΢ΛΟΒΔΝIΑ
΢ΖΜΑΗΑ
ΧΑΡΣΖ΢
΢YΝΟΡΑ΢υλορεύεη κε ηελ Αυζηρία ζηα βόρεηα, ηελ Θηαιία ζηαδυηηθά, ηελ Ουγγαρία ζηα αλαηοιηθά, θαηηελ Κροαηία ζηα λόηηα.
ΚΛIΜΑ΢ε γεληθέο γξακκέο ην θιίκα είλαη επεηξσηηθόκεζεπξσπατθό αιιά πξνο ην λόην ε επίδξαζε ηνπεπεηξσηηθνύ θιίκαηνο κεηώλεη...
΢ΗΜΑΝΣΘΚΕ΢ ΠΟΛΕΘ΢Πρωηεύουζα: ΛηουκπιηάλαΚόπερ, Μάρηκπορ, Σζέιηε
ΠΟΛIΣΕΤΜΑΠξνεδξεπόκελε Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία
ΟΘΚΟΝΟΜIΑΣν ππέδαθνο είλαη πινύζην ζε απνζέκαηα βσμίηε, γαηάλζξαθα,πδξάξγπξνπ, κνιύβδνπ θαη θνηηάζκαηα άιισλ νξπθηώλ.Ζ βην...
΢ΗΜΑΝΣΘΚΕ΢ ΠΡΟ΢ΩΠΘΚΟΣΗΣΕ΢Μάηηγηα Σζνπ: ζεσξεηηθόο ηνπ ζινβέληθνπ ξνκαληηζκνύΦξάληζε Πξέζεξελ: ΠνηεηήοΚάγηεηαλ Κόβηηο: ΢πγγ...
ΒΟΤΝAΣν πην ςειό όξνο ησλ Ηνπιηαλώλ Άιπεσλ είλαη ην Σξίγθιαβ,πνπ θηάλεη ζε ύςνο 2.863 κ. θαη δηακνξθώλεη ηνπίαεληππσζηαθήο...
ΠΟΣAΜΘΑΣα πνηάκηα ύδαηα ηεο ρώξαο πδξνδνηνύλ ηνλ πνηακόΓξάβν πνπ δηαξξέεη ηε βόξεηα ΢ινβελία θαη ηνλ πνηακό΢άβν πνπ θπιάεη...
ΛΘΜΝΕ΢Οη ιίκλεο Μπιελη θαη Μπνρηληνύζθν Ενπηδέξν βξίζθνληαη ζηηοΗνπιηαλέο Άιπεηο.Ζ κεγαιύηεξε ιίκλε είλαη ε Σζεξαλίζθν Ενπ...
ΓΛΩ΢΢Α - ΘΡΗ΢ΚΕΘΑΘρεζθείαΖ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ αζπάδεηαη ηνρξηζηηαληζκό. Δθηηκάηαη όηη ην 94% ηνπ πιεζπζκν...
ΜΝΗΜΕΊΑ     ΢πήιαηα ηνπ ΢θόθγηαλ
ΜΟΤ΢ΘΚΉFolk Dance Music from Gorenjska - Slovenia
ΚΟΤΖΊΝΑΗ ζιοβεληθή θουδίλα έχεη επερεαζζεί ζε κεγάιο βαζκόαπό ηε θουδίλα ηωλ γεηηοληθώλ χωρώλ. Από ηελΑυζηρία προέρχεηαη η...
Slovenia
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slovenia

156 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
156
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slovenia

