Surakshit samudaya 2 prrp upca

430 views

Published on

The Surakshit Samudaya: Safer Community is the DIPECHO Project under AAN working in Sunsari, Udayapur and Banke district of Nepal

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Surakshit samudaya 2 prrp upca

 1. 1. <ul><li>;'/lIft ;d'bfo bf]>f]M ljkb ;fdgfsf nflu ;Ifd ;d'bfo kl/of]hgf - DIPECHO V _ </li></ul>;xeflud'ns lrGtgdgg k|s[of k|ltj]bg k|:t'tL @* h'g @)!) lj/f6gu/ ;]jf/f] Û gd:sf/ Û t]l;b]ns Û ldemf]n]{ Û k|0ffd Û
 2. 2. kl/of]hgf ;+lIfKt ljj/0f <ul><li>Kfl/of]hgf cjlwM h'nfO{ @))( b]lv gf]e]Da/ @)!) </li></ul><ul><li>Kfl/of]hgf s&quot;n nfutM ?= %) nfv </li></ul><ul><li>sfo{If]qM alaof uflj;, g/l;+x uflj;, Og?jf gkf, w/fg gkf / O6x/L gkf </li></ul><ul><li>Kf|ToIf nfeflGjt hg;+VofM %&&! </li></ul><ul><li>Kfl/jf/ ;+Vof M !@#! </li></ul>
 3. 3. <ul><li>kl/of]hgfsf] p2]Zo </li></ul><ul><li>;d'bfo / :yfgLo ;+:yfx?sf] Ifdtf j[l4 u/L ljkbaf6 x'g ;Sg] Iflt jf c;/ sd ug]{ / ljkb ;+s6fled'v JolQmx?sf] clwsf/ ;'lglZrt ug]{ . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ck]lIft kl/0ffdx? </li></ul><ul><li>!= nlIft ;d'bfosf] Ifdtf clej[l4 tyf ;+ul7t k|of;4f/f ljkbaf6 x'g ;Sg] Iflt jf k|efj sd x'g]5 . </li></ul><ul><li>@= ljkb hf]lvd Go&quot;gLs/0f ;DaGwL pko'tm gLlt tyf of]hgfx? Tfh{'df x'g] jftfj/0f aGGf]5 . </li></ul><ul><li>#= nlIft ;d'bfo jf ;/f]sf/jfnfx?sf] kfl/jfl/s tyf ;d'bfo:t/df ljkb k&quot;j{tof/L ;DaGwL r]tgf clej[l4 ePsf] x'g]5 . </li></ul><ul><li>$= :yfgLo ;d'bfo / ;/sf/ ;d]tsf] ;+nUgtfaf6 ul/g] ;;fgf Go&quot;gLs/0f sfo{x? dfkm{t ;d'bfosf] ;+s6fledv'tf Go&quot;gLs/0f x'g]5 </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Kfl/of]hgf 9f+rf </li></ul>;'/lIft ;d'bfo jsfnt tyf ;DaGw lj:tf/ ;d'bfosf] Ifdtf clej[l4 r]tgf hfu/0f ;;fgf Go'gLs/0f sfo{x? cGo ;/f]sf/jfnfx?;+Ufsf] ;DaGw / ;xsfo{ ;+:yfsf] bL3{sfnLg sfo{qmd;+usf] tfnd]n :yfgLo :t/df pko'Qm ;+u7g / ;+/rgfsf nflu kxn ljkb k|efljtx?sf] clwsf/sf nflu ;+ul7t k|of;
 6. 6. Df'Vo pknlAw !M ;d'bfosf] vt/f tyf ;+s6sf] ljZn]if0f — ;ft :yfgdf lkleP sfo{ ul/Psf] . — Kf|To]s sfo{If]qsf] Vft/f tyf ;+s6fled'v gSzf tof/ u/L ;d'bfodf /flvPsf] . — l/km ]S6 / ljkb Joj:yfkg ;ldltdf lg/Gt/ 5nkmn / cWofjlws . — } klxrfg ul/Psf vt/f Go&quot;gLs/0fsf nflu ;d'bfo cfkm} ;lqmo / ;r]t aGg yfn]sf .+
 7. 7. Df'Vo pknlAw @M ljkb hf]lvd Go&quot;gLs/0fsf nflu ;+ul7t ;d'bfo — ^ j6f ljkb Joj:yfkg ;ldlt u7g . — k&quot;j{ ;&quot;rgf, vf]h tyf p4f/, k|fylds pkrf/, vfB tyf kfgL, / cf>o :yn tyf u}/ vfB sfo{bn u7g -#) j6f_ — ;dfj]zL ;ldlt u7g . — :yfgLo:t/df ljkb Joj:yfkg sfo{sf] cu'jfO{ .
