil. Kč. rovině. V roce 2008 bylo vyhlášeno vý- se nejprve zpracuje výrobní dokumentace Ladislav Viktora, předseda představen- běrové řízení na komplexní informační k produktu. Ta se skládá z různých polo- stva společnosti Imtradex, k tomu uvádí: systém pro řízení podnikových procesů. žek, které se následně převedou do in- „Přímým důsledkem krize byl tvrdý Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka formačního systému. Jakmile je zakázka tlak na ceny. Museli jsme najít cestu, jak na dodávku a nasazení ERP systému IFS navedena do výroby, probíhá její řízení snížit cenu produktu, aby byl stále ren- Aplikace společnosti ALTEC. přes tzv. DOP (Dynamic Order Pro- tabilní. Zredukovali jsme externí činnosti Stěžejním úkolem celé implementa- cessing) struktury. Uvolněním příslušné a snížili přesčasové práce u dělnických ce bylo pokrýt řízení všech výrobních větve této struktury se vytvoří výrobní profesí. Podstatné je ale to, že nedošlo procesů, a to včetně technické přípravy zakázka. K uvolnění však dochází až k propouštění zaměstnanců. Tyto kroky a sledování souvisejících, především po zpracování TPV (operace, činnosti, ovlivnily naši rentabilitu pohybující se finančních toků. Ostatní procesy, jako přípravné časy apod.). Poté je ke každé 12
 13. 13. výrobní zakázce přiřazen materiál, ope- v úkolu, zbylých 5% postupem času začali brát race, kooperace a další nezbytné položky je vedeno jako režijní jako prostředek k dosa- a činnosti. Materiál je zabezpečován práce, které nelze žení vyššího výdělku. pro každou zakázku po jejím zavedení nebo není třeba nor- Vedení společnosti jim do systému, zásoby se běžně nevytváří. movat. Základem je navíc jako motivační Tento proces samozřejmě zabere určitý zpracování technolo- prvek nabídlo možnost čas, přičemž je zapotřebí, aby byly dodr- gického postupu a ur- překročit normu až o 20 ženy termíny dodání zákazníkovi. Ty se čení normy spotřeby %, což je pro mnohé z pohybují v rozsahu šesti až osmi týdnů, času na jednotlivé operace nich zajímavá příležitost k výjimkou však není ani 14 denní cyklus. včetně stanovení mzdové ovlivnění vlastního finančního Na samotnou výrobu pak připadá pou- třídy, ve které má být daná opera- ohodnocení. ze 50 % celkového času. Po uvolnění ce provedena. Pracovník na dílně obdrží výrobní zakázky a nadefinování operací kromě výkresu také vytištěný mzdový přínoSY Se přímo pRomítlY následuje plánování kapacit v IFS Aplika- lístek a žádanku na výdej materiálu. Poté do ukazatelů HoSpodaření cích. Konkrétně jde o vytížení pracovišť, odchází splnit svůj úkol, přičemž přesně SpoleČnoStI lidí, profesí a dalších zdrojů. ví, které operace má provést a jaká norma Společnost Imtradex se díky imple- se k nim vztahuje. Po práci vyplní počty mentaci IFS Aplikací změnila zcela od CennÉ zkušenoStI aneb Co kusů na pracovní lístek, a ten po schvále- základu. Obecně došlo ke sjednocení bYCHom dneS udělalI jInak? ní mistrem odevzdá mzdové účetní, která pracovních postupů a unifikaci procesů, Pro společnost Imtradex bylo nasazení provede příslušné výpočty. a tím také k zavedení většího pořádku. ERP systému první zkušeností tohoto Na všech úrovních rozhodování systém typu. Podařilo se jej zavést v souladu zvýšení pRoduktIvItY pRÁCe poskytl větší přehlednost, umožňuje s plánovaným harmonogramem, tedy za ovlIvnIlo výSledkY CelÉ FIRmY manažerům lépe sledovat náklady a do- čtyři měsíce. S odstupem času vidí vedení V důsledku zavedení úkolové sazby dací termíny. „I když bylo v době krize společnosti několik oblastí, v nichž by se zvýšila produktivita práce, což mělo nutné snižovat marže a ekonomické dnes postupovalo jinak, aby dosáhlo výrazný vliv na zefektivnění všech čin- výsledky firmy se tak zhoršily, můžeme lepších výsledků. V první řadě se jako ností, snížení nákladů a růst ziskovosti si i za těchto podmínek dovolit zkraco- velice potřebné jeví provedení personál- zakázek. Ušetřené peníze byly věnovány vat dodací lhůty zákazníkům a zároveň ního auditu a nastavení nové organizační na podporu prodeje a snížení ceny zaká- zpřísňovat termíny dodavatelům. To struktury, a to ještě před zahájením im- zek v době krize, proto tak nebyla přímo významně přispívá ke zvyšování