Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O společnosti IFS a produktu IFS Aplikace

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

O společnosti IFS a produktu IFS Aplikace

 1. 1. IFS a IFS ApplIcAtIonS ™
 2. 2. FAktA o SpoleČnoStI IFS roStoucí příjmy – zíSkávání podílu nA trhu • Společnost byla založena ve Švédsku v roce 1983 a pobočka v Severní Americe byla založena v roce 1995. • Je kótována na švédské burze cenných papírů (pod symbolem IFS). • Vyvíjí a prodává jediný produkt – IFS Applications • Celkem 79 poboček • Sada IFS Applications je k dispozici ve více než 50 zemích a 20 jazycích • Více než 2 000 zákazníků v 60 zemích, což představuje na 830 000 uživatelů 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ČISté příjmy mArže eBIt • 2 700 zaměstnanců po celém světě FAktA o IFS ApplIcAtIonS™ Podnikový software optimalizovaný pro: • plánování podnikových prostředků, • správu podnikového majetku a řízení služeb, „Díky našemu projektu štíhlé výroby jsme omezili objem nevyřízených starších objednávek o 80 %, zvýšili obrat zásob ” • údržbu, opravy a renovace, o 20 %, posílili produktivitu o 20 % • řízení životního cyklu produktů, a zvedli kvalitu o 60 %. Aplikace IFS nám poskytují technologickou platformu, • projektově orientovaná řešení. již potřebujeme k dosažení tohoto Jedná se o kompletní sadu podnikových komponent, úspěchu ve smíšeném prostředí.“ SpoleČnoSt WIllAmette vAlley které obsahují oborově specifickou funkčnost. GerAld nAkAmurA, ředItel InFormAČních technoloGIí
 3. 3. klíČová vertIkální odvětví IFS letecký A zBrojAřSký průmySl AutomoBIlový průmySl StAveBnIctví, StrojírenStví A řízení SlužeB enerGetIkA A dIStrIBuČní Sítě hIGh-tech průmySlová výroBA ropA A zemní plyn zprAcovAtelSký průmySl ” „V roce 2002 hledala společnost projektový software pro vedení úloh, které se mohou protáhnout až na 15 měsíců. Software od velkých dodavatelů jako SAP jí připadal příliš drahý. Naproti tomu mnoha tehdejším produktům pro malé firmy chyběly funkce, které by firmě pomohly přesně sledovat finanční toky v průběhu projektu. Sada IFS Applications umožnila nainstalovat části softwaru pro řízení projektů a vyškolit Holikův tým s třetinovými náklady proti softwaru SAP.“ Wall Street journal – john holik, manažer správy projektů, tlt-Babcock, Inc., „keeping track of Business“
 4. 4. řeŠení řešení pro... • řízení životních cyklů majetku, • řízení životních cyklů zákazníků, • údržbu, opravy a renovace, • výrobu, • řízení životních cyklů produktů, • projektově orientovaná řešení, • řízení dodavatelského řetězce, • řízení služeb. VÍCEMÍSTNÉ KOMPLEXNÍ MRO PLÁNOVÁNÍ PLÁNOVÁNÍ SPRÁVA VOZOVÉHO S OMEZENÝMI PARKU ZDROJI INTEGRACE VÝROBA PODLE eFAKTURA AUTOMATIZOVANÉHO PROJEKTU PROJEKTU SAMOOBSLUŽNÝ PROJEKTOVÉ KONSTRUKCE PLÁNOVÁNÍ PLÁNOVÁNÍ & ŘÍZENÍ ROZPOČTU PORTÁL VÝKAZNICTVÍ NA ZAKÁZKU POPTÁVKY ALOKACE ZDOJŮ VÝROBA, ŘÍZENÍ SERVISNÍCH ŘÍZENÍ PRODEJNÍCH PREVENTIVNÍ CASH FLOW NÁBOR KONFIGURACE, FAKTURACE SMLUV SMLUV ÚDRŽBA MONTÁŽ NA ZAKÁZKU VZDĚLÁVÁNÍ & SERVIS ŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉ PRACOVNÍ ŘEŠENÍ PRO ZÁVAZKY CERTIFIKACE DÁVKOVÁ VÝROBA U ZÁKAZNÍKA SUBDODÁVEK HARMONOGRAMY OBJEDNÁVKA SPOLUPRÁCI ZAMĚSTNANCE CELKOVÁ DODÁVKA PODLE POHLEDÁVKY ŘÍZENÍ ŠKOLENÍ CALL CENTRUM ŘÍZENÍ RIZIK OPAKOVANÁ VÝROBA PRODEJ VÝKONNOST OSOBNÍ PORTÁL PROJEKTU ZAŘÍZENÍ MOBILNÍ & ŘÍZENÍ VÝDAJŮ PRODEJNÍ PROJEKTOVÉ VÝROBNÍ DODAVATELSKÉ MAJETEK ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ MĚŘENÍ ZAŘÍZENÍ BEZDRÁTOVÉ ZAMĚSTNANCE KONFIGURÁTOR PLÁNOVÁNÍ OBJEDNÁVKA HARMONOGRAMY