Ερημος Σαχαρα

126 views

Published on

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
126
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ερημος Σαχαρα

  1. 1. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΣΤΑΝΙΝΙΔΗΣ Έρημος Σαχάρα
  2. 2. ΢ΑΧΆΡΑ  Η Σαχάρα είλαη ε ακκώδεο έθηαζε εξήκνπ πνπ θαιύπηεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο βόξεηαο Αθξηθήο. Πξόθεηηαη γηα πεξηνρή αθαιιηέξγεηε θαη κε δύζθνιεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. ΢ηελ δηάιεθην ησλ Βέξβεξσλ θαιείηαη σαχρά θαη ζεκαίλεη έθηαζε κε ρξώκα παξαπιήζην ζην μαλζό.
  3. 3. ΕΡΗΜΟ΢ ΢ΑΧΑΡΑ
  4. 4. ΚΆΣΟΙΚΟΙ   Πην γλσζηή πεξηνρή ηεο ΢αράξαο είλαη ε λνηηναιγεξηλή ΢αράξα, όπνπ ππάξρνπλ αξθεηέο νάζεηο θαη ζπλνηθηζκνί, όπσο ε Σνπγγνύξη, κε 3.000 θαηνίθνπο. Με δξόκν, ζπλδέεηαη ε Σνπγγνύξη κε ηελ Οπάξγθια, κε πιεζπζκό 4.000 θαηνίθσλ. ΢ηελ θεληξηθή ΢αράξα βξίζθεηαη θαη ε ιεθάλε ηνπ Φεδάλ όπνπ βξίζθεηαη θαη ε πόιε Μαξδνύθ κε 9.000 θαηνίθνπο, πξσηεύνπζα ηεο νκώλπκεο πεξηνρήο ηεο Ληβύεο. Από ην ζύλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο ΢αράξαο - πνπ ππνινγίδεηαη έσο δύν εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο - ε πιεηνλόηεηα είλαη Βέξβεξνη θαη έλαο κηθξόο πιεζπζκόο καύξσλ Αθξηθαλώλ ζηα Ν. θαη ΝΑ. Μέζα ζε απηνύο ηνπο πιεζπζκνύο, ππάξρνπλ νη Σνπαξέγθ ζηε δπηηθή ΢αράξα - πνπ ζηελ ηνπηθή δηάιεθην ε ιέμε ζεκαίλεη ιεζηέο ησλ κεγάισλ δξόκσλ- κε αλνηρηόρξσκν δέξκα, θαη νη Σνύκπνπ πνπ δνπλ ζηηο αλαηνιηθέο ηνπνζεζίεο. H δσή ζηε ΢αράξα είλαη αξθεηά δύζθνιε θαη επηθίλδπλε κε ηα πεξηζζόηεξα ζπίηηα λα είλαη κηθξά, ρακειά θαη ζθνηεηλά, θαη κε επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε κηθξνβίσλ. Οη θύξηεο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ είλαη ε παξαγσγή δεκεηξηαθώλ, ε θαιιηέξγεηα ηνπ θνίληθα θαη άιισλ δέληξσλ θαη θπηώλ ηεο πεξηνρήο ηνπο, θαζώο επίζεο θαη ε θαηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη όπισλ.
  5. 5. ΓΕΩΓΡΑΦΊΑ  Οη έξεκνη θαηαιακβάλνπλ ην έλα ηξίην ηεο εδαθηθήο επηθάλεηαο ηεο Γεο. Οη ζεξκέο έξεκνη έρνπλ ζπλήζσο κεγάιν εκεξήζην θαη πεξηνδηθό εύξνο ζεξκνθξαζηώλ, κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο θαη ρακειέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύθηαο, ιόγσ ησλ εμαηξεηηθά ρακειώλ πνζνζηώλ πγξαζίαο. ΢ηηο ζεξκέο εξήκνπο ε ζεξκνθξαζία αγγίδεη ηνπο 45 °C ή θαη πςειόηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ην θαινθαίξη θαη πέθηεη σο θαη ηνπο 0 °C βαζκνύο ή θαη ρακειόηεξα ην ρεηκώλα. Σν λεξό παγηδεύεη ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία ηόζν από ηνλ Ήιην όζν θαη από ην έδαθνο θαη ν μεξόο αέξαο ηεο εξήκνπ είλαη αδύλαην λα εκπνδίζεη ηελ ειηνθάλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο ή λα παγηδεύεη ηεζεξκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο ειηαθήο ζεξκόηεηαο θηάλεη ζην έδαθνο, ελώ κόιηο ν Ήιηνο δύζεη ε έξεκνο ςύρεηαη γξήγνξα απνβάιινληαο ηελ δέζηε πξνο ην δηάζηεκα
  6. 6. ΕΧΑΡΙ΢ΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟ΢ΟΧΗ ΢Α΢  ΠΗΓΕ΢ WIKIPAIDIA

×