kon- plementačního projektu. Kroky týkající ovlivněna ziskovost podniku. kurenceschopnosti naší firmy,“ uzavírá se změny organizace, přerozdělování Úkolová mzda byla překvapivě pozi- Ladislav Viktora. pracovních rolí a kompetencí je vhodné tivně přijata i samotnými dělníky, kteří ji Petr Sodomka/cviS consulting provést v době seznamování zaměstnan- ců se systémem. Poslední poznatek je směřován k rutinnímu provozu. Má-li obr. 1 měřitelné efekty dosažené nasazením informačního systému IFS aplikace být systém seriozně zaveden a odladěn podle potřeb firmy zabývající se zakáz- kovou výrobou, pak je nutné počítat po předání do užívání minimálně s jedním rokem, kdy se budou provádět nejen úpravy v klíčových oblastech hodno- totvorného procesu, ale absolvovat důle- žité úkony účetního charakteru jako jsou uzávěrky či inventury. Hlavní přínoSY přeCHod na úkolovou mzdu jako klíČový přínoS Implemen- taČníHo pRojektu Před implementací informačního sys- tému měla společnost Imtradex jeden způsob odměňování, a to formou hodi- nové sazby dle stanovené platové třídy. Nasazení systému IFS Aplikace tento stav změnilo – umožnilo přejít k novému Informační systém IFS Aplikace je v ostrém provozu od 1. ledna 2009. Jeho spuštění se tak odehrálo způsobu výpočtu úkolové mzdy. Více jak přímo v období, kdy se již naplno projevovala hospodářská krize. Uvedený graf dokládá, jak se zave- rok po ukončení projektu je 95 % veš- dení informačního systému projevilo na zlepšení několika významných ukazatelů za rok 2009, a to ve kerých činností ve výrobě odměňováno srovnání s předchozím obdobím krize (2008) i hospodářského růstu (2006, 2007). 13
 14. 14. HelpdeSk vY Se ptÁte, mY odpovídÁme MaRTin BRoUKal / KooRDinÁToR SUPPoRTU ifS czech je možné provést úpravu tabulky přehledu výrobních jak rozdělit částku faktury do několika splátek? objednávek tak, abychom měli vybrané sloupce zakotvené K tomuto účelu slouží funkce pro správu a autorizaci splátko- a neposouvaly se doleva? vého kalendáře faktur. Částku faktury lze rozdělit na libovolný Ano, požadovaná funkčnost je k dispozici. Ve vlastnostech počet splátek. Každou splátku je možné řídit samostatně z po- tabulky je nutné nastavit zakotvení sloupců, provedete to stejně hledu data splatnosti, autorizace k platbě, provedení samotné snadno jako v MS Excel. platby a finálního párování s úhradou. Funkce je dostupná po kliknutí na pravé tlačítko myši na vydané i přijaté faktuře v mo- umožňují IFS aplikace tvorbu uživatelských sestav? dulu IFS Fakturace. Ano, k tomu účelu lze využít řadu nástrojů – například gene- rátor sestav, rychlé sestavy, Crystal Reports a podobně. V souča- lze stornovat párování faktury s úhradou bez nutnosti sné době je tato nabídka rozšířena o nástroj IFS Business Ana- stornovat celý bankovní výpis? lytics. Jedná se o komponentu, která je implementována přímo Ano, na konkrétní položce bankovního výpisu, kde je typem v prostředí MS Excel a umožňuje napojení na data IFS Aplikací transakce platba dodavateli nebo platba zákazníka, je možné vy- v celé její šíři bez jakéhokoliv omezení s možností využití kla- užít volbu „stornovat párování“. Tato funkce změní úhradu na sických funkcí MS Excel. Samozřejmostí je zachování omezení nerozlišenou zálohovou platbu, kterou lze poté kdykoliv spáro- přístupů v podobě definovaných uživatelských rolí. Výsledná vat s jakoukoliv neuhrazenou fakturou. sestava je pak dostupná ze spuštění sestav v informačních slu- žbách IFS Aplikací. novInkY v legISlatIvě ANDReA KAlUžOVá, úČeTNí SPeCIAlISTA Milí čtenáři, dovolte mi upozornit na některé legislativní novinky roku 2010 a již schválené platné od 1.1.2011. Zákon o DPH Ke dni 29.4.2010 s účinností od 1.1.2010 se mění §36a, kdy jsou vypuštěni zaměstnanci z výčtu osob, vůči kterým je třeba ve vybraných případech zdaňovat základ DPH ve výši „ceny obvyklé“, přestože je požadována cena nižší. Připravovaná novela zákona o DPH od 1.1.2011 ještě nebyla schválena, proto Vás o ní budu informovat v dalších číslech časo- pisu. Vyhláška č. 469/2008 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví Od roku 2010 lze provádět, čistě pro účely účetního odpisování, tzv. komponentní odpisování, při němž jsou samostatně