Surakshit samudaya 2 prrp upca
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Surakshit samudaya 2 prrp upca

on

 • 396 views

The Surakshit Samudaya: Safer Community is the DIPECHO Project under AAN working in Sunsari, Udayapur and Banke district of Nepal

The Surakshit Samudaya: Safer Community is the DIPECHO Project under AAN working in Sunsari, Udayapur and Banke district of Nepal

Statistics

Views

Total Views
396
Views on SlideShare
396
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Surakshit samudaya 2 prrp upca Surakshit samudaya 2 prrp upca Presentation Transcript

  • ;'/lIft ;d'bfo bf]>f]M ljkb ;fdgfsf nflu ;Ifd ;d'bfo kl/of]hgf - DIPECHO V _
  ;xeflud'ns lrGtgdgg k|s[of k|ltj]bg k|:t'tL @* h'g @)!) lj/f6gu/ ;]jf/f] Û gd:sf/ Û t]l;b]ns Û ldemf]n]{ Û k|0ffd Û
 • kl/of]hgf ;+lIfKt ljj/0f
  • Kfl/of]hgf cjlwM h'nfO{ @))( b]lv gf]e]Da/ @)!)
  • Kfl/of]hgf s"n nfutM ?= %) nfv
  • sfo{If]qM alaof uflj;, g/l;+x uflj;, Og?jf gkf, w/fg gkf / O6x/L gkf
  • Kf|ToIf nfeflGjt hg;+VofM %&&!
  • Kfl/jf/ ;+Vof M !@#!
  • kl/of]hgfsf] p2]Zo
  • ;d'bfo / :yfgLo ;+:yfx?sf] Ifdtf j[l4 u/L ljkbaf6 x'g ;Sg] Iflt jf c;/ sd ug]{ / ljkb ;+s6fled'v JolQmx?sf] clwsf/ ;'lglZrt ug]{ .
  • ck]lIft kl/0ffdx?
  • != nlIft ;d'bfosf] Ifdtf clej[l4 tyf ;+ul7t k|of;4f/f ljkbaf6 x'g ;Sg] Iflt jf k|efj sd x'g]5 .
  • @= ljkb hf]lvd Go"gLs/0f ;DaGwL pko'tm gLlt tyf of]hgfx? Tfh{'df x'g] jftfj/0f aGGf]5 .
  • #= nlIft ;d'bfo jf ;/f]sf/jfnfx?sf] kfl/jfl/s tyf ;d'bfo:t/df ljkb k"j{tof/L ;DaGwL r]tgf clej[l4 ePsf] x'g]5 .
  • $= :yfgLo ;d'bfo / ;/sf/ ;d]tsf] ;+nUgtfaf6 ul/g] ;;fgf Go"gLs/0f sfo{x? dfkm{t ;d'bfosf] ;+s6fledv'tf Go"gLs/0f x'g]5
  • Kfl/of]hgf 9f+rf
  ;'/lIft ;d'bfo jsfnt tyf ;DaGw lj:tf/ ;d'bfosf] Ifdtf clej[l4 r]tgf hfu/0f ;;fgf Go'gLs/0f sfo{x? cGo ;/f]sf/jfnfx?;+Ufsf] ;DaGw / ;xsfo{ ;+:yfsf] bL3{sfnLg sfo{qmd;+usf] tfnd]n :yfgLo :t/df pko'Qm ;+u7g / ;+/rgfsf nflu kxn ljkb k|efljtx?sf] clwsf/sf nflu ;+ul7t k|of;
 • Df'Vo pknlAw !M ;d'bfosf] vt/f tyf ;+s6sf] ljZn]if0f — ;ft :yfgdf lkleP sfo{ ul/Psf] . — Kf|To]s sfo{If]qsf] Vft/f tyf ;+s6fled'v gSzf tof/ u/L ;d'bfodf /flvPsf] . — l/km ]S6 / ljkb Joj:yfkg ;ldltdf lg/Gt/ 5nkmn / cWofjlws . — } klxrfg ul/Psf vt/f Go"gLs/0fsf nflu ;d'bfo cfkm} ;lqmo / ;r]t aGg yfn]sf .+
 • Df'Vo pknlAw @M ljkb hf]lvd Go"gLs/0fsf nflu ;+ul7t ;d'bfo — ^ j6f ljkb Joj:yfkg ;ldlt u7g . — k"j{ ;"rgf, vf]h tyf p4f/, k|fylds pkrf/, vfB tyf kfgL, / cf>o :yn tyf u}/ vfB sfo{bn u7g -#) j6f_ — ;dfj]zL ;ldlt u7g . — :yfgLo:t/df ljkb Joj:yfkg sfo{sf] cu'jfO{ .
