Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IFS/Lidské zdroje

Společnost IFS se zabývá oblastí lidských zdrojů již od roku 1992. Od
té doby vyvinula širokou škálu funkcí, které lze použít ve většině zemí
světa. Předností řešení IFS je jistota nabídky rozsáhlého spektra funkcí,
které zaručí stejné služby pro různé skupiny uživatelů v rámci jedné
organizace. Nejsilnější globální řešení IFS pokrývá zaměstnaneckou
administrativu včetně vykazování času a nákladů. To zabezpečuje
kompetence a potřeby rozvoje společnosti a jejích zaměstnanců jako
nezbytné součásti úspěšného strategického plánování lidských zdrojů.

 • Login to see the comments

IFS/Lidské zdroje

 1. 1. IFS ApplIcAtIonS™ prolIDSKÉ ZDroJE
 2. 2. 2 lIDSKÉ ZDroJE IFS lIDSKÉ ZDroJE — poDporA roZVoJE InDIVIDUAlIt Společnost IFS se zabývá oblastí lidských zdrojů již od roku 1992. Od té doby vyvinula širokou škálu funkcí, které lze použít ve většině zemí světa. Předností řešení IFS je jistota nabídky rozsáhlého spektra funkcí, které zaručí stejné služby pro různé skupiny uživatelů v rámci jedné organizace. Nejsilnější globální řešení IFS pokrývá zaměstnaneckou administrativu včetně vykazování času a nákladů. To zabezpečuje kompetence a potřeby rozvoje společnosti a jejích zaměstnanců jako nezbytné součásti úspěšného strategického plánování lidských zdrojů.
 3. 3. lIDSKÉ ZDroJE 3ZAČÁtEKJEDInEČnÉHo VZtAHUAplikace IFS lidské zdroje umožňuje organizacím růst úrovni každého zaměstnance. Jednotliví zaměstnancia rozvíjet se. Jednoduché, transparentní struktury se získávají přímou zpětnou vazbu ke své vlastní prácisnadno ovladatelnými postupy pro sběr dat, analýzu i k práci své skupiny, což vede k lepšímu porozuměnía praktickou implementaci činí z této aplikace vysoce celého pracovního procesu a větší spokojenostiefektivní nástroj pro rozhodování. podporovány jsou v práci.strategické i operativní aspekty správy lidských zdrojů,samoobslužná správa času, docházky, projektového či SoUČÁSt VĚtŠÍHo oBrAZUnákladového výkaznictví. Modul IFS Lidské zdroje je součástí IFS Aplikací, což je kompletní ERP systém s rozšiřitelností pro velké organizace. Systém je založen na komponen-VÍcE nEŽ poUHÁ prÁcE tách a je tak přizpůsobitelný potřebám a pracovnímAplikace IFS Lidské zdroje všem zaměstnaneckým metodám každé společnosti. Snadno se používá a jepozicím usnadňuje výkaznictví a sledování infor- postaven na technologii, která si dokáže poradit semací přímo u zdroje. Poskytuje účinnou podporu změnami a vývojem. Jako plně integrovaná součástdelegované odpovědnosti kontrolami, opravami informačního toku se modul IFS Lidské zdrojea schvalováním informací vlastního výkaznictví. začleňuje do všech podnikových procesů. DíkyDíky integrovaným funkcím kontroly přístupu mají tomu lze shromažďovat a strukturovat informaceosoby zodpovědné za autorizaci přístup pouze z různých oddělení a systémů a přímo jek informacím, které ovlivňují jejich skupinu. Výkazy zpřístupňovat příslušným uživatelům.lze zobrazovat jako souhrnné nebo podrobné na co ZVYŠUJE KonKUrEncEScHopnoSt SpolEČnoStI VE 21. StolEtÍ? Je to schopnost řešit složité problémy, lépe reagovat na potřeby zákazníků a být tvořivější. Všechny tyto schopnosti stojí na tom nejdůležitějším, co společnost má - na lidech, které zaměstnává.