 8. 8. Df'Vo pknlAw #M k|sf]ksf] a]nf vfB ;'/Iff d'¶L art cleofg — k|To]s lbg Ps d'¶Lsf b/n] rfdn ;+sng — ;+slnt rfdn laqmL / cGo sf]if kl/rfng u/L cfsl:ds sf]ifdf hDdf /sd ?= #@#,))). — alaof uflj;n] ? @),))). ;d'bfosf] cfsl:ds sf]ifdf lbPsf] — g/l;+x uflj;n] cfsl:ds sf]ifdf ? @),))). 5'6ofPsf] . — ;d''bfo # lbgsf] nflu /fxtdf ;Ifd .
 9. 9. <ul><li>cfd ;r]tLs/0fsf nflu </li></ul><ul><li>— ;ftj6f l/kmNf]S6 s]Gb| ;~rfng </li></ul><ul><li>— e'sDk ;'/Iff lbj; cfof]hgf </li></ul><ul><li>— cGt{/fli6««o ljkb hf]lvd Go&quot;gLs/0f lbj; cfof]hgf . </li></ul><ul><li>— ;d'bfosf] k|ToIf ;+nUgtfdf /]l8of] sfo{qmd ;~rfng </li></ul><ul><li>-!@ efu_ </li></ul><ul><li>— gu/kflnsfn] ejg ;+lxtf nfu&quot; ug{ k|lta4tf hgfPsf] </li></ul>Df'Vo pknlAw $M ljkb hf]lvd Go&quot;gLs/0fsf nflu cfd ;r]tLs/0f
 10. 10. Df'Vo pknlAw %M ljkb ;fdgfsf nflu bIf hgzlQm ljsf; Tfflnd k|fKt hgzlQm — vf]h tyf p4f/ -@$ hgf_ — k|fylds pkrf/ -@$ hgf_ — k&quot;j{ ;&quot;rgf -(* hgf_ — k|sf]k k&quot;j{tof/L -*) hgf_ — ljBfyL{ tyf lzIfsnfO{ k|sf]k Joj:yfkg -$) hgf_ — 8sdL{ tflnd -@& hgf_ — uflj; ;lrjnfO{ ljkb hf]lvd Go&quot;gLs/0f -%@ hgf_ — ljkbsf s'g} 36gf 36]df sfo{bnx? kl/rflnt x'g] cj:yfdf /x]sf .
 11. 11. Df'Vo pknlAw ^M ljkb k&quot;j{tof/Lsf nflu ;r]tgf tyf lzIff <ul><li>— ;8s gf6s k|bz{gL -@) j6f_ </li></ul><ul><li>— #$)) eGbf a9L ;xefuLn] ;8s gf6s b[Zofjnf]sg u/]sf . </li></ul><ul><li>— af9L, e&quot;sDk k&quot;j{tof/L ;DaGwL kf]i6/ . </li></ul><ul><li>— k|To]s 3/w'/LnfO{ ljkb r]tgfsf nflu Sofn]G8/ ljt/0f </li></ul><ul><li>— :yfgLo ?kdf @ j6f o'jfx?sf] ;8s gf6s 6f]nL tof/ eO{ :jt:km&quot;t{ ?kdf gf6s n]vg / k|bz{g ug{ yfn]sf . </li></ul>
 12. 12. Df'Vo pknlAw &M gd&quot;gf h}ljs t6aGwg — !%)) ld6/ nfdf] h}ljs t6aGwg lgdf{0f — ** 3/sf $*) JolQmnfO{ k|ToIf nfe lbg] — clwstd :yfgLo ;|f]t kl/rfng -lhNnf ljsf; ;ldltaf6 ? @)),)))., hn pTkGg k|sf]k lgoGq0f sfof{noaf6 !!#,))). / :yfgLo >d kl/rfng ? #^,))).—_ PS;g P8 pKsf ?=#%))))
 13. 13. Df'Vo pknlAw *M ljkbsf] a]nf ;'/lIft vfg]kfgLsf nflu gd&quot;gf 6o'aj]n lgdf{0f — !$ j6f gd&quot;gf 6o'jj]n lgdf{0f — @*) 3/sf !#($ hgf ljkbsf a]nf ;'/lIft kfgLk|fKt eO{ k|ToIf?kdf nfe lbg] .
 14. 14. l;sfO <ul><li>j}wfgLs, ef}uf]lns / hftLut ?kdf cnu ;d'bfonfO{ Ps ;d'xdf /fv]/ ;+u7g tof/ ubf{ x/]s s'/fddf lg0f{o lng dtP]Sotf x'b}g . ;dfg ;jfn eP klg cfsf+Iff km/s x'g] ub{5 . </li></ul><ul><li>;d'bfodf /fhg}lts, ;f:s[tLs lx;fjn] ljleGg v]dfdf afFl8Psf x'G5g . ;jfnut cleofgsf] qmddf s'g} Ps ;xhstf{n] s'g} Ps lsQfdf j;]/ cleofg yfngL u/]df csf]{ v]dfn] /fhg}lt :jfy{sf] sf/0f ;xof]u ub}{g . </li></ul><ul><li>cf}krfl/s lgsfo ;+u ;fem]bf/Ltfsf] sfddf cf}krfl/s sfuhftn] 7'nf] dxTj /fV5 . pwf/f] sfdn] aLrdf cj/f]w cfPdf sfof{Gjogstf{nfO{ ;d:of kg{ ;S5 . </li></ul><ul><li>bflj ug{ ;Sg' kb{5 k|fKt x'G5, ldNg' k5{ ;fyL kfOG5, yfNg' k5{ ;fy kfOG5 . </li></ul>
 15. 15. cGtdf <ul><li>;]Dd'O{/f] </li></ul>cfbfËjf;]

×