SLUŽBY ČAS & INTERNETOVÝ SPRÁVA DAT ROZPOČET SLEDOVÁNÍ KONSOLIDACE NÁKLADY NÁKUP ŘÍZENÍ UDÁLOSTMI DOCHÁZKA OBCHOD MAJETKU PROJEKTU ZAŘÍZENÍ SYSTÉMOVÁ PRODEJ & PROJEKTOVÉ DÍLENSKÉ ŘÍZENÍ HLAVNÍ KNIHA MZDY PDM KONFIGURACE SKLAD ZAŘÍZENÍ INTEGRACE & MARKETING ŘÍZENÍ VÝROBY WEB SLUŽBY IFS IFS IFS IFS IFS IFS IFS IFS IFS HUMAN BUSINESS FINANCIALS™ SALES & SERVICE™ ENGINEERING™ PROJECTS™ MANUFACTURING™ DISTRIBUTION™ MAINTENANCE™ RESOURCES™ ENABLERS™ VÝKONNOST PRAVIDLA OBCHODNÍ ECO-FOOTPRINT SPRÁVA ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ BUSINESS PODNIKU ÚČTOVÁNÍ REPOTING MANAGEMENT DOKUMENTŮ JAKOSTI POŽADAVKŮ MODELER IFS FOUNDATION1™ – TECHNOLOGIE A ARCHITEKTURA S aplikacemi IFS je byznys snazší. Protože jsou skutečně komponentově postavené, mohou společnosti implementovat to, co potřebují, a tehdy, kdy to potřebují. Z aplikací IFS lze složit podniková řešení odpovídající potřebám rychle se měnících odvětví, která čelí výzvám globálního trhu.
 5. 5. proFIl příležItoStI oBecný proFIl: • Velikost zákazníka: 50 miliónů dolarů – příjmy přes 2 miliardy dolarů • Divize společností žebříčku Fortune 500 • Distribuované provozy: globální z povahy a usilující o globální fungování • Rychle rostoucí společnosti, které chtějí expandovat • Silně regulované podniky s náročnými požadavky na sledovatelnost • Firmy, které chtějí snížit náklady a odpad a zdokonalit štíhlé postupy • Společnosti používající SAP nebo Oracle, které potřebují lepší funkce pro správu projektů nebo majetku mezInárodní výroBcI: • 300–3 000 zaměstnanců, mezinárodní působnost • Poprodejní servis a opravy (vyžadující mobilní nebo bezdrátový přístup) • Výroba ve smíšeném režimu (ETO, MTO, CTO, ATO, MTS) ” • Komplexní výroba nebo projektově zaměřené operace • Rozdíly v počtech zaměstnanců mezi provozovnami • Rozmanitá produktová nabídka „IFS byla pravděpodobně prvním výrobcem, který takovým způsobem rozčlenil produkt: Můžete složit podnIky IntenzIvně prAcující S mAjetkem A SlužBAmI: dohromady různé komponenty a všechno • 1 000 zaměstnanců, mezinárodní působnost krásně funguje. To je v podstatě cíl SOA – rozčlenit produkt,“ říká Predrag • Provozuschopnost strojů je pro chod podniku rozhodující Jakovljevic, hlavní analytik Technology • Zaměření na služby v terénu nebo údržbu, opravy a renovace Evaluation Centers. „Z tohoto důvodu • Koexistence se softwarem SAP a Oracle mají technologický náskok před velkými hráči tohoto trhu – ať už je to pouhá • Správa majetku nebo poskytovatel služeb náhoda, nebo výsledek vize. IFS se • Rozdíly v počtech zaměstnanců mezi provozovnami od konkurence odlišuje tím, že už má třetí generaci produktu založeného na architektuře SOA.“ destinationcrm.com – predrag jakovljevic, technology evaluation centers
 6. 6. výBěr zákAzníků IFS • Austal USA průřez zákAzníky IFS podle příjmů • Brookfield Renewable Power • Chief Industries Inc. • General Dynamics $50–$250 mil. 15% 23% • Holland Co. $250 mil.–$1 mld. • Horizon Utilities Přes $1mld. • Lockheed Martin • Mercedes Benz 62% • Rockwell Automation • Todd Pacific Shipyards • Volvo • Willamette Valley Company (WVCO) průřez zákAzníky % 25 20 15 10 5 0 Severní evropa západní evropa Střední evropa východní evropa Amerika Afrika, Asie a tichomoří