 4. 4. 4 lIDSKÉ ZDroJE UDrŽEnÍ SMĚrU Žijeme ve stavu neustálých změn, kde jsou k přežití kové kompetentnosti je organizace lépe připravena nezbytná rychlá rozhodnutí. Díky široké škále funkcí na změny, jako jsou ekonomické či investiční se IFS lidské zdroje stávají strategickým nástrojem výkyvy v nových produktech či trzích. pro analýzu, sledování a provoz na všech úrovních managementu. KoorDInoVAnÝ nÁBor ZAMĚStnAncŮ Efektivní, koordinovaná správa náboru zaměstnanců šetří zdroje a čas. Záznam potřeb náboru v rámci Modul IFS Lidské zdroje umožňuje uživatelům celé organizace zajišťuje konzistentní specifikaci myslet z hlediska dlouhodobého strategického roz- práce a potřeb, což zlepšuje společné plánování voje lidských zdrojů. Obsahuje nástroje pro různých oddělení. Žádosti o přijetí lze pomocí páro- rychlou a správnou interpretaci nároků na kompe- vacího nástroje automaticky třídit, a snáze tak tence v organizaci i příslušné metody pro rychlou dospět k potřebnému počtu vhodných uchazečů. realizaci definovaných potřeb. Díky přehledu o cel- Po přijetí uchazečů lze všechny příslušné osobní OPERATIVNÍ HR STRATEGICKÉ HR HR HR SAMOOBSLUŽNÝ PORTÁL
 5. 5. lIDSKÉ ZDroJE 5 NÁ B OR ZAPRACOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍ ROZVOJ ZÁZNAMY O ŠKOLENÍZAMĚSTNÁNÍ ODCHODY ORGANIZAČNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁNOVÁNÍ KARIÉRY ANALÝZA ÚSPĚCHUinformace převést do registru zaměstnanců v srdci kompetencemi. Pro budoucí využití se zazna-personálního oddělení, což eliminuje potřebu menávají náklady, výnosy a potřebné informace.opakovaně zadávat údaje. Lze zaznamenávat výsledky účastníků kurzu (prošel/neprošel), které se automaticky zobrazujípoDporA tAlEntoVAnÝcH JEDIncŮ v záznamech zaměstnanců. Dále je možné provádětModul IFS Lidské zdroje spravuje údaje o hod- vyhodnocování za účelem získání zpětné vazbynotících pohovorech a plánech rozvoje. Zaměstnanci účastníků. Po dokončení kurzu mohoumohou doplňovat komentáře ke svým kvalifikačním administrátoři aktualizovat buď kompetence neboprofilům přímo do systému, manažeři mohou úrovně kompetencí.používat rozdílovou analýzu k určení oblastí, nakteré je třeba se v budoucnu zaměřit. Součástí je JASnÉ MApoVÁnÍ KArIÉrnÍ DrÁHYtaké přehled adresné zodpovědnosti za příslušné Klíčové pozice v organizaci vyžadují průběžnéčinnosti a údaje o tom, kdy a kde mají činnosti plánování potencionálně volných míst a střídáníprobíhat. zaměstnanců pro zvýšení stability a snížení důsledků odchodů z funkcí a odchodů do důchodu.VE ZnAloStEcH JE SÍlA Modul IFS Lidské zdroje propojuje plánováníFunkce správy školení v aplikaci IFS Lidské zdroje kariér jednotlivců s plánováním překlenovacíumožňuje společné plánování kurzů na základě náhrady zaměstnanců a zajišťují, aby obecné cílezmapovaných vzdělávacích potřeb organizace. Lze a strategie organizace byly v souladu s plánovanýmplánovat interní i externí kurzy s alokací zdrojů a kvalifikačním rozvojem.rezervací prostor, vybavení a lektorů s vhodnými Spojit se je začátek. Držet spolu je pokrok. Spolupracovat je úspěch. HEnrY ForD