 • Df'Vo pknlAw #M k|sf]ksf] a]nf vfB ;'/Iff d'¶L art cleofg — k|To]s lbg Ps d'¶Lsf b/n] rfdn ;+sng — ;+slnt rfdn laqmL / cGo sf]if kl/rfng u/L cfsl:ds sf]ifdf hDdf /sd ?= #@#,))). — alaof uflj;n] ? @),))). ;d'bfosf] cfsl:ds sf]ifdf lbPsf] — g/l;+x uflj;n] cfsl:ds sf]ifdf ? @),))). 5'6ofPsf] . — ;d''bfo # lbgsf] nflu /fxtdf ;Ifd .
  • cfd ;r]tLs/0fsf nflu
  • — ;ftj6f l/kmNf]S6 s]Gb| ;~rfng
  • — e'sDk ;'/Iff lbj; cfof]hgf
  • — cGt{/fli6««o ljkb hf]lvd Go"gLs/0f lbj; cfof]hgf .
  • — ;d'bfosf] k|ToIf ;+nUgtfdf /]l8of] sfo{qmd ;~rfng
  • -!@ efu_
  • — gu/kflnsfn] ejg ;+lxtf nfu" ug{ k|lta4tf hgfPsf]
  Df'Vo pknlAw $M ljkb hf]lvd Go"gLs/0fsf nflu cfd ;r]tLs/0f
 • Df'Vo pknlAw %M ljkb ;fdgfsf nflu bIf hgzlQm ljsf; Tfflnd k|fKt hgzlQm — vf]h tyf p4f/ -@$ hgf_ — k|fylds pkrf/ -@$ hgf_ — k"j{ ;"rgf -(* hgf_ — k|sf]k k"j{tof/L -*) hgf_ — ljBfyL{ tyf lzIfsnfO{ k|sf]k Joj:yfkg -$) hgf_ — 8sdL{ tflnd -@& hgf_ — uflj; ;lrjnfO{ ljkb hf]lvd Go"gLs/0f -%@ hgf_ — ljkbsf s'g} 36gf 36]df sfo{bnx? kl/rflnt x'g] cj:yfdf /x]sf .
 • Df'Vo pknlAw ^M ljkb k"j{tof/Lsf nflu ;r]tgf tyf lzIff
  • — ;8s gf6s k|bz{gL -@) j6f_
  • — #$)) eGbf a9L ;xefuLn] ;8s gf6s b[Zofjnf]sg u/]sf .
  • — af9L, e"sDk k"j{tof/L ;DaGwL kf]i6/ .
  • — k|To]s 3/w'/LnfO{ ljkb r]tgfsf nflu Sofn]G8/ ljt/0f
  • — :yfgLo ?kdf @ j6f o'jfx?sf] ;8s gf6s 6f]nL tof/ eO{ :jt:km"t{ ?kdf gf6s n]vg / k|bz{g ug{ yfn]sf .
 • Df'Vo pknlAw &M gd"gf h}ljs t6aGwg — !%)) ld6/ nfdf] h}ljs t6aGwg lgdf{0f — ** 3/sf $*) JolQmnfO{ k|ToIf nfe lbg] — clwstd :yfgLo ;|f]t kl/rfng -lhNnf ljsf; ;ldltaf6 ? @)),)))., hn pTkGg k|sf]k lgoGq0f sfof{noaf6 !!#,))). / :yfgLo >d kl/rfng ? #^,))).—_ PS;g P8 pKsf ?=#%))))
 • Df'Vo pknlAw *M ljkbsf] a]nf ;'/lIft vfg]kfgLsf nflu gd"gf 6o'aj]n lgdf{0f — !$ j6f gd"gf 6o'jj]n lgdf{0f — @*) 3/sf !#($ hgf ljkbsf a]nf ;'/lIft kfgLk|fKt eO{ k|ToIf?kdf nfe lbg] .
 • l;sfO
  • j}wfgLs, ef}uf]lns / hftLut ?kdf cnu ;d'bfonfO{ Ps ;d'xdf /fv]/ ;+u7g tof/ ubf{ x/]s s'/fddf lg0f{o lng dtP]Sotf x'b}g . ;dfg ;jfn eP klg cfsf+Iff km/s x'g] ub{5 .
  • ;d'bfodf /fhg}lts, ;f:s[tLs lx;fjn] ljleGg v]dfdf afFl8Psf x'G5g . ;jfnut cleofgsf] qmddf s'g} Ps ;xhstf{n] s'g} Ps lsQfdf j;]/ cleofg yfngL u/]df csf]{ v]dfn] /fhg}lt :jfy{sf] sf/0f ;xof]u ub}{g .
  • cf}krfl/s lgsfo ;+u ;fem]bf/Ltfsf] sfddf cf}krfl/s sfuhftn] 7'nf] dxTj /fV5 . pwf/f] sfdn] aLrdf cj/f]w cfPdf sfof{Gjogstf{nfO{ ;d:of kg{ ;S5 .
  • bflj ug{ ;Sg' kb{5 k|fKt x'G5, ldNg' k5{ ;fyL kfOG5, yfNg' k5{ ;fy kfOG5 .
 • cGtdf
  • ;]Dd'O{/f]
  cfbfËjf;]