Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Riadením projektov k vyššej efektivite podnikania

374 views

Published on

Výrobný priemysel sa v poslednom čase dramaticky zmenil. Presadzuje sa v ňom projektovo založený obchodný model, ktorý vyžaduje výrazne odlišné metódy riadenia a najmä zodpovedajúci softvér.

Published in: Business, Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Riadením projektov k vyššej efektivite podnikania

  1. 1. MAGAZÍN TÉMA ČÍSLA: PROJEKTOVÉ RIADENIERiadením projektov k vyššej efektivite podnikania JOZEF KOVÁČIK porujú výpočty a uplatnenie zádržného vo väzbe Výrobný priemysel sa v posled- na žiadosti o platby subdodávateľov a voči zákaz- nom čase dramaticky zmenil. níkovi. Zmluvné položky môžu nadväzovať na Presadzuje sa v ňom projektovo zmenové riadenie, v niektorých prípadoch je prie- založený obchodný model, beh plnenia dodávok priamo riadený pripojenými ktorý vyžaduje výrazne odlišné činnosťami projektu, ktoré sú nositeľmi ich nákla- metódy riadenia a najmä zod- dov aj výnosov. Cena, postup, hodnota nákladov povedajúci softvér. K slovu a dokončené množstvo sú metódy na riadeniečoraz častejšie prichádzajú buď špecializované priebehu plnenia zmluvných položiek. Praktickouprojektové riešenia, alebo sofistikovanejšie sys- funkciou môže byť aj prepojenie jednej zmluvy natémy ERP, ktoré podporujú projektové riadenie. viacero projektov. Každá položka zmluvy môžeO dôležitosti projektového softvéru pre výrobné byť tak spojená s činnosťou na inom projekte.firmy vypovedá aj štúdia spoločnosti IFS, z kto- Úlohy viacerých projektových tímov v činnostiachrej vyplýva, že celých 77 % respondentov ho po- projektov v rámci jednej zmluvy môžu byť riadenévažuje za kľúčový pre efektívnu prevádzku. vo flexibilných prostrediach B2E, B2B a B2C. Projektové riadenie najčastejšie využijú firmy,ktoré sa venujú zákazkovo orientovanému vý- Plánovanie projektovvoju, výrobe alebo službám. Projektové riadenie Riadenie projektov sa využíva aj vo vzťahu k vý-im umožňuje zachytiť celý životný cyklus každej voju, výrobe, dodávkam a službám. Poskytujezákazky, a to už od potvrdenia obchodu až po nástroje na kontrolu nákladov a priebehu čin- zmluve. Vážená hodnota rizika môže mať i gra-odovzdanie hotového diela zákazníkovi. Pokrýva ností, okrem funkcie plánovania riadi takisto rea- fický časový priebeh. Počas životného cyklu pro-všetky činnosti súvisiace s určitým projektom lizáciu úloh. Prepojením podnikových dátových jektu umožňuje riadenie rizika zvyšovaťvrátane nákupov, nákladov, výroby, dokladov objektov poskytuje informácie o stave rozpraco- povedomie o jeho existencii. Je nositeľom workf-a dodávok a navyše umožňuje všetko porovná- vania, skutočných a odhadovaných nákladoch. low nápravných opatrení od kontroly cez vyhod-vať s pôvodným plánom. Poskytuje tak dokonalý V rámci sofistikovaných systémov existujú i uži- notenie až po činnosti opatrení.prehľad o všetkých zdrojoch a umožňuje dosiah- točné nástroje na vytváranie návrhov predpo-nuť nemalé úspory v oblasti materiálu, ľudských vedí a ich riadené zmenové konanie. Rozpočty Integrácia projektového riadenia do ERPzdrojov a de facto v celom produkčnom procese. projektov sú konfrontované s predpoveďami ich Zmienený prieskum, ktorý v spolupráci so spo-Projekt sa teda prelína celým informačným sys- očakávaného priebehu, nákladov a času potreb- ločnosťou IFS vykonala nezávislá výskumnátémom a projektový manažér vďaka tomu vidí ného na dokončenie plánovaných činností. Sú- agentúra medzi 340 vedúcimi pracovníkmi stred-aktuálny stav zákazky vo všetkých súvislostiach časťou pracovného prostredia býva Ganttov graf ných a veľkých výrobcov, dokazuje, že väčšina– materiálových, mzdových, časových, obchod- na zobrazenie kritickej cesty, závislostí a väzieb výrobcov by sa bez projektového riadenia už lenných i ekonomických. medzi činnosťami projektu. ťažko obišla. Dôvodom