 6. 6. 6 lIDSKÉ ZDroJE InForMoVAnoSt provozní část aplikace IFS lidské zdroje řídí čas atd. je zcela automatický a porovnává se s centrální- zaměstnanců a výdaje od jednotlivých úloh po celé mi pravidly. Modul IFS Čas a docházka lze také projekty, cestovné, dovolené či nemocenskou a spojuje použít pro správu řízení času u projektů, pracov- je v rámci Erp systému s aplikací IFS Finance. proces ních objednávek a výrobních operací. je založen na jednoduchých výkaznických postupech, které jsou jasně orientovány na informační tok. EFEKtIVnÍ ZprAcoVÁnÍ VŠEcH cEStoVnÍcH nÁKlADŮ Aplikace IFS lidské zdroje tyto věci řeší hladce Nástroj zpracování cestovních nákladů v aplikaci IFS a s minimálními nároky na ruční zadávání. Lidské zdroje nahrazuje tradiční formy a zjednodušuje výkaznictví. Obsahuje aktuální předpisy a výpočty se provádějí automaticky. Spravuje všechny typy ZJEDnoDUŠEnÁ EVIDEncE ČASU A DocHÁZKY nákladů souvisejících s cestováním a zábavou, běžné Modul IFS Čas a docházka zpracovává údaje denní náhrady, jízdenky a náhradu cestovného. o přítomnosti a absenci zaměstnanců ve společnosti. V případě potřeby podporuje i zálohové platby a lze Pokrývá i autorizaci na různých úrovních při jej propojit s projekty a pracovními objednávkami. zachování komplexní i autorizační kontroly. Časy Registrace, schvalování či potvrzování lze provádět se jednoduše vykazují, kontrolují a ověřují v reál- přímo na obrazovce. Po schválení lze provést platbu ném čase. Rozdělení mzdové složky a výpočet fle- zaměstnanci bez nutnosti promítat ji do modulu xibilní pracovní části, přesčasů, prémií za směny zpracování mezd. OPERATIVNÍ HR STRATEGICKÉ HR HR HR SAMOOBSLUŽNÝ PORTÁL
 7. 7. lIDSKÉ ZDroJE 7 NÁBOR VYKAZOVÁNÍ ČASU VYKAZOVÁNÍ VÝDAJŮ BONUSY / PŘÍPLATKYZAMĚSTNÁNÍ ODCHODY PROJEKTOVÉ VÝKAZNICTVÍ ZPRACOVÁNÍ MEZD VÝHODYplÁnoVÁnÍ KApAcIt dokumentů či smluv zaměstnanců lze vstupovatUživatel si může zobrazit harmonogram přímo z hlavních záznamů zaměstnanců a jednotli-zaměstnanců. Některé typy údajů mohou být pro vosti, jako je řidičské oprávnění nebo víza, lzesnazší rozlišení barevně zvýrazněné. Uživatel také skenovat a ukládat s propojením k relevantnímmůže harmonogram zaměstnance přeplánovat záznamům. Díky propojení se vzdělávacími kurzypouhým přetažením úloh. lze také například snadno vyhledávat i materiály o školení. Bezpečné uložení s plnou kontrolouEFEKtIVnÍ SprÁVA MEZD revizí a přístupu umožňuje bezpečné zpracováníModul IFS Mzdy je flexibilní nástroj, který mini- a zveřejňování všech dokumentů.malizuje množství ručních záznamů a zásahů aumožňuje uživatelům údaje volně vyhledávat nebo VYKAZoVÁnÍ prÁcE oDKUDKolIsestavovat. Od malých společností až po velmi Hlavní myšlenkou aplikace IFS Lidské zdroje jevelké organizace s pobočkami a tisíci zaměstnanců svoboda, dokonce i z hlediska dostupnosti systémuřídí všechny procedury související se mzdami. pro uživatele. Pomocí všeobecného rozhraní jeFunkce výkaznictví splňuje oficiální účetní přístupná funkce vykazování, což znamená, žepožadavky, poskytuje sestavy přizpůsobené údržbáři a servisní technici, obchodní zástupcipotřebám příslušných úřadů. i distanční pracovníci mohou snadno komunikovat a vykazovat práci z terénu, z hotelu či z domova.plnĚ IntEGroVAnÁ SprÁVA DoKUMEntŮVyspělým prostředkem pro doplnění záznamůo lidských zdrojích je modul IFS Správadokumentů. Je plně integrován do IFS Aplikací,což uživateli umožňuje připojit, vytvořit a snadnozpřístupnit jakýkoli typ dokumentu. Například do Tři pravidla práce: V chaosu hledejme jednoduchost, v nesouladu harmonii, uprostřed obtíží příležitost. AlBErt EInStEIn