 1. 1. ΢ΛΟΒΔΝIΑ
 2. 2. ΢ΖΜΑΗΑ
 3. 3. ΧΑΡΣΖ΢
 4. 4. ΢YΝΟΡΑ΢υλορεύεη κε ηελ Αυζηρία ζηα βόρεηα, ηελ Θηαιία ζηαδυηηθά, ηελ Ουγγαρία ζηα αλαηοιηθά, θαηηελ Κροαηία ζηα λόηηα.
 5. 5. ΚΛIΜΑ΢ε γεληθέο γξακκέο ην θιίκα είλαη επεηξσηηθόκεζεπξσπατθό αιιά πξνο ην λόην ε επίδξαζε ηνπεπεηξσηηθνύ θιίκαηνο κεηώλεηαη θαη επηθξαηνύλκεζνγεηαθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο.
 6. 6. ΢ΗΜΑΝΣΘΚΕ΢ ΠΟΛΕΘ΢Πρωηεύουζα: ΛηουκπιηάλαΚόπερ, Μάρηκπορ, Σζέιηε
 7. 7. ΠΟΛIΣΕΤΜΑΠξνεδξεπόκελε Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία
 8. 8. ΟΘΚΟΝΟΜIΑΣν ππέδαθνο είλαη πινύζην ζε απνζέκαηα βσμίηε, γαηάλζξαθα,πδξάξγπξνπ, κνιύβδνπ θαη θνηηάζκαηα άιισλ νξπθηώλ.Ζ βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε βαξηάκεηαιινπξγία.Σα πην ζεκαληηθά γεσξγηθά πξντόληα είλαη ην ζηηάξη, νηπαηάηεο, ην θαιακπόθη, ηα θαπλά, ηα δαραξόηεπηια, ηα θξνύηα.
 9. 9. ΢ΗΜΑΝΣΘΚΕ΢ ΠΡΟ΢ΩΠΘΚΟΣΗΣΕ΢Μάηηγηα Σζνπ: ζεσξεηηθόο ηνπ ζινβέληθνπ ξνκαληηζκνύΦξάληζε Πξέζεξελ: ΠνηεηήοΚάγηεηαλ Κόβηηο: ΢πγγξαθέαοΣόλε Πάβηζεθ: ΠνηεηήοΣζίξηι ΢ιόκπεηο: ΠνηεηήοΓηάλεδ Μέλαξη: Πνηεηήο
 10. 10. ΒΟΤΝAΣν πην ςειό όξνο ησλ Ηνπιηαλώλ Άιπεσλ είλαη ην Σξίγθιαβ,πνπ θηάλεη ζε ύςνο 2.863 κ. θαη δηακνξθώλεη ηνπίαεληππσζηαθήο νκνξθηάο.΢ηε βόξεηα ΢ινβελία ζπλαληάηαη ε νξνζεηξά Καξαβάλθελ,γλσζηή παιαηόηεξα σο "όξε ησλ Κξναηώλ", κε ςειόηεξεηελ θνξπθή Γθξίληαβεηο (2.558 κ.), πνπ απνηειεί θπζηθόζύλνξν αλάκεζα ζηε ΢ινβελία θαη ζηελ Απζηξία.
 11. 11. ΠΟΣAΜΘΑΣα πνηάκηα ύδαηα ηεο ρώξαο πδξνδνηνύλ ηνλ πνηακόΓξάβν πνπ δηαξξέεη ηε βόξεηα ΢ινβελία θαη ηνλ πνηακό΢άβν πνπ θπιάεη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο ρώξαο.
 12. 12. ΛΘΜΝΕ΢Οη ιίκλεο Μπιελη θαη Μπνρηληνύζθν Ενπηδέξν βξίζθνληαη ζηηοΗνπιηαλέο Άιπεηο.Ζ κεγαιύηεξε ιίκλε είλαη ε Σζεξαλίζθν Ενπηδέξν ζηελνηηνδπηηθή ΢ινβελία.
 13. 13. ΓΛΩ΢΢Α - ΘΡΗ΢ΚΕΘΑΘρεζθείαΖ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ αζπάδεηαη ηνρξηζηηαληζκό. Δθηηκάηαη όηη ην 94% ηνπ πιεζπζκνύ είλαηξσκαηνθαζνιηθνί θαη ην 2% ρξηζηηαλνί νπλίηεο. Σν 3% είλαηνξζόδνμνη ρξηζηηαλνί (΢έξβνη, ΢θνπηαλνί) θαη εβξαίνη θαη 1%είλαη κνπζνπικάλνη.ΓιώζζαΖ επίζεκε γιώζζα ηνπ θξάηνπο, πνπ νκηιείηαη σο κεηξηθήαπό ηνλ πιεζπζκό, είλαη ε ζινβέληθε. Δπίζεορξεζηκνπνηείηαη επξέσο ε ζεξβνθξναηηθή θαη ε γεξκαληθή,θπξίσο όκσο γηα εκπνξηθέο πξάμεηο θαη ζπλαιιαγέο.
 14. 14. ΜΝΗΜΕΊΑ ΢πήιαηα ηνπ ΢θόθγηαλ
 15. 15. ΜΟΤ΢ΘΚΉFolk Dance Music from Gorenjska - Slovenia
 16. 16. ΚΟΤΖΊΝΑΗ ζιοβεληθή θουδίλα έχεη επερεαζζεί ζε κεγάιο βαζκόαπό ηε θουδίλα ηωλ γεηηοληθώλ χωρώλ. Από ηελΑυζηρία προέρχεηαη ηο ζηρούληει θαη ηο βηελέδηθοζλίηζει.

×