je dnes bežná produkcia krátkych sérií výrobkov, konštruovaných na ob-Správa zmlúv Riadenie zdrojov jednávku, a prísne regulovaná výroba vysokok-Zmluvné dodávky obyčajne nadväzujú na pod- Riadenie zdrojov je v projektoch jeden z najdô- valitných produktov. Väčšina respondentovmienky poskytovania služieb, termíny a ceny. ležitejších momentov. Alokácie zdrojov projektu rovnako uviedla, že zaistenie spolupráce medziV heterogénnom prostredí sa dodávateľská strana v ich napojení na konštrukčné, výrobné, zákaz- nástrojmi projektového riadenia a systémomocitá často uprostred – medzi subdodávateľmi nícke a pracovné objednávky poskytujú zá- ERP si vyžiadalo zvláštne integračné projekty.a odberateľom. Preto je potrebné, aby infor- kladňu pre rozšírené plánovacie techniky. Práve preto, že riadenie je pre výrobcov čorazmačný systém umožňoval evidenciu všetkých Odborné znalosti, profesie a povolenia tvoria sú- dôležitejšia disciplína, malo by byť neoddeliteľ-zmluvných dodávok vo väzbe na plánované pro- časť kompetencií projektových zdrojov a deter- nou súčasťou riešenia ERP. Projekty integrácie najektové činnosti a dodávateľské subjekty. Pred- minujú ich možné zapojenie v konkrétnych objednávku sú nákladné a riskantné. Nasadeniemetom riadenia môžu byť predajné zmluvy, úlohách. štandardného softvéru, ktorý splní nároky pro-zmluvy o službách a zmluvy o údržbe. Koncept jektového riadenia s minimom zmien, je zaují-správy zmlúv spravidla pokrýva procesy od prí- Majetok mavá alternatíva pre zákazníkov z oblastipravy a účasti na výberovom konaní cez kalkulá- Projektovo orientované obstarávanie obyčajne výrobných a servisných organizácií.ciu ponuky, výber dodávateľov, evidenciu plnenia zahŕňa materiálové položky, ďalej služby vo Vytvorenie projektovo orientovaného podnika-dodávok až po fakturácie, platby a uskutočnenie väzbe na dodávateľov a subdodávateľov. Súčas- nia navyše nevyžaduje od organizácií vzdať sadodávky do údržby. Automatické kalkulácie pod- ťou obstarávania bývajú aj modely prenájmov toho, ako pracovali v minulosti, vyžaduje len a požičiavania. Podporované sú často i modely nový pohľad na projekty, ktoré môžu priniesť SPONZOR ČLÁNKU: spolupracujúcich subjektov, ktoré navzájom inovácie a zvýšiť efektívnosť. Vykazovanie stavu zdieľajú strojové, výrobné a ľudské zdroje. In- projektov, požiadaviek, predpovedí využitia terné a externé objednávky sú plánované, dodá- zdrojov, výkonnosti, ako aj zlepšovanie merateľ- vané a v prípade pôžičky ukončené vrátením nosti príslušných úrovní organizácie dokazuje a platbami za poskytnuté služby. prospešnosť a podporu podnikania zo strany pro- jektovo založených riešení. Je teda vysoko prav- Riadenie rizík depodobné, že výrobcovia sa budú stále viac IFS vyvíja, dodáva a implementuje IFS Aplikácie, plne integrovanú súpravu aplikácií na plánovanie podnikových Projektový softvér často zahŕňa i riadenie rizík, spoliehať na nový typ systému ERP, zahŕňajúci prostriedkov, založenú na technológii SOA. Spoločnosť ktoré pokrýva nákladové a časové faktory oča- projektovo založené riešenia (PBS = Project má viac než 2000 zákazníkov v 50 krajinách a sústreďuje kávaných dosahov s identifikáciou pravdepodob- Based Solutions). Tie majú výrobcom zaistiť po- sa hlavne na výrobu a služby. Priame zastúpenie IFS pre hotový prehľad a kontrolu nad projektmi nosti. Používateľsky definovateľná štruktúra Slovensko bolo založené v roku 2000. Lokalizáciu a do- a umožniť im riadiť celú firmu na projektových rizika zahŕňa problémy, dôsledky, reakcie a opat- dávku produktov IFS na slovenskom trhu zaisťuje 60 od- renia. Tie môžu byť pripojené k ostatným podni- princípoch. borníkov. K spokojným zákazníkom patria I.D.C. Holding, a. s., Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Tomark, kovým dátovým objektom, napr. k predajnej Autor je riaditeľ IFS Slovakia. s. r. o. Viac na www.IFSWORLD.com.24 5/2011

×