 8. 8. 8 lIDSKÉ ZDroJE VŠE ZVlÁDnEtE SAMI S rostoucím počtem krátkodobých pracovních poměrů fortem. To maximalizuje příspěvek tohoto řešení je nezbytné, aby organizace byly schopné se tomuto k efektivnímu chodu personálního programu orga- trendu přizpůsobit. Aplikace IFS lidské zdroje posky- nizace. tuje praktické a efektivní řešení, které minimalizuje správu beze ztrát přesnosti údajů. AUtoMAtIcKÉ VErSUS rUČnÍ — ŽÁDnÁ SoUtĚŽ Aplikace IFS Lidské zdroje dovoluje zjednodušit a automatizovat systém formulářů souvisejících oSoBnÍ ZoDpoVĚDnoSt s časem a docházkou, projektovým výkaznictvím Intuitivní rozhraní umožňuje zaměstnancům vstu- a cestovními náklady. Informace zadávají přímo do povat do personálního systému přes osobní portál. systému zaměstnanci, což značně snižuje administra- Díky tomu může každý používat podnikové tivní zátěž a umožňuje personálnímu a mzdovému aplikace zcela snadno, s plným uživatelským kom- úseku věnovat se strategičtějším úlohám. OPERATIVNÍ HR STRATEGICKÉ HR HR HR SAMOOBSLUŽNÝ PORTÁL
 9. 9. lIDSKÉ ZDroJE 9SnÍŽEnÍ ADMInIStrAtIVY pro MAnAŽErY nA dokumentů či volání a vysvětlování okolností.StŘEDnÍ ÚroVnI S tímto typem řešení jsou skutečnými vítěziZaměstnanci mohou registrovat začátek své pra- manažeři na střední úrovni. Bez plýtvání časem nacovní doby odkudkoli, kde právě pracují, a to se náročnou administrativu se jim informace zobrazujíautomaticky zobrazuje v osobních portálech jejich přímo na jejich vlastním portálu.nadřízených. Eliminuje se potřeba tištěných Kvalifikace zaměstnanců je důležitou součástí obchodního úspěchu. Pomocí profilů požadavků (např. pro úlohy) lze srovnávat kvalifikace a dovednosti zaměstnanců s dlouhodobými i krátkodobými cíli. Profily mohou být užitečné také při alokování pracovních objednávek a projektových činností. Dobré kroky nás posilují a inspirují dobré kroky ostatních. plAtÓn
 10. 10. 10 lIDSKÉ ZDroJE BUDEtE-lI tIŠE StÁt, nEDoStAnEtE SE nIKAM Každý den pracovního života zaměstnanci přispívají k výkonu, růstu a úspěchu vašeho podniku. Pro podporu podnikání má smysl mít dobré nástroje pro správu lidských zdrojů, které se dokážou vyrovnat s každodenními úkoly a zároveň poskytu- jí příležitost k růstu jednotlivcům. Jak dokázala aplikace IFS Lidské zdroje ovlivnit práci jednotlivců v jiných firmách, vám přiblíží na stránce www.IFSWorlD.com skutečné příběhy našich zákazníků. OPERATIVNÍ HR STRATEGICKÉ HR HR HR SAMOOBSLUŽNÝ PORTÁL
 11. 11. lIDSKÉ ZDroJE 11InDIVIDUÁlnÍ pŘÍStUp KE KAŽDÉSpolEČnoStIIFS neustále pracuje na zlepšování nástrojů a metod svých implemen-tací. Nejdůležitějšími faktory úspěchu jakéhokoli projektu jsou všakodborné zkušenosti a oddanost lidí. Od nejzákladnějších článků pro-jektu to IFS plně zohledňuje a má proto ideální pozici k vytvořenínejlepšího kompletního řešení. Tím, že se IFS nezdráhá dělit o svézkušenosti ani vnímat zvláštní požadavky nejrůznějších sektorů, budujedlouhodobé vztahy se zákazníky a zůstává k dispozici, kdykoli je tozapotřebí.
 12. 12. O .SPOLeČNOSTi .iFS .A .iFS .APPLiCATiONSIFS (OMX STO: IFS), globální dodavatel podnikových aplikací, posky-tuje ERP řešení, která umožňují organizacím rychle reagovat nazměny trhu. Tato řešení umožňují účinněji používat zdroje k dosaženílepší výkonnosti podniku a konkurenční výhody.Společnost IFS byla založena v roce 1983 a má 2 600 zaměstnancůpo celém světě. S IFS Applications™, které jsou nyní v sedmé genera-ci, byla IFS průkopníkem komponentově založeného ERP softwaru.Komponentová architektura poskytuje řešení, která lze snáz imple-mentovat, provozovat a aktualizovat. IFS Applications je k dispoziciv 54 zemích a ve více než 20 jazycích.Má přes 600 000 uživatelů v sedmi klíčových vertikálních sekto-rech: letectví a obraně, automobilovém průmyslu, výrobě, zpracova-telském průmyslu, stavebnictví, řízení služeb, maloobchodu a velko-obchodní distribuci, v technických službách a telekomunikacích. IFSApplications poskytuje rozšířenou funkčnost ERP včetně CRM, SCM,PLM, CPM, správy podnikového majetku a MRO.Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFSCzech s. r. o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu sezastoupením na Slovensku se sídlem v Žilině. V současné době majíobě společnosti k dispozici více než 60 odborníků, kteří zajišťujílokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slo-venském trhu.Pokud máte zájem o další informace, pošlete e-mail nainfo.czech@ifsworld.com, kontaktujte některou z našich regionál-ních kanceláří, nebo navštivte náš web: www.ifsworld.com. AmeriKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+1 .888 .437 .4968 ARGENTINA, BRAZÍLIE, KANADA, MEXIKO, SPOJENÉ STÁTY ASie .A .TiCHOmOŘÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +65 .63 .33 .33 .00 . AUSTRÁLIE, INDONÉSIE, JAPONSKO, MALAJSIE, NOVÝ ZÉLAND, FILIPÍNY, ČLR, SINGAPUR, THAJSKO En0717-1 Production: IFS Corporate Marketing, September 2010. Printing: AB Danagårds Grafiska, Ödeshög, Sweden. eVrOPA .A .STŘeDNÍ .ASie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +420 .227 .031 .280 ČESKÁ REPUBLIKA, BALKÁNSKÉ ZEMĚ, GRUZIE, MAĎARSKO, IZRAEL, KAZACHSTÁN, POLSKO, RUSKO A SPOLEČENSTVÍ NEZÁVISLÝCH STÁTŮ, SLOVENSKO, TURECKO, UKRAJINA STŘeDNÍ .eVrOPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49 .9131 .77 .340 RAKOUSKO, BELGIE, NĚMECKO, ITÁLIE, NIZOZEMSKO, ŠVÝCARSKO ZÁPADNÍ .eVrOPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 .1494 .428 .900 FRANCIE, PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO, VELKÁ BRITÁNIE BLÍZKÝ .VÝCHOD .A .AFriKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +971 .4390 .0888 INDIE, JIŽNÍ AFRIKA, SRÍ LANKA, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY SKANDiNÁVie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+46 .13 .460 .4000 DÁNSKO, NORSKO, ŠVÉDSKO FiNSKO .A .POBALTÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +358 .102 .17 .9300 ESTONSKO, FINSKO, LOTYŠSKO, LITVA www.IFSWorlD.comTENTO DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT PROHLÁŠENÍ O MOŽNÉ BUDOUCÍ FUNKČNOSTI SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮA TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOSTI IFS. TAKOVÁ PROHLÁŠENÍ O BUDOUCÍ FUNKČNOSTI JSOU POUZE PRO INFORMAČNÍÚČELY A NESMÍ BÝT VYKLÁDÁNA JAKO ŽÁDNÝ ZÁVAZEK NEBO ZÁRUKA.IFS A NÁZVY PRODUKTŮ IFS JSOU OCHRANNÉZNÁMKY SPOLEČNOSTI IFS. NÁZVY SPOLEČNOSTÍ A PRODUKTŮ ZMÍNĚNÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝTOCHRANNÝMI ZNÁMKAMI PŘÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKŮ. IFS AB ©2010

×