Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zvažte dobře zákaznické úpravy (CIO - Business world, Březen 2012)

399 views

Published on

Informační systémy představují nemalou
investici, a tak se předpokládá, že ve
společnosti budou sloužit přinejmenším
následujících 5–10 let. Ne nadarmo se
proto vztah mezi dodavatelem a zákazníkem
často přirovnává k manželství.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zvažte dobře zákaznické úpravy (CIO - Business world, Březen 2012)

  1. 1. erp | SaaS: Druhá míza ERP?řešení nabízena nikoliv výrobcem, ale některými partnery. Nic- Edwards (ta pod křídly Oraclu skončila společně s dalšími aktivyméně nabízíme alespoň několik příkladů. PeopleSoftu v roce 2004). JD Edwards Enterprise One je v součas- né době nabízen (také) formou SaaS i na českém trhu. Globální trh Infor: Společnost Infor nabízí jako Infor Syteline/Infor ERP Český trhi u nás dobře známý ERP systém. Jde o SaaS i on-premise sy- Abra: Významný český dodavatel podnikových informač-stém mající modulární podobu. ních systémů nabízí své ERP jako cloudovou službu poskytova- NetSuite: Jako většina velkých výrobců ERP softwaru je i Ne- nou z vlastního datového centra. K dispozici je i 30denní zku-tSuite společnost se sídlem v USA. Poskytuje ale jen čistě SaaS šební provoz.řešení, která jsou primárně zacílena na nevýrobní firmy a spo- Asseco: Výrobce populárních systémů Helios má ve své na-lečnosti lehkého průmyslu. bídce produkt Helios i-Účto, webový ERP/ekonomický a účetní QAD: QAD je dalším kalifornským výrobcem ERP. Zákazní- systém, který je podle všeho zaměřen spíše na střední a menšíci si mohou vybrat, zda dají přednost klasické on-premise insta- podniky. Zajímavé je, že i-Účto se „skrývá“ na vlastní doméně a nalaci v SaaS formě, popřípadě možnosti zakoupit přímo hardwa- stránkách Asseco Solutions či Helios.eu o něm nic nenaleznete.re s přednastaveným ERP softwarem. Vema: Další z tradičních tuzemských výrobců informačních SAP: Poslední podle abecedy, nikoli však co do významu. systémů nabízí ASP Vema – tedy plně SaaS formu ERP (a nava-Ani německý SAP však nespí v klidu ukolébán svými úspěchy, zujících HR a ekonomických aplikací).v roce 2007 představil nový produkt SAP Business ByDesign po- K2 atmitec: Ostravská společnost nabízí SaaS verzi svéhoskytovaný v rámci SaaS modelu. Vybraní partneři pak nabízejí for- informačního systému K2 provozovanou ve vlastním datovémmou služby i další produkty včetně oborových řešení vyvinutých centru. I zde je možnost 30denního zkušebního provozu.na bázi SAP. FlexiBee: Plzeňská společnost nabízí internetový ekonomic- Oracle: Součástí bohatého portfolia Oraclu, které v posledních ký/ERP systém pro malé a střední společnosti. Zajímavostí je pro-letech zahrnuje nejen software, ale i hardware, jsou také řešení JD středí lokalizované do angličtiny či němčiny. 12 0027/luc Zvažte dobře znam. Mám na mysli způsob, jakým doda- vatel svůj ERP systém rozvíjí, jak je schopen ké úpravy s novou funkcionalitou, ale pře- devším každý upgrade s  sebou nese novinky zákazníkovi doručit, jak často a při významné náklady na převedení úprav dozákaznické úpravy jakých nákladech. V dnešní době je totiž vý- nové verze. Klient je vždy zaplatí, ať už for-Pavel Bláhovec voj veškerého softwaru, tedy i ERP, tak rych- mou vyšších údržbových poplatků nebo lý, že současný produkt sice za pět let bu- jednorázově při provedení upgradu. ProtoInformační systémy představují nema- de naplňovat funkční požadavky, ale bude je třeba vždy jejich objem pečlivě zvážit užlou investici, a tak se předpokládá, že ve postrádat řadu vlastností, které se již sta- během implementace a do celkových pro- nou běžnými. vozních nákladů započítat i jejich převodspolečnosti budou sloužit přinejmenším Agilní dodavatelé se velmi intenzivně do nových verzí.následujících 5–10 let. Ne nadarmo se věnují dalšímu rozvoji svých produktů, aby Ruku na srdce, kdo při kalkulaci nákla-proto vztah mezi dodavatelem a zákaz- jejich funkcionalita byla vždy podle aktuál- dů kromě licence, implementace a podpo-níkem často přirovnává k manželství. ních požadavků trhu. Nové verze nebo ser- ry v horizontu 3–5 let započte i cenu up- visní balíčky proto vydávají obvykle v roz- gradu? Velmi málo zákazníků, a přitom je Od začátku je zřejmé, že spolu budou mezí 6–9 měsíců. Ve většině případů má to cesta, jak si udržet produkt fit a moder-muset řadu let spolupracovat. Při vlastním vý- v rámci tzv. údržbových poplatků zákazník ní po celou dobu provozu ve společnosti.běru ERP se tedy zákazníci nezaměřují pou- na tyto nové verze nárok bezplatně. Získá- Není třeba upgrade provádět při každémze na kvalitu produktu, rozsah funkcionality vá tím jednorázově balík oprav a především výdeji aktualizace dodavatele, ale v hori-či reference, ale jako velmi důležitý faktor be- modernizovanou nebo i rozšířenou funkci- zontu 18–24 měsíců je vhodný čas svérou i vlastního dodavatele, jeho tým konzul- onalitu, kterou může s minimálním úsilím ERP modernizovat.tantů a obchodníků. S nimi, stejně jako se ihned začít používat.softwarem, si musí jednoduše „sednout“. Úskalím jsou ale zákaznické úpravy. Autor působí jako ředitel obchodu a pod- Na jednu věc se ale při výběru ERP stá- Čím více úprav, tím větší komplikace při up- pory ve společnosti IFS Czech.le pozapomíná nebo se jí dává jen malý vý- gradu. Může nejen dojít ke střetu zákaznic- 12 0028/luc 22 CIO – Business World  | Březen 2012

×