od- pisovány části majetku, komponenty s významně odlišnou (většinou kratší) dobou použitelnosti a významnou cenou, které se odpisují odděleně jinou dobu než zbývající část dlouhodobého hmotného majetku. Zákon o daních z příjmů Sazba daně z příjmů právnických osob pro rok 2010 je 19%. Dle §30a končí možnost uplatnění daňových mimořádných odpisů u dlouhodobého hmotného majetku, který byl uveden do užívání do 30.6.2010. Rovněž končí dle §24 odst. 15 doba mimořádného nájmu u finančního leasingu s následnou koupí najatého hmotného majetku u smluv uzavřených do 30.6.2010. Nový daňový řád platný od 1.1.2011, nahradí Zákon o správě daní a poplatků Komplexní právní úprava daňového řízení. Za zmínku stojí například: úrok z prodlení za pozdní platbu je počítán až od pátého pracovního dne od splatnosti daně. Mění se začátek lhůty pro vyměření a doměření daně. Nově začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení nebo v němž se stala daň splatnou. Fakticky dojde k jejímu zkrácení. Mění se pořadí platby daňových nedoplatků, a další změny. Zákon obsahuje 266 paragrafů. 14
 15. 15. VNÁŠÍME SYSTÉM DO ŽIVOTŮ A ŽIVOT DO SYSTÉMŮ VNÁŠÍME SYSTÉM DO ŽIVOTŮ A ŽIVOT DO SYSTÉMŮ Společnost ALTEC sese řadí mezi přední dodavatele Společnost ALTEC řadí mezi přední dodavatele ALTEC vyvíjí a dodává vlastní sadu podnikových ALTEC vyvíjí a dodává vlastní sadu podnikových ERP systémů v České republice. Jako česká akciová ERP systémů v České republice. Jako česká akciová aplikací pro řízení výroby, obchodu, ekonomiky a aplikací pro řízení výroby, obchodu, ekonomiky společnost sese základním kapitálem více než 10 Kč společnost základním kapitálem více než 10 mil. afinancí, mezd, personalistiky, systémy pro podporu financí, mezd, personalistiky, systémy pro pod- působí na trhu s informačními technologiemi od roku mil. Kč působí na trhu s informačními technolo- poru rozhodování (BI), rovněž distributorem a rozhodování (BI), ale je ale je rovněž distributorem 1991. Jejímroku 1991. Jejím hlavním zaměřením je giemi od hlavním zaměřením je vývoj a dodávky aimplementačním partnerem dalších významných implementačním partnerem dalších význam- Společnost ALTEC podnikových informačních sy- podnikových informačníchmezi přední dodavatele vývoj a dodávky se řadí systémů včetně jejich ALTEC vyvíjí a dodává vlastní sadu světových výrobců IT technologií a podnikových ných světových výrobců IT technologií a podniko- ERP systémů v ajejichrepublice. Jako česká akciová implementace České implementace a servisu. Tým stémů včetně servisu. Tým společnosti tvoří více vých informačníchvýroby, obchodu,IFS, Oracle aa informačních systémů, společností ekonomiky DCC. aplikací pro řízení systémů, společností IFS, společnost se tvoří více než 55 vysoce kvalifikova- než 55 vysoce základním kapitálem více než 10 mil. Kč společnosti kvalifikovaných odborníků s financí, DCC. naleznete na www.ALTEC.cz Oracle a mezd,Více informací systémy pro podporu Více informací personalistiky, naleznete působí odborníků s dlouholetými zkušenostmi. dlouholetými zkušenostmi. technologiemi od roku ných na trhu s informačními na www.ALTEC.czale je rovněž distributorem a rozhodování (BI), 1991. Jejím hlavním zaměřením je vývoj a dodávky implementačním partnerem dalších významných podnikových informačníchmezi přední dodavatele Společnost ALTEC se řadí systémů včetně jejich světových výrobců IT technologií a podnikových ALTEC vyvíjí a dodává vlastní sadu ERP systémů v a servisu. Tým společnosti tvoří více implementace České republice. Jako česká akciová informačních systémů, společností IFS, Oracle aa aplikací pro řízení výroby, obchodu, ekonomiky DCC. než 55 vysoce ALTEC a.s., Poděbradova 2014, 544 než 10 mil. nad kvalifikovaných odborníků financí, mezd, naleznete na www.ALTEC.cz společnost se základním kapitálem více 01sDvůr Králové Kč Labem, Czech Republic, Tel. +420 499 309 011, Fax +420 499 309 010 podporu Více informací personalistiky, systémy pro dlouholetými zkušenostmi. působí na trhu s informačními technologiemi od roku rozhodování (BI), ale je rovněž distributorem a 1991. Jejím hlavním zaměřením je vývoj a dodávky implementačním partnerem dalších významných
 16. 16. www.IFSwoRld.com

×