 7. 7. technoloGIe IFS je přIprAvenA nA BudoucnoSt vyvinuta pomocí otevřených standardů – takže zákazníci mohou snáz a ekonomičtěji implementovat, provozovat a aktualizovat svůj systém krok po kroku. jeden globální produkt, který není nutné nahrazovat, když společnost expanduje. • Nezávislost na geografii, podporuje globální implementace v jediné databázi. • Nezávislost na velikosti, podporuje malé i velké divize. • Nezávislost na režimu výroby. plná škálovatelnost: 20 tisíc uživatelů s jedním produktem. podporuje více firem, provozoven a měn – centralizovaným i decentralizovaným modelem. Architektura orientovaná na služby (SoA) postavená na dílčích softwarových komponentech – nejagilnější a nejstabilnější platforma na trhu. • Možnost nasadit jasně zaměřené řešení, která odpovídá na kritické problémy společnosti a které lze přidat nebo odebrat bez narušení chodu podniku. • Integrace prakticky s jakýmkoli dílčím řešením nebo starším systémem. podpora otevřených standardů – jazyků a platforem. • IFS podporuje jak komerční produkty společností IBM, Oracle, Sun, BEA, Microsoft a dalších, tak open source infrastrukturní produkty, jako je Linux, Apache, Tomcat a JBoss. Implementace vícevrstvých aplikací • Flexibilní prezentační vrstva • Web, Windows a mobilní platformy komponenty jSou motorem AGIlIty l e z li! to vyna • Aplikační vrstva Java (J2EE) t eří í, k • Postaveno na otevřených standardech li d Od Návratnost investice • Podporuje webové uživatele některým • Podporuje integraci založenou na zprávách systémům prostě chybí • Vrstva databáze Oracle agilnost • Škálovatelný a spolehlivý výkon • Jediná instance nebo implementace 7. generace našich komponent v clusteru Od lidí, kteří to vynalezli!
 8. 8. IFS enterprISe eXplorer – ŠpIČková použItelnoSt „Uživatelské rozhraní programu IFS Enterprise Explorer vypadá jako kombinace prostředí Microsoft ” Vista a iPhone-iVista. V každém případě pokud vaše nové rozhraní připomíná nejnovější produkty od dvou nejlepších týmů návrhářů uživatelských rozhraní, je evidentní, že na to jdete správně.“ Industry Wee k — Brad kenney „Globalization, Swedish Style“ Ray Wang pokládá IFS za jednu z nejlepších společností v oboru z hlediska uživatelských rozhraní. „Ani hlavní konkurent SAP, ” ani Oracle se zatím nedostal tak daleko. Význam snadno použitelných rozhraní stoupá, protože se podnikové aplikace používají v čím dál širším měřítku a do podniků nastupuje nová generace uživatelů. Mladí lidé jsou zvyklí na internet, mobilní zařízení a počítačové hry. Mají-li podnikové aplikace oslovit širší okruh uživatelů, budou se jim muset podobat,“ říká Ray Wang. ray Wang | partner – podniková strategie | Altimeter Group, llc
 9. 9. dAlŠí cItáty AnAlytIků A zákAzníků „Široká a komplexní sada podnikových aplikací IFS Applications splňuje mnohé potřeby dnešních projektově orientovaných firem v klíčových funkčních oblastech od správy smluv až po projektové řízení a od technického vývoje a výroby až po finance a řízení lidských zdrojů. Vize a osvědčená schopnost softwaru IFS proměnit rozmanitý soubor podnikových dat na smysluplné informace, které lze použít v kontextu na pomoc projektově orientovaným firmám s efektivnějším plánováním a realizací jejich projektů, je působivá.“ cImdata review – „Správa životních cyklů produktů pro projektově orientované podniky“ „Osmdesát osm procent všech cenových nabídek je nyní generováno a zasíláno zákazníkovi automaticky. Uvolnilo to našim pracovníkům podpory ruce, takže se mohou věnovat náročnějším projektům… Před nasazením aplikací IFS mohlo dojít k objednávce stroje se špatným doplňkem nebo s doplňkem, pro jehož instalaci jsou vyžadovány další sady, které však nebyly objednány. Tyto chyby někdy byly odhaleny až v okamžiku, kdy stroj dorazil na místo k zákazníkovi – a tehdy jejich náprava stála až 10 000 dolarů. Od implementace softwaru IFS už k takovým problémům nedochází.“ destinationcrm.com – j&h machine tools, „tajemství mého úspěchu: přepracování crm pro výrobu.“ "Před nasazením aplikací IFS trvala výroba jedné mobilní svářečky 4–6 měsíců, teď (se sadou IFS Applications) trvá 45 dní, což nám umožňuje vyrobit za stejnou dobu 6–8 mobilních svářeček. Tím jsme předstihli náš plán dodávek mobilních svářeček. Samo o sobě nám to ušetřilo tolik peněz, že se systém IFS zaplatil. Ve zpětném pohledu ředitel naší podnikové jednotky zabývající se svářečkami kategoricky prohlásil, že bez IFS bychom neměli šanci.“ holland company, james tieri, ředitel It
 10. 10. O SPOLEČNOSTI IFS A IFS APPLICATIONS  IFS je veřejně obchodovaná společnost (OMX STO: IFS) založená v roce 1983, která vy- víjí, dodává a implementuje IFS Applications™, plně integrovanou sadu aplikací pro plá- nování podnikových prostředků založenou na technologii SOA. Společnost má více než 2 000 zákazníků ve více než 50 zemích a soustředí se na sedm hlavních odvětví: letec- tví a obranu, technické služby a telekomunikace, strojírenství, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl, maloobchod a velkoobchod, stavební průmysl a správu služeb. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s. r.o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku se sídlem v Ži- lině. V současné době mají obě společnosti k dispozici více než 60 odborníků, kteří za- jišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Více informací naleznete na www.IFSwOrLd.com. Pokud máte zájem o další informace, pošlete e-mail na adresu info.czech@ifsworld.com nebo kontaktujte některou z našich regionálních kanceláří: AMErIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +1 888 437 4968  ARGENTINA, BRAZÍLIE, KANADA, MEXIKO, SPOJENÉ STÁTY ASIE A TICHOMOŘÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +65 63 33 33 00  AUSTRÁLIE, INDONÉSIE, JAPONSKO, MALAJSIE, NOVÝ ZÉLAND, FILIPÍNY, ČLR, SINGAPUR, THAJSKO EVrOPA A STŘEdNÍ ASIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +48 22 577 45 00  BALKÁNSKÉ ZEMĚ, ČESKÁ REPUBLIKA, GRUZIE, MAĎARSKO, IZRAEL, KAZACHSTÁN, POLSKO, RUSKO A SPOLEČENSTVÍ NEZÁVISLÝCH STÁTŮ, SLOVENSKO, TURECKO, UKRAJINA STŘEdNÍ EVrOPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49 9131 77 340  RAKOUSKO, BELGIE, NĚMECKO, ITÁLIE, NIZOZEMSKO, ŠVÝCARSKO ZÁPAdNÍ EVrOPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+44 1494 428 900  FRANCIE, PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO, VELKÁ BRITÁNIE BLÍZKÝ VÝCHOd A AFrIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +9714 390 0888  INDIE, JIŽNÍ AFRIKA, SRÍ LANKA, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY SKANdINÁVIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+46 13 460 4000  DÁNSKO, NORSKO, ŠVÉDSKO FINSKO A POBALTÍ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+358 102 17 9300  ESTONSKO, FINSKO, LOTYŠSKO, LITVA www.IFSWorld.com TENTO DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT PROHLÁŠENÍ O MOŽNÉ BUDOUCÍ FUNKČNOSTI SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ A TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOSTI IFS. TAKOVÁ PROHLÁŠENÍ O BUDOUCÍ FUNKČNOSTI JSOU POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY A NESMÍ BÝT VYKLÁDÁNA JAKO ŽÁDNÝ ZÁVAZEK NEBO ZÁRUKA.IFS A NÁZVY PRODUKTŮ IFS JSOU OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI IFS. NÁZVY SPOLEČNOSTÍ A PRODUKTŮ ZMÍNĚNÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT OCHRANNÝMI ZNÁMKAMI PŘÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKŮ. IFS AB© 2010.IN.3

×