Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentace - Business intelligence

448 views

Published on

- Komplex přístupů, aplikací a technologií sloužících k podpoře rozhodovacích procesů podniku.
-Vznik s rostoucí informační potřebou a naproti tomu hrozbou informačního přehlcení.
- Zahrnuje aktivity takřka všech podnikatelských oblastí, tj. nákupu, výroby, marketingu, finančního řízení a controllingu, řízení lidských zdrojů, prodeje apod

Published in: Education
 • Be the first to comment

Prezentace - Business intelligence

 1. 1. BUSINESS INTELLIGENCE V PROSTŘEDÍ PODNIKU
 2. 2. Business Intelligence (BI)  Komplex přístupů, aplikací a technologií sloužících k podpoře rozhodovacích procesů podniku.  Vznik s rostoucí informační potřebou a naproti tomu hrozbou informačního přehlcení.  Zahrnuje aktivity takřka všech podnikatelských oblastí, tj. nákupu, výroby, marketingu, finančního řízení a controllingu, řízení lidských zdrojů, prodeje apod.  Pracuje s daty z podnikového informačního systému i z vnějších zdrojů, výstupy slouží ke strategickému řízení podniku. 2
 3. 3. Komponenty BI  Produkční a zdrojové       systémy Dočasná úložiště dat (DSA) Operativní úložiště dat (ODS) Transformační nástroje (ETL) Integrační nástroje (EAI) Datové sklady (DWH) Datová tržiště (DMA)  OLAP  Reporting  Manažerské aplikace (EIS)  Dolování dat (Data Mining)  Nástroje pro zajištění kvality dat  Nástroje pro správu dat  ostatní 3
 4. 4. Architektura BI 4
 5. 5. OKD, a.s.  Podnik zabývající se těžební činností, poskytováním     doprovodných servisních služeb a provozem hornického muzea Landek Předpoklad pro vznik zestátněním těžebních společností po druhé světové válce – dlouhá historie podniku Dnes členěna na organizační jednotky, správu OKD, dceřinou společnost HBZS, a.s. a sesterské společnosti NWR KARBONIA Sp.z o.o a OKK Koksovny, a.s. Roční obrat společnosti kolem 47 mil.Kč Z toho vyplývá nutnost sofistikovaného způsobu práce s informacemi – implementace systému BellaDati 5
 6. 6. Technologická základna podniku  Systém reportingu podniku OKD, a.s.:  Aplikace MIS  Aplikace SAP  Reporty tvořené analytiky podniku v MS Excel  Výstupy jsou nehomogenní, je nutné je zpracovávat ručně a vycházet z různých aplikací  Cílem implementace BellaDati je zkvalitnění informačního zázemí v oblastech financí, výroby a LZ, tj. urychlení a usnadnění rozhodování a řešení problémů, snížení nároků na administrativní činnost, zjednodušení řešení odborných problémů, zjednodušení přístupu k informacím managementu – data se stanou vlastnictvím celého podniku 6
 7. 7. Základy práce s BellaDati  Software společnosti Trgiman, s.r.o. založený na technologii Software As a Service  Uživatel má vlastní doménu s přidělenými uživatelskými právy, prostřednictvím které může provádět požadované činnosti, vytvářet reporty nebo dashboardy  Jednotlivé činnosti:  Import dat – nyní ručně, později bude automatizováno; může provádět každý uživatel  Práce s reporty – tabulky nebo grafy, reporty lze snadno přizpůsobit vzhledově i obsahově  Práce s pracovní plochou – princip práce s okny  Přidání nového uživatele a jeho rolí – provádí jen správce 7
 8. 8. Návrh reportů ve výrobě (metráž)  Podzemní chodby provozní X investiční  Nutnost srovnat důlně-technický plán (DTP) se skutečností  Report obsahuje 3 pohledy – tabulky srovnání skutečnosti s DTP za jednotlivé měsíce a progresivně a graf 8
 9. 9. Návrh reportů ve výrobě (těžba)  Report Vývoj těžeb – srovnání těžby a zušlechťování nerostů s Business Planem v čase  Report Těžba-součty – souhrnný přehled o množství vytěžených nerostů v jednotlivých dolech v průběhu hospodářského roku 9
 10. 10. Návrh reportů v oblasti financí  Report Celkové náklady VOJ – sleduje náklady v členění na náklady na důl a dále na náklady nižších hierarchických stupňů 10
 11. 11. Návrh reportů v rámci LZ  Report Stav zaměstnanců – stav zaměstnanců sledovaný měsíčně včetně záznamů o převodech, nástupech a výstupech; ve formě tabulky i grafů 11
 12. 12. Dashboard  Slouží zejména k individuálnímu zobrazení     nejpoužívanějších reportů, každému uživateli se po přihlášení zobrazí jeho vlastní dashboard Dashboardy (nebo i reporty) mohou uživatelé mezi sebou v podniku sdílet Nástroje BellaDati umožňují společnosti se veřejně prezentovat na internetu (na stránkách BellaDati a iGoogle) K údajům lze připojit vlastní obsah jako obrázky, texty či multimediální prvky; zveřejnit lze touto cestou např. celou výroční zprávu Prováděné změny ve zdrojových reportech se v reálném čase promítnou do výstupu 12
 13. 13. Dashboard společnosti OKD a.s. 13
 14. 14. Závěr – výsledky implementace produktu BellaDati  Zrychlení procesu získávání potřebných analýz – není třeba asistence pracovníků IT oddělení  Variabilita analýz a možnost následného sdílení a komentování  Zviditelnění strategických informací potřebných pro manažerská rozhodnutí, zpřístupnění dat managementu a zefektivnění řízení a rozhodování podniku  Analýza dat a prezentace srozumitelnou formou pomocí reportů 14
 15. 15. Které další softwarové nástroje v oblasti BI je možné použít ve firmě OKD?  Podnik se chystá zavádět funkci Plánovač dat tak, aby nebylo nutné data importovat ručně. Dále by bylo vhodné přejít na integrační nástroje, které propojují systémy v reálném čase a ne jen v pravidelných intervalech Na které podnikové procesy zamýšlí firma použít BI v budoucnosti?  Správa hmotného investičního majetku (opotřebení, nutnost obnovy, náklady na opravy, plán investic, …)  Smlouvy (zasmluvněnost v čase, struktura odběratelů, …) 15
 16. 16. Do jaké míry jsou v naší společnosti vytvářeny předpoklady pro přechod na vzdělanostní společnost?  V menších podnicích stále vnímáno jako zbytečný náklad, představa, že tuto práci lze efektivněji zvládnout „ručně“. Větší podniky už chápou nutnost automatizace tvorby reportů a práce s velkým množstvím dat. Dokážete vyjádřit ekonomická pozitiva vašich návrhů?  Snížení mzdových nákladů na mzdy analytiků, kteří reporty zpracovávali ručně, tj. cca 40 tis. měsíčně na jednoho analytika. Ekonomický dopad včasné práce s informacemi (a případné předcházení problémům) je předem neodhadnutelný. 16
 17. 17. Děkuji za pozornost. 17

×