Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
8                                               Technický týdeník     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projektové řízení není jen marketingové heslo

543 views

Published on

Publikováno v časopise Technický týdeník

Published in: Business, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projektové řízení není jen marketingové heslo

 1. 1. 8 Technický týdeník TT 8/ 2011pojďme spolu do hloubky vrtákem Dormer 20 x D (3400 ot/min, po- suv na otáčku 0,17 mm). Obdobně na stro- ji Integrex byl do materiálu 12050 pomocí dělového jednobřitého vrtáku Sandvik bylo možno na stroji Variaxis shlédnout práci nástroje Sandvik Coromant s tlu- mičem (délka vyložení 330 mm, frézo- vací hlavice Ø 35 mm) při spirálovémse jmenoval seminář pořádaný začátkem dubna firmou Misan, dovozcem špičkových covních parametrů vřetena, inteligentní Coromant vrtán otvor Ø 5 mm do hloubky obrábění otvoru Ø 60 mm a při operaciobráběcích strojů z Japonska, společně s renomovaným výrobcem řezného nářadí analyzátor vyvážení hmot na rotačním 90 mm (6370 ot/min, posuv 0,012 mm/ot). zanořování. Řezné podmínky při spirá-společností Sandvik Coromant. Zmiňovat se o jeho perfektní organizaci či o tom, že stole stroje, inteligentní podporu údržby Při práci v hloubce opracovávané dutiny lovém opracování/zanořování obnášelyse účastníci mohli seznámit se špičkovou technikou v chodu a konzultovat technické a hlasového poradce. nebo při odebírání materiálu tzv. zanořo- hodnoty řezné rychlosti 120/135 m/min,problémy s kompetentními pracovníky obou firem, by bylo jen opakováním zná- Hlavní pozornost byla věnována prak- váním nástroje je nutno užít nástroj s vel- otáček 1090/1230 a posuvu na zubmých skutečností; v dalším proto budou popsány především vybrané zajímavosti. tickým ukázkám obrábění s důrazem kým vyložením. Nebezbečí vzniku vibrací 0,77/0,149 mm; byly tedy daleko tvrdší na operace hlubokého vrtání, resp. práce ohrožuje přesnost a kvalitu opracovaného než jaké snesl při těchto operacích nástroj s velkým vyložením nástroje. Tuhý ob- netlumený, který pracoval s posuvem ráběcí stroj vybavený potřebnými funk- 0,1 mm/zub. cemi, tuhé a polohově přesně definované Na soustružnickém centru Quck Turn upnutí nástroje a moderní nástroj s vnitř- Smart 200M dokazovaly své možnos- ním přívodem řezné kapaliny mohou ti nové řezné materiály na bázi kubic- provádět operace ještě před několika roky kého nitridu bóru společnosti Sandvik nemyslitelné. Coromant třídy CB7015 při soustružení V současné době lze vrtat speciálním a 266CB při závitování. Opracovává- spirálovým vrtákem až do hloubky 30 x D, na byla ocel 15142 kalená na 60 HRc a to bez vyplachovacího cyklu; pod- řeznými podmínkami soustružení/zá- mínkou je předvrtání pilotního otvoru vitování 170/100 m/min, při hloubce do hloubky cca 2,5 x D. Při použití řezu 0,1/0,5 mm. Za povšimnutí stojí jednobřitých dělových vrtáků lze takto provedení břitových destiček, osaze- dosáhnout hloubek podstatně větších. ných CBN. Jsou vybaveny upínacím V obou případech je nutno mít ohled rozhraním T-rail, což jsou dvě na sebe na velkou štíhlost nástroje, který pra- kolmá vybrání na spodku destiček, za- cuje bez vodicího pouzdra – jako tako- padající do obdobného tvaru vytvoře- vé slouží pilotní otvor. Proto je nutno ného v lůžku (ozn. iLock – viz obr. 4). do něho najíždět malým posuvem a bez Rozhraní stabilizuje destičku a chrání ji použití řezné kapaliny; teprve když je Obr. 2: Revolverová hlava soustruhu před účinky řezných sil měnících směr vrták dostatečně veden, lze zvýšit řez- QT Smart při tvarovém obrábění. Třídy CB7035 né parametry na pracovní a zapnout a CB7525, určené pro středně těžké přívod kapaliny; ukončení operace je povrchu, nemluvě o tom, že z těchto dů- a těžké přerušované řezy v materiálech obdobné. Roztočení štíhlého nástroje vodů je nutno výrazně omezit řezné pod- o tvrdosti 55 – 65 HRc, se používají na pracovní otáčky a aktivace přívodu mínky, což snižuje produktivitu. Řešením na mnhobřitém provedení destiček a vy- kapaliny bez opory nástroje by zname- mohou být nástroje s dříkem, zhotove- značují se speciálním kotvením CBN nalo jeho destrukci odstředivými silami. ným ze slinutého karbidu nebo moder- plátku zvyšujícím životnost a spolehlivost Promyšlená řezná geometrie a vysoký ní nástroje, vybavené tlumením vibrací řezné destičky.Obr. 1: Pracovní prostor stroje Integrex i Úvodem byla podána informace o no- Kromě toho jsou řízeny i osy Z, C (po-vinkách v nabídce obráběcích strojů firmy lohování součásti upnuté v hlavním vřete-Mazak. V prvé řadě, rodina malých mul- níku) a W (koník). S cílem zvýšit tuhost hlavní části tlumenétifunkčních strojů Integrex byla obohace- stroje byla pětiosá svislá obráběcí centra vyvrtávací tyče jsou:na rozvojem řady „i“, která se vyznačuje Variaxis řady III osazena válečkovými a těžké ladicí tělesozměněnou kinematikou stroje. Integro- elementy ve valivých vedeních, prodlou- B gumová pouzdravaný nástrojový zásobník je předsunut žena osa Y a tak snížen převis vřeteníku C speciální olejovitápřed stroj, pracovní vřeteno má zvětšený v některých konfiguracích stroje; CNC kapalinarozsah v osách X, Y a B (naklápění ná- soustruhy Quick Turn Smart mohou vu-strojového vřeteníku), přičemž osa X je žívat poháněné nástroje umístěné v re-koncipována jako svislá (obr. 1). Nástroj volverové hlavě (obr. 2), mají koník vy- Obr. 3: Tlumič vibrací (Sandvik Coromant) Obr. 4: Upnutí iLock (Sandvik Coromant)v nástrojovém vřeteníku lze přesně inde- bavený dalšími NC funkcemi. Všechnyxovat po 90° a tak je možno na stroji pro- stroje disponují inteligentními funkcemi tlak řezné kapaliny - až 90 barů - zajistí (obr. 3). Takovéto nástroje ve standard- Společnost Misan si zaslouží poděková-vádět i soustružnické operace. Díky těmto ze souboru, který zahrnuje inteligentní spolehlivé vynesení vznikajících krátkých ním provedení jsou schopny spolehlivě ní za organizaci takovýchto seminářů. Časopatřením se zlepšily pracovní možnosti bezpečnostní štít (ochrana proti kolizi), in- třísek z otvoru. pracovat s vyložením až 14 x D a nástroje strávený v Lysé nad Labem, kde je sídlostroje a výrazného zlepšení doznal i pří- teligentní teplotní štít reagující na změnu Do materiálu 15142, tepelně zpraco- vyladěné pro konkrétní potřeby zákazníka společnosti, nebyl rozhodně pro nikohostup operátora do pracovního prostoru teploty vřetena, aktivní kontrolu vibrací, vaného na 300 HB, byl na stroji Brother opět s vyložením podstatně vyšším. z účastníků časem ztrátovým. lstroje a možnost jeho vizuální kontroly. inteligentní vřeteno monitorující řadu pra- vrtán otvor Ø 6,8 mm do hloubky 115 mm V předváděcí hale společnosti Misan Ing. Petr Borovanprojektové řízení není jen marketingové heslo nost proaktivně měnit směr v průběhu projektu. Svět informačních systémů v posled- finanční ukazatele, a to jak na straně ná- zdrojů, 52 % integrované podnikové sys- zkapalněným zemním plynem (LNG) Široké využitíním období mluví stále častěji o projek- kladů, tak i výnosů. Velkým argumentem témy a 47 % data v reálném čase. a člunů pobřežní stráže. Málokteré „Velkou výhodu našeho řešení vidímtovém řízení. Valná většina dodavatelů pro tento typ systémů je jejich schopnost Všechny tyto argumenty si vyslechla už z plavidel se podobá některému z ostat- v tom, že vedle lepší kontroly nad vše-softwarových řešení tento koncept na- identifikovat odchylky a problémy v prů- celá řada zákazníků, kteří mohou potvrdit, ních. Téměř výhradně se jedná o jedi- mi projekty jde o zavedený mezinárodníbízí a vyzdvihuje a poptávka se zvyšuje běhu projektu, díky čemuž je pak možné že na věci opravdu něco je. Asi nejvíce nečná plavidla navržená na míru, jejichž standardizovaný systém, kde veškeré in-i na straně zákazníků, jak ostatně do- operativně reagovat na změny podmínek. z projektového řízení mohou profitovat ti cena se pohybuje v řádech stovek milio- formace mohou být získány a aktualizo-kazuje i celá řada nezávislých studií. nů dolarů. V takovém případě je napro- vány prakticky kdykoli,“ zdůrazňuje No-Přináší ale projektové řízení opravdu sto zřejmé, že řízení projektů musí hrát ralf. „Kvalita dat je tedy nyní výrazně vyš-kýžený efekt? Není to jen marketingo- klíčovou roli. A to i proto, že provozy ší než dříve a navíc všechny naše jednotkyvé heslo? společnosti, která z původních 300 za- pracují na stejné IT platformě. Díky tomu městnanců během krátké doby vyrost- je mnohem jednodušší přimět uživatele,Co je projektové řízení la v nadnárodního giganta loďařského aby dodržovali definované procesy a tím Koncept projektového řízení je vhodný průmyslu s 16 000 zaměstnanci, se plnili své úkoly na projektech včas a s da-především pro společnosti orientované nacházejí téměř po celé Evropě. Padlo nými náklady.“ Díky provázanosti všechna poskytování služeb nebo výrobu. Spe- proto rozhodnutí implementovat pod- provozů jednotným systémem došlo k vý-cializované řešení jim umožní zachytit nikový informační systém ERP, který razným úsporám materiálu, k zefektivněnícelý životní cyklus každé zakázky, a to už projektové řízení podporuje. práce s dodavateli a zjednodušení výrob-od jejího „zobchodování“ až po předání ního procesu.hotového díla zákazníkovi. Pokrývá te- Moudrá investiCedy veškeré činnosti související s určitým „V roce 1998 se samozřejmě našli li- konkurenční výhodaprojektem včetně nákupů, nákladů, výro- dé, kteří se k plánované velké investici „Značnou předností projektově založe-by, dokladů a dodávek a navíc umožňuje do ERP stavěli odmítavě,“ vzpomíná No- ného řešení je možnost bezproblémovéhovše porovnávat s původním plánem. Díky ralf Gamlem, jenž má informační systé- zahájení výroby, i když některé části pro-tomu mají manažeři dokonalý přehled my společnosti STX Europe na starosti. jektu nejsou ještě zcela přesně specifiko-o všech zdrojích, což jim umožní dosáh- „Dnes je však všechno jinak. Při pohle- vány nebo vyjasněny. Řešení umožňujenout nemalých úspor v oblasti materiálu, du zpět si každý uvědomí, že se jednalo detailní sledování celého postupu běhemlidských zdrojů a de facto celém produkč- o významné a správné rozhodnutí. Mno- projektu. Systém dokáže snadno identi-ním procesu. ho našich administrativních postupů je fikovat odchylky a problémy v průběhu Značnou výhodou je, když je řešení Nejnovější průzkum Mezinárodní výrobci či poskytovatelé služeb, kteří pra- nyní lépe organizováno. Zvolené řešení, projektu, díky čemuž je možné operativněpodporující projektové řízení integrováno asociace projektových manažerů (IP- cují na zakázku neboli na míru každému IFS Aplikace, navíc rostlo společně s ná- a pružně reagovat na změny podmínek,“s ERP systémem, neboť pak je možné pra- MA) a společnosti IFS uvádí, že celých zákazníkovi zvlášť. Typickým příkladem mi. Je to znát zejména na řízení projek- upřesňuje Pavel Bláhovec, obchodní ře-covat s výstupy projektu nejen v samotné 77 % respondentů považuje projektový jsou stavební firmy, vzdělávací instituce tů. Při činnostech, kterým se věnujeme, ditel společnosti IFS Czech. Moderní ITprodukční fázi, ale i v dalších oblastech. software za zcela klíčový pro efektivní nebo například výrobci lodí. všechno stojí a padá na naší schopnosti nástroje představují kromě základu sa-Projektový manažer například vidí prů- provoz. Ze studie dále vyplývá, že pou- realizovat projekty.“ motného fungování celé společnosti i klí-běžný stav práce na projektu, stejně jako ze jedna čtvrtina (25 %) z dotazovaných každá loď je originál Pomocí IFS Aplikací nyní mohou pro- čový faktor pro získání kvalifikovanýchmíru spotřebovaného materiálu, lidských podniků má plně integrované IT systémy Nutnost zavedení projektového řízení jektoví manažeři kontrolovat náklady, pracovníků. A i to je součástí celé řady vý-výkonů či strojů. Práci mu usnadňují pro projektové řízení. Dotazovaní ředitelé vyhodnotila i společnost STX Europe výnosy a průběh všech projektů, a to jak hod, které společnost může na trhu získat.i automatické běhy, které dohlížejí na do- i projektoví manažeři uvedli tři nejdůleži- (dříve Aker Yards), která staví specia- z historického hlediska, tak s výhledem Kvalitní pracovní potenciál, moderní ITdržování termínů při plnění jednotlivých tější faktory pro konzistentní a efektivní lizovaná plavidla, včetně různých typů na očekávané dokončení. Dalším důle- podporující efektivitu provozu a solidnostúkolů, a navíc může sledovat důležité řízení projektů. 55 % uvedlo plánování pobřežních lodí, trajektů poháněných žitým nástrojem je i řízení rizik a schop- přináší konkurenční výhodu